Jaro 2013

Transkript

Jaro 2013
1
Co napsat úvodem….
3
Jednání rady Městyse Peruc
4
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu – jaro 2013
6
Naučnou stezkou Perucko v „bačkorách“ 11.díl
7
Maškarní taškařice v Černochově
9
Klub žen ve Stradonicích informuje
10
Mikulášská besídka v Pátku
12
Tlačenkyáda 2012
13
Valentýnské srdce
14
Emil Holub – cestovatel, etnograf, sběratel
15
Masopust jsme oslavili v sokolovně
16
Hippíci a Pepíci aneb „V Radonicích bylo veselo…“
17
Pozvánka na Setkání rodáků a přátel obce Radonice n/O
18
Netopýr velký na Peruci a v jejím okolí
19
Mateřská škola informuje
20
Základní škola informuje
21
Kočkování v 1.třídě
22
Prvňáci malují masopust
23
Ozdravný pobyt žáků ZŠ Peruc v Rakousku
24
Fotografická výstava
25
Po stopě Karla Maye
26
Velikonoční říkanky 4.třídy
27
Společenská kronika
29
Co se změnilo v našem kině
30
Program kina na duben – červen 2013
30
Jan Werich
33
Redakční rada, kontakty
35
2
Co napsat úvodem…..
…asi jste všichni zaregistrovali novou obálku
Peruckého zpravodaje. Přinesla ji s sebou změna v obsazení
redakční rady – odchází Mgr.Pavel Novák, který tu nelehkou káru
táhnul doposud. Nezbývá, než mu poděkovat, že držel zpravodaj při životě a staral se o něj
nejlépe, jak uměl. Zároveň doufám, že si na nás alespoň občas vzpomene a potěší nás nějakým
poutavým příspěvkem.
První otázkou, kterou jsem řešil, když jsem byl požádán o spolupráci, bylo, zda mám
zpravodaji co dát a zda věřím tomu, že má také zpravodaj co dát Vám, našim milým čtenářům.
V poslední době jsem měl dojem, že zpravodaj dělal čest svému jménu a přinášel pouze zprávy
z oficiálního dění, případně od stálých přispěvatelů a do stálých rubrik, na které jsou všichni
zvyklí. Prostě byl takovým dokumentárním shrnutím situace.
A to je právě ta první věc, kterou bych rád změnil. Moc bych si přál, aby zpravodaj byl
takovým příjemným a poutavým počtením, které s Vámi čtenáři bude žít, bude Vám přinášet
věci potřebné, zajímavé a užitečné. Aby se každý z Vás v nějakém příspěvku poznal, aby ho
nějaký příspěvek oslovil, přinesl mu něco nového nebo naopak mile známého. Myslím si, že
mezi Vámi, našimi čtenáři, je mnoho lidí se zajímavými koníčky, zálibami či zkušenostmi, se
kterými určitě stojí za to se podělit s ostatními… Určitě je mezi Vámi hodně myslivců, včelařů,
chovatelů zajímavých zvířat, zručných malířů a fotografů, modelářů, muzikantů …… . Pojďme
tedy seznámit s našimi zkušenostmi, zážitky a dovednostmi i ostatní čtenáře. Pojďme zbořit ty
vysoké zdi, které jsme si mnozí kolem sebe vybudovali a ukažme, že se ještě pořád umíme dát
dohromady a že vesnice se v žádném případě nesmíří s rolí mrtvých satelitů měst, což se nám
všichni snaží ukázat rušením úřadů, pošt a dalších institucí. Dokažme, že se umíme dobře bavit
a společně stvořit něco, co bude čtivé a v čem si každý něco najde pro sebe.
Rád bych tímto oslovil nejen Vás starší, ale i mladou a tu nejmladší generaci, zkuste i
Vy vzít tyto stránky za své a klidně občas přispějte svou troškou do mlýna, tím co Vás zajímá
a co budou Vaši vrstevníci rádi číst.
Možná nad mými řádky mávnete rukou se slovy „Takových už tu bylo!“, ale já pevně
věřím, že se mezi Vámi nakonec najdou nějací noví přispěvatelé, kteří náš zpravodaj obohatí a
zároveň doufám, že i ti současní nám zůstanou věrní a že nás potěší svými příspěvky. A že
všichni společně vytvoříme zpravodaj, který bude nejen tím dokumentem, ale i živou sondou
do příběhů a osudů nás všech.
Mgr.Drahomír Zrůst
3
- ze dne 7. ledna 2013
Rada schvaluje, že v případě majitelů rekreačních objektů na Peruci a jejích místních částech
bude za stanovený místní poplatek za odpad ve výši 500,-- Kč vydáno 10 kusů vývozových
pytlů. V případě potřeby si majitelé rekreačních objektů můžou další pytle zakoupit na úřadu
městyse Peruc, dle stanoveného ceníku svozové firmy Marius Pedersen a.s. Tuto možnost
zakoupení pytlů mají i občané s trvalým pobytem, pokud jim nestačí vývozy popelnice
s vývozovou nálepkou. Celoroční každotýdenní vývoz popelnice, zelená vývozová známka, je
určena především pro rodiny, kde jsou k trvalému pobytu přihlášeny minimálně 4 osoby, nebo
se jedná o rodinu s malým dítětem (zajištění svozu použitých plen do dvou let).
Rada schvaluje finanční příspěvky na činnost na rok 2013 pro aktivní organizace, kluby a
sdružení v jednotlivých obcích.
Rada bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor pohostinství v Telcích
k 31.12.2013 a podpis smlouvy s novým nájemníkem panem Jaroslavem Stuchlým.
- ze dne 14. ledna 2013
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu Ústeckého kraje“ ve výši 155.000,-- Kč na
opravu spadlé hřbitovní zdi v obci Telce, dále podání žádosti o dotaci z „Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013“ ve výši 351.547,-- Kč na opravu
střechy a komínů budovy radnice městyse Peruc. Z důvodu nařízení vlády na zřízení účtu pro
přidělení dotací založil městys Peruc účet u ČNB pobočka Ústí nad Labem.
Rada bere na vědomí ukončení nájmu v bytě v nemovitosti čp. 18 Stradonice.
- ze dne 18. února 2013
Rada schvaluje proplacení dopravy žáků III. a IV. třídy ZŠ Peruc na plavecký výcvik konaný
v termínu od 10.4. do 26.6.2013 v plavecké hale v Lounech.
4
Rada schvaluje žádost pana Ivo Šimůnka na prodej části pozemku č. 24/1 v k.ú. Radonice nad
Ohří. Při digitalizaci bylo zjištěno, že část nemovitosti čp. 119 v majetku žadatele je postavena
na výše uvedeném obecním pozemku. Geometrickým plánem byla oddělena část st. č. 156 o
výměře 2 m2 a tato část bude žadateli po schválení zastupitelstvem odprodána
za cenu 50,-- Kč/m2.
Z důvodu vedení kanalizační přípojky pro objekt na pozemku st. 207 Stradonice schvaluje rada
městyse zřízení věcného břemene na pozemku č. 1553/19 v k.ú. Stradonice pro Milana
Andryku.
Z důvodu zvýšeného zájmu o školní družinu ve školním roce 2013/2014 (v první třídě dosud
zapsáno 21 dětí) rada schvaluje navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Peruc od
1.9.2013 z 50 na 65 dětí. Prostory vyhovují zařízením i velikostí, šatny a sociální zařízení jsou
dostačující.
- ze dne 11. března
Rada schvaluje rozšíření podia v kině Peruc od firmy
Truhlářství Dresler v ceně 21.520,-- Kč, rozšíření je
vyrobeno jako rozebíratelný systém, který je možný
v případě potřeby rozebrat a uložit v prostorách kina
(možnost rozebrání v případě dětských představení – škola,
Království hudby a veselých písniček Peruc) .
Rada schvaluje zřízení věcného břemene pro ZD Peruc
spočívajícího v právu přístupu, příchodu, příjezdu, odchodu
a odjezdu k budovám bez čp/če jiná stavba na pozemku st. č. 1/6 a budovy bez čp/če jiná stavba
na pozemku st. č. 1/7 zapsaném v listu vlastnictví č.22 pro obec Peruc v k. ú. Pátek u Loun přes
pozemek č. 1/3 o výměře 11 320 m2 zapsaném v listu vlastnictví č. 10001 pro obec Peruc, k. ú.
Pátek u Loun.
Rada schvaluje zapůjčení historické školy umístěné v Muzeum české vesnice Peruc ve dnech
6. - 11.6.2013 u příležitosti oslav 120 výročí založení školy Základní škole Lenešice.
Šárka Křepčíková
místostarostka
5
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu - jaro 2013
Termíny svozových dnů :
8.04.2013 pondělí
Peruc
13.04.2013 sobota
Pátek, Radonice, Stradonice
15.04.2013 pondělí
Černochov
22.04.2013 pondělí
Telce
29.04.2013 pondělí
Hřivčice, Débeř, Chrastín
Nebezpečný a objemný odpad odložte před svou nemovitost večer před
svozovým dnem.
Do objemného odpadu nepatří suť!
Vývoz objemného a nebezpečného
odpadu se nebude provádět od
podnikatelů !!!
6
První jarní sluneční paprsky už nás „tahají“ ven do
přírody, a tak jim podlehněme a vydejme se dále
po naší naučné stezce. V prosinci jsme virtuálně
skončili na Krásné vyhlídce (panel č. 8), kde jsme
se potom také skutečně setkali na novoročním
pochodu zvaném Krasovid, abychom společně
přivítali nový rok 2013.
Pokud jsme se do sytosti pokochali pohledem na krásné České středohoří, můžeme pokračovat
dále po lesní cestě směrem na Chrastín.
Chrastín je nevelká osada uprostřed lesního celku na pravém údolním svahu Débeřského
potoka asi 3 km severně od Peruce. Název osady pravděpodobně pochází z vlastního jména
Chrást. Jde o jedinou obec na Libochovicku, která je zcela obklopena lesem. K osadě náležejí
dvě izolované skupiny chalup seřazených podél úzké lesní pěšiny dolů do Dolního Chrastína
asi 500 – 800 m západně od centra osady. Osada sestává z uzavřeného velkostatku, původně
panského dvora, a z uskupení drobnějších chalupnických usedlostí. Budova velkostatku je
nově opravená, klasicistní fasáda je z konce 18. století. K založení panského dvora došlo velice
dávno, první písemná zmínka je z roku 1341. V té době patřil k majetku cisteriánského kláštera
v Oseku, stejně jako nedaleká osada Černochov. V době po husitských válkách byl Chrastín
začleněn do peruckého panství. V roce 1845 tu byl vrchnostenský dvůr, ovčín a hájovna. Od
zrušení vrchnostenské správy v roce 1850 tvoří Chrastín osadu Peruce. Chalupnické usedlosti,
stejně jako chalupy v údolí, byly existenčně závislé na provozu poplužního dvora. Přibližně do
70. let 20. století zde byla v provozu hospoda U Černých, dosud relativně zachovalé tradiční
stavení (čp. 13), kam směřovali výletníci z širokého okolí, kromě peruckých i z Libochovicka.
Také se zde konaly veselé a bujaré tancovačky…
V chalupnických usedlostech, jejichž počet v minulosti zřejmě nepřesáhl 25, žilo v dřívějších
dobách neuvěřitelné množství obyvatel, pamětníci uvádějí až 7 osob v jedné místnosti. V roce
1869 bylo v Chrastíně registrováno 89 stálých obyvatel, v roce 1905 celkem 138 – výhradně
české národnosti. Obecní kronika vedena pravděpodobně nebyla, chybějí proto podrobnější
informace. (V současné době je v Chrastíně dle matriky evidováno 8 trvale žijících osob.)
Radikální změnou v osudech osady bylo nepochybně vyvlastnění majetku rodiny ThunHohenstein v roce 1945 a socializace po roce 1948. Výsledkem byla prakticky zcela vylidněná
7
obec a zdevastovaný dvůr i jednotlivé usedlosti. V celé osadě žil pouze jeden trvalý usedlík.
Obytné stavení velkostatku, chalupnické usedlosti i izolované chalupy ve dně údolí zachránili
místní chalupáři od pravděpodobné úplné zkázy…
„A teď slíbený návod, jak chytat bažanty...“
Žádný žert, ale pouhá pravda, kterak chytali v Chrastíně bažanty, dokud jich totiž bývalo.
Takový Chrastiňák, čili „veverkář“ vzal lucernu a šel v noci pod strom, na kterém bažant
hřadoval. I hleděl bažanta na sebe upozorniti a bažant, jakmile jej shlídnul, nepustil už
Chrastiňáka s očí. Po té začal veverkář okolo stromu zvolna obcházeti - bažant koukal pořád
na něj, že však seděl na větvi a nemohl se otáčeti, točil po něm pořád hlavou. Znenáhla veverkář
zbystřil krok a obcházel okolo stromu vždy rychleji, až se dal do klusu - bažant stále očima za
ním, až najednou bumc!, ležel milý bažant pod stromem jako hnilička. Ukroutilť si krk! Šikovný
a bystrý veverkář, kterému se hlava nezatočila, nachytal takto za noc až i mandel bažantův! Ký
div, že je brzo všecky vyhubili?!
Roku 1617 popisuje Adam Kaplíř ze Sulevic na Milešově
neblahou událost, která se stala v Chrastíně, a žádá o
nápravu… Bartoloměj, krčmář v Chrastíně, si stěžoval na
„lounskou čeládku“ v čele s šafářem, kterou jako přespolní
dobře pohostil a nechal odpočinout. V noci, když všichni ulehli, se mu ale cháska odměnila tím,
že pobila a snědla všechna kuřata běhající po dvoře a udělala rotiku v celkové škodě 3 kopy
grošů míšeňských. Škodu odmítla cháska zaplatit…
Pokud budeme pokračovat dále ve směru Naučné stezky Perucko, musíme sejít po lesní cestě
ze svahu dolů přes Dolní Chrastín až na rozcestí, kde je odbočka na Stradonice. Zde, v nejnižším
bodě naší cesty (nadmořská výška 209 m), najdeme panel č. 10, který je věnován obci
Stradonice, její historii a zajímavostem staré štoly zvané „Havírna“.
Ale to vše až příště…
Helena Halamová
8
Maškarní taškařice v Černochově
V sobotu 23. března proběhla již tradiční maškarní taškařice, kterou pořádalo Kulturní sdružení
Václava Krejného z Černochova. Letošní počasí průvodu vůbec nepřálo, ale i přes naprostou
nepřízeň počasí, teplotu okolo nuly a studený vítr, se našlo dost nadšenců, kteří převlékli sebe i
své děti a vyšli do průvodu obcí. Místní občané masky i přihlížející pohostili výborným
občerstvením i něčím pro zahřátí a po dvou hodinách chůze za doprovodu hudební skupiny
Rodáci z Peruce se průvod vrátil k místnímu hostinci, ze kterého vyšel. Medvěd jako každý rok
nepřežil a nejhezčí dětskou maskou byla vyhlášena kočička Zuzanky Tiché a dospělou maskou
klaun paní Jiřiny Pavlíkové. Večerní zábava uzavřela maškarní taškařici sice menší, ale o to
veselejší účastí místních i přespolních občanů.
Jménem KSVK Černochov děkujeme za pomoc při organizaci této akce i sponzorské dary.
Hana Volfová
9
1.1. Novoroční oheň u rozhledny Stradonky.
Tradiční bohatá účast, tentokráte za příjemného teplého počasí.
12.1. Po-čtení
Divadelní spolek Scéna Libochovice, knihovna v Libochovicích si pod patronací Jaromíra
Tlustého připravili zajímavé čtení o cestovatelích 15. – 19.století. Akci navštívili i Klabochovi
– příbuzní cestovatele a sběrače orchidejí Benedikta Roezla. Pohodu, kterou si užilo asi
30 návštěvníků, dokreslily cestovatelské rekvizity, včetně čerstvých buchet.
2.3. Masopust
Tradiční masopust, tentokráte za krásného počasí, s účastí asi 40 masek, dvou několikametrových šlapadel a dalších účastníků průvodu.
9.3. Dětský karneval
Tentokráte i se soutěží pro rodiče, tancem masek, hrami a bohatými odměnami. Po odchodu
dětiček s rodiči, kteří sál hospody zcela zaplnili, nastoupila rychlá rota v podobě členek KŽ a
po bleskovém úklidu a přípravě sálu a pohoštění vypukla oslava
10
9.3. MDŽ.
Večerní akci navštívilo kolem 30 lidí. Na sál by se vešlo i víc hostů, akce určitě nebyla
povinná, i když jsme se těšily na bohatší účast.
Dne 30.4. v 17.00 hodin
VE STRADONICÍCH
se u nádržky slétnou
ČARODĚJNICE
Po průletu vsí budou v reji pokračovat před hospodou
ZVE KLUB ŽEN
Dne 1.6. v 15.00 hodin
VE STRADONICÍCH
DĚTSKÝ DEN
Tentokráte v indiánském
Sejdeme se před hospodou
ZVE KLUB ŽEN
11
Již po jednadvacáté měly možnost děti v Pátku přivítat v místním hostinci „U Hely“ Mikuláše,
čerty a anděly. Přestože malých dětí ubývá, sešlo se jich zde asi 60 + 34 dospělých. Celým
zábavným programem provázel pan V. Malát. Děti měly možnost občerstvit se u bohatě
prostřené tabule, připravené pouze pro ně, poslechnout si pár pěkných písniček a popovídat si
se svými kamarády. Po návštěvě Mikuláše, dvou čertů a dvou andělů si děti měly možnost
zasoutěžit v různých soutěžích, zatancovat si, vyhrát něco pěkného v tombole a ti odvážní, kteří
přišli v maskách byli vyhodnoceni a odměněni. Při soutěžích dostal pan Malát nápad, že se děti
pokud budou chtít, mohly o vyhrané bonbony a lízátka podělit také s dětmi v dětském domově
v Chomutově. Bylo velice hezké, že se děti rády rozdělily a vybrala se celá krabice bonbonů a
lízátek. Myslím, že to byl velice pěkný nápad a že dětem vůbec nevadilo dát i pár svých
sladkostí a maličkostí a potěšit jiné děti, které nemají takové štěstí být s rodiči. Děti v dětském
domově to velice potěšilo, a tak se i o týden později připojily při další akci „Pátecké
tlačenkyáda“ i dospělí štamgasti z pátecké hospůdky a přidali něco navíc, aby děti z dětského
domova měly překvapení pod stromečkem a trochu veselejší vánoce než jindy.
Helena Mullerová
Hostinec „U Hely“ Pátek u Loun
12
Tlačenkyáda 2012
Dne 14.12.2012 se v hostinci „U Hely“ v Pátku u Loun konal 17. ročník „Pátecké
tlačenkyády“ spojené s ochutnávkou vepřových zabijačkových specialit. Soutěžilo se zde o
nejlepší
tlačenku
jak
vzhledově,
tak
chuťově.
Návštěvníci rozhodli o nejlepší
tlačence – vyhrála zajímavá
domácí tlačenka vyrobená ve
tvaru trojúhelníku. Během
soutěže měli možnost hosté
ochutnávat různé zabijačkové
speciality jako jitrnice, jelítka,
prejt, huspeninu, paštiky, špek
a jiné dobroty. Po skončení
vlastní soutěže byly vyhlášeny
výsledky a zahájena zábava,
při které nechyběla hudba,
tombola a doufám, že pány
potěšila obsluha nahoře bez.
Opět nás celým večerem
provázel pan V. Malát, proto
došlo i k tomu, že se k nápadu
potěšit děti z dětského domova připojili i místní štamgasti z pátecké hospůdky a pro děti bylo
vybráno 1.150,-- Kč.
Vítěz 17. ročníku tlačenkyády věnoval část výhry ( DVD rekordér ) dětem. Za vybrané peníze
po dohodě s vedením
dětského
domova
v
Chomutově
bylo
zakoupeno občerstvení pro
děti na vánoční besídku.
Vedení dětského domova by
touto
cestou
chtělo
poděkovat za tento pěkný
dárek, který dětem udělal
radost a zpestřil jim jejich
život.
Když jsem viděla, jakou
radost udělala i taková
maličkost, rozhodla jsem se
pozvat děti z dětského
domova na nějakou z akcí,
kterou budeme pořádat v naší
restauraci – pálení čarodějnic nebo dětský den a připravit jim pěkný výlet.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří patří k našim štamgastům ( a nestydí se za to,
i když je ostatní pomlouvají, že chodí do hospody a že jim záleží jenom na sobě ), že rádi udělají
radost i jiným. Doufám, že by se mohl tento nápad opakovat i při jiných akcích – soutěž o
13
nejhezčí Valentýnské srdce, nejhezčí velikonoční vajíčko a nejošklivější čarodějnické koště,
dětský den, ochutnávka klobásek a jiné. Proto věřím, že by konečně mohla začít i nějaká
spolupráce s místními kluby a spolky, ( které zatím naprosto ignorují jakékoliv akce v Pátku u
Loun a nemají zájem spolupracovat se soukromým subjektem ) , čímž by se trochu oživil
společenský život na Pátku.
Helena Mullerová
Hostinec „Hela“ Pátek u Loun
V sobotu 16. února 2013 se v hostinci „Hela“ v Pátku u Loun
uskutečnila naprosto nová soutěž - „Valentýnské srdce“, která
spočívala v nejoriginálnějším nápadu na nejhezčí srdíčko, které
mohlo být vyrobeno z jakéhokoliv materiálu. Tato soutěž vznikla díky
tomu, že některým lidem, kteří již několik let soutěží v „Pátecké
tlačenkyádě“ se zdálo nespravedlivé, že tlačenkyáda je výhradně mužská
soutěž a že ženy nemají možnost ukázat svoji šikovnost.
Díky tomu jsem vyhlásila soutěž „Valentýnské srdce“, o které jsem byla přesvědčena, že by
mohla zaujmout převážně Klub žen na Pátku a že budou chtít změřit síly s mladší generací a
dokázat svou originalitu a nápad. Bohužel se tak nestalo a díky averzi několika členek Klubu
žen vůči naší restauraci nesoutěžil Klub žen vůbec. Naopak se této soutěže zúčastnilo hodně
lidí z Pátku. Sešlo se nám zde 25 soutěžících srdíček. Takto silnou účast jsme rozhodně na první
ročník nečekali. Soutěže se zúčastnili dokonce i 4 muži a 4 děti, kterým bych chtěla obzvlášť
poděkovat, že do soutěže šli a nebáli se konkurence žen. Srdíčka se sešla opravdu nádherná a
bylo těžké hodnotit, které si zaslouží výhru a které ne.
Byly použity naprosto různé materiály - od ušitých srdíček, lineckých výrobků, perníků,
ovocných a masových dortů.. Na 3. místě se umístil chlebový dort, na 2. místě se umístil
marcipánový dort ve tvaru srdce a 1. místo jednoznačně obsadilo voskové srdce k nerozeznání
od pravého dortu.
Výrobky byly hodnoceny pouze vizuálně, aby bylo spravedlivé, že
některé výrobky byly určeny k dekoraci a ne k jídlu. Všichni, kteří se
soutěže zúčastnili a i ti, kteří se přišli podívat , měli možnost dát dva
hlasy kterémukoli z výrobků. Po vyhodnocení a předání cen
výhercům došlo i k ochutnávce soutěžních srdíček.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem soutěžícím za to, že věnovali
svůj čas této soutěži a zároveň bych chtěla pozvat všechny na další
soutěž 30.dubna 2013 „O nejhezčí velikonoční kraslici“, opět
z libovolného materiálu v hostinci „U Hely“. Soutěž opět není ničím
omezena a i váš originální nápad může potěšit nejen Vás, ale i ostatní.
Helena Mullerová
Hostinec „Hela“ Pátek u Loun
14
Emil Holub - cestovatel, etnograf, sběratel
Tak se jmenuje nová kniha autora PhDr. Martina
Šámala, archiváře Národního muzea - Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur, jež vyšla v
nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.
a byla představena
veřejnosti a slavnostně pokřtěna za účasti hostů v prostorách
historické knihovny Náprstkova muzea 20.března t.r. v srdečné a nezapomenutelné atmosféře.
Kniha je krásná, s mnoha ilustracemi, fotodokumentací, mapami a čte se jedním
dechem. Čtenáři přibližuje Emila Holuba četnými citacemi, mimo jiné i z korespondence, jež
se bohatě dochovala v depozitáři Náprstkova
muzea a dosud nebyla zpracována. Autor ke
knize
prostudoval
spoustu
materiálu,
navštívil řadu archivů a jiných institucí doma
i v cizině. Vidíme člověka mnohostranných
zájmů, kladných povahových rysů, způsob jeho myšlení a jednání, hluboké zaujetí pro vědu,
ryzí vlastenectví, nezištnou touhu prospěti národu a vlasti své. Poslední slova se stala mottem
výstavy v Páteckém zámku loni a bude instalována i letos.
Knihu velice doporučuji, bude představena také při
autogramiádě. Datum konání bude upřesněn v programu letošní
jubilejní desáté sezony v letním čísle Peruckého zpravodaje.
O možném prodeji knihy se zatím jedná.
Milena Hubičková
15
V klidné vesničce Radonice nad
Ohří pozvedl náladu masopust,
který
byl vždy
minulosti
pro
oficiálním
lidi
v
svátkem
hodování. Bylo to poprvé, kdy
jsme průvod zrušili pro nepřízeň
počasí se silným sněžením a
masky se sešly na sále
naší
sokolovny.
Jen ti nejodvážnější si procházku po vesnici neodřekli. Na vyzdobeném sále se ochutnávaly
jitrnice, jelítka, tlačenka a polévka,
která
obzvlášť
zahřála. Po
koláčích a jiných laskominách
se mohli
dobrým
návštěvníci
pivkem
a
osvěžit
dopřát
si
nějakou tu kořaličku.
Veselili se všichni.
,Obzvláště
děti se nemohly nabažit soutěží
a
vítězily
nad
dospělými
se sladkou odměnou.
Masopustním veselím
jsme
se
protancovali do pozdních večerních
hodin a všichni si to náramně užili.
Za Klub
žen v
bychom chtěly
kteří
nám
Radonicích n/O,
poděkovat
pomohli
všem,
na přípravě
tohoto dne.
Za Klub žen děkuje
Pražáková Marie
16
s převahou
Na Hippíky a Pepíky jsme se stylově
ošatili a i MDŽ všichni oslavili. S plnými
břichy se tančilo až do pozdních hodin
v hospodě ,,U Miluš“ a každý si přišel
na své. Opravdu povedená akcička.
Děkuji všem, kdo se zúčastnil a
dobře pobavil.
Pražáková M.
17
POZVÁNKA
Na Setkání Rodáku a přátel obce Radonice n.O.
Společenské organizace v obci pod záštitou Městyse Peruc pořádají 3.setkání rodáků a
přátel obce Radonice nad Ohří u příležitosti jubileí – 870 let od vzniku obce Radonice,
200 let od narození obrozeneckého básníka a kněze Boleslava Jablonského a 100 let od založení
TJ. Sokol.
Také Vás i Vaše přátele si dovolujeme na tyto oslavy srdečně pozvat.
Radonická jubilea oslavíme ve dnech 21.,22.,23. června 2013 .
V PÁTEK 21.6.2013 - doprovodná akce
18.00 hod. Divadelní představení
20.00 hod. Otevření vyhlídky „ U křížku“ na Kněžském vrchu v Radonicích zapálením
vatry.
Vysázení 2 kusů památných stromů k 200. výročí narození Boleslava
Jablonského a 100. výročí založení Sokola.
V SOBOTU 22.6.2013 – hlavní program
9.30 hod.
Pietní akt- položení kytice k uctění památky padlých občanů a zesnulých na
hřbitově u Pátku
10.00 hod
( budova bývalé školy – společenské místnosti)
Slavnostní zahájení - výstavy 100 let Sokola
- výstavy o životě a díle Boleslava Jablonského (žil
v Radonicích v letech 1843-1847)
- výstavy Radonice v proměnách času
- návštěva kostela s prohlídkou v průběhu dne
Prezence rodáků a přátel Radonic v areálu sokolovny
13.00 hod. Sraz u sokolovny a slavnostní průvod obcí s hudbou
14.00 hod. Posezení na sokolské zahradě s programem :
- pozdravné poselství starosty Městyse Peruc
- vzpomínka na 100. výročí založení Sokola
- vystoupení mažoretek a pěveckého souboru Kvítek z Loun
- cvičení skupiny Sladkovského župy Louny
- příjemné posezení s hudbou Rodáci Peruc
19.30 hod.
Taneční zábava v sokolovně – hraje skupina Promile
Během sobotního programu bude zajištěno občerstvení
V NEDĚLI 23.6.2013 – doprovodná akce
9.00 hod.
Sváteční bohoslužba se vzpomínkou na všechny rodáky a přátele Radonic
Na Vaši účast s letním odpoledním odpočinkem a posezením v přírodě,
se těší pořadatelé v zastoupení společenských organizací v obci
Radonice - sokolové, hasiči, myslivci, Klub žen a Zvelebovací spolek.
18
Netopýr velký na Peruci a v jejím okolí
Nedílnou součástí naší živé přírody jsou i netopýři. U nás je známo 25 stálých druhů, ale
ojediněle byli v posledních letech zjištěny hlavně na Moravě další druhy. Je to například
netopýr Saviův a netopýr jižní, který byl zastižen i v Lánské oboře.
Ze stálých druhů se na okrese
Louny vyskytuje 14 druhů, i když
ojedinělý výskyt dalších druhů
není vyloučen. Jedním z nich je i
netopýr velký (Myotis myotis),
který byl zjištěn i na Peruci a
v jejím nejbližším okolí. U nás
patří mezi nejen největší, ale i
nejhojnější druhy, který byl na
našem území zjištěn na více než
1500 lokalitách včetně 280
mateřských
kolonií
samic
s mladými. Původně lesní druh je
nyní vázán téměř výhradně na
lidské stavby. Letní kolonie se
nachází na půdách kostelů i
obytných domů, kde vytváří pod
hřebeny střech jakési „třapce“. Ty
mohou být na některých lokalitách
nepředstavitelně velké. U nás čítal takový „třapec“ až 3500 samic s mladými. V posledních
letech se menší kolonie objevují i v panelových domech ve městech.
Hmotnost netopýra velkého je 16 – 35 g. Charakteristické jsou jeho velké uši, které však
nejsou na temeni hlavy spojené jako u netopýra ušatého. Zimuje převážně ve větších jeskyních
a štolách v různých škvírách, případně je volně zavěšen na nějakém výstupku. Je to univerzální
lovec, který loví nejenom létající hmyz, ale sbírá jej do ocasní blány i z keřů a stromů i ze
země. Nejstarší doložený věk je 37 let.
V současné době je netopýr velký znám i z několika míst na Peruci a v jeho okolí. Se zoologem
Z. Bártou jsme jej poprvé kroužkovali ve štole ve Stradonicích 19.12.1984 a od té doby jsme
zde jeho výskyt v počtu 1 – 3 jedinců zaznamenávali každoročně až do uzavření štoly.
Ojedinělého netopýra jsme v doprovodu paní Halamové kroužkovali i na zámku na Peruci.
Potěšitelné je, že byly zjištěny i letní kolonie samic s mladými. Podle písemných údajů
(Svobodný hlas 22.11.1995) se jedna nacházela i na půdě zámku na Pátku. Podle ing. V. Žaluda
se pak další kolonie v roce 2004 vyskytovala i na půdě školy na Pátku. Poslední letní kolonii
kontroloval 4.8.2011 na půdě hotelu „U dubu“ pracovník CHKO České středohoří ing. B.
Franěk.
Určitě není nutné připomínat, že netopýr velký patří mezi chráněné druhy !
V minulosti byl ale považován za pomocníka čarodějů…
Herbert Tichý
19
V únoru proběhl v mateřské školce
karneval. Všechny děti přišly
v maskách a tak byly ve školce
princezny, piráti, hasiči, víly a
dokonce jedna Karkulka.
Celá školka se také přihlásila do
výukového programu Zdravá Pětka.
Jedná se o vzdělávací program, který
poskytuje Nadační fond Albert
zdarma. Program seznamuje děti se
správným jídelníčkem, s přípravou zdravé svačinky. Děti během programu plnily ve
skupinkách soutěžní úkoly za, které dostaly dárečky a vysvědčení Zdravé Pětky. Koncem
března zahraje ve školce Zdravá Pětka divadlo s názvem Vitamínová víla.
V březnu a v dubnu proběhnou u nás ve školce tři vzdělávací programy na doplnění
Preventivního programu pod názvy „Kouření, Alkohol a Nebezpečí odhozených jehel“.
3.dubna proběhne v mateřské škole zápis pro školní rok 2013/2014.
Koncem dubna pojedou děti do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka.
23.května vyjede celá mateřská škola dvěma autobusy na školní výlet na zámek Berchtold,
kde děti navštíví „ Dětský ráj“ – cestu do pohádky. Cesta nás zavede do dětského ráje, kde děti
navštíví mini ZOO, vesničku se skřítky a hodnými strašidýlky. Výlet areálem je lemován
miniaturami českých hradů a zámků.
Tradičně v květnu a v červnu budeme jezdit na předplavecký výcvik do Loun.
Do školky přijede také divadlo s pohádkou Perníková chaloupka,děti shlédnou hudební pořad
a svůj svátek oslaví s klaunem Ronaldem.
Krásné jarní svátky Vám přeje mateřská školka.
Jana Kučerová
ředitelka MŠ
20
Zápis dětí do I. třídy se v Základní škole Peruc uskutečnil dne 16.
1. 2013.
Tohoto dne bylo do I. třídy zapsáno 21 žáků, kteří zahájí 1. září
2013 povinnou školní docházku.
Ve školním roce 2012/2013 je v Základní škole Peruc celkem 11
vystupujících žáků, kteří v červnu 2013 ukončí povinnou školní
docházku. Na střední školy se hlásí 6 žáků a na střední odborná
učiliště 5 žáků. O studium na osmiletém gymnáziu mají zájem 2
žákyně z V. třídy, které se zúčastní v dubnu 2013 přijímacího řízení
na dané škole.
Základní škola Peruc uskutečnila v 1. čtvrtletí roku 2013 tyto významné akce:
- zimní ozdravný pobyt žáků 6. – 9. třídy zaměřený na lyžování, který se v únoru 2013
uskutečnil v rakouských Alpách v oblasti Kaprunu a Zell am See díky výhodné nabídce
manželů Novákových z CK – SN TOUR z Peruce a sponzorským darům místních podnikatelů,
městyse Peruc i Sdružení rodičů při ZŠ Peruc. Všem za jejich finanční podporu děkujeme!
- zájezd žáků 1. a 2. třídy na divadelní představení do Vrchlického divadla v Lounech
- výstavu fotografií žákyň K. Hlavové, P. Traxlové, G. Kučerové a V. Zrůstové
s názvem „Příroda kolem nás“ v prostorách Úřadu městyse Peruc
- školní kola různých vědomostních soutěží, účast žáků ve výtvarných celostátních
soutěžích
A jaké akce nás čekají ve 2. čtvrtletí roku 2013?
Uskutečníme plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v Plavecké hale v Lounech, den otevřených
dveří v naší škole, projektové dny Bezpečnost silničního provozu a Den Země, školní
olympiádu v lehké atletice, Dětský den v ZŠ Peruc a školní výlety.
Mgr. Traxlová Jaroslava
ředitelka ZŠ Peruc
21
Psala Anička,
čte po ní kočička,
psal malý Mourek,
čte po něm kocourek.
Kdo si hraje, kdo se směje,
bude pořád zdravý.
Občas se i kočkujeme,
a život nás baví.
22
23
Zimní ozdravný pobyt žáků ZŠ Peruc v Rakousku
I v letošním školním roce se žáci ZŠ
Peruc zúčastnili zimního ozdravného
pobytu zaměřeného na lyžování. Díky
báječné nabídce manželů Novákových a
jejich cestovní kanceláři SN -Tour se
nám prvně dostalo možnosti uskutečnit
zimní ozdravný pobyt mimo území
České republiky. S nadšením jsme tuto
nabídku přijali a v únoru tak mohli
vyrazit do námi vysněných rakouských
alp. Cesta do místa určení byla pro nás
všechny snad nekonečná, neboť jsme se těšili na to všechno nové, co za ten týden budeme moci
zažít a spatřit. Cestu nám však pomohly zvládnout promítané filmy na palubě autobusu a chutná
svačinka v podání párku v rohlíku.
V odpoledních hodinách jsme dorazili na místo určení. Krajina byla úžasná, vypadala skoro
jako z pohádky nebo obrázku, který můžete běžně shlédnout v televizi. Ale na vlastní oči? Tak
to je ještě mnohem krásnější pohled. Typické rakouské domečky zapadané sněhem, za nimiž
se tyčí vrcholky Alp, mrazivě čerstvý vzduch a velice příjemní lidé, kteří nás při našem příjezdu
přivítali. Co víc si přát? Snad už jen to, abychom stáli na lyžích a poznávali ty neskutečně
dlouhé sjezdovky Kaprunu a Kitzsteinhornu. Ale na to jsme si museli ještě chvíli počkat,
protože nás čekalo ubytování, rozřazení se do družstev na místní loučce a bezpečnostní desatero
lyžaře na sjezdovce. Než jsme se nadáli, byl náš první den u konce a tak nezbylo nic jiného, než
si dát naší první večeři – smažený kuřecí řízek, hranolky, salát a dezert v podání vanilkové
zmrzliny a vyčkat, co nám přinese následující den.
Následující den nám samozřejmě už
přinesl cestu na vrcholky hor a s ní
poznávání a prozkoumávání každého
kousku sjezdovky. Za těch pár dní
počasí stačilo vystřídat snad všechny
možné předpovědi. Jeden den pršelo,
druhý chumelilo, třetí mrzlo… ale i tak
jsme strávili pro nás báječný týden,
který jsme uzavřeli pohledem
z
nejvyššího
bodu
ledovce
Kitzsteinhorn ( 3029 m.n.m.) a poté se
vydali na zpáteční cestu domů.
Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem, kteří nám svou finanční pomocí umožnili
na zimní ozdravný pobyt vycestovat a snížili nám tak jindy nemalé náklady na tuto akci.
Naše velké poděkování patří především manželům Novákovým, kteří pro nás tento zájezd
zorganizovali a po celý týden se o nás královsky starali. Dále pak poděkování patří manželům
24
Kejhovým, Košínovým a Novákovým z Hřivčic, sdružení rodičů při ZŠ Peruc, Městysu Peruc,
Zemědělskému družstvu Peruc, Zdeňku Bláhovi z Vraného, Tomáši Kučerovi a samozřejmě
také našemu vedení školy, které nám umožnilo do zahraničí vycestovat.
A jak to na letošním zimním ozdravném pobytu vypadalo? Tak na to už se můžete podívat
v naší FOTOGALERII (zsperuc.ln.cz ) nebo na přiloženém videu z YOUTUBE
( http://www.youtube.com/watch?v=jaEhrUdlLDA )
Lucie Sobotková, Petra Kytková
a žáci ZŠ Peruc
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
V pátek dne 8. března 2013 se konalo
slavnostní zahájení fotografické výstavy
Pavlíny Traxlové, Kláry Hlavové,
Gabriely Kučerové
a Venduly
Zrůstové, což jsou žákyně druhého
stupně naší základní školy. Prostory
perucké radnice se rozzářily jejich
fotografiemi, které mají převážně
přírodní tematiku. Děvčata si je
pečlivě připravovala téměř rok a
opravdu se mezi nimi nacházejí i
krásné a zajímavé práce.
Za uspořádání této výstavy patří
velké díky KULTURNÍ KOMISI PŘI
MĚSTYSU PERUC, která těmto
slečnám finančně přispěla na
vyvolání jejich fotografií formátu
A4. Fotografie zde budou umístěny
přibližně po dobu jednoho měsíce.
Rádi bychom vás pozvali na jejich prohlídku.
25
Chtěli byste si vyzkoušet
stopování? Vytvořit si indiánské
jméno? Vidět na vlastní oči nejmenšího
a největšího Vinnetoua a Old
Shatterhanda? Dozvědět se, jak zabít
medvěda nebo lva? To všechno
opravdu můžete – na výstavě v
Náprstkově muzeu v Praze, kterou žáci
4. a 5. třídy navštívili v úterý
19.3.2013.
Letos si připomínáme 170 let od narození a 100 let od
úmrtí světoznámého autora Karla Maye. A je tomu již 50 let
od natočení světoznámého filmu – Poklad na Stříbrném jezeře,
filmu, který zahájil novou éru.
Kurátor výstavy, pan Petr Mašek, naše milé žáčky
seznámil s nesnadným Mayovým životem a pověděl jim také
spoustu zajímavostí nejen o autorovi, ale také o samotné
výstavě.
Na výstavě se děti seznámily s postavami Mayových
románů, statečnými indiány, zálesáky, beduíny i Kurdy a dalšími hrdiny, ale i s odpornými
zloduchy, otrokáři, zrádci a vrahy. Spatřily reálné předměty indiánských kultur i orientálního
světa, které zároveň hrály významné role v Mayových dílech.
Kromě této výstavy děti shlédly také tři stálé expozice
Náprstkova muzea – Amerika (doklady života a kultury
původních obyvatel Ameriky), kultury Austrálie a Oceánie a
Vojta Náprstek.
Aby děti završily výstavu stylově, vyrobily si čelenku
indiánů Plání s honosnými vlastnoručně vyrobenými pery z
papíru - komu by se chtělo v úterním sněhu chytat orla…(Jen nás
trošku mrzelo, že žáčci místo aby si výstavu užívali, prohlíželi,
četli a kochali se, cvakali fotoaparáty na mobilních telefonech.)
Velice děkujeme manželům Hnilicovým za zajištění dopravy pro
všechny účastníky.
Mgr. Naďa Liebscherová a Mgr. Magdalena Kučerová
26
Velikonoční říkanky 4. třídy
Naše mladá slepička
snesla ráno vajíčka.
Tady stojí holčička,
nabarvila vajíčka,
pak si snědla zajíčka.
To je velikonoční básnička.
Barbora Nováčková
Měl jsem plný košíček,
sebral mi ho zajíček.
Já jsem malý zajíček,
To je tedy lumpíček.
nesu kopu vajíček,
Kampak běžíš zajíčku?
každému dám věneček
počkej na mě chviličku!
a košíček mašliček.
To jsou moje vajíčka,
Jan Novák
snášela je slepička!
Tomáš Černý
Velikonoce, velikonoce,
vajíčka nám snášejí slepice.
Haló haló pojďte ven
bude krásný den.
Kluci chodí hodovat,
holky kluky polévat!
Copak si kluci vyhodují?
Hodně vajíček!
Jedno bude červené, další bude žluté,
to třetí červené.
A to čtvrté modré.
Bude také dobré.
Victoria Ella Hofbauerová
27
Já jsem malý zajíček,
nesu košík vajíček.
Nesu jedno červené
se zajíčkem kreslené.
Naše krásná slepička
snesla bílá vajíčka.
Alžběta je sebrala
nabarvit je spěchala,
Jeníčku, Jeníčku,
chlapcům je pak podala.
co to neseš v košíčku?
Nikola Uhrová
Nesu, nesu dvě vajíčka,
pro maminku od zajíčka.
Já jsem bílý králíček
vzal jsem s sebou košíček.
Lucie Nováková
Mám jenom dvě vajíčka,
První jarní květinka
snesla nám je slepička.
jmenuje se sněženka,
Olga Ševčíková
druhá jarní květinka
jmenuje se bledulinka.
Patrik Parpel
Já jsem malý zajíček,
nesu košík vajíček.
Modré žluté červené
všechny krásně barvené.
Slepička je snášela,
kuřátka je barvila.
A já vám je přinesu,
snad je všechny donesu.
Jakub Černý
28
Narozené děti
Jiří Lávic
Viktorie Brabcová
Terezie Buštová
Jan Dresler
Nikola Kosmová
Šárka Tůmová
Mathias Krich
Blahopřejeme !
Počet obyvatel dle jednotlivých obcí k 31.12.2012
Peruc
868
Chrastín
8
Černochov
177
Hřivčice
227
Pátek
180
Stradonice
200
Radonice
178
Telce
338
Celkem
2 176
z toho 1079 žen a 1097 mužů
Narodilo se 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 chlapců.
Naše řady opustilo 25 spoluobčanů.
Přistěhovalo se 76 občanů.
Odstěhovalo se 61 občanů.
Průměrný věk obyvatel je 42 let.
Miluše Koutníková
29
Od nového roku má naše kino možnost hrát digitálně.
V průběhu měsíce prosince byla instalována potřebná
technologie – nový projektor, zesilovač a další potřebné příslušenství a na začátku února jsme
se konečně dočkali. Dětský animovaný film Rebelka byl prvním filmem, který diváci viděli
digitálně.
Na první pohled se pro diváky nic nezměnilo, ale mnozí již jistě zaznamenali změny
v kvalitě. Zmizely obvyklé rýhy v obraze, tzv. zapršení, způsobované opotřebením klasických
35mm kopií (jako malé kino jsme dostávali kopie, které už měli minimálně 100 projekcí a tomu
odpovídala i jejich kvalita), rovněž zvuk se výrazně zlepšil na kvalitě, použití značkového
zesilovače YAMAHA místo původního tranzistorového zesilovače z roku 1980.
Mnozí z Vás se jistě budou ptát, zda se tato investice vůbec do našeho kina vyplatila,
takže alespoň stručně, jaká pozitiva s sebou nese:



již zmiňované zlepšení kvality reprodukce
náklady vložené do rekonstrukce by se měli na půjčovném, poplatcích za
zasílání filmů a spotřebě energie vrátit zpět v průběhu 3-4 let a dál už nám bude
rekonstrukce vydělávat
podstatně lepší výběr filmů – vzhledem k tomu, že je v ČR již většina kin
digitalizována (a hlavně všechna multikina, jejichž tržby půjčovny zajímají
nejvíce) bude z letošních novinek na 35mm filmovém pásu už vyrobeno
necelých 10%, takže ostatní už by naši diváci neviděli.
Další změnou v kině je rozšíření podia podle požadavků divadelních společností. Měli
bychom se tak dočkat i většího využití kina jako kulturního střediska. V současné době jsou již
připravována první divadelní představení a určitě se bude na co se těšit.
Mgr.Drahomír Zrůst
6.4.
Zásnuby na dobu neurčitou
Producent filmu Ženy sobě a režisér Kopaček se vrací s romantickou komedií,
která začíná tam, kde ostatní končí. Připravte se na spoustu legrace i dojetí.
30
13.4. Tajemný muž
Děj se odehrává v malém městečku, ve kterém se už několik let ztrácejí malé děti.
Městská legenda praví, že děti ve městě krade záhadný vysoký temný muž.
20.4. Sedm psychopatů
Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář,
ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů. Kriminální
film, komedie.
Dětské představení
27.4. Za plotem
Další animovaný film z dílny, která stvořila Shreka. Přišlo jaro a zvířátka se probrala
ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich domova náhle vyrostla vysoká
zelená věc - živý plot.
4.5.
S ledovým klidem
Když mladý Will Share (Henry Cavill) přijede do Španělska na týdenní dovolenou,
není zrovna prázdninově naladěn. Jeho začínající firma má problémy a napjatý vztah
s puntičkářským otcem Martinem (Bruce Willis) to všechno jen zhoršuje.
11.5. Nějak se to komplikuje
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně
odstřihli bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho… Najednou
pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje.
18.5. Muži, kteří nenávidí ženy
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) je finanční reportér, odhodlaný očistit svou pověst
poté, co byl obviněn z veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších průmyslníků
ve Švédsku, je povolán, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho milované
neteře Harriet – kterou, jak je průmyslník přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho rodiny.
25.5. Kocour v botách
Dětské představení
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se
zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu,
ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást?
31
1.6.
Moje letní prázdniny
Ten den pro Portera (Mel Gibson) nebyl jedním z nejlepších. Nejdřív se mu podaří
ukrást slušný balík peněz, který by mu stačil na báječné doživotní prázdniny strávené
na pláži s dostatkem vína, žen a zpěvu. Ale pak už se mu situace vymyká z rukou.
8.6.
Mezi vlky
V mrazivých horách Aljašky se odehrává dechberoucí drama o přežití člověka v
nelítostné a drsné přírodě. Film Mezi vlky představuje poutavé dobrodružství
skupiny mužů, kteří se v boji o život musí postavit krutému mrazu a krvelačným
lesním bestiím. S přibývajícím časem a vyčerpáním se jejich šance na přežití stále
více vzdaluje.
15.6. V hlavní roli já
Černá komedie tragických rozměrů aneb Zubatá se nepřezouvá. Irská komedie
je černá a drsná. Drsnější a černější než většina černých komedií, které jste mohli
doposud vidět. Jejím hrdinou je člověk, který má oprávněný pocit, že se ocitl na
dně. Bohužel netuší, že dno může mít i sklep.
Dětské představení
22.6. Rango
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích,
obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo,
snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou
ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový jestřáb.
29.6. Anna Karenina
Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manželství s vysokým
vládním úředníkem (Jude Law), s nímž má malého syna, a její pověst mezi
petrohradskou smetánkou nemůže být lepší. Během cesty do Moskvy, kam jede
navštívit bratra (Matthew Macfadyen), potká hraběnku Vronskou a na
moskevském nástupišti se seznámí i s jejím synem (Aaron Taylor-Johnson), mladým
ambiciózním důstojníkem.
Začátky představení jsou v 17.30 hod.. Pokladna je otevřena půl hodiny před začátkem
představení.
Ceny vstupného jsou 70 Kč a na dětská představení 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Eliška Nováková, vedoucí kina
32
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když
kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není,
jak tomu v mnoha případech je“.
Asi všichni podle citátu i fotografie poznali, o kom bude řeč.
V únoru jsme si připomněli výročí narození velikána českého
humoru, kterým nebyl nikdo jiný než
Narodil se 6. února roku 1905 v Praze-Dejvicích v rodině úředníka
pojišťovny.
Vzdělání získává Werich nejprve na gymnáziu v pražské
Křemencově ulici (tady se spřátelí s Voskovcem), později pak
studuje práva na Univerzitě Karlově (od roku 1924) – spolu s ním se na práva zapisuje i J.
Voskovec.
V roce 1926 spolu Jan Werich s Voskovcem poprvé autorsky spolupracují – nějaký čas
spolupůsobí v redakci časopisu Přerod, a tato spolupráce stojí u vzniku prvního Werichova a
Voskovcova úspěšného divadelního kusu, a to slavné „Vest Pocket Revue“ – premiéra této hry,
či spíše pásma, ovlivněného dadaistickou hravostí a poetikou, je na scéně Osvobozeného
divadla v pražské Umělecké besedě 19. dubna roku 1927 a Voskovec s Werichem slaví
obrovský úspěch.
Na scéně Osvobozeného divadla pak Jan Werich společně s Jiřím Voskovcem působí až do jeho
uzavření v roce 1938 – společně vytvoří mnoho nezapomenutelných divadelních her, z nichž ty
nejslavnější, politicky a společensky angažované divadelní hry vznikají ve třicátých letech 20.
století – v roce 1931 vzniká hra „Golem“ a revue „Sever proti Jihu“, v roce 1932 „Caesar“, o
další rok později pak „Osel a stín“, v roce 1934 pak hra „Kat a blázen“.
V roce 1935 oba Osvobozené divadlo načas opouštějí a začínají působit pod hlavičkou tzv.
Spoutaného divadla - ve stejném roce pak uvedou na jeviště divadelní hru „Balada z hadrů“,
v níž čerpají z tvorby francouzského renesančního básníka F. Villona.
Do roku 1938, kdy je Osvobozené divadlo, opět již s Werichem a Voskovcem, uzavřeno, pak
ještě dvojice Werich + Voskovec uvedou několik dalších her: „Nebe na zemi“ (1936), „Rub a
líc“ (1936), „Těžká Barbora“ (1937) a jiné.
V roce 1938, poté, co je Osvobozené divadlo uzavřeno (v listopadu 1938 je divadlu úředně
odebrána koncese), odchází Jan Werich společně s J. Voskovcem a J. Ježkem do emigrace do
Spojených států amerických – tady pak Jan Werich působí až do konce druhé světové války (ve
Spojených státech Jan Werich s Voskovcem vystupují s anglickými verzemi svých her, od roku
1942 pak pracují pro Americký úřad pro válečné informace, v lednu roku 1945 pak dvojice
debutuje na Broadwayi v adaptaci hry W. Shakespeara „Bouře“).
Po roce 1945 Jan Werich společně s Jiřím Voskovcem Osvobozené divadlo obnovuje, a to jako
Divadlo V+W – obnovená scéna ale neslouží divákům dlouho, po komunistickém puči v roce
33
1948 a následné Voskovcově emigraci do Spojených států amerických, divadlo končí –
posledním divadelním kusem, na němž Jan Werich s Voskovcem spolupracuje je adaptace
broadwayského muzikálu „Divotvorný hrnec“ (do muzikálu Jan Werich připisuje české prvky,
sám ztvárňuje postavu vodníka Čochtana).
Po Voskovcově odchodu do emigrace působí Jan Werich v mnoha pražských divadelních
scénách, v letech 1956-61 je pak Werich ředitelem pražského Divadla ABC. Jeho
„spoluhráčem“ se přitom po J. Voskovcovi stává M. Horníček, s nímž uvádí na jeviště mnoho
obnovených her Osvobozeného divadla.
Jan Werich není ale významnou postavou pouze českého divadla, je též významnou postavou
českého filmu – v období mezi dvěma světovými válkami natáčí společně s Voskovcem filmy
„Pudr a benzin“, „Svět patří nám“, „Hej rup!“ či „Peníze nebo život“, hlavní roli pak ztvární
např. i ve filmu „U nás v Kocourkově“. Po druhé světové válce se pak Jan Werich objevuje ve
filmech „Císařův pekař a pekařův císař“, „Byl jednou jeden král“ a „Až přijde kocour“.
Výrazné role Jan Werich ztvárňuje také v televizi – např. v inscenacích „Uspořená libra“,
„Medvěd“, „Kočár nejsvětější svátosti“ či „Slzy, které svět nevidí“. Jan Werich je též autorem
několika knih, nejznámější jsou pak patrně jeho pohádkové příběhy („Fimfárum“).
Po roce 1968, kdy se v období tzv. pražského jara postaví za demokratické síly, které chtějí
nastolit změny ve společnosti, je Jan Werich za husákovské normalizace postaven mimo hlavní
proud tehdejší československé kultury a až do své smrti je pak víceméně záměrně
komunistickým režimem opomíjen ( v roce 1978 nicméně z donucení podepíše tzv. anti-chartu).
Připomeňme si jej alespoň několika pro něj typickými citáty:










Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat
kdejakej blbec.
Hloupost se fackováním nedá vyléčit.
Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní
bojovat.
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých
je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.
Lidská paměť je taky bludiště - moc věcí se tam ztratí.
Život vždycky stál a stojí a bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s ním popravdě
ani nic víc dělat nedá.
Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik
lidí kolem, že stojí za to si ji užít.
Bernard Shaw byl živ sto let, řekněme. Byl to krátký anebo dlouhý život ? Krátkej
život, protože Bernard Shaw tady moh bejt ještě dvěstěpadesát let, protože pořád
měl co říct. ... Takhle je to. ... Zatím co v této chvíli po celém glóbusu je roztroušeno
já nevím kolik třicetiletých, který tady už čtyřistapadesát let nemuseli bejt.
S využitím internetových stránek pohodaveskole.net a www.dooffy.com/cs/ sestavil
Mgr.Drahomír Zrůst
34
Perucký zpravodaj vydává Úřad městyse Peruc.
Odpovědný pracovník Šárka Křepčíková
Adresa redakce: Oldřichova 49, Peruc, PSČ 43907, tel.: 415697049
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Šárka Křepčíková, Mgr.Drahomír Zrůst
Uzávěrka dalšího čísla 15.června 2013
Náklad: 650 výtisků. Cena 10.- Kč
35
36