Štětová stěna, 2x kotvená, 1+3 stavební fáze + 1 fáze odčerpání vody

Transkript

Štětová stěna, 2x kotvená, 1+3 stavební fáze + 1 fáze odčerpání vody
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB RTwalls
Verze: 14.0 26032014
Název projektu: Šttová stna, 2x kotvená
Název souboru: Úvodní píklad.rtw
Protokol zadání:
Veškeré údaje na m se vztahují na bž. m délky stny.
Použitá norma: CSN 1997-1
StČna:
Souadnice koruny stny: x= 0.00 m z= 0.00 m
Typ stny: Štt.stna
Smyková plocha
Aq = 388 cm2
EI = 42000.00 kNm2
EI (bž.m)
EA (bž.m)
EA = 7560000 kN
Tíha stny (bž.m) g = 1.20 kN/m
Hodnoty vrstvy:
Pís itá zemina
Hrubozrnný štrk
Hrubozrnný štrk
Hrubozrnný štrk
4.50
Hrubozrnný štrk
2.96
Pís itá zemina
Jemný štrk
Jemný štrk
Jemný št rk
9.00
Štrkopísek
5.00
Jemný štrk
Štrkopísek
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Legenda:
phi[°]
delta.a[°]
delta.p[°]
c'[kN/m2]
Sp.tíha[kN/m3]
Sp.tíha'[kN/m3]
delta.c[°]
delta.Av[°]
pedp.kah,k0h
pedp.kph
pedp.kach
pedp.kpch
propustnost
kProu.[cm/s]
VodaHDH[mVoda]
...Úhel vnitního tení
...Úhel tení na stn aktivní
...Úhel tení na stn pasivní
...Koheze
...Specifická tíha zeminy bez vodního vztlaku
...Specifická tíha zeminy pi vodním vztlaku
...Úhel tení na stn náhradní síly.
...Úhel tení na stn posudek V
...Pedepsaný akt. souinitel tlaku zeminy (klid. tlak)
...Pedepsaný pasivní souinitel tlaku zeminy
...Pedepsaný aktivní souinitel tlaku zeminy (koheze)
...Pedepsaný pasivní souinitel tlaku zeminy (koheze)
...Vrstva je vodopropustná
...Souinitel propustnosti
...Výška vodního sloupce na DH nepropustné vrstvy
Parametry vrstvy zeminy:
Název
phi delta.a delta.p
c'Spec.tíha Sp.tíha'
-----------------------------------------------------------------27.00
18.00
-18.00
0.00
20.00
10.00
Písitá zemi
Hrubozrnný š
25.00
16.67
-16.67
0.00
21.00
11.00
Jemný štrk
30.00
20.00
-20.00
0.00
22.00
12.00
Štrkopísek
32.00
21.33
-21.33
0.00
18.00
8.00
Název
delta.c delta.Av pedp.kah pedp.kphpedp.kachpedp.kpch
-----------------------------------------------------------------------Písitá zemi
9.00
18.00
--------Hrubozrnný š
8.33
16.67
--------Jemný štrk
10.00
20.00
--------Štrkopísek
10.67
21.33
--------Název
prop.vrstva
kProud
VodaHDH
----------------------------------------------Písitá zemi
Ne 0.200000
--Hrubozrnný š
Ne 0.200000
--Jemný štrk
Ne 0.200000
--Ne 0.200000
--Štrkopísek
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kotva:
z[m] min.l[m] Sklon[°]Pružina[kN]
v[m]
---------------------------------------------------2.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
6.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
Volby výpoþtu:
Všechna zatížení se vztahují na 1 m šíky stny.
Prutový systém Volby výpotu
Maximální poet iterací: 30
Pesnost eps pro konvergenci
Použitá norma: CSN 1997-1
0.10 m
Dílí souinitelé pro úinky a namáhání:
Návrhový stav
2
Návrhové situace:
NS-P(1)
NS-T(2) NS-T(2)/3
NS-A(3)
----------------------------------------------------------------------------------STR/GEO-2: Posouzení mezních stav konstrukce :
stálá, všeobecn:
1.35
1.20
1.15
1.10
1.35
1.20
1.18
1.10
stálé úinky voda (EAU):
nep
íznivé promnné:
1.50
1.30
1.20
1.10
stálé, klid.tlak zeminy:
1.20
1.10
1.07
1.00
EQU: Posouzení statické rovnováhy
p
íznivé, stálé:
nep
íznivé, stálé
p
íznivé, promnné:
nep
íznivé, promnné:
0.95
1.10
0.00
1.50
-----
1.10
1.10
0.95
1.50
-----
Síla proudní nep
íznivé podloží:
1.80
1.60
1.50
1.35
GEO-3: Použitelnost (smyková kružnice)
stálé:
nep
íznivé, promnné:
1.00
1.30
1.00
1.20
1.00
1.10
1.00
1.00
STR,GEO-2: Odolnosti (usmyknutí, stabilita podloží, návrhy ŽB)
Odolnost zeminy:
1.40
1.30
Odolnost ocelového táhla:
1.15
1.15
Odolnost injektážního tlesa:
1.10
1.10
Odolnost kotvy bez zainjektování:
1.40
1.20
1.25
1.15
1.10
1.25
1.20
1.15
1.10
1.30
GEO-3: Geotechnické parametry (smyková kružnice)
tan phi':
1.25
Koheze c':
1.25
1.13
1.13
1.10
1.10
1.15
1.15
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stavební stav A:
3.00 4.00
1.46
3.00
-0° 20°
8.79
3.50
-0°
10
-0°
1.50
3.50
4.50
20.00
20
2.96
20
13.00
6.00
9.00
10.00
15.00
5.00
20.00
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Zatížení:
Zatížení systému
Bloková zatížení na terén:
x[m]
z[m] q1[kN/m2] q2[kN/m2]
dx[m]
dz[m] Promnné
Tení
--------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
20.00
20.00
3.00
0.00
Ano
Ano
Nekonená pásová zatížení:
pasivní
x[m]
z[m] q[kN/m2]
Promnné
Tení
------------------------------------------------------------1
Ne
7.00
-1.50
10.00
Ne
Ano
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výšky hladin:
Výška hladiny vpravo:
Horizontální prbh vody:
Výška hladiny vlevo:
Horizontální prbh vody:
z=3.50 m
z=10.00 m
Volby výpotu stavebního stavu A
Obecn:
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Vetknutí patky dle BLUMa.
Druh uložení koruny: voln
Horizontální posuvy psobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ne
Zadat poátení hloubku pro iteraci: Ne
Redistribuce tlaku zeminy:
Neprobíhá žádná zmna prbhu tlaku zeminy.
Úinky po dno výkopu, hloubji bez redistribuce
Posudek smykové kružnice:
Provádí se výpoet smykových kružnic.
Obdélník sted kružnic:
Výška: 15.00 m
Vzdál.-x: 0.00 m
Vzdál.-Z 0.00 m
Šíka: 15.00 m
Patka stny=fixní bod, pídavek k patce stny: 0.00 m
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stavební stav B:
3.00 4.00
13.00
7.00
8.82
1.46
-0°
6.00
6.00
4.50
20.00
2.96
10
20
20
-0°
0.50
3.00
1.50
-0°
20°
1
0
.00
2.00
2.00
3.50
15°
9.00
15.00
5.00
20.00
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Zatížení:
Zatížení systému
Bloková zatížení na terén:
x[m]
z[m] q1[kN/m2] q2[kN/m2]
dx[m]
dz[m] Promnné
Tení
--------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
20.00
20.00
3.00
0.00
Ano
Ano
Nekonená pásová zatížení:
pasivní
x[m]
z[m] q[kN/m2]
Promnné
Tení
------------------------------------------------------------1
Ne
7.00
-1.50
10.00
Ne
Ano
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výšky hladin:
Výška hladiny vpravo:
Horizontální prbh vody:
Výška hladiny vlevo:
Horizontální prbh vody:
z=3.50 m
z=7.00 m
Kotva:
z[m] min.l[m] Sklon[°]Pružina[kN]
v[m]
Pedp.
------------------------------------------------------------2.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
0.00
Volby výpotu stavebního stavu B
Obecn:
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Horizontální posuvy psobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ano
Zadat poátení hloubku pro iteraci: Ne
Redistribuce tlaku zeminy:
Neprobíhá žádná zmna prbhu tlaku zeminy.
Úinky po dno výkopu, hloubji bez redistribuce
Posudek smykové kružnice:
Provádí se výpoet smykových kružnic.
Obdélník sted kružnic:
Šíka: 15.00 m
Výška: 15.00 m
Vzdál.-x: 0.00 m
Vzdál.-Z 0.00 m
Kotevní síly s vlivem na tení
Patka stny=fixní bod, pídavek k patce stny: 0.00 m
Výpoet kotev:
Urení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera.
Pídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 %
Prodloužení virtuální kotevní stny smrem dol: 0.00 m
Úhel tení na fiktivní stn (aktivní tlak zeminy) se pebírá z vrstev
zeminy.
Úhel tení na fiktivní stn (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0°.
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stavební stav C:
3.00 4.00
13.00
9.00
1.46
12.76
10.00
-0°
4.50
7.00
20.00
2.96
10
20
20
-0°
0.50
3.00
1.50
-0°
20°
1
0
.00
2.00
2.00
3.50
15°
0.50
10.9
6.00
0 6.00
2.00
15°
15.00
5.00
20.00
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Zatížení:
Zatížení systému
Bloková zatížení na terén:
x[m]
z[m] q1[kN/m2] q2[kN/m2]
dx[m]
dz[m] Promnné
Tení
--------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
20.00
20.00
3.00
0.00
Ano
Ano
Nekonená pásová zatížení:
pasivní
x[m]
z[m] q[kN/m2]
Promnné
Tení
------------------------------------------------------------1
Ne
7.00
-1.50
10.00
Ne
Ano
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výšky hladin:
Výška hladiny vpravo:
Horizontální prbh vody:
Výška hladiny vlevo:
Horizontální prbh vody:
z=3.50 m
z=7.00 m
Kotva:
z[m] min.l[m] Sklon[°]Pružina[kN]
v[m]
Pedp.
------------------------------------------------------------2.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
0.00
6.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
0.00
Volby výpotu stavebního stavu C
Obecn:
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Horizontální posuvy psobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ne
Zadat poátení hloubku pro iteraci: Ne
Redistribuce tlaku zeminy:
Probíhá redukce:
z1: 2.00 m z2: 6.00 m Redukce eps: 0.50
Uplatuje se tlak zeminy z promnných zatížení
Posudek smykové kružnice:
Provádí se výpoet smykových kružnic.
Obdélník sted kružnic:
Výška: 15.00 m
Vzdál.-x: 0.00 m
Vzdál.-Z 0.00 m
Šíka: 15.00 m
Kotevní síly s vlivem na tení
Patka stny=fixní bod, pídavek k patce stny: 0.00 m
Výpoet kotev:
Urení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera.
Pídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 %
Prodloužení virtuální kotevní stny smrem dol: 0.00 m
Úhel tení na fiktivní stn (aktivní tlak zeminy) se pebírá z vrstev
zeminy.
Úhel tení na fiktivní stn (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0°.
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stav zásypu R
3.00 4.00
13.00
1.46
12.77
10.00
9.00
10.00
-0°
4.50
20.00
2.96
10
20
20
-0°
0.50
3.00
1.50
-0°
20°
1
0
.00
2.00
2.00
3.50
15°
0.50
11.5
6.00
0 6.00
15°
2.00
15.00
5.00
20.00
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Zatížení:
Zatížení systému
Bloková zatížení na terén:
x[m]
z[m] q1[kN/m2] q2[kN/m2]
dx[m]
dz[m] Promnné
Tení
--------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
20.00
20.00
3.00
0.00
Ano
Ano
Nekonená pásová zatížení:
pasivní
x[m]
z[m] q[kN/m2]
Promnné
Tení
------------------------------------------------------------1
Ne
7.00
-1.50
10.00
Ne
Ano
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výšky hladin:
Výška hladiny vpravo:
Horizontální prbh vody:
Výška hladiny vlevo:
Horizontální prbh vody:
z=3.50 m
z=10.00 m
Kotva:
z[m] min.l[m] Sklon[°]Pružina[kN]
v[m]
Pedp.
------------------------------------------------------------2.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
0.00
6.00
10.00
15.00
0.00
0.0000
0.00
Volby výpotu stavu zásypu R
Obecn:
Hloubka patky je pedepsána.
Druh konvergence: žádné, patka horizontáln posuvná, el. uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Délka stny: 0.00 m
Má se tlak zeminy aktuální fáze výkopu oíznout ve výšce dna výkopu:
Ano
Redistribuce tlaku zeminy:
Neprobíhá žádná zmna prbhu tlaku zeminy.
Úinky po dno výkopu, hloubji bez redistribuce
Posudek smykové kružnice:
Provádí se výpoet smykových kružnic.
Obdélník sted kružnic:
Šíka: 15.00 m
Výška: 15.00 m
Vzdál.-x: 0.00 m
Vzdál.-Z 0.00 m
Kotevní síly s vlivem na tení
Patka stny=fixní bod, pídavek k patce stny: 0.00 m
Výpoet kotev:
Urení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera.
Pídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 %
Prodloužení virtuální kotevní stny smrem dol: 0.00 m
Úhel tení na fiktivní stn (aktivní tlak zeminy) se pebírá z vrstev
zeminy.
Úhel tení na fiktivní stn (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0°.
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výsledek:
Stavební stav A NS-T(2):
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Spotená délka stny = 8.79 m
Hloubka vetknutí ts= 5.29 m
Výpoet (výpoet délky vetknutí):
ez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hloubka[m]
4.041
6.041
8.041
7.866
8.503
7.853
7.898
7.944
7.910
7.913
7.917
7.920
7.910
M[kNm]
-159.426
-326.030
56.235
-17.901
310.053
-22.133
-5.446
15.583
-1.172
-1.008
-0.844
3.061
-1.162
Pídavek hloub.vetknutí:
Druh uložení patky:
Hloubka dna zs[m]:
Patka stny zF[m] (bez pídavku délky):
Délka vetknutí t (bez pídavku na délku ):
Pídavek hloubky vetknutí dle EAB:
Pídavek delta t= 0.2*t=
Nový bod patky stny: zF+delta_t=7.91+0.88=
Vetknutí dle
3.50
7.91
4.41
0.88
8.79
Bluma
m
m
m
m
m
Pídavek hloubky vetknutí dle EAU:
Vzorec výpotu pirážky hloubky vetknutí dle EAU pedpokládá vodorovnou
hranu povrchu terénu a nekonené pásové zatížení zaínající na korun stny.
z1[m]
z2[m] gama[kN/m3]
g[kN/m2]
----------------------------------------------------1.46
1.50
20.00
59.12
1.50
3.50
21.00
42.00
3.50
6.00
11.00
27.50
6.00
7.91
12.00
22.92
---------------------------------------------------Suma g:
151.54
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
kphC= f(phi,deltaC)=f(30.00°,10.00°)=
Chd=Chg,k*gama_g+Chq,k*gama_Q+Chw,k*gama_W=
133.06*1.20+100.62*1.30+108.34*1.20=
deltat= Chd/ (2*[(g+p)*kphC+2*ca*sqrt(kphC)]/gama_Ep)=
420.49/(2*((151.54+0.00)*2.20+2*0.00*sqrt(2.20))/1.30)=
Nový bod patky stny: zF+delta_t=7.91+0.82=
2.20
420.49
0.82
8.73
kN
m
m
Použije se pídavek hloubky vetknutí dle EAB.
Tlak zeminy a odolnosti zeminy:
Volby tlaku zeminy
Druh zeminy: nevazká zemina.
Zpsob výpotu tlaku zeminy: aktivní
Tlak zeminy od zatížení se nestanovuje iterativn
pro horizontální bloková zatížení.
Zohlednní koheze dle klasické teorie
Záporné hodnoty tlaku zeminy od vlastní tíhy a pitížení piadit 0
Zohlednit vertikální podíl tlaku zeminy: Ano
Úhel smykové plochy: 45+phi/2
Aproximace dle Culmann pi klasickém výpotu odolnosti zeminy (svah):Ne
Volby odolnosti zeminy
Druh výpotu odolnosti zeminy: klasicky
Krok u pasivního výpotu d. Gudehuse: 0.50 m
poítat vždy rovinn (bez Caquot-Kerisela)
6.6
6.6
205.2
542.3
Obrázek...
Tlak zeminy a odolnost
40.6
1.7
39.1
2.1
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Souinitele tlaku zeminy:
Spotené souinitele tlaku zeminy:
Název
delta
beta thetaA thetaP
Kah
K0h
Kach
-----------------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
-----Štrkopísek -21.33
-0.00
-----Jemný štrk -20.00
-0.00
-----Písitá zemin -18.00
-0.00
-----Písitá zemin
18.00
20.05
--0.4630
0.7698
-Hrubozrnný št
16.67
20.05
--0.5237
0.8107
-20.00
20.05
--0.3898
0.7097
-Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
--0.3489
0.6747
-Štrkopísek
21.33
0.00 61.0000
-0.2562
0.4701
-Písitá zemin
18.00
0.00 58.5000
-0.3176
0.5460
-Hrubozrnný št
16.67
0.00 57.5000
-0.3457
0.5774
-Jemný štrk
20.00
0.00 60.0000
-0.2794
0.5000
-Název
delta
beta
Kph
Kpch
Caquot
Kpph
----------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
3.9081
-3.6769
-Štrkopísek -21.33
-0.00
6.8307
-5.9874
-Jemný štrk -20.00
-0.00
5.7372
-5.1598
-Písitá zemin -18.00
-0.00
4.5216
-4.1619
-Písitá zemin
18.00
20.05
----Hrubozrnný št
16.67
20.05
----20.00
20.05
----Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
----Štrkopísek
21.33
0.00
----Písitá zemin
18.00
0.00
----Hrubozrnný št
16.67
0.00
----Jemný štrk
20.00
0.00
----Tlak zeminy od vlastní tíhy:
Výsledek aktivního tlaku zeminy:
Plochy kivky=192.264 ... Charakteristický tlak zeminy Ehk
Souinitel bezpenosti gama= 1.20
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
eh*gamma
-------------------------------------------------1
0.004
0.000
0.000
2
1.500
9.502
11.403
3
1.500
10.341
12.409
4
3.143
22.268
26.722
5
3.500
26.192
31.431
6
6.000
40.593
48.712
7
6.000
30.213
36.255
8
7.910
39.146
46.976
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak zeminy od stálého zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od stálých zatížení:
Plochy kivky=6.652
Souinitel bezpenosti gama= 1.20
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
eh*gamma
-------------------------------------------------1
2.059
0.000
0.000
2
3.500
0.626
0.751
3
6.000
1.711
2.053
4
6.000
1.383
1.659
5
7.910
2.053
2.464
Tlak zeminy od promnného zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od promnných zatížení:
Plochy kivky=31.643
Souinitel bezpenosti gama= 1.30
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
eh*gamma
-------------------------------------------------1
0.004
0.000
0.000
2
0.004
6.639
8.631
3
4.770
6.639
8.631
4
4.770
0.000
0.000
Odolnost zeminy vlivem vlastní tíhy:
Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy:
Plochy kivky=1062.006 ... Charakteristická odolnost zeminy Ephk
Souinitel odolnosti = 1.30
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
eh*1/gamma
-------------------------------------------------1
3.500
-0.000
-0.000
2
6.000
-205.175
-157.827
3
6.000
-301.201
-231.693
4
7.910
-542.293
-417.149
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy:
8.6
41.6
157.8
417.1
Tlak zeminy na aktivní stran (Návrh)
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
0.004
8.631
3
1.500
20.034
4
1.500
21.040
5
2.059
25.909
6
3.143
35.917
7
3.500
40.812
8
4.770
50.254
9
4.770
41.623
10
6.000
50.765
11
6.000
37.915
12
7.910
49.439
.................
1
3.500
-0.000
2
6.000
-157.827
3
6.000
-231.693
4
7.910
-417.149
50.3
50.8
49.4
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výsledky výpotu tlaku vody:
3.50
44.1
10.00
Hladina vody vpravo:
Hladina vody vlevo:
3.50 m
10.00 m
Tlak vody na stran zeminy (vpravo):
Sou.Z[m]
W[kN]
-----------------------------------3.50
0.00
6.00
25.00
7.91
44.10
Tlak vody na stran výkopu (vlevo):
Sou.Z[m]
W[kN]
------------------------------------
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (iterace):
8.6
40.8
-100.7
-23.3
-77.1
-325.8
-314.8
420.5
H[kN/m2]
M[kNm]
Q[kN]
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.91 m ... Vetknutá podpora, horizontální
Fx:420.494 kN Fz:0.000 kN M:-1.162 kNm
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-145.291
0.00
0.00
0.00
0.01
-145.291
0.00 M
0.00
0.00
1.50
20.03
-105.530
-13.80
-21.36
0.00
1.50
21.04
-13.80
-21.36
0.00
2.00
25.40
-92.296
-27.29
-32.96
0.00
2.06
25.91
-90.716
-29.31
-34.50
0.00
3.14
35.92
-62.925
-83.63
-67.89
0.00
3.50
40.81
-54.089 -110.51
-81.70
0.00
3.88
24.18
-45.134 -144.10
-94.05
0.00
4.44
-198.90
-100.75 Q
0.00
4.77
-14.69
-26.323 -232.25
-98.27
0.00
4.77
-23.32
-232.25
-98.27
0.00
6.00
-77.06
-7.809 -321.93
-36.54
0.00
6.00
-163.78
-321.93
-36.54
0.00
6.19
-325.83 M
-3.81
0.00
7.91
-314.79
-0.041
-1.16
420.49
420.49 C
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (charakteristická stálá):
26.8
-21.4
-57.2
-36.5
-178.2
-189.2
241.4
Hg[kN/m2]
Mg[kNm]
113.4
Qg[kN]
Ng[kN]
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.91 m ... Vetknutá podpora, horizontální
Fx:241.408 kN Fz:0.000 kN M:-0.765 kNm
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.01
-76.388
0.00 M
0.00
0.00
1.50
9.50
-56.032
-3.52
-7.08
0.00
1.50
10.34
-3.52
-7.08
0.00
2.00
13.97
-49.228
-8.50
-13.16
0.00
2.06
14.40
-48.414
-9.31
-14.01
0.00
3.14
22.74
-33.987
-34.46
-34.06
0.00
3.50
26.82
-29.349
-48.29
-42.98
0.00
3.88
17.17
-24.615
-66.32
-51.34
0.00
4.55
-103.16
-57.16 Q
0.00
4.77
-5.38
-14.544 -115.84
-56.59
0.00
6.00
-36.55
-4.397 -173.52
-30.81
0.00
6.00
-95.86
-173.52
-30.81
0.00
6.29
-178.22 M
-1.34
0.00
7.91
-0.024
-0.76
241.41 Q
241.41 C
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (charakteristická promnná):
6.6
-25.3
-7.9
-6.3
-25.5
-67.5
Hq[kN/m2]
-87.5
Mq[kNm]
100.6
Qq[kN]
36.3
Nq[kN]
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.91 m ... Vetknutá podpora, horizontální
Fx:100.618 kN Fz:0.000 kN M:-0.188 kNm
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-41.250
0.00
0.00
0.00
0.01
-41.250
0.00 M
0.00
0.00
1.50
6.64
-29.455
-7.37
-9.89
0.00
2.00
6.64
-25.556
-13.15
-13.21
0.00
2.06
6.64
-25.092
-13.95
-13.61
0.00
3.14
6.64
-17.031
-32.52
-20.78
0.00
3.50
6.64
-14.516
-40.43
-23.17
0.00
3.88
2.75
-11.997
-49.62
-24.96
0.00
4.10
-55.23
-25.31 Q
0.00
4.77
-6.34
-6.824
-71.72
-23.36
0.00
4.77
-12.98
-71.72
-23.36
0.00
6.00
-25.54
-1.948
-87.47
0.33
0.00
6.00
-37.50
-87.47
0.33
0.00
7.91
-0.010
-0.19
100.62 Q
100.62 C
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Návrhové vnitní úinky:
-97.7
-34.5
-321.9
420.5
Md[kNm]
183.2
Qd[kN]
Nd[kN]
Tabulka hodnot návrhových úink:
z[m]
Md[kNm]
Qd[kN]
Nd[kN]
-----------------------------------------------0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
1.50
-14.94
-22.62
-9.43
2.00
-31.20
-35.07
-14.02
2.06
-33.33
-36.61
-14.58
3.14
-87.64
-69.45
-26.17
3.50
-110.51
-81.70
-30.37
3.88
-146.42
-88.19
-32.06
4.10
-167.39
-91.97
-33.06
4.44
-198.90
-97.66
-34.55
4.55
-209.18
-94.78
-33.32
4.77
-229.76
-89.02
-30.88
6.00
-321.93
-36.54
-9.22
6.29
-319.89
21.20
15.11
7.91
-1.16
420.49
183.20
7.91
0.00
0.00
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 0.01
maxM [kNm] = 0.00
písl.Q [kN]=
z [m] = 7.91
maxQ [kN]
= 420.49
písl.M [kNm=
z [m] = 6.00
minM [kNm] = -321.93 písl.Q [kN]=
z [m] = 4.44
minQ [kN]
= -97.66
písl.M [kNm=
0.00
-1.16
-36.54
-198.90
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Výsledek:
Kružnice s min. bezpeností:
x:0.00 m z:-5.00 m
rádius:13.79 m
Ed(Psobící síla): 582.09 kN Rd(Vzdorující síla): 1345.99 kN
Ed<=Rd .. Posudek vyhovuje.
Geotechnické posudky GEO-2:
Horizontální síly GEO-2:
Poloha Z uložení v zemin (tžišt polygonu odolnosti zeminy): 6.59 m
Horizontální reakce v loži zeminy:
Ed=BHd=(BGhk*gamaG + BQhk*gamaQ + BWhk*gamaW)*gama_Ep.red/gama_Ep=
(429.20*1.20 + 132.22*1.30+ 108.34*1.20)*1.30/1.30= 816.93 kN/m
Odolnost (Výslednice odolnosti zeminy):
Rd = Ephd = Ephk/gamaEp = 1062.01 / 1.30 = 816.93 kN
Bezpenost = Rd-Bhd:
816.93-816.93 = 0.00 kN ... Posudek vyhovuje.
Horizontální a vertikální síly:
Poloha
H síla
Síla V
-------------------------------------------------------------------------Na stran okolní zeminy je více vrstev zeminy:
1: z1/z2=-1.46/1.50 delta=18.00°
17.04
5.54
2: z1/z2=1.50/6.00 delta=16.67°
144.00
43.12
3: z1/z2=6.00/7.91 delta=20.00°
69.52
25.30
Tíha stny Gk:
10.55
Tlak vody vpravo:
97.24
Horizontální charakteristická náhradní síla Chk vpravo:
|Chk|=|CGhk + CQhk+ CWhk|= |133.06+100.62+108.34|=
342.03
Vert. náhr. síla Cvk:
tan(deltaC)*Chk=tan(10.00°)*342.03=
60.31
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Suma Vk:
144.82
Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo:
Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = 429.20 + 132.22+ 108.34 =
-669.76
Relevantní deltap = 19.21°
Bvk = Bhk * tan(deltap) = 669.76 kN * tan(19.21°) =
-233.32
-------------------------------------------------------------------------Souet:
0.07
-88.51
(nahoru)
Svislá síla psobí smrem nahoru. Posudek nevyhovuje (Poznámka: zmenšit
hodnotu úhlu tení na stn deltap).
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 144.82>=233.32 ... nevyhovuje (zmenšit deltap!)
Pesný posudek dle Weißenbacha:
Gk+Suma Vk(bez Cvk) + 0.5*Cvk >= (Bhk-0.5*Chk)*tan deltapk
10.55+73.96+0.5*60.31 >= (669.76-0.5*342.03)*tan(19.21) =
114.66 >=173.75
nevyhovuje (zmenšit deltap!)
Posudek síly C (odolnost náhradní síly) GEO-2:
Sou.-Z náhradní síly:
7.91
Návrhová hodnota síly C Chd:
|Chd|=|CGhk*gama_g+CQhk*gama_Q+CWhk*gama_W|=
133.06*1.20+100.62*1.30+108.34*1.20=
420.49
Souinitel odporu zeminy kphC:
v oblasti od C,bei phi=30.00° deltaC=10.00°
kphC=
2.204
epghCk=(gama_zemina*zs+ gama_zemina*t+ pk)*kphC+2*c*sqrt(kphC)=
(20.57*3.50+11.43*4.41+10.00)*2.20+2*0.00*1.48=
291.73
Úinná oblast delta t od C:
delta t= 0.2*Hloubka_vetknutí= 0.2*4.41=
0.88
Výsledná odolnost:
Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.88*291.73/1.30=
395.86
Stupe využití:
Chd/Rd= 420.49/395.86=
1.06
1.06 > 1.0 ... Posudek nevyhovuje
delta t musí být prodlouženo
delta t,nut= |Chd|*gama_Ep/(2*epghCk)= 420.49*1.30/(2*291.73)= 0.94
Toto následn dává:
Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.94*291.73/1.30= 420.49
Stupe využití= Chd/Rd= 1.0 ... Posudek vyhovuje
m
kN
kN/m
m
kN
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení):
-117.6
-0.0
Deformace stny:
Nr.
z-pos[m]
Posuv X[mm]
----------------------------------1
0.010
-117.638
2
7.910
-0.033
3
7.910
-0.033
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pehled posudk
Stavební stav A NS-T(2):
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Vetknutí patky dle BLUMa.
Druh uložení koruny: voln
Hloubka výkopu zs= 3.50 m
Spotená délka stny = 8.79 m
Hloubka vetknutí ts= 5.29 m
Návrhové vnitní úinky:
z [m] = 0.01
maxM
z [m] = 7.91
maxQ
z [m] = 6.00
minM
z [m] = 4.44
minQ
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
0.00
420.49
-321.93
-97.66
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
0.00
-1.16
-36.54
-198.90
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Kružnice s min. bezpeností:
x:0.00 m z:-5.00 m
rádius:13.79 m
Ed(Psobící síla): 582.09 kN Rd(Vzdorující síla): 1345.99 kN
Ed<=Rd .. Posudek vyhovuje.
Horizontální síly GEO-2:
Bezpenost = Rd-Bhd:
816.93-816.93 = 0.00 kN ... Posudek vyhovuje.
Horizontální a vertikální síly:
Souet: H=0.07 kN V=-88.51 kN
Svislá síla psobí smrem nahoru. Posudek nevyhovuje (Poznámka: zmenšit
hodnotu úhlu tení na stn deltap).
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 144.82>=233.32 ... nevyhovuje (zmenšit deltap!)
Pesný posudek dle Weißenbacha:
Gk+Suma Vk(bez Cvk) + 0.5*Cvk >= (Bhk-0.5*Chk)*tan deltapk
10.55+73.96+0.5*60.31 >= (669.76-0.5*342.03)*tan(19.21) =
114.66 >=173.75
nevyhovuje (zmenšit deltap!)
Posudek síly C (odolnost náhradní síly) GEO-2:
Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.88*291.73/1.30=
Stupe využití:
Chd/Rd= 420.49/395.86=
395.86
1.06
1.06 > 1.0 ... Posudek nevyhovuje
delta t musí být prodlouženo
delta t,nut= |Chd|*gama_Ep/(2*epghCk)= 420.49*1.30/(2*291.73)= 0.94
kN
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Toto následn dává:
Stupe využití= Chd/Rd= 1.0
... Posudek vyhovuje
Stavební stav B NS-T(2):
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Spotená délka stny = 8.82 m
Hloubka vetknutí ts= 2.82 m
Výpoet (výpoet délky vetknutí):
ez
1
2
3
4
5
Hloubka[m]
6.361
8.361
10.361
8.703
8.810
Epgh
6.316
229.684
673.904
290.653
312.227
Uhd[kN]
-132.113
-276.114
-448.905
-303.408
-312.312
delta H
-125.797
-46.430
224.999
-12.756
-0.086
Tlak zeminy a odolnosti zeminy:
Volby tlaku zeminy
Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A'
6.6
6.6
40.6
251.3
Obrázek...
Tlak zeminy a odolnost
43.4
1.7
2.4
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Souinitele tlaku zeminy:
Spotené souinitele tlaku zeminy:
Název
delta
beta thetaA thetaP
Kah
K0h
Kach
-----------------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
-----Štrkopísek -21.33
-0.00
-----Jemný štrk -20.00
-0.00
-----Písitá zemin -18.00
-0.00
-----Písitá zemin
18.00
20.05
--0.4630
0.7698
-Hrubozrnný št
16.67
20.05
--0.5237
0.8107
-20.00
20.05
--0.3898
0.7097
-Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
--0.3489
0.6747
-Štrkopísek
21.33
0.00 61.0000
-0.2562
0.4701
-Písitá zemin
18.00
0.00 58.5000
-0.3176
0.5460
-Hrubozrnný št
16.67
0.00 57.5000
-0.3457
0.5774
-Jemný štrk
20.00
0.00 60.0000
-0.2794
0.5000
-Název
delta
beta
Kph
Kpch
Caquot
Kpph
----------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
3.9081
-3.6769
-Štrkopísek -21.33
-0.00
6.8307
-5.9874
-Jemný štrk -20.00
-0.00
5.7372
-5.1598
-Písitá zemin -18.00
-0.00
4.5216
-4.1619
-Písitá zemin
18.00
20.05
----Hrubozrnný št
16.67
20.05
----20.00
20.05
----Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
----Štrkopísek
21.33
0.00
----Písitá zemin
18.00
0.00
----Hrubozrnný št
16.67
0.00
----Jemný štrk
20.00
0.00
----Tlak zeminy od vlastní tíhy:
Výsledek aktivního tlaku zeminy:
Plochy kivky=229.430 ... Charakteristický tlak zeminy Ehk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
3.143
22.268
5
3.500
26.192
6
6.000
40.593
7
6.000
30.213
8
8.810
43.384
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak zeminy od stálého zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od stálých zatížení:
Plochy kivky=8.645
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
2.059
0.000
2
3.500
0.626
3
6.000
1.711
4
6.000
1.383
5
8.810
2.371
Tlak zeminy od promnného zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od promnných zatížení:
Plochy kivky=31.643
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
0.004
6.639
3
4.770
6.639
4
4.770
0.000
Odolnost zeminy vlivem vlastní tíhy:
Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy:
Plochy kivky=404.722 ... Charakteristická odolnost zeminy Ephk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
6.000
-0.000
2
7.000
-126.218
3
8.810
-251.256
Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy:
42.3
251.3
45.8
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.):
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
2.059
14.399
5
3.143
22.739
6
3.500
26.818
7
6.000
42.304
8
6.000
31.595
9
8.810
45.755
.................
1
6.000
-0.000
2
7.000
-126.218
3
8.810
-251.256
Výsledky výpotu tlaku vody:
3.50
7.00
18.2
Hladina vody vpravo:
Hladina vody vlevo:
53.2
3.50 m
7.00 m
Tlak vody na stran zeminy (vpravo):
Sou.Z[m]
W[kN]
-----------------------------------3.50
0.00
6.00
25.00
8.81
53.16
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak vody na stran výkopu (vlevo):
Sou.Z[m]
W[kN]
-----------------------------------7.00
0.00
8.81
-18.16
Horizontální zatížení a charakt. vnitní úinky (plné zatížení):
6.6
-21.6107.8107.8
47.4
56.6
54.0
-26.4
167.9
67.3
-49.5
87.3
-172.8
80.8
H[kN/m2]
M[kNm]
Q[kN]
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.69 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-260.080 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -260.08 kN
Podpora:
x:0.00 m z:8.82 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:99.008 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:134.194 kN
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
12.773
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
16.14
3.273
-10.89
-16.97
0.00
1.50
16.98
-10.89
-16.97
0.00
2.00
20.61
-21.65
-26.37
-134.19 A
0.00
2.00
20.61
-21.65
107.83
0.00
2.06
21.04
-0.403
-15.21
106.58
0.00
3.14
29.38
-7.365
86.00
79.35
0.00
3.50
33.46
-9.283
112.57
68.04
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.88
4.77
4.77
5.08
6.00
6.00
7.00
7.69
7.69
8.81
39.61
54.02
47.39
-10.929
-12.853
67.30
56.60
71.62
75.09
-10.436
80.82
7.170
-4.763
135.87
166.47
166.47
168.00 M
140.97
140.97
52.12
-49.49
-49.49 M
0.00
54.16
12.49
12.49
-2.85
-58.05
-58.05
-122.15
-172.77
87.31
0.00
-260.08 C
0.00 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (charakteristická stálá):
-8.5
91.6 91.6
-13.2
-34.7
162.4
56.6 67.3
-49.5
87.3
-170.6
80.8
Hg[kN/m2]
Mg[kNm]
Qg[kN]
-28.1
Ng[kN]
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.69 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-257.929 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -257.93 kN
Podpora:
x:0.00 m z:8.82 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:89.209 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:104.766 kN
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
12.962
0.00
0.00
0.00
1.50
9.50
3.276
-3.52
-7.08
0.00
1.50
10.34
-3.52
-7.08
0.00
2.00
13.97
-8.50
-13.16
-104.77 A
0.00
2.00
13.97
-8.50
91.61
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2.06
14.40
3.14
22.74
3.50
26.82
4.77
47.39
5.08
6.00
67.30
7.00
71.66
7.69
75.12
7.69
8.82
80.76
Extremální hodnoty:
z [m] = 5.08
maxM
z [m] = 2.00
maxQ
z [m] = 7.69
minM
z [m] = 7.69
minQ
-0.398
-7.169
-9.015
-12.451
-10.122
-4.621
6.936
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
-3.03
84.97
108.86
160.17
162.36 M
137.34
50.66
-49.47
-49.47 M
0.00
162.36
91.61
-49.47
-170.64
90.76
70.70
61.78
14.66
-0.67
-55.87
-120.00
-170.64
87.29
0.00
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
-257.93 C
0.00 C
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
-0.67
-8.50
-170.64
-49.47
Horizontální zatížení a charakteristické vnitní úinky (pi promnném zatížení):
6.6
-13.1
16.2
6.6
-13.2
-12.2
6.7
-17.7
-2.2
Hq[kN/m2]
Mq[kNm]
Qq[kN]
Nq[kN]
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:7.69 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-2.166 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -2.17 kN
Podpora:
x:0.00 m z:8.82 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:9.809 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:29.436 kN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-0.187
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
6.64
-0.003
-7.37
-9.89
0.00
2.00
6.64
-13.15
-13.21
-29.44 A
0.00
2.00
6.64
-13.15
16.22
0.00
3.50
6.64
-0.270
3.72
6.27
0.00
3.88
6.64
-0.334
5.62
3.74
0.00
4.44
6.68 M
0.05
0.00
4.77
0.00
-0.404
6.32
-2.17
0.00
6.00
0.00
-0.316
3.66
-2.17
0.00
7.00
0.00
-0.143
1.49
-2.17
0.00
7.69
0.00
0.00
-2.17
-2.17 C
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
8.82
0.00
0.236
0.00
0.00
0.00 C
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 4.44
maxM [kNm] = 6.68
písl.Q [kN]= 0.05
z [m] = 2.00
maxQ [kN]
= 16.22
písl.M [kNm= -13.15
z [m] = 2.00
minM [kNm] = -13.15
písl.Q [kN]= -13.21
z [m] = 2.00
minQ [kN]
= -13.21
písl.M [kNm= -13.15
Návrhové vnitní úinky:
-27.3 131.0
131.0
-33.0
-57.5
202.0
-59.4
Md[kNm]
104.8
-207.6
Qd[kN]
-43.9
Nd[kN]
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabulka hodnot návrhových úink:
z[m]
Md[kNm]
Qd[kN]
Nd[kN]
-----------------------------------------------2.00
-27.29
-32.96
-13.58
2.00
131.02
-57.52
5.08
202.03
-5.05
-97.99
7.69
-59.37
-207.58
-141.28
7.69
104.75
Extremální hodnoty:
z [m] = 5.08
maxM [kNm] = 202.03
písl.Q [kN]=
z [m] = 2.00
maxQ [kN]
= 131.02
písl.M [kNm=
z [m] = 7.69
minM [kNm] = -59.37
písl.Q [kN]=
z [m] = 7.69
minQ [kN]
= -207.58 písl.M [kNm=
-5.05
-27.29
-207.58
-59.37
Charakteristická odolnost zeminy Ephk:
Eph,k = 405.89 kN
Výpoet kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe):
Posuvná patka bez el. uložení, sted otáení
Bod otáení ve stn: sou.Z= 8.81 m
= patka stny
.
Poloha Ahg+q,k min.Dél nut.Dél
eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv.
[m] kN/lfm
[m]
[m]
kN/lfm kN/lfm kN/lfm kN/lfm
---------------------------------------------------------------------------eta=1.405
Výpoet .1:
1
2.00 134.20
10.00
10.00
1.69
227.3
134.2
174.8
164.0
Výsledky:
TypPoloha
Sklon Ahg+q,k min.Dél nut.Dél AHmož.d- AHstáv.
splnna?
[m]
[°]
[kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
134.20
10.00
10.00
174.8
164.0
Ano
Poloha kotvy A1:
aktivní kotva:
1
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hodnoty smykových kivek:
Smykové ploch
x1
z1
x2
z2
-----------------------------0.00
8.81
9.66
4.59
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Výsledek:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-1.67 m z:-8.33 m
rádius:17.22 m
Ed(Psobící síla): 811.23 kN Rd(Vzdorující síla): 1000.59 kN
Ed<=Rd .. Posudek vyhovuje.
Geotechnické posudky GEO-2:
Únosnost zemního uložení GEO-2:
Úinek [kN]
Odolnost [kN]
-----------------------------------------------------------------------γG*Ugh,k=
1.20*257.93= 309.51
405.89/1.30=
312.23
γQ*Uqh,k=
1.30*2.17=
2.82
-----------------------------------------------------------------------Suma
Uh,d= 312.33
Eph,d= 312.23
Eph,d >=
Uh,d
... 312.23 >=
312.33
... Posudek vyhovuje
Horizontální a vertikální síly:
Poloha
H síla
Síla V
-------------------------------------------------------------------------Na stran okolní zeminy je více vrstev zeminy:
1: z1/z2=-1.46/1.50 delta=18.00°
17.04
5.54
2: z1/z2=1.50/6.00 delta=16.67°
144.00
43.12
3: z1/z2=6.00/8.82 delta=20.00°
108.68
39.56
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tíha stny Gk:
Síly kotvení:
Kotva 1: x/z=0.00/2.00 Sklon=15.00°
Tlak vody vpravo:
Suma Vk:
10.58
-134.20
124.63
35.96
134.75
Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo:
Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = 257.93 + 2.17+ 0.00 =
-260.09
Relevantní deltap = 20.00°
Bvk = Bhk * tan(deltap) = 260.09 kN * tan(20.00°) =
-94.67
-------------------------------------------------------------------------Souet:
0.05
40.08
(dol)
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 134.75 >= 94.67 ... Posudek vyhovuje
Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení):
12.8
-12.9
7.2
Deformace stny:
Nr.
z-pos[m]
Posuv X[mm]
----------------------------------1
0.010
12.775
2
2.000
0.000
3
4.770
-12.855
4
8.810
7.172
5
8.810
7.172
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pehled posudk
Stavební stav B NS-T(2):
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Hloubka výkopu zs= 6.00 m
Spotená délka stny = 8.82 m
Hloubka vetknutí ts= 2.82 m
Návrhové vnitní úinky:
z [m] = 5.08
maxM
z [m] = 2.00
maxQ
z [m] = 7.69
minM
z [m] = 7.69
minQ
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
202.03
131.02
-59.37
-207.58
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
-5.05
-27.29
-207.58
-59.37
Kotevní(A)- a podporové(S) reakce:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
104.77
29.44
134.20
10.00
10.00
138.9
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-1.67 m z:-8.33 m
rádius:17.22 m
Ed(Psobící síla): 811.23 kN Rd(Vzdorující síla): 1000.59 kN
Ed<=Rd .. Posudek vyhovuje.
Únosnost zemního uložení GEO-2:
Eph,d >= Uh,d ... 312.23 >=
312.33
... Posudek vyhovuje
Horizontální a vertikální síly:
Souet: H=0.05 kN V=40.08 kN
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 134.75 >= 94.67 ... Posudek vyhovuje
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stavební stav C NS-T(2):
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Spotená délka stny = 12.76 m
Hloubka vetknutí ts= 2.76 m
Výpoet (výpoet délky vetknutí):
ez
1
2
3
4
5
6
7
8
Hloubka[m]
10.050
12.050
14.050
12.573
12.795
12.758
12.801
12.770
Epgh
0.066
111.279
434.325
175.262
206.838
201.386
207.677
202.350
Uhd[kN]
-112.032
-176.507
-249.978
-195.740
-202.735
-202.175
-203.349
-202.340
delta H
-111.965
-65.228
184.347
-20.477
4.103
-0.789
4.328
0.010
Tlak zeminy a odolnosti zeminy:
Volby tlaku zeminy
Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A'
6.6
6.6
30.2
40.6
190.3
Obrázek...
Tlak zeminy a odolnost
58.6
1.4
2.8
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Souinitele tlaku zeminy:
Spotené souinitele tlaku zeminy:
Název
delta
beta thetaA thetaP
Kah
K0h
Kach
-----------------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
-----Štrkopísek -21.33
-0.00
-----Jemný štrk -20.00
-0.00
-----Písitá zemin -18.00
-0.00
-----Písitá zemin
18.00
20.05
--0.4630
0.7698
-Hrubozrnný št
16.67
20.05
--0.5237
0.8107
-20.00
20.05
--0.3898
0.7097
-Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
--0.3489
0.6747
-Štrkopísek
21.33
0.00 61.0000
-0.2562
0.4701
-Písitá zemin
18.00
0.00 58.5000
-0.3176
0.5460
-Hrubozrnný št
16.67
0.00 57.5000
-0.3457
0.5774
-Jemný štrk
20.00
0.00 60.0000
-0.2794
0.5000
-Název
delta
beta
Kph
Kpch
Caquot
Kpph
----------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
3.9081
-3.6769
-Štrkopísek -21.33
-0.00
6.8307
-5.9874
-Jemný štrk -20.00
-0.00
5.7372
-5.1598
-Písitá zemin -18.00
-0.00
4.5216
-4.1619
-Písitá zemin
18.00
20.05
----Hrubozrnný št
16.67
20.05
----20.00
20.05
----Jemný štrk
Štrkopísek
21.33
20.05
----Štrkopísek
21.33
0.00
----Písitá zemin
18.00
0.00
----Hrubozrnný št
16.67
0.00
----Jemný štrk
20.00
0.00
----Tlak zeminy od vlastní tíhy:
Výsledek aktivního tlaku zeminy:
Plochy kivky=433.748 ... Charakteristický tlak zeminy Ehk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
3.143
22.268
5
3.500
26.192
6
6.000
40.593
7
6.000
30.213
8
10.320
50.416
9
12.770
58.612
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak zeminy od stálého zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od stálých zatížení:
Plochy kivky=19.448
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
2.059
0.000
2
3.500
0.626
3
6.000
1.711
4
6.000
1.383
5
10.022
2.794
6
12.770
2.794
Tlak zeminy od promnného zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od promnných zatížení:
Plochy kivky=31.643
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
0.004
6.639
3
4.770
6.639
4
4.770
0.000
Odolnost zeminy vlivem vlastní tíhy:
Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy:
Plochy kivky=263.589 ... Charakteristická odolnost zeminy Ephk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
10.000
-0.000
2
12.770
-190.317
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy:
14.0
190.3
7.0
Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.):
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
2.000
13.970
5
6.000
13.970
6
12.770
6.985
.................
1
10.000
-0.000
2
12.770
-190.317
Výsledky výpotu tlaku vody:
3.50
7.00
57.6
92.6
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hladina vody vpravo:
Hladina vody vlevo:
3.50 m
7.00 m
Tlak vody na stran zeminy (vpravo):
W[kN]
Sou.Z[m]
-----------------------------------3.50
0.00
6.00
25.00
12.77
92.64
Tlak vody na stran výkopu (vlevo):
Sou.Z[m]
W[kN]
-----------------------------------7.00
0.00
10.00
-30.00
12.77
-57.64
Horizontální zatížení a charakt. vnitní úinky (plné zatížení):
6.6
-21.6
37.1
-26.4
10.6
26.7
33.3
-59.3
134.2
-68.5
47.9
141.1
-26.1
47.2
-121.4
42.0
H[kN/m2]
M[kNm]
Q[kN]
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-168.636 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -168.64 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.76 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:71.959 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:63.430 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:202.692 kN
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
4.662
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
16.14
1.235
-10.89
-16.97
0.00
1.50
16.98
-10.89
-16.97
0.00
2.00
20.61
-21.65
-26.37
-63.43 A
0.00
2.00
20.61
-21.65
37.06
0.00
2.06
20.61
-0.157
-19.46
35.82
0.00
3.14
20.61
-3.105
7.21
13.57
0.00
3.50
20.61
-4.071
10.76
6.15
0.00
3.88
24.41
-5.054
11.52
-2.41
0.00
4.77
33.31
-7.220
-1.47
-28.09
0.00
4.77
26.67
-1.47
-28.09
0.00
6.00
38.97
-10.438
-59.30
-68.46
-202.69 A
0.00
6.00
38.97
-59.30
134.23
0.00
7.00
47.94
-13.847
53.95
90.78
0.00
8.92
-15.616
141.11 M
0.58
0.00
9.69
45.16
-13.106
128.06
-34.44
0.00
10.00
44.84
-11.566
115.22
-48.39
0.00
10.00
44.82
115.22
-48.39
0.00
10.32
44.51
-9.701
97.44
-62.68
0.00
11.66
43.13
-26.10
-121.40
-168.64 C
0.00
11.66
-26.10
47.24 Q
0.00
12.76
41.99
8.184
0.00
0.00
0.00 C
0.00
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (charakteristická stálá):
-8.5
22.1
-13.2
-16.1
9.0
-58.0
134.0
-65.0
-91.0
47.9
141.7
-26.1
47.2
-121.6
42.0
Hg[kN/m2]
-124.9
Mg[kNm]
Qg[kN]
Ng[kN]
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-168.818 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -168.82 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.76 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:62.157 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:35.244 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:199.002 kN
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
5.163
0.00
0.00
0.00
1.50
9.50
1.317
-3.52
-7.08
0.00
1.50
10.34
-3.52
-7.08
0.00
2.00
13.97
-8.50
-13.16
-35.24 A
0.00
2.00
13.97
-8.50
22.09
0.00
2.06
13.97
-0.161
-7.20
21.25
0.00
3.14
13.97
-3.081
7.60
6.16
0.00
3.88
17.77
-4.985
8.24
-4.90
0.00
6.00
38.97
-10.438
-57.96
-65.04
-199.00 A
0.00
6.00
38.97
-57.96
133.96
0.00
7.00
47.93
-13.890
55.02
90.51
0.00
8.92
-15.673
141.68 M
0.33
0.00
9.69
45.13
-13.152
128.45
-34.66
0.00
10.00
44.79
-11.607
115.54
-48.60
0.00
10.32
44.48
-9.735
97.70
-62.89
0.00
11.66
43.12
-26.10
-121.58
-168.82 C
0.00
11.66
-26.10
47.24 Q
0.00
12.76
41.99
8.213
0.00
0.00
0.00 C
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 8.92
maxM [kNm] = 141.68
písl.Q [kN]= 0.33
z [m] = 6.00
maxQ [kN]
= 133.96
písl.M [kNm= -57.96
z [m] = 6.00
minM [kNm] = -57.96
písl.Q [kN]= -65.04
z [m] = 11.66
minQ [kN]
= -121.58 písl.M [kNm= -26.10
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Horizontální zatížení a charakteristické vnitní úinky (pi promnném zatížení):
6.6
6.6
-13.1 15.015.0 -13.2
-13.2
-11.8
-1.3
-18.3
3.8
-3.4
0.2
Hq[kN/m2]
Mq[kNm]
Qq[kN]
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ...
Fx:0.230 kN Fz:0.000 kN M:0.000
Uh = Fx = 0.23 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.76 m ...
Fx:0.000 kN Fz:9.809 kN M:0.000
-8.5
Nq[kN]
Posuvná podpora, horizontální
kNm
Posuvná podpora, vertikální
kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:28.196 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:3.636 kN
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-0.500
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
6.64
-0.082
-7.37
-9.89
0.00
2.00
6.64
-13.15
-13.21
-28.20 A
0.00
2.00
6.64
-13.15
14.98
0.00
2.06
6.64
0.005
-12.26
14.59
0.00
3.14
6.64
-0.024
-0.38
7.42
0.00
3.50
6.64
-0.050
1.86
5.03
0.00
3.88
6.64
-0.070
3.29
2.50
0.00
4.21
3.76 M
0.29
0.00
4.77
6.64
-0.072
2.89
-3.41
0.00
4.77
0.00
2.89
-3.41
0.00
6.00
0.00
-1.30
-3.41
-3.64 A
0.00
6.00
4.17
-1.30
0.23
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7.00
0.00
9.69
0.00
10.00
0.00
10.02
0.00
11.66
0.00
11.66
0.00
12.76
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 4.21
maxM
z [m] = 2.00
maxQ
z [m] = 2.00
minM
z [m] = 2.00
minQ
0.044
0.051
0.044
0.044
-1.07
-0.45
-0.38
-0.38
0.00
0.00
0.00
-0.032
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
3.76
14.98
-13.15
-13.21
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.00
0.00
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.23 C
0.00 C
0.29
-13.15
14.98
-13.15
Návrhové vnitní úinky:
-27.3
46.0
-33.0
-34.7
13.0
-71.2
161.0
-82.5
-133.0
169.2
-31.3
56.7
-145.6
-173.7
Md[kNm]
Qd[kN]
Tabulka hodnot návrhových úink:
z[m]
Md[kNm]
Qd[kN]
Nd[kN]
-----------------------------------------------2.00
-27.29
-32.96
-13.58
2.00
45.98
-34.73
6.00
-71.24
-82.48
-67.76
6.00
161.05
-133.02
8.92
169.20
0.75
-153.11
11.66
-31.32
-145.60
-168.44
11.66
56.68
Nd[kN]
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Extremální hodnoty:
z [m] = 8.92
z [m] = 6.00
z [m] = 6.00
z [m] = 11.66
maxM
maxQ
minM
minQ
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
169.20
161.05
-71.24
-145.60
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
0.75
-71.24
161.05
-31.32
Charakteristická odolnost zeminy Ephk:
Eph,k = 263.06 kN
Výpoet kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe):
Posuvná patka bez el. uložení, sted otáení
Bod otáení ve stn: sou.Z= 12.77 m
= patka stny
.
Poloha Ahg+q,k min.Dél nut.Dél
eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv.
[m] kN/lfm
[m]
[m]
kN/lfm kN/lfm kN/lfm kN/lfm
---------------------------------------------------------------------------Výpoet .1:
eta=1.394
1
2.00
63.44
10.00
10.00
2.04
129.7
63.4
99.8
78.9
2
6.00 202.64
10.00
10.40
1.42
378.1
266.1
290.8
322.5
Výpoet .2:
eta=1.529
1
2.00
63.44
10.00
10.00
2.04
129.7
63.4
99.8
78.9
2
6.00 202.64
10.00
10.80
1.56
414.9
266.1
319.2
322.5
Výpoet .3:
eta=1.570
1
2.00
63.44
10.00
10.00
2.04
129.7
63.4
99.8
78.9
2
6.00 202.64
10.00
10.90
1.59
424.2
266.1
326.3
322.5
Výsledky:
TypPoloha
Sklon Ahg+q,k min.Dél nut.Dél AHmož.d- AHstáv.
splnna?
[m]
[°]
[kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
63.44
10.00
10.00
99.8
78.9
Ano
A
6.00
15.00
202.64
10.00
10.90
326.3
322.5
Ano
Poloha kotvy A1:
aktivní kotva:
1
Hodnoty smykových kivek:
Smykové ploch
x1
z1
x2
z2
-----------------------------0.00
12.77
9.66
4.59
Poloha kotvy A2:
aktivní kotva:
2
1
Hodnoty smykových kivek:
Smykové ploch
x1
z1
x2
z2
------------------------------
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0.00
12.77
10.53
8.82
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Výsledek:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-3.33 m z:-1.67 m
rádius:14.82 m
Ed(Psobící síla): 1111.56 kN Rd(Vzdorující síla): 1105.05 kN
Ed>Rd .. Posudek nevyhovuje.
Geotechnické posudky GEO-2:
Únosnost zemního uložení GEO-2:
Úinek [kN]
Odolnost [kN]
-----------------------------------------------------------------------γG*Ugh,k=
1.20*168.82= 202.58
263.06/1.30=
202.35
γQ*Uqh,k=
1.30*-0.23= -0.30
-----------------------------------------------------------------------Suma
Uh,d= 202.28
Eph,d= 202.35
Eph,d >=
Uh,d
... 202.35 >=
202.28
... Posudek vyhovuje
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Horizontální a vertikální síly:
Poloha
H síla
Síla V
-------------------------------------------------------------------------Na stran okolní zeminy je více vrstev zeminy:
1: z1/z2=-1.46/1.50 delta=18.00°
7.11
2.31
2: z1/z2=1.50/6.00 delta=16.67°
61.96
18.55
3: z1/z2=6.00/12.76 delta=20.00°
70.90
25.80
15.32
Tíha stny Gk:
Síly kotvení:
Kotva 1: x/z=0.00/2.00 Sklon=15.00°
-63.44
17.00
Kotva 2: x/z=0.00/6.00 Sklon=15.00°
-202.64
54.30
Tlak vody vpravo:
263.09
Suma Vk:
133.28
Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo:
Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = 168.82 + -0.23+ 0.00 =
-168.59
Relevantní deltap = 20.00°
Bvk = Bhk * tan(deltap) = 168.59 kN * tan(20.00°) =
-61.36
-------------------------------------------------------------------------Souet:
-31.62
71.92
(dol)
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 133.28 >= 61.36 ... Posudek vyhovuje
Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení):
4.7
-16.2
8.2
Deformace stny:
Nr.
z-pos[m]
Posuv X[mm]
----------------------------------1
0.010
4.663
2
2.000
0.000
3
6.000
-10.438
4
8.153
-16.160
5
12.770
8.181
6
12.770
8.181
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Stavební stav C NS-T(2):
Pehled posudk
Hloubka patky se stanovuje iterativn.
Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Spotená délka stny = 12.76 m
Hloubka vetknutí ts= 2.76 m
Návrhové vnitní úinky:
z [m] = 8.92
maxM
z [m] = 6.00
maxQ
z [m] = 6.00
minM
z [m] = 11.66
minQ
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
169.20
161.05
-71.24
-145.60
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
0.75
-71.24
161.05
-31.32
Kotevní(A)- a podporové(S) reakce:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
35.24
28.20
63.44
10.00
10.00
65.7
A
6.00
15.00
199.00
3.64
202.64
10.00
10.90
209.8
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-3.33 m z:-1.67 m
rádius:14.82 m
Ed(Psobící síla): 1111.56 kN Rd(Vzdorující síla): 1105.05 kN
Ed>Rd .. Posudek nevyhovuje.
Únosnost zemního uložení GEO-2:
Eph,d >= Uh,d ... 202.35 >=
202.28
... Posudek vyhovuje
Horizontální a vertikální síly:
Souet: H=-31.62 kN V=71.92 kN
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 133.28 >= 61.36 ... Posudek vyhovuje
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ZpČtný zásyp R NS-T(2):
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Spotená délka stny = 12.77 m
Hloubka vetknutí ts= 2.77 m
Zemní tlak:
Volby tlaku zeminy
Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A'
6.6
6.6
40.6
48.9
Obrázek...
1.7
2.8
Tlak zeminy
Souinitele tlaku zeminy:
Spotené souinitele tlaku zeminy:
Název
delta
beta thetaA thetaP
Kah
K0h
Kach
-----------------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
------0.00
-----Štrkopísek -21.33
Jemný štrk -20.00
-0.00
-----Písitá zemin -18.00
-0.00
-----Písitá zemin
18.00
20.05
--0.4630
0.7698
-Hrubozrnný št
16.67
20.05
--0.5237
0.8107
-Jemný štrk
20.00
20.05
--0.3898
0.7097
-Štrkopísek
21.33
20.05
--0.3489
0.6747
-Štrkopísek
21.33
0.00 61.0000
-0.2562
0.4701
-18.00
0.00 58.5000
-0.3176
0.5460
-Písitá zemin
Hrubozrnný št
16.67
0.00 57.5000
-0.3457
0.5774
-Jemný štrk
20.00
0.00 60.0000
-0.2794
0.5000
--
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Název
delta
beta
Kph
Kpch
Caquot
Kpph
----------------------------------------------------------------Hrubozrnný št -16.67
-0.00
3.9081
-3.6769
-Štrkopísek -21.33
-0.00
6.8307
-5.9874
-Jemný štrk -20.00
-0.00
5.7372
-5.1598
-Písitá zemin -18.00
-0.00
4.5216
-4.1619
-Písitá zemin
18.00
20.05
----Hrubozrnný št
16.67
20.05
----Jemný štrk
20.00
20.05
----Štrkopísek
21.33
20.05
----Štrkopísek
21.33
0.00
----Písitá zemin
18.00
0.00
----Hrubozrnný št
16.67
0.00
----20.00
0.00
----Jemný štrk
Tlak zeminy od vlastní tíhy:
Výsledek aktivního tlaku zeminy:
Plochy kivky=284.293 ... Charakteristický tlak zeminy Ehk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
3.143
22.268
5
3.500
26.192
6
6.000
40.593
7
6.000
30.213
8
10.000
48.921
Tlak zeminy od stálého zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od stálých zatížení:
Plochy kivky=11.709
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
2.059
0.000
2
3.500
0.626
3
6.000
1.711
4
6.000
1.383
5
10.000
2.786
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tlak zeminy od promnného zatížení:
Výsledek tlaku zeminy od promnných zatížení:
Plochy kivky=31.643
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
0.004
6.639
3
4.770
6.639
4
4.770
0.000
Odolnost zeminy vlivem vlastní tíhy:
Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy:
Plochy kivky=0.000 ... Charakteristická odolnost zeminy Ephk
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
10.000
-0.000
Redistribuovaný tlak zeminy:
14.0
9.8
Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.):
Nr.
z-pos[m]
eh[kN/m]
----------------------------------1
0.004
0.000
2
1.500
9.502
3
1.500
10.341
4
2.000
13.970
5
6.000
13.970
6
10.000
9.843
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Výsledky výpotu tlaku vody:
3.50
10.00
27.7
Hladina vody vpravo:
Hladina vody vlevo:
3.50 m
10.00 m
Tlak vody na stran zeminy (vpravo):
W[kN]
Sou.Z[m]
-----------------------------------3.50
0.00
6.00
25.00
12.77
92.70
Tlak vody na stran výkopu (vlevo):
Sou.Z[m]
W[kN]
-----------------------------------10.00
0.00
12.77
-27.70
92.7
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Horizontální zatížení a charakt. vnitní úinky (plné zatížení):
6.6
-21.6
-16.6
26.7
15.2
-26.4
33.3
-146.8
173.4
-90.3
47.9
159.7
44.8
65.0
-40.0
72.1
-162.1
65.0
H[kN/m2]
M[kNm]
Q[kN]
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-234.255 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -234.26 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.77 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:63.481 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:41.564 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:263.746 kN
Tabulka hodnot:
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
Hloubka
H-tlak
Prhyb
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-3.279
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
16.14
-0.760
-10.89
-16.97
0.00
1.50
16.98
-10.89
-16.97
0.00
2.00
20.61
-21.65
-26.37
-41.56 A
0.00
2.00
20.61
-21.65
15.19
0.00
3.50
20.61
1.633
-22.04
-15.72
0.00
3.88
24.41
1.885
-29.59
-24.27
0.00
4.77
33.31
2.009
-62.04
-49.96
0.00
4.77
26.67
-62.04
-49.96
0.00
6.00
38.97
-146.76
-90.33
-263.75 A
0.00
6.00
38.97
-146.76
173.42
0.00
7.00
47.94
-4.483
5.68
129.96
0.00
9.21
159.70 M
2.15
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.69
10.00
10.00
11.66
11.66
12.77
45.16
65.00
44.84
-9.994
-9.055
65.00
0.00
6.468
152.75
139.49
139.49
-40.04
-40.04
0.00
-31.44
-54.21
-54.21
-162.11 Q
72.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-234.26 C
0.00 C
Hoorizontální zatížení a vnitní úinky (charakteristická stálá):
-8.5
0.2
-145.5
173.2
-13.2
-86.9
-101.5
47.9
160.3
44.8
6 5.0
-40.0
72.1
65.0
Hg[kN/m2]
Mg[kNm]
Qg[kN]
-162.3
-73.3
Ng[kN]
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ... Posuvná podpora, horizontální
Fx:-234.485 kN Fz:0.000 kN M:0.000 kNm
Uh = Fx = -234.49 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.77 m ... Posuvná podpora, vertikální
Fx:0.000 kN Fz:53.672 kN M:0.000 kNm
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:13.368 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:260.111 kN
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-2.779
0.00
0.00
0.00
1.50
9.50
-0.679
-3.52
-7.08
0.00
1.50
10.34
-3.52
-7.08
0.00
2.00
13.97
-8.50
-13.16
-13.37 A
0.00
2.00
13.97
-8.50
0.21
0.00
3.88
17.77
1.955
-32.88
-26.78
0.00
6.00
38.97
-145.46
-86.92
-260.11 A
0.00
6.00
38.97
-145.46
173.19
0.00
9.21
160.26 M
1.92
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.69
45.13
10.00
44.81
11.66
11.66
65.00
12.77
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 9.21
maxM
z [m] = 6.00
maxQ
z [m] = 6.00
minM
z [m] = 11.66
minQ
-10.045
-9.099
6.500
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
153.20
139.88
-40.04
-40.04
0.00
160.26
173.19
-145.46
-162.34
-31.66
-54.44
-162.34 Q
72.15
0.00
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
-234.49 C
0.00 C
1.92
-145.46
-86.92
-40.04
Horizontální zatížení a charakteristické vnitní úinky (pi promnném zatížení):
6.6
6.6
-13.1 15.015.0 -13.2
-13.2
-11.8
-1.3
-18.3
3.8
-3.4
Hq[kN/m2]
0.2
Mq[kNm]
Qq[kN]
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Podpora:
x:0.00 m z:11.66 m ...
Fx:0.230 kN Fz:0.000 kN M:0.000
Uh = Fx = 0.23 kN
Podpora:
x:0.00 m z:12.77 m ...
Fx:0.000 kN Fz:9.809 kN M:0.000
Kotva: x:0.00 m z:2.00 m
Ah:28.196 kN
Kotva: x:0.00 m z:6.00 m
Ah:3.636 kN
-8.5
Nq[kN]
Posuvná podpora, horizontální
kNm
Posuvná podpora, vertikální
kNm
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabulka hodnot:
Hloubka
H-tlak
Prhyb
MomentPosouv.síla
A-H El.uložení
[m]
[kN/m2]
[mm]
[kNm]
[kN]
[kN/m2]
-------------------------------------------------------------------------0.00
0.00
-0.500
0.00
0.00
0.00
0.00
6.64
0.00
0.00
0.00
1.50
6.64
-0.082
-7.37
-9.89
0.00
2.00
6.64
-13.15
-13.21
-28.20 A
0.00
2.00
6.64
-13.15
14.98
0.00
2.06
6.64
0.005
-12.26
14.59
0.00
3.14
6.64
-0.024
-0.38
7.42
0.00
3.50
6.64
-0.050
1.86
5.03
0.00
3.88
6.64
-0.070
3.29
2.50
0.00
4.21
3.76 M
0.29
0.00
4.77
6.64
-0.072
2.89
-3.41
0.00
4.77
0.00
2.89
-3.41
0.00
6.00
4.17
-1.30
-3.41
-3.64 A
0.00
6.00
0.00
-1.30
0.23
0.00
7.00
0.00
0.044
-1.07
0.23
0.00
9.69
0.00
0.051
-0.45
0.23
0.00
10.00
0.00
0.044
-0.38
0.23
0.00
11.66
0.00
0.00
0.23
0.23 C
0.00
11.66
0.00
0.00
0.00
0.00
12.77
0.00
-0.032
0.00
0.00
0.00 C
0.00
Extremální hodnoty:
z [m] = 4.21
maxM [kNm] = 3.76
písl.Q [kN]= 0.29
z [m] = 2.00
maxQ [kN]
= 14.98
písl.M [kNm= -13.15
z [m] = 2.00
minM [kNm] = -13.15
písl.Q [kN]= 14.98
z [m] = 2.00
minQ [kN]
= -13.21
písl.M [kNm= -13.15
Návrhové vnitní úinky:
-27.3
-20.0
19.7
-176.2
-33.0
208.1
-27.7
-108.7
-145.6
191.6
-48.1
86.6
-194.5
-176.2
Md[kNm]
Qd[kN]
Nd[kN]
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tabulka hodnot návrhových úink:
z[m]
Md[kNm]
Qd[kN]
Nd[kN]
-----------------------------------------------2.00
-27.29
-32.96
-13.58
2.00
19.73
-27.70
6.00
-176.24
-108.73
-60.73
6.00
208.13
-145.63
9.21
191.58
1.44
-167.47
11.66
-48.05
-194.50
-174.58
11.66
86.58
Extremální hodnoty:
z [m] = 9.21
maxM [kNm] = 191.58
písl.Q [kN]=
z [m] = 6.00
maxQ [kN]
= 208.13
písl.M [kNm=
z [m] = 6.00
minM [kNm] = -176.24 písl.Q [kN]=
z [m] = 11.66
minQ [kN]
= -194.50 písl.M [kNm=
Výpoet kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe):
Posuvná patka bez el. uložení, sted otáení
Bod otáení ve stn: sou.Z= 12.77 m
1.44
-176.24
208.13
-48.05
= patka stny
.
Poloha Ahg+q,k min.Dél nut.Dél
eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv.
[m] kN/lfm
[m]
[m]
kN/lfm kN/lfm kN/lfm kN/lfm
---------------------------------------------------------------------------Výpoet .1:
eta=1.392
1
2.00
41.56
10.00
10.00
3.12
129.7
41.6
99.8
52.7
2
6.00 263.75
10.90
11.00
1.42
433.6
305.3
333.5
369.6
eta=1.528
Výpoet .2:
1
2.00
41.56
10.00
10.00
3.12
129.7
41.6
99.8
52.7
2
6.00 263.75
10.90
11.40
1.55
472.0
305.3
363.1
369.6
Výpoet .3:
eta=1.568
1
2.00
41.56
10.00
10.00
3.12
129.7
41.6
99.8
52.7
2
6.00 263.75
10.90
11.50
1.58
481.7
305.3
370.5
369.6
Výsledky:
TypPoloha
Sklon Ahg+q,k min.Dél nut.Dél AHmož.d- AHstáv.
splnna?
[m]
[°]
[kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
41.56
10.00
10.00
99.8
52.7
Ano
A
6.00
15.00
263.75
10.90
11.50
370.5
369.6
Ano
Poloha kotvy A1:
aktivní kotva:
1
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Hodnoty smykových kivek:
Smykové ploch
x1
z1
x2
z2
-----------------------------0.00
12.77
9.66
4.59
Poloha kotvy A2:
aktivní kotva:
2
1
Hodnoty smykových kivek:
Smykové ploch
x1
z1
x2
z2
-----------------------------0.00
12.77
11.11
8.98
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Výsledek:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-3.33 m z:-1.67 m
rádius:14.82 m
Ed(Psobící síla): 1188.02 kN Rd(Vzdorující síla): 1094.62 kN
Ed>Rd .. Posudek nevyhovuje.
Geotechnické posudky GEO-2:
Horizontální a vertikální síly:
Poloha
H síla
Síla V
-------------------------------------------------------------------------Na stran okolní zeminy je více vrstev zeminy:
1: z1/z2=-1.46/1.50 delta=18.00°
17.04
5.54
2: z1/z2=1.50/6.00 delta=16.67°
83.67
25.05
3: z1/z2=6.00/12.77 delta=20.00°
47.60
17.33
Tíha stny Gk:
15.32
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Síly kotvení:
Kotva 1: x/z=0.00/2.00 Sklon=15.00°
Kotva 2: x/z=0.00/6.00 Sklon=15.00°
Tlak vody vpravo:
Suma Vk:
-41.56
-263.75
391.30
11.14
70.67
145.05
Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo:
Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = 234.49 + -0.23+ 0.00 =
-234.26
Relevantní deltap = 0.00°
Bvk = Bhk * tan(deltap) = 234.26 kN * tan(0.00°) =
-0.00
-------------------------------------------------------------------------Souet:
0.04
145.05
(dol)
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 145.05 >= 0.00 ... Posudek vyhovuje
Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení):
-3.3
2.0
-10.8
6.5
Deformace stny:
Nr.
z-pos[m]
Posuv X[mm]
----------------------------------1
0.010
-3.279
2
2.000
0.000
3
4.325
2.049
4
6.000
0.000
5
8.921
-10.785
6
12.770
6.468
7
12.770
6.468
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pehled posudk
Stavební stav R NS-T(2):
Hloubka patky je pedepsána.
Druh konvergence: žádné, patka horizontáln posuvná, el. uložení možné
Druh uložení koruny: voln
Má se tlak zeminy aktuální fáze výkopu oíznout ve výšce dna výkopu:
Ano
Hloubka výkopu zs= 10.00 m
Spotená délka stny = 12.77 m
Hloubka vetknutí ts= 2.77 m
Návrhové vnitní úinky:
z [m] = 9.21
maxM
z [m] = 6.00
maxQ
z [m] = 6.00
minM
z [m] = 11.66
minQ
[kNm]
[kN]
[kNm]
[kN]
=
=
=
=
191.58
208.13
-176.24
-194.50
písl.Q
písl.M
písl.Q
písl.M
[kN]=
[kNm=
[kN]=
[kNm=
1.44
-176.24
208.13
-48.05
Kotevní(A)- a podporové(S) reakce:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
13.37
28.20
41.56
10.00
10.00
43.0
A
6.00
15.00
260.11
3.64
263.75
10.90
11.50
273.1
Výpoet smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:
Kružnice s min. bezpeností:
x:-3.33 m z:-1.67 m
rádius:14.82 m
Ed(Psobící síla): 1188.02 kN Rd(Vzdorující síla): 1094.62 kN
Ed>Rd .. Posudek nevyhovuje.
Horizontální a vertikální síly:
Souet: H=0.04 kN V=145.05 kN
Zjednodušený posudek:
Souet Vk >=Bvk ... 145.05 >= 0.00 ... Posudek vyhovuje
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kotevní(A)- a podporové(S) reakce ve všech stavebních stavech:
Stavební stav B NS-T(2):
Charakteristické úinky:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
104.77
29.44
134.20
10.00
10.00
138.9
Návrhové úinky pi NS-P(1):
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k
Ah,d
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
104.77
29.44
185.59
Stavební stav C NS-T(2):
Charakteristické úinky:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
35.24
28.20
63.44
10.00
10.00
65.7
A
6.00
15.00
199.00
3.64
202.64
10.00
10.90
209.8
Návrhové úinky pi NS-P(1):
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k
Ah,d
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
35.24
28.20
89.87
A
6.00
15.00
199.00
3.64
274.11
Zptný zásyp R NS-T(2):
Charakteristické úinky:
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k Ahg+q,k min.Dél nut.Dél Ag+q,k
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
[m]
[m]
[kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
13.37
28.20
41.56
10.00
10.00
43.0
A
6.00
15.00
260.11
3.64
263.75
10.90
11.50
273.1
Návrhové úinky pi NS-P(1):
TypPoloha
Sklon
Ahg,k
Ahq,k
Ah,d
[m]
[°]
[kN/lfm] [kN/lfm] [kN/lfm]
--------------------------------------------------------------------------A
2.00
15.00
13.37
28.20
60.34
A
6.00
15.00
260.11
3.64
356.60
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dimensioning results
WJ PP
%HWD ƒ
WV PP
K PP
SURILOH$UFHORU$5%('$=XQG$=$=
VWHHOJUDGH6>*DPPD0 @
E PP E PP E PP E PP
Design of the sheet wall
Internal design-forces E,d (per m wall):
Maximum of the moment
max M1 =
202.03
at z1 =
5.08
all. N1 =
-97.99
Moment
M2 = -321.93
at z2 =
6.00
all. N2 =
-9.22
Maximum of the shear force max Q =
210.25
at z3 =
7.91
Moment =
-1.16
all. N =
183.20
[kNm] in phase: 'B'
[m]
[kN]
[kNm] in phase: 'A'
[m]
[kN]
[kN] in phase: 'A'
[m]
[kNm]
[kN]
Dimensioning Code: EN 1993 (EC 3)
Safety factors:
gamma,M0: 1.00, gamma,M1: 1.10
beta,B:
1.00, beta,D:
1.00
Sheet pile wall: (all values are per running meter)
Distance of beams = 1.00 m
Cross section
= Arcelor/ARBED AZ-700 und AZ-770 AZ 13-770
A: 126.00 cm2 Iy: 22360.00 cm4 Wy,el: 1300.00 cm3 Wy,pl: 1546.00 cm3
Steel: E = 210000 N/mm2, fyk = 235 N/mm2
Avg. decrease in thk. due to corrosion dsr = 1.00 mm,
Factor a = dsr/((t+s)/2) = 1.00/((9.0+9.0)/2) = 0.111
Cross section class = 2 (b/t/eps = 345.0/8.0/1.000 = 43.1)
Shear buckling of the web (w,b): hw/s/(72*eps) = 526.66/8.00/72*1.00 =
91.4 %.
No further investg. req.
Performing Buckling checks due to EN 1993-5 5.2.3.
Actions, Reactions:
Md:
Design moment, action
Nd:
Design normal force, action
Vd:
Design shear force, action
M,c,Rd:
Design resistance for bending moment, without any reductions.
M,cRd,red: Final design resistance for bending moment
N,c,Rd:
Design resistance for normal force component
V,c,Rd:
Design resistance for shear force
Ed,MN,el: Design actions for elastic M and N interaction (M/W+N/A)
Rd,MN,el: Design resistance for elastic M and N interaction
Ed,V,el:
Design actions for elastic shear stress (V/Av)
Rd,V,el:
Design resistance for elastic shear force
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Utilizations:
X,pl:
Plastic utilization, if applicable
X,el:
Elastic util. (only critical is plastic calculation is
impossible)
w,b:
Shear-buckling of the web
MN,bk:
Buckling due to moment and normal force
Md
Nd
Vd [kN, m] | Utilization ratios[%]
M,c,Rd McRd,red
N,c,Rd
V,c,Rd | M,pl
N,pl V,pl
w,b MN,bk
Ed,MN,el Rd,MN,el Ed,V,el Rd,V,el | MN,el V,el
--------------------------------------|-----------------------------z:
7.91 "A", lbk = 25.54 m
-1.16
183.20
210.25
|
322.94
322.94 2632.00
472.23 |
0.4
7.0 44.5 ----15.43
235.00
53.69
235.00 |
0.4 15.7
z:
z:
6.00 "A", lbk = 25.54 m
-321.93
-9.22
-36.54
322.94
322.94 2632.00
248.37
235.00
9.33
5.08 "B", lbk = 6.82 m
202.03
-97.99
-5.05
322.94
322.94 2632.00
163.19
235.00
1.29
|
472.23 | 99.7
235.00 | 111.7
0.4
0.5
7.7
---
---
|
472.23 |
235.00 |
3.7
0.0
1.1
---
---
62.6
48.2
Steel checks passed requirements.
Anchor design
z ..............:
a ..............:
Alpha ..........:
Ah,d ...........:
Lf , gamM ......:
Fa,d ...........:
Ri,d ...........:
Lvp ............:
Uebs ...........:
Lges ...........:
Num
1
2
z
Alpha a
[m]
[°] [m]
2.00 15.0 1.00
6.00 15.0 1.00
Anchor depth
Anchor distance
Anchor declination
Horizontal support per m wall
Loadcase, safety-factor
Anchor force (dim-value)
Adm. anchor force (= Ri,k / gamM)
Length grouth body
Additional length
Total length of anchor (incl. Uebs + Lvp/2)
Ah,d Lf gamM
[kN/m]
185.6 1 1.15
356.6 1 1.15
Num Anchor type
1 Strand, 2x0.60", 1570/1770
2 Strand, 2x0.60", 1570/1770
Fa,d
[kN]
192.2
369.2
Ri,d
Lvp Uebs Lges
[kN] [m] [m]
[m]
382.3 4.00 0.50 12.50
382.3 4.00 0.50 14.00
Ok?
Yes
Yes

Podobné dokumenty

Záporová pažící konstrukce, 3x kotven, 1+4 stavební fáze

Záporová pažící konstrukce, 3x kotven, 1+4 stavební fáze Svtla šíka fošen bl: Hloubka vetknutí t0: Souinitel odporu zeminy pro tecí složku KR: Souinitel odporu zeminy pro kohezní složku KK: Souinitel odporu zeminy s delta=0 KR0: Souinitel odporu z...

Více

Milánská železobetonová stěna, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze

Milánská železobetonová stěna, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze Zohlednní koheze dle DIN 4085 min kagh: 0.20 Záporné hodnoty tlaku zeminy od vlastní tíhy a pitížení piadit 0 Zohlednit vertikální podíl tlaku zeminy: Ne Úhel smykové plochy: 45+phi/2 Aproximac...

Více

Pilotová stěna s mezivýplní, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze

Pilotová stěna s mezivýplní, 1x kotvená, 1+1 stavební fáze ...Specifická tíha zeminy bez vodního vztlaku ...Specifická tíha zeminy pi vodním vztlaku ...Úhel tení na stn náhradní síly. ...Úhel tení na stn posudek V ...Pedepsaný akt. souinitel tlaku...

Více

Pilotová stěna převrtávaná s klenbou, 1x

Pilotová stěna převrtávaná s klenbou, 1x Zohlednní koheze dle DIN 4085 min kagh: 0.20 Záporné hodnoty tlaku zeminy od vlastní tíhy a pitížení piadit 0 Zohlednit vertikální podíl tlaku zeminy: Ne Úhel smykové plochy: 45+phi/2 Aproximac...

Více

Mostové je®áby ABUS

Mostové je®áby ABUS Frekvençní mπniç „ABULiner“ firmy ABUS umoΩñuje komfortní ®e√ení v p®ípadech, ve kter¥ch mají b¥t zdvihadla vybavena plynule regulovatelnou rychlostí zdvihu pro zvlá√tπ p®esnou manipulaci s b®emene...

Více

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT Quick Tutorial Praha –  Ostrava LKPR – LKMT Úprava 21. ledna 2009

Více

Rozbory - Správa CHKO Třeboňsko

Rozbory - Správa CHKO Třeboňsko 1. Identifika ní údaje 1.1. Výnos CHKO T ebo sko byla z ízena výnosem ministerstva kultury SR ze dne 15.11. 1979 pod .j. 22737/79 (viz p íl. 1). Základní ochranné podmínky CHKO a další náležitosti...

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky

Aktualizace Regionální surovinové politiky Horního zákona). Ložiska se tží bez dobývacího prostoru v režimu innosti provádné hornickým zpsobem a to na základ kladného územního rozhodnutí. Nebilancované ložisko (subr. N) – vylouené-vyj...

Více