Pravidla a - Disney CZ

Komentáře

Transkript

Pravidla a - Disney CZ
Soutěž – Vtipný fotograf
Pravidla a podmínky
Pořadatelem této soutěže je společnost The Walt Disney Company Limited, Chicwick Park Building 12, 566 Chiswick High Road,
London W4 5AN (dále “Pořadatel”). Vstupem do soutěže potvrzujete Vy (dále “Vy”, “Soutěžící”) a případně Vaši rodiče/zákonní
zástupci (dále souhrnně „Rodič“) svůj souhlas s následujícími Pravidly a podmínkami:
1.
Soutěž je určena pouze obyvatelům České republiky a Slovenské republiky ve věku od 6ti (šesti) do 16ti (šestnácti) let (s
asistencí Rodiče), počítáno k datu ukončení soutěže, s vyloučením zaměstnanců Pořadatele a jakýchkoliv dalších osob
spojených se soutěží a/nebo jejich bezprostředních rodinných příslušníků. Příspěvky zaslané prostřednictvím agentů nebo
třetích stran nebudou přijaty. Soutěžící musí před připojením online obdržet povolení plátce účtu připojení.
2.
SOUHLAS RODIČŮ. Soutěžící musí před vstupem do soutěže obdržet svolení Rodiče. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit
platnost přihlášek, pokud nebyla nebo není poskytnuta příslušná autorizace.
3.
DATA KONÁNÍ SOUTĚŽE. Zasílání příspěvků do soutěže začíná dne 13. srpna 2010 v 00.01 hod. a končí o půlnoci dne 10.
září 2010 (dále „Období zasílání příspěvků“). Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou přijaty do soutěže. Období hlasování
(dále „Období hlasování“) začíná dne 18. září 2010 v 00.01 hod. a končí o půlnoci dne 24. září 2010. Hlasy odevzdané po
uplynutí této doby nebudou započítány.
4.
PROCES REGISTRACE. Soutěžící se pro vstup do soutěže musí zaregistrovat nebo přihlásit na stránce soutěže Vtipný
fotograf (dále „Stránka soutěže“) na www.disney.cz/DisneyChannel (dále „Webové stránky“).
5.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ. Přihlášky jsou přijímány prostřednictvím internetu: Stránka soutěže na Webových stránkách.
Pořadatel nepřejímá odpovědnost za ztracené, poškozené, nezákonné, nečitelné, špatně
přihlášky/příspěvky nebo ověřovací emaily/telefonické hovory rodičů, které Pořadatel neobdržel.
6.
7.
zaslané
a
opožděné
VSTUP DO SOUTĚŽE. Soutěžící musí
•
Navštívit Stránku soutěže na Webových stránkách a zaregistrovat se na ní, pokud tak neučinili již dříve.
•
Pozorně si přečíst pokyny („Pokyny“) na Webových stránkách.
•
Stáhnout si postavičky Phinease a Ferba (dále „Postavičky“) z Webových stránek.
•
Vyfotografovat se na prázdninách (buď doma nebo v zahraničí) s nejméně jednou z Postaviček (dále „Fotografie“).
Účastníci se musí držet Pokynů na Webových stránkách.
•
Nahrát fotografii k posouzení Pořadatelem, a to prostřednictvím služby MUS Nano.
•
Přihlášky a příspěvky jsou nevratné. Příspěvky obdržené bez příslušných údajů nebudou přijaty a veškeré materiály budou
zničeny. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za ztracené, poškozené, nezákonné, nečitelné, špatně zaslané a opožděné
přihlášky/příspěvky nebo ověřovací emaily rodičů, které Pořadatel neobdržel.
PROCES VÝBĚRU.
Po ukončení Období zasílání příspěvků, Pořadatel:
•
•
prohlédne všechny příspěvky, přičemž si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení odmítnout příspěvky, které:
o
nelze dále využít z technických důvodů;
o
mají nevhodný obsah;
o
neodpovídají Pokynům stanoveným na Webových stránkách;
o
nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.
V návaznosti na prvním posouzení si Pořadatel všechny platné příspěvky prohlédne a v souladu s Kritérii hodnocení z nich
vybere 50 (padesát) soutěžících (dále „Vybraní soutěžící“). UPOZORNĚNÍ: Pořadatel může Fotografie Vybraných
soutěžících upravit tak, aby odpovídaly zákonům o vysílání nebo dalším ustanovením.
Během Období hlasování:
•
•
Budou Vybrané příspěvky uveřejněny na Webových stránkách. UPOZORNĚNÍ: Všichni Vybraní Soutěžící musí podepsat a
odevzdat formulář povolení (dále „Formulář povolení“) dříve, než budou jejich Fotografie uveřejněny na Webových
stránkách.
Uživatelé Webových stránek budou hlasovat pro svou nejoblíbenější Fotografii (Fotografie). Fotografie, která obdrží nejvíce
hlasů, se stane vítězem (dále „Vítěz“). 19 (devatenáct) Fotografií, které dále obdržely nejvíce hlasů, bude označeno jako
Finalisté (dále „Finalisté“).
8.
KRITÉRIA HODNOCENÍ. Tým porotců složený ze zaměstnanců pracujících pro Pořadatele a nejméně 1 (jednoho) nezávislého
porotce shlédne všechny Fotografie. Vybraní soutěžící budou ti Soutěžící, jejichž Fotografie podle názoru porotců vykazují
nejvíce originality a fantazie. Porotci mají právo rozhodnout o výsledku zcela a výhradně dle vlastního uvážení.
9.
POTVRZENÍ A PŘIJETÍ ZAŘAZENÍ MEZI VYBRANÉ SOUTĚŽÍCÍ. Rodiče Vybraných soutěžících obdrží do 14. září 2010
telefonicky potvrzovací zprávu a následný ověřovací email (viz poznámka k Zabezpečení dětí). Vybraní soutěžící budou
požádáni o vyplnění a navrácení Formuláře povolení, který musí podepsat Rodič a případně osoba, která Fotografii vytvořila.
Pokud Pořadatel neobdrží podepsaný Formulář povolení do 17. září 2010, bude Fotografie Vybraného soutěžícího stažena ze
soutěže a porotci vyberou jiný příspěvek.
10. POTVRZENÍ A PŘIJETÍ CENY. Rodiče Vítěze a Finalistů obdrží do 29. září 2010 telefonicky potvrzovací zprávu a následný
ověřovací email (viz poznámka k Zabezpečení dětí). Rodič/e musí Pořadateli poskytnout kladnou odpověď nejpozději do 1. října
2010. Pokud Pořadatel neobdrží kladnou odpověď do tohoto data nebo se Pořadateli nepodaří navázat kontakt se
Soutěžícím(i)/Rodičem, vyhrazuje si tento právo vybrat zcela dle vlastního rozhodnutí jiného Vítěze a/nebo Finalistu a nepřebírá
jakékoliv závazky vůči původně vybranému příspěvku.
11. PRVNÍ CENA. V soutěži se hraje o 1 (jednu) první cenu sestávající z: 1 (jednoho) poloprofesionálního digitálního fotoaparátu.
Fotografie Vítěze bude rovněž uvedena ve vysílání Disney Channel a publikována na Webových stránkách.
POZNÁMKY/OMEZENÍ:
• Technické problémy – V případě jakýchkoliv technických problémů bude hlasování prohlášeno za neplatné a o Vítězi
rozhodne sbor porotců (zahrnující nejméně jednoho nezávislého porotce).
• Rovnost hlasů – V případě, že dojde k rovnosti nejvyššího počtu hlasů, vybere sbor porotců (zahrnující nejméně jednoho
nezávislého porotce) Vítěze z Vybraných soutěžících, kteří shodně obdrželi nejvyšší počet hlasů.
• Plnění ceny závisí na její dostupnosti.
• Není-li v popisu ceny stanoveno jinak, jsou Vítěz(ové) a podílníci ceny plně odpovědní za jakékoliv dodatečné náklady a
výdaje spojené s obdržením ceny.
• Vítěz(ové) bude požádán o podpis zprávy o vyobrazení.
• Vítěz(ové) může být požádán o účast na jakékoliv reklamě provázející nebo vycházející z této propagace.
• Vítěz(ové) a podílníci ceny budou před obdržením ceny požádáni o podpis potvrzení o zproštění odpovědnosti.
• Cena není vhodná pro děti do 6 (šesti) let.
12. CENY PRO FINALISTY. Je připraveno 19 (devatenáct) cen pro finalisty sestávajících z: 1 (jednoho) exkluzivního balíčku
s cenami ze seriálu Phineas a Ferb.
Fotografie Finalistů budou rovněž zobrazeny na Webových stránkách a objeví se ve vysílání Disney Channel.
POZNÁMKY/OMEZENÍ:
• Technické problémy – V případě jakýchkoliv technických problémů bude hlasování prohlášeno za neplatné a o Finalistech
rozhodne sbor porotců (zahrnující nejméně jednoho nezávislého porotce).
• Rovnost hlasů – V případě, že dojde k rovnosti nejvyššího počtu hlasů, vybere sbor porotců (zahrnující nejméně jednoho
nezávislého porotce) Finalisty z Vybraných soutěžících, kteří shodně obdrželi nejvyšší počet hlasů.
• Cena není vhodná pro děti do 6 (šesti) let.
13. HLASOVÁNÍ. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv technické poruchy nebo selhání nebo jakýkoliv jiný
problém s jakoukoliv telefonní sítí nebo linkou, systémovým serverem, poskytovatelem a dalšími, které by mohly vést ke ztrátě
hlasu nebo nesprávné registraci a uložení hlasu.
14. OPRÁVNĚNÍ. Vstupem do této soutěže potvrzujete Vy a Váš Rodič, že (i) jste právoplatným vlastníkem Příspěvku a (ii) že
zaslaný Příspěvek vědomě neporušuje autorská práva jakékoliv třetí strany, a (iii) postupujete společnosti The Walt Disney
Company Limited (a jejím partnerům) - aniž by bylo třeba jakéhokoliv svolení z Vaší strany nebo plateb vůči Vám nebo třetím
stranám - trvalé, nevýlučné, neodvolatelné, volné a celosvětově platné oprávnění pod ochranou autorských práv a dalších práv
k duševnímu vlastnictví zacházet, zobrazovat, zveřejňovat, vysílat a jinak využívat Vámi zaslané příspěvky do této soutěže
(včetně veškerých fotografií, uměleckých děl, myšlenek a dalších materiálů bez omezení).
15. OSOBNÍ ÚDAJE. Všechny osobní údaje o Soutěžících získané pro účely této soutěže mohou být sdíleny s dalšími subjekty
Pořadatele a/nebo agenty s ohledem na (i) plnění ceny, (ii) oprávnění Pořadatele provádět vysílání a propagační a
marketingové aktivity spojené se soutěží a (iii) uvedení Vítěze(ů) na webových stránkách Pořadatele. Soutěžící dávají souhlas k
tomu, že v případě jejich vítězství bude mít Pořadatel právo bez nutnosti dalších plateb a povolení použít jejich jméno, věk,
obec/město bydliště a podobu pro účely oznámení vítěze této soutěže a pro další propagační účely s tím spojené.
16. POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH. Vítěz(ové) / podílník(ci) ceny přejímají plnou odpovědnost za jakékoliv závazky, nároky,
požadavky nebo důvody žaloby, které by mohly následně nastat z důvodu zranění nebo škod vzniklých ve spojitosti s jakoukoliv
cenou a jejím užíváním, a zavazují se, že nebudou žalovat či soudně vymáhat na Pořadateli náhradu kvůli škodám či jiným
ztrátám utrpěným v souvislosti s užíváním jakékoliv ceny.
17. POVINNOSTI POŘADATELE. V zákonem povolené míře se Pořadatel a s ním spojené společnosti a agenti vzdávají
odpovědnosti a závazků pramenících z jakéhokoliv odkladu, zrušení, zdržení nebo změn podrobností o výhře mimo kontrolu
Pořadatele a za jakýkoliv čin nebo selhání jakéhokoliv dodavatele třetí strany. Přijetí ceny Vítězem(i) je podmíněno tím, že
Vítěz(ové) vyhovuje všem platným zákonům, nařízením a předpisům včetně těchto Pravidel a podmínek soutěže bez omezení.
Není-li v popisu ceny stanoveno jinak, jsou výherci zcela odpovědní za jakékoliv další výdaje a náklady spojené s obdržením
ceny.
18. PLNĚNÍ CENY. Pořadatel může před předáním ceny požadovat doklad totožnosti a/nebo způsobilosti. Všechny ceny jsou
nepřenosné. Za udělenou cenu není možná finanční náhrada. Ceny se mohou lišit. V nepravděpodobném případě, že by se
některá z cen stala nedostupnou, si Pořadatel vyhrazuje právo nahradit ji cenou se srovnatelnou hodnotou. Vítěz a Finalisté
ponechají Pořadateli pro doručení ceny lhůtu 4 (čtyři) týdny od jejího potvrzení a přijetí.
19. ZABEZPEČENÍ DĚTÍ. V případě, že Vás chce společnost The Walt Disney Company Limited kontaktovat v souvislosti
s přihláškou/příspěvkem do soutěže, učiní tak z emailové adresy s příponou „disney.com“ nebo telefonicky (s následným
potvrzovacím emailem z adresy končící „disney.com“). K jakékoliv komunikaci, jež by se zdála být komunikací ze strany Disney
Channel, ale užívala by jinou emailovou příponu (např. hotmail.com, yahoo.com), přistupujte obezřetně a přepošlete ji prosím
zákaznickému servisu Disney Channel: [email protected] Radíme Vám nereagovat činy a neodpovídat na
jakoukoliv korespondenci třetích stran, pokud a dokud neobdržíte zpětné vyjádření Disney Channel. V případě dotazů a obav
týkajících se korespondence, jež zdánlivě přichází z Disney Channel, prosím kontaktujte [email protected]
20. ZRUŠENÍ / ZMĚNA. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či pozměnit tuto soutěž nebo tato Pravidla a podmínky kdykoliv bez
předchozího upozornění. Jakékoliv změny budou uveřejněny v propagačních materiálech soutěže a/nebo v opravených
Pravidlech a podmínkách.
21. OSTATNÍ. Účastí v této soutěži souhlasíte s tím, že budete vázání těmito Pravidly a podmínkami a usneseními ze strany
Pořadatele, jež jsou rozhodující ve všech otázkách spojených se soutěží. Nebude začleněna žádná korespondence. Pořadatel
si vyhrazuje právo diskvalifikovat Soutěžící/ho a/nebo Vítěze zcela dle vlastního rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu a bez
předchozího upozornění v souladu s těmito Pravidly a podmínkami. Seznam vítězů je k dispozici na Webových stránkách
a/nebo písemně na adrese: Fun Photographer Competition, (Czech and Slovakia) Building 12, 566 Chiswick High Road,
London W4 5AN UNITED KINGDOM.
22. SOUDNÍ MOC Tato propagace se řídí zákony Anglie.
Zákaznický servis Disney Channel pro UK: [email protected]

Podobné dokumenty

Newsletter Intuitivního marketingu

Newsletter Intuitivního marketingu pár let později už jste ho zase našli v žebříčku nejbohatších lidí světa. Mohl si jistě donekonečna stěžovat na poměry a okolnosti, ale šel raději místo toho znovu vydělávat peníze. Jeho příklad mů...

Více

Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky zprávu prosím přepošli na zákaznický servis Disney Channel na: [email protected] Doporučujeme, abys na podobnou zprávu nereagoval/a do doby, než obdržíš odpověď z Disney Channel. Vždy, ...

Více

wtp- release form cz

wtp- release form cz WTP Drawing Competition 2012 – Release Form - CZ

Více