zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Křajská veterinárníspráva pro Liber€ c ký kraj
52r' 46001 Liberecrl
os|ašovskó
E|' 4a51o3a1L2' 182 7106,3'ÍÚ 482?13149'em } kvs|@J*cícz
Povinoí oÉv.nrivni .ke - ořilui v citrace lišek k Dfuchi'oí
í{ka - váe|diN - iííoma.. oo občÚÝ.
vzniku ! šíř.Íí í.b.Ž!.Čn!
Kmjská vetíináói sprÁvaplo Lib@ký l@j (dáleje! Kvs)' na podkladěa v sou'adus š49'
ods, 1' pjsm' b) alkona ě' lóó/1999 sb, o vď€rinámí péčia o aě'ě někerých souvisejicích
ákonů (veffinámi zálon)' v plotnénměnl oaanuj€' že
bud. pmv.d.n' oríhi Ýtkciít.. |iš.k k předctáani úniku t šíře n.bop€čDé
Íl
pÍoběhí. od 8.4' do 19..l. roboto roku (v áýi!|Bii
Ý*ci!tc.
nák'zy - El.Kiry,
t|imrtichých podnilkí.h) m cd.n územi LibcÍ€ckébo tÚtj. (v!kcin'.e m okÍ..€ s.mi|y od
a.4' do l2.4', n' okÍ.s.ch Liberc.' Jú|onm b.N. . c€lkÁ Líp. od t 5.4 do 19.4.)
vakcinovatse budesnorcmnávnadz l€tadla' v ávislosÚ M počasi,v uv€d€.én čdsÝéú
ro7pá| o|8'rn'ae ade' d's|ributrval.iMcn|chda\ď a souú*.|c|ru']dad)
JioL \ |eli slah
orílni vakcinace'budeaháj€n 2atii ýdtry
sběr lišekpojejich odlow' kékont.oleúčimosti
Doskoněenikladeílnánad' odlove.él'šky' budouode!Ždány'a sběftá nist4 u úěelentoltrcly
Kvs
úěin.ostiolálni rBkcineÓ za konstdmt odměnu.(Budep.oPla*n Poč€t lišékdo výšeÍozloč1u
je
pro1ytoúčeIy)'
p|ošíé
pÍďÚř.íí
'ikoli
v'š€
t
ření
ve|kého
úíožstvi
|iš.k
všéhhoÍil.b'
cíem
j€n v íěkt€.ých honitbícb.sběr lišeka jejich pi€dáni budouprcvádě1or8aniac€' l.1ďéplováději
ýýkon pÍÁvamyŠlivoýtim ú4mi Libďekébo k€je' PočálekvyšetřÓváíi lišek a stdoveóé
zístř€lné bud€ od 3 5'2003 na ok€9 s@ily Bpekiv€ od r05,2oo8 na olďésh ceská Lípa'
JabIons md Nisu a LibeÍŇ'
lm sjedí@mipostupubudoui.fo@čni dopisy.ozsláÍy nislédujicíÍiÓšitucln :
KrajskýúladLibÚekéno k.je
K@jskánygi€nická stmiceLibď€
PřislÚšnáú@ni p.acoviltěKHs LB v okessn
cMM' ol.resíi nyŠliv€ckéspolky(I-B'CL,IN'SM)
CHKO
ob@ s Íozšíř€noupů$bnosliv olíeÉch(2x cL' 2x LB. 3x 'N' 3x slvÍ)
Regio!álni denil9' příp r€gioúlni rozblŇ
okíBli ř€dilelstvi Polici€ cR {LB'cL',lN'sId)
všehíy ztč'.tDě!éorgÉlya o.g!!jee
zdrclil. ádátn o ípoluFtai v ájnu ocfu&y
ř€díel rÍljskéwt6ij'Ííl spdŇY
prc LibeÉckýlšaj
1. vato@ liš€k prďi Et€&li!ě - p@č@ipro občsy
2. Iílomčíi plddty
Krajská veterinámísprávapro Libereclcýkraj
informuje:
Vakcinace šekproti vzteklině_ POUČEŇ pro občany
V době od 8.4.2008do 19'4.2008(v návaznosti!a klimaticképodmiúky)
oroběhle n.a llzemí okesů ČeskáLipa' semily, LibeÍec a Jablonec nad Ňsou
vakcinacelišekproti \zleklině, Jednáse o preventiui akci k předc}]ízeni\aiku a
nákary - vzt€kliny' váled€m k tonu, Že liška je Jejim
šířeni nebezpečné
nejvýamějším reservoárema šřitelem'cílem tétoakceje \x,tvořitv liščí
Populaci
zdravi4ířat a lidí'
Úzení imunitup.oti }Žeklině a tim zabezp€čitochŤanu
na ši.okém
časovém
rozpětí'v
Vakcinomt se bÚde shozemnávnadz letaďa"v uvedeném
záúslostina pďasi' NáEady jsou v}Ťob€nyz r/bí moučkya tuku' nají okouhlý tvar
o pniřněÍu3.5 cm a výšc€ 1,' cm, hědoze]enoubanu a silně zapáchajirybnou'
Uýnitř je zalisoÝ'na ampule z umělé bmoly a hliníku' označenáÍápisy: ,'
ATTENTION RABtsS VACCINE. VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF.
VACCINO
ATTENSIONE
ANTIRABIOUE.
ATTENTION
VACC1N
ANTIRAB]Co.' která obsahuje Živý atenuovaný(zeslab€ný' utlumený) vtrus
Nelze všakna
\ztekliny' kteťýje za běhých situacipro člověkaa ^ířata neškodný.
riziko při jeho koÍtak.use sli^icí úst'spojivky oka a při
l00 % vYloučitUrčité
rány'
\nil(nutido čerstvé
látkou přoti vzteklině lišek'
Proto t obhsti, kde isou potož€ny návnady s očkovací
je třeba dodřžoYáttyto pokyny:
. poučitděti
. n€dotýkát se nóÝnad
- nerecblt Ýo|něpobihat psy
- nepoužívatk výkouu p.áYa nyslivosti |oveké psy po dobu 3 týdnůpo
. v přípsdě potřílněri kůžeočkovací|átkou (ie t€kutá á j€ u|ožeraÝ
$npuli)' je třebá oDÍ zasaž.Dénísto mýd|€m a vodou á dezinfikovat
d€zinf€kčrín prostředkem.Pokud s€ očkovlcílátká dostan€ do oka' fut
poraněDí'je nezby.něnutnéwhledat okamžitě|ék!ře.
čičeřstvého
v Liberci,dle 20.J2008
M\Dr' JosefKrál
ředitelKVs pro LibeÍeckýkaj
uzEl l, K
PROVADI
OCKOVANI LISEK
v době od 8.4.2008doí9.4'2008
DoDRŽuJŤE
Í'To PoKyXy:
nedorýr.jř
3. návnid
nepoužív€ | t€ k výkonuP.ává mys|IYoit||oÝ€ c ké psy
|á.'i(ou'kt.ró,. Y P|6stIkoYénoba|u
Y případř potiísněnÍočkoYácÍ
uvnItřIáYn.d' Y)'h|cd.lte|ékář.