Moving up in 2010

Komentáře

Transkript

Moving up in 2010
Porážíme µNL v roce 2010
Autor: Verneer
Překlad: CzPsycho
1
Rejstřík
Z Verneeho blogu – proč to dělám: ......................................................................................................................... 5
Verneeho život ........................................................................................................................................................ 6
HUD a čtení soupeře ............................................................................................................................................... 8
Nastavení HUDu (Heads Up Display) ..................................................................................................................... 13
Under the gun (UTG) ............................................................................................................................................. 15
Middle Position (MP) ............................................................................................................................................ 18
Cutoff, 1. část ........................................................................................................................................................ 20
Cutoff, 2. část ........................................................................................................................................................ 22
Hra na BTNu, 1. část .............................................................................................................................................. 25
Hra na BTNu, 2. část .............................................................................................................................................. 28
Hra na BTNu, 3. část .............................................................................................................................................. 32
Hra na SB (Small Blind) .......................................................................................................................................... 35
Primium Non Nocere............................................................................................................................................. 38
Vyvážená range ..................................................................................................................................................... 39
Časté chyby na µNL ............................................................................................................................................... 40
Vypínáme Auto-pilota s JTs a QJs .......................................................................................................................... 44
A9s vs. nízké eso v barvě: ...................................................................................................................................... 44
Red line ................................................................................................................................................................. 45
Definice ABC pokeru od DOGISHEADa .................................................................................................................. 46
Zůstat nebo jít? ..................................................................................................................................................... 47
Něco o pozici… ...................................................................................................................................................... 48
Show me the money ............................................................................................................................................. 49
Callujeme preflop, hrajeme postflop .................................................................................................................... 51
Dotaz ..................................................................................................................................................................... 53
Jak se vypořádat s prohrou 1 ................................................................................................................................ 53
Jak se vypořádat s prohrou 2 ................................................................................................................................ 55
Krátká poznámka o tiltu ........................................................................................................................................ 59
Proč hraje Durrrr 86s na UTG, ale vy byste neměli? ............................................................................................. 60
Blafování a equity .................................................................................................................................................. 61
Úvahy 1 ................................................................................................................................................................. 63
Úvahy 2 ................................................................................................................................................................. 64
Nahoru a dolů ....................................................................................................................................................... 66
Hledáme leaky 1 .................................................................................................................................................... 68
Hledáme leaky 2 .................................................................................................................................................... 72
Mít plán ................................................................................................................................................................. 75
2
Pár zajímavých hand od uSweat ........................................................................................................................... 76
Společné session ................................................................................................................................................... 78
$/hr a počet stolů .................................................................................................................................................. 79
Milník: $200 .......................................................................................................................................................... 80
Milník: $500 .......................................................................................................................................................... 80
Milník: $1, 000....................................................................................................................................................... 81
Milník: $1, 500....................................................................................................................................................... 82
Milník: $2, 000....................................................................................................................................................... 82
Konec grindu ......................................................................................................................................................... 83
Odkazy a poděkování ............................................................................................................................................ 85
3
Verneer – zdolávání μNL v roce 2010
Online poker se vyvíjí. To, co platilo v roce 2006 na NL200, v roce 2010 je uţ
zapomenutu. Hra se stává stále těţší, protoţe průměrný hráči jsou, co se týče hry,
vzdělanější a vyvinutější. To znamená, ţe tento vývoj se promítá i na těch nejmenších
limitech.
Takţe, proto vznikl tento projekt – Moving Up Through μNL in 2010. Zde plánuji
sepisovat a diskutovat některé důleţité věci, které během hry postřehnu. A to několika
způsoby:
1. Pročítáním a diskutováním na µNL fórech
2. Společnými session s ostatními reguláry z mikro limitů
3. Hraním na těchto limitech
Myslím, ţe pro získání dobrého celkového pohledu na scéně mikro limitů, jsou všechny 3
způsoby velice důleţité. Kaţdý z nich nám zajistí určitý úhel pohledu na věc. Pro
přiblíţení:
1. Prohlíţení HH (hand history), které jsou zveřejněny
na fórech, nám ukazuje, jak ostatní hráči přemýšlejí, kdyţ
se dostanou do sloţitých situací. Tam můţeme vidět i to,
jak se myšlenkové pochody jednotlivých hráčů liší podle
toho, na jakých limitech právě hrají.
2. Zatímco analýza HH je „zastavení se v čase“,
společná session s jiným hráčem nám nabízí nový pohled
na věc. Umoţňuje nám to objevit chyby, kterých bychom
si jinak sami nikdy nevšimli ani přes pročítání a postování
na různých fórech. Jen taková poznámka – jedna
z nejlepších věcí pro hráčův pokerový růst je pořádat
společné session s hráči ze stejného nebo vyššího limitu.
3. Naplánoval jsem si, ţe začnu na NL5 a uvidím, kde
skončím v prosinci.
Jak jsem jiţ nastínil, budu zde psát základy strategie a teorie pro mikro limity. Jen vás
samozřejmě musím upozornit – to, co si přečtete, vám nezaručí, ţe přijdou úspěchy.
Musíte sami přemýšlet o své hře, a pokud něčemu neporozumíte nebo s něčím nebudete
souhlasit, můţete se zeptat nebo vyjádřit.
4
Z Verneeho blogu – proč to dělám:
„Co dělat, abych porážel mikro limity a posunul se výš?“ Často slyším jiné hráče, jak
stále dokola odpovídají: „Hraj tight a value betuj – to je vše, co potřebuješ pro to, abys
porážel ty mikro osly.“ Hodně lidí, kteří tvrdí, jak je to jednoduché, tyto limity už nehraje
a nechápou, jak se hra přirozeně mění. Pro porážení těchto limitů a posouvání se je
potřeba už i něco navíc.
Jeden můj dobrý přítel, který před 2,5 lety s přehledem porážel limity $2/$4 a $3/$6, se
právě rozhodl pro návrat k pokeru. Jen aby se do toho znovu dostal, začal na NL10 a
NL25. A zjistil, že hra se stala těžší a že i na těchto nízkých limitech přibylo mnoho
kompetentních hráčů. Pro ty, kteří se chtějí zlepšovat, vzniklo více zdrojů, ze kterých
mohou čerpat.
Na podzim roku 2009 jsem si povídal s kamrádem Taylorem a oba jsme se shodli, ţe by
bylo hustý, kdyby se pro hráče na mikro limitech udělal nějaký ucelený zdroj informací –
sbírka videí, článků, osobních rad apod. – který pomůţe lidem ze $100 bankrollu aţ na
pětimístné číslo. Nejlepší cesta, jak něco takového vytvořit, je, ţe si to prostě
vyzkoušíme. Cítím, ţe jsem v jedinečné pozici, abych něco takového udělal:
Zaprvé, miluji psaní a učení o pokeru. Dostal jsem několik e-mailů a zpráv od lidí, kterým
jsem pomohl. Jsem za to moc šťastný. Jak jsem se zmínil nahoře – chci vytvořit
univerzální zdroj pro ty, kteří si chtějí poslat na účet $100 a potom stoupat nahoru tou
správnou cestou a s co nejmenším rizikem. Vím, ţe to není tak vzrušující, jako vzít $100
a jít s 50ti BB na stůl PLO200 a vydat se cestou bláznivého heatera.
Zadruhé, mám za sebou skvělou pokerovou podporu. Je to síť hráčů – skvělých hráčů, se
kterými si denně povídám o pokeru. Je to směs hráčů z limitů od NL25, přes $25/$50 a
výš. Myslím si, ţe díky rokům stráveným na CardRunners mám přístup k neuvěřitelnému
pokerovému myšlení a to je něco, co mohu přinést zpět do mikro a low stakes komunity.
Zatřetí – je mi jasné, ţe mnoho lidí bude říkat, ţe zbytečně ztrácím čas a peníze, jen pro
vytvoření bankrollu ze sta dolarů. To je sice pravda, ale co? Já a moje ţena ţijeme velice
skromně a díky tomu máme hodně prostoru pro to, co chceme dělat. Kdybychom měli
$1 000 000, nemyslím si, ţe by náš ţivot vypadal jinak (moţná bychom víc jedli…asi jo).
Ale teď můţeme dělat to, co máme opravdu rádi. Například pro mě je teď daleko víc
uspokojující tento projekt, neţ abych grindil nízké a střední limity po celý rok. Na konci
roku budu mít něco konkrétního, co jsem vytvořil, a co budu moct ukázat, neţ jen
peníze.
To je vše. Bylo toho dost, ale asi bych nemohl začít, aniţ bych pořádně nevysvětlil svou
motivaci.
5
Verneeho život
V roce 1979 jsem se narodil ve Varšavě. V té době v Polsku vládli komunisti a pro mou
rodinu to bylo velice těţké. Můj otec, atomový fyzik, dostal pracovní příleţitost v Lundu
ve Švédsku, takţe v roce 1982 jsme se tam s rodinou přestěhovali. Ve Švédsku jsme ţili
3 roky a poté jsme se vrátili zpět do Polska.
Dalších 6 let jsem chodil na základní školu ve Varšavě. Kdyţ mi bylo 11, mému tátovi se
vyskytla nabídka, aby šel pracovat do USA, na univerzitu do Tennessee. Původně na dva
roky. Dva se změnily na tři a ty na pět... Bylo víceméně jasné, ţe se uţ do Polska
nevrátíme. V Oak Ridge (Tenessee) jsem vystudoval střední školu a potom jsem byl
přijat na University of Tenessee. Vystudoval jsem tam matematiku a psychologii (dobré
dva obory pro poker, ţe?).
Po vystudování jsem odjel učit do Atén na střední školu, kde jsem učil 4 roky
matematiku. Po zhruba dvou letech učení jsem objevil online poker. Díky CardRunners,
které jsem poté našel, jsem se stal winning hráčem. Začal jsem na NL50 a postupně šel
nahoru. Ale myslím, ţe na NL400 jsem uţ moc nevyhrával. V těchto letech přijela do
Atén Katy. Ještě s několika lidmi jsme vytvořili partu, se kterou jsme si toho dost uţili. Za
2,5 roku jsme se s Kate vzali. Nedávno jsme slavili dvouleté výročí.
Jeden z mých nejlepších kamarádů v té době byl Brian „hookem148“ Rue – hráč, kterého
jsem potkal online a povídal si s ním hodiny a hodiny o pokeru. Poţádal jsem ho, zda by
mi šel na svatbu za svědka, s čímţ souhlasil. I kdyţ jsme se znali uţ dva roky, dva dny
před svatbou jsem ho viděl poprvé v ţivotě na ţivo. Brian mi v těţkých pokerových
chvílích vţdy pomohl a i díky němu jsem uspěl.
Během čtvrtého roku, kdy jsem učil na střední škole, jsem začal být učením velice
frustrovaný a rozhodl jsem se, ţe si dám pauzu. Zeptal jsem se Katy, co by řekla na to,
kdybych se začal ţivit pokerem, coţ jsem jí podloţil velkým vzorkem úspěchů. Ona s tím
souhlasila, protoţe věděla, jak drsné je učit na střední škole a také viděla, ţe to mělo
dopad na moji fyzickou a psychickou pohodu.
V tu chvíli jsem uţ byl pozván jako pro na CardRunners. Začal jsem tam stejně jako na
2+2 – vmísil jsem se do tamní komunity. Odpovídal jsem na tuny otázek a brzy se lidé
začali ptát Taylora, zda bych nemohl udělat nějaké video. On mi poté nabídl pro pozici.
Jak si umíte představit, zpráva od Taylora byla neskutečná. Bylo to něco, jako kdyby vám
napsal Mat Sklansky PM na 2+2 a zeptal se, zda byste pro něj nemohli něco udělat.
V tu chvíli uţ jsem byl na odchodu ze školy. Zeptal jsem se Taylora, jestli bych mohl
dělat pro CR něco víc, neţ jen videa. Dal mi tedy na starosti ještě nějaké administrativní
práce na webových stránkách a pak mi nabídl ještě pár malých projektů, které se
vyskytly. Práce pro CR bylo to nejlepší, co mě mohlo v ţivotě potkat.
Takţe, to nás přivádí do současnosti. Je konec prosince a já jsem měl právě rozhovor
s Taylorem – ohledně vytvoření bankrollu na mikro limitech během následujícího roku
2010 a dokumentaci celého projektu.
6
Jinak mimo poker jsem jako trenér přespolního běhu na místní střední škole. Jako
dobrovolník.
Katy a já ve Varšavě. Byli jsme tu spolu dvakrát – jednou před svatbou a jednou po
svatbě, kdyţ se Katy jela do Krakowa učit na 4 týdny polštinu.
7
Takţe… stav mého účtu k 1. 1. 2010:
HUD a čtení soupeře
Hudpouţíváme proto, abychom pronikli do hlavy soupeře, a pomocí nasbíraných
informací se snaţíme odhalit jeho range. Vzhledem k širokému hráčskému poli na mikro
limitech slouţí HUD jako průzkumný robot, který nám o neznámém hráči pouze něco
nastíní. Ale co přesně?
Podívejme se na hráče „PkrPlayer“. Na začátku o něm nevíme nic, postupně nasbíráme
informace a budeme pozorovat, jak se budou měnit, a s tím i náš pohled na něj.
Po dvou orbitech:
Po dvou orbitech PkrPlayer zahrál pouze jednu handu. Takţe naše první myšlenka je, ţe
to zřejmě není hráč, který by hrál pouze jeden stůl, protoţe většina „jednostolových“
hráčů by v 11-ti ze 12 případů na mikro limitech nepoloţila. Je tento hráč jeden
z multitablujících nitů (velice tight hráč)? Potřebujeme více informací.
25 hand:
Teď to vypadá tak, ţe se jedná o multitablující nita. Hráč hodně folduje. Ale 25 hand je
stále malý vzorek.
8
50 hand:
Stále ţádná změna. Označíme si ho světle modře – jako „nita“. Po 50 handách jsme ho
ještě neviděli jít do showdownu.
100 hand:
Hodnoty VPIP a PFR si jsou velice podobné, 3-bet pouţívá málokdy. Tento hráč zřejmě
ovládá základy preflop hry. Tudíţ nebudeme předpokládat, ţe z UTG otevře K2o a asi ani
nebude moc limpovat. Pokud vstoupí do hry, pravděpodobně bude hrát agresivně.
250 hand:
Teď uţ vypadá více jako TAG. Do hry vstupuje stále velice agresivně – open raisem a
3betem. Nevypadá to, ţe by nějak měnil svou hru. Zatímco jsme ho pozorovali, dohrál 3
handy na river a z toho se dostal 2x aţ do showdownu.
V první handě – otevřel QQ BvB (blind proti blindu), 3-betnul flop J,8,4 (rainbow) proti
min-raisu od hráče se 45BB. Na blank turnu dal all-in a získal pot.
V druhé handě – s AQo na MP dorovnal UTG raise od rega. Flop 5
check/check. Turn T
check/check, river 5
4
8
check/check, vyhrál pot.
Zdá se, ţe hraje jednoduše a přímočaře. V jeho hře není nic, co by nějak vybočovalo.
500 hand:
Vypadá to, ţe chlapec 3-betuje širší range, neţ jen QQ+, AK (což je 2,6 % všech
hand). To jsme vypozorovali z následující handy:
9
Třetí handa – UTG hráč, označen jako fish (50/31/6 po 130 handách), má 200 BB.
Otevře a PkrPlayer (pokrývá UTG) ho z MP standardně 3-betuje. Regulár na CO se 100
BB flat call. UTG call.
Flop 5
2
K
je procheckován od všech třech. Turn 7
okolo 70 % potu, CO all-in. PkrPlayer call a otočí 6
ukázal A
pot.
A
8
- UTG check, PkrPlayer bet
- monster draw, zatímco CO
. PkrPlayer netrefil ţádnou draw, kdyţ na river dorazila 7
, CO vyhrává
Poslední handa nám toho o PkrPlayerovi prozradila hodně. Zaprvé, nebojí se izolovat
fishku s marginální handou. Zadruhé, na multiway flopu slepě nestřílí se svou slabou
draw. A zatřetí – rozumí equity a řídí se podle ní.
1 000 hand:
Zcela určitě máme hráče, který zvládá preflop i post flop hru, je kompetentní a agresivní.
Zpozorovali jsme další (čtvrtou) handu: TAG se 100 BB otevírá na buttonu. PkrPlayer
call z BB. Flop 3
3
J
, c/c. Turn A
Showdown - PkrPlayer ukazuje 9
Pátá handa: Znovu calluje A
check/check, stejně tak 9
call. SB ukazuje A
2
6
9
check/check. River 8
a button T
J
také procheckován.
.
BvB proti regovi, který otevřel na 4BB. Flop 9
na turnu. River 2
9
A
, který regular na SB betuje, PkrPlayer
.
Takţe, po 1000 handách to vypadá, ţe máme hráče, který je sice agresivní, ale na flopu
zběsile nestřílí. Svoji hru mění a určitě přemýšlí o soupeřovo rangi. Hodně c-betuje a
bareluje. Jeho 3-bet range je široká, ale vypadá to, ţe 3-betuje jen v pozici a to tak, ţe
buď má velice silnou nebo slabou handu.
Přesuňme se trochu rychleji…
2 500 hand:
10
5 000 hand:
10 000 hand:
25 000 hand:
Co vidíme? Zkrátka to, ţe po 100 handách nám toho HUD aţ tak moc neřekne. Ale
případně nám prozradí, jestli někdo u stolu není náhodou naprosto mimo. V případě
PkrPlayera jsme se dozvěděli, ţe ve skutečnosti má do nit daleko, ale je to kompetentní
multitablující LAG (loose agressive) hráč.
Také zde vidíme, jak klíčový je jakýkoliv showdown. Díky němu poznáme, jak ten který
hráč hraje v určitých spotech a co od něj můţeme čekat v dalším průběhu hry.
Tudíţ, k dobrému přečtení soupeřovo preflop range potřebujeme pár stovek hand a nebo
sledovat jeho postflop hru a zaregistrovat co nejvíce showdownů.
Závěr:
Toto téma ukončím handou (z NL5) proti hráči, na kterého jsem měl něco přes 100 hand
a staty 14/13/1.
Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.05 BB (6 handed) - Full-Tilt Hand Converter from
HandHistoryConverter.com
SB ($4.64)
BB ($6.56)
UTG ($5.21)
MP ($7.82)
CO ($5.97)
Hero (Button) ($5.30)
Preflop: Hero is Button with Q , Q
2 folds, CO bets $0.17, Hero raises to $0.58, 2 folds, CO raises to $1.30, Hero raises to $5.30 (AllIn), CO calls $4
Flop: ($10.67) 3
Turn: ($10.67) 8
,K
,4
(2 players, 1 all-in)
(2 players, 1 all-in)
11
River: ($10.67) 3
(2 players, 1 all-in)
Total pot: $10.67 | Rake: $0.71
Results:
Hero had Q
CO had A
,Q
,Q
(two pair, Queens and threes).
(one pair, threes).
Outcome: Hero won $9.96
Ponaučení: 14/11 po 100 handách:
-
neznamená 4-bet jen s KK+
-
vlastně vůbec nezaručuje, ţe dotyčný hraje 14/11
12
Nastavení HUDu (Heads Up Display)
Předtím, neţ se dostaneme k samotnému hraní, tak bych rád něco řekl o svém aktuálním
HUDu. Zde je jeho obrázek a popis:
Teď vám popíšu, jak pouţívám jeho různé části:
1. řádek: Jméno a počet hand. Nic, co by bylo potřeba nějak dál rozvíjet.
2. řádek: VPIP/PFR/3-bet%/Agg, poté Fold to 3-bet/4-bet/fold to 4-bet. Pro vyuţití statů
týkajících se 4-betu je potřeba nasbírat větší vzorek her.
Někdo, kdo 3-betuje přes 7 %, tak jeho 3-bety jsou urcitě velice *light. Uvědomme si, ţe
range QQ+, AK odpovídá 2,6 % hand. Pokud přidáme TT, JJ a AQ, tak máme stále jen
4,7 %. Takţe pokud někdo 3-betuje 5 %, nepředpokládáme, ţe jeho 3-bety budou nějak
vybočovat z klasické range.
Jak můţeme vidět v příkladu nahoře – Jeff, na kterého máme 872 hand, má 3-bet 8 %.
Určitě bych vyhledával spoty, kde bych ho mohl blaf 4-betovat. Lidé se často ptají, kdy
by měli light 4-betovat. Ale o dynamice hry se více zmíním později.
*3-betting light = Většina lidí, která začne hrát poker, 3-betuje před flopem jen monster handy (QQ+, AK). 3betting light znamená, ţe děláte to samé, ale i se slabšími handami, jako jsou 7-7, 8-9s, 7-9s atd.(více na:
http://www.poker24.cz/strategie-a-tipy/951/3-betting)
3. řádek: Tady to začíná být zajímavější. Zde jsou staty seřazeny podle pozic a
vyjadřují, jak často z nich hráč open raisuje. Jinak řečeno, kdyţ všichni před ním foldnou,
13
jak často a z jaké pozice dotyčný raisuje. To nám naznačí jeho range a také to, jak si
soupeř uvědomuje faktor hry na pozicích.
Důležité: Pokud máte dobře přečtenou soupeřovu range a jeho tendence, bude se vám
proti němu hrát perfektně. Obvykle to nějaký čas potrvá, neţ soupeře prokouknete, ale
tato myšlenka je stále základem pokeru. Ukáţu a vysvětlím to na příkladu, který jsem
pořídil při včerejší session. Tato hra je sice z full-ringu, ale stále platí, ţe bychom měli o
soupeřovo range přemýšlet a hrát proti ní správně.
Příklad na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-IF3y3CPrdM
4. řádek: V kombinaci se 3. řádkem vám naznačí, kolik % z range hráč poloţí, pokud
raisne jako první. Znovu z příkladu shora – Jeff otevírá na pozici UTG s 12 % karet a
foldne 67 % karet, pokud ho někdo 3-betne (pravděpodobně malý vzorek hand, ale kdyţ
se podíváte na to, jak často jako první vsadí na MP a potom sloţí proti 3-betu, naznačuje
to, ţe folduje proti hodně 3-betů). Toto je ideální hráč na to, abychom ho zkoušeli 3betovat light.
5. řádek: Jednoduše řečeno… jak často a jakým způsobem hráč brání své blindy.
Vyuţívání těchto statistik bude podrobněji rozepsáno v samostatné kategorii, protoţe
dynamika hry BTN/SB/BB je taková hra ve hře.
6. řádek: Flop c-bet, turn c-bet. Pokud první číslo je vysoké a druhé nízké, zkuste hádat,
jak toho vyuţít?
(Float)
Druhá část se týká toho, jak často foldne proti c-betu na flopu a na turnu. Pokud je to
první číslo malé a druhé vysoké, asi vám je jasné, jak je potřeba hrát…
(Druhý barel)
14
Under the gun (UTG)
Správná hra na této pozici je poměrně jednoduchá. Téměř vţdy budete hrát mimo pozici.
Uvedu zde základní range, se kterou by se mělo otvírat a uvedu příklady, kdy tuto range
změnit.
Standardní UTG range pro raise: 22+, ATs+, AJo+, KJs+, KQo (11.3%)
Jistě jste zaznamenali dva podstatné prvky, které tu chybí – suited connectory (QJs, T9s,
98s, apod.) a esa v barvě (Axs). Často vidíte hráče na středních a vysokých limitech, ţe
tyto kombinace raisují. Ale většina z nich to dělá proto, aby měli tzv. vyváţenou range
(balanced range). Je to něco, na co se na NL25 a níţ nemusíme vůbec soustředit.
Jednoduše proto, ţe dobří hráči s vámi nebudou hrát dostatečně dlouho, aby vás
prokoukli.
Proč vynechávat slabší esa v barvě (<ATs)?
Uvidíte, ţe vás soupeř, který na vás bude mít pozici, často dorovná před flopem
s kombinacemi typu A8 – AJ. Na flopu se nám neotočí flush draw tak často, aby to bylo
samo o sobě dostatečně profitabilní. Častěji trefíme na flopu slabý pár nebo nejvyšší pár,
ale se slabým kickerem. A to je velice obtíţné zahrát správně.
15
A co suited connectory?
Vypadají lákavě, ale stejně budeme pravděpodobně mimo pozici a flop trefíme málokdy.
Pár nebo pár + draw by mohly zapříčinit to, ţe bychom zbytečně darovali soupeři peníze.
Také se můţeme dostat do multiway potu (více hráčů) a naše draw nebude nejsilnější. To
je další obtíţná situace mimo pozici.
Výjimka k prvnímu pravidlu
Pokud máme dobře přečtený stůl, kde:
A. MP, CO a BTN mají nízký 3-bet a často foldují náš UTG raise
B. SB a/nebo BB hrají příliš mnoho hand a lehce odevzdávají peníze
C. Máme my i SB/BB alespoň 170 BB
Tak v takovémto případě můţeme přidat nějaké SC (78s – QJs) a esa v barvě.
Jak se vypořádat se 3-betem?
Co dělat, když čelíme standardnímu 3-betu z MP – BTN?
Pokud nemáme ţádný read na hráče a méně, jak 20 hand proti němu (a VPIP < 30 % a
PFR přiměřeně podobný):



KK+: value 4-bet
QQ, AK: 4-bet (pro budování agresivní image). Pokud soupeř poloţí, bude se cítit
špatně, protoţe lidé takto neradi pokládají. A pokud se dostaneme do hry a
budeme pozadu, začneme sbírat informace, které můţeme pouţít v budoucnu.
Ostatní kombince fold
Pokud uţ máme nějaký read (přes 500 hand) a soupeřův 3-bet je menší, jak 3 %:


KK+: value 4-bet
QQ, AK: Tyto kombinace by nemuseli proti soupeřovo range dopadnout dobře,
takţe se radši vzdáme.
Co dělat, když čelíme standartnímu 3-betu ze SB/BB?
Pokud nemáme ţádný read na hráče a méně, jak 20 hand proti němu (a VPIP < 30 % a
PFR přiměřeně podobný):


KK+: value 4-bet
QQ, AK: Pouze dorovnáme a vyuţijeme toho, ţe máme na soupeře pozici.
Pokud uţ máme nějaký read (přes 500 hand) a soupeřův 3-bet je menší, jak 3 %:


KK+: value 4-bet
22-QQ, AK: Měli bychom počítat s tím, ţe takový soupeř bude hrát jen silné
kombinace a měli bychom být schopni poloţit proti KK+, AK.
16
Co, když máme u stolu někoho, kdo 3-betuje nestandardně vysoko (10 %+)?
Jednoduše zúţíme svou UTG range a zhodnotíme, jestli tento stůl pro nás bude vůbec
profitabilní. Doporučená uţší range by vypadala asi takto: 88+, AJs+, AQ+, KQs (6,2 %).
Poznámka: Jak vidíte, tato range je velice jednoduchá, ale komu to vadí? Počet hráčů,
kteří vás přečtou na NL25 a níţe, je minimální.
17
Middle Position (MP)
Upozornění: To, co nyní následuje, je základní rozbor o tom, proč je určitá range
profitabilní ve chvíli, kdy nemáte dobrý read. Schopností získávat informace o soupeři a
následné přizpůsobení se vám dlouhodobě vydělá více peněz. K tomu řekněme, že hra na
MP by měla být stále docela jasná a přímočará.
Hrát MP je podobné, jako na UTG, pouze se dvěma malými rozdíly:
1. Do hry moţná vstoupí jiţ někdo před námi
2. Mimo pozici budeme oproti UTG méněkrát (o 10 %)
Standardní range pro otevření: 22+, AT+, JTs+, KJ+, QJs (13.7 %)
Přibylo nám tu JTs a QJs. To proto, ţe se s nimi dá hrát dobře postflop.
Limpeři
MP je první pozice, kde se budeme muset vypořádat s limpery. Pokud má limper 65 BB a
více, můţeme ho izolovat s celou naší open range. Klasickým 4BB raisem. V tomto
případě ho bereme tak, jakoby před námi prostě poloţil.
Pokud je limper shortstack, budeme otvírat s takovou range, se kterou jsme ochotni jít
proti němu preflop all-in.
18
Čelíme raisu od UTG
Standardně můţeme 3-betovat pro value JJ+, AK. Pokud dostaneme od soupeře all-in,
s JJ bychom měli foldnout. Neznamená to, ţe bychom měli 3-betovat pouze tyto silné
kombinace, protoţe mnoho lidí nás dorovná s daleko horší kartou. Ale kdyţ stojíme proti
4-betu, tak to pravděpodobně bude reprezentovat QQ+, AK. Pokud se nám povede získat
nějaké ready a budeme vědět, ţe soupeř z UTG 4-betuje pouze KK+, můţeme s QQ a AK
flatovat.
Také bychom měli dorovnávat 22-TT, AQ, AJs a KQs. Tyto karty by se měly hrát v pozici
na flopu velmi lehce.
A co suited connectory?
No… jak často vyhrajete veliký 4-way pot mimo pozici s 78s? Často uvidíme na flopu
slabou flush draw nebo pár + draw. Ano, pokud jste na flopu ve dvou a máte pozici, hrají
se tyto karty dobře, ale na flopu s více hráči a mimo pozici uţ ne.
Čelíme 3-betu
Budeme se chovat tak, jako bychom otevírali z UTG. Jak jsem jiţ zmínil – UTG a MP se
hrají de facto stejně.
To je o MP vše. Opravdu zajímavá pozice začne být aţ CO…
19
Cutoff, 1. část
Preflop hra na CO uţ není tak jednoduchá a přímočará, jako tomu bylo na předchozích
pozicích. Range, se kterou se pustíme do hry, bude ovlivňovat více faktorů, jako
například akce před námi, chování hráčů na buttonu, blindech apod. Ideální případ je,
kdyţ máme po své levici tight hráče, tudíţ budeme hrát cca 1/3 hand z lepší pozice.
Základem je, ţe je velice nevýhodné, mít po své levici agresivního hráče. To nám velice
zuţuje range na CO. Více ve článku časté chyby na mikro limitech.
Stejně tak, agresivní hráč, který je od nás na druhé pozici nalevo, nám můţe velice
znepříjemnit ţivot častým 3-betováním a squeezováním, kdyţ BTN dorovná náš open
raise. Pokud sedíte u takového stolu, měli byste se zamyslet, jestli je to +EV.
Open raise range na CO (bez readů)
Je důleţité co nejrychleji zjistit, jak moc nás nechá button raisovat. Takţe první 3-4
orbity začínáme s nějakou rozumnou kombinací a sledujeme, jak BTN reaguje.
Aţ zjistíme, jak je BTN loose/tight, budeme upravovat svoji opening range a zaměříme se
poté na blindy. Popíši některé range, které budou +EV proti určitým typům hráčů na
blindech.
20
Range proti Loose/Passive hráčům
Alespoň jeden hráč na blindech je loose/passive a BTN je tight (VPIP < 15, 3-bet < 3),
budeme otvírat s kartami, se kterými můţeme flopnout nejvyšší pár a dobrý kicker.
Takţe je moţné a je to i profitabilní, abychom na CO otvírali s kombinacemi typu Q7o.
Ovšem BTN musí být tight a hodně foldovat, ale hráč na blindu nás musí dorovnávat
s kartami jako T7, J7, 78, 57, 67 apod. Také proto se ale uţ nevyplatí otevřít s 57.
Je důleţité, abychom si uvědomili, ţe hezky vypadající karty, jako 56s nám mohou vyhrát
velký pot. Ale ve skutečnosti je jejich síla skryta ve fold equity. Hodně loose/passive
hráčů chodí často aţ do showdownu. A tam bude pravděpodobně Q7o lepší, neţ 56s.
21
Ve druhém případě, kdyţ BTN je loose/passive, budeme muset svou range nějakým
způsobem oříznout, protoţe často budeme mimo pozici a tudíţ potřebujeme být o hodně
silnější:
Cutoff, 2. část
Open raise od UTG, MP
Většina hráčů příliš často cold-calluje UTG nebo MP raisy. Přitom ve většině případech je
daleko lepší 3-bet nebo fold. Handy typu 89s se tváří jako dobré na call UTG raisu,
protoţe „Mohu na flopu trefit něco silného a navíc… mám pozici.“, ale znovu se ptám –
jak často jste ve skutečnosti s 89s trefili něco opravdu silného?
Na call je ovšem několik vhodných kombinací – hlavně páry 22-99 (někdy i TT, JJ), AJs,
KQs a AQ. Tyto handy je snazší zahrát, díky pozici, správně.
V případě, ţe hráč má vysoký PFR a často foldne 3-bet, je dobré ho 3-betovat se širší
range. Hlavně karty, které se budou hrát dobře s pozicí (střední SC, QTs, J9s apod.) nebo
s tzv. *bluff catchers (A4s, KJo, atd.). Ale musíme si dát pozor, jestli za námi ještě není
na řadě hráč, který má staty 60/50. Pokud ano, tak je výhodný se silnou handou value 3bet.
*Bluff catcher - středně silná karta, která sama o sobě poráţí pouze blaf – např. máte set 6 na boardu 678-x-T
a čelíte soupeřovu all-inu.
Typická range pro value 3-bet proti open raisu z UTG je JJ+, AK. Hráči, kteří výhradně 4betují nebo foldují a zrovna vás 4-betují, nejspíše mají KK+, AK. Ale takovýchto hráčů
moc není. Hodně hráčů váš 3-bet callne se širokou range.
22
Limpeři
Limpery chceme izolovat s kombinacemi, které se hrají dobře postflop a budou tvořit
silný nejvyšší pár:
Samozřejmě, pokud někdo hraje často limp-call a flop check-fold, izolace bude
profitabilní s ATC (any two cards – jakékoliv 2 karty). Ale měli bychom se stále drţet
okolo nahoře zmíněné range.
Nízké páry jsou obsaţeny, protoţe:
1. Nechceme, aby nás v případě limpu button nebo někdo z blindů izoloval společně
s limperem – to se po našem limpu přímo nabízí.
2. Pokud trefíme set, chceme hrát s jiţ vysokým potem. Pokud ho nevybudujeme,
nemůţeme ho vyhrát.
Čelíme 3-betu
Dynamika hry na buttonu a cutoffu si zaslouţí svou zvláštní kapitolu. Pokud čelíme 3betu, musíme svou 4-bet range upravovat podle kaţdého hráče. Pro začátek je dobré
začít s QQ+, AK. Pokud máme pocit, ţe BTN je regular, můţeme do 4-betů přidat nějaké
blafy – esa v barvě jsou pro to ideální. Bez readu nikdy nehrajte light 4-bet! Pouze se
snaţte hráče poznávat více a více a upravujte svou 4-bet range. Pokud nás BTN často 3betuje, je lepší odejít od stolu.
Na druhou stranu, pokud čelíme 3-betu od blindu a jsme oba 100 BB+, vyplatí se 4-bet
KK a flat call AA, QQ a AK. Znovu platí, ţe jakmile začneme získávat informace na hráče
23
na blindech, budeme podle toho upravovat i svou range. Pokud na µNL budete jednoduše
foldovat 3-bety a hrát handy s value, měli byste být 100% v pohodě.
µNL Superstar: 99 v pozici proti 3-betu. Fold?
Já: Určitě ano.
µNL Superstar: Není to moc weak a jednoduše prokouknutelné?
Já: (Povzdech)
Pokud jsme 170 BB+, můţeme dorovnat a čekat na set.
24
Hra na BTNu, 1. část
V této části budeme uvaţovat, ţe všichni aţ k nám poloţili. Pokud se tak stane, našim
hlavním zájmem se stanou hráči na blindech. V závislosti na tom, kdo je na blindech, si
určíme svou open range:
Nit:
VPIP < 16
Pokud jsou takoví oba blindy, můţeme otvírat s ATC za 2,5 BB a dlouhodobě to bude
profitabilní. Pokud dostaneme 3-bet, můţeme 4-betovat KK+ a flatovat QQ, AK. Zbytek
je fold. Jen pokud jsme 170 BB+, můţeme chytat set a callnout.
Loose/Passive:
Zapojí se do hodně her i mimo blindy.
Pokud máme na blindu takového hráče, budeme hrát kombinace, kde budeme mít šanci
na aspoň nejvyšší pár a dobrého kickera. Je to vlastně upravená range, kterou jsme
pouţívali pro izolaci z CO.
3-betovací šílenec
VPIP 28+, 3-bet z blindů 20+
25
Zde je potřeba svou open range oříznout a zároveň se ve hře více odvázat. Začneme 4betovat handy jako 66+, AK. Flat KK+ nám často pomůţe získat peníze na flopu. Takţe
pokud dostatečně zúţíme preflop range, 4-bet ATC bude proti těmto týpkům profitabilní.
Ale ještě… proč sedět po pravici takového hráče?
TAG, 1. část
VPIP 18-24, 3-bet 5, ale většinou místo 3-betu pouţívá na blindech call (handy jako KQo,
AJs)
Proti těmto soupeřům budeme otvírat za 2,5 BB s opravdu širokou range. Často nám
foldnou preflop a v postflop hře na něj budeme mít pozici.
Čelíme-li 3-betu: Pokud takovýto hráč 3-betuje, měli bychom k tomu přistoupit
s respektem, ale stále bude profitabilní 4-bet s JJ-QQ, AK a nebo dorovnání s AQ, KQs,
KK+. Jinak nemáme důvod zkoušet 4-bet blaf – jak jsme řekli, jejich range bude silná.
TAG, 2. část
Podobné VPIP, ale na blindech má 3-bet/fold styl. Hraje více tight, ale zato s větší
agresivitou.
Range tohoto hráče: Na SB bude callovat pocket pairy 22-99, ale velkou část své range
bude 3-betovat, protoţe „oproti tvoji open range na BTNu jsem napřed“. Takţe jeho
range na 3-bet bude okolo 10 – 14 % a bude vypadat asi takto:
26
Samozřejmě se to bude od kaţdého hráče lišit, ale v jeho range budou:
A) Value handy, které se bude snaţit dostat do preflop all-inu (TT+, AK). To
představuje 3,5% range. Pokud se bude pokoušet dostat 5-betem do all-inu i
s AQ, jeho range bude uţ okolo 5%.
B) Broadways, které raisne, protoţe s nimi bude oproti naši range napřed a můţe
flopnout velice dobrý top pair. Tyto kombinace zastupují 4 % z jeho 10-14%
range.
C) Zbytek jeho range budou SC a Ax kombince.
Takţe jak vidno, proti lidem, kteří na blindech víceméně jen 3-betují nebo pokládají,
bychom měli hrát stále se širokou range. Jejich 3-bety nejsou moc silné, takţe je
můţeme callovat se silnějšími handami jako KQ+, AJs+, AQ+, QQ+ a vyuţít sílu pozice.
S 99-JJ se budeme snaţit hrát 4-bet/call a 4-bet/jam s 55-88.
Trochu počítání ohledně 4-bet blafu
Raisnete 3 BB na buttonu, soupeř 3-betuje na 10 BB. V potu je 13 BB. Vy 4-bet na 26
BB. Takţe riskujete 23 BB pro výhru 13 BB, které jsou v potu.
Za jakých okolností to bude profitabilní? (23)/(13+23) = 0,68 . Profitabilní to bude,
pokud soupeř foldne v 68 %. Pokud soupeř má jen TT+, AK, tak 4-bet blaf bude velice
hraniční. Ale význam 4-betu se projeví ve hře tak, ţe:
27
A) Hráč vás nebude 3-betovat tak light, kdyţ bude vědět, ţe jste schopni 4-bet blafu.
B) Ze soupeře bude lehčí získat peníze.
To proto, ţe ho donutíme zúţit range a budou se nám snáz krást jeho blindy.
A ještě trochu matematiky o 4-betech
Řekněme, ţe soupeř nás 3-betuje s 12% range. To znamená, ţe je v ni zahrnuto hodně
kombinací, které nám poté foldne. Zhruba 2/3 hand, které my 4-betneme, tak poloţí.
Handa jako 66 má, v případě dorovnání, proti jeho range (TT+, AQ+) equity 38 %. Takţe
(počítáme se 100BB stacky):
o
V 66 % případů soupeř náš 4-bet foldne. My vyhrajeme 13 BB (3 – náš open raise
+ 10 – jeho 3-bet)
o
V 33 % nás dorovná, přičemţ naše equity je proti jeho range 38 %. Takţe máme
76 BB z 200 BB, které jsou v potu. Riskujeme tedy 97 BB a dlouhodobě přijdeme
o 21 BB.
o
Takţe: 66%*(+13BB) + 33%*(-21BB) = +1,65 BB
Zisk není nijak veliký, ale berme v úvahu, ţe dlouhodobě nám takovéto rozhodnutí zvýší
winrate o pár BB/100.
Důležité: Svou open range tvořte podle aktivnějšího hráče na blindech. Takţe pokud
máte na blindech TAG hráče a nit, tak svou range upravte proti TAGovi. Naopak, kdyţ
máte na blindech TAGa a loose/passive hráče, svou range směřujte na loose/passive
soupeře.
Hra na BTNu, 2. část
Poznámka: Button je pravděpodobně nejkomplexnější pozice ve hře. Proto pokud zde
hrajeme dobře, měla by to být pozice s nejvyšším profitem.
Tento článek se zaměří na tvoření naší 3-bet/call range. Budeme vycházet z range
soupeřů na jednotlivých pozicích. Zajímá nás, kolik % otevře na jednotlivých pozicích a
jak následně s touto range pokračují (fold, call, 4-bet). Potom vytvoříme range, která
bude co nejvíce +EV proti té jeho. Jakmile získáme nějaké ready, budeme upravovat i
svou range/hru. To je vlastně podstata pokeru.
Poznámka: Naše range na buttonu by měla být velice dynamická a ne statická.
Následujícími řádky se, místo říkání „hraj tuhle a tuhle range“, pokusím ukázat nějaké
„myšlenkové pochody“, které byste měli do své hry implementovat. Budou následovat
nějaké základní příklady.
28
UTG TAG raise, všichni až k nám fold.
Dokud nezískáme nějaké ready, budeme uvaţovat, ţe TAG hráč bude na EP/MP velmi
úzkou range. Na začátku není moţné určit přesně jeho range, ale pro začátek mu
přiřadíme range se 14 % karet. Jeho range tedy bude vypadat asi takto:
Jak vidíme, hraje pocket páry, některé SC a nějakou tu broadway. Tato range je pro hru
na MP celkem smysluplná (já bych ji nehrál, ale my předpokládáme průměrného mikro
NL hráče). Takţe… jak hrát proti takovéto range?
Call preflop proti této range (14 %):
V úvahu bychom také měli vzít, kdo je ještě na blindech. Pokud je blind loose passive,
potom chceme dorovnat s širší range. Pokud je blind agresivní a rád squeezne, budeme
calling range se nám zúţí (a někdy na něj můţeme chystat pasti s kombinací jako AK,
kde naše preflop akce bude call-raise proti blindu). Ale pro teď řekněme, ţe nemáme na
hráče na blindu read nebo prostě nebude hrát významnou roli v této hře a my se
dostaneme na flop ve dvou.
Dále budeme uvaţovat, ţe hráč na EP/MP poloţí většinu našich 3-betů. Takţe nám z toho
vyplývá naše calling range:
29
Nízké a střední páry jsou jasné. V pozici mají vysokou value a jestli se do hry zapojí i
blind, dostaneme se do pokerového nebe.
AQ/AJ – Tyto karty mají sílu a často budou dominovat nad kartami jako Qx, Jx, se
kterými EP/MP otevírá. AJo je dost na hranici, ale není to veliká chyba, pokud netrefíte
flop a nebudete na něm příliš agresivní. Tato karta vás dokáţe dostat do problému, takţe
pozor na to.
Pokud přijdete na to, ţe soupeř z UTG neotevře s JTs, JQs nebo KJo, tak potom bychom
měli začít skládat i AJo.
KQ – Zde platí to samé, co bylo právě zmíněno. Pokud trefíte flop, budete silní. Navíc se
zde otvírá i moţnost trefení nějaké silné draw.
QJs, KJs – Na J-high nebo Q-high flopu jsme ze soupeře schopni získat nějaké peníze (s
QJ) proti soupeřovo střednímu páru. Ale mnohem důleţitější věc – pokud oba trefíme
nějakou draw, často ta naše bude silnější (pokud soupeř otevírá se středními SC).
S těmito kartami je důleţité hrát správně pozičně.
JTs – Nezmínil jsem se o tom výš – tyto kombinace jsou také velmi hraniční. Pokud se
blindy často zapojují do hry a jsou loose/passive, tak JTs je 100% call, protoţe oni
dorovnají všelijaké špatné karty. Tato handa se hraje výborně v pozici, protoţe můţeme
flopnout mnoho nejsilnějších draw.
Celkově, SC a one gappers cally pro nás nebudou profitabilní ani v pozici proti této open
range, jednoduše protoţe často se nám vytvoří draw, která bude ale slabší neţ ta
soupeřovo. Call s handama jako 89s proti tomuto EP/MP raiserovi je veliká chyba.
30
Jediný moţný případ, kdy je moţno hrát s takovouto kartou, je, pokud jeden nebo oba
hráči na blindech jsou OBROVSKÉ ryby a přeceňují své nízké páry.
Preflop 3-bet proti této range (14 %):
Předpokládáme, ţe UTG/EP většinou poloţí náš 3-bet. Budeme 3-betovat s tzv.
polarizovanou range (buď s velice silnou kombinací anebo velice slabou). To nám zajistí
velice jednoduché rozhodování na případném flopu.
QQ+, AK – samozřejmě value 3-bet
Blafy – karty jako 87s, 9Ts, T8s, a A5s jsou na blaf vhodné.
A teď… Klíč k tomu všemu je v zisku odhalování tendencí soupeřů. Kdyţ foldují proti
většině 3-betů, tak 3-bet s ATC bude profitabilní (poznámka: neznamená to, ţe bychom
soupeře 3-betovali kaţdý orbit, to kaţdý pozná a přizpůsobí se).
Pokud soupeři dorovnávají se širokou range, potom naší value 3-bet range rozšíříme.
Například, kdyţ raise/callují náš 3-bet s handou typu QJs, pak můţeme value 3-betovat i
AJo.
AQo je další z těchto kombinací – pokud někdo flat calluje AJ proti našemu 3-betu, potom
AQo je jasně +EV a můţeme ji přidat do naší 3-bet range.
31
Hra na BTNu, 3. část
Další odstavce o hře na BTNu se budou věnovat hře proti soupeřům, kteří otvírají
s trochu širší range – okolo 25 - 30 %. Toto je přibliţně range, se kterou bude většina
TAGů otvírat z CO:
3-bet proti této range:
Jestliţe tato range reprezentuje 28 % kombinací a soupeř bude proti našemu 3-betu
ochotný pokračovat jen s velice omezenou částí těchto karet (88+, AJs+, KQs, AQ+ jsou
pouze 6,2 %), tak 3-bet s ATC by měl být profitabilní.
Poznámka: Jen proto, že 3-bet s ATC by měl být profitabilní, tak to neznamená, že
bychom měli 3-betovat stále a s jakoukoliv kartou. Naše hra by se měla stále držet
nějakým stejným směrem, protože pokud bychom ho 3-betovali každý orbit, tak soupeř
svoji range samozřejmě zúží.
Co se naší value 3-bet range týče, měla by prozatím obsahovat JJ+, AK – handy, se
kterými jsme případně ochotni 5-bet shovenout (all-in). Po získání nějakých readů se
samozřejmě bude naše 3-bet range upravovat.
32
call proti této range:
Nyní probereme důvod, proč callovat s touto range:
AQ – Jestliţe soupeř bude často foldovat proti našim 3-betům, pro nás bude daleko
výhodnější AQ flatovat. Proti slabším Ax a Qx (kterých má ve své range hodně) máme
v pozici moţnost získat value. Pokud ale soupeř na flopu trefí 2 páry a my nebudeme
přeceňovat své karty, nemusíme celý svůj stack prohrát.
AT, AJ – Zde platí něco podobného – při pohledu na range, se kterou soupeř otvírá,
vidíme mnoho horších Jx, Tx, Ax. Takţe na boardu J/T-high získáváme znovu převahu
proti jeho středním párům a Jx/Tx.
K9s – Tato handa je uţ velice hraniční, ale pravděpodobně bude ještě pořád dostatečně
silná na to, abychom s ní pokračovali.
A7s – A9s - Vzhledem k počtu kombinací v barvě, se kterými soupeř otvírá, získáváme
moţnost s těmito esy v barvě flopnutí nut draw.
Proč callovat na buttonu s tak širokou range:
Protoţe chceme začít zjišťovat range našeho soupeře co nejrychleji, callování s těmito
handami nám umoţní dostat se na několik showdownů, díky kterým si budeme moct psát
poznámky, jako např. s čím c-betuje, check/callne turn, river apod. A zároveň pokud
našemu soupeři dojde, ţe jsme na buttonu trochu více loose, bude muset svoji range
zúţit, coţ nám zase umoţní více otvírat na buttonu.
33
Tak proč ne 86s…?
Jestliţe chceme mít svou range na buttonu tak širokou, proč nebudeme callovat s T9s?
Hodně našich hand, se kterými, kdyţ trefíme nejvyšší pár, mají značnou sílu a většina
našich draws, které se nám nabídnou, budou dominantní. 86s má daleko větší šanci na
úspěch přes 3-bet.
Nezapomínejme na blindy!
Mělo by být jasné, ţe před provedením jakéhokoliv rozhodnutí, musíme mít nějakou
představu o hře blindů. Pokud jeden z nich často a rád squeezuje, naše marginální handy
jako K9s, QTs, ATo, bychom měli z naší range vypustit. A zároveň pak můţeme flatovat
třeba AK a po squeezu blindu ho raisovat.
Ještě dodám, ţe pokud jsou na blindech obrovské loose/passive ryby, které nejsou
schopné svůj jeden pár poloţit, do naší range můţeme přidat více es v barvě a stejně tak
i slabší handy jako A7o. Celé je to prostě o hraní range vs range a jestliţe někdo hraje
jakékoliv eso, 7x apod., potom i A7o v pozici má svůj význam.
34
Hra na SB (Small Blind)
Toto je pravděpodobně nejkomplexnější pozice, na které se dá hrát. Je to způsobeno tím,
že před flopem se už veškerá akce odehrála před námi a zároveň po flopu máme 100%
jistotu toho, že budeme hrát mimo pozici. Začněme s nejjednodušší situací.
Akce – všichni fold
Teď nastává chvíle, kdy se výběr stolu stává klíčovým. Vyplatí se mít po své levici TAG
nebo nit soupeře. Většina hráčů nehraje s dostatečně širokou range ve hře BvB (blind vs
blind).
V mé databázi mám odehráno 7 176 hand ze SB a můţu si pískat, protoţe i na této pozici
jsem v plusu. Klíčem byl dobrý výběr stolů a časté kradení blindů. Ale pořád je to malý
vzorek hand, a výsledek můţe být ovlivněn variancí.
Z této databáze jsem vyčetl, ţe na SB kradu 40 % hand. Doufám, ţe chápete, ţe to
neznamená, abyte si teď otevřeli PokerStove, našli si 40% range a otvírali s ní. V této
situaci je většinou naopak důleţitější všímat si soupeře na BB, neţ svých karet.
Například proti nit můţeme otvírat s ATC a bude to ve výsledku profitabilní. Ale pozor,
myslete na to, ţe nemůţeme mít stat open ze SB 100 %. To by našeho nita přestalo
bavit a mohl by odejít (coţ nechceme). Takţe se řiďte spádem hry a 82o čas od času
zahoďte. Vlastně, proti tomuto hráči otvírám s velice podobnou range, jako bych otevřel
na BTNu.
Hra s limpery
S většinou hratelných karet můţeme limpery izolovat. Ale pozor na velikost jejich stacků!
Čím menší stack soupeře, tím více budeme raisovat kombinace, se kterými jsme ochotni
jít do preflop all-inu. Další vliv na naší range budou mít ready… Ale dobré broadways,
nějaké vyšší esa a páry se budou hrát na flopu jednoduše:
35
Také můţeme jen dorovnat. A to tak, ţe s velice širokou range, protoţe je
pravděpodobné, ţe se uţ za tuto nízkou cenu podíváme na flop. Ale chceme to udělat
s takovým kombinacemi, které na flopu trefí buď silnou draw a nebo monster:
Pamatujte si: Toto nejsou statické range! Někdy limpnu K9s, jindy nedorovnám s A7o a
někdy zase raisnu nízký pár na ruce.
Příklad 1: Villain hraje 81/21 a má základní stack. Zde bude našim cílem vybudovaní
vysokého potu hnedka z kraje handy, abychom hráli o vysoký pot i postflop:
Full Tilt Poker $0.10/$0.25 No Limit Hold'em - 5 players
Hero (SB): $27.61
BB: $37.50
UTG: $31.71
CO: $50.00
BTN: $36.11
Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with 3
3
2 folds, BTN calls $0.25, Hero raises to $1, 2 folds
Příklad 2: Villain má stack o velikosti 31 BB a staty 67/1. Zde nechci hrát se svým QJ
AIPF (all-in preflop), ale pokud trefím pár na flopu, jsem ochoten hrát bet/bet/bet a
dostat všechny peníze doprostřed v postflop hře.
Full Tilt Poker $0.10/$0.25 No Limit Hold'em - 5 players
BTN: $35.87
Hero (SB): $26.70
BB: $28.11
UTG: $7.77
CO: $32.87
Pre Flop: ($0.35) Hero is SB with J
Q
36
UTG calls $0.25, 2 folds, Hero calls $0.15, BB checks
Flop: ($0.75) 5
A
9
(3 players)
Hero checks, BB checks, UTG checks
Turn: ($0.75) 6
(3 players)
Hero checks, BB checks, UTG checks
River: ($0.75) 9
(3 players)
Hero checks, BB checks, UTG checks
Takţe to byly nějaké základní myšlenky hry, kdyţ všichni aţ k nám poloţí anebo máme
ve hře limpera. Daleko komplikovanější to bude, aţ pře námi bude někdo raisovat.
37
Primium Non Nocere
Ti z vás, kteří se učili latinu, poplácejte se na zádech – můţete se smát kaţdému, kdo
vám tvrdil, ţe je to k ničemu. Pro ty ostatní – začnu tímto tvrzením: Posflop hra je
tvořena preflop hrou.
To znamená, ţe zdánlivě drobné chyby, které uděláme před flopem, se po flopu
exponenciálně zvětšují.
Příklad:
Jsme na CO, akce aţ k nám - všichni fold. My máme AJo a raisujeme. Button fold, SB reraise. SB je aktivní hráč a vidíme, ţe po 250 handách má 8 % 3-bet. Oba máme 100 BB.
Řekneme si, ţe proti jeho range je AJo ok, navíc na něj budeme mít pozici a budeme
moct kontrolovat akci. Takţe call.
Pot je 20 BB.
Flop – Q-J-5 r. SB vsadí 65 % potu, my call se středním párem.
Pot: 46 BB.
Turn 9, tvoří se flush draw. SB znovu vsází těsně pod 60 % potu. Myslím, ţe chce
reprezentovat flush draw a dává druhý barel, moţná to dělá s AK a snaţí se nás vytlačit
se středním párem. My znovu call.
Pot: 100 BB.
River 2, případná flush nedošla. Villain dává all-in za zbývajících 50 BB. A teď
přemýšlíme, jestli jsme pot committed a zda villain třetím barelem blafuje se svým AK
nebo netrefenou flush draw. Life sucks.
Vy: „LOL – tato hra byla odehrána naprosto nesmyslně a já bych se nikdy do takového
spotu nedostal.“
Já: „Lháři, tohle se Ti stalo nejednou.“
Kaţdý z nás se do podobné situace uţ dostal. Situaci, kdy jsme provedli pochybný preflop
call a následně si našli další a další důvody, proč dorovnat i na flopu, turnu a riveru.
Teď jen pár slov k významu rčení Primum Non Nocere: (česky – především neškodit)
Jedná se o základní princip v lékařské etice, která učí mladé studenty lékařské fakulty,
ţe někdy je lepší nedělat nic, neţ zkusit něco, co by mohlo napáchat více škody neţ
uţitku. Stejně tak byste se měli vnímat i na svou preflop hru.
To, co bude nyní následovat, bude obecný průvodce preflop hry pro NL25 a níţ,
vylepšeno díky spolupráci s wishiewish (který je v pokeru lepší neţ já). Je to zaměřeno
na maximalizaci vaší EV proti moři neznámého. Pro mnohé z vás to nebude nic
překvapujícího, přijde vám to moţná aţ nudné, ale doufám, i tak vám to pomůţe.
38
Nějaké předpoklady: Nemáme významnou historii, ţádné ready a stacky okolo 100 BB
a nejvíc 2 short stack hráči u stolu.
Vyvážená range
Neboli balanced range.
Řekněme, ţe 3-betujeme pouze, kdyţ máme na ruce AA nebo KK. Dobrá… ale pokud
tohle někdo prokoukne, bude pro něj strašně jednoduché hrát proti našim 3-betům.
Callne nás, kdyţ bude mít odds na set-mining (chytání trojice na flopu), a 4-betne nás
s AA. Jinak zahodí.
Nevyvážená range: {AA, KK} = 100% value
Toto je nevyváţená range, protoţe všechny naše 3-bety jsou striktně pro value. Co tedy
s vyváţenou range?
Takţe… máme 6 různých kombinací AA a 6 kombinací KK. Takţe naše range se skládá
celkem z 12 kombinací.
Vyvaţme to s 12 kombinacemi pro blaf. Například přidejme do naší 3-bet range také 97s,
86s a 75s. Neboli 4 kombinace z kaţdé je celkem 12 různých kombinací.
Vyvážená range: {AA, KK, 79s, 68s, 57s} = 50 % value, 50 % blaf
Teď se proti nám bude hrát daleko obtíţněji, protoţe soupeř neví, zda blafujeme nebo reraisujeme pro value.
Proč se nezatěžovat vyrovnanou range na mikro limitech:
Zaprvé, soupeři nás budou dorovnávat bez ohledu na pot odds, takţe pokud budeme 3betovat pouze pro value, budou nás pořád dorovnávat s daleko horšími kartami.
Zadruhé, pro přečtení přesné hráčovo range je potřeba vysoký vzorek z historie (2k+) a
to je na mikro limitech málokdy se to povede.
Zatřetí, i přesto, ţe někdo na nás bude mít větší vzorek hand, tito hráči zřejmě stejně
nebudou schopni přečíst naší range pomocí čísel ze statů.
39
Časté chyby na µNL
Po zhlédnutí jednoho 30 minutového videa, určeného pro µNL hráče, mě napadlo pár
věcí, které bych teď trochu rozebral. Mělo by to také značně zvýšit vaši winrate.
Některé věci, o kterých se zmíním, budou pro někoho základní a samozřejmé, takţe
pokud je vám to jasné, tak se můţete poplácat na zádech a jít hrát. Snad si ale kaţdý
z vás něco z následujících řádků odnese.
Zkuste se ve špičce přihlásit na Full Tilt a nahlédněte na Heads-up stoly s blindy $5/10.
Uvidíte PÁR stolů, na kterých se hraje, a HODNĚ lidí sedět u prázdných stolů a čekat na
akci. Kdyţ chtějí hrát, proč nehrají proti sobě? Protoţe jeden z nich nemá pocit, ţe by
měl na druhého edge. A teď, kdyţ půjdeme ke stolům na NL50, uvidíme, ţe je to
extrémně lehké dostat se do nějaké akce. 95 % těchto hráčů si o sobě myslí, ţe jsou
bohem stvořeni pro poker. A na NL10 to bude vůbec jednoduché.
A co se týká 6-maxu? Jeden můj dobrý kamarád, regulár hrající $10/20 - $25/50 na Full
Tiltu, byl v roce 2009 v top 20 na ţebříčku celkového zisku na NLHE. Párkrát v měsíci ho
budu sledovat při hře a první, na co se ho zeptám: „Kdo je kdo?“ Po pár orbitech to
pochopím, ale můj kamarád to ví uţ teď.
Řekne mi: „Tenhle týpek je dobrej a má na mě pozici, takţe na pytel. Ten druhý je nit a
hraje přímočaře, takţe ho v pozici často 3-betuju. Další je solidní regulár a je to můj
kamarád, takţe se snaţíme nezkříţit si moc cesty.“ Jak hra plyne, vidím jasné důvody,
proč hraje zrovna u tohoto stolu. Ale jakmile tyto důvody zmizí, rychle opustí stůl i můj
kamarád.
A teď proč je toto důleţité i na mikro limitech? Jen málo lidí na mikro limitech má stejné
myšlenkové pochody, jako tento ţralok. Koukal jsem na video, kde hrál regulár na NL25,
a odehrála se tam následující handa: Aţ k nám všichni fold, my raisujeme K4s blind vs
blind. Dostaneme 3-bet a poloţíme. Soupeř bere pot a ukázuje 78o.
40
První, co jsem si řekl, bylo: „Toto není dobrý hráč, kterého bychom chtěli mít po své
levici.“ Přeci nechceme, aby člověk se staty 31/27/2 na nás měl pozici v 5/6 hry.
Ale – před naše rozhodnutí, jestli u stolu zůstaneme nebo ho opustíme, nebude záleţet
jen na tomto hráči. Podívejme se na zbytek hráčů u stolu a hledejme nějaké pádný
důvod pro přebytí této nevýhody a následné setrvání ve hře. Vypadá to na 2 nits, 1
neznámého a 1 TAGa 23/9/5.
Ačkoliv tento hráč místo raisu více call/limpuje neţ by měl, nebude moc jednoduché ho
prokouknout. Stejně tak je velice nepravděpodobné, ţe by to byl nějaký dárce peněz.
Jakmile jsme si udělali takovýto rychlý scan stolu, víme, ţe musíme hru opustit. A
jednoduše si najdeme daleko lepší stůl.
Tak proč většina lidí od takovéhoto stolu neodejde? Jeden z důvodů by mohla být
lhostejnost – kdyţ uţ tady sedím, budu tu, dokud se stůl sám nerozpadne. Další by
mohlo být ego – mnoho hráčů tu soupeřovu agresi bere moc osobně a budou se ho snaţit
přehrát.
Nikdo není šťastný, kdyţ je objetí blafu nebo light 3-betů. Takţe potom začneme více
light 4-betovat, callovat 3-bety mimo pozici s marginálními handami a dělat další věci,
které jsou pro poráţení mikro limitů naprosto nepotřebné. Proč se prát s takovým
hráčem, kdyţ si můţeme najít nějakou loose/passive calling station a hrát proti němu na
value?
Pokud se vám toto stane, musíte si poloţit naprosto základní otázku: „Proč hraju
poker?“
41
Kvůli výdělku anebo chci přehrát maniaky? Pokud je našim cílem maximalizace zisku,
musíme se od toho stolu zvednout. Pokud chceme zkoušet přehrávat ty opice mimo
pozici, zůstaneme. Ano, občas proti sobě hrají Durrrr a Ivey, ale ne ve chvíli, kdy je na
high stakes i Guy Laliberte. Takových Guyů je na mikro limitech hodně a umění hry je
v zisku maximální value proti nim.
Ego chce hrát proti těţkým soupeřům. Bankroll chce, abychom hráli proti těm špatným.
Ale z poráţení těch špatných člověk nemá tak dobrý pocit, jako kdyţ porazí toho
dobrého. Od špatných hráčů předpokládáme, ţe si jejich peníze vezmeme – máme na
jejich peníze nárok. Ale od silných soupeřů si ty peníze vybojujeme. Nicméně s těmi
špatnými hráči to v dlouhodobém měřítku bude lepší.
O tom pojednává jeden výborný článek o kompetentních hráčích, které zajímá pouze
vítězství. Pointa je v tom, ţe existují vítězové a potom ti druzí – říkejme jim nýmandi. 99
% hráčů, kteří hrají video hry, jsou právě ti nýmandi. A tento článek je popisuje:
„Mluví často o „skillu“, o tom, jak ho má, zatímco ostatní hráči, včetně těch, kteří ho
porazili, ten skill nemají. Záhadou je, co to vlastně je ten „skill“. Ve hře Street Fighter
nýmandi často považují jako měřítko skillu to, kolik kdo umí komb. Kombo je série
pohybů, které se nedají vykrýt, když vás první z nich zasáhne. Sestavit nějaké kombo
z několika pohybů, během jedné sekundy, může být velice složité.
Minulý týden jsem hrál proti jednomu takovému nýmandovi, který je ve Street Fighterech
docela dobrý. To znamená, že dobře ovládá pravidla, zná všechny postavy, jejich
vlastnosti a ve většině situací ví, co dělat. Ale jeho mysl není zaměřena na výhru. Když
jsem ho porazil bez jakéhokoliv použití komba a tudíž bez „skillu“, zatímco on on jich
předvedl několik, byl naštvaný. Pak se téměř rozbrečel, když jsem ho tak porazil pětkrát
za sebou. Zeptal se mě: „Jak to, že víš, co dělat?“ Poradil jsem mu nejlépe, jak jsem
mohl: „Hraj na výhru. Ne na co největší počet složitých pohybů.“ Stál na křižovatce –
buď na ty prohry zapomene a bude si dál žít v těch svých představách o „skillu“, anebo si
zanalyzuje své prohry, upraví svou hru a posune se o level výš. “
To pak uvádí poznámku o elitních hráčích:
„Abych se stal elitním hráčem, musím si nejprve uvědomit, že cokoliv by mělo zvýšit
šanci k úspěchu, udělám to. Hra nezná žádnou čest nebo láce. Hra zná pouze výhru a
prohru.“
A to platí v pokeru. Hodně hráčů na mikro a nízkých limitech znají light 4-bety, třetí
barely s ničím a další dosti módní tahy. Jaké hry si lidé píší na své blogy? Obrovský
check-raise all in blaf na riveru. Nebo skvělé nabourání se do soupeřova mysli a call
s nejniţším párem. To jsou ty „komba“, o kterých se psalo nahoře. Je to součástí pokeru,
ale neměli bychom se na to zaměřovat.
Na druhou stranu, ovládat správný bet sizing proti určitému hráči a získat dlouhodobě o
10-15 % větší value, je to, co nevypadá tak sexy, ale dělá to elitní hráče tím, čím jsou.
42
Nyní se zaměříme na hledání a rozpoznávání opravdu špatných hráčů a na to, jak z nich
dostat peníze. Je to celkem náročné. Kdyţ si na mikro limitech sednete ke stolu, často
toho o svých soupeřích nebudete moc vědět. A pokud k někomu budete mít několik
poznámek, budou uţ asi stejně zastaralé. Takţe během pár orbitů se budeme snaţit
odhadnout profitabilitu stolu.
Neuspokojme se tím, ţe máme edge. Hledáme obrovskou edge. Dvě, tři velryby u stolu.
To je náš hlavní poţadavek.
Po označení soupeřů budeme potřebovat plán, jak z nich dostat peníze. Pokud u stolu
není ţádný vhodný cíl, opustíme stůl.
43
Vypínáme Auto-pilota s JTs a QJs
Tyto dvě kombinace chci probrat, protoţe nás často dostávají do velice obtíţných postflop
situací. To znamená, ţe pokud chcete procvičovat marginální postflop situace, tyto dvě
kombinace na to budou ideální.
Takţe se na ně podíváme v následujícím příkladu: Kdykoliv dostaneme JTs nebo QJs na
MP, vypneme svého auto-pilota a zeptáme se sami sebe – bude teď open raise
profitabilní nebo nebude? Jací hráči je na blindech? Kdo na nás má pozici a jak často
calluje? Callují u tohoto stolu s horší T? S horším J? S horší Q?
Pokud přijdeme na pádný důvod pro raise, raisneme. Pokud ne, tak fold.
Je důleţité si stále opakovat otázku, jestli je ten a ten stůl pro nás profitabilní? Pokud ne,
opusťme ho. Pokud ano, tak čím?
A9s vs. nízké eso v barvě:
1. Spousty hráčů nerado folduje Ax. To znamená, ţe na boardu Axx bude rozhodovat
kicker. A9s dominuje nad sedmi dalšími Ax kombinacemi.
2. S A2s/A3s nikdy neflopneme nejvyšší pár (non-ace flop). S A4s/A5s uţ můţeme,
ale těţko něco získáme. Moc lidí necalluje s horší pětkou nebo čtyřkou. Na druhou
stranu, hodně lidí calluje preflop s horší devítkou: 79 - K9 a z těch uţ něco dostat
můţeme.
3. S A9s můţeme získat value s nejvyšším párem. 66, 77 a 88 pravděpodobně
nefoldne na 9-high flopu.
4. Obě mohou flopnout NFD
5. Postupka A2s - A5s se flopne v 0,4 % případů. A flopnutí guttera taky není nijak
super.
Na středních a vysokých limitech můţeme vidět lidi, kteří často otvírají všechna esa
v barvě. Dělají to kvůli vysoké fold equity spojené s hraním NFD (nuts flush draw). Ale to
není to, na co se na mikro limitech můţeme zaměřit. Proto pro nás bude platit, ţe
A9o >> A2s.
44
Red line
Tuto zprávu jsem dostal od člena CardRunners:
,,Myslím si, že bys byl rád za nějakou odezvu ohledně tvých výukových videí. V tom
nejnižším bodě na mém grafu jsem začal sledovat a studovat tvé videa. Potom jsem byl
schopen lehce porážet NL 10 a teď se snažím lézt nahoru po NL25. Jde to dobře, ale je to
o dost těžší, než na NL10. Obě tvé video série ohledně mikro limitů mi hodně pomohli.
Díky moc.“ A k tomu mi poslal tento graf:
Teď si myslím, ţe základní věci, které popisuji, vám umoţní mít relativně rovnou red line.
Další hráč, který uţ také něco vyhrál, obzvlášť se podívejte na non-showdown křivku, se
jmenuje GROGHEADFLOW. Jedná se o instruktora z Leggo Pokeru:
45
Pokud se podíváme na některé jeho video, zjistíme ţe moc nefolduje (preflop proti 3betům, postflop s párem nebo draw, apod.). Je to zajímavé srovnat jeho styl s tím mým.
Takţe… Pokud jste solidní winner hráč (4 ptbb/100+), nestarejte se o red line. Starejte
se o zelenou.
Definice ABC pokeru od DOGISHEADa
Ve své podstatě je ABC poker jednoduchý a snadno využitelný. ABC poker musí:
1. Být lehce naučitelný a použitelný
2. Být +EV a jednoduše pochopitelný, proč je +EV
3. Minimalizovat varianci
ABC poker je jednoduchý přístup ke hře se základní statickou preflop range a
standardizovanou velikostí sázek. Zahrnuje základní úpravy hry a snadného hraní
postflop.
Důvodem, proč je ABC poker ideální pro hráče na nízkých limitech, je jeho jednoduchost
být implementován do hry a zároveň přináší velice rychle výsledky. Tato strategie je
vytvořena tak, aby byla +EV na průměrných stolech a ačkoliv je hodně vzdálená od té
optimální, nikdy nás nedostane do velkých problémů. Dá se aplikovat proti jakémukoliv
stylu a slouží jako odrazový můstek k naučení se daleko komplexnějších pojetí hry.
Když se bavíme o ABC pokeru, většinou tím myslíme hru, kterou se naučíme během
začátků hraní na nejnižších limitech. Ale svůj smysl má ABC poker i na $5/$10, což je 95
% hry, kterou mají regové společnou. Samozřejmě, je obtížnější a komplexnější než na
5c/10c, ale pořád je to základ a odrazový můstek na vrchol.
46
Zůstat nebo jít?
Reakce členů fóra:
1.
Pozitivní
- máš pozici na „turistu“ se slušným stackem
- 2 nits po tvé levici
- jen jeden shortstack u stolu, navíc na druhé straně
- vypadá to, ţe máš poznámky na 3 nit hráče – můţeš je vyuţít a těţit z nich?
Negativní
- jen jeden skutečný cíl (turista napravo)
- jen jeden LAG je shortstack, navíc na druhé straně stolu
- 3 nits u stolu
- sice máš poznámky, ale zároveň na ně nemáš moc hand, takţe bude +EV si na ně
dělat další poznámky a snaţit se je prokouknout? Není lepší hledat stůl s více
fishkama?
2.
Hned po své pravici máš velkou velrybu (pravděpodobně pasivní calling station), na
kterou máme pozici v 5 ze 6 her.
Po své levici máš 2 nit hráče, takţe na ně můţeš hrát s širokou range – neţ se
přizpůsobí.
Jediný shortstack je pro nás na výhodné pozici, protoţe nás nebude tolik strašit při izolaci
fishky po naší pravici.
Souhlasím s názorem odejít. Je tam pouze jeden vhodný cíl a bude sloţité rozpoznat,
jestli se ostatní hráči nezačnou také přizpůsobovat.
47
Myslím si, ţe zůstat u stolu můţe být dobré pouze v případě, ţe máš nějaký plán. Tím
myslím izolace hráče vpravo a časté kradení blindů.
Něco o pozici…
Originál od Simonlal:
Proč musíme zúžit naší range proti pasivnímu hráči mimo pozici? On nebude tak často
využívat svou pozici a my se často dostaneme i přes c-bet na river, stejně tak jako když
na něj máme pozici.
S tím nesouhlasím, a chci se o tom trochu rozepsat. Většina µNL hráčů řekne, ţe ano,
pozice je důleţitá a uţ zahráli nespočet her, kdy se to potvrdilo. Ale tento příspěvek mě
ukázal zásadní nedostatek chápání, proč je pozice tak důleţitá.
Předvedeme si to na názorném příkladu:
„Proč bude proti průměrnému loose/passive hráči K8o v pozici profitabilní, ale mimo
pozici už ne?“
Jsem zvědavý, s čím lidé přijdou…:
Pár odpovědí:
„Pokusím se to vysvětlit. Proti loose hráči, o kterém si myslíme, že nám dorovná cbet
velice lehce a často nefoldne po našem druhém barelu,
48
Show me the money
Na mikro limitech se vyhrávají největší částky na riveru. A to dvěma způsoby:
1. River umíme zahrát lépe, neţ soupeř. To znamená fold, kdyţ jsme snadno
porazitelní, call, kdyţ jsme napřed anebo se správnými odds, blaf na slabého
soupeře. Takhle vyděláme peníze zaloţené na readů na soupeře.
2. Vytáhnutí peněz ze soupeře s naší silnou handou.
Chci se trochu rozepsat o druhém bodě. Myšlenka je jednoduchá: Když chci vyhrát
velký pot, musím ho vytvořit. Ne moc hráčů vyuţívá sílu navyšování potu na kaţdé ze
4 street. Pravděpodobně jste uţ slyšeli o tom, ţe dobrá finanční investice vám zajistí
v důchodu slušnou odměnu. To samé platí i v pokeru, kde river je jakýsi druh důchodu.
Něco o psychologii na mikro limitech
Lidé se moc rádi koukají na flop. Proto zde můţeme vidět přespříliš preflop callů. Na flopu
se soustředí na to, jak jejich dvě karty sedí k boardu. Pokud jen trochu sedí, doufají, ţe
na turnu přijde ta jedna karta, kterou potřebují. Po turnu, kdyţ uţ se dostali tak daleko,
chtějí vidět i tu poslední kartu. A pokud je pot dostatečně veliký, tak nás na riveru
callnou. Tedy pokud to bude za „dobrou cenu“.
Všimněme si, ţe jediná street, na které se lidé začnou zajímat o své odds, je river. To
proto, ţe nepřijde uţ ţádná další karta, a tak se musí zaměřit na jejich celkovou value.
V podstatě – preflop a flop je levný, na turnu… ale jo, proč se nepodívat na ještě jednu
kartu? Na riveru je čas vystřízlivět a zamyslet se.
Nechte je platit na začátku, vyberte si to na konci
Ukáţu to na nejzákladnějších příkladech. Předpokládáme, ţe jsme v HU se 100BB stacky.
Scénář 1:
Soupeř limp, my check. Pot jsou 2 BB. Na flopu vsadíme 75 % potu, soupeř call. Pot má
5 BB. Na turnu vsadíme 80 %. V potu je 13 BB. Na riveru vsadíme 10 BB. V případě callu
vyděláme okolo 16 BB. Na druhou stranu, vybudovaný pot na riveru není dostatečně
velký a lidé o něj nebudou bojovat.
Scénář 2:
Soupeř limp, my 4x BB raise, on call. V potu je 8 BB. A flopu vsasdíme 75 % potu,
soupeř call. Pot má 20 BB. Na turnu vsadíme 2/3 potu, soupeř call. V potu máme 48 BB a
zbývá nám ještě 76 BB. Na riveru vsadíme znovu 2/3 potu. V případě callu budeme
odměněni 32 BB.
Poznámka: Pokud na riveru vsadíme jen 50 % potu, získáme tím 24 BB a pro soupeře je
přitom velice těţké zahodit ne úplně slabou handu.
Scénář 3:
Soupeř limp, my 5x BB raise, on call. Pot má 10 BB. Na flopu vsadíme celý pot, soupeř
call. V potu je 30 BB. Na turnu vsadíme 80 %, soupeř call. V potu je 78 BB. Nám zbývá
49
80 % potu za čarou, takţe máme připravený river na all-in. V případě dorovnání
vyhrajeme 100 BB. Případně to můţeme vyuţít jako blaf, protoţe hodně se hráčů
dostane do tiltu, kdyţ na riveru ztratí tak velký pot.
Příklad:
(na soupeře nemáme ţádný read)
Full Tilt Poker $0.05/$0.10 No Limit Hold'em - 4 players
SB: $11.64
Hero (BB): $10.00
CO: $17.80
BTN: $10.33
Pre Flop: ($0.15) Hero is BB with A
9
1 fold, BTN calls $0.10, SB calls $0.05, Hero raises to $0.50, BTN calls $0.40, 1 fold
Vytváříme pot...
Flop: ($1.10) 7
2
9
(2 players)
Hero bets $1.10, BTN calls $1.10
Vytváříme pot...
Turn: ($3.30) 2
(2 players)
Hero bets $2.20, BTN calls $2.20
Připravujeme river...
River: ($7.70) Q
(2 players)
Hero checks, BTN bets $6.53 all in, Hero calls $6.20 all in
Spoiler:
Výsledný pot: $20.10
BTN shows Ah 5c (a pair of Twos)
Hero wins $19.10
Ponaučení:
Je jednoduché vyhrávat veliké poty v handách jako set vs. overpair, flush vs. vyšší flush,
apod. Tyhle se prostě sami stanou velkými, ale to není to, čemu říkáme, ţe máme na
někoho edge. Edge získáváme tím, ţe dokáţeme vytvořit větší pot s non-nuts handou na
začátku hry a necháme si zaplatit od horší kombinace.
50
Callujeme preflop, hrajeme postflop
Narazil jsem ve svém topicu na tento post:
Originál od xxxxx:
Ahoj. Dnes jsme na FT hráli u jednoho stolu. Můj nick _____. Chtěl jsem se zeptat, jestli
sis náhodou během hry nevšimnul něčeho dobrého/špatného.
Narychlo jsem projel svůj HEM, našel si tohoto hráče a odpověděl:
„Mám u tebe staty 36/34… Vypadá to, že hraješ dost loose. Nejsem si jist, jak moc jsem
kradl blindy… Jinak tady je jedna handa, kterou jsme spolu sehráli. Nejsem si jist, s čím
jsi c/c na flopu.
UTG: $33.14
Hero (MP): $19.17
CO: $10.00
BTN: $13.91
SB: $17.70
BB: $9.00
Pre Flop: ($0.15) Hero is MP with T
J
UTG raises to $0.30, Hero calls $0.30, 4 folds
Flop: ($0.75) 2
A
8
(2 players)
UTG checks, Hero bets $0.60, UTG calls $0.60
Turn: ($1.95) Q
(2 players)
UTG checks, Hero bets $1.50, UTG folds
Spoiler:
Final Pot: $1.95
Hero wins $1.82
Na to jsem dostal odpověď:
Nebudeš tomu věřit, ale měl jsem A T . Myslím si, že tuhle handu jsem dost zkazil.
Nepřemýšlel jsem a checknul jsem flop. A potom jsem zpanikařil na turnu, protože jsem
nevěděl, s čím bys dával druhý barel a já byl přitom napřed. Tak jsem prostě položil.
Standardně bych c-betoval, ale tedď jsem se rozhodl, že checknu flop a turn s riverem
vsadím, protože by to mohlo vypadat jako blaf a ty bys mě mohl callnout s nižším pocket
pairem a nebo i s KQ, JQ, TJ, kdybys trefil pár na turnu.
Ale skutečně jsem nepřemýšlel nad tím, co budu dělat, když ty vsadíš a pošeš i druhý
barel. Byl jsem opatrný a říkal si, že zřejmě flat calluješ s 22 nebo 88 a trefil jsi set.
Myslím si taky, že jsem si měl uvědomit, že s ~200BB stacky bude tvá flat-call range
širší. Takže jsem měl asi c-betovat, že?
51
Má odpověď:
„můj plán byl raisnout tvůj c-bet, takže by to asi nebyla správná volba, pokud bys tedy
nebyl ochoten udělat nějaký hero call na dalších streets.“
To nastartovalo horkou diskuzi ohledně této hry. Vyhrabal jsem tedy nějaké staré
záznamy, které jsem natočil společně s MDoranD:
77 raises flop:
http://www.youtube.com/watch?v=enmFe11Se-A
... and the method to the maddness:
http://www.youtube.com/watch?v=o_S0yxhaYMY
To vedlo k ještě větší diskuzi. Nakonec jsem z toho udělal následující závěr: Pokud se
rozhodneme pro preflop call s marginální handou, nestačí jen doufat v to, ţe trefíme flop.
Musíme být připraveni učinit nějaký manévr proti správnému hráči a se správným
boardem.
52
Dotaz
Originál od killtime:
Bude zajímavé sledovat, kde Verneer skončí. Vzhledem k tomu, že během ledna se
posunul o 3 limity výš. Pokud se bude posouvat jen o jeden limt na měsíc, skončí na
konci roku na $100/$200 . Máš nějaké plány na shoty na high stakes na konci roku?
S rozumným BR managementem by ses na NL50 dostat mohl.
Výš, jak NL400 tento rok hrát asi nebudu. To vlastně platí pro celou mou kariéru. Myslím
si, ţe aţ budu mít okolo $2k, zkusím si nějaké HU.
Jak se vypořádat s prohrou 1
Zde je můj včerejší den na NL25
Toto je další důleţitá část našeho pokerového ţivota. Takové dny některé hráče hodně
nahlodají a některé to potom i zlomí a skončí s pokerem. Zde jsem prohrál 6 BI, coţ je
v tuto chvíli 10 % mého rollu.
Jak vidíte, začal jsem skokem na +2 BI a pak jsem prostě nemohl vyhrát. Byly to
klasické trefené 2,3 4 outy, prohrané flipy a pak BvB AK vs. KK apod. A pak je tu jeden
prohraný BI díky mé špatné hře, coţ je téměř nevyhnutelné při takovéto sérii bad beatů.
Ale nebudeme se věnovat tomu, jak se to stalo, protoţe tenhle článek není o tom, jak je
ţivot nefér. Budeme se spíše věnovat tomu, jak se vypořádat s takovým downswingem.
53
1. Jakmile poznáte, ţe tohle není váš den, přerušte hru. Třeba i jen po pěti minutách
hraní. Prostě hned vypnout všechny stoly (nečekat na big blind) a jít se třeba
projít.
Například mně se to stalo po handě AK vs. AA o 250BB pot. Soupeř měl staty
27/25 a 3bet 21. To mě stálo $35. Ihned jsem to vypl, šel umýt nádobí, sundal
prádlo ze šňůry a šel zpátky k počítači. Rozhodl jsem se, že si pustím full ring
stoly, kvůli menší varianci.
2. Najít něco, kde bude menší variance. Ano, znamená to, ţe vaše výhry budou
menší, ale stejně tak i prohry. A aţ přestanete prohrávat, jste zpět ve hře.
Já osobně jsem přesedával k full ring stolům. Bohužel, jedna z prvních hand byla
AK do AA blind vs. Blind a já prohrál další buy-in. Chvíli na to prohra QQ do 89o
v 90BB potu. A pak nut straight do full house. Takže tam to taky nešlo moc dobře.
3. Pokud stále prohráváte, pro dnešek skončete. Zkontrolujte si bankroll a pokud se
s ním na daném limitu budete cítit pořád komfortně, pokračujte další den (ale
předtím si projeďte KAŢDOU handu a ptejte se, zda jste mohli ve velkých potech
„prohrát míň“)
Jako svou velkou zbraň cítím to, ţe jsem schopen učinit „dobrý fold“. Coţ je obrovský
leak většiny hráčů na mikro limitech. Často se nevzdávají svých poměrně dobrých karet, i
kdyţ by měli. Ukáţi vám handu, kterou bych normálně sloţil, ale včera ne:
http://www.pokerhand.org/?5132129
Byl to případ, kdy jsem cítil, ţe tohle je fold, ale stejně jsem neuposlechl svůj vnitřní
hlas. Tohle je ta chvíle, kdy jsem věděl, ţe je čas skončit. Chvíle, kdy část mého já jde
proti mým pokerovým instinktům.
Pro ty, kteří to ještě neviděli: Durrrr vs. Patrick Antonius at Aussie Millions. Zde je jen
část: Durrrr dostává silné handy, ale Patrickovi to vţdycky na riveru přijde. Znovu a
znovu. Durrrr vţdycky musí foldnout. Přitom to vypadá, ţe to dělá úplně bez emocí. Je to
téměř nemoţné, jak se to proti němu otáčí a on stále pokračuje ve správné hře.
V ţádném případě nepřestává poslouchat svůj vnitřní hlas.
Jak z toho
Náš bankrollu je všechno, o co jde. Já jsem si vzal den volna a začnu na NL10 FR. A
důvod je jednoduchý: s $593 mám 59 buy-inů na NL10 a ani ne 24 pro NL25. Prohra čtyř
buy-inů na NL10 by byla ztráta 7 % z mého rollu, zatímco 4 BI na NL25 by bylo 17 %. A
čistě z psychologického hlediska – vím, ţe s 59 BI budu hrát svou A-game, ale nejsem si
jist, jestli by to tak bylo i s 24.
Poznámka: Občas vím, ţe bych byl schopen hrát svou A-game i s 4-5 buy-iny, ale
z důvodu tohoto projektu nemám moţnost re-depositu. Takţe ochrana mého rollu je pro
mě priorita. Čím menší bude, bude mít větší a větší vliv na mou hru.
Jakmile vyhraji $30 aţ $40, skočím zpět na 6-max NL25. Ale nepospíchám. Spěch je
zbytečný a můţe to pokerového hráče zničit.
Zítra napíši, jak to šlo. Slibuji, ţe budu hrát s čistou hlavou a budu hrát svoji A-game.
54
Jak se vypořádat s prohrou 2
Včera to pro mě nebylo moc dobrý. Ztratil jsem 4 buy-iny na NL10. Nechápal jsem, co se
děje. Hledal jsem nějakou souvislost, tak jsem si bokem zkusil NL100 na Starech, abych
tam ještě dodělal nějaké bonusy. Hrál jsem 24 stolů a za ani ne 30 hodin jsem vydělal 30
buy-inů.
55
To vykompenzuji grafem z NL10 a NL25 za stejné období:
Neberte to špatně, ale jestliţe jsem si měl vybrat mezi dobrou hrou na NL100 a nebo
špatnou na NL10, můj výběr byl jasný. Ale mé ego se s mou špatnou hrou na mikro
limitech nechtělo srovnat. Co se děje?
Asi znáte ten vtip: „Jdi na vyšší limity, kde tvůj raise respektují!“ Tak nějak jsem se cítil
na NL100.
Je přeci nesmysl, aby poráţení soupeřů na NL10 bylo těţší, jak na NL100. Taky nejsem
objetí pouhé variance. Prostě jsem hrál na NL100 lepší hru, jak na NL10. A znovu jsem
přemýšlel… jak se s tím vyrovnat. Tam, kde můţu udělat cokoliv a stejně nebudu mít
respekt?
Musel jsem přemýšlet jednodušeji. Rozhodl jsem se, ţe si udělám plán, který jsem
aplikoval, a teď popíši jeho jednotlivé body a důvody, proč zrovna to.
56
1: Přesun na FR. Jednoduše kvůli menší varianci. Mé range jsou zde silnější a lépe se mi
tam čtou handy. To věčné foldování by mělo sníţit varianci.
2: Přesun zpět na NL10. Jak jsem jiţ psal v minulém článku, na NL25 jsem se uţ necítil
pohodlně a nehrál moc dobře. Můj roll byl o dost zdravější pro NL10.
Potom jsem ztratil další 4 BI. Jako řezat si větev pod sebou. Říkal jsem si: „co teď?“
Zaprvé – přestat řezat. Ok. Snaţil jsem se dostat z toho downswingu moc křečovitě.
3: Hrát break-even poker. Nevím, kolik z vás to někdy zkusilo. Snaţíte se prostě být na
nule. To trochu změní vaši hru. Zkuste si to někdy – jednoduše zkuste být během session
na nule. Poznamenejte si, co děláte jinak.
Na konci dne jsem se uţ téměř vykopal z té díry, do které jsem spadl. Ale potom BUM –
byl jsem tam, kde předtím. Znovu, snaţil jsem se ovlivňovat věci, které se nedají
ovlivnit.
Rozhodl jsem se skončit a začít zase další den se stejným přístupem – snaţit se o break
even hru. Protoţe kdyţ prohráváte, tak je úspěch i prohrát méně, neţ minulý den. Potom
je break-even hra krok dopředu. Aţ jste úspěšný v break-even hře, potom se můţete
začít starat o profit.
4: Zjistil jsem, ţe BE poker se hraje tak, ţe na turn a river se chodí jen s velice dobrými
handami. Poslední dobou jsem calloval moc turn a river betů s marginálníma handama a
57
zaplatil za to okolo 20 aţ 40 big blindy. Takţe kdykoliv jsem se ocitl v hraniční situaci na
turnu nebo riveru, poloţil jsem.
Najednou bylo vše světlejší a po pár dnech jsem měl zase pocit, ţe si uţ neřeţu tu větev.
Teď půjdu po stejné cestě, ale opačně. Moje další session bude NL10 FR, potom se
přesunu na NL25 FR a pak se snad zase dostanu na NL25 6-max. Tak bych se chtěl
dostat s nějakými $850.
58
Krátká poznámka o tiltu
Včera jsem se díval na Superbowl a poslouchal komentátory, jak se baví o tom, jak je
Jim Caldwell klidný. Potom se ho zeptali, jestli je uvnitř stejně tak klidný, jako vypadá
navenek.
Jeho odpověď mě překvapila: „Uvnitř jsem ještě klidnější“ a pokračoval: „kdyţ jste
naprosto připraveni, stres a obavy nejsou na místě. To, co jste mohli udělat, tak jste
udělali nejlépe, jak to šlo. Ale čas od času se jednoduše stane, ţe se to nepromítne na
výsledku.“
Poznámka: Ano, Colts prohráli.
Tohle se stává i v pokeru. Také se připravujeme, studujeme a analyzujeme hru. Potom
aplikujeme něco, co jsme se naučili a doufáme v to nejlepší. Jsou sessions, kde vím, ţe
hraji svou nejlepší hru, ale stejně jsem v minusu. I přesto, ţe nemám pochyby, ţe jsem
kaţdou handu odehrál optimálně, prohraji. Takové dny tu byly, jsou a budou, ale bad
beatům a podobným věcem se nevyhneme.
Takţe – pokračujte v práci na vaší hře a úspěchy budou exponenciálně růst. A to proto,
ţe budete hrát lepší a kvalitnější poker s lepším mindsetem.
59
Proč hraje Durrrr 86s na UTG, ale vy byste neměli?
Rozdíl mezi coolers na HSNL a µNL
Zdá se mi, ţe dost lidí vidělo někde někoho hrát z early position 86s a teď si myslí, ţe je
to dobře. Asi to viděli na high stakes poker, jak s tím jeden hráč otvíral na EP nebo jiný
s touto handou 3-betoval.
Takţe proč hráči na high stakes otvírají s handou jako 86s na EP nebo s ní na buttonu
callují EP raise? Je to proto, ţe se jim otevírá v postflop hře více moţností a akce. Na
nízkém boardu mají moţnost mít nějaké nejvyšší páry, dva páry nebo tak něco. Ale
stejně tak se jim otvírá moţnost blafu.
V podstatě, kdyţ ostatní hráči u stolu vědí, ţe 86s je ve vaší range, znamená to, ţe tam
pravděpodobně budete mít i 75s, 89s, 67s, atd. A s tím musí počítat. Takţe, kdyţ na
boardu 7 5 J 2 vsadíte na flopu i na turnu, tak soupeři budou počítat s tím, ţe
můţete mít něco jako 89s, 86s, čili handu s obrovskou value v podobě backdoor flush
draw.
60
Blafování a equity
Než se zaměříme na hru na blindech, je důležité vysvětlit nějaké základy ohledně
blafování…
S kamarádem jsem se bavil o smýšlení během hry mimo pozici, přičemţ přišel na velmi
důleţitou věc – hráči na mikro limitech rádi blafují. Ale málokdo z nich pouţívá čisté blafy
– blafují s handami, které mají nějakou eqiuty (semiblaf). Zkusím napsat nějaké příklady,
abychom se v blafování pohnuli trochu dopředu.
Př. 1 – čistý blaf
MP TAG otvírá, my call na SB s 2
bet a my check raise.
2
. Big blind fold, flop: 8
4
9
. My check, TAG c-
Equity: Pokud má villain top pair nebo overpair, naše šance na výhru je cca 8 %.
Pokud villain bude pokračovat ve hře, my budeme muset sloţit.
Př. 2 – nedodělaná handa se skvělou equity
MP TAG otvírá, my call na BB s A
Q
. Flop: T
2
4
, MP bet, my check raise.
Equity: Proti jakémukoliv páru (bez esa jako kicker) jsme pořád napřed (~55 %). Proti
AsTs máme 46 %. Proti KdKs 44 %. Nejhorší pro nás bude, kdyţ narazíme do setu, ale i
tady máme 26% šanci na výhru.
Tuto handu na flopu rozhodně nevzdáme. Takţe… pokud tuto handu nefoldneme, nejedná
se o blaf. Máme velkou šanci na úspěch.
Př. 3 – blaf s marginální equity
MP TAG otvírá, my call na BB s Q
J
(neříkám, ţe je to tak dobře, ale v tomto případě
jsme to tak zahráli). Flop: 8 9 5
gutshot, backdoor FD a overcards.
. Soupeř c-bet, my c/r. V tomto případě máme
Equity: Proti handám jako A
9
máme 41 %. A například proti KK jen 23 %.
Pokud villain callne náš c/r, můţeme na různých turnech pokračovat, ale naše handa uţ
není tak silná, jako ta z předchozího příkladu. Pokud například soupeř 3-betne flop,
musíme vzdát.
Takže?
V podstatě, pokud hra vaše hra obsahuje hodně čistých blafů (př. 1) a blafů s marginální
equity (př. 3), měli byste hrát mimo pozici velice tight.
61
Hlavní důvod je ten, ţe většinu flopů vy i váš soupeř netrefíte (nebo budete mít něco
slabého) a hráč, který má pozici, bude většinou brát pot. Takţe pokud budete callovat s
A T
a pokračovat jen, kdyţ vás flop trefí, začnete pomalu ztrácet peníze a dostanete
do spousty těţkých spotů.
62
Úvahy 1
Originál od Stackajawea:
Rozdíl mezi NL50 a NL100 je podle mě tak malý, jako nikdy předtím. Zatímco rozdíl mezi
NL25 a NL50 je stále stejný. Je to ovlivněno globální ekonomickou situací na světě a také
tím, že dříve mírně profitabilní háči na NL100 už museli sestoupit na NL50, aby stále
vydělávali.
S tím, co Stack řekl, opravdu souhlasím. Myslím si, ţe přechod z NL25 na NL50 je velice
významný, zvláště pro agresivní hráče. Je úplně normální, ţe u stolu máme 2 aţ 3 hráče,
s VPIP přes 26, PFR přes 20 a 3-bet 8+. Takové stoly jsou velice těţké a budeme hodně
ovlivňováni variancí. To zatím ještě u stolů na NL25 nehrozí.
Řekl bych, ţe při přechodu na NL50 jsem udělal několik špatných rozhodnutí.
1. Byl jsem vzrušený z toho, jak rychle jsem postupoval nahoru a chtěl jsem
vyhrávat pořád víc a víc. Dřív, neţ jsem ale mohl. Moje netrpělivost vedla k tomu,
ţe jsem přestal dělat ty správné kroky, aby můj grind byl +EV.
2. Kdyţ mě zabíjela variance, nevypnul jsem hru včas. Všichni víme, ţe je nemoţné
hrát svou nejlepší hru, kdyţ stále prohráváme a já nebyl schopný zamezit další
prohry.
3. Heads up není tak jednoduchý… Některé spoty jsem zbabral.
4. Se 30-ti buy-iny se stále necítím moc pohodlně. Myslím si, ţe jak se posouváte po
limitech výš a výš, tak se i hra stává stále agresivnější, tím pádem je potřeba mít
roll s více a více buy-iny. Takţe říkat, ţe je potřeba # BI na jakýkoliv limit, je
nesmysl. Myslím, ţe na méně agresivní NL5 stačí 20 BI, zatímco na $5/$10 by
těch 20 BI, díky varianci, nestačilo.
5. Za poslední dva měsíce jsem hrál kaţdý den a začínal jsem cítit, ţe se do hry uţ
musím moc nutit. Přestávky jsou +EV, ale já ţádné neměl. Takţe jsem uţ často
hrál a neměl z toho vůbec ţádnou radost.
Teď budu hrát na méně stolech a budu se snaţit, abych se nedostával do tolika
marginálních situací. Pokud ztratím ještě 4 BI, půjdu zpět na NL25 a budu tam hrát,
dokud zase nevyhraju ty 4 BI zpět. A tak to budu dělat pořád dokola, dokud se přes
tuto hranici na dobrou nedostanu.
Aţ se příště znovu dostanu na NL50, moje hlava uţ bude daleko čistější. Přistoupím
k tomu jinak a zaměřím se hlavně na to, abych za ty 4 BI nahrál co nejvíce hand. A
pokud je prohraji, bude to ok. Budu pracovat na tom, abych se mohl znovu podívat se
4 BI na NL50.
63
Úvahy 2
Update – posledních 12k hand:
Konečně cítím, ţe jsem se tím prokousal a hraji zase dobře. Bankroll je pro NL50 44+
BI a lehce se dostávám do spotů, které jsou pro mě +EV.
Před deseti dny jsem vytvořil tento post, jak prohrávám velký díl svého rollu
($1,700$850). Ale za posledních deset dnů se to celé úplně neuvěřitelně otočilo.
Z toho plyne pár ponaučení. Jedno z nich je, ţe je důleţité mít jasně dané hranice na
daných limitech. Já jsem si to uvědomil, aţ kdyţ bylo moc pozdě. Hra s 20 BI nebyl
moc dobrý nápad. Se 30-ti se uţ cítím lépe a se 40-ti uţ necítím ţádný strach a obavy
o svůj roll. Neznamená to, ţe shoty na vyšší limity jsou špatné, ale člověk si musí být
jistý, ţe si stanoví určitý počet buy-inů, které tam můţe nechat a pak se ihned vrátí
zpět na svůj limit.
Například, aţ se v budoucnosti rozhodnu pro nějaké shoty na NL100, vyhradím si na
to $400 a budu sledovat, jak dlouho mi ty 4 BI vydrţí. A samozřejmě nebudu začínat
na HU, ale nejprve FR a aţ potom SH. Příjemné je to, ţe čím výš jsem, tím větší mám
rakeback. Takţe při ztrátě 4 BI budu schopen zase brzy nashromáţdit další 4 BI pro
další shot.
64
Nevím, která věc je pro tyto shoty nejdůleţitější. Ale snaţte se v tomto shotu udţet
alespoň 5000 hand. A samozřejmě se snaţte hrát break even poker. Díky tomu se
stane pár příjemných věcí:
1. Zjistíte, ţe další limit není zas tak hrozný a těţký, jak se můţe zdát.
2. I na dalším limitu se najdou špatní hráči.
3. Začnete sbírat nějaké informace o regularech, které vám pomohou při dalším
návratu na tento limit. Pokud se tam udrţíte jen 750 hand, nic moc o nich
nezjistíte.
4. Více bonusů a větší rakeback. Spoustu lidí si vydělává pouze rakebackem. Já to
samozřejmě nepodporuji, ale pamatujte si, ţe váš bankrollu se neptá, odkud ty
peníze jsou…
Myslím, ţe mnoho lidí uţ zaţilo neúspěšné shoty a já nejsem schopen určit všechny
důvody, proč tomu tak bylo. Ale doufám, ţe aţ si někdo přečte to, co jsem napsal,
tak mu to ulehčí ţivot a pomůţe ve zdolávání dalšího limitu.
Vím, ţe jsem v poslední době vynechával různé specifické strategie, ale cítím, ţe tyto
věci ohledně psychologie, bankrollu apod., mají na hru také veliký vliv. A měl bych
pocit, ţe podvádím, kdybych se o tom nerozepsat.
65
Nahoru a dolů
Start tohoto projektu se mi opravdu velice vydařil a díky tomu jsem se dostal na vyšší
limity poměrně rychle. Pokusím se to nyní nějak shrnout a vysvětlit, jak mi pomohli mé
zkušenosti, abych se tak dostal na NL50.
Na začátku, hlavně NL5 a NL10, byla hra velice jednoduchá. A i díky tomu, ţe jsem měl
hotrun jako Bůh, rychle jsem se dostal na výš. Na NL5 jsem strávil 4 dny, na NL10 jsem
byl 10 dnů. Potom jsem se dostal se svým bankrollem do stádia, kdy jsem mohl začít
shotovat na NL25.
Takţe na konci ledna jsem se o to pokoušel. První den se mi opravdu vydařil, ale hned
den se to otočilo proti mně. Poté následoval první downswing – 3 dny proher. To jsem
zdokumentoval zde:
http://forumserver.twoplustwo.com/69...-post16444814/
http://forumserver.twoplustwo.com/69...l#post16552525
Kdyţ jsem se tím prokousal, následovalo zase 11 vítězných dnů. To jsme v polovině
února a já jsem cítil, ţe mám dost $ $ a můţu shotovat na NL50. Celý den jsem měl kliku
a byl dost nad EV a můj roll se pěkně nafoukl. Tady je můj celkový graf z NL5, 10 a 25:
66
Dále jsem se dostal na NL50 a nějaké heads-up hry. První den jsem něco málo vyhrál,
druhý den jsem hrál špatně, ale nakonec jsem byl ten den na nule. Třetí den se zadařilo
a celkem jsem tedy za ty tři dny měl $259. A pak to přišlo.
22. únor – prohra $309. Psal jsem o tom zde:
http://forumserver.twoplustwo.com/sh...postcount=1499
Byl jsem pyšný na to, ţe jsem přešel hranici $1500 a nesnesl jsem ten pocit, ţe se teď
vracím zase dolů..
Další den jsem ztratil $215, ale mohlo to být horší. Za ten den byla EV křivka na -$451.
Obrovsky se na tom podepsala hororová HU session. Od té doby jsem aţ dodnes HU
nehrál. Další dva dny jsem zase prohrával. A potom jsem se ocitl i pod EV křivkou.
Prohrával další buy-iny a byl pod $1000 a byl celý bez sebe. Moje hra byla příšerná a
prohrával jsem a potřeboval jsem to uţ přerušit.
Tak jsem se na 3 dny vrátil ma NL25, bankrollu navýšil o $150 a za rakeback dostal
dalších asi $200. S bankrollem okolo $1400 jsem se rozhodl, ţe zodpovědně budu
shotovat se 4 BI na NL50. Tak jsem se snaţil vydrţet s těmi $200 co nejdéle na NL50.
Kdyţ jsem prohrál, vydělal jsem je zpět a zkusil to znovu. A tak to opakoval, dokud jsem
se tam neudrţel na stálo. Graf po spadnutí zpět na NL25 a následné shotování na NL50:
67
Hledáme leaky 1
Hledání svých nebo soupeřovo chyb je jako práce detektiva. Začínáme pohledem na
velký a celistvý obraz, který začneme pozorně zkoumat a rozebírat na malé kousky.
V některých případech je „zločin“ hned jasný, jindy sotva patrný. Naší prací bude najít
nějaké „důkazy“.
Cílem tohoto článku je, abyste byli méně závislý na ostatních během studování pokeru.
Pokusím se být trochu interaktivní. Nabídnu vám 2 malé důkazy a zeptám se na základní
věci. Ţádný důkaz není naprosto usvědčující, je pouze na vás, abyste rozhodli nad tím, co
je a není důleţité a podstatné.
Vyzkouším to na hráči „gsiciliano“. A to protoţe vím, ţe dost prohrával, takţe bychom u
něj mohli najít nějaké jasně viditelné chyby.
Krok 1: Vyberte vzorek
To znamená pouţít filtry a najít si handy, které chceme analyzovat. Já jsem se rozhodl
pro NL10, 3-6 hráčů.
Krok 2: Nedaří se?
Neboli červená křivka (EV) vypadá takto:
68
Jak vidíme, preflop je tight, přesto ztrácí.
Krok 3: Prozkoumání červené křivky (podle pozic)
Jeho graf:
Můj graf z NL10/NL25:
69
Co z toho můţeme odvodit?
Většinou, kdyţ něčí červená křivka klesá (jako u Gsicilana), znamená to, ţe není
dostatečně agresivní a málo krade blindy. Srovnáme nyní moje a jeho statistiky:
Filtr – „Preflop Action Facing Player“ – „Unopened“:
Gsicilano:
Verneer:
70
Na první pohled vidíme, ţe s krádeţí z buttonu problém nemá, takţe o to se starat
nebudeme. Celkový c-bet je také v pohodě, ale jsou tu 2 zásadní věci, které se mi nelíbí.
1) Preflop raise ze SB. Situace, kdy všichni sloţí a BB má 2 náhodné karty. Navíc,
kdyţ krade, jeho úspěšnost je 70 %!
Poznámka: Při raisu 3x ze SB riskujeme 2,5 BB (0,5 uţ jsme vloţili před začátkem
handy) pro výhru 1,5 BB. Takţe stačí, abychom byli úspěšní v 63 % případů a tento
steal bude sám o sobě profitabilní.
To je také důvod, proč vedle sebe chceme mít tight hráče.
2) Tento hráč na mě působí ve stylu „jeden výstřel a konec“. Svůj c-bet z flopu uţ
mockrát nedoplní dalším výstřelem na turnu. Druhý barel pouţívá méně, jak ve
30 % případů. Já například v téměř 50 %.
Poznámka: Vytvořte si nějaký plán pro tu určitou handu. Nepouţívejte c-bet jen
protoţe chcete pokračovat v sázení. Kdyţ se pro něj rozhodnete, mějte rozmyšlené
karty, se kterými budete dávat druhý barel. Neţ ho tam ale pošlete, překontrolujte si
soupeřovu range, jestli k té handě sedí.
V dalším kroku se podíváme na handy, které c-betoval na flopu, měl příleţitost
pokračovat i na turnu, ale nevyuţil toho.
Celkem jsme našli 293 hand, které odpovídají poţadavku. Některé si teď probereme.
1: http://www.pokerhand.org/?5302183
Vs 95/11. Skvělý check-behind. Pokud jsme pozadu, máme jen 2 outy. Pokud jsme
napřed, naše equity není moc velké a vzhledem ke stacku soupeře nám hrozí all-in
s velice širokou range.
2: http://www.pokerhand.org/?5302187
71
Vs. 20/10. C-bet na flopu je v pořádku a c/f na turnu také. Ale zaráţí mě výška sázky.
Nemáme důvod vsázet ¾ potu. Je to pro value? Nebo jako blaf? Myslím, ţe ne…
Bet za ½ potu by byl daleko lepší.
3: http://www.pokerhand.org/?5302191
MP 24/17, BB 39/27. Nelíbí se mi sázka do dvou lidí, nelíbí se mi ani její velikost. Ničeho
tím nedosáhneme.
4: http://www.pokerhand.org/?5302194
Vs. 41/6. Pokud se rozhodneme k c-betu, musíme uţ mít i nějaký plán na další street. Se
kterými kartami budeme dávat druhý barel? Pokud nevíš, c/f uţ na flopu.
5: http://www.pokerhand.org/?5302196
Vs. 59/54. C-bet s velice malou equity, navíc mimo pozici – vyhozené 4 BB.
Takţe, tohle bylo jen pár hand z UTG. Je toho hodně, nad čím by se Gsicilano měl
zamyslet a také by se měl sám sebe začít ptát před kaţdým c-betem:
1. Dělám to pro value nebo jako blaf?
2. Kdyţ soupeř dorovná, které karty budou vhodné pro druhý barel?
3. Kolik vsadit?
Věří, ţe kdyţ tyto dvě věci vylepší, zvýší se tím i jeho winrate a červená křivka půjde
nahoru. Chci se podívat na ještě jedno téma – obrana blindu proti stealování.
Hledáme leaky 2
Druhou částí hry (Gsicilana), na kterou bych chtěl poukázat, je hra na blindu vs. steal.
Jinak řečeno jeho staty proti open raisu z CO, BTN a SB. Znovu je srovnám se svými
(které také nejsou perfektní):
Vs. CO open:
Gsicilano:
72
Verneer:
Je jasné, ţe oba bychom měli zvětšit range na BTNu vs. CO steal. Lidé na CO často
otevírají hodně širokou range a 3-betovat je jen ve 4 % případů, je pálení peněz. Toto je
oblast, kde můţete najít velké mezery ve své hře.
Také by se měl podívat na to, ţe přes 90 % hand (v případě CO open raisu) na BB
zahazuje. To je také hodně. Obzvlášť na mikro limitech, kde vám lidé během post flop
hry nijak moc neznepříjemňují ţivot. Něco si z toho vezmu i já – z BB bych měl hrát spíše
těch 15 %. 10 – 12 % ze SB vypadá tak akorát.
Vs. BTN open:
Gsicilano:
Verneer:
73
Zde to vypadá ok, ale já osobně bych chtěl vidět spíš okolo 20 % hand z BB vs. BTN
open raise. 3-bet je ok.
Vs. SB open:
Gsicilano:
Verneer:
Zde Gsicilano ztrácí určitě nejvíce peněz. Nezapojuje se do dostatečného počtu hand.
Dostat se do handy je levné a navíc máme na soupeře pozici. Toto číslo by se mělo určitě
pohybovat okolo 30 % - prostě hrát s čímkoliv, co má nějaký potenciál. Já bych měl
přidat na 3-betech. Někam k těm 11 – 12 %.
Nakonec přidám i nějaký postflop stat. Gsicilano raisuje 32 % c-betů a přibliţně stejně je
i calluje. Našel jsem nějaké handy, kde na soupeřův c-bet odpověděl raisem. Většinou
jsem s tím i souhlasil, ale jednou jsem to nějak nepochopil:
http://www.pokerhand.org/?5309094
V tomto případě si vyberu mezi raise/call a nebo flop neraisuju. Přikláním se pro flatt call
a rozhodnout se podle turnu. Ale toto byla jen výjimka z toho, co jsem viděl jeho další
handy.
Závěr
Tady jsme si ukázali nějaké oblasti, ve kterých viděl, ţe Gsicilano ztrácí nejvíce peněz.
Doufám, ţe jste schopni udělat si podobné filtry a najít své chyby. Snad vám to nějak
pomohlo ve svém pokerovém vývoji.
74
Mít plán
Na CR můţete najít velice dobrou dvoudílnou sérii nazvanou „BluePrints“ od VitalMyth,
která se věnuje právě tomuto tématu. Zde je jeden ze slidů:
Nebudu to zde nějak rozebírat, bude lepší, kdyţ se na to podíváte sami (první díl má
pouze 30 min). Chci jen rozepsat jednu myšlenku, na kterou Corwin (autor) narazil.
Př. 1: Špatný Loose hráč na UTG limpuje, TAG na UTG+1 raise, my na BB 7 7
dorovnáme. UTG taky call. Takţe jsme na 3-way flopu. UTG+1 má pravděpodobně silnou
handu, protoţe fishku moc neizoloval.
Flop: 7
8 2 . Corwin teď tvrdí, ţe ideální je v tomto spotu malý bet, který nám fish
dorovná. TAG pravděpodobně svůj overpair raisne (v jeho range bude většina hand
overpair), takţe díky tomuto dostaneme jeden náš bet od fishe, který bychom nejspíše
v případě checku (c/c) nezískali. Navíc tím i zvýšíme pot daleko rychleji, neţ kdybychom
nechali TAGa jen c-betovat.
A jeden opařný případ:
Př. 2: TAG raise na UTG, fish Loose UTG+1 call, my na BB 7
Flop: 7
8
2
7
call.
. Teď je lepší pouze check.
Porozuměním jaký je rozdíl mezi prvním a druhým příkladem uděláte také další krok ve
svém hráčském vývoji.
75
Pár zajímavých hand od uSweat
H 1:
PokerStars No-Limit Hold'em, $0.50 BB (6 handed)
Button ($49.45)
Hero (SB) ($53.55)
BB ($54.20)
UTG ($54.50)
MP ($19.40)
CO ($57.60)
Preflop: Hero is SB with 2
,J
1 fold, MP calls $0.50, 1 fold, Button bets $2, 2 folds, MP calls $1.50
Flop: ($4.75) 3
,A
,Q
(2 players)
MP checks, Button bets $3, MP calls $3
Turn: ($10.75) 5
(2 players)
MP checks, Button bets $7.50, MP calls $7.50
River: ($25.75) 7
(2 players)
MP checks, Button bets $7.50, MP calls $6.90 (All-In)
Total pot: $39.55 | Rake: $1.90
Results:
Button had K
MP had 6
,7
,A
(one pair, Aces).
(one pair, sevens).
Outcome: Button won $37.65
A na to přišla následující handa:
PokerStars No-Limit Hold'em, $0.50 BB (6 handed)
CO ($63.15)
Hero (Button) ($50.30)
SB ($63.80)
BB ($58.50)
UTG ($37.30)
MP ($54.10)
Preflop: Hero is Button with 5
,A
2 folds, CO calls $0.50, Hero bets $2, 2 folds, CO calls $1.50
Flop: ($4.75) 10
,A
, 10
(2 players)
CO bets $2.50, Hero calls $2.50
Turn: ($9.75) K
(2 players)
CO bets $6.50, Hero ... ?
Flop byl standartní, ale turn je docela sloţitý. Proti čemu hrajeme?
A) Chop
B) Value bet s 10 (leadoval by s 10?)
C) QJ
76
Je to velice zajímavá handa. Myslím, ţe ji měl uţ před flopem sloţit, ale co uţ… I
kdybychom zde měli třeba A9 nebo AQ, byli bychom v podobné situaci (Krom AQ teda,
která blokuje QJ).
77
Společné session
Originál od MagisterLudi:
Láká mě představa uspořádat nějakou společnou session s jiným hráčem. Přečetl jsem si
totiţ to, co jsi psal:
„Jen taková poznámka, jedna z nejlepších věcí pro pokerový růst je pořádat společné
session s hráči ze stejného nebo vyššího limitu.“
Ale mám o tom určité pochybnosti. Je to skutečně tak prospěšný? Koho bych si měl
vybrat na takovou session?
Podíval jsem se na jeho výsledky (5+ ptbb/100 za 60K hand na NL25 a NL50) a zaujala
mě jeho červená křivka stoupající pod úhlem 45°. Tak jsem se rozhodl napsal, co je
k tomu potřeba a zároveň jsem mu jednu takovou session nabídl.
Co budeme potřebovat
2 programy. První program je takový, která nám umoţní mluvit mezi sebou přes internet.
Zlatý standard je Skype. Potom je potřeba nějak sdílet svou plochu. Například Mikogo
nebo TeamViewer. Já pouţívám oba – podle toho, s kým právě spolupracuji.
Všechny tři programy jsou free. Nakonec potřebujeme mikrofon a sluchátka. USB
mikrofon je stokrát lepší, jak analogový. Kvalita zvuku je nesrovnatelná.
Průběh session
Hráči se připojí přes Mikogo a Skype. A jeden hraje svou normální session, v případě
nějakého zajímavého spotu ho hráči prodiskutují. Sledující osoba se ptá hráče a dělá si
poznámky, které hráči mohou po session pořádně probrat.
Je sloţité tohle aplikovat na více, jak 4 stoly, to si ale vyzkoušejte sami, jak vám to
vyhovuje. Někdy jsou nejlepší 2 stoly.
Po session pak hráči diskutují nejzajímavější handy, které nastaly. Dále se probírají
alternativní liny, nějaké ready, které pozorovatel postřehl a cokoliv jiného.
Poté byste mohli vybrat nejzajímavější handu z celé session a dát ji na 2+2.
S kým bych měl dělat session?
µNL má své vlastní vlákno. Podívejte se tam. Pamatujte si – čím více toho o sobě řeknete
a co je vaším cílem session, tím lépe najdete někoho, kdo vám bude vyhovovat. Ideálně
by to měla být dlouhodobě úspěšná osoba z podobného limitu.
78
$/hr a počet stolů
Udělal jsem tabulku, která ilustruje 2 věci: Náš předpokládaný výdělek za hodinu, dáno
počtem stolů hraných najednou.
Aby bylo moţné maximalizovat hodinový výdělek na NL25, potřebujeme pracovat na 2
věcech – Hraní na NL25 a hrát na tolika stolech, aby to nebylo KO produktivní. Jedním
z častých chyb, které vidím je, ţe lidé jdou o úroveň výš, ale hrají stále stejný počet
stolů, jako hráli na předchozím limitu. Je to jeden z důvodů, proč jejich shoty končí
neúspěchem.
79
Milník: $200
Právě jsem zdvojnásobil svůj bankrollu (+17 BI na NL5 a NL10).
Dnes jsem dohrál a trochu si tento malý milník vychutnám. Další
bude na $500. Uţ budu pokračovat jen na NL10, tady pokud mě
nepotká nějaký downswing.
Milník: $500
Jak jsem jiţ psal u minulého milníku – další je na $500. Zelená křivka reprezentuje mou
výhru, modrá je ovlivněna 27% rakebackem, který se k mému bankrollu přičítá.
80
Milník: $1, 000
Zabralo mi to něco přes měsíc, neţ jsem svůj roll zdesetinásobil. Toto je pro mě uţ veliký
výsledek. Cesta k němu byla velice sloţitá, často jsem hodně prohrával a dělal řadu
rozhodnutí, za které jsem platil. Jak vidíte, zastihl mě i jeden veliký downswing.
Toto je graf bez filtru a obsahuje nějaké full ring a heads-up session. Zjistil jsem, ţe full
ring mi moc nejde (), takţe se budu soustředit uţ jen na 6-max a HU.
Jen 6-max:
81
Milník: $1, 500
10 dnů po tom, co jsem se dostal na $1,000, mám uţ $1,500+. Jak vidíte, dnes jsem si
zahrál nějaké NL50 HUy – tam vznikl ten vrcholek na grafu. HU je náchylný na swingy,
takţe bych se nedivil, kdybych v blízké budoucnosti spadl zase pod $1,500.
Během včerejší a dnešní session jsem udělal pár velkých chyb. Celý měsíc se mi dařilo
hrát disciplinovaně, bez tiltu, ale teď se mi to trošku vrátilo. Nicméně se svojí hrou jsem
na 99 % spokojen.
Můj plán je – pokračovat v NL50 HU. Těší mě, ţe se mi teď docela daří. Hodně jsem
vyhrál, kdyţ jsem vytiltoval jednoho hráče a on mi pak daroval několik stacků.
Budu také pokračovat na NL25 6-max a aţ se dostanu na $1,700, budu to doplňovat
session na NL50.
Další update plánuji na $2,000.
Milník: $2, 000
Tentokrát nebouchám šampaňské, protoţe nejsem moc nadšený z toho, jak jsem se sem
dostal. Ale to je jedno, hlavně, ţe to tam uţ je. Poslední dobou na tom pracuji a myslím
si, ţe se věci zase hýbou tím správným směrem.
82
Nicméně si dokáţi představit, ţe během další session se dostanu pod hranici $2k. Ale jak
jsem řekl – myslím, ţe poslední dobou hraji zase dobře a i celkově se cítím pozitivně.
Hlavně proto, ţe ve mně došlo k jakémusi vzrušení z tohoto projektu a mého progresu.
To ve mně nastartovalo touhu o dosáhnutí na $10k, co nejrychleji.
Konec grindu
Začínal jsem na NL5 a odehrál jsem 113k+ hand. Momentálně je můj bankroll $2,774.09.
Rozhodl jsem se pro ukončení grindu z několika důvodů.
1. Můj prvotní cíl jsem uţ překonal a vytvořil slušný bankrollu na mikro limitech.
$2,744 je přes 55 BI pro NL50. Dalším krokem je NL100, coţ uţ patří mezi vyšší
limity, takţe to sem uţ nepatří. Takţe si myslím, ţe můj úkol se mi povedl a to, ţe
jsem překročil hranici $2,500 (i kdyţ to původně nebylo v plánu), je fajn.
2. Je uţ moc těţké udrţovat jakousi rovnováhu mezi tímto a dalšími věcmi, které
dělám. Moje práce pro CardRunners je časově náročná. Psaní článků, strategií
apod. zabere hodně času (jen si to zkuste, je to sloţitější, neţ to vypadá ). Chci
83
samozřejmě stále hrát poker, ale chtěl bych se zaměřit na vyšší stakes, neţ NL50
a chci, aby to bylo oddělené od tohoto projektu.
3. Chtěl jsem vám popsat a nastínit cestu, jak vyhrát nějaké peníze na NL50 níţ.
Bylo to pro mě něco nového a zezačátku to bylo docela těţké, protoţe předtím
jsem s µNL moc zkušeností neměl. Nyní chci všechno, co jsem sepsal, uspořádat a
nějak upravit, aby z toho vzniklo něco celistvého.
Byli jste pro mě obrovskou motivací a dodávali jste mi hodně pozitivní energie.
84
Odkazy a poděkování
Originální vlákno od Verneera:
http://forumserver.twoplustwo.com/69/micro-stakes-pl-nl/moving-up-through-unl-2010-a676130/
uNL 6-max sweat sessions
Boywonder's destroys 600nl
Boywonder beats up 1000nl
Where in the World… (Update)
YouTube Threads/Videos:
Checking with TPTK to get more value on later streets
Part 1 Preview of a CardRunners Video with MDoranD on checking TPTK
Part 2 Preview of a CardRunners video with MDoranD on checking TPTK
What would you do?- Obsahuje link na video, kde jsme řešili, co s 88 pre-flop.
50NL: River Decision with Trips
uNL Hand Analysis with WishieWish- WishieWish a Verneer rozebírají hendu, ve které Verneer
flopne 2. nejvyšší pár a top kicker. Rozebírá se výška betu a range na všech street.
uNL Hand Analysis w/WishieWish, Part 1 of 4- Pre-flop, flop a turn
uNL Hand Analysis w/WishieWish, Part 2 of 4- Turn a River
uNL Hand Analysis w/WishieWish, Part 3 of 4
uNL Hand Analysis w/WishieWish, Part 4 of 4
uNL Hand Analysis with BoyWonder- BoyWonder a Verneer rozebítají handu, ve které se Verneer
snaţí o krádeţ blindů a je dorovnán oběma blindy.
uNL Hand Analysis w/BoyWonder, Part 1 of 3- Pre-flop a flop analýza
uNL Hand Analysis w/BoyWonder, Part 2 of 3- Analýza na turnu
uNL Hand Analysis w/BoyWonder, Part 3 of 3- Analýza na riveru
Velké dík pro Verneera za jeho úţasnou práci a snahu pomoct s poráţením soupeřů.
85

Podobné dokumenty

47-Funiok-Ondrej-pap.. - Katedra demografie

47-Funiok-Ondrej-pap.. - Katedra demografie procentuelně ukazuje, jak často hráč dorovnává a navyšuje před flopem. Zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik procent startovních kombinací hráč hraje. VPIP je velice důležitá statistika, která dává př...

Více

4dny24interpretů2Klubové noci1Město

4dny24interpretů2Klubové noci1Město Academy v Londýně. Právě v té době pracovala na svém debutovém albu a její první singl teprve čekal na své první posluchače. Katy si tehdy myslela, že ji čeká rok plný vzrušujících novinek. Ale jak...

Více

SUPER SYSTEM - Doyle Brunson

SUPER SYSTEM - Doyle Brunson Je veliký rozdíl mezi flopem 6-6-2 (možnost postupky) a 6-6-K. Jestli držím v ruce A-A, flop je 6-6-K a soupeř dal check. Dám check také. Protože pokud má krále, začne ho hrát až na turnu. Jelikož ...

Více

Struktura Pop-upů - Notecaddy ProTools

Struktura Pop-upů - Notecaddy ProTools + bet: bet na Riveru po betu na Turnu + ch/fold: check fold na Riveru po betu na Turnu

Více

Pravidla Texas Hold`em casina C40

Pravidla Texas Hold`em casina C40 Pokud po prvním sázkovém kole zůstanou aspoň dva hráči následuje tzv. FLOP. Dealer spálí jednu kartu (sejme z vrchu balíčku) a doprostřed stolu položí tři karty symboly nahoru. Jedná se o společné ...

Více

pravidla hry poker

pravidla hry poker Draw: Výraz drawing znamená doufání, že se mezi kartami na stole objeví karta, kterou potřebujete. Například pokud máte 10, 9 a při třetím kole (flopu) je na stole QJ2, doufáte, že na stůl přijde o...

Více

Nejčastější chyby začátečníků při Texas Hold´em pokeru

Nejčastější chyby začátečníků při Texas Hold´em pokeru Tato chyba úzce souvisí s výše uvedenou. Představte si, že máte v ruce 2 2 a na flopu se objeví 2 3 4 v barvě. Sice máte trojici, která poráží jeden a dva páry, avšak hrozí reálné nebezpečí, že něk...

Více