ANJ gramatika

Komentáře

Transkript

ANJ gramatika
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
PRESENT SIMPLE
UŢITÍ:
- u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti
SIGNÁLNÍ SLOVA:
always (vţdycky)
often (často)
usually (obvykle)
every (kaţdý)
TVORBA:
os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
-
ve 3. os. j. č. se ke slovesu přidává –(e)s !!!
Příklady:
 Jdu domů.
 Jana jde domů.
 Petr píše dopis kaţdý týden.
 Vţdy v sobotu koukám na TV.
I go home. (I usually go home.)
Jane goes home.
Peter writes a letter every week.
I watch TV always on Saturday.
OTÁZKA:
pomocné sloveso „DO(DOES)“ + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu
Příklady:
 Jdeš domů?
 Jde (on) domů?
Do you go home?
Does he go home?
ZÁPOR:
os. záj. + pomocné sloveso „DO(DOES)NOT“ + význam. sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nejdu domů.
 Nejde domů (ona).
I don´t go home.
She doesn´t go home.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
„NOT“ se dává mezi os. zájmeno a sloveso, ale ve staţeném tvaru zůstává
sloţenina don´t (doesn´t) pohromadě.
Příklady:
 Nevidíte to?

Do you not see it?
Don´t you see it?
Does he not work?
Doesn´t he work?
(on) Nepracuje?
1
PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
PRESENT CONTINUOUS
UŢITÍ:
- u děje, který probíhá právě teď
SIGNÁLNÍ SLOVA:
now (teď)
just (právě)
always (vţdycky)
TVORBA:
os. zájmeno + „BE“ v přísluš. tvaru + význam. sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Dívám se na TV.
 Jana přichází.
I´m watching TV.
Jane is coming.
OTÁZKA:
„BE“ v přísluš. tvaru + os. zájmeno + význam. sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Díváš se na TV?
 Čte Petr knihu?
Are you watching TV?
Is Peter reading the book?
ZÁPOR:
os. zájm. + „BE“[„NOT“] v přísluš. tvaru + význam. sloveso v ing. tvaru
Příklady:
 Nedívám se na TV.
 Petr nečte knihu.
I´m not watching TV.
Peter is not reading the book.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
„BE“[„NOT“] v přísluš. tvaru + os. zájm. + význam. sloveso v ing. tvaru
Příklady:
 Nedíváš se na TV?

Aren´t you watching TV?
(Are you not watching TV?)
Isn´t Peter reading the book?
(Is Peter not reading the book?)
Petr nečte knihu?
Slovesa, která netvoří průběhové tvary v přítomném čase:
* slovesa smyslového vnímání (see, hear, smell, taste = chutnat,...)
* slovesa myšlenkové činnosti (know, understand, believe, remember,
suppose = domnívat se, ...)
* slovesa citových vztahů (love, like, hate, prefer, ...)
* slovesa vyjadřující přání, chtění (want, wish, need, ...)
Příklady:
 Slyším tě.
 Rozumím Vám.
 Preferuji bílou barvu.
 Potřebuje ho (ona).
I hear you.
I understand you.
I prefer white color.
She need him.
2
MINULÝ ČAS PROSTÝ
PAST SIMPLE
UŢITÍ:
- u děje, který skončil v minulosti (ve větě je zpravidla časové určení)
- u děje, který se v minulosti opakoval
- v souvislém vyprávění o minulosti
SIGNÁLNÍ SLOVA:
yesterday
last week
two years ago
TVORBA:
Významová slovesa
os. zájmeno + sloveso v minulém čase
*
pravidelná => -(e)d
o končící na souhlásku => -ed
o končící nevysloveným –e => -d
o končící na souhlásku a –y => mění se -y na –i + -ed
o končící na samohlásku a –y => -y se nemění
o jednoslabičná s krátkou samohl. a souhl. => souhláska se zdvojuje
o u přízvučného koncového –r a –l => hláska se zdvojuje vždy
*
nepravidelná => 2. tvar slovesa
Příklady:
 Pracoval jsem.
 Ţil jsem.
 Studoval jsem.
 Zůstal jsem.
 Zastavil jsem se.
 Dával jsem přednost.
 Šel jsem.
I
I
I
I
I
I
I
worked. (to work)
lived. (to live)
studied. (to study)
stayed. (to stay)
stopped. (to stop)
preferred. (to prefer)
went.
Pomocná slovesa
„to BE“
os. zájmeno + pomocné sloveso „WAS(WERE)“
Příklady:
 Byl jsem doma.
 Byli jsme doma.
„to HAVE“
I was at home.
We were at home.
os. zájmeno + pomocné sloveso „HAD“
Příklady:
 Měl jsem auto.
 Měla auto.
„to DO“
I had a car.
She had a car.
os. zájmeno + pomocné sloveso „DID“
Příklady:
 Udělal jsem to.
 Udělal to.
I did it.
He did it.
3
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájmeno + „COULD“ + významové sloveso
Příklady:
 Mohl jsem jít.
 Mohl jít.
- uţívá se také opisu
I could go.
He could go.
(být schopen)
to be able to
Příklady:
 Mohl jsem jít.
 Mohli jsme jít.
„MAY“
I was able to go.
We were able to go.
os. zájm. + „TO BE ALLOWED TO“ v min. čase + význam. sloveso
to be allowed to = být dovoleno, smět
Příklady:
 Směl jsem to udělat.
 Směli jsme to udělat.
„MUST“
I was allowed to do it.
We were allowed to do it.
os. zájmeno + „TO HAVE TO“ v min. čase + významové sloveso
Příklady:
 Musel jsem jít.
 Musel jít.
I had to go.
He had to go.
4
OTÁZKA:
Významová slovesa
pomocné sloveso „DID“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Pracoval jsi včera?
 Navštívila loni Francii?
Did you work yesterday?
Did she visit France last year?
Pomocná slovesa
„to BE“
pomocné sloveso „WAS(WERE)“ + os. zájmeno
Příklady:
 Byl jsi včera doma?
 Byli jste tam?
„to HAVE“
Was you at home yesterday?
Were you there?
pomocné sloveso „DID“ + os. zájmeno + „HAVE“
Příklady:
 Měl jsi auto?
 Měla auto?
„to DO“
Did you have a car?
Did she have a car?
pomocné sloveso „DID“ + os. zájmeno + „DO“
Příklady:
 Co udělal?
 Udělal jsi to?
What did he do?
Did you do it?
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULD“ [„WAS(WERE)“] + os. zájmeno + význam. sloveso v inf.
[„ABLE TO“ + význam. sloveso v inf.]
Příklady:
 Mohl jsem tam jít?

Could I go there?
Was I able to go there?
Could we go there?
Were we able to go there?
Mohli jsme tam jít?
„MAY“
„WAS(WERE)“ + os. zájm. + „ALLOWED TO“ + význam. sloveso v inf.
Příklady:
 Směl jsem tam jít?
 Směli jsme tam jít?
„MUST“
Was I allowed to go there?
Were we allowed to go there?
„DID“ + os. zájmeno + „HAVE TO“ + význam. sloveso v infinitivu
Příklady:
 Musel jsem tam jít?
 Musel tam jít?
Did I have to go there?
Did he have to go there?
5
ZÁPOR:
Významová slovesa
os. zájmeno + „DID NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nešli jsme tam.
 Nepracovala.
We didn´t go there.
She didn´t work.
Pomocná slovesa
„to BE“
os. zájmeno + pomocné sloveso „WAS(WERE)NOT“
Příklady:
 Nebyla ve škole.
 Včera jsme nebyli v kině.
„to HAVE“
She wasn´t at school.
We weren´t in the cinema yesterday.
os. zájmeno + pomocné sloveso „DID NOT“ + „HAVE“
Příklady:
 Neměl jsem auto.
 Neměla auto.
„to DO“
I didn´t have a car.
She didn´t have a car.
os. zájmeno + pomocné sloveso „DID NOT“ + „DO“
Příklady:
 Neudělal jsem to.
 Neudělal to.
I didn´t do it.
He didn´t do it.
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájm. + „COULD NOT“ [„WAS(WERE)NOT“] + význam. sloveso v inf.
[„ABLE TO“ + význam. sloveso v inf.]
Příklady:
 Nemohl jsem tam jít.

I couldn´t go there.
I wasn´t able to go there.
We couldn´t go there.
We weren´t able to go there.
Nemohli jsme tam jít.
„MAY“
os. zájm. + „WAS(WERE)NOT“ + „ALLOWED TO“ + význam. sloveso v inf.
Příklady:
 Nesměl jsem tam jít.
 Nesměli jsme tam jít.
„MUST“
I wasn´t allowed to go there.
We weren´t allowed to go there.
os. zájm. + „DID NOT“ + „HAVE TO“ + význam. sloveso v inf.
Příklady:
 Nemusel jsem tam jít.
 Nemusel tam jít.
I didn´t have to go there.
He didn´t have to go there.
6
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
Významová slovesa
„DIDN´T“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nešli jste tam?

Didn´t you go there?
(Did you not go there?)
Didn´t she work?
(Did she not work?)
Nepracovala?
Pomocná slovesa
„to BE“
pomocné sloveso „WASN´T(WEREN´T)“ + os. zájmeno
Příklady:
 Nebyla ve škole?
 Nebyli jste v kině?
„to HAVE“
Wasn´t she at school?
Weren´t you in the cinema?
pomocné sloveso „DIDN´T“ + os. zájmeno + „HAVE“
Příklady:
 Neměl jsi auto?
 Neměla auto?
„to DO“
Didn´t you have a car?
Didn´t she have a car?
pomocné sloveso „DIDN´T“ + os. zájmeno + „DO“
Příklady:
 Neudělal jsi to?
 Neudělal to?
Didn´t you do it?
Didn´t he do it?
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULD NOT“ [„WASN´T(WEREN´T)“] + os. zájm. + význam. sloveso
v inf. [„ABLE TO“ + význam. sloveso v inf.]
Příklady:
 Nemohl jsem tam jít?

Couldn´t I go there?
Wasn´t I able to go there?
Couldn´t you go there?
Weren´t you able to go there?
Nemohli jste tam jít?
„MAY“
„WASN´T(WEREN´T)“ + os. zájm. + „ALLOWED TO“ + význam. slov. v inf.
Příklady:
 Nesměl jsem tam jít?
 Nesměli jste tam jít?
„MUST“
Wasn´t I allowed to go there?
Weren´t you allowed to go there?
„DIDN´T“ + os. zájm. + „HAVE TO“ + význam. sloveso v inf.
Příklady:
 Nemusel jsem tam jít?
 Nemusel tam jít?
Didn´t I have to go there?
Didn´t he have to go there?
7
MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
PAST CONTINUOUS
UŢITÍ:
- u děje, který probíhal současně s jiným minulým dějem
signální slovo: when (kdyţ)
př.: Přišel, kdyţ jsem se díval na TV.
He came, when I was watching TV.
Děj, který trval déle, je v minulém čase průběhovém, děj, který
byl jednorázový je v minulém čase prostém.
-
jestliţe dva děje začaly v minulosti ve stejnou dobu, probíhaly stejně
a skončily stejně
signální slovo: while (zatímco)
př.: Zatímco maminka vařila oběd, tatínek si četl noviny.
While mother was cooking lunch, father was reading the newspaper.
Oba děje jsou v minulém čase průběhovém.
-
u děje, který trval v minulosti po určitou dobu
př.: Včera odpoledne jsem pracovala na zahradě.
Yesterday afternoon I was working in the garden.
-
u děje, který trval v minulosti po určitou dobu, určitý okamţik
př.: Včera odpoledne jsem pracovala na zahradě.
Yesterday afternoon I was working in the garden.
př.: Včera ráno v 8 hodin jsem tě čekala na nádraţí.
Yesterday morning at 8 o´clock I was waiting for you in the
railway station.
TVORBA:
os. zájmeno + „WAS(WERE)“ + významové sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Zpívali jsme.
 Jana šla.
OTÁZKA:
We were singing.
Jane was walking.
„WAS(WERE)“ + os. zájmeno + významové sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Poslouchali jsme rádio?
 Četl Petr knihu?
ZÁPOR:
Were we listening to the radio?
Was Peter reading the book?
os. zájmeno + „WAS(WERE)NOT“ + význam. sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Neposlouchali jsme radio.
 Petr nečetl knihu.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
We weren´t listening to the radio.
Peter wasn´t reading the book.
„WASN´T(WEREN´T)“ + os. zájm. + sloveso v ing. tvaru
Příklady:
 Neposlouchali jste radio?

Weren´t you listening to the radio?
(Were you not listening to ...?)
Wasn´t Peter reading the book?
(Was Peter not reading the book?)
Nečetl Petr knihu?
8
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
PRESENT PERFECT
UŢITÍ:
- u děje, který začal v minulosti a jeho následky zasahují do přítomnosti
(není určeno, kdy se stal – není to důleţité)
- u děje, který se odehrál v období dosud neskončeném (dnes, tento týden,
letos) a děj tedy dosud trvá
SIGNÁLNÍ SLOVA:
already (uţ)
yet (ještě)
not yet (ještě ne)
so far (dosud)
just (právě)
seldom (zřídka)
(n)ever (nikdy, někdy)
since (od, od té doby)
TVORBA:
os. zájm. + pomoc. sloveso „HAVE(HAS)“ + význam. sloveso v příčestí minulém
-
příčestí minulé = 3. tvar nepravid. sloves nebo –(e)d u pravid. sloves
Příklady:
 Koupil jsem si nové boty.

I have bought new shoes.
(někdy v minulosti a stále je mám)
He has seen your mother this
morning. (den ještě neskončil)
Dnes ráno viděl tvou matku.
OTÁZKA:
pomoc. sloveso „HAVE(HAS)“ + os. zájm. + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Uţ jsi napsal ten dopis?
 Koupil si nové boty?
Have you already written the letter?
Has he bought new shoes?
ZÁPOR:
os. záj. + „HAVE(HAS)NOT“ + význam. sloveso v příšestí minulém
Příklady:
 Nekoupil si nové boty.
 Ještě jsem ten dopis nenapsal.
He hasn´t bought new shoes.
I haven´t written the letter yet.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
„WASN´T(WEREN´T)“ + os. zájm. + význam. sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Neţil tam?

Hasn´t he lived there?
(Has he not lived there?)
Haven´t you bought new shoes?
(Have you not bought new shoes?)
Nekoupili jste si nové boty?
9
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
PRESENT PERFECT CONTINUOUS
UŢITÍ:
- u děje, který začal v minulosti, trvá v přítomnosti a pravděpodobně bude
pokračovat i v budoucnosti
SIGNÁLNÍ SLOVA:
for (po určitou dobu)
since (od, od té doby)
TVORBA:
os. zájmeno + „HAVE(HAS)BEEN“ + významové sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Angličtinu se učím uţ 10. rok.

Ţiji v Praze od roku 1979.

V Praze ţiji uţ 15 let.

Čeká na ní uţ 4 hodiny.
I have been learning English for
the seventh year.
I have been living in Prague since
1979.
I have been living in Prague for
15 years.
He has been waiting for her for
4 hours.
OTÁZKA:
„HAVE(HAS)“ + os. zájmeno + „BEEN“ + významové sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Ţiješ zde uţ 3 roky?

Have you been living here for
3 years?
Has she been teaching students
since 1980?
Učí studenty od roku 1980?
ZÁPOR:
os. zájmeno + „HAVE(HAS)NOT BEEN“ + významové sloveso v ingovém tvaru
Příklady:
 Nepracuji v Londýně uţ 5 let.

I haven´t been working in London
for 5 years.
She hasn´t been learning French
since 1995.
Franc. se neučí od roku 1995.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
„HAVEN´T(HASN´T)“ + os. zájm. + „BEEN“ + význam. sloveso v ing. tvaru
Příklady:
 Nečekáš tu uţ 4 hodiny?

Haven´t you been waiting here for
4 hours?
(Have you not been waiting ...?)
Hasn´t she been living here since
1990?
(Has she not been living ...?)
Neţije tu od roku 1990?
10
PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ
PAST PERFECT
UŢITÍ:
- u dějů, které probíhaly v minulosti současně a jeden skončil dřív
Děj, který skončil dřív, je v předminulém čase.
Děj, který skončil potom je v minulém čase prostém.
SIGNÁLNÍ SLOVA:
before (neţ)
until (dokud)
because (protoţe)
TVORBA:
os. zájmeno + pomoc. sloveso „HAD“ + význam. sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Nevrátila tu knihu, dokud
ji nepřečetla.
 Bylo mi špatně, protoţe jsem
snědl něco špatného v restaur.
 Neţ přišel, koupil květinu.
She didn´t give the book back,
until she had read it.
I felt sick, because I had eaten
something bad in the restaurant.
Before he came, he had bouhgt
a flower.
OTÁZKA:
pomocné sloveso „HAD“ + os. zájmeno + význam. sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Koupil jsi květinu, neţ
jsi přišel?
Had you bought a flower, before
you came?
ZÁPOR:
os. zájmeno + „HAD NOT“ + významové sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Nekoupil květinu, neţ přišel.

He hadn´t bought a flower, before
he came.
I didn´t know it, because
I hadn´t watched TV.
Nevěděl jsem to, protoţe jsem
se nedíval na TV.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
„HADN´T“ + os. zájmeno + významové sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Proč jsi nekoupil květinu,
neţ jsi přišel?
Why hadn´t you bought a flower,
before you came?
11
BUDOUCÍ ČAS
FUTURE TENSE
UŢITÍ:
- u děje, který vyjadřuje budoucnost
TVORBA:
os. zájmeno + pomocné sloveso „WILL“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Půjdu domů.
 Napíše knihu.
I will go home.
She will write a book.
OTÁZKA:
pomocné sloveso „WILL“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
minulém
Příklady:
 Půjdeš domů?
Will you go home?
 Napíše tu knihu?
Will she write the book?
ZÁPOR:
os. zájmeno + „WILL NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nepůjdu tam.
 Nenapíše tu knihu.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
I won´t go there.
She won´t write the book.
„WON´T“ + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nepůjdeš tam?

Won´t
(Will
Won´t
(Will
Nenapíše tu knihu?
you
you
she
she
go there?
not go there?)
write the book?
not write the book?)
VYJÁDŘENÍ VELMI BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI:
- něco se chystá, k něčemu se schyluje
os. zájmeno + „TO BE GOING TO + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Bude pršet.
 Dám si oběd.
 Dnes večer mi půjčí své auto.
It is going to rain.
I´m going to have a lunch.
He is going to lend me his car
this evening.
POUŢITÍ SLOVESA „SHALL“:
- moţné pouţít místo „WILL“, ale pouze v 1. osobě jednot. i mnoţného čísla
- spíše však ve významu: mám něco udělat?
Příklady:
 Mám tam jít?
 Mám otevřít okno?
 Co mám dělat?
Shall I go there?
Shall I open the window?
What shall I do?
12
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB PŘÍTOMNÝ
PRESENT CONDITIONAL
TVORBA:
Významová slovesa
os. zájmeno + „WOULD“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Šla bych.
 Šel by.
 Spal bych.
 Četla bych.
 Jedl by.
I would go.
He would go.
I would sleap.
I would read.
He would eat.
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájmeno + „COULD“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Mohl bych jít.
 Mohl by se učit.
„MAY“
I could go.
He could learn.
os. zájmeno + „MIGHT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Směl bych tam jít.
 Směl by číst.
„MUST“
I might go there.
He might read.
os. zájmeno + „WOULD HAVE TO“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Musel bych tam jít.
 Musel by psát.
„SHOULD“ = „OUGHT TO“
I would have to go there.
He would have to learn.
os. zájm. + „SHOULD(OUGHT TO)“ + sloveso v inf.
Příklady:
 Měl bych tam jít.

I should go there.
I ought to go there.
He should learn.
He ought to learn.
Měl by se učit.
OTÁZKA:
Významová slovesa
„WOULD“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Šla bych tam?
 Šel by tam?
Would I go there?
Would he go there?
13
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULD“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Mohl bych jít?
 Mohl by se učit?
„MAY“
Could I go?
Could he learn?
„MIGHT“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Směl bych tam jít?
 Směl by číst?
„MUST“
Might I go there?
Might he read?
„WOULD“ + os. zájmeno + „HAVE TO“ + význ. sloveso v inf.
Příklady:
 Musel bych tam jít?
 Musel by psát?
„SHOULD“ = „OUGHT TO“
Would I have to go there?
Would he have to learn?
„SHOULD“ + os. zájmeno + význ. sloveso v inf.
Příklady:
 Měl bych tam jít?
 Měl by se učit?
Should I go there?
Should he learn?
ZÁPOR:
Významová slovesa
os. zájmeno + „WOULD NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nešla bych tam.
 Nešel by tam.
I wouldn´t go there.
He wouldn´t go there.
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájmeno + „COULD NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nemohl bych tam jít.
 Nemohl by se učit.
„MAY“
I couldn´t go there.
He couldn´t learn.
os. zájmeno + „MIGHT NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nesměl bych tam jít.
 Nesměl by číst.
„MUST“
I might not go there.
He might not read.
os. zájmeno + „WOULD NOT“ + „HAVE TO“ + význ. sloveso v inf.
Příklady:
 Nemusel bych tam jít.
 Nemusel by psát.
I wouldn´t have to go there.
He wouldn´t have to learn.
14
„SHOULD“ = „OUGHT TO“
os. zájmeno + „SHOULD NOT(OUGHT NOT TO)“ + významové sloveso v inf.
Příklady:
 Neměl bych tam jít.

I shouldn´t go there.
(I oughtn´t to go there.)
He shouldn´t learn.
(He oughtn´t to learn.)
Neměl by se učit.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
Významová slovesa
„WOULDN´T“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nešli byste tam?

Wouldn´t you go there?
(Would you not go there?)
Wouldn´t he go there?
(Would he not go there?)
Nešel by tam?
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULDN´T“ + os. zájmeno + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nemohli byste tam jít?

Couldn´t you go there?
(Could you not go there?)
Couldn´t he learn?
(Could he not learn?)
Nemohl by se učit?
„MAY“
„MIGHT“ + os. zájmeno + „NOT“ + významové sloveso v infinitivu
Příklady:
 Nesměli byste tam jít?
 Nesměl by číst?
„MUST“
Might you not go there?
Might he not read?
„WOULDN´T“ + os. zájmeno + „HAVE TO“ + význ. sloveso v inf.
Příklady:
 Nemuseli byste tam jít?

Wouldn´t you have to go there?
(Would you not have to go there?)
Wouldn´t he have to learn?
(Would he not have to learn?)
Nemusel by psát?
„SHOULD“ = „OUGHT TO“
„SHOULDN´T + os. zájm. + význ. sloveso v inf.
Příklady:
 Neměl bych tam jít?

Shouldn´t I go there?
(Should I not go there?)
(Ought I not to go there?)
Shouldn´t he learn?
(Should he not learn?)
(Ought he not to learn?)
Neměl by se učit?
15
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ
PAST CONDITIONAL
TVORBA:
Významová slovesa
os. zájmeno + „WOULD“ + „HAVE“ + významové sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Byla bych šla.
 Byl bych ti pomohl.
 Byl by jedl.
I would have gone.
I would have helped you.
He would have eaten.
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájm. + „COULD“ + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych mohl jít.
 Byl by se mohl učit.
„MAY“
I could have gone.
He could have learnt.
os. zájm. + „MIGHT“ + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych tam směl jít.
 Byl by směl číst.
„SHOULD“
I might have gone there.
He might have read.
os. zájm. + „SHOULD“ + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych tam měl jít.
 Byl by se měl učit.
I should have gone there.
He should have learnt.
OTÁZKA:
Významová slovesa
„WOULD“ + os. zájmeno + „HAVE“ + významové sloveso v příčestí minulém
Příklady:
 Byla bych šla?
 Byl bych ti pomohl?
 Byl by jedl?
Would I have gone?
Would I have helped you?
Would he have eaten?
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULD“ + os. zájm. + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych mohl jít?
 Byl by se mohl učit?
Could I have gone?
Could he have learnt?
16
„MAY“
„MIGHT“ + os. zájm. + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych tam směl jít?
 Byl by směl číst?
„SHOULD“
Might I have gone there?
Might he have read?
„SHOULD“ + os. zájm. + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Byl bych tam měl jít?
 Byl by se měl učit?
Should I have gone there?
Should he have learnt?
ZÁPOR:
Významová slovesa
os. zájmeno + „WOULD NOT“ + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyla bych šla.
 Nebyl bych ti pomohl.
 Nebyl by jedl.
I wouldn´t have gone.
I wouldn´t have helped you.
He wouldn´t have eaten.
Způsobová slovesa
„CAN“
os. zájm. + „COULD NOT“ + „HAVE“ + význ. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyl bych mohl jít.
 Nebyl by se mohl učit.
„MAY“
I couldn´t have gone.
He couldn´t have learnt.
os. zájm. + „MIGHT NOT“ + „HAVE“ + význ. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyl bych tam směl jít.
 Nebyl by směl číst.
„SHOULD“
I might not have gone there.
He might not have read.
os. zájm. + „SHOULD NOT“ + „HAVE“ + sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyl bych tam měl jít.
 Nebyl by se měl učit.
I shouldn´t have gone there.
He shouldn´t have learnt.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
Významová slovesa
„WOULDN´T“ + os. zájmeno + „HAVE“ + význam. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyla bych šla?

Nebyl bych ti pomohl?

Nebyl by jedl?
Wouldn´t I have gone?
(Would I not have gone?)
Wouldn´t I have helped you?
(Would I not have helped you?)
Wouldn´t he have eaten?
(Would he not have eaten?)
17
Způsobová slovesa
„CAN“
„COULDN´T“ + os. zájm. + „HAVE“ + význ. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyl bych mohl jít?

„MAY“
Couldn´t I have gone?
(Could I not have gone?)
Couldn´t he have learnt?
(Could he not have learnt?)
Nebyl by se mohl učit?
„MIGHT“ + os. zájm. + „NOT“ + „HAVE“ + význ. sloveso v příčestí min.
Příklady:
 Nebyl bych tam směl jít?
 Nebyl by směl číst?
Might I not have gone there?
Might he not have read?
18
POUŢITÍ „WOULD LIKE“
USING OF „WOULD LIKE“
I would like = chtěl bych
TVORBA:
Příklady:
 Chtěl bych tě pozvat.
 Chtěl by šálek čaje.
I would like to invite you.
He would like a cup of tea.
OTÁZKA:
Příklady:
 Chtěl by mě pozvat?
 Chtěl byste šálek čaje?
Would he like to invite me?
Would you like a cup of tea?
ZÁPOR:
Příklady:
 Nechtěl bych tě pozvat.
 Nechtěl by šálek čaje.
I wouldn´t like to invite you.
He wouldn´t like a cup of tea.
ZÁPORNÁ OTÁZKA:
Příklady:
 Nechtěl by mě pozvat?
 Nechtěl bys šálek čaje?
Wouldn´t he like to invite me?
wouldn´t you like a cup of tea?
19
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA
MODAL VERBS
„CAN“ = MOCI
TVORBA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Mohu to udělat.
I can do it.
I´m able to do it.
Minulý čas
Mohl jsem to udělat.
I could do it.
I was able to do it.
Budoucí čas Budu to moci udělat.
----I will be able to do it.
OTÁZKA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Mohu to udělat?
Can I do it?
Am I able to do it?
Minulý čas
Mohl jsem to udělat?
Could I do it?
Was I able to do it?
Budoucí čas Budu to moci udělat?
----Will I be able to do it?
ZÁPOR:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Nemohu to udělat.
I can´t do it.
I´m not able to do it.
Minulý čas
Nemohl jsem to udělat. I couldn´t do it.
I wasn´t able to do it.
Budoucí čas Nebudu to moci udělat.
----I will not be able to do it.
„MAY“ = SMĚT
TVORBA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Smím to udělat.
I may do it.
I´m allowed to do it.
Minulý čas
Směl jsem to udělat.
----I was allowed to do it.
Budoucí čas Budu to smět udělat.
----I will be allowed to do it.
OTÁZKA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Smím to udělat?
May I do it?
Am I allowed to do it?
Minulý čas
Směl jsem to udělat?
----Was I allowed to do it?
Budoucí čas Budu to smět udělat?
----Will I be allowed to do it?
ZÁPOR:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Nesmím to udělat.
I may(must)not do it.
I´m not allowed to do it.
Minulý čas
Nesměl jsem to udělat.
----I wasn´t allowed to do it.
Budoucí čas Nebudu to smět udělat.
----I will not be allowed to do it.
„MUST“ = MUSET
TVORBA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Musím to udělat.
I must do it.
I have to do it.
Minulý čas
Musel jsem to udělat.
----I had to do it.
Budoucí čas Budu to muset udělat.
----I will have to do it.
OTÁZKA:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Musím to udělat?
Must I do it?
Do I have to do it?
Minulý čas
Musel jsem to udělat?
----Did I have to do it?
Budoucí čas Budu to muset udělat?
----Will I have to do it?
ZÁPOR:
Česká věta
V AJ: Normální tvar
V AJ: Opisný tvar
Přítomný čas
Nemusím to udělat.
I need not do it.
I don´t have to do it.
Minulý čas
Nemusel jsem to udělat.
----I didn´t have to do it.
Budoucí čas Nebudu to muset udělat.
----I will not have to do it.
20
SOUSLEDNOST ČASŮ
SEQUENCE OF TENSES
Pokud je HV v přít. čase, překládá se VV stejným časem, jaký slyšíme v ČJ.
Pokud je však HV v minulém čase, u VV dochází k mechanickému přesunu časů:
Vedlejší věta v ČJ
v přítomném čase
v minulém čase
v budoucím čase
v předpřítomném čase
MECHANICKÝ
MECHANICKÝ
MECHANICKÝ
MECHANICKÝ
PŘESUN
PŘESUN
PŘESUN
PŘESUN
=>
=>
=>
=>
Vedlejší věta v AJ
na minulý čas
na předminulý čas
na podmiňovací způsob přítomný
na předminulý čas
K posunu nedochází pokud je ve vedlejší větě:
„MUST“
URČENÍ ČASU (in 1990, yesterday)
jde-li o OBECNOU PRAVDU (He said London is the capital of Britain.)
1) Hlavní věta je v přítomném čase
a) vedlejší věta je v přítomném čase


Jan říká, ţe jde ven.
Jan říká, ţe nejde ven.
John says he goes out.
John says he doesn´t go out.
b) vedlejší věta je v minulém čase


Jan říká, ţe šel ven.
Jan říká, ţe nešel ven.
John says he went out.
John says he didn´t go out.
c) vedlejší věta je v budoucím čase


Jan říká, ţe půjde ven.
Jan říká, ţe nepůjde ven.
John says he will go out.
John says he will not go out.
d) vedlejší věta je v předpřítomném čase


Jan říká, ţe tam ţil.
Jan říká, ţe tam neţil.
John says he has lived there.
John says he hasn´t lived there.
2) Hlavní věta je v minulém čase
a) vedlejší věta je v přítomném čase


Jan řekl, ţe jde ven.
Jan řekl, ţe nejde ven.
John said he went out.
John said he didn´t go out.
b) vedlejší věta je v minulém čase


Jan řekl, ţe šel ven.
Jan řekl, ţe nešel ven.
John said he had gone out.
John said he hadn´t gone out.
c) vedlejší věta je v budoucím čase


Jan řekl, ţe půjde ven.
Jan řekl, ţe nepůjde ven.
John said he would go out.
John said he wouldn´t go out.
d) vedlejší věta je v předpřítomném čase


Jan řekl, ţe tam ţil.
Jan řekl, ţe tam neţil.
John said he had lived there.
John said he hadn´t lived there.
21
PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ OTÁZKY
DIRECT AND INDIRECT QUESTIONS
Přímá řeč
He said: „I live here.“
Nepřímá řeč
He said he lived here.
Pokud je v nepřímé řeči hlavní věta v minulém čase, řídí se čas ve větě
vedlejší pravidlem o souslednosti časové => dochází k mechanickému přesunu
časů.
K posunu opět nedochází pokud je ve vedlejší větě:
„MUST“
URČENÍ ČASU (in 1990, yesterday)
jde-li o OBECNOU PRAVDU (He said London is the capital of Britain.)
Slovosled v nepřímé otázce je stejný jako ve větě oznamovací.
Příklady na nepřímou řeč:
 Ptá se mě, kam jdu.
 Ptal se mě, kam jdu.
 Ptal se mě, kam jsem šel.
 Ptal se mě, kam půjdu.
He
He
He
He
asks me, where I go.
asked me, where I went.
asked me, where I had gone.
asked me, where I would go.




Říká,
Řekl,
Řekl,
Řekl,
He
He
He
He
says
said
said
said


Řekl, ţe zde ţil v roce 1970.
Řekl, ţe nesmí kouřit.
He said he lived here in 1970.
He said he must not smoke.




Rád bych věděl,
Zajímal se, kam
Zajímal se, kam
Zajímal se, kam
I wonder, where you go.
He wondered, where you went.
He wondered, where you had gone.
He wondered, where you would go.



Ptal se, zda zde ţiji.
Ptal se, zda jsem zde ţil.
Ptal se, zda zde budu ţít.
ţe
ţe
ţe
ţe
zde
zde
zde
zde
ţije.
ţije.
ţil.
bude ţít.
kam jdete.
jdete.
jste šli.
půjdete.
he
he
he
he
lives here.
lived here.
had lived here.
would live here.
He asked whether I lived here.
He asked whether I had lived here.
He asked whether I would live here.
22
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
IRREGULAR VERBS
P znamená, ţe existuje také pravidelný tvar, tj -ed
INFINITIV
výslov.
PRÉTERITUM výslov.
abide
arise
awake
[∂′baid]
[∂′raiz]
[∂′weik]
abode
arose
awoke
be
bear1
bear2
beat
become
befall
begin
behold
bend
bereave
beseech
bespeak
bet
bid1
bid2
bind
bite
bleed
blend
blow
break
breed
bring
broadcast
build
burn
burst
buy
[bi:]
[be∂]
[be∂]
[bi:t]
[bi′kam]
[bi′fo:l]
[bi′gin]
[bi′h∂uld]
[bend]
[bi′ri:v]
[bi′si:t∫]
[bi′spi:k]
[bet]
[bid]
[bid]
[baind]
[bait]
[bli:d]
[blend]
[bl∂u]
[breik]
[bri:d]
[briŋ]
[bro:dka:st]
[bild]
[b∂:n]
[b∂:st]
[bai]
was; were
bore
bore
beat
became
befell
began
beheld
bent
bereft
P
besought P
bespoke
bet
bade
bid
bound
bit
bled
blent
P
blew
broke
bred
brought
broadcast
built
burnt
P
burst
bought
cast
chide
choose
cleave1
cleave2
cling
come
cost
creep
crow
cut
[ka:st]
[t∫aid]
[t∫u:z]
[kli:v]
[kli:v]
[kliŋ]
[kam]
[kost]
[kri:p]
[kr∂u]
[kat]
cast
chid
chose
cleft
clave
clung
came
cost
crept
crew
cut
[ka:st]
P [t∫id]
[t∫∂uz]
[kleft]
P [kleiv]
[klaŋ]
[keim]
[kost]
[krept]
P [kru:]
[kat]
deal
dig
dive
do
draw
dream
drink
drive
dwell
[di:l]
[dig]
[daiv]
[du:]
[dro:]
[dri:m]
[driŋk]
[draiv]
[dwel]
dealt
dug
dived
did
drew
dreamt
drank
drove
dwelt
eat
[i:t]
fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
[fo:l]
[fi:d]
[fi:l]
[fait]
[faind]
[fli:]
[fliŋ]
PŘÍČESTÍ
MINULÉ
abode
arisen
awoken
výslov.
PŘEKLAD
[∂′boud]
[∂′rizn]
[∂′w∂ukn]
setrvat
vzniknout
probudit
[bi:n]
[bo:n]
[bo:n]
[bi:tn]
[bi′kam]
[bi′fo:ln]
[bi′gan]
[bi′held]
[bent]
[bi′reft]
[bi′so:t]
[bi′sp∂ukn]
[bet]
[bidn]
[bid]
[baund]
[bitn]
[bled]
[blent]
[bl∂un]
[br∂ukn]
[bred]
[bro:t]
[bro:dka:st]
[bilt]
[b∂:nt]
[b∂:st]
[bo:t]
být
nést
rodit
bít, tlouci
stát se
postihnout
začít
spatřit
ohnout
oloupit
zapřísahat
zamluvit si
(v)sázet (se)
nařizovat
nabídnout cenu
vázat
kousat
krvácet
mísit
foukat
lámat
plodit
přinést
vysílat rozhl.
stavět
hořet,pálit
prasknout
koupit
cast
chid(den) P
chosen
cleft
cleaved
clung
come
cost
crept
crowed
cut
[ka:st]
[t∫id(n)
[t∫∂uzn]
[kleft]
[kleivd]
[klaŋ]
[kam]
[kost]
[krept]
[kr∂ud]
[kat]
hodit
kárat
zvolit
rozštípnout
lpět
lpět
přijít
stát (o ceně)
plazit se
kokrhat
řezat,krájet
[delt]
P [dag]
[daivd]
[did]
[dru:]
P [dremt]
[dræŋk]
[dr∂uv]
[dwelt]
dealt
dug
dived
done
drawn
dreamt
drunk
driven
dwelt
[delt]
[dag]
[daivd]
[dan]
[dro:n]
[dremt]
[draŋk]
[drivn]
[dwelt]
jednat
kopat
ponořit
dělat
kreslit,táhnout
snít
pít
řídit,hnát
prodlévat
ate
[eit]
eaten
[i:tn]
jíst
fell
fed
felt
fought
found
fled
flung
[fel]
[fed]
[felt]
[fo:t]
[faund]
[fled]
[flaŋ]
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flung
[fo:ln]
[fed]
[felt]
[fo:t]
[faund]
[fled]
[flaŋ]
padnout
krmit
cítit
bojovat
najít
uprchnout
mrštit
P [∂′boud]
[∂′rouz]
P [∂′wouk]
[woz; w∂:]
[bo:]
[bo:]
[bi:t]
[bi′keim]
[bi′fel]
[bi′gæn]
[bi′held]
[bent]
[bi′reft]
[bi′so:t]
[bi′sp∂uk]
[bet]
[beid]
[bid]
[baund]
[bit]
[bled]
[blent]
[blu:]
[br∂uk]
[bred]
[bro:t]
[bro:dka:st]
[bilt]
[b∂:nt]
[b∂:st]
[bo:t]
23
been
borne
born
beaten
become
befallen
begun
beheld
bent
bereft
besought
bespoken
bet
bidden
bid
bound
bitten
bled
blent
blown
broken
bred
brought
broadcast
built
burnt
burst
bought
P
P
P
P
P
P
P
fly
forbear
forbid
forecast
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
freeze
[flai]
[fo:′be∂]
[f∂′bid]
[′fo:ka:st]
[fo:′si:]
[fo:′tel]
[f∂′get]
[f∂′giv]
[f∂′seik]
[fri:z]
flew
forbore
forbade
forecast
foresaw
foretold
forgot
forgave
forsook
froze
[flu:]
[fo:′bo:]
[f∂′beid]
[′fo:ka:st]
[fo:′so:]
[fo:′t∂uld]
[f∂′got]
[f∂′geiv]
[f∂′suk]
[fr∂uz]
flown
forborne
forbidden
forecast
foreseen
foretold
forgotten
forgiven
forsaken
frozen
[fl∂un]
[fo:′bo:n]
[f∂′bidn]
[′fo:ka:st]
[fo:′si:n]
[fo:′t∂uld]
[f∂′gotn]
[f∂′givn
[f∂′seikn]
[fr∂uzn]
letět
zdrţet se čeho
zakázat
předpovídat
předpovídat
předpov.,věštit
zapomenout
odpustit
opustit
mrznout
get
give
go
grind
grow
[get]
[giv]
[g∂u]
[graind]
[gr∂u]
got
gave
went
ground
grew
[got]
[geiv]
[went]
[graund]
[gru:]
got
given
gone
ground
grown
[got]
[givn]
[gon]
[graund]
[gr∂un]
dostat (se)
dát
jít
mlít
růst
hamstring
hang1
hang2
have
hear
heave
hew
hide
hit
hold
hurt
[′hæmstriŋ]
[hæŋ]
[hæŋ]
[hæv]
[hi∂]
[hi:v]
[hju:]
[haid]
[hit]
[h∂uld]
[h∂:t]
hamstrung
hung
hanged
had
heard
hove
P
hewed
hid
hit
held
hurt
[′hæmstraŋ]
[haŋ]
[hæŋd]
[hæd]
[h∂:d]
[h∂uv]
[hju:d]
[hid]
[hit]
[held]
[h∂:t]
hamstrung
hung
hanged
had
heard
hove
P
hewn
P
hid(den)
hit
held
hurt
[′hæmstraŋ]
[haŋ]
[hæŋd]
[hæd]
[h∂:d]
[h∂uv]
[hju:n]
[hid(n)]
[hit]
[held]
[h∂:t]
ochromit
pověsit,oběsit
oběsit
mít
slyšet
zvednout (se)
sekat
skrýt (se)
udeřit
drţet
ublíţit,ranit
inlay
input
inset
interweave
[in′lei]
[′input]
[′inset]
[,int∂′wi:v]
inlaid
input
inset
interwove
[in′leid]
[′input]
[′inset]
[,int∂′w∂uv]
inlaid
input
inset
interwoven
[in′leid]
[′input]
[′inset]
[,int∂′w∂uvn]
vykládat
uloţit
vloţit
proplétat
keep
kneel
knit
know
[ki:p]
[ni:l]
[nit]
[n∂u]
kept
knelt
knit
knew
kept
knelt
knit
known
[kept]
[nelt]
[nit]
[n∂un]
drţet (se)
poklesnout
plést (vlnu)
znát
lay
lead
lean
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
[lei]
[li:d]
[li:n]
[li:p]
[l∂:n]
[li:v]
[lend]
[let]
[lai]
[lait]
[lu:z]
laid
led
leant
leapt
learnt
left
lent
let
lay
lit
lost
[leid]
[led]
[lent]
[lept]
[l∂:nt]
[left]
[lent]
[let]
[lein]
[lit]
[lost]
poloţit
vést
opřít se
skočit
učit se
opustit
půjčit
nechat
leţet
zapálit
ztratit
make
mean
meet
mishear
mow
[meik]
[mi:n]
[mi:t]
[mis′hi∂]
[m∂u]
[meid]
[ment]
[met]
[mis′h∂:d]
[m∂un]
dělat
mínit
potkat
špatně slyšet
sekat, ţnout
overcome
[,∂uv∂′kam]
překonat
[peid]
[put]
platit
poloţit
[kwit]
opustit
[red]
[rent]
[rid]
[ridn]
[raŋ]
[rizn]
[ran]
číst
roztrhnout
zbavit
jet
zvonit
vstát
běţet
[so:n]
řezat pilou
[kept]
P [nelt]
P [nit]
[nju:]
[leid]
[led]
[lent]
[lept]
[l∂:nt]
[left]
[lent]
[let]
[lei]
[lit]
[lost]
laid
led
leant
leapt
learnt
left
lent
let
lain
lit
lost
made
meant
met
misheard
mowed
[meid]
[ment]
[met]
[mis′h∂:d]
[m∂ud]
made
meant
met
misheard
mown
[,∂uv∂′kam]
overcame
[,∂uv∂′keim] overcome
pay
put
[pei]
[put]
paid
put
[peid]
[put]
paid
put
quit
[kwit]
quit
P [kwit]
quit
read
rend
rid
ride
ring
rise
run
[ri:d]
[rend]
[rid]
[raid]
[riŋ]
[raiz]
[ran]
read
rent
rid
rode
rang
rose
ran
[red]
[rent]
P [rid]
[r∂ud]
[ræŋ]
[r∂uz]
[ræn]
read
rent
rid
ridden
rung
risen
run
saw
[so:]
sawed
P
P
P
P
sawn
[so:d]
24
P
P
P
P
P
P
P
P
P
say
see
seek
sell
send
set
sew
shake
shave
shed
shine
shoe
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
slay
sleep
slide
sling
slink
slit
smell
smite
sow
speak
speed
spell
spend
spill
spin
split
spoil
spring
stand
steal
stick
strew
stride
strike
string
strive
swear
swell
swim
swing
[sei]
[si:]
[si:k]
[sel]
[send]
[set]
[s∂u]
[∫eik]
[∫eiv]
[∫ed]
[∫ain]
[∫u:]
[∫u:t]
[∫∂u]
[∫riŋk]
[∫at]
[siŋ]
[siŋk]
[sit]
[slei]
[sli:p]
[slaid]
[sliŋ]
[sliŋk]
[slit]
[smel]
[smait]
[s∂u]
[spi:k]
[spi:d]
[spel]
[spend]
[spil]
[spin]
[split]
[spoil]
[spriŋ]
[stænd]
[sti:l]
[stik]
[stru:]
[straid]
[straik]
[striŋ]
[straiv]
[swe∂]
[swel]
[swim]
[swiŋ]
said
saw
sought
sold
sent
set
sewed
shook
shaved
shed
shone
shod
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slew
slept
slid
slung
slunk
slit
smelt
smote
sowed
spoke
sped
spelt
spent
spilt
span
split
spoilt
sprang
stood
stole
stuck
strewed
strode
struck
strung
strove
swore
swelled
swam
swung
[sed]
[si:n]
[so:t]
[s∂uld]
[sent]
[set]
[s∂un]
[∫eikn]
[∫eivn]
[∫ed]
[∫on]
[∫od]
[∫ot]
[∫∂un]
[∫raŋk]
[∫at]
[saŋ]
[saŋk]
[sæt]
[slein]
[slept]
[slid]
[slaŋ]
[slaŋk]
[slit]
[smelt]
[smitn]
[s∂un]
[sp∂ukn]
[sped]
[spelt]
[spent]
[spilt]
[span]
[split]
[spoilt]
[spraŋ]
[stud]
[st∂uln]
[stak]
[stru:n]
[strak]
[straŋ]
[strivn]
[swo:n]
[sw∂uln]
[swam]
[swaŋ]
říci
vidět
hledat
prodat
poslat
poloţit,dát(kam)
šít
třást
holit (se)
shodit,ronit
svítit
obout,okovat
střílet
ukázat
srazit (se)
zavřít
zpívat
klesnout
sedět
zabít
spát
klouzat
mrštit
plíţit se
rozpárat
čichat,vonět
udeřit
sít
mluvit
spěchat,uspíšit
hláskovat
strávit,utratit
rozlít (se)
příst
rozštípnout
zkazit
skočit
stát
krást
lepit,lpět
posypat
kráčet
udeřit
napnout
usilovat
přísahat
nadout (se)
plavat
mávat
take
teach
tear
tell
think
thrive
throw
thrust
tread
[teik]
[ti:t∫]
[te∂]
[tel]
[θiŋk]
[θraiv]
[θr∂u]
[θrast]
[tred]
took
taught
tore
told
thought
throve
threw
thrust
trod
[teikn]
[to:t]
[to:n]
[t∂uld]
[θo:t]
[θrivn]
[θr∂un]
[θrast]
[trodn]
brát,vzít
vyučovat
trhat
říci
myslit
mít úspěch
hodit
vrazit
šlapat
understand [,and∂′stænd] understood [,and∂′stud] understood
[,and∂′stud]
rozumět
wake
wear
weave
weep
win
wind
withdraw
wreak
write
[w∂ukn]
[wo:n]
[w∂uvn]
[wept]
[wan]
[waund]
[wiδdro:n]
[ro:t]
[ritn]
vzbudit (se)
nosit (na sobě)
tkát
plakat
získat,vyhrát
točit,vinout
odejít
způsobit
psát
[weik]
[we∂]
[wi:v]
[wi:p]
[win]
[waind]
[wiδdro:]
[ri:k]
[rait]
P
P
P
P
said
seen
sought
sold
sent
set
sewn
shaken
shaven
shed
shone
shod
shot
shown
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slain
slept
slid
slung
slunk
slit
smelt
smitten
sown
spoken
sped
spelt
spent
spilt
spun
split
spoilt
sprung
stood
stolen
stuck
strewn
struck
strung
striven
sworn
swollen
swum
swung
[sed]
[so:]
[so:t]
[s∂uld]
[sent]
[set]
[s∂ud]
[∫uk]
[∫eivd]
[∫ed]
[∫on]
[∫od]
[∫ot]
[∫∂ud]
[∫ræŋk]
[∫at]
[sæŋ]
[sæŋk]
[sæt]
[slu:]
[slept]
[slid]
[slaŋ]
[slaŋk]
[slit]
[smelt]
[sm∂ut]
[s∂ud]
[sp∂uk]
[sped]
[spelt]
[spent]
[spilt]
[spæn]
[split]
[spoilt]
[spræŋ]
[stud]
[st∂ul]
[stak]
[stru:d]
[str∂ud]
[strak]
[straŋ]
[str∂uv]
[swo:]
[sweld]
[swæm]
[swaŋ]
taken
taught
torn
told
thought
thriven
thrown
thrust
trodden
[tuk]
[to:t]
[to:]
[t∂uld]
[θo:t]
P [θr∂uv]
[θru:]
[θrast]
[trod]
woke
[w∂uk]
wore
[wo:]
wove
[w∂uv]
wept
[wept]
won
[wan]
wound
[waund]
withdrew
[wiδdru:]
wrought P [ro:t]
wrote
[r∂ut]
25
P
P
P
P
P
P
P
P
P
woken
worn
woven
wept
won
wound
withdrawn
wrought
P
written
PŘACÍ A ZVOLACÍ VĚTY
WISH AND EXCLAIM CLAUSES
PŘACÍ VĚTY
Pro přací věty platí souslednost časová.
1) Přání pro přítomnost
TVORBA:
os. zájmeno + „WISH“ + významové sloveso v minulém čase
NEBO
„IF ONLY“ + os. zájmeno + významové sloveso v minulém čase
Příklady:
 Kéţ bych byl mladší.
 Přeji si, abych nebyl malý.
 Kéţ bychom nebydleli ve městě.
 Přeji si, abychom bydleli
na vesnici.
If only I were (was) younger.
I wish I wasn´t small.
If only we didn´t live in the city.
I wish we lived in the country.
2) Přání pro minulosti
TVORBA:
os. zájmeno + „WISH“ + významové sloveso v předminulém čase
NEBO
„IF ONLY“ + os. zájmeno + významové sloveso v předminulém čase
Příklady:
 Kéţ bych byl viděl ten film.
 Kéţ bych to byl věděl.
 Kéţ by si Jana nebyla vzala Jima.
 Kéţ bych neodešla ze školy v 16.
I wish I had seen the film.
I wish I had known it.
If only Jane hadn´t married Jim.
I wish I hadn´t left school at 16.
ZVOLACÍ VĚTY
TVORBA:
„WHAT A“ + podstatné jméno
NEBO
„HOW“ + přídavné jméno + os. zájmeno + významové sloveso
NEBO
jako záporná otázka
Příklady:
 Jaká krása!
 Jaká škoda!
 Jak je to pěkné!
 Není to nádherný výhled!
What a beauty!
What a pitty!
How lovely it is!
Isn´t it a marvellous view!
26
ČASOVÉ VĚTY
TEMPORAL CLAUSES
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
po časové spojce je sloveso v přítomném čase
v další větě je čas budoucí
HV => budoucí čas
VV => přítomný čas
ČASOVÉ SPOJKY:
when (aţ, kdyţ)
after (poté co)
as soon as (jakmile)
until (dokud ne)
before (neţ)
Příklady:
 Aţ přijdu domů, budu číst.
 Aţ se vdám, budu mít 2 děti.


Počkáme, dokud neskončíte.
Jakmile se vrátím, napíšu ti.




Neţ odejdu, pomohu ti.
Aţ si vzpomenu, zavolám ti.
Dokud to neudělám, zůstanu tu.
Neţ to sníš, napíšu ten dopis.


Jakmile ji uvidím, zeptám se.
Aţ budu mít peníze, koupím
ti dárek.
Přijdu, jakmile budu mít čas.


When I come home, I will read.
When I get married, I will have
2 children.
We will wait, until you finish.
As soon as I return, I will write
to you.
Before I leave, I will help you.
When I remember, I will call you.
Until I do it, I will stay here.
Before you eat it, I will write
the letter.
As soon as I see her, I will ask.
When I have money, I will buy you
a present.
I will come, as soon as I have
time.
As soon as I get the tickets,
I will call you.
Jakmile dostanu lístky,
zatelefonuji vám.
27
ÚČELOVÉ VĚTY
FINAL CLAUSES
Platí pro ně souslednost časová.
1) Stejný podmět v HV i účelové větě
- účelová věta, která má stejný podmět jako věta hlavní, se zkracuje
infinitivem s předloţkou „TO“
to = aby
not to = aby ne
Příklady:
 Jdu tam, abych ji viděl.
 Odešel, aby ji neviděl.
 Přišel, aby mu to řekl.
 Zeptal jsem se, abych to věděl.
 Poţádala mě, abych to nedělal.
 Šel jsem tam, abych to udělal.
 Poţádala mě, abych jí pomohl.
 Spěchali jsme, abychom nepřišli
pozdě.
 Přijel do Brna, aby navštívil
veletrh.
 Posadil se, aby si odpočinul.
 Musíte si pospíšit, abyste
nezmeškal vlak.
I go there to see her.
He left not to see her.
He came to tell it to him.
I asked to know it.
She asked me not to do it.
I went there to do it.
She asked me to help her.
We hurried up not to be late.
He came to Brno to visit the fair.
He sat down to have a rest.
You must hurry up not to miss
the train.
2) Různé podměty v HV i účelové větě
- nejsou-li v obou větách stejné podměty, vkládá se do účelové věty po
spojkách „SO THAT“ nebo „IN ORDER THAT“ pomocné sloveso „MAY“ nebo
„MIGHT“, které se do češtiny nepřekládá (pomocné sloveso)
„MAY“ pouţijeme, je-li v HV sloveso v přítomném nebo budoucím čase
„MIGHT“ pouţijeme, je-li v HV sloveso v minulém čase
so that = aby
in order that = za účelem, aby
Příklady:
 Odešel jsem, aby se mohl učit.
 Můţete mi dát vaši adresu,
abych si ji zapsal?
 Dal mi svou adresu, abych mu
poslal pohled.
 Koupí lístky, aby tam šli
společně.
 Mluvte pomaleji, abych vám
lépe rozuměl.
 Napsal jsem mu, aby to věděl
včas.
 Napiš mu, aby to věděl včas.

I left so that he might learn.
Can you give me your address
so that I may put it down?
He gave me his address so that
I might send him a postcard.
He will buy the tickets so that
they may go there together.
Speak more slowly so that I may
understand you better.
I wrote to him so that he might
know it in time.
Write to him so that he may know
it in time.
I lent him some money so that he
might buy a new car.
Půjčil jsem mu nějaké peníze,
aby si koupil nové auto.
28
VAZBA PŘEDMĚTU S INFINITIVEM
OBJECT + INFINITIVE CONSTRUCTION
Této vazby uţijeme:
1) Po slovesech smyslového vnímání, např.:
see
hear
po těchto slovesech však následuje infinitiv bez „TO“
watch
feel
Příklady:
 Neslyšel jsem tě otevřít dveře.
 Viděl jsi ho tam jít?
 Viděl jsem ho odejít.
 Kdo ho viděl vyjít ven?
I didn´t hear you open the door.
Did you see him go there?
I saw him leave.
Who saw him go out?
2) Po slovesech vyjadřujících přání, např.:
want
wish
like
Příklady:
 Chci, abys to udělal.
 Chtěl, abych šel s ním.
 Chtěl bych, aby to viděl.
 Přeji si, aby tam šel.
 Chci, aby byl zde.
 Chci, aby mi můj otec půjčil
své auto.
I want you to do it.
He wanted me to go with him.
I would like him to see it.
I wish him to go there.
I want him to be here.
I want my father to borrow me
his car.
3) Po slovesech vyjadřujících dovolení, rozkaz, ţádost, domněnku,
předpoklad, např.:
allow (dovolit)
order (poručit)
ask
think
let
expect (očekávat)
make (přimět)
believe
! Po „LET“ a „MAKE“ následuje infinitiv bez „TO“ !
Příklady:
 Lékař nám nedovolil zůstat déle.








Přiměl je, aby napsali dopis.
Věřím, ţe je dobrou učitelkou.
Lékař mu poručil, aby zůstal
leţet.
Očekávali, ţe Jana přiletí
letadlem.
Poţádal jsem ji, aby mi pomohla.
Dovolte, abych vám představil
svého přítele.
Nechám tě, abys to udělal.
Přiměl ho, aby tam šel.
29
The doctor didn´t allow us to stay
longer.
He made them write the letter.
I believe her to be a good teacher.
The doctor ordered him to stay
in bed.
They expected Jane to arrive
by plane.
I asked her to help me.
Let me introduce my friend to you.
I let you do it.
He made him go there.
GERUNDIUM
GERUND
Gerundium se tvoří příponou –ing k infinitivu.
V ČJ se tento tvar nevyskytuje => do ČJ se překládá:
1) Slovesem v infinitivu
Příklady:
 Přestaň se ptát.
 Začalo pršet.
Stop asking.
It started raining.
2) Vedlejší větou
Příklady:
 Promiňte, ţe jdu pozdě.
 Lituji, ţe tam jdu.
Excuse my being late.
I regret my going there.
3) Podstatným jménem slovesným
Příklady:
 Dávám přednost chůzi.
 Zajímám se o plavání.
I prefer walking.
I am interested in swimming.
Slovesa vyţadující gerundium (gerundium se klade po těchto slovesech):
a) slovesa začátku, pokračování a konce děje, např.:
begin, start (začít)
go on, keep (pokračovat)
stop (přestat)
finish (skončit, dokončit)
b) slovesa označující citový vztah, např.:
like (mít rád)
prefer (dávat přednost)
enjoy (mít zalíbení, těšit se z)
regret (litovat)
c) po některých jiných slovesech, např.:
excuse (omluvit)
forget (zapomenout)
remember (vzpomenout)
mind (namítat, vadit)
miss (zmeškat)
understand (rozumět)
try (zkusit)
imagine (představit si)
I cannot help (nemohu se
ubránit čemu)
get used to (zvyknout si nač)
be afraid of (bát se čeho)
be surprised at (být překvapen
čím)
be proud of (být pyšný na)
be interested in (zajímat se o)
d) po některých podstatných jménech ve vazbě s předloţkami, např.:
the idea of (myšlenka, nápad)
the pleasure of (radost, potěšení z čeho)
the way of (způsob)
the surprise at (překvapení z čeho)
the interest in (zájem o co)
the use in (uţitek, smysl čeho)
30
e) po některých přídavných jménech, např.:
worth (hodný čeho, stát za co)
near to (blízký čemu)
busy (zaměstnaný čím)
f) po některých spojkách a předloţkách, např.:
when (kdyţ)
on (při, kdyţ)
after (po)
before (před)
without (bez, aniţ)
by (tím ţe)
Příklady:
 Přestala psát.
 Nerad hraji karty.
 Přestal s kouřením.
 Po uţití prášků vypijte
sklenici vody.
 Nevadí vám, ţe kouřím?
 Ráda zpívá.
 Přestaňte o tom mluvit.
 Odešel, aniţ by něco řekl.
 Stojí to za podívání.
 Rád chodím ven.
 Začal se učit.
 Pokouším se mluvit anglicky.
 Preferuji čtení.
 Lituji, ţe odcházím.
 Děkuji ti, ţes přišel.
 Toto je nejlepší způsob,
jak to dělat.
 Kdy to dopsal?
 Dovolíte, abych otevřel okno?
 Děkuji vám za pomoc.
 Nemá rád, kdyţ se o tom mluví.
 Nemohla se ubránit úsměvu.
 Zkoušel jsem ti zavolat.
 Přestaň se mě ptát.
 Zajímám se o bruslení.
 Pokračuj v běhání.
 Neumím si představit, jak učí.
 Rozumím, jak mluví.
 Nerad vstávám před šestou.
She stopped writing.
I don´t like playing cards.
He stopped smoking.
After taking the pills drink
a glass of water.
Do you mind my smoking?
She likes singing.
Stop talking about it.
He left without saying anything.
It is worth seeing.
I like going out.
He started learning.
I try speaking English.
I prefer reading.
I regret my leaving.
Thank you for coming.
This is the best way of doing it.
When did he finish writing it?
Do you mind my opening the window?
Thank you for helping me.
He doesn´t like talking about it.
She could not help smiling.
I tried calling you.
Stop asking me.
I´m interested in skating.
Keep running.
I can´t imagine his teaching.
I understand his speaking.
I don´t like getting up before
6 o΄clock.
31
TÁZACÍ DOVĚTKY
-
QUESTION TAGS
vyjadřují české „ţe ano?“, „opravdu?“, „ţe ne?“ apod.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
jestliţe je hlavní věta kladná, tázací dovětek je záporný a naopak
u pomocných a způsobových sloves se tázací dovětek tvoří pouţitým
pomocným nebo způsobovým slovesem
u významových sloves se tázací dovětek tvoří pomocí slovesa „DO“
první část věty překládáme jako větu oznamovací, tázací dovětek má tvar
otázky
Příklady:
 Dnes je hezké počasí, ţe ano?





Umíte odpovědět, ţe?
Petr sedí, ţe ano?
Pracujete v kanceláři, ţe ano?
Včera nebylo hezké počasí,
ţe ne?
Nemluvili anglicky, viďte?







Jste unaven, ţe?
Nemá moc času, ţe?
Nepůjdeš domů, viď?
Je to hezká dívka, ţe?
Nemáš hlad, viď?
Nepřišel včera, ţe?
Půjdete tam s námi, ţe?














Mohou to udělat, ţe ano?
Mohl byste to udělat, ţe?
Nešel by tam, ţe?
Anna napsala ten dopis, ţe?
Nemluví anglicky, viďte?
Je to velmi pěkné, ţe ano?
Přijdou, viďte?
Nelíbilo by se jí to, ţe ne?
Jan to můţe udělat, viďte?
Má auto, ţe?
Nestuduje, ţe ne?
Staví dům, ţe?
Nečetl tu knihu, ţe ne?
Rozumíte mi, viďte?
Today it is a nice weather, isn´t
it?
Can you answer, can´t you?
Peter sits, doesn´t he?
You work in the office, don´t you?
Yesterday it wasn´t a nice weather,
was it?
They didn´t speak English, did
they?
You are tired, aren´t you?
He hasn´t much time, has he?
You will not go home, will you?
It is a nice girl, isn´t it?
You aren´t hungry, are you?
He didn´t come yesterday, did he?
You will go there with us, won´t
you?
They can do it, can´t they?
Could you do it, couldn´t you?
He wouldn´t go there, would he?
Ann wrote the letter, didn´t she?
They don´t speak English, do they?
It is very nice, isn´t it?
They will come, won´t they?
She wouldn´t like it, would she?
John can do it, can´t he?
He has a car, hasn´t he?
He doesn´t study, does he?
They build a house, don´t they?
He didn´t read the book, did he?
You understand me, don´t you?
32
TRPNÝ ROD
PASSIVE
TVORBA:
trpný rod tvoříme pomocným slovesem „BE“ v přítomném, minulém, budoucím,
předpřítomném nebo předminulém čase + u pravidelných sloves přidáme –ed,
u nepravidelných sloves => 3. tvar slovesa
Činný
Jedn. číslo
Trpný
Činný
Mnoţné číslo
Trpný
Činný
Jedn. číslo
Trpný
Činný
Mnoţné číslo
Trpný
Činný
Trpný
Činný
Mnoţné číslo
Trpný
Jedn. číslo
Činný
Trpný
Činný
Mnoţné číslo
Trpný
Jedn. číslo
Činný
Trpný
Činný
Mnoţné číslo
Trpný
Jedn. číslo
-
rod
rod
rod
rod
PŘÍTOMNÝ ČAS
Věta v češtině
Oni staví
í dům.
Dům je postaven (jimi).
Oni staví
í domy.
Domy jsou postaveny.
rod
rod
rod
rod
MINULÝ ČAS
Věta v češtině
Oni postavil
li dům.
Dům byl postaven.
Oni postavil
li domy.
Domy byly postaveny.
rod
rod
rod
rod
BUDOUCÍ ČAS
Věta v češtině
Oni postaví
í dům.
Dům bude postaven.
Oni postaví
í domy.
Domy budou postaveny.
rod
rod
rod
rod
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS
Věta v češtině
Oni postavil
li dům.
Dům byl postaven.
Oni postavil
li domy.
Domy byly postaveny.
Věta v angličtině
They have built a house.
A house has been built.
They have built houses.
Houses have been built.
rod
rod
rod
rod
PŘEDMINULÝ ČAS
Věta v češtině
Oni postavil
li dům.
Dům byl postaven.
Oni postavil
li domy.
Domy byly postaveny.
Věta v angličtině
They had built a house.
A house had been built.
They had built houses.
Houses had been built.
Věta v angličtině
They build a house.
A house is built (by them).
They build houses.
Houses are built.
Věta v angličtině
They built a house.
A house was built.
They built houses.
Houses were built.
Věta v angličtině
They will build a house.
A house will be built.
They will build houses.
Houses will be built.
DALŠÍ POUŢITÍ TRPNÉHO RODU:
uţívá se také jako zvratné pasivum:
Příklady:
 Zde se mluví anglicky.
 Auta se vyrábějí v Japonsku.
 Zde se nesmí plavat.
 Fotbal se hraje v mnoha zemích.
Další příklady:
 Restaurace je zavřena.
 Jsem připraven.
 Restaurace byla zavřena.
 Byli jste připraveni.
 Byl jsem pozván.
 Nebyli jsme pozváni.
 Byl jsi pozván?
 Nebude to rezervováno.
 Pokoj nebyl rezervován.
 To nebylo plánováno.
 Co se musí udělat?
English is spoken here.
Cars are made in Japan.
Swimming is prohibited here.
Football is played in many
countries.
The restaurant is closed.
I am prepared.
The restaurant was closed.
You were prepared.
I was invited.
We weren´t invited.
Were you invited?
It will not be reserved.
The room hasn´t been reserved.
It hasn´t been planned.
What must be done?
33
PODMÍNKOVÉ VĚTY
CONDITIONAL CLAUSES
A/ Podmínkové věty skutečné
- vyjadřují podmínku splnitelnou, uskutečnitelnou => podmínka mohla, můţe
nebo bude moci být splněna
- podmínkové věty se skutečnou podmínkou jsou uvozovány spojkou „IF“,
kterou překládáme slovem JESTLIŢE
- po „IF“ nikdy není budoucí čas, ale čas přítomný (budoucí čas ve VV se
mění na přítomný)
HV => budoucí čas
VV => přítomný čas
Příklady:
 Jestliţe budu mít čas,
udělám to.
 Jestliţe přijdete, ukáţeme
vám fotky.
 Jestliţe bude pršet, zůstanu
doma.
 Jestliţe bude pršet, nepůjdu
ven.
 Jestliţe ho poţádáš, pomůţe ti.
 Anna přijde, jestliţe bude
v Praze.
If I have time, I will do it.
If you come, we will show you
photos.
If it rains, I will stay at home.
If it rains, I will not go out.
If you ask him, he will help you.
Ann will come, if she is in Prague.
B/ Podmínkové věty neskutečné
- vyjadřují podmínku nesplnitelnou, neuskutečnitelnou nebo pomyslnou (co
by se stalo, kdyby...)
- podmínkové věty s neskutečnou podmínkou jsou uvozovány spojkou „IF“,
kterou překládáme slovem KDYBY
- po „IF“ nikdy není podmiňovací způsob, ale čas minulý (podmiňovací
způsob ve VV se mění na minulý čas)
HV => podmiňovací způsob
VV => minulý čas prostý
-
v 1. a 3. osobě jednotného čísla se navíc často pouţívá tvar „WERE“
Příklady:
 Kdybych měl čas, udělal bych to.
 Kdybych byl vámi, udělal bych to.
 Přišel by, kdyby neměl tolik
práce.
 Kdybych to věděl, napsal bych
ti to.
 Kdybys na mě počkal, řekl bych
ti to.
 Kdybych ho viděl, řekl bych
mu to.
 Kdyby tam byl, pomohl by jim.
34
If I had time, I would do it.
If I were(was) you, I would do it.
He would come, if he weren´t
(wasn´t) so busy.
If I knew it, I would write it to
you.
If you waited for me, I would say
it to you.
If I saw him, I would say it to
him.
If he were(was) there, he would
help them.
LITTLE, A LITTLE + FEW, A FEW + MUCH, MANY
LITTLE (pouţívá se pro nepočitatelná podst. jména v jednot. čísle)
MÁLO
FEW (pouţívá se pro počitatelná podstatná jména v mnoţném čísle)
TROCHU = A LITTLE (pouţívá se pro nepočitatelná podst. jména v jedn. čísle)
NĚKOLIK = A FEW (pouţívá se pro počitatelná podst. jména v mnoţném čísle)
Příklady:
 Málo času.
 Trochu času.
 Málo knih.
 Několik knih.
 Málo práce.
 Málo lidí.
 Několik dní.
 Trochu péče.
 Málo kávy.
 Několik ţidlí.
 Málo dětí.
 Málo peněz.
 Trochu mléka.
 Několik vajec.
 Málo vody.
 Málo přátel.
 Trochu cukru.
Little time.
A little time.
Few books.
A few books.
Little work.
Few people.
A few days.
A little care.
Little coffee.
A few chairs.
Few children.
Little money.
A little milk.
A few eggs.
Little water.
Few friends.
A little sugar.
MUCH (pouţívá se pro nepočitatelná podst. jména v jednot. čísle)
MNOHO
MANY (pouţívá se pro počitatelná podst. jména v mnoţném čísle)
MNOHO = A LOT OF (lze pouţít pro jednotné i mnoţné číslo)
Příklady:
 Mnoho času.
 Mnoho knih.
 Mnoho práce.
 Mnoho lidí.
 Mnoho dní.
 Mnoho péče.
 Mnoho kávy.
 Mnoho ţidlí.
 Mnoho dětí.
 Mnoho peněz.
 Mnoho mléka.
 Mnoho vajec.
 Mnoho vody.
 Mnoho přátel.
 Mnoho cukru.
Much
Many
Much
Many
Many
Much
Much
Many
Many
Much
Much
Many
Much
Many
Much
35
time. (A lot of time.)
books. (A lot of books.)
work.
people.
days.
care.
coffee.
chairs.
children.
money.
milk.
eggs.
water.
friends.
sugar.
SOME, ANY + EVERY, EACH + NO, NONE
SOME
= s nepočitatelným podst. jménem v jednotném čísle = trochu
= s počit. podst. jménem v mnoţ. čísle = nějaký, některý, několik
pouţití:
* v kladné oznamovací větě
* v otázce, na kterou očekáváme kladnou odpověď
Příklady:
 Jsou zde nějací studenti.
 Chtěl bys trochu kávy?
 Chce nějaké časopisy.
 Je tam trochu čaje.
There are some students.
Would you like some coffee?
He wants some magazines.
There is some tea.
SLOŢENINY SE „SOME“:
SOMEBODY, SOMEONE SOMETHING SOMEWHERE SOMETIMES
kaţdý
všechno
všude
někdy
Příklady:
 Někdo je zde.
 Něco tam je.
 Někdy tam pojedeme.
 Někde to musí být.
ANY
Somebody(someone) is here.
Something is there.
Sometimes we will go there.
It must be somewhere.
= v kladné větě = kterýkoliv, jakýkoliv
= v otázce = nějaký
= v záporné větě = ţádný
Příklady:
 Přijď kterýkoliv den.
 Máte nějaké problémy?
 Nechce ţádné peníze.
 Můţete to dostat v kterémkoliv
obchodě.
 Má nějaké otázky?
 Nemá ţádné zkušenosti.
Come any day.
Have you any problems?
He doesn´t want any money.
You can get it at any shop.
Has he any questions?
He hasn´t any experience.
SLOŢENINY S „ANY“:
ANYBODY, ANYONE ANYTHING
ANYWHERE
kladná věta
kdokoliv
cokoliv kdekoliv, kamkoliv
otázka
někdo
něco
někde, někam
záporná věta
nikdo
nic
nikde, nikam
(at) any time = kdykoliv
Příklady:
 Kdokoliv (kaţdý) to zná.
 Znáte někoho?
 Znám cokoliv.
 Nic neznám.
 Kdokoliv vám můţe pomoci.
 Můţe vám někdo pomoci?
 Nic jsme tam neviděli.
 Nikam jsem nešel.
 Tuto knihu můţete koupit
kdekoliv.
Anybody knows it.
Do you know anybody?
I know anything.
I don´t know anything.
Anybody can help you.
Can anyone help you?
We saw nothing there.
I went nowhere.
You can buy this book anywhere.
36
EVERY
= kaţdý (všeobecně)
EACH
= kaţdý (z určitého počtu)
„Every“ musí stát ve větě vţdy s podstatným jménem, kdeţto „each“ můţe stát
samostatně.
Příklady:
 Kaţdý večer pracuje doma.
 Kaţdý z vás si musí koupit
tu knihu.
 Kaţdý člen druţstva musí kaţdý
den trénovat.
 Kaţdý má své potíţe.
He works at home every evening.
Each of you must buy the book.
Each member of the team must train
every day.
Each has his own troubles.
SLOŢENINY S „EVERY“:
EVERYBODY, EVERYONE EVERYTHING EVERYWHERE
kaţdý
všechno
všude
Příklady:
 Kaţdý chce mír.
 Vše bylo připraveno.
 Všude tu knihu hledal.
Everybody wants peace.
Everything was ready.
He was looking for the book
everywhere.
NO
= ţádný (s podstatným jménem)
NONE
= ţádný (bez podstatného jména)
„No“ a „nobody“ se uţívají jako zdůraznění, mají silnější význam neţ „any“.
Příklady:
 Není ţádná naděje.
 Nikdo vám nemůţe pomoci.
 Nikdo z nich.
 Nevidím ţádné knihy.
 Nevidím ţádné (knihy).
There is no hope.
Nobody can help you.
None of them.
I can see no books.
I can see none.
SLOŢENINY S „NO“:
NOBODY, NO ONE NOTHING
NOWHERE
nikdo
nic
nikde, nikam
Příklady:
 Nikoho zde neznám.
 Nic tam nebylo.
 Nikam nešel.
I know nobody here.
There was nothing.
He went nowhere.
Příklady pro srovnání:
Somebody (v kladné větě)
Anybody (v otázce)
Something (v kladné větě)
NĚCO
Anything (v otázce)
Nobody (záporné zájmeno)
NIKDO
Anybody (zápor u slovesa)
Nothing (záporné zájmeno)
NIC
Anything (zápor u slovesa)
NĚKDO
Někoho znám.
Znáš někoho?
Něco znám.
Znáš něco?
Nikoho neznám.
Nikoho neznám.
Nevím nic.
Nic nevím.
37
I know somebody.
Do you know anybody?
I know something.
Do you know anything?
I know nobody.
I don´t know anybody.
I know nothing.
I don´t know anything.
OTHER, ANOTHER, THE OTHER + EACH OTHER, ONE ANOTHER
OTHER, ANOTHER, THE OTHER
JEDNOTNÉ ČÍSLO
JEN S PODSTATNÝM JMÉNEM ANOTHER BOOK
1. jiná kniha
2. další kniha
THE OTHER BOOK
ta druhá kniha
MNOŢNÉ ČÍSLO
S PODSTATNÝM JMÉNEM
BEZ PODSTATNÉHO JMÉNA
OTHER BOYS
THE OTHER BOYS
jiní chlapci
ostatní (ti druzí) chlapci
OTHERS (WERE PLAYING) THE OTHERS (LEFT)
jiní (hráli)
ostatní (zbývající) (odešli)
Příklady:
 Dej mi jinou tuţku.
 Ještě jeden šálek čaje?
 Byli tam jiní studenti.
 Ta druhá kniha se mi líbila víc.
 Ostatní chlapci slíbili,
ţe přijdou.
 Někteří hráli, jiní zpívali.

Řekl jsem ostatním, aby počkali.
Give me another pencil.
Another cup of tea?
Other students were there.
I liked the other book better.
The other boys promised to come.
Some were playing, others were
singing.
I told the others to wait.
EACH OTHER, ONE ANOTHER
-
tato zájmena znamenají navzájem
Příklady:
 Známe se dobře (navzájem).





Jsme na sobě (navzájem) závislí.
Pomáhali si.
Setkali se včera.
Velmi se milovali.
Nenávidí se.
38
We know each other (one another)
good.
We are dependent on one another.
They helped each other.
They met each other yesterday.
They loved one another very much.
They hate each other.
URČOVÁNÍ ČASU
DETERMINATION OF TIME
Anglický výraz o΄clock znamená doslova „na hodinách“ a lze jej vynechat.
Příklady:
 Je sedm hodin.
It is seven (o΄clock).
Čas od 1 minuty do 30 minut se vyjadřuje
na předcházející hodinu.
Příklady:
 Je sedm hodin a pět minut.
 Je čtvrt na osm.
 Je půl osmé.
slovem „PAST“ a odkazem
It is five (minutes) past seven.
It is quarter past seven.
It is half past seven.
Čas větší neţ 30 minut se vyjadřuje slovem „TO“ a odkazem na následující
hodinu.
Příklady:
 Je půl osmé a deset minut.
It is twenty (minutes) to eight.
 Je tři čtvrtě na osm.
It is quarter to eight.
 Je za pět minut osm.
It is five to eight.
Angličané počítají hodiny jen od 1 do 12, a proto je nutné rozlišovat:
Příklady:
 Je sedm hodin ráno.
It is seven in the morning.
 Je sedm hodin večer.
It is seven in the evening.
Úřední časové údaje čteme:
7 a.m. [sevn ′ei′em] = 7 hodin ráno
7 p.m. [sevn ′pi:′em] = 7 hodin večer
Časy odjezdů a příjezdů vlaků čteme takto:
7.15 = seven fifteen
6.25 = six twenty-five
8.30 = eight thirty
9.45 = nine forty-five
České předloţce „v“ u údajů času odpovídá v angličtině předloţka „AT“.
Příklady:
 v deset hodin
 v půl páté
at ten (o΄clock)
at half past four
Pozor na rozdíly:
watch = hodinky (náramkové, kapesní)
clock = hodiny (nástěnné, věţní)
hour = hodina (60 minut)
lesson = vyučovací hodina
Příklady na procvičení:
 Kolik je hodin?
 Můţete mi, prosím, říci,
kolik je hodin?
 Podle mých hodinek je tři
čtvrtě na sedm.
 Pojedeme vlakem v 6.30.
 Vlak jede v 5 hodin 15 minut
odpoledne.
 Sejdeme se v půl sedmé ráno.

What is the time?
Can you tell me the time, please?
It is quarter to seven by my watch.
We will go by the six thirty train.
The train goes at five fifteen p.m.
We will meet at half past six
in the morning.
Come at about seven in the evening.
Přijď kolem sedmé večer.
39
STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
1) STUPŇOVÁNÍ PŘÍPONAMI
- stupňují se tak krátká přídavná jména (jedno a dvouslabičná)
ve 2. stupni
ve 3. stupni
1. stupeň
malý
SMALL
velký
LARGE
=> přípona –er (nebo –r, končí-li příd. jméno na –e)
=> přípona –est (nebo –st) + určitý člen „THE“
2. stupeň
menší
SMALLER
větší
LARGER
3. stupeň
nejmenší
THE SMALLEST
největší
THE LARGEST
! ZMĚNY KONCOVÉ HLÁSKY !
a) koncové –y se po předcházející souhlásce mění ve 2. a 3. stupni na –i
1. stupeň 2. stupeň
3. stupeň
snadný
snadnější nejsnadnější
EASY
EASIER
THE EASIEST
šťastný
šťastnější nejšťastnější
HAPPY
HAPPIER
THE HAPPIEST
b) zdvojení koncové souhl. (obvykle u jednoslab. slov po krátké samohl.)
1. stupeň 2. stupeň
3. stupeň
velký
větší
největší
BIG
BIGGER
THE BIGGEST
tenký
tenčí
nejtenčí
THIN
THINNER
THE THINNEST
2) STUPŇOVÁNÍ OPISEM
- stupňují se tak dlouhá přídavná jména (tří a víceslabičná)
ve 2. stupni
=> před přídavné jméno přidáme „MORE“ (více)
ve 3. stupni
=> před přídavné jméno přidáme „THE MOST“ (nejvíce)
1. stupeň
drahý
EXPENSIVE
zajímavý
INTERESTING
2. stupeň
draţší
MORE EXPENSIVE
zajímavější
MORE INTERESTING
3. stupeň
nejdraţší
THE MOST EXPENSIVE
nejzajímavější
THE MOST INTERESTING
3) NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
1. stupeň
GOOD
dobrý
BAD
špatný
ILL
nemocný
MUCH
mnoho
MANY
mnoho
LITTLE
malý
FAR
daleký
další v poř FAR
LATE
pozdní
2. stupeň
lepší
BETTER
horší
WORSE
horší
WORSE
více
MORE
více
MORE
menší
LESS
vzdálenější FARTHER
další..
FURTHER
pozdější
LATER
3. stupeň
nejlepší
THE BEST
nejhorší
THE WORST
nejhorší
THE WORST
nejvíce
MOST
nejvíce
MOST
nejmenší
THE LEAST
nejvzdálenější FARTHEST
další...
FURTHEST
nejpozdější
THE LATEST
poslední
THE LAST
OLD
starý
starší
OLDER(ELDER) nejstarší
OLDEST(ELDEST)
tvary „ELDER“ a „ELDEST“ se pouţívají jen pro označení členů rodiny
40
SROVNÁVÁNÍ
TAK ... JAKO
AS ... AS
Příklady:
 Jan je tak starý jako Petr.
 Anna je tak vysoká jako Jana.
NE TAK ... JAKO
John is as old as Peter.
Ann is as tall as Jane.
NOT AS ... AS
Příklady:
 Jan není tak starý jako Petr.
 Anna není tak vysoká jako Jana.
... ŠÍ NEŢ
John is not as old as Peter.
Ann is not as tall as Jane.
THAN
Příklady:
 Jan je mladší neţ Petr.
 Anna je větší neţ Jana.
NEJ ... ŠÍ Z
John is younger than Peter.
Ann is taller than Jane.
OF
Příklady:
 Jan je nejmladší z mých přátel.
 Anna je největší z dívek.
ČÍM ..., TÍM...
John is the youngest of my friends.
Ann is the tallest of the girls.
THE + 2. ST. PŘÍD. JM. .., THE + 2. ST. PŘÍD. JM. ..
Pokud jsou obě věty v budoucím čase, ve větě vedlejší se tento budoucí čas
mění na přítomný.
Příklady:
 Čím více se budu učit, tím
lepší budu mít výsledky.
 Čím déle půjdeš, tím později
budeš v práci.
 Čím jsi starší, tím hloupější
máš nápady.
 Čím rychleji pojedeš, tím
nebezpečnější bude jízda.
 čím déle tam zůstaneš, tím
to bude horší.
The more I study, the better
results I wiil have.
The longer you go, the later
you will be at work.
The older you are, the stupider
ideas you have.
The faster you go, the more
dangerous the ride will be.
The longer you stay there,
the worse it will be.
41
NEURČITÝ A URČITÝ ČLEN
Podstatná jména mají v angličtině člen.
NEURČITÝ ČLEN
a
an
před slovem, které ve výslovnosti začíná souhláskou (a book)
před slovem, které ve výslovnosti začíná samohláskou (an apple)
POZOR! a young teacher (píšeme y, ale čteme [j])
Neurčitý člen se pouţívá, mluvíme-li o osobě nebo předmětu poprvé.
URČITÝ ČLEN
the
[δ∂] před slovem, které ve výslovnosti začíná souhláskou (the book)
[δi] před slovem, které ve výslovnosti začíná samohlás. (the apple)
POZOR! a young teacher (píšeme y, ale čteme [j])
Určitý člen se pouţívá, jestliţe se jiţ o osobě nebo předmětu mluvilo,
jde tedy o určitou osobu nebo věc. Má význam podobný českému zájmenu ten,
ta, to, většinou se však do češtiny nepřekládá.
ČLENY V MNOŢNÉM ČÍSLE:
Neurčitý člen v mnoţném čísle odpadá.
the park – the parks
a
park parks
BEZ ČLENU:
Člen se neklade před:
Příklady:
- pods. jména se zájmenem
my father, this book
- vlastní jména *
in Prague, John and Ann, on Monday
- abstraktní a nepočitatelné pojmy friendship, peace, time
- látková jména
coffee, tea, wool (vlna)
- denní jídla
breakfast, lunch, dinner
- sporty
tennis, football
- barvy
white, red, green
- ustálená slovní spojení
at home, at work, at school
*(osob, měst, zemí a dalších zeměpisných názvů, jazyků, dnů v týdnu, měsíců, ročních období)
Pokud je u uvedených jmen člen, jedná se o zdůraznění, přesnější určení apod.
ČLENY U VLASTNÍCH JMEN:
osoby:
země:
města:
hory:
řeky:
moře:
jezera:
národy:
jazyky:
ulice:
náměstí:
parky:
lodi:
hotely:
BEZ ČLENU
John Brown /Mr. Black
England, America, Great Britain, India
Prague, New York, London,...
Mount Everest, Sněţka
--------Salt Lake
----English, French, German,...
High Street, Broadway,...
Trafalgar Square, Wenceslas Square
Hyde Park, Central Park
---------
42
SE ČLENEM URČITÝM
the Browns (Brownovi)
the USA, the Irish Republic
----pohoří: the High Tatras
the Mississippi, the Vltava
the Atlantic ocean,...
----the French, the English,...
----------------the Titanic
the Savory, the Jalta
TVORBA PŘÍSLOVCÍ
Příslovce tvoříme z přídavných jmen přidáním koncovky –ly
Přídavné jméno
Příslovce
laskavý
KIND laskavě KINDLY
SLOWLY
pomalý
SLOW pomalu
skutečný REAL skutečně REALLY
EASILY
snadný
EASY snadno
Nepravidelná tvorba příslovcí:
a) tvoření z jiného kmene
Přídavné jméno Příslovce
dobrý
GOOD
dobře WELL
b) přídavné jméno a příslovce mají shodný tvar
Přídavné jméno Příslovce
blízký
NEAR blízko NEAR
vysoký
HIGH vysoko HIGH
daleký
FAR
daleko FAR
c) některá slova končící na –ly jsou příslovci i přídavnými jmény
Přídavné jméno
Příslovce
časný
EARLY časně EARLY
jediný, pouhý ONLY pouze ONLY
U některých přídavných jmen a příslovcí, která mají shodný tvar, můţe
přidáním koncovky –ly dojít ke změně významu:
DIRECT
HARD
LOW
NEAR
přímý, přímo
tvrdý, tvrdě
nízký, nízko
blízký, blízko
DIRECTLY
HARDLY
LOWLY
NEARLY
hned
stěţí, sotva
skromný
téměř, skoro
43
STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ
1) STUPŇOVÁNÍ PŘÍPONAMI
- stupňují se tak jednoslabičná příslovce
ve 2. stupni
ve 3. stupni
1. stupeň
rychle
FAST
vysoko
HIGH
=> přípona –er
=> přípona –est
2. stupeň
rychleji
FASTERER
výše
HIGHER
3. stupeň
nejrychleji
FASTEST
nejvýše
HIGHEST
2) STUPŇOVÁNÍ OPISEM
- stupňují se tak příslovce tvořená od přídavných jmen příponou –ly
ve 2. stupni
=> před příslovce přidáme „MORE“
ve 3. stupni
=> před příslovce přidáme „MOST“
1. stupeň
pomalu
SLOWLY
snadno
EASILY
2. stupeň
pomaleji
MORE SLOWLY
snadněji
MORE EASILY
3. stupeň
nejpomaleji
MOST SLOWLY
nejsnadněji
MOST EASILY
VÝJIMKA! EARLY – EARLIER – EARLIEST
časně – časněji - nejčasněji
3) NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
1. stupeň
dobře WELL
špatně BADLY
mnoho MUCH
mnoho MANY
LITTLE
málo
2. stupeň
lépe BETTER
horší WORSE
více MORE
více MORE
méně LESS
3. stupeň
nejlépe BEST
nejhorší WORST
nejvíce MOST
nejvíce MOST
nejméně LEAST
44
PŘEDLOŢKY
PREPOSITIONS
A/ PŘEDLOŢKY JEDNODUCHÉ
PŘEDLOŽKA
ABOUT
ABOVE
ACROSS
AFTER
AGAINST
AGO
ALONG
AMONG
AT
BEFORE
BEHIND
BELOW
BESIDE
BESIDES
BETWEEN
BY
DOWN
DURING
FOR
FROM
IN
INSIDE
INTO
LIKE
NEAR
NEXT
OF
ON
-
VÝZNAMY:
okolo
o
asi, kolem
nad
přes
po (časově)
za, po (prostorově)
proti
před (časově)
po, podél
mezi (větším počtem)
u, v (místně)
v (časově)
před (časově)
za (místně)
pod
vedle
kromě, mimo
mezi (dvěma)
u
vedle
kolem, mimo
od (autora)
do (časově)
v (časově)
jakým způsobem
dolů z
během
pro
po, na (časově)
od
z
v (na otázku „kde?“)
v (na otázku „kdy?“)
na
za (časově)
jakým způsobem
uvnitř, dovnitř
dovnitř
na (místně)
do (časově)
jako
blízko
poblíţ
(koho, čeho)
z
od
na (místně)
v (časově)
(jakým způsobem)
PŘÍKLADY V ČJ:
okolo slunce
mluvit o práci
asi v šest (hodin)
nad stolem
přes ulici
po válce
jeden za druhým
proti větru
před pěti minutami
jít po ulici
mezi lidmi
ve škole
v pět (hodin)
před válkou
za domem
pod nulou
vedle mě
kromě mě
mezi tebou a mnou
u moře
vedle dveří
jít kolem domu
muzika od Smetany
do šesti /do zítřka
ve dne
letadlem /mimochodem
dolů z kopce
během dne
dopis pro tebe
na týden
daleko odtud
ze zkušenosti
v pokoji
v létě /večer
na venkově
za hodinu
včas
v domě
běţ do domu
na venkově
do noci
jako ona
u Brna (blízko Brna)
poblíž domu
mnoho knih
kaţdý z nás
jiţně od Prahy
na podlaze
v pondělí
pěšky
45
PŘÍKLADY V AJ:
about the sun
speak about work
about six
above the table
across the street
after the war
one after another
against the wind
five minutes ago
along the street
among the people
at school
at five
before the war
behind the house
below zero
beside me
besides me
between you and me
by the sea
by the door
to walk by the house
music by Smetana
by six /by tomorrow
by day
by plane /by the way
down the hill
during the day
letter for you
for a week
far from here
from experience
in the room
in summer /in the ev.
in the country
in an hour
in time
inside the house
go into the house
into the country
into the night
like she
near Brno
next to the house
a lot of books
each of us
south of Prague
on the floor
on Monday
on foot
PŘEDLOŽKA
OVER
(A)ROUND SINCE
THROUGH
TILL,UNTIL TO
UNDER
UP
WITH
WITHOUT
-
VÝZNAMY:
nad
přes
po
za
okolo
od (časově)
skrz
(aţ) do
k, do
pod
vzhůru
nahoru
s
jakým způsobem
bez
mimo
PŘÍKLADY V ČJ:
nad mou hlavou
přes zeď /přes 50
po celém světě
za oceánem
okolo stolu
od minulého týdne
oknem
do zítřka
do kina /do školy
pod oknem
zvednout telefon
do kopce
pojď se mnou
perem
bez peněz
mimo(bez) nás
PŘÍKLADY V AJ:
over my head
over the wall /over fifty
all over the world
over the ocean
round the table
since last week
through the window
till tomorrow
to the cinema /to school
under the window
pick up the phone
up the hill
go with me
with a pen
without money
without us
B/ PŘEDLOŢKY SLOŢENÉ
PŘEDLOŽKA
AS TO
OUT OF
UP TO
-
VÝZNAMY:
co se týče
(ven) z
bez
(nebýt)
aţ do
PŘÍKLADY V ČJ:
k našemu jednání
z okna /mimo provoz
bez práce
není na skladě
počítat do sta
PŘÍKLADY V AJ:
as to our meeting
out of the window /out of order
out of work
out of stock
to count up to hundred
C/ PŘEDLOŢKY SOUSLOVNÉ
PŘEDLOŽKA
ACCORDING TO
BECAUSE OF
BY MEANS OF
IN ACCORDANCE WITH
IN ADDITION TO
IN CASE OF
IN FRONT OF
INSTEAD OF
THANKS TO
WITH REGARD TO
-
VÝZNAMY:
podle
kvůli
pomocí
ve shodě
kromě
v případě
před
místo
díky čemu
vzhledem
PŘÍKLADY V ČJ:
podle mého přání
kvůli tobě
tímto přístrojem
v souladu s ní
kromě toho plánu
v případě poţáru
přede mnou
místo tebe
díky vaší pomoci
vzhledem k plánu
PŘÍKLADY V AJ:
according to my wish
because of you
by means of this instrument
in accordance with her
in addition to this plan
in case of fire
in front of me
instead of you
thanks to your help
with regard to plan
POSTAVENÍ PŘEDLOŢEK V OTÁZCE
V anglické otázce klademe předloţky zpravidla aţ na konec věty.
Příklady:
 O čem přemýšlíš?
 Na co čekáte?
 Na koho se díváte?
 O čem je tato kniha?
 Koho hledáte?
 Odkud přichází?
 S čím píšete?
 O čem mluvíte?
What are you thinking about?
What are you waiting for?
Who are you looking at?
What is this book about?
Who are you looking for?
Where is he coming from?
What are you writing with?
What are you speaking about?
46
Příklady na procvičení předložek:





































































v lednu
5. ledna 2005
v roce 2005
v pátek
večer
v pátek večer
o půlnoci
v poledne
v pět hodin
o Vánocích
o víkendu
v cizině
na jaře
doma
domů
ve škole
v Londýně
pracovat v bance
na nástupišti
na zastávce
na letišti
nakonec
přinejmenším
nanejvýš
u mé tety
v domě mé tety
v okně
v posteli
jít na procházku
hrát na klavír
za hodinu
hra od Shawa
vstoupit do pokoje
jet autobusem
jdi do školy
podívej se na to
v kanceláři
do kina
za 3 měsíce
doprava
na zahradě
posaď se ke mně
dát do tašky
po celé Anglii
odpoledne
dnes
dnes ráno
například
daleko odtud
dnes večer
a co Jan?
kolem třetí (hodiny)
dívat se na budovu
jít po ulici
vstávat (ráno z postele)
postavit se
na náměstí
pod širým nebem
jít do domu
vstupte
být mimo Prahu
na výletě
přes noc
ještě mu není šedesát
u postele
do čtyř hodin
koberec je pod stolem
v noci
odpovědět telefonicky
in January
on the 5th January 2005
in 2005
on Friday
in the evening
on Friday evening
at midnight
at noon
at five (o΄clock)
at Christmas
at the weekend
abroad
in spring
at home
home
at school
in London
work in a bank
on the platform
at the station
at the airport
in the end
at least
at most
at my aunt΄s
in my aunt΄s house
at the window
in bed
go for a walk
play the piano
in an hour
a play by Shaw
enter the room
go by bus
go to school
have a look at it
at the office
to the cinema
in three month
to the right
in the garden
sit by me
to put into the bag
all over England
in the afternoon
today
this morning
for example
far from here
tonight
and what about John?
about three
look at the building
walk along the street
get up
stand up
in the square
in the open air
to go into the house
come in
to be out of Prague
on the trip
over night
he is under sixty
by the bed
by four
the carpet in under the table
by night
to answer by phone
47
ZÁKLADNÍ POŘÁDEK SLOV V OZNAMOVACÍ VĚTĚ
1.
URČENÍ
MÍSTA,
ČASU
PODMĚT
kde?
kdy?
kdo?
co?
2.
3.
SLOVESO
PŘEDMĚT
URČENÍ
MÍSTA,
ČASU
koho?
co?
kde?
kam?
kdy?
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
v kaţdé anglické větě musí být podmět vyjádřen (buď podstatným jménem
nebo zájmenem)
podmět většinou stojí na začátku věty
za podmětem následuje zpravidla hned sloveso, je-li sloveso v záporu,
stojí „not“ hned za slovesem
předmět musí stát za slovesem
určení místa a času je zpravidla na konci věty, můţe však stát téţ na
začátku věty před podmětem
stojí-li na konci věty určení místa i času, má určení místa přednost
před určením času
Příklady:
 V tomto městě mám dobrého
přítele.
 Jan jeho knihu nemá doma.
 Má teď dobrou práci v továrně.
In this town I have a
(I have a good friend
John has not his book
Now he has a good job
(He has a good job in
good friend.
in this town.)
at home.
in a factory.
a factory now.)
UMÍSTĚNÍ PŘÍSLOVCÍ VE VĚTĚ
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
určení místa a ta určení času, která čas přesně vymezují, klademe
většinou na začátek nebo na konec věty
některá příslovce (often, just, always, usually) klademe zpravidla mezi
podmět a významové sloveso
PODMĚT
I
often
usually
always
just
VÝZNAMOVÉ SLOVESO
GO
jsou-li ve větě pomocná nebo způsobová slovesa, klademe příslovce
aţ za ně
Příklady:
 Často chodím do divadla.
 Obvykle se díváme na TV.
 Je obvykle doma.
 Můţe tam jít vţdy.
 Uţ jsem tam byl.
I often go to the theatre.
We usually watch TV.
He is usually at home.
He can always go there.
I have already been there.
48
ZASTUPUJÍCÍ ZÁJMENO „ONE“
Abychom v anglické větě nemuseli dvakrát opakovat totéţ podstatné jméno,
uţijeme místo druhého podstat. jména slůvka „ONE“ (v mnoţ. čísle „ONES“).
Příklady:
 anglická kniha a česká kniha
 anglické knihy a české knihy
 tento dům a tamten dům
 tyto domy a tamty domy
an English book and a Czech one
the English books and the Czech ones
this house and that one
these houses and those ones
VAZBA „THERE IS“ / „THERE ARE“
Tato vazba se do ČJ nepřekládá. Pouţijeme ji pokud chceme ve větě zdůraznit
podmět.
Vysvětlení:
Park je ve městě.
The park is in the town.
zde je zdůrazněno příslovečné určení místa
(ve městě)
Ve městě je park.
In the town there is a park.
There is a park in the town.
zde je zdůrazněn podmět (park)
Příklady:
 V Praze je mnoho nových domů.



Je v tom městě nový park?
Jsou v Praze velké parky?
Je v této ulici hotel?
In Prague there are many new houses.
(There are many new houses in Prague.)
Is there a new park in this town?
Are there large parks in Prague?
Is there a hotel in this street?
VAZBA „JÁ TAKÉ“, „JÁ TAKÉ NE“/„ANI JÁ NE“
U kladných odpovědí pouţijeme: „SO“
U záporných odpovědí pouţijeme: „NEITHER“ [ni:d∂]
Příklady:
 Mám bratra. Já také.
 Nemám sestru. Já také ne.
 Jdu ven. Já také.
 Nejdu ven. Já také ne.
 Nemám hlad. Ani já ne.
 Mám ţízeň. Já také.
I have a brother. So have I.
I haven´t a sister. Neither have I.
I go out. So do I.
I don´t go out. Neither do I.
I´m not hungry. Neither am I.
I´m thirsty. So am I.
49
BOTH, EITHER, NEITHER
BOTH
= oba
BOTH
... AND
= i ... i
= jak ... tak
Příklady:
 Viděl jsem oba.
 Mluví jak anglicky, tak
německy.
EITHER
= v kladné větě = ten i ten
= v záporné větě = ani ... ani
EITHER ... OR
= buď ... anebo
Příklady:
 Kaţdou z obou metod lze
pouţít.
 Buďto jsi můj přítel nebo
nepřítel.
NEITHER
I saw them both. (I saw both of them.)
He speaks both English and German.
Either method can be used.
Either you are my friend or enemy.
= ţádný (ze dvou)
NEITHER ... NOR
= ani ... ani
Příklady:
 ţádný z nich
 Ani jeden z (obou) chlapců
není starý.
 Neumí ani anglicky, ani
německy.
neither of them
Neither of the two boys is old.
He doesn´t know neither English nor
German.
VAZBA „USED TO“
Vazba „used to“ vyjadřuje minulý zvyk.
Příklady:
 Kouřívával jsem.
 Chodívával jsem do ZŠ.
 Mívávala dlouhé vlasy.
 Pracovával v bance.
I used to smoke.
I used to go to primary school.
She used to have long hair.
He used to work in a bank.
50

Podobné dokumenty