Chrastecké ohlasy č. 4

Transkript

Chrastecké ohlasy č. 4
ZPRAVODAJ MĚSTA CHRASTI
DUBEN 2011, ČÍSLO 4, ROČNÍK LVI
ZA
JÍMA
VÝ R
ODÁK
ZAJÍMA
JÍMAVÝ
RODÁK
MA
CHEK ANT
ONÍN
MACHEK
ANTONÍN
Machek Antonín, malíř. (*1775 v Podlažicích - †1844 v Praze). Byl syn chudého krejčího a hudebníka, jenž se stal později služebníkem
biskupa královéhradeckého J. L. z Háje. Chlapec v 8. roce osiřelý, vzbudil svým kreslířským nadáním sympatie kanovníka Venuta, bydlícího
v Chrasti, jenž na něho upozornil svého biskupa. Tento se ho ujal a dal ho do učení ke svému malíři Zittovi. Když si u něho osvojil začátky
kreslířského a malířského umění, dostal se s ním Machek r. 1792 do Prahy. Záhy však zemřel jeho mecenáš, a tak byl Machek nucen
vydělávat si podřízenými pracemi. Navštěvoval školu malíře Kohla, jenž si snaživého žáka zalíbil. Udělal tu tak rychlé pokroky, že když nově
založená Společnost vlasteneckých přátel umění vypsala soutěž, získal v prvním roce druhou cenu a po roce cenu první za kopii bitevní
fresky v zahradě hraběte Kolovrata. Pověst o neobyčejném nadání mladého Machka dostala se do Hradce Králové. Byl novým biskupem
povolán (kolem r. 1796) do Chrasti a bylo mu svěřeno vymalování dvou oltářních obrazů, jakož i řady pokojů v biskupské residenci.
Machek však toužil po dalším odborném vzdělání. Podařilo se mu dostat do Vídně, kde pobyl rok na akademii. Když mu skrovná zásoba
peněz z domova došla, byl nucen využít své dovednosti v malování pokojů ve službách dvorního malíře, pracujícího právě v letohrádku
Lucemburském. Pobyt ve Vídni se mu tím znechutil, a tak se v roce 1800 podíval na rok do Čech, načež několik let pobyl v Linci a ve
Štýrském Hradci, kde se zabýval hlavně malováním podobizen. Od r. 1813 žil nejvíce v Praze. Oženil se a byl nucen omezit se hlavně na
obor portrétní a potvrdil záhy pověst předního pražského portrétisty. Neustával při tom ve zdokonalování a doplňování svého vzdělání.
Navštěvoval nově založenou akademii, kde doplňoval všemožně své kusé vědomosti. Tak dosáhl při svém značném nadání obratnosti
v nejrozmanitějších technikách a se stejnou všestranností pokoušel se též v rozličných oborech tvorby. Maluje náboženské obrazy, divadelní
dekorace i motivy historické. Neuvědomělé češství Machkovo uzrálo stykem s mnohými z našich buditelů ve vědomí vlastenecké, jehož
výrazem se stal projekt díla, které mělo obsahovat soubor vyobrazení z českých dějin. Machek se odhodlal dílo vytvořit na svůj vlastní
náklad. Chtěl poznat litografickou techniku a odebral se proto do Vídně, kde pobyl několik neděl. První sešit díla obsahuje listy
komponované jím samým, kreslené na kámen. Později byli přibráni k účasti i jiní umělci a náklad přešel na dědice Bohmanovy. Dílo začalo
vycházet r. 1822 a bylo věnováno hraběti Kolovratovi. Titul dokončeného díla zní: Dějiny české v obrazích kamenopisně vyvedených,
představených od sjednocených umělcův akademie Pražské, s objasněním od V. Hanky. Nabyté zručnosti v kresbě na kámen, v níž se
později ještě zdokonalil, snažil se Machek i obchodně využít, když si zařídil dílnu a umělecký obchod. Z dílny pak vyšla řada aktivit jako
soubor podobizen profesorů a lékařů pražských, výtečných herců, portréty slovanských spisovatelů a j. Umělecká cena Machkových
náboženských a historických kompozicí je ovšem daleko skromnější nežli cena jeho podobizen. Kresby z české historie jsou docela naivní,
ale zjevná snaha po správnosti detailu v kroji a jevišti výjevů, odpovídající tehdejším podivným hypotézám našich archeologů, jim dodává
časovou zajímavost. Jsou při tom proniknuty nepokrytě vlasteneckým nadšením. Vedle kreseb známe z Machkovy ruky též historické
olejové obrazy, z nichž jmenujeme Oldřicha a Boženu. Machkovy portréty jsou cenné dobové dokumenty. Z jeho podobizen provedených
v letech dvacátých a třicátých 19.stol.v Praze je zřejmé, že měl neobyčejný talent pro zachycení podoby, že byl jistým a pevným kresličem.
Barevný dojem jeho obrazů, po letech svěží a harmonický, je svědkem o solidní práci a správném barevném citu. Z jeho podobizen: Josef
Jungmann, Dobrovský, hrabě Kolovrat, Chmelenský, Jan Nejedlý, Held a jiní členové tehdejšího kruhu vlastenců, rodina Frant. Palackého,
rodiče Julia Zeyera, podobizny V. Hanky a jeho choti a obraz krále Václava II.
Machkovy obrazy najdete např. v Národní galerii, v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě,v soukromých sbírkách (např. Dobřenští
v Chotěboři) a jsou ke koupi i v některých aukčních síních. Byl pohřben v Praze na Olšanech, protože však jeho hrob nebyl nalezen, je na
hrobovém místě II-2 postaven prostý kříž.
(převzato z internetu)
SL
OVO SST
TAR
OS
TKY
SLO
AROS
OSTKY
Vážení občané,
ukrajujeme již čtvrtý měsíc roku 2011. Občas se ukazuje sluníčko
a rána, kdy se probouzíme do pološera, jsou podstatně příjemnější
než tma, vítr a mráz. Očekávané jaro konečně přebírá svou vládu
a já využiji možnosti a podělím se s Vámi o několik informací.
V březnu jsme společně absolvovali „Varhanní maraton“, který byl
unikátní akcí a prezentací varhan v chrastecké farnosti. Díky zajímavému
nápadu pana Miroslava Pošváře jsme při šesti zastaveních prožili
nevšední hudební zážitek, za který patří všem zúčastněným velké
poděkování. Děti i rodiče si pochvalovali karneval, který první
březnovou neděli roztančil místní sokolovnu. Tuto akci pro naše
nejmenší, placenou z rozpočtu města, opět skvěle připravil
a zorganizoval pan Bohumil Černý.
2
ZPRÁVY Z RADNICE
Město, mimo jiné akce, připravuje výměnu oken v domech č.p. 13, č.p. 14, č.p. 21 a č.p. 665. Nutná výměna bude opět vyžadovat spolupráci
města s nájemníky. Stav oken v těchto nemovitostech je velice špatný. Věřím, že se společně s tímto úkolem zdárně vypořádáme k oboustranné
spokojenosti. Rada též vybrala nabídku firmy AZ OPTIMAL s.r.o. na doplnění projektové dokumentace „Oprava a modernizace obálky
budovy ZŠ Chrast“ plnohodnotným průzkumem a návrhem sanačních opatření vlhkostních poruch budov ZŠ Chrast a ZUŠ Chrast.
O špatné vlhkostní situaci těchto budov jsem Vás již informovala.
Ve čtvrtek 17. 3. se sešel tým lidí, spolupracujících na tvorbě strategie rozvoje města. Během následujících týdnů nás čeká další etapa práce na
tomto dokumentu, který v budoucnu přispěje k smysluplnému a vyváženému rozvoji města, kladoucí velký důraz i na občanskou společnost.
Těším se na další práci, neboť jsem přesvědčena, že se nám podařilo sestavit pracovitý tým s velkým potenciálem. Zatím se do této náročné
práce zapojili jen někteří radní, ale věříme, že se v nejbližší době přidají i ostatní zastupitelé.
Minulý týden jsem se zúčastnila krajského setkání Svazu měst a obcí, na kterém se mimo jiné diskutovalo o problematice rozpočtového určení
daní, hazardních her, provozování výherních automatů a o jejich negativně sociálním, ekonomickém a bezpečnostním dopadu pro města
a obce. Současný stav, kdy samosprávy jsou proti nárůstu některých druhů hazardních her zcela bezbranné, je nutné v co možná nejkratší
době změnit. Řešila se i centralizace státní správy, kterou připravují jednotlivá ministerstva pod rouškou úspor, a též, nyní velmi aktuální,
převod sociálních dávek pod úřady práce.
Závěrem trochu varování. V posledních dnech se ke mně dostalo několik informací o dalších případech pokusů o okrádání lidí přímo v jejich
domech či bytech. Důvodem, pod kterým zloději občany oslovují, bývá: oprava jističů, kontrola rozvodů, porucha na topení, kontrola
televizní přípojky či prosba o vodu. Zloději jsou vynalézaví a velice přesvědčiví, oslovují převážně starší občany, kteří často podcení nebezpečí.
Buďte prosím obezřetní a velice opatrní, ať nerozšíříte řady těch, kteří se bohužel stávají obětí těchto zlodějů.
V případě podezření se obracejte na Policii ČR.
Přeji Vám pěkné předvelikonoční období, klid a pohodu.
Martina Lacmanová
VÝPIS Z USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 8. SCHŮZE RADY MĚSTA CHRASTI, KONANÉ
DNE 23. 2. 20
11
201
Rada města schvaluje:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
elektropřípojku na p.p.č. 1181 v k.ú. a obci Chrast s ČEZ Distribuce,
a.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem,
- rozpočet Dětského karnevalu, konaného dne 6. 3. 2011, ve výši
5000 Kč + pronájem sálu sokolovny. Akci bude kompletně zajišťovat
Ing. Bohumil Černý. Vstupné bude dobrovolné,
- uzavření nájemní smlouvy na byt s paní Miluší Šírovou. Jako
náhradníky stanovuje: Marie Říhová, Marie Zárubová. Nájemné
bude věcně usměrňované, snížené na 44 Kč/m2, nájemní smlouva
na dobu určitou. Nájemce není povinen před uzavřením nájemní
smlouvy uhradit kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného,
- nabídku firmy AZ OPTIMAL s.r.o. na doplnění projektové
dokumentace „Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast“
plnohodnotným průzkumem a návrhem sanačních opatření
vlhkostních poruch budov ZŠ Chrast a ZUŠ Chrast a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
Rada města souhlasí:
- s dřívějším ukončením nájemního vztahu se stávající nájemkyní
bytu č. 20 v č.p. 782 k datu uzavření nájemního vztahu s novým
nájemcem,
- s pronájmem tří učeben a tělocvičny Základní školy Chrast
Komunitní škole Chrast, o.s. od 15. 2. 2011 do 30. 6. 2011 a s pronájmem
jedné učebny Základní školy Chrast Jazykové agentuře Kolumbus
s.r.o. od 15. 2. 2011 do 30. 6. 2011,
- s návrhem projekčních úprav plánované rekonstrukce bytového
domu č.p. v ulici U Pošty:
a)
nová centrální kotelna a ohřev vody bude umístěn v půdním prostoru
b)
s dispozičním řešením půdní vestavby pro 2 byty
c)
rozšířit hlavní vstup do domu ve směru od dvora a vstup
řešit pomocí tříschodnice v celé šíři vstupu
d)
ve vstupním vestibulu České pošty projekčně zapracovat
plošinu pro ZTP
e)
zachování komínových těles pro tuhá paliva v celém rozsahu
s pozměňovacím návrhem projekčních úprav plánované
rekonstrukce bytového domu č.p. 500 v ulici U Pošty
a)
nerealizovat suterénní garáže z důvodu vysoké nákladovosti
vynucených investic
b)
suterénní prostory zřídit jako nebytové bez bližšího určení,
avšak samostatně provozovatelné (s odděleným měřením energií)
c)
nová výstavba nebo oprava garáží bude řešena samostatně
dle finančních možností města, nebude součástí regenerace
bytového domu č.p. 500
- se snížením nájemného SK Chrast za pronájem stadionu v roce
2011 na částku 10.000 Kč pod podmínkou, že po dohodě se
správcem sportoviště SK zajistí zdarma oplocení sportovního areálu
(směrem k Lipkám od rohu ke kapličce) s tím, že město zajistí
a uhradí potřebný materiál,
- s prodejem nepotřebných truhlářských strojů a stanovuje jejich
minimální prodejní cenu následovně:
- elektrická bruska kotoučová
500 Kč
- pásová (listová) pila
5.000 Kč
- spodní stolová fréza na dřevo
5.000 Kč
- kombinovaný stroj hoblovka/dlabačka
2.000 Kč
- okružní pila s el. motorem (cirkulárka ruční výroba) 1.500 Kč
- protahovačka Dřevostroj 80cm
35.000 Kč
- se závěry pracovní skupiny pro návrh řešení dopravní situace města
Chrast tak, jak byly definovány v zápise z jejího jednání dne 10. 2. 2011.
Rada města ukládá:
- zajistit opravu, případně výměnu vstupních dveří do nebytových
prostor pp. Kleplové a Brožkové tak, aby dveře byly plně funkční.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
- schválit použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Základní školy, Chrast, okres Chrudim za rok 2010 převedením částky
3.262,62 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace,
- z důvodu nezájmu žadatelů o koupi domu č.p. 165, včetně součástí
a příslušenství, postaveném na st.p.č. 183/1 a pozemku, označeném
jako st.p.č. 183/1 v obci a k.ú. Chrast, schválit prodej uvedených
nemovitostí za cenu 2 mil. Kč,
- schválit dokončení oprav vodárenské věže v Chrašicích v rozsahu
návrhu pana Petra Jonáše, tj. včetně zabezpečení oken,
- schválit rozpočtové opatření na dokončení oprav vodárenské věže
v Chrašicích ve výši 170.000,- Kč,
- zařadit akci s názvem „Protipovodňová opatření města Chrast“
v rámci Operačního programu životní prostředí včetně zajištění
finanční spoluúčasti ve výši 420.000 Kč z Fondu infrastruktury,
- prodat dům čp. 47 (vč. součástí a příslušenství) v Chrasti, postavený
na st.p.č. 90 a pozemek, označený jako st.p.č. 90 v obci a k.ú. Chrast
paní Ludmile Tůmové za cenu 50.000 Kč včetně přístupové cesty,
- odsouhlasit prodej pozemků, označených jako p.p.č. 834/7, 834/8
a část č. 834/9 manželům Křížovým a zbývající část p.p.č. 834/9 paní
Akyolové, vše v obci a k.ú. Chrast, za cenu 120 Kč/m2. Pozemková
parcela č. 834/9 bude geometricky rozdělena na náklady žadatelů,
- zařadit do rozpočtu roku 2011 akci „povrchové úpravy Čtvrť
9. května“ ve výši 700 - 800 tis. Kč vzhledem k tomu, že a.s. VaK
Chrudim uvažuje v letošním roce s rekonstrukcí kanalizace v této
části města.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města:
- schválit změnu územního plánu k p.p.č. 365 v k.ú. Podlažice.
3
ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města bere na vědomí:
- informaci o cenových relacích pozemků v území samosprávy města
Chrast,
- ukončení nájemního vztahu k pozemku, označeného jako p.p.č.
42/1 v obci Chrast, k.ú. Chacholice s panem Karlem Richtrem
k 31. 8. 2011,
- zprávu, týkající se stavu povrchů v městské památkové zóně, celkově
jejího neutěšeného stavu a informaci o plánovaném umístění
elektrického rozvodu do země v Jiráskově ulici,
- výslednou zprávu České školní inspekce z 18. 2. 2011, která proběhla
na základě stížnosti v Základní škole, Chrast, okres Chrudim.
Rada města schvaluje:
- zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku služby pro akci
„Regenerace (stavební úpravy) objektu MŠ Chrast - organizace
výběrového řízení“.
VÝPIS Z USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
9. SCHŮZE RADY MĚSTA CHRASTI,
KON
ANÉ DNE 9. 3. 20
11
ONANÉ
201
Rada města schvaluje:
- pronájem stadionu České asociaci létajícího disku ve dnech 6. - 8. 5. 2011 za
podmínek uvedených ve smlouvě a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
- z důvodu zabránění dalšímu poškozování objektu kina, včetně ochrany
před úmyslným zapalováním, zazdění vchodu lehkými tvárnicemi,
- vnitřní směrnici č. 6/2011 - Podmínky krátkodobého pronájmu
movitého majetku města Chrasti,
- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s panem Liborem
Mrázkem a souhlasí se snížením nájmu na částku 55.000 Kč/rok
s platností od 1. 1. 2011,
- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole, Chrast, okres Chrudim,
- plán výstav, doprovodných akcí a přednášek na rok 2011 a předběžný
plán činnosti na rok 2012, pořádaných městským muzeem.
Rada města souhlasí:
- s přijetím věcných darů pro Základní školu Chrast - 2 plechové
skříně do kabinetu chemie a 1 starší funkční počítač,
- se zasláním příspěvku zřizovatele na provoz základní školy ve výši příspěvku
na 2. a 3. čtvrtletí najednou ke dni 31. 3. 2011 z důvodu potřeby
předfinancování grantu ESF. Příspěvek na 4. čtvrtletí bude pak poskytnut
v řádném termínu, tj. v prvním týdnu měsíce října 2011.
Rada města nesouhlasí:
- s tím, aby byl poskytnut finanční příspěvek Chrudimské nemocnici
na vybavení,
- s uzavřením smlouvy o reklamě s firmou DOLY BIKERS o.s.,
nezisková organizace, na umístění informačních panelů a podporu
projektu BENAMO - cyklus přednášek pro žáky a studenty středních
škol a učilišť, s cílem snížit počet dopravních nehod mladých řidičů.
Rada města jmenuje:
- komisi pro výběrová řízení akce „Regenerace (stavební úpravy)
objektu MŠ Chrast - Organizace výběrového řízení“ ve složení:
Ing. Šumpík - předseda, Ing. Iva Doležalová, Vlastimil Boštík, Ilona
Ivanisková, Miroslav Mrázek, jako náhradník Martin Šíma.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
- schválit použití zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřské škola, Chrast, okres Chrudim za rok 2010 v celkové výši
158.614,78 Kč převedením částky 50.000 Kč do fondu odměn a částky
108.614,78 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace,
- schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
umělecká škola J. N. Filcíka, Chrast za rok 2010,
- schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2007 o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Chrasti,
- vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění stávající
Směrnice účelového sociálního fondu města Chrasti,
- vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se ruší stávající
vyhláška č. 3/2010.
Rada města bere na vědomí:
- výpověď z bytu č. 2, č.p. 494 v ulici U Pošty, Chrast a souhlasí
s dřívějším ukončením nájemního vztahu a to k 15. 5. 2011,
- oznámení o vyhlášení volného (ředitelského) dne v Základní škole,
Chrast, okres Chrudim z organizačních důvodů v termínu 27. až
30. června 2011.
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
JEN STRUČNĚ…
- V neděli 6. 3. byl na Českém rozhlasu Pardubice od 12 hodin
vysílán hodinový pořad k Varhannímu maratonu jako průřez
ze všech navštívených kostelů s ukázkami varhanní hudby
a rozhovorů s lidmi, kteří se na celé pěkné akci podíleli.
- K 1. 4. končí platnost papírové bankovky, růžové
padesátikoruny.
- Radou města schválené překročení limitu na telefon paní
starostky za období prosince a ledna vzhledem k potřebě časté
komunikace s Policií ČR ve věci dokončení vyšetřování
závažného trestného činu nemuselo být použito - náklady na
provoz mobilního telefonu byly v rámci schváleného limitu.
- Značka ©, uváděná v e-mailových adresách na webových
stránkách města místo @, není chybou - je to jeden z prostředků,
jak bránit automatickému rozesílání stovek spamů na e-mailové
adresy uvedené v internetu.
- Mamaklub se schází každé úterý v 9 hodin v místnosti školního
klubu. Zveme všechny maminky s dětmi k návštěvě.
RY
TMUS CHR
UDIM, O
.P
.S.
RYTMUS
CHRUDIM,
O.P
.P.S.
Hledáte vy nebo vaši blízcí práci a nedaří se vám to? Rytmus
Chrudim, o.p.s. nabízí bezplatnou podporu. Podpora je určena
lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního
znevýhodnění. Naše služba je vhodná i pro lidi s mentálním
postižením. Pomáháme lidem vyhledávat vhodnou práci z inzerátů
v novinách, na internetu, od známých, na úřadu práce. Také
učíme, jak správně psát životopis, jednat se zaměstnavatelem,
telefonovat a další užitečné věci pro získání zaměstnání. Pomůžeme
Vám jednat se zaměstnavatelem a poskytneme podporu přímo
na pracovišti nebo třeba doprovod při cestě do práce.
Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte nás: Mgr. Eva
Sládková, 777 222 139, Rytmus Chrudim, o.p.s., Heydukova
392, Chrudim. Více informací na www.rytmuschrudim.cz
Petr K
uneš, řředit
edit
el
Kuneš,
editel
POLICIE ČR
Obvodní oddělení Policie České republiky v Chrasti a jeho místních
částech (Podlažice, Chacholice, Skála, Podskála) v období od 1. 1.
2011 do 15. 3. 2011 zadokumentovalo celkem 9 spisů v rámci trestního
řízení, z toho:
3 oznámení se týkala neplnění vyživovací povinnosti;
2 oznámení byla na úseku porušení energetického zákona (podezření
z neoprávněného odběru elektrické energie nebo plynu);
2 oznámení týkající se krádeží (1 x nerezových plechů a 1 x krádež
finanční hotovosti za použití odcizených platebních karet přesahujících
částku 100.000,- Kč);
1 oznámení o poškození cizí věci - rozbití skleněné výplně výlohy
obchodu;
1 oznámení o neoprávněném pokácení dřevin.
Na úseku přestupků uložili policisté celkem 7 blokových pokut za
přestupky v dopravě, prošetřovali 6 přestupků na úseku občanského
4
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
soužití (drobná napadení osob, příp. výhrůžky mezi nimi), 5 přestupků proti majetku (krádeže věcí v hodnotě do 5.000,- Kč (peníze, mobilní
telefony apod.) včetně dvou oznámení o natankování pohonných hmot u benzínové čerpací stanice a odjezdu bez jejich uhrazení, obě se
podařilo objasnit), 1 přestupek na úseku porušení předpisů souvisejících s registracemi vozidel a 1 x veřejné pohoršení.
2 osoby byly eskortovány na protialkoholní záchytnou stanici z důvodu, že pod značným vlivem alkoholu byly nebezpečné pro své okolí
nebo samy sobě.
Mimo evidenci, prověřování a prošetřování přijatých oznámení se policisté v Chrasti věnují také prevenci, kdy nepravidelně hlídkují
v okolí školy a na náměstí v rámci projektu Bezpečná cesta do školy, účastní se dopravně bezpečnostních akcí zaměřených zejména na jízdu
pod vlivem alkoholu, technický stav vozidel, řádné osvětlení, platné doklady včetně zákonného pojištění vozidel a připoutání jak řidičů, tak
spolujezdců, včetně použití zádržných systémů pro dětské spolujezdce v motorových vozidlech.
npor. Bc. Martin Jirásek
vedoucí oddělení
PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Děkuji srdečně paní starostce Martině Lacmanové za milé
blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Zajíčková
Děkuje všem občanům, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě
s panem Josefem Marešem. Děkujeme za květinové dary a slova
soustrasti.
Rodina Marešova
Srdečně děkuji paní starostce Martině Lacmanové za blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Jar
osla
yselo
Jarosla
oslavva K
Kyselo
yselovvá
Srdečně děkuji městu Chrast, v zastoupení paní Lacmanové, za
blahopřání k mému životnímu jubileu.
Daniela Nováková
Srdečně děkuji paní starostce Lacmanové za projevené blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Libuše V
andr
Vandr
androová
Jménem Města Chrast a TŠ Bohémia Chrast děkuji Dohlížecímu
výběru JEDNOTY v Chrasti za sladkosti a drobné ceny, které
poskytl pro děti na březnový Dětský karneval do Chrasti.
Ing. Bohumil Černý
VZPOMÍNKA
Dne 30. dubna by se dožil 100 let náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef Klinkáček z Chrasti. Dne 14. dubna by se
dožila 97 let naše drahá maminka, babička, prababička, paní
Anastázie Klinkáčková z Chrasti.
Na naše rodiče s láskou vzpomínáme a navždy zůstanou v našich
srdcích. Děkujeme všem, kdo jste je znali a měli rádi, za tichou
vzpomínku.
Děti Lída, Marie, Slávek a P
epík s rrodinami
odinami
Pepík
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
JARO V MŠ
Příroda se začíná pomalu probouzet a „vlády“ se ujímá jaro. Při
našich vycházkách pozorujeme kvetoucí zahrádky a posloucháme
veselé štěbetání ptáčků. Po Smrtné neděli (10. 4.) ustrojíme Morénu,
vyneseme ji do Žejbra a tím se definitivně rozloučíme se zimou.
Celý měsíc duben bude v naší MŠ probíhat v atmosféře příprav na
svátky jara - Velikonoce. Děti budou zdobit vajíčka, sít pšenici,
seznamovat se s velikonočními tradicemi. Navštíví nás divadlo
„Motýlek“ s velikonoční pohádkou a „Školička kouzel“.
er
9. dubna 20
ode
jní
Ve spojovací chodbě se v út
úter
erýý 119.
20111 uskuteční Pr
Prode
odejní
velik
onoční výs
elikonoční
výsttava (od 7.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.).
Předem děkujeme, pokud nám nějakými dekoracemi nebo
výrobky přispějete. Zisk bude určen na nákup pomůcek nebo
hraček pro děti.
V dubnu se také naše MŠ otevře veřejnosti:
„DEN O
TEVŘENÝCH D
VEŘÍ“ bude v úterý 12. dubna
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“
od 7.00 do 10.00 hod.
od 15.00 do 16.00 hod.
tř
edu 113.
3. dubna 20
V úterý 12. dubna a vvee sstř
tředu
20111
od 7.00 do 16.00 hod. proběhne
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pr
o šškkolní rrok
ok 20
pro
20111 - 20
20112.
Rodiče předloží občanský průkaz a s sebou si vezmou rodný list dítěte.
MŠ děkuje:
- p. Podzemské a p. Lupoměské za hračky pro děti, p. Hartmannové
za papíry
- všem maminkám za pomoc při Jarním bazaru
- p. Dostálovi za truhlářské práce.
Mateřská škola
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
Co se nám povedlo v ZŠ…
- Dne 21. 2. 2011 se konalo okresní kolo soutěže v Anglickém jazyce
v DDM Chrudim. Naši školu reprezentoval Martin Budínský
z IX.A. Obsadil skvělé 2. místo - postup do krajského kola
(p. uč. Lenka Špačková příprava).
- Výhra hlavní ceny v celostátní soutěži Den bezpečnějšího
internetu - notebook - bude sloužit učitelům pro kvalitnější přípravu
na vyučování. Akce připravila paní učitelka Mgr. Vlaďka Mokrá.
- Ve školním kole Pythagoriády nejlépe obstáli a do okresního kola
nás pojedou reprezentovat: Švadlenková Adriana 8.C, Škorpil Václav
8.C a Doležalová Anežka 7.A.
- Ve školním kole Matematické olympiády se nejlépe umístily Anežka
Doležalová a Klára Dvořáková a pojedou do okresního kola (příprava
p. uč. Mgr. Jana Svobodová).
- Ve školním kole Fyzikální olympiády dobře úkoly řešili deváťáci
Jan Šíša, Martin Budínský a Petr Vohradník a postupují do
okresního kola (příprava p. uč. Mgr. Zdeňka Žejdlíková).
Od pondělí 14. 3. 2011 máme v naší škole dva nové spolužáky
z Barmy. Každého z nich si vzali v devítce i v sedmičce na starost
jejich spolužáci (Martin Budínský, Petr Vohradník a Jakub Hysek)
5
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
a hlavně mají kluci k ruce asistenta pedagoga, pana Matěje Zelinku.
Naše škola byla vybrána jako jediná v Pardubickém kraji do projektu
Žákovské parlamenty SOS. Cílem je po dva roky vzdělávat tým
pedagogů z vybraných škol, pracovat s celým sborem školy a hlavně
se samotným žákovským parlamentem.
e-Twinning: (p.uč. Rydlová). Diplomy za herecké výkony ve čtyřech
pohádkách pro naše žáky vytvořili slovenští partneři, kteří ocenili
tyto herce: Hrnečku, vař! - Markéta Málková za roli dcery Aničky.
O Červené karkulce - Jaroslav Jílek za roli vlka.
O perníkové chaloupce - Stanislav Štverák za roli dědka z perníkové
chaloupky.
O Budulínkovi - Tomáš Marek za roli dědečka. Absolutními vítězi se stali:
Markéta Málková - získala titul SUPERHEREČKA
Stanislav Štverák - získal titul SUPERHEREC.
- Žáci devátého ročníku se zapojili do celostátní informační a osvětové
kampaně s názvem LABESTRA - láska beze strachu, pořádané
Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Formou
prodeje přáníček a šířením informačních letáčků mezi veřejností se
jim podařilo získat částku v celkové výši 1.194,- Kč, která byla odeslána
do pořádající společnosti. VI.B se zase rozhodla propagovat veřejnou
sbírku na pomoc handicapovaným lidem. Prodejem dětského
tetování pomohli získat finanční obnos 2.334,- Kč pro neziskovou
organizaci CPK - CHRPA, pro výcvik koní používaných
k hypoterapii (organizuje p.uč. Petružálková).
- V pátek 18. března navštívila 9.A,B koncentrační tábor v jižním
Polsku - Osvětim.
Co nás čeká…
- 21. - 25. 4. 2011 - velikonoční prázdniny
- Termín přijímacích zkoušek: 26. - 28. 4. 2011
- 29. 4. 2011 - projektový Den Země a zdraví
- V osmém ročníku bude realizován program primární prevence
zaměřený na dodržování pravidel (PPP Ústí nad Orlicí).
Oznamu
ji všem zák
onným zás
tupcům žáků, žžee na dn
Oznamuji
zákonným
zástupcům
dnyy 2277., 28.,
29. a 30. 6. 20
ji z or
ganizačních dův
odů dn
edit
els
kého
20111 vyhlašu
vyhlašuji
organizačních
důvodů
dnyy řředit
editels
elského
volna. Nebude otevřena ani školní družina a školní klub, nelze
ani vařit obědy pro žáky. Dvacátá školní akademie proběhne ve
dnech 22. 6. a 23. 6. 20
oř
u. V
ení bude
20111 na nádv
nádvoř
oříí zámk
zámku.
Vyysvědč
svědčení
žákům rrozdáno
ozdáno 224.
4. 6. 20
20111.
Mgr. L. Budínská, řed.školy
ZPRÁVY ZE ZUŠ J. N. FILCÍKA
V sobotu 19. února se v chrastecké sokolovně konal v pořadí třetí
ples ZUŠ J. N. Filcíka. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na jeho přípravě a organizaci a také na úklidu
sokolovny a přispěli tak ke zdárnému průběhu celé akce.
Žáci naší školy byli velmi úspěšní v okresním kole Národní soutěže
ZUŠ v oboru sólové a komorní hry na akordeon, které se uskutečnilo
23. února v Heřmanově Městci. V oboru sólové hry získala Ane
Anetta
Svobodová 1. místo v 0. kategorii a Erik Mach - 1. místo
v I. kategorii. Oba žáci zahráli i v duu v I. A kategorii a opět zvítězili.
Žáky připravila p. uč. Edita Žaludová. Dalšími soutěžícími byli
ovi
sourozenci Monik
Monikaa a Petr Dědk
Dědko
vi, kteří v sólové hře vybojovali
oba 1. místo a v komorní hře soutěžili jako duo ve II. A kategorii
a získali rovněž 1. místo. Tito dva žáci jsou ze třídy p. uč. Zdeňky
Marešové. Všichni výše jmenovaní žáci postoupili do krajského
kola jak v sólové, tak i v komorní hře. Gratulujeme a přejeme
mnoho zdaru v krajské soutěži, která proběhne 22. března v Chrudimi.
Letošní soutěžní klání pokračovalo 1. března v Hlinsku, kde se
konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové
nástroje. V oboru hra na housle přijelo z naší školy 6 soutěžících všichni houslisté jsou ze třídy p. uč. Heleny Kohoutkové. Tereza
Šmejdová získala v I. kategorii 1. cenu a zvláštní cenu poroty za
nejmladšího účastníka soutěže. V I. kategorii soutěžil i Vilém Groborz
a odvezl si také I. cenu. Ve III. kategorii soutěžily žákyně Michaela
Beranová, Markéta Málková a Víta Zlesáková, všechny byly oceněny
2. cenou. Žákyně Johanna Dostalová získala v V. kategorii 2. cenu.
V oboru hry na violu v VI. kategorii nás vzorně reprezentovala Klár
Kláraa
Pošv
ář
ová (viz foto) ze třídy p. uč. Tomáše Židka, která za svůj
ošvář
ářo
výkon obdržela 1. cenu s postupem do krajského kola a zvláštní
cenu poroty za provedení soudobé skladby. Všem žákům i jejich
učitelům srdečně blahopřejeme a Klárce budeme držet palce 7. dubna,
kdy bude soutěž pokračovat na krajské úrovni v České Třebové.
Žákyně Jana Žemličková, která se probojovala ve hře na klavír
do krajského kola
kola, reprezentovala školu 3. března ve Vysokém Mýtě,
kde obsadila 2. místo
místo. Opět gratulujeme Janičce i její paní učitelce
Miladě Reiprichové.
V pátek 18. března jsme měli po dlouhé době vzácnou příležitost
poslechnout si klavírní hru našeho bývalého žáka, nyní studenta
brněnské JAMU - Richarda Reipricha, kterého pozvala Chrudimská
beseda v rámci cyklu Chrudimské hudební pátky. V první části
klavírního recitálu ve Velkém sále Muzea účinkovala chrudimská
rodačka a absolventka ZUŠ Chrudim Lenka Korbelová, která nyní
studuje hru na klavír na teplické konzervatoři. Druhá část programu
patřila brilantnímu klavírnímu umění Richarda Reipricha, který si
svým projevem naprosto podmanil publikum a prokázal své obrovské
hudební nadání. Nezbývá než doufat, že v budoucnu tohoto
talentovaného mladého umělce uslyšíme také v Chrasti - třeba
v krásném prostředí zámecké kaple.
M. Ptáčníková
INZERCE
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po
sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: [email protected] nebo tel.: 724 229 292
Fi CIMBUREK pr
ovede pr
áce: ttesařs
esařs
ké, pokr
ýv
ačs
ké a klem
pířs
ké
pro
práce:
esařské,
pokrýv
ývačs
ačské
klempířs
pířské
ek Milan, Budo
els
ká 732, 538 5511,
cenyy. Cimbur
Cimburek
Budovvat
atels
elská
za výhodné cen
Chr
as
t, kkont
ont
akt 60
48
Chras
ast,
ontakt
6044 11118 3348
Posilo
osilovvací cvičící ssttoly
SLENDER Y
OU
YOU
od 5. dubna
každé út
er
odlouž
ené cvič
ení
úter
erýý pr
prodlouž
odloužené
cvičení
od 8.00 do 20.00 hodin.
nímu cvič
ení
Ke kkaždému
aždému út
er
úter
ernímu
cvičení
multivitamínový nápoj.
Těší se Ilona Slavíková
tel. 777779
4922
794922
492211
Placená inzerce
6
Nově otevřená autoškola
a akreditované školíci středisko
Vám nabíz
yt
o služb
nabízeejí ttyt
yto
službyy:
řidičské oprávnění na skupiny Am-D
přezkoušení řidičů (vybodování)
kondiční jízdy
kurzy defenzivní jízdy
školení řidičů „profesionálů“ rozsah 7h pravidelné, 140h nebo
280h vstupní (profesní průkaz)
- školení řidičů referentů
- právní pomoc řidičům (body,dop.nehody apod.)
Najdete nás v Chrasti nad lékárnou na adrese U Pošty 17, volejte na
tel.: 773 604 373, 736 100 450 a nebo nás kontaktujte [email protected]
Placená inzerce
-
Placená inzerce
Placená inzerce
7
KUL
TURA
KULTURA
TERMÍNY KUL
TURNÍCH AK
CÍ
KULTURNÍCH
AKCÍ
- TANEČNÍ CHRAST 2011 - zahájení 10. září. Zapisujeme celé páry
nebo pouze chlapce - přihlášky p. Černý (TŠ BOHÉMIA) tel. 602148711
- LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR PROSEČ 2011 (30. července až 6. srpna
2011). Přihlášky p. Černý (TŠ BOHÉMIA) - tel. 602148711
- 2. 4. 2011 Ples orientačních běžců - sokolovna Chrast - 20.00, vstupné
100 Kč. Hraje TO Chorus J. Bečky
- „Odpoledne s dechovkou“ - pozvánka nejen pro seniory, ale
všechny milovníky dechovky k poslechu i tanci v chrastecké
sokolovně v sobotu 9. 4. 2011 od 15.00 do 21.00. Hraje dechová
hudba „VČE Hradec Králové“
- Město Chrast společně s chrasteckými hasiči zve všechny děti
i rodiče na tradiční „Pálení čarodějnic“, v sobotu 30. 4. 2011. Sraz
v 18.00 hodin u staré školy (vedle ZUŠ), poté průvod na stadion,
opékání špekáčků a ohňostroj. Těšíme se na vás.
MĚSTSKÉ MUZEUM
INFORMUJE
Další ukázka sbírkových předmětů Městského muzea Chrast je zaměřena
na domácí potřeby. Na fotografii vidíte tzv. rodinnou desetikilovou
váhu, která byla vyrobena ve Vídni na konci 19. století. Tato váha byla
do muzea darována Marií Kopeckou z Chrasti v roce 1961.
Sčítání lidu - Na našem
území se soupisy obyvatel
nebo některých vybraných
skupin
obyvatelstva
uskutečnily již ve středověku.
Nejprve byly prováděny
především k vojenským
a daňovým účelům, později
poskytovaly všeobecný
přehled o obcích, rodinách
a jednotlivcích. Od roku
1869, kdy byl v rakouskouherské monarchii vyhlášen
první zákon o sčítání lidu,
probíhá řádné sčítání lidu
převážně v desetiletých
inter valech. Z pr vního
sčítání lidu v Československu
v roce 1921 víme, že tehdy
žilo v Chrasti 2341 obyvatel,
z nichž bylo 2333 Čechů,
6 Němců a 2 Rusové. V 567 domech bydlelo 1288 žen a 1053 mužů.
K římskokatolickému náboženství se hlásilo 2057 osob, k evangelickému
68 osob, k židovskému 69 osob, 26 chrasteckých občanů se hlásilo
k ostatním církvím a 121 osob uvedlo, že jsou bez vyznání.
PO
ZV
ÁNKA N
A VÝS
TAVY
POZV
ZVÁNKA
NA
VÝST
14. - 25. DUBN
A 20
11
DUBNA
201
VELIKONOCE NEJEN NA POHLEDNICÍCH
Kromě dobových pohlednic zapůjčených z Východočeského muzea
v Pardubicích budou vystaveny sbírkové předměty zaměřené na
velikonoční zvyky a tradice, například kraslice, formy na beránky,
řehtačky, klepačky, pomlázky apod., které doplní říkanky, pořekadla
a starodávné recepty na velikonoční pokrmy. K vidění bude
i pětimetrová pomlázka! Každý malý návštěvník dostane koledu!
14. - 25. DUBN
A 20
11
DUBNA
201
VARHANÁŘ KAREL TRNKA
Jako připomenutí 140 let od úmrtí chrasteckého varhanáře Karla Trnky,
který postavil přes třicet nástrojů v duchu barokních dispozičních tradic,
bude v zámecké kapli vystavena fotogalerie jím vytvořených varhan spolu
s ukázkou technik a nástrojů, které varhaníci používají dodnes.
VÝZV
A - Součás
tí výs
ot
VÝZVA
Součástí
výsttavy Psí živ
živo
aneb Vybrané kapitoly z historie
psího rodu konané v Městském
muz
eu Chr
as
er
vna do
muzeu
Chras
astt od 2. ččer
ervna
30. zář
aké tzv
záříí 20
20111 bude ttaké
tzv.. Galerie
psích Chrašťáků, tedy fotogalerie
pejsků, jejichž majitelé žijí
v Chrasti a okolí. Každý, kdo do
muzea donese nebo zašle (fyzicky
nebo digitálně) do 115.
5. května 20
20111
fo
o v ého pe
ott o g rraa f i i ttaa kko
pejj sskk a
k vystavení, bude obdarován psím
pamlskem.
Další výstavy v expozici
5. - 331
1. KVĚTN
A 20
11
KVĚTNA
201
TO NEJLEPŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ Z DEPOZITÁŘŮ
Na této výstavě bychom chtěli návštěvníkům přiblížit obsah a rozsah
jednolitých sbírek uložených v Městském muzeu Chrast na
reprezentativních vzorcích. K této výstavě bude pro zájemce také
uspořádána přednáška na téma „Příběh sbírkového předmětu“, kde
bude popsáno, co se s daným sbírkovým předmětem děje od jeho
příchodu do muzea, sepsání darovací listiny, datování, určení,
zaevidování, restaurování, konzervování, vystavování atd.
2. ČER
VN
A - 30. ZÁŘÍ 20
11
ČERVN
VNA
201
PSÍ ŽIV
OT ANEB VYBRANÉ KAPIT
OL
Y Z HIS
TORIE
ŽIVO
KAPITOL
OLY
HIST
PSÍHO RODU
Sezónní výstava představí historii soužití člověka a psa od pravěku až
po současnost, kdy se sociální úloha psa v rodině naprosto mění.
Výstavní panely pocházející z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
budou doplněny především ze zapůjčených sbírkových předmětů
okolních i vzdálených muzeí.
6. - 331
1. ŘÍJN
A 20
11
ŘÍJNA
201
ŽEHLIČKY - MIL
OVANÉ, NEB
O NENÁVIDĚNÉ?
MILO
NEBO
Představen bude vývoj žehliček od jejich vynálezu až po současnost
se vším, co k žehlení hospodyňky potřebovaly a potřebují dodnes.
Ve sbírkovém fondu muzea se nachází větší množství žehliček s datací
do první poloviny 20. století, proto bychom chtěli prostřednictvím
Chrasteckých ohlasů požádat nejen chrastecké občany o zapůjčení
žehliček z 50. - 90. let 20. století či o jejich případné darování do
sbírkového fondu muzea.
24. LIS
TOP
ADU - 23. PR
OSINCE 20
11
LIST
OPADU
PROSINCE
201
ZIMA
VENT
ZIMA,, AD
ADVENT
VENT,, VÁNOCE
Tato výstava bude vytvořena především ze sbírkových předmětů našeho
muzea, které představují zimní období, vánoční zvyky a tradice v minulosti
v kontrastu s dnešní dobou. Opět bude pro malé koledníky za zazpívání
nebo přednesení mikulášské či vánoční koledy přichystána malá nadílka.
Výstavy v galerii:
Květen - výtvarný obor ZUŠ Chrast „Svět očima dětí“
Červen - Obrazy Libuše Voldánové
Červenec - Výběr z malby Lenky Hypiusové
Srpen - Autorská výstava malířky Jany Francové
Září - Fotografie chrasteckého lékárníka Jana Luppa
Říjen - „Potemnělá struna - expresivita 3 x jinak“ - výstava Tomáše
Záhoříka, Michala Havlíčka a Tomáše Nováka
Ver
nisáž
oběhnou vždy v den zahájení výs
ernisáž
nisážee všech výs
výsttav pr
proběhnou
výsttavy
v 1177 hodin. P
ozv
ánky na výs
ovodné pr
ogr
am
Pozv
ozvánky
výsttavy
vy,, dopr
dopro
progr
ogram
amyy k výs
výsttavám
a další akce Městského muzea Chrast budou zveřejňovány na
webových stránkách muzea, v Chrasteckých ohlasech
a výlepových plochách města.
Změna programu vyhrazena.
Otevírací doba muzea:
květ
en - řříjen,
íjen, v době výs
omě pondělí 9 - 1122 a 1133 - 1177
květen
výsttav: denně kr
kromě
listopad - duben: na základě předchozí domluvy
tel.: 469 66
[email protected]
as
t.cz
6677 11994, e-mail: muz
[email protected]
[email protected]
ochras
ast.cz
Mgr. Klára Habartová
8
KUL
TURA
KULTURA
VARHANNÍ MARA
TON
MARAT
V sobotu 5.března se na Chrastecku uskutečnil Varhanní maraton. Během pěti hodin si
návštěvníci akce mohli prohlédnout a poslechnout šestery varhany. Seznámit se s jejich
historií a porovnat jejich zvuk. Maraton začal v zámecké kapli v Chrasti, kde se hudbymilovným
návštěvníkům poprvé při hře na barokní pozitiv představil Miloslav Šimek, žák předního
českého improvizátora prof. Jaroslava Vodrážky, a mladý talentovaný zpěvák Jakub Koś.
Dalšími zastávkami byly varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti, sv. Václava v Řestokách,
sv. Václava v Rosicích, kde tóny varhan doprovázelo i zvonění zvonu, a v nově opraveném
kostele sv. Martina v Chrašicích. Zakončení maratonu se uskutečnilo ve zcela zaplněném
kostele sv. Markéty v Podlažicích. Posílám velké díky hlavnímu organizátorovi akce a zároveň
i průvodci celého maratonu panu Miroslavu Pošvářovi a všem zúčastněným a doufám, že se
již letos podaří uskutečnit první ročník vysněného Festivalu varhanní hudby. Byla by škoda
tak krásné nástroje nechat zahálet. Reportáž z maratonu si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu Pardubice v archivu pořadu
Posvícení (http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni/_zprava/posviceni-na-varhannim-maratonu-860443).
Mgr. Jana Beranová
DO CHRASTI JSME PŘIVEZLI DESET TITULŮ MISTRŮ ČR
V sobotu 12. března 2011se v Chotěboři konalo Mistrovství ČR v D.C.C. (klipové tancování), které pořádal Svaz učitelů tance ČR
a organizačně je zajišťovala TŠ Bohémia Chrast.
TŠ BOHÉMIA vyslala na soutěž výpravu tanečnic, která se skládala z členek čtyř skupin (Minidisko a Discostars Dětské taneční školy Chrast,
P.F.D. CREW a JUNIOR z Chotěboře). Tyto soubory v soutěžích startují se soutěžní licencí Ing. Bohumil Černý - TŠ BOHÉMIA. I letos
byla naše výprava početná (81 tanečníků a tanečnic) a velice úspěšná. Na mistrovství získala celkem 25 finálových umístění.
To hlavní však je, že jsme získali celkem 10 titulů mistrů ČR z 11 soutěží, 7x I. vicemistra ČR a 4x II. vicemistra ČR.
em ČR v D.C
.C
o rrok
ok 20
Mis
tr
pro
20111 se ssttali:
Mistr
trem
D.C.C
.C.. pr
I. vicemistrem ČR v D.C.C. pro rok 2011 se staly:
Sotorníková Lucie - ktg. Sólo - Děti
Morávková Linda - ktg. Sólo - Junioři
Mošner
ov á T
er
eza - ktg. Sólo - Junioři
Mošnero
Ter
ereza
Marelová Žaneta - ktg. Sólo - Mládež
Pelikáno
elikánovvá Michaela - ktg. Sólo - Mládež
Chvojková Michaela - ktg. Profi
Čer
ný Filip - ktg. Profi
Černý
T. Mošnerová + L. Morávková - ktg. FreeStyle duo
M. Lebdušková + A. Havlová - ktg. FreeStyle duo
DiscoStars - ktg. FreeStyle - Team
MINIDISK
O - ktg. Děti - Team
MINIDISKO
M-Team - ktg. Děti - Team
DISCOSTARS - ktg. Junioři - Small Group
Chotě Crew - ktg. Junioři - Team
WILD C
ATS - ktg. Junioři - Team
CA
II. vicemistrem ČR v D.C.C. pro rok 2011 se staly:
P.F
.D. CREW - ktg. Dospělí - Small Group
.F.D.
Sejkorová Aneta - ktg. Sólo - Junioři
P.F
.D. CREW - ktg. FreeStyle - Team
.F.D.
Michalíčková Iveta - ktg. Sólo - Mládež
K. Hanslová + K. Machačová - ktg. FreeStyle duo
Chotě Crew - ktg. FreeStyle - Team
Děkujeme za vzornou reprezentaci TŠ BOHÉMIA a města Chrast.
Ing. Bohumil Čern
OZVĚNY T
ANE
ČNÍ ŠK
OL
Y
TANE
ANEČNÍ
ŠKOL
OLY
Dětské karnevaly - pro děti jsme stihli připravit program a přinést radost nejen na karneval v Chrasti (6. 3.), kde skotačilo 150 dětí převážně
předškolního věku za dohledu cca 150 rodičů a prarodičů, ale i do Mladoňovic (20. 2.) a zavítáme ještě do Třemošnice (3. 4.).
Taneční šškkola B
OHÉMIA a T
aneční klub B
OHÉMIA vvás
ás zv
ou
BOHÉMIA
Taneční
BOHÉMIA
zvou
v pr
vní květno
vý sv
át
ek 11.. května od 114.00
4.00 hodin do Muz
ea Chr
udim, kde
první
květnový
svát
átek
Muzea
Chrudim,
eogr
af
ie
pr
oběhne 110.
0. rročník
očník mezinár
odní ttaneční
aneční soutěž
proběhne
mezinárodní
soutěžee „Pleso
„Plesovvé chor
choreogr
eograf
afie
a pár
ové ttance
ance - Mis
tr
ovství ČR - Chr
udim 20
vzbudit chr
as
páro
Mistr
tro
Chrudim
20111“. Př
Přiijďt
jďtee po
povzbudit
chras
asttecké
tanečníky v jejich souboji o medailová umístění.
Ing. Bohumil Černý
TSKC CHRAST
Pro tanečníky TK BOHÉMIA, kteří se věnují tančení ve formacích = předtančení,
končila sezóna plesových vystoupení:
5. 3. - Ples Města - Golčův Jeníkov.
OHÉMIA a P
.F
.D. CREW soutěžily 19. března na
Skupiny TSKC Chrast = TK B
BOHÉMIA
P.F
.F.D.
mezinárodní soutěži CHOREOPOHÁR v Žilině - soutěž ve formacích různých
tanečních stylů za účasti našich skupin. S vystoupením „Type writer“ vyhrála tuto
mezinárodní soutěž skupina P.F.D. CREW v ktg. Mládež - street a TK Bohémia
obsadil 4. místo s choreografií „Chrastecká romance“ a 5. místo s vystoupením
„Škoda lásky“.
Ing. Bohumil Černý
CHRASTECKÉ OHLASY, zpravodajský měsíčník města Chrasti. Vydává: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimi. Redakční komise:
Ivana Mrázková, Jiří Sochor, Hana Dachovská. Náklad 1200 výtisků. Telefon: 469 666 100, fax: 469 667 291, E-mail: [email protected] Názory
redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Nepodepsané články jsou redakční. Inzerce se přijímá na podatelně MěÚ Chrast. Grafickou
úpravu, sazbu a tisk zajišťuje HITBOX Brno, www.dtp.hitbox.cz. Dáno do tisku dne 21. 3. 2011. Reg. pod zn. MK ČR E 11838. Podávání poštovních
zásilek povoleno. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do 20. dne každého měsíce.

Podobné dokumenty

Chrastecké ohlasy č. 1

Chrastecké ohlasy č. 1 finančního odboru musí kromě této agendy zajišťovat množství jiných činností, na které potřebují čas.

Více

Chrastecké ohlasy č. 5

Chrastecké ohlasy č. 5 Komenského bude nejspíše platit „přednost zprava“, protože se zde neuvažuje s osazováním dopravních značek o přednosti v jízdě!! - Po počátečních problémech pokračuje rekonstrukce veřejného osvětle...

Více