JANA GRAUBNERA

Transkript

JANA GRAUBNERA
nvtuL NtAt(
JANA G RAUB N E R A
potitiku mi
rt "Sledovat
nebdvi," iikrl dnesk.te
kdo. Politic i neptedydlt!jt hru, kterd br zaujata.
Hrub€ faub, i/ulgani jnzlk a vzdjemni tahanice
se stdvaji stlile otjponij
31mid sl l ni wliii jsou ot
r.i\Eni. Nlkteii si dokonce
mtsli, te politikt potrestaji, kdli seo ne nebudou zajinot', kd!, an k votban pory nelrLahnou.renze vpotnice n nen iako vesponu. Nepiijdou tiJotbot$fin 2ad fanousii. hraie se
jin ipam.. Nepiljdouli stutn tide k votiitn.
maji ti dtllzi ryhrdna. Thk seDa^\iyitadobrici
srunewttzs\m zllch.A prdui n" to nn-iroIrtiti hrcJi. Slusnttin ftestunou ptekdzet o ont
bultou moci prosad sve.Naiikat pak neDondte a plakat bude tieba, ate natliebou.'pii
rotbdchnejdeo vilibu, ate o oapovtdnost,z nit
se netzerynluit. Nemusimrczumtt ,kmu. co
rozhotlujt politici, ale musim svi1i hhs syitit
tomq o nemZkem ptesfidten, Ze rozhodne
Dneini politici rozho.luji tdsto i oyicech mordlntch. Ctn vicese lidi vrdaruji od BoZihozikona, ttn rice spoldha.iina zdkon!, ktere si dai,
sdni. Pokud se kikonoddrce sdm ttdi Rotln
nkonem, re nndlje, te budeprcsazovat lidsk€
zdkont co nejblitii zdkonlm BoZin. ptati tn
Dobrc.ti zlehrdt? pitom nepoznanEn w.jte drc\i. Pat'hJi k dtuzsNu natakepohicki
nruny nusim poiitat t ttn, z pastouchai et
ho tunera a nepnjdollptorisvenu kapftanovt.
Marth stramtk!progrcm nestua/:et||s kres.
tanskoumonilkou, nenohu iim ttdt s iisttm e!donin s,dj htas.Sle.lovatmusimneien'otedvoIebnt stibr kandiddtn, ab \itinat si i toi1o.iak(
ve.tou2t'ot. Jdkaumai rcdtnu,pk vychovivatr
ei drn, iali Uo.arujt naarJ... Nechciti scbdr
o etlj tiwt w sttiiil nemohu.topustitttrosazeni
eutanazie.Chci-li ve svttc mi; a tids'htpftiva,
mustn se za:aJit o pr.ivo na avor ivigch pocatlch. treii sejestz nenaroditt. Chci.li zd;avou
rodinu, ndn kaZdtmudftAi piizndt prdvo na
ore a matku, uznat spjnou distolnost, ate rc7.
Iiinou rcli mu2ea zen!. Nesutt nndtn se..Dht.t
ktitovstv ad", Je tieba se r za"azovat iaii,
krdlovst|l na zemi, o respektodni BoZtchvikonn, dby seuskutuAndah Boti vdte,jako I ncbi,

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí k odboruregiondlnibo rozvoje Krajsk6ho iiadu Plzeisk6ho kaje poddnimu zdejlihospr6vniho orgdnu. Odvoliinimlze napadnout virokovouaist rozhodnuti, jednotlivt virok nebojeho vedlejsiustanoveli. proti...

Více

Sociologické aspekty díla Michela Foucaulta

Sociologické aspekty díla Michela Foucaulta E,pistérnarná byt ve Foucaultově pojetí strukturou, která uspoi.ádává veškcrévěděnídanéepochy.To se ovšemstalo zňejměi jednírnz problém , které byly reflektovány kritiky Foucaultova díla. Také auto...

Více