metodika kamp aně

Transkript

metodika kamp aně
kampaně
metodika
S využitím zahraničních zkušeností (z Velké Británie, Švédska
a Itálie) v oblasti medializace tématu začlenění osob s duševním
onemocněním do běžného života
1
Postup při tvorbě a distribuci
reklamy je následující:
1. Subjekt reklamy
Subjektem, iniciátorem reklamy je v našem případě
organizace /Art Movement/ působící v mimoekonomické
oblasti. Subjekt reklamy určuje předmět a cíl reklamy
(destigmatizace duševního onemocnění, začlenění osob
s duševním onemocněním do běžného života).
2. Realizátor reklamy
Realizátor reklamy je Art Movement, a vybrané kreativní
složky (v našem případě začínáme logem od animátorky
G. Miklínové, z loga projektu Paralelní životy bude
vycházet další kreativa (outdoor, indoor, Tv a rozhlasový
spot ad.), Pro širokou veřejnost je nutné, aby naši
„panáčci, z nichž všichni stejní ale jeden odlišný“ byli
identifikováni s projektem Paralelních životů a zároveň
vyjádřili stěžejní sdělení směrem k většinové společnosti
– jsme jako vy, ale nejsme jako vy, přejeme si, abyste
nám rozuměli, jako rozumíme my vám.
2
3. Reklamní sdělení
Touto fází je myšleno vypracování plánu reklamní
kampaně a zpracování reklamních textů, grafiky, scénářů
rozhlasové nebo televizní reklamy apod. (co chceme
sdělit: nebojte se lidí s duševním onemocněním, buďte
informovaní a vzdělaní, odhoďte předsudky a mýty)
4. Reklamní prostředky
Po schválení reklamního sdělení následuje výroba
tiskovin, rozhlasových a televizních spotů, bannerů apod.
5. Reklamní média
Podle reklamního prostředku se vybere médium, kterým
bude reklama šířena (televize, rozhlas, internet ad.).
3
Podpůrná reklamní média:
V našem případě lze využít sociálních sítí /Fb, Twitter,
Google+ ad.), akcí ve veřejném prostoru, guerilla
marketingu, zapojení známých osobností a jejich
příběhů.
4
6. Rozpočet kampaně
V neposlední řadě je potřeba sestavit reálný rozpočet
a najít prostředky na jeho pokrytí. Teprve pak můžeme
opravdu celoplošnou reklamu spustit. Reálný rozpočet
na celorepublikovou, celoplošnou kampaň, která bude
probíhat alespoň půl roku je cca 20-30 mil. Kč.
Reklamu lze dělit podle:
a) obsahu jejího sdělení (reklama propagující výrobky
nebo služby),
b) z adavatele (komerční, nekomerční nebo politická
organizace),
c) druhu média, kanálu, kterým komunikace probíhá
(televizní, rozhlasová, tištěná reklama, reklama na
internetu),
d) její působnosti (lokální, regionální, národní,
mezinárodní rozsah)
e) a podle způsobu apelu na příjemce (reklama působící
na city či rozum).
5
Každá reklama je zacílena na určitou skupinu adresátů.
Tyto skupiny se klasifikují podle různých kritérií.
Tvůrce reklamy přitom musí dobře znát psychologické
zvláštnosti a zájmy těchto skupin. Musí se do nich umět
vžít a přemýšlet jako oni. Musí pochopit jejich hodnoty
a zvyky.
Cílovou skupinu určují znaky:
> geografické – státy,
> národy, oblasti,
> okresy,
> města,
demografické – pohlaví, věk, rodinný stav, povolání,
příjem apod.
psychografické - psychologické – odrážejí osobnost
člověka, jsou jimi charakter, postoje nebo motivy
odrážející životní styl – návyky, normy chování, zájmy,
zkušenosti ad.
6
Jak se rodí kampaň
Proces tvorby komunikační kampaně začíná zadáním.
Načasování komunikační kampaně, a tedy i její vytváření,
podléhá strategickému plánu.
Komunikace hlavního sdělení
Hlavní sdělení se musí kreativně uchopit a také se musí
vypořádat se všemi informacemi, které obsahuje a podat
je tak, aby bylo výstižné a srozumitelné (příklad: „blázníš,
no a“? nebo využití známé hlášky: „to jsem z toho
blázen“ apod.). Na základě toho vznikne několik
alternativních konceptů, v nichž se ukáže na následující
prezentaci ve veřejném prostoru.
To ještě není návrh kampaně, spíše ideový koncept,
cesta, hlavní myšlenka a způsob jejího sdělení.
Marketingový výzkum organizuje pre-test
komunikačního konceptu obvykle s pomocí skupinových
diskusí či hloubkových rozhovorů s vybranými
respondenty. Výsledky jsou opět prezentovány na
pracovní skupině a dostáváme se k vítěznému konceptu
komunikace, k němuž vznikne konkrétní reklamní
kampaň.
7
Máme hlavní sdělení!
Reklamní kampaň bude plnoformátová, to znamená, že
obsahuje formáty pro téměř všechna média: TV spot,
sadu tiskových motivů, on-line verzi, merchandising,
billboardové motivy, rozhlasový spot, kinoreklamu atd.
Jak dlouho celý proces trvá? Obvykle ne déle než
půl roku, spíš méně.
Účinnost, zásah kampaně
Po uvedení kampaně on-air, je tu opět čas na
marketingový výzkum. S určitým časovým odstupem po
průběhu první vlny kampaně, marketingový výzkum měří
s pomocí post-testu účinnost reklamní kampaně.
8
Human Touch
Mezi základní atributy kampaně patří princip „Human
Touch“. Za pojmem se skrývá přístup k cílové skupině,
založený na férovém jednání, odpovědném řešení jeho
požadavků a problémů, připravenosti k poskytování
pomoci.
9
Jedním z příkladů nástroje jak inovativního výstupu
projektu, tak efektivního PR nástroje s využitím
mezinárodní zkušenosti našich partnerů je:
Dokumentární film Paralelní životy, 52 min., Full HD
motto: „Rozdíl mezi genialitou a šílenstvím je úspěch“
námět a režie: Klára Jakubová
kamera: Henrich Žucha
dramaturgie: Lucie Fialová
animace, grafické prvky: Galina Miklínová
hudba: Martin Hůla alias Bonus, Jana Steidl
Kindernayová
producenti: Kateřina Riley, Markéta Matoušková,
Art Movement
10
11
Příběhy duševně nemocných jsou zakomponovány do
filmu tak, aby podal ucelený obraz problémů, které tito
lidé řeší. Jejich pozitivní zkušenosti s novým přístupem
v psychiatrii zároveň dávají naději lidem, kterých se toto
téma dotýká.
Příběh zaměstnavatele, který dal práci pacientovi se
schizofrenií (29 let)
Majitel tiskárny Pavel Chrášťanský z Českých Budějovic
se vždycky zajímal o možnost zaměstnávat lidi
s postižením, ale z duševně nemocných měl strach. Až
jednou mu známá, která věděla o jeho touze pomáhat
hendikepovaným, navrhla zrovna schizofrenika Mirka
(29 let, nemoc u něj propukla po maturitě, má malou
dcerku, přítelkyně od něj kvůli nemoci odešla a tak žije
s maminkou). Mirek pracoval v tiskárně několik měsíců
a zaměstnavatel byl s jeho prací nadmíru spokojený.
Navázali velmi dobrý vztah, “sedli si”. Jednoho dne
12
Mirek nepřišel do práce. Když mu P. Chrášťanský volal,
svěřil se, že mu vadí, když v práci hraje rádio. Slyší z něj
pak různé hlasy, o kterých má pocit, že promlouvají
k němu. A tak kvůli Mirkovi v tiskárně přestali pouštět
rádio. O pár dní později se situace opakovala - Mirek
nepřišel do práce a panu Chrášťanskému se svěřil, že
mu nedělá dobře cesta do práce - má strach z lidí, které
potkává.
V současné době je Mirek znovu v pracovní
neschopnosti, ale Pavel Chrášťanský to nevzdává - stále
hledá cesty, jak odstranit problémy, které Mirkovi přináší
jeho nemoc a umožnit mu pracovat - snaží se mu zařídit
parkování co nejblíž pracoviště, aby mohl jezdit do práce
autem, nabízí, že ho bude sám vozit, anebo že mu dá
domů potřebné stroje, aby mohl pracovat z domova.
Příběh ukazuje, že zaměstnávání duševně nemocných
není bez háčků a že vyžaduje od zaměstnavatele jistou
dávku pochopení. I tak může ale být oboustranně
přínosné.
13
Bonus alias Martin Hůla (34 let)
Rapper, písničkář a autor hudby tohoto dokumentárního
filmu se sám potýká s těžkostmi duševní nemoci.
Temnotě, která ho pronásleduje, se rozhodl čelit svojí
tvorbou. Chystané album chápe jako terapeutickou
příležitost se s temnotou vypořádat. Autor hudby své
zážitky otiskne do podkresu filmu, ale sám v dokumentu
vystoupí a podělí se s diváky o své zkušenosti. Tentokrát
ne v roli úspěšného hudebníka, ale jako duševně
nemocný člověk, kterému se daří i s touto překážkou
věnovat práci, která ho naplňuje.
Antonie Vynokurová (58 let)
Příběh Antonie ukazuje, jakou sílu mohou mít komunitní
služby. Před pěti lety to byla žena úplně na dně - po
dvou pokusech o sebevraždu, úplně mimo sebe,
neschopná vnímat svět a žít v něm. Dnes žije v bytě se
zahrádkou na okraji Prahy, pracuje na částečný úvazek
jako uklízečka, maluje mandaly a říká “Jsem klidná,
šťastná, je mi dobře”.
14
Antonie pochází z Ukrajiny a má kombinovanou diagnózu
- psychotická porucha, sociální fobie a posttraumatický
stresový syndrom. Ještě před pár lety by se neodvážila
nastoupit do tramvaje, ani jít si nakoupit, a i doma
nosila tmavé brýle, protože ji děsilo, že jí “svět kouká
do duše”. Po pokusech o sebevraždu a ústavní léčbě
se dostala do péče sdružení Fokus - právě díky jeho
sociálním pracovnicím, které ji dlouho doprovázely,
kamkoli potřebovala, a vytrvale povzbuzovaly, si dnes
spokojeně žije. Mimo jiné objevila svůj výtvarný talent
a má za sebou dvě výstavy svých mandal. Vernisáže pro
ni byly nejen hezkým oceněním tvorby, ale také důležitou
zkouškou, ve které uspěla: vydržela v klubu plném lidí
a dokonce před ně předstoupila a vyprávěla o sobě.
15
Témata, o kterých hovoří přímo pacienti:
LÉČEBNY - téma hospitalizace, co se stane s lidskou
důstojností po dlouhodobém pobytu v psychiatrické
léčebně a proč jsou z hlediska zlepšení stavu vhodnější
krátké hospitalizace.
NEMOC - osobní zkušenosti s projevy psychóz,
konkrétně bipolární poruchy, těžké deprese
a schizofrenie. Bezvýchodnost
ZMĚNA - Po změně přístupu v léčbě začal u každého
našeho pacienta obrat k lepšímu. Jednalo se zejména
o využívání služeb komunitních center Fokus a na něj
napojených služeb.
BYDLENÍ - Co znamená pro duševně nemocného
člověka naučit se znovu samostatnosti a mít možnost
bydlet ve svém a vytvářet si tak vlastní domov bez
omezení. Jaké programy v rámci sociální péče mohou
pacienti využít.
16
PRÁCE - SEBEREALIZACE - Po onemocnění je
prakticky nemožné vrátit se do bodu pracovního
procesu, z kterého byl pacient nemocí vytržen. Po
propuštění z léčebny čeká pacienty dlouhá a náročná
cesta k získání schopnosti pracovat alespoň pár hodin
v týdnu. Možnost se realizovat a pravidelně docházet
mezi lidi však napomáhá jejich zdravotnímu stavu.
SNY - sny a vize duševně nemocných. Zdravé snění
a uvědomění si vlastní budoucnosti je klíčem k realizaci
života.
17
Itálie, Terst
Italský Terst byl prvním městem v Evropě, kde
“deinstitucionalizace” psychiatrické péče proběhla.
Tzv. “legge 180” neboli zákon, který zakázal hospitalizaci
nových psychiatrických pacientů, byl dokonce první
svého druhu na světě. Reformu zahájil v roce 1978
italský psychiatr Franco Basaglia, kompletně byla
dokončena v roce 1998. Reforma probíhala pozvolna
– každých 5-6 let se snižoval počet psychiatrických
lůžek (ve prospěch míst v komunitní péči) o 20-30
procent. V 70. letech měla oblastní psychiatrická léčebna
1182 pacientů, 90 procent z nich bylo hospitalizováno
nedobrovolně. Dnes je v Terstu pouze 90 psychiatrických
lůžek – kromě šesti lůžek, která jsou v nemocnici, je
zbytek rozprostřen v komunitě – v krizových centrech
a chráněném bydlení. Většina hospitalizací je dobrovolná,
dveře zůstávají otevřené.
Výdaje na psychiatrickou péči se přitom oproti 70. letům
snížily z 28 na 18 milionů eur ročně.
18
19
Anglie, Londýn
Situace v Anglii poslouží jako příklad fungujícího
transformovaného systému. Psychiatrická péče
v Anglii klade větší důraz na péči o DN pacienty
v jejich přirozeném domácím prostředí (v ČR je 85,6 %
psychiatrické péče lůžkové (2011). Existuje zde větší
množství organizací, rozvinutý systém dobrovolníků
a psychiatrických sester, které za klienty pravidelně
docházejí přímo domů.
Švédsko, Örebro
Další z vyspělých zemí, jejíž příklad by bylo možno
následovat. Základní pilíře, o které se péče ve
skandinávských zemích opírá, jsou mobilní týmy, domy
ve větších městech pro krátkodobou krizovou péči
s malým počtem lůžek (cca 5) a také psychiatrické
sestry, psychoterapeuti a sociální pracovníci, kteří
docházejí za svými klienty a sledují jejich stav
v domácím prostředí.
20
Rok vydání 2014
Vydáno v rámci projektu Paralelní životy
Hlavním organizátorem projektu
Paralelní životy je Art Movement.
Brožuru můžete získat v PDF formátu na těchto webových
stránkách: www.artmovement.cz
21

Podobné dokumenty

Stanley Kubrick.indd

Stanley Kubrick.indd Pozůstalost obsahuje obsáhlou dokumentaci k jeho pedantsky připravovaným, ale nerealizovaným projektům Napoleon a Aryan Papers. Kubrick plánoval natočit film o francouzském císaři několik let. Výst...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Posláním sdružení FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnos...

Více

Zpráva o činnosti BKC 2008 - Turistické informační centrum města

Zpráva o činnosti BKC 2008 - Turistické informační centrum města V letních měsících středisko grafiků zajišťovalo hlavně práce související s náročným programem Brněnského kulturního léta - výrobu plakátů, letáků a programů, výrobu a instalaci látkových poutačů a...

Více

Stanley Kubrick.indd

Stanley Kubrick.indd Pro filmové nadšence, které uchvátily Kubrickovy psychadelické filmy, je tato výstava výpravou do historie, při které člověka zamrazí. Těm, kteří jsou fascinováni jeho stylem práce - od roku 1962 n...

Více

moje tv start+ klasika premium

moje tv start+ klasika premium Nejlepší program pro příznivce rybolovu, lovu a myslivosti nabízí pestrou paletu seriálů, dokumentů a rad. S českým dabingem, prostor dostávají i české pořady. 24 hodin denně, česky.

Více