Trend kultivace GM plodin v Evropě Hranolky a

Transkript

Trend kultivace GM plodin v Evropě Hranolky a
www.gate2biotech.cz - vše o českých biotechnologiích na jednom místě
Číslo 6
pondělí 20. říjen 2008
cena: 0 Kč
Trend kultivace GM plodin v Evropě
o 838% resp. 1942%. Celkově se v Evropě pěstuje na 107 719 hektarech v 7 zemích, ve srovnání
s loňským rokem došlo k celkovému nárůstu o 21%.
Do statistiky nebyla zahrnuta Francie, ve které bylo
pěstování GM plodin dočasně zakázáno, a tudíž na
jaře letošního roku nebyla provedena setba.
Evropská unie zavedla pro pěstování geneticky modifikovaných plodin 10leté moratorium. Právě letos
uplynulo 10 let od prvního ukončení tohoto moratoria pro pěstování Bt kukuřice, v současnosti jediné povolené GM plodiny pěstované v EU. Při této
příležitosti uveřejnila evropská asociace EuropaBio
statistiky pěstování GM kukuřice.
Největším evropským producentem Bt kukuřice
je Španělsko, kde pěstební rozloha pokračuje ve
vzrůstu o 5%, letos bylo oseto 79 269 ha. Oproti roku 2007 byl zaznamenám výrazný nárůst ve
všech ostatních státech povolujících pěstování.
V České republice vzrostla pěstební plocha o 68% na
8380 ha, na Slovensku o 111% na celkovou plochu
1900 ha. V Polsku a Rumunsku byl nárůst největší,
Ze statistiky vyplývá, že stále více zemědělců začíná používat GM osivo. Důvodem je snaha o větší
konkurenceschopnost s ostatními státy světa – např.
s USA, Argentinou nebo Čínou. Po celém světě se
pěstuje 209 geneticky upravených plodin ve 46 státech. Jak je vidět, Evropa je v tomto směru velmi
konzervativní. Přitom GM plodiny mají nejen ekonomickou (vyšší výnosy), ale i ekologickou výhodu:
snižují používání chemických přípravků na ochranu
plodin a tedy znečištění životního prostředí.
Ten je toxický pro škůdce napadající různé rostliny.
V rostlině je produkován ve formě protoxinu, který
se až po pozření hmyzem v jeho střevě s alkalickým
pH mění na toxin, který ve formě krystalků rozrušuje buněčnou membránu buněk střeva a hmyz tím
usmrcuje. Toxin má velkou přednost v tom, že je
biodegradabilní a nevzniká na něj rezistence.
EuropaBio je evropská asociace pro bioprůmysl,
slučuje organizace z výzkumu a vývoje, testování,
výroby a distribuce biotechnologických produktů.
Jejím cílem je prosazovat a podporovat rozvoj inovačního biotechnologického průmyslu v Evropě.
Co se nelíbí ekologickým organizacím je riziko kontaminace okolního prostředí a vůbec samotná genetická změna organismu. Vědecké studie, ale ukazují,
že vliv GM plodin není na okolí negativní, dokonce
v některých případech prospěšný pro okolní nemodifikované rostliny. V případě Bt bavlníku bránili
rozšiřování škůdce do okolí.
Bt kukuřice je modifikovaná tím způsobem, že obsahuje gen pro produkci bakteriálního toxinu původem z Bacillus thuringiensis (odtud název Bt).
Jiří Polínek
Hranolky a chipsy zdravější díky biotechnologiím
úpravě pitné vody. Lidé, kteří s ním přicházeli často
do styku, mívali vážné zdravotní obtíže. Chemikálie
se v organismu váže na proteiny zodpovědné za základní funkce neuronů. Kromě již ověřené neurotoxicity se zkoumá jeho genotoxicita a karcinogenita.
Akrylamid (AA) je látka, která se průmyslově používá k výrobě polymerů, z nichž se vyrábějí i některé potravinářské obaly. Donedávna byla za hlavní
zdroj AA pro člověka považována voda, kouření
a kosmetika. V roce 2002 švédští vědci přišli s překvapivým zjištěním, že se vyskytuje také v pečených a smažených výrobcích z brambor, sušenkách
nebo kávě. Studie vyvolala velký rozruch v řadách
odborné i laické veřejnosti.
Akrylamid se používal už v 50. letech dvacátého
století při výrobě barviv, papíru a při vodárenské
AA v potravinách vzniká při smažení, grilování,
pečení nebo fritování surovin bohatých na uhlohydráty (škroby) při tzv. Maillardově reakci. Ta je
tvořena komplexem chemických reakcí, kterých se
účastní volná neesenciální aminokyselina asparagin
a sacharidy (škroby). Souhrn těchto reakcí se označuje také jako reakce neenzymového hnědnutí, protože při nich vznikají hnědé pigmenty melanoidiny.
Maillardova reakce je však nezbytná k dosažení
žádoucích senzorických vlastností tepelně opracovaných potravin, jako je zbarvení, chuť a vůně.
Vzniku AA v potravinách zabránit nelze, lze však
snížit jeho množství, a to zejména omezením opékání za vysokých teplot a zabráněním dosahování
příliš tmavé barvy při pečení a opékání brambor,
placek, chleba, pizzy, koláčů. Bramborové lupínky
by se měly smažit jen do zlatohnědé barvy.
Při Maillardově reakci nevzniká pouze škodlivý akrylamid, ale také řada dalších mutagenních
a karcinogenních látek. Bezpečné jsou šetrné tepelné úpravy potravin vařením ve vodě či páře nebo
dušením. AA nebyl nalezen v žádné ze syrových potravin nebo v dosud zkoumaných vařených potravinách (brambory, rýže, těstoviny, mouka a slanina).
V trávícím traktu je rychle absorbován a metabolizován prostřednictvím cytochromu P450 na merkapturovou kyselinu a glycidamid. Kyselina je vyloučena
močí. Některé metabolity se vážou na bílkoviny,
včetně DNA, jako tzv. DNA adukt.
Denní příjem AA potravinami je odhadován na 40
µg na osobu. Děti a mládež jsou více ohroženou
skupinou, a to hlavně kvůli nižší tělesné hmotnosti a nezdravému trendu moderního fastfoodového
stravování.
Vlasta Stancová
Celý článek na www.gate2biotech.cz
A2
Číslo 6, pondělí 20.říjen 2008
První tukový hormon aneb i tuky mohou být prospěšné
že objevili první tukový hormon, ale podařilo se jim
objasnit některé otázky týkající se tuků a mastných
kyselin v těle.
Mastné kyseliny pomáhají zvýšit hladinu insulinu
a chrání proti hromadění tuku v játrech. Existuje mnoho tuků a liší se vlastnostmi i účinky na lidské tělo.
Dva rozdílné lidé mohou mít stejné množství mastných kyselin v krvi, avšak pokud je kompozice tuků
rozdílná, může to mít velmi rozdílné účinky. Například
Omega-3 mastná kyselina, která je obsažena v rybím
tuku, je známá pro své zdraví prospěšné vlastnosti.
Vědecký tým, složený především z vědců Harvardské a Washingtonské Univerzity, slaví úspěch. Nejen,
Výzkum, vydaný v srpnovém magazínu Cell, přišel
s tím, že Omega-7 mastná kyselina pracuje jako zdraví
prospěšný hormon. Tato mastná kyselina, produkovaná buňkami v játrech, zabraňuje hromadění tuku
v játrech a snižuje hladinu zánětlivých látek tvořených
v tukových buňkách.
Vědecký tým z Harvardu, vedený Gökhanem Hotamisligilem, experimentoval s Omega-7 mastnou kyselinou na myších a zjistil, že zvýšená hladina této mastné kyseliny v těle, udělá myši „superzdravé“.
Celý článek na www.gate2biotech.cz
Jsou rostliny bezbranné?
v morfologii – třeba trny – nebo obsahových látkách:
housenku běláska nenajdeme na bramboru, neboť neumí zneškodnit solanin, zajíc sice v zimě okouše jabloňovou kůru, ale nikoli bez černý, protože se nedokáže
vyrovnat s lektinem, který je v ní přítomen. Ale aktivní
obranná reakce na napadení typu imunity byla rostlinám upírána.
Imunitní systém živočichů jako obrana integrity těla
proti různým útokům z vnějšího prostředí je důkladně
prostudován a vešel do našeho obrazu světa. Zato rostliny se jeví jako bezbranné organismy vydané všanc.
Dokonce se zdá, že je jejich povinností jako primárních producentů být sežrány příslušným býložravcem
a tak založit počátek potravního řetězce, jak jej popisují učebnice ekologie.
Samozřejmě každý ví, že mají obranu již zařazenou
Pokrok molekulární biologie rostlin ukazuje, že to
není pravda. Nejen že se rostliny dovedou pasivně
i aktivně bránit jako jedinci, ale mají založenou i kolektivní obranu celého společenstva. Jak ukázal výzkum
v Ústavu Maxe Placka v Jeně, rostliny vládnou obrovským arsenálem malých molekul ribonukleové kyselinu – small RNA, čili smRNA. Malé proto, že na rozdíl
od RNA, která kóduje syntézu bílkovin (mRNA) mají
jen 15 až 30 článků (nukleotidů).
V Jeně analyzovali přes sto tisíc těchto malých řetězců a zjistili, že jejich spektrum se podstatně mění,
zakousne-li se do rostliny například housenka. Již za
hodinu po napadení se mění aktivita genů kódující
enzym syntetizující molekuly smRNA. Jeho aktivita
se zvýšila až desetkrát. Výsledkem bylo, že napadená
rostlina obsahovala přes čtyřicet tisíc typů smRNA,
které se nenalezly v nepoškozené rostlině. Dvanáct
set molekul bylo sice stejných v obou skupinách,
ale v různých množstvích.
Další analýza prokázala, že molekuly smRNA regulují syntézu rostlinných hormonů, které jsou vlastními
výkonnými články obrany proti škůdcům. Jedním z
nich je jasmonát, který je signální sloučeninou při napadení. Jsou to estery kyseliny založená na magickém
čísle pět, má totiž oxidovaný pětičetný cyklus s navázaným řetězcem pentanu.
Jasmonátový signál sledovali japonští vědci. Postříkali kyselinou jasmonovou rostliny tabáku a zjistili,
že odpovědí bylo odblokování genů řídících syntézu
nikotinu v kořenech a tím vzestup koncentrace tohoto
alkaloidu v rostlině. Rostlina se pro škůdce stala jedovatější.
Prof. Jaroslav Drobník
Čeští vědci našli způsob jak prolomit obranu bakterií
Souboj lidstva se
stále efektivněji se
bránícími bakteriemi
se možná blíží ke
konci. Od začátku
masového využívání
antibiotik od poloviny minulého století
začal vědecký závod
s časem - bakterie
se stávaly imunní
vůči většině léků a vědci museli přicházet se stále
silnějšími a důmyslnějšími metodami vedení války.
V případě některých bakterií se případná antibiotika
stala natolik silnými, že ohrožovala nemocného skoro jako sama infekce.
Tým z novohradského akademického centra nyní
odhalil způsob, jakým se bakterie lékům brání
a přizpůsobují. Objev dovoluje tento mechanismus
měnit a oslabovat, a znovu tak otevřít cestu slabším
a bezpečnějším lékům. Na výsledky čekají především farmaceutické firmy, které doposud stály
v přední linii boje proti bakteriím. „Mimo jiné objev
zrychlí a zjednoduší testování nových látek, přidávaných k antibiotikům,“ říká o nejbližších možnostech
využití objevu Dalibor Štys, ředitel Akademického
a univerzitního centra v Nových Hradech.
Vědci svůj výzkum přirovnali k práci vývojového
týmu automobilových konstruktérů. Aby zjistili, jak
pracuje, rozložili bakterii na co nejmenší možné součásti. Světový objev přišel poté, co izolovali enzym
z bakteriálních kmenů a zjistili velikost a strukturu
jeho krystalů. Zjištěné údaje jsou klíčové v manipulaci s DNA bakterií. Struktura krystalů totiž vypovídá o tom, jakou funkci enzym v bakterii naplňuje.
Nyní mohou vědci s enzymy pracovat a postupně
tak měnit DNA bakterií. „Cílem je upravit DNA
bakterie tak, aby získala určitou vlastnost, například
aby něco vyráběla,“ vysvětluje vědec Rüdiger Dytrich. Objev na konkrétní aplikaci teprve čeká. Úplné
zveřejnění výsledků výzkumu je plánováno zhruba
za měsíc, pak se hledání dalších možností jeho využití rozjede naplno.
zdroj hwww.ct24.cz
INBIT – nový biotechnologický inkubátor v Brně
Rozvoj oboru biotechnologií v Jihomoravském kraji
bude od podzimu 2008 podporovat nový specializo-
vaný inkubátor INBIT. Budova situovaná v novém
kampusu Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích
poskytne postupně útočiště 37 začínajícím firmám.
Na celkem 2957 m2 budou pro firmy k dispozici
A3
Číslo 6, pondělí 20. říjen 2008
laboratoře, kanceláře, zasedací místnosti, kuchyňky
a nezbytné technické zázemí.
Projekt výstavby biotechnologického inkubátoru
INBIT byl financován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Jihomoravského kraje, který byl
zároveň příjemcem dotace. Provoz objektu bude
zabezpečovat Jihomoravské inovační centrum (JIC)
a odbornou garanci bude zajišťovat Masarykova
univerzita v Brně.
Realizací tohoto záměru se Jihomoravský kraj snažil řešit nedostatek finančně dostupných prostor pro
inovační podnikání a jeho uskutečněním bude docházet k implementaci vědeckovýzkumných záměrů do podnikatelského prostředí.
Díky výhodnému umístění inkubátoru v areálu bohunického kampusu, bude pro inkubované firmy
možné spolupracovat se špičkovými laboratořemi Masarykovy univerzity (ILBIT) a také spolupracovat s Fakultní nemocnicí Brno. Společnosti
v objektu jako součást podpory získají vlastní kancelářské a laboratorní prostory, přístup ke společnému
zázemí pro podnikání (například jednací místnosti,
kompletní informační a komunikační infrastruktura
a další), přímou spolupráci s týmem biotechnologických konzultantů JIC a v neposlední řadě i možnost
neformálního setkání se zaměstnanci přilehlého
Univerzitního kampusu Bohunice a Mediparku.
Biotechnologie - Budoucnost farmaceutického průmyslu
Hotel Mariott, Praha, 25 – 26 listopad 2008
Institute for International Research pořádá konferenci
„Biotechnologie - budoucnost farmaceutického průmyslu“, která proběhne ve dnech 25. – 26. listopadu
2008 v Praze v hotelu Marriott.
V rámci prvního konferenčního dne se dozvíte nejnovější trendy na poli světového biofarmaceutického
průmyslu a seznámíte se se stavem výzkumu a pozicí
biotechnologií v České republice. Ve druhém konferenčním dni se zaměříme na problematiku tzv. „biogenerik“ tedy biosimilars chcete-li follow-on original.
Díky příspěvkům předních českých odborníků se
dozvíte o jejich potenciálu na trhu s generiky, o jejich
legislativním vymezení a podmínkách registrace.
Témata:
o
o
o
o
o
o
o
Jaká jsou trendy a kam směřuje vývoj biotechnologií
v biofarmaceuticém průmyslu?
Zhodnocení rozvoje a současná pozice biotechnologií v Madarsku
Postavení biofarmaceutického průmyslu a role
biotechnologických klastrů v ČR
Patentová ochrana biotechnologických léčivých
příravků
Genová terapie - bezpečnost a etické aspekty
Efektivní čerpání finančních prostředků z EU a ČR
Současná role a potenciál biosimilars na farmaceutickém trhu
o
o
o
o
Metody prokazování identity biosimilars
Biotechnologické léčivé přípravky z pohledu
Misterstva zdravotnictví ČR
Legislativní prostředí biosimilars v ČR
Klinické zkoušky a podmínky pro registraci biosimilars
Více: http://www.konference.cz/akce/detail-1669-Biotechnologie
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
WWT Project Manager
Požadavky:
o VŠ, chemicko-technologického / biotechnologické ho směru se zaměřením na vodní hospodářství a čiš tění odpadních vod,
o technické vlohy, schopnost týmové práce,
o komunikativnost, analytické myšlení,
o agilita a samostatnost, orientace na výsledek,
o znalost projektového řízení vítána,
o zájem učit se novým věcem,
o zkušenosti z oboru čištění odpadních vod vítány,
o ochota cestovat,
o schopnost komunikace v AJ, vítána i znalost dalšího
jazyka,
o uživatelská znalost PC (MS Office),
o řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:
o zajímavou a různorodou práci,
o možnost rychlého profesního a osobního růstu a se berealizace,
o zázemí progresivní společnosti s celosvětovým pů sobením,
o zahraniční služební cesty,
o práci v progresivním oboru,
o motivující finanční ohodnocení,
o 5 týdnů dovolené,
o pracoviště Praha,
o nástup ihned,
o příležitost i pro absolventy
V případě Vašeho zájmu pošlete, prosím, svůj životopis a motivační dopis.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hofová, LentiKat´s a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, E-mail: [email protected], Tel:+420 224 362 461
WWT Segment Manager
Popis pracovní pozice:
Požadavky:
Stanete se členem týmu progresivní společnosti LentiKat´s a.s., kde se v pozici WWT Segment manager
budete přímo podílet na vývoji a využití Biotechnologie lentikats v celém segmentu odpadních vod u nás i v
zahraničí. Vaše práce bude představovat zajištění a přípravu odborných řešení s využitím ve světě ojedinělé
Biotechnologie lentikats, optimalizaci těchto řešení a
přípravu nabídek, spolupráci s projekčně-inženýrskými společnostmi, koordinaci výzkumných a vývojových projektů a dále aplikace Biotechnologií lentikats
u zákazníků. Bude Vám svěřeno vedení pracovního
týmu a odborná komunikace s obchodními zástupci a
zákazníky u nás i v zahraničí. Působnost společnosti,
zákazníci, obchodní a spolupracující partneři jsou po
celém světě.
o VŠ, chemicko-technologického / biotechnologické ho směru se zaměřením na vodní hospodářství a čiš tění odpadních vod,
o praxe v oboru čištění odpadních vod,
o technické vlohy, schopnost týmové práce,
o zkušenosti z jednání se zákazníky a obchodní do vednosti,
o manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu, o cílevědomost, agilita a samostatnost, orientace na výsledek,
o znalost projektového řízení,
o analytické myšlení,
o zájem učit se novým věcem,
o ochota cestovat,
o schopnost komunikace v AJ, vítána i znalost dalšího
jazyka,
o uživatelská znalost PC (MS Office),
o řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:
o zajímavou a různorodou práci,
o možnost rychlého profesního a osobního růstu a se berealizace,
o zázemí progresivní společnosti s celosvětovým působením,
o zahraniční služební cesty,
o práci v progresivním oboru,
o motivující finanční ohodnocení,
o 5 týdnů dovolené,
o pracoviště Praha,
o nástup ihned.
V případě Vašeho zájmu pošlete, prosím, svůj životopis a motivační dopis.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hofová, LentiKat´s a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, E-mail: [email protected], Tel:+420 224 362 461
A4
Číslo 6, pondělí 20.říjen 2008
Příjme postdoktorálního vědeckeho pracovníka
Biotechnologicky ústav AV CR, v.v.i.
Laborator inženýrství vazebných proteinu
(ved. P. Sebo),www.ibt.cas.cz
Nabízíme:
o
o
o
Požadavky:
o
o
o
PhD nebo CSc. v oboru biochemie, molekularní biologie či v příbuzném směru
zkušenost s praci s rekombinantní DNA a proteiny
vysokou vědeckou ambicióznost, samostatnost, pracovitost, kreativitu,
serióznost a zaujetí pro věc
multidisiplinární přistup
zajimavou práci na výborně rozpracovaném projektu s potenciálem aplikace
a vyhlídkou brzkého publikování
možnost ubytovaní v Praze na 1 rok za režíjní náklady v ústavní ubytovně
(1+1)
o techniku „ribosomal display“
o velmi slušné platové podmínky
o perspektivu stálého zaměstnání v rozvíjejícím se BTU AV CR a posléze
v centru BIOCEV.
Uchazeči nechť laskavě zašlou své CV a kontakt na adresu: [email protected]
www.biotek.com
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ K MIKRODESTIČKOVÉ INSTRUMENTACI
VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ OD FIRMY BIOTEK
Výkonná promývačka
mikrotitračních destiček
s volitelnou ultrazvukovou
lázní.
Spektrofotometrický reader,
rozsah od 200 nm do 999 nm,
inkubace, třesení + uživatelský SW v ceně.
DIALAB spol. s r.o.
- výhradní zástupce firmy Biotek pro ČR
Náměstí osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 – Radotín
Multifunkční reader
Synergy 4, měření absorbance, fluorescence,
luminiscence. TRF, FRET,
FP, dichroická zrcadla.
Univezální dispensor,
nastavitelné objemy od
1ul až 10ml.
Tel./fax: 257 910 260, 257 910 263
E-mail: offi[email protected], www.dialab.cz
REDAKCE
Vydavatel: Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o., U Vodárny 2, 616 00 Brno, Telefon: +420 541 143 000, e-mail: [email protected], www.jic.cz
Redakce: Ing. Soňa Vybíralová, [email protected]
Inzerce: Ing. Soňa Vybíralová, [email protected], +420 724 841 706
Evidenční číslo registrace Ministerstva kultury: MK ČR E 18116
Podmínky spolupráce:
Starší vydání novin BIOTecho naleznete na www.gate2biotech.cz. Veškerá autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití kterékoli části zpravodaje, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Podobné dokumenty

Strojaři: Kanál Dunaj - Odra - Labe dá práci 70 tisícům lidí

Strojaři: Kanál Dunaj - Odra - Labe dá práci 70 tisícům lidí Vodní cestou Seine-Severní Evropa budou napojeny na síť vnitrozemských vodních cest námořní přístavy Le Havre, Rouen a Dunkerque a tím i na síť vnitrozemských přístavů, čímž podpoří jejich rozvoj. ...

Více

Biotechnologie

Biotechnologie  Nízké společenské postavení a ekonomické ohodnocení vědecké práce  Nedostatek místního „venture capital“ a jeho neochota investovat do dlouhodobého rozvoje vědy  Právní prostředí (zakládání nov...

Více

STANOVENÍ JASMONOVÉ KYSELINY V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

STANOVENÍ JASMONOVÉ KYSELINY V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU aktivaci sebeobranného systému rostliny3. U Arabidopsis thaliana bylo zjištěno, že pokud rostlině poraníme listy, buněčné dělení v růstově aktivních vrcholech bude inhibováno, dojde k potlačení děl...

Více

BAKTERIE, které umí vyrábět ropu!

BAKTERIE, které umí vyrábět ropu! Stejně tak je to s produkcí skleníkového plynu CO2, která by měla být výrazně nižší.

Více

ALGINÁT – organické zlato

ALGINÁT – organické zlato Přenos transgenů pylem je stálým předmětem hodnocení rizika při uvádění transgenních plodin do přírody. U plodin, které se u nás s jinými rostlinami nekříží – jako kukuřice – má význam pouze pro ko...

Více

rcars

rcars Dlouho nebyl považován za rostlinný hormon – jeho efekty zprostředkovány auxinem, až po objevu plynové chromatografie (1958), rozpoznán jako fytohormon.

Více

2 jihomoravský kraj

2 jihomoravský kraj Přímé zahraniční investice v MSK se vyznačovaly růstov

Více