Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Stavební úpravy

Transkript

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Stavební úpravy
MĚSTSKÝ ÚŘAD
HORAŽĎOVICE
Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 545, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: [email protected]
Váš dopis č.j. / ze dne:
Číslo jednací: MH/14750/2013
Spisová značka / pořadí: MH/14296/2013/02
Vyřizuje / linka: Ing. Jitka Vašková / 45
V Horažďovicích, dne: 17.10.2013
Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 HORAŽĎOVICE
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 písm. 1 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti č.j.
MH/14296/2013 ze dne 7.10.2013 žadatele město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01
Horažďovice zastoupeného na základě plné moci společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního
pluku 20/224, 186 59 Praha 8, IČ: 44264186 bylo zahájeno vodoprávní řízení o stavební povolení pro
stavbu vodního díla „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – Příkopy v Horažďovicích
Vodohospodářské stavby“ v kraji Plzeňském, městě Horažďovice, k.ú. Horažďovice, na pozemcích
p.č. 2759/32, 2759/11, 2759/1, 128/1, 2759/9, 3176, 2801, 2760/4, 2694/3, 2756/12, 2694/27, 2798,
2784/1, 2756/11 dle KN, č.h.p. 1-08-01-111
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Vít Navrátil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
ČKAIT 0000777 v březnu 2013.
V členění na tyto stavební objekty:
SO – 04 vodovodní řad
Jedná se o vodovodní řady V1, V2, V3, V4 v prostoru ulic Strakonická, Ševčíkova, Příkopy a Husova,
materiál PE, v místech dopravou nejvíce exponovaných bude vodovod uložen do ocelových chrániček
DN 219/6 mm vybavených manžetami a kluznými objímkami. Chránička na ulici Strakonická se bude
skládat ze dvou kusů, které budou v rámci druhé etapy k sobě svařené. Stávající nepotřebné řady
budou zaslepeny a ponechány na místě.
Potrubí vodovodů bude ukládáno do výkopové rýhy v nezámrzné hloubce. Trasa vodovodů bude
vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Potrubí bude v celé délce opatřeno signalizačním
vodičem a výstražnou fólií modré barvy. Krytí vodovodních řadů v celé délce minimálně 1,5 m. Potrubí
bude uloženo na pískové lože a opatřeno obsypem. V lomových místech a v místech odboček budou
osazeny betonové kvádry z důvodu eliminace vybočení vodovodu.
Na řadu „V1“ bude vysazen nadzemní tzv. staroměstský hydrant jako zdroj hasební vody pro vnější
požární zásah, pro plnění cisteren hasičských vozů. Řady „V3“ a „V4“ budou ukončeny podzemními
hydranty – odvzdušnění.
Vodovodní řad „V1“
DN 110 x 6.6, PE100 (SDR 17, PN 10) – celková délka 65,1 m
Vodovodní řad „V2“
DN 110 x 6.6, PE100 (SDR 17, PN 10) – celková délka 87,4 m
Vodovodní řad „V3“
DN 90 x 5.4, PE100 (SDR 17, PN 10) – celková délka 75,3 m
Vodovodní řad „V4“
DN 90 x 5.4, PE100 (SDR 17, PN 10) – celková délka 116,0 m
SO – 05 kanalizace jednotná
Stávající stoka jednotné kanalizace KT DN 400 bude přepojena stokou „J1“ do kanalizace PVC DN 500
v Husově ulici, která určuje maximální profil stoky „J1“. Sklon stoky „J1“ je zvolen tak, aby byla schopna
beztlakově převést kapacitní průtok stávající stoky KT DN 400, která je vedena ve sklonu cca 45‰. Na
stoku „J1“ jsou připojeny vody přivedené z náměstí a ul. Ševčíkovy, stokou „J3“ vody z obecáku,
stokou „J5“ vody z parkoviště, které jsou před zaústěním předčištěny v odlučovači lehkých kapalin ASTOP 10VF/EO/PB-SV. Odtok je jištěn plovákovým nerezovým uzávěrem, který zabezpečuje ochranu
odtoku proti úniku zachycených ropných látek. Horní část odtokové šachty slouží jako odběrné místo
vzorků pro průběžnou kontrolu kvality vyčištěné odtokové vody.
Stoka „J4“ převádí dešťové vody zachycené v odvodňovacím žlabu do stávající zděné stoky ZD
500/300. Veškeré nové šachty vysazené na zděné stoce budou mít atypické šachetní dno
vybetonované na místě.
Kanalizace je navržena jako gravitační, beztlaková. Na trubních vedeních kanalizace jsou rozmístěny
betonové revizní prefabrikované šachty v maximální vzdálenosti 50 m mezi sebou. Stávající rušené
stoky budou v nezbytné míře vybourány, jejich zbylé části pak zaslepeny a ponechány na místě.
Stoka „J1“
DN 500/427, HDPE (TKP SN8) – celková délka 228,5 m
Stoka „J2“
DN 400/343, HDPE (TKP SN8) – celková délka 30,6 m
Stoka „J3“
DN 500/427, HDPE (TKP SN8) – celková délka 15,1 m
Stoka „J4“
DN 250/216, HDPE (TKP SN8) – celková délka 22,8 m
Stoka „J5“
DN 250/216, HDPE (TKP SN8) – celková délka 32,2 m
Odlučovač ropných látek
O povolení k nakládání s vodami je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:
Navržené emisní limity znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)
Ukazatel
hodnota „p“
hodnota „m“
C10-C40
1
5
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a
ust. § 112 stavebního zákona oznamuje
zahájení vodoprávního řízení
a upouští v souladu s ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy, mohou uplatnit lhůtě 10 dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
2/4
Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska i dotčené orgány.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve
lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7,30 – 17,00 a Pá 7,30-11,00 hod).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou
moc.
Ing. Jitka Vašková
Vedoucí odboru ŽP
Otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice
a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem
umožňující dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřadní desce správního orgánu, který písemnost
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i
podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ……………….……….
Sejmuto dne: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: ……………….……….
Sejmuto dne: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.
Rozdělovník
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice zastoupené na základě plné moci
společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, IČ: 44264186
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
Doručuje se veřejnou vyhláškou
3/4
Dále se doručí dotčeným orgánům a právnickým subjektům:
Městský úřad Horažďovice– se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
KHS, Plzeňská 165, 339 01 Klatovy
HZS, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
Povodí Vltavy s.p.. Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy
Městský úřad Horažďovice, odbor PPŠK
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí – odd. odpadů
4/4

Podobné dokumenty

HLAS NADĚJKOVA

HLAS NADĚJKOVA  vypracování plánu financování obnovy vodovodu v Nadějkově ve variantě B – středně rychlé financování obnovy. Zastupitelstvo požádalo ČEVAK, zastoupený na zasedání Ing. Švecovou a Janovskou, aby t...

Více

balení výrobků, p.p.č. 1907/3 LYCKEBY CULINAR a.s.

balení výrobků, p.p.č. 1907/3 LYCKEBY CULINAR a.s. příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 st...

Více

M S T S K Ý Ú A D H O R A Ž O V I C E

M  S T S K Ý Ú A D    H O R A Ž O V I C E přílohou usnesení o určení lhůty k úkonu. Stavební úřad dne 31.10.2014 (30-ti denní lhůta končila dnem So 26.9.2014) obdržel vyjádření autorizované osoby k námitkám účastníků řízení, kde je uvedeno...

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D    H O R A Ž Ď O V I C E Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)...

Více

registrace KL Chanovice - Městský úřad Horažďovice

registrace KL Chanovice - Městský úřad Horažďovice ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách”), projednal podle ustanovení §...

Více

Nové volby Maňovice, Maňovice

Nové volby Maňovice, Maňovice ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách”), projednal podle ustanovení §...

Více