dextromethorphan hydrobromide icrs

Komentáře

Transkript

dextromethorphan hydrobromide icrs
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 21/08/2013
Datum zpracování:
:
Verze: 1.0
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Látka
Obchodní název
: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Číslo ES
: 204-750-1
Číslo CAS
: 6700-34-1
Kód výrobku
: ICRS47039
Další způsoby označení
: RTECS No : QD0222000 (dextromethorphan hydrobromide)
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
: Výrobek je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání.
Použití látky nebo směsi
: Pouze pro profesionální použití
Funkce nebo kategorie použití
: laboratorní chemikálie
1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
WHO Custodian Centre - European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +44(0)1235239670
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4 (Oral) H302
Repr. 2
H361d
Lact.
H362
Aquatic Chronic 2
H411
Plné znění H-vět viz oddíl 16
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Repr.Cat.3; R63
Xn; R22
N; R51/53
R64
Plné znění R-vět viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
Signální slovo (CLP)
: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
: H302 - Zdraví škodlivý při požití
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
GHS09
22/12/2014
CS (čeština)
GHS07
GHS08
1/6
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
2.3.
: P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 - Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ostatní nechráněná místa
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P281 - Používejte požadované osobní ochranné prostředky
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P330 - Vypláchněte ústa
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obsah/obal : Nebezpečný odpad. Dodržujte platné předpisy
Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Při expozici může dojít k alergické reakci.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Název
: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
Číslo CAS
: 6700-34-1
Číslo ES
: 204-750-1
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
(Číslo CAS) 6700-34-1
(Číslo ES) 204-750-1
≤ 100
Repr.Cat.3; R63
Xn; R22
N; R51/53
R64
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
(Číslo CAS) 6700-34-1
(Číslo ES) 204-750-1
≤ 100
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Repr. 2, H361d
Lact., H362
Aquatic Chronic 2, H411
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
3.2.
Směsi
Nepoužije se
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí
: V případě náhodného vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte dýchání
čerstvého vzduchu.
První pomoc při kontaktu s kůží
: Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
První pomoc při kontaktu s okem
: Vyplachujte vodou, oční víčka přidržujte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky.
První pomoc při požití
: Vyplachujte ústa vodou.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění
4.3.
: Viz nadpis 2.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Reaktivita
5.3.
: Malá množství: K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. Vodní mlha. Oxid uhličitý.
Suchý prášek. Pěna. Velká množství: Nepoužije se.
: Viz nadpis 10.1.
Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření
: Malá množství: Používejte běžné osobní ochranné pomůcky proti ohni. Velká množství:
Nepoužije se.
Opatření pro hašení požáru
: Zřeďte vodou.
22/12/2014
CS (čeština)
2/6
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
6.1.2.
: Zabraňte uvolňování prachu. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné pomůcky
na oči nebo obličej. Velká množství: Nepoužije se.
: Viz záhlaví 7/8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění
6.4.
: Rozsypanou látku zameťte do nádob. Je-li to nutné, nejprve ji navlhčete, aby neprášila. Zajistit,
aby odpady byly odebrány a bezpečně uloženy. Důkladně vyčistěte. Čistěte vodou.
Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: Malá množství: Viz nadpis 1. Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se
specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací žádné škodlivé účinky.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Viz nadpis 8.
Hygienická opatření
: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření
: Dodržujte platné předpisy.
Skladovací podmínky
: K zaručení kvality a vlastností výrobek uchovávejte: suchý, Uchovávejte na chladném dobře
větraném místě mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte v původní nádobě.
Nekompatibilní látky
: Silně oxidující látky.
7.3.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz nadpis 1.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.
Omezování expozice
Ochrana rukou
: Rukavice.
Ochrana kůže a těla
: Laboratorní plášť.
Ochrana dýchání
: čtvrtmaska (DIN EN 140).
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Pevná látka
Vzhled
: Crystalline powder. bělavý. Prášek.
Barva
: Nejsou dostupné žádné údaje
Zápach
: Nejsou dostupné žádné údaje
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: 5,2 - 6,5 (1%)
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: 125 °C
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
22/12/2014
CS (čeština)
3/6
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozpustnost
: Alkohol.
Voda: ≥ 1 (10 - 100) mg/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : 1,59 at 20°C
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Limity výbušnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Stabilní za běžných podmínek.
10.2.
Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací
žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5.
Neslučitelné materiály
Malá množství: Žádné za běžného používání. Velká množství: Nepoužije se.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při zahřívání na teplotu rozkladu uvolňuje nebezpečné výpary. Velká množství: Nepoužije se.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
: Zdraví škodlivý při požití.
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS (6700-34-1)
LD50, orálně, potkan
350 mg/kg
žíravost/dráždivost pro kůži
: Neklasifikováno
Vážné poškození očí / podráždění očí
: Neklasifikováno
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže
: Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách
: Neklasifikováno
Karcinogenita
: Neklasifikováno
Toxicita pro reprodukci
: Podezření na poškození plodu v těle matky. Může poškodit kojence prostřednictvím
mateřského mléka.
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky
: Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s
ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných
informací žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
pH: 5,2 - 6,5 (1%)
pH: 5,2 - 6,5 (1%)
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Ekologie – všeobecné
: Malá množství: Viz nadpis 2. Velká množství: Nepoužito.
Ekologie - voda
: Rozpustný ve vodě.
22/12/2014
CS (čeština)
4/6
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS (6700-34-1)
LC50 ryby 1
4,9 mg/l LC50-96 Hour - fish
EC50 dafnie 1
14,5 mg/l EC50 - 48 Hour - Daphnia magna
12.2.
Perzistence a rozložitelnost
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS (6700-34-1)
Biologický rozklad
0
12.3.
Bioakumulační potenciál
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS (6700-34-1)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log
1,59 at 20°C
Pow)
12.4.
Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu)
: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
Doporučení pro likvidaci odpadu
: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro
zvláštní nebo nebezpečné odpady.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR
14.1.
3077
IMDG
IATA
3077
3077
Nepoužije se
Nepoužije se
Číslo OSN
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
TUHÁ, J.N.
Popis přepravního dokladu
UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N., 9, III, (E)
UN 3077, 9, III, ZPŮSOBUJE ZNEČIŠTĚNÍ
MOŘSKÉ VODY/ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
14.3.
9
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
9
14.4.
III
Obalová skupina
9
Nepoužije se
III
14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano
Způsobuje znečištění mořské vody : Ano
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
Klasifikační kódy (ADR)
: M7
Vyňaté množství (ADR)
: E1
Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)
: 90
Oranžové tabulky
:
Kód omezení vjezdu do tunelu (ADR)
: E
22/12/2014
CS (čeština)
Nebezpečný pro životní prostředí : Ano
5/6
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
14.6.2.
Doprava po moři
Číslo MFAG
14.6.3.
Letecká přeprava
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
: 171
Nepoužije se
14.6.5.
Železniční přeprava
Nepoužije se
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS is not on the REACH Candidate List
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ICRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Národní předpisy
Německo
Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)
15.2.
: 2 - ohrožující vodu
Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 16: Další informace
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Chronic 2
Lact.
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
Toxicita pro reprodukci, dodatečná kategorie, účinky na laktaci nebo prostřednictvím
laktace
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
Zdraví škodlivý při požití
Podezření na poškození plodu v těle matky
Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Zdraví škodlivý při požití
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
Může poškodit kojené dítě
Nebezpečný pro životní prostředí
Zdraví škodlivý
Repr. 2
H302
H361d
H362
H411
R22
R51/53
R63
R64
N
Xn
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku
22/12/2014
CS (čeština)
6/6

Podobné dokumenty

hyoscine hydrobromide crs

hyoscine hydrobromide crs Plné znění H-vět viz oddíl 16 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD] Xn; R22 Plné znění R-vět viz oddíl 16 Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní ...

Více

Metoclopramide hydrochloride ICRS

Metoclopramide hydrochloride ICRS Plné znění H-vět viz oddíl 16 Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD] Xn; R22 Plné znění R-vět viz oddíl 16 Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní ...

Více

domperidone crs

domperidone crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více

pregnenolone isobutyrate crs

pregnenolone isobutyrate crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více

saccharin sodium crs

saccharin sodium crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více