3lJ"ir,li1lY,i:t:l:*,T^f910,1"

Komentáře

Transkript

3lJ"ir,li1lY,i:t:l:*,T^f910,1"
Opatienf pii ui,slcytu vii ddtskd
Co ie veYddtskd ?
Jeto bezkiidlyparanti.cky
h.^yr,.kteryLijepouzeve vlasechlidi, bez ohledunajejich v6k.Zprisobuje
zavsivenf
nebolipedikul'zu.Zivi sesdnfmkrve svdhohostitele,
jinou potravuani tekutinyn.-tz. piijimat.
pfenosnd
Neni
na zvitata'Nenf plenaSedem
infekdnfchani jinych vdrnlch onemocndn
i. ieji piftomnostje vnim6najako
nadmdrnd
svdddnf
je
uooanima potrybemlarevdi dospelichv5i. skrebanfmfizevdst
llurry, kterd zprisobne
ke
yznikunizndsilnfch z6ndrripokoZkyhlavy.
samidkavsi dEtsk6,kterdje dlouhri2-3,i mm, kladevajidka(hnidy) velikosti
0,g mm a piilepujeje na vlasy
tdsndu pokoZkyhlavy. znich sebdhemI fydnevylihnous-vetl6
larvy velkdcca I mm, podobn6dospdlymvsim,
kterdihned-bodajf
a sajf krev. S nistemvlasfise hnidy_vzdalujf
oa [ue a obecndplatf,Zehnidy vzd1lenevice
neZI cm od pokozkyjsou vylfhldnebomrtvd.Stdlevsakzustivajfptilepend
na vlasicha odr&stajis nimi.
celi procesod vajidkapodospdlcerrv6 l7-2s dni. samicta iiil
3-5 fiidnri a za ttfio dobu naklade50-150
vajfdek.
{ak ps,zndmezaviivenf ?
Pomatzavsivenfie celkemsnadnd,upozornfn6ssvEddniktZe hlavy,
kter6 nutf dEti ke Skriibani.prohlfdkou
filuY mriZeme
pouttyt okem naldnririurite bfl6 vajfdkapiilepenana vlasech,kter,-ich
je nejvice zausimaa v
zAtylLNa rozdilod luptinejdousnadnovydesathiebenem.
ve vlasechje moZn6viddt i zivelezoucfvsi.
{gf se veSaats*Aef
VeSneldtdani nesk6de.Pien65f se tdsnfm kontaktem osob v rodin6,
v kolektivu dEtf, zejmdna ve Skoldchnebo
pfi rekreadnfchpobyech. K pfenosupriipfvri takd prijdoviinfhiebenfi,
depic, siitkt, vlasovich ozdob, spon,apod.
Jak
v ddts
t't
meje z vtasfivydesathusrymhiebenem
|,|*X*t^?:*liott
dite.
ikron,-hlu"y
nad
umyvidro
nebo
etvrtku
bitr,";;il;ffi#fi;ilffi"j;
!lfl::y:1'Tlij:
:uk,:?
tila smEremk podloZce.
Vydes6v6me
3-5 minut.
je moZnd
Hnidy
nrinrav.ek.
z(tstivydesat
husrym
ffir'Ijj*,i:j*i,,:,1':,1T::
Plg^1l]:::i::1i
l'-'l"Tj!
shnidami
vystrihat
nebo
nechat
utu'y
'
h"id;;i;dil;;
d:d;kd
*#]ffii'jfi
I"'}|T*
ve
vlasechf:l?:l"f
krat5fch0.8
cm.
"'ly
Jak uZ bylo
tedenovyse,hnidy, kter6jsou na vlasechvzddlenyvice nez I cm od pokozky,jsou
vylftld nebo
mrtv6'Pokudsekrom6nich nenajdoulezoucfv5i, nelzeditdpovaZovat
zazav5iven6.
o vhodndmprostiedkuk likvidacivsfje motuidseporaditv ldk6rn€,kde-jsou
volndprodejnd.pri jejich pouZitije
nutndffdit sen6vodemvirobce a piedejfttak piipadnim zdravotnimrizikrim.
odvsivovacfm
pifpravkemje ffebi ose*it takdhtebenya kartdde,
textilievyprata vyZehlit.
u dftete,kterdmomentiilngnevykazujeznrimkyzavSivenf,
je tfeba po dobu r"jskytu vSf vddtskdmkolektivu
opakovatprohlfdku hlavy kazd€dva dny. v pifpadddftEte,-undhoz
byl rrjskyt vli detste zjist6n,je potfeba
prohlddnout
takdostatnfdlenyrodiny,pripadnEpiovdstjejich odvsivenf.
kd
?
* " ' : * g : 'vLdy
. j : .po
T :ndwatu
: : : : " :diteti
T " , izkoleictivniho
i j . T ' p r o hpobytu,
l i i e l af
i . hrrttitntro
lavu.Drikladnrlprohlfdkabymdla
n6sledovat
di zimniho.
*'"llt:*
skolea ditdomluvitz viu5"nadobunurnou
kjeho
||1,:?:'"1"-0"-r.,:1..,5:l::t::11'j1"*,i:hl6sit
informuje
rodide
oriu*i.il;il ;b, ,n"i,l"ori
#;#,irjH;
3lJ"ir,li1lY,i:t:l:*,T^f910,1",:l:.,.?,upozornEni
v5echnaopatlenfproti dalsfmu Sffenfv5f.
Ye ZlinE,dne 8.ll.2Ol2
MVDr. Renataskalidkovd, KHS Zlinskdho kraje se sfdlem ve zlinb