Dokument

Transkript

Dokument
lrČ*nae; *8U$
s'; #u'e'ff
íffi'ffi!:fu ft{ {J
di
xc&6€zlJc
á. eJ
/
l{JČ (O4ÚpŽa13
1
Ú7862ůr?}
ffi
D$0 nemá Žádné pŮjČky a uvěry' neprovozuje hospodářskou činnost. l_'lospodářský výsledek za rok 2013 *iní zisl* Kč s8.544'21.
V roce 2s13 byly číenskougohůzi s$0 schváleny dvě rr:zpočiová opalř*ní.
Dne "ls'10.20x3 byia uzavřena smlouva meel D$0 a MA$ Hřiběci hory, o's^ o poskyln*ti návratné ťin**Čni výpor*oci ve výši Kč
J75.0fiS,--
,
vratka d* 31.12.2014.
Účetnictví 0$o je zpracováno pIssťan"}eín Gotdic'
a výsledku přezkounriin! hospodařeni *$0 Koryčanska a Zdouneska ue rok 2$13' Výkaz o plněni rozpoČtu Fin 2"12
k31"''2'2013, Rozvaha k31 12.20Ť3' Výkaz zisku fi xlřill k31.1Ž.2$t3, přiÍoha úfistníŽáVŘÍky k31.1?.2Ů13 .isou vzh|edem
k rozsáhlosti přiloh uloŽeny na slJ ?dounky, kde je moŽrro do niclr nahlédnout kdykoliv v pracovní dny' V elektronické podobě na
riředni des*e obce Zdounky na adres* ,.:{-l-r**,i. j:;:l.jj'1*}]-.Ě" jc Návrh 7ávěreČnéhoúčtuB5Ů z* rok 2013 aveřejněn v pln*rn zněni, Ť].
Z'práva
VčetnéVýše uvodených přitcth.
Připominky k Návrhu ZávéreÓn*hc ŮĎtu DsO Koryč*nska a Zdouneck* za r*k ?s13 mohou obÓa*é uplatnil pis*rnně vc }hf'r{* 1S-ti
dnů ode dňe vyvě*eni na úř*dní desce n*bo ú*tně při jeho projednávdrni na schúai P$0.
ř,lávrh {gneeeniz člen$késqtůee D$Q Korvřa$*kp a zdqunecka :
Členská *ghiize s$gt Koryčanslta a Zdoun*cka sehvalr'lje ce}oročni ho*posařeni D$Ů a Závěrečný účstD$* za rtrk 2013 vóetné
be
vý h r a d zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni D$o za rok
2013 _
:
Vypracovala
z
Kacftaniiková Jana
Vyvěšen* na úřed*i desce ()bce Zdounky a oLrci D$0' v el*ktronick* podobé na slránkách obce Zdounky i
Vyvó&eno dne
2S.5,2014
$sjmuto dns
/L
.r.
'
t-4
?
potvřgni obce o vyvóšeni
tl:t:,:l-r'l
.:1t'"l*litjFg i':.l )
OBE
768 03
l}*brr:vmi*rý *vaa*k
*fueí K*rp*snsks a X***;n**ka
'qe
*ídle*.l ve Zei*:unkáci'i
,"68 tP Tiol'{1kV
,
p0dpisový řázfiam
o$oby
l
odpov&dně E* $pr*vn*$t údajů
,
Jana Kochalríěkov*
PQdpi$o\.ý záen*m
ol*by
odpi:v**né ea správno*t *dajů
li,
i
lng.
podpiŠový uárnanx $1att]'táÍnin*
aástupce
ňítartin
."i'
Drkula
:
Žpráťýyáno $y$lémem UČĚs s08$lc& $řel
s í0
$Ířáná
5/s