Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a

Transkript

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a
Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Plzeň 1, dne: 20.6.2016
Sp.zn.:
SZ UMO1/10789/16/ReSc
Č.J.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
UMO1/15049/16
Renata Schimmerová
378 036 062
378 036 002
[email protected]
2dibh62
Vypraveno dne: 20.6.2016
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád)
doručováno formou veřejné vyhlášky
Blustery s.r.o., IČO 02575027, Koterovská 2728/63, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
Ing. Ivan Hoda, nar. 6.6.1958, Sudova 1146, 332 02 Starý Plzenec,
Michaela Hubačová, nar. 23.8.1976, Ruská 2374/61, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,
které zastupuje DIPROS s.r.o., IČO 25201247, Plánská 403/5, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
(dále jen "stavebník") dne 20.4.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
SO 1 - Komunikace, SO 3- Protihluková stěna, SO 04 – Dešťová kanalizace
pro výstavbu 17 rodinných domů v blízkosti ulice U Velkého rybníka
Plzeň, Bolevec, U Velkého rybníka
na pozemcích parc. č. 2187, 2196, 2198, 2199, 3145/1, 3145/3, 3142, 2186 v katastrálním území
Bolevec.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o provedení stavby SO1-Komunikace, SO3-Protihluková stěna a SO 04-Dešťová kanalizace
z celkové stavby 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň-komunikace a inženýrské sítě.
SO3-Protihluková stěna - Z důvodu ochrany proti hluku je podél ulice U Velkého rybníka
navržena protihluková stěna výšky 3500 mm. Tato stavba bude provedena jako stavba dočasná do
doby zprovoznění nového obchvatu, jehož výstavba se předpokládá za železniční tratí. Bude
zhotovena z ocelových stojin HEB 160, UE 160, železobetonových soklových panelů, panelů
ALUMET 1S-125/500. Protihluková stěna bude sestávat ze 3 částí, jednotlivé části budou mít délky
71,10 m, 32 m a 71,50 m.
SO1- Komunikace - Areál bude přístupný ze severní strany z ulice U Velkého rybníka.
Sjezd bude proveden jako chodníkový přejezd a je navržen v souladu s výhledovým rozšířením ulice
U Velkého rybníka. Následně bude území napojeno zklidněnou komunikací funkční skupiny D1 s
šířkou veřejného prostoru 8 m. Tato komunikace se větví do směru východního, jižního a západního.
Na konci východní větve je navrženo obratiště umožňující otáčení popelářského vozu.
Komunikace je navržena pro bezbariérové užívání, také protilehlý chodník v místě pro přecházení
bude upraven k užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Komunikace-Vozovka bude asfaltová tl. 440 mm s betonovými obrubníky, parkovací stání jsou
navržena ze zámkové dlažby. Šířka komunikace je navržena vzhledem k charakteru komunikace
proměnlivá, a to od minima 3 500 mm po maximální šířku celého prostoru komunikace tj. 8 000
Č.j. UMO1/15049/16
-
-
-
-
-
str. 2
mm. Pro navržený počet 17 rodinných domů je počet odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73
6110. Umístění se předpokládá přímo na pozemcích u jednotlivých rodinných domů (43 ks) a 9 stání
včetně 1 ks stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude umístěno v obytné zóně.
SO4- Dešťová kanalizace řeší odvodnění vnitroareálových komunikací obytné zóny 17 rodinných
domů. Dešťová kanalizace je rozdělena na hlavní stoku B a podružné stoky B1 a B2. Na stokách
dešťové kanalizace budou vysazeny odbočky.
Hlavní stoka B vede v místě budoucí komunikace obytné zóny až do místa zaústění do místního
odvodňovacího příkopu a silničního propustku. Celková délka stoky je 214,85 m. Na stoce budou
umístěny revizní šachty ve vzdálenosti max. 50,0 m.
Stoka B1 je podružnou stokou stoky B, odbočuje z hlavní stoky do vedlejší areálové komunikace
obytné zóny - do vjezdu obytné zóny. Celková délka stoky je 14,00 m.
Stoka B2 je podružnou stokou stoky B, odbočuje z hlavní stoky do vedlejší areálové komunikace
obytné zóny. Celková délka stoky je 45,00 m.
Gravitační stoky jsou navržené z kanalizačních trub kameninových KTDN 250 a DN 300 mm, třída
160, spojovací systém C. Celková navrhovaná délka potrubí PP DN 250 je 59,00 m, potrubí DN 300
je 214,85 m. Kanalizační přípojky k uličním vpustím a horské vpusti budou provedené z
kanalizačních trub KG PVC 150 mm (200 mm).
Na trasách gravitačních stok je v lomových bodech navrženo celkem 10 kanalizačních šachet. Jedná
se o typové betonové montované šachty s vnitřním průměrem 1,00 m, hloubka šachet je od 1,03 m
do 1,83 m.
Dešťové vody z komunikací obytné zóny budou podchyceny typovými uličními vpustmi v celkovém
počtu 7 ks. Vpusti budou typové betonové s kalovým prostorem, sifonem, mříží a s košem na
splaveniny. Dešťové vody ze stávajícího silničního příkopu u vjezdu do obytné zóny budou
podchyceny jednou typovou vpustí, která bude typová betonová s kalovým prostorem.
Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání na den
18. července 2016 (pondělí) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných:
zasedací místnost ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, kancelář č.dv. 118
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, úřední dny:
pondělí a středa, v ostatních dnech po telefonické domluvě).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1932, 1946, 1948, 1958/1, 1959, 2185, 2183, 2182, 2188, 2189/2, 2192/4, 2193/2, 2194/2,
2195/2, 2197/3, 3204, 3141, 3143/1, 3144/2, 3204 v katastrálním území Bolevec
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
Č.j. UMO1/15049/16
str. 3
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Vzhledem k ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tak
může občanské sdružení písemně do 8 dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělit zdejšímu stavebnímu
úřadu svoji vůli stát se účastníkem tohoto řízení. Na pozdější podání přihlášky k účasti v předmětném
řízení nebude brán zřetel.
"otisk úředního razítka"
Renata Schimmerová
odbor investiční a stavebně správní
Úřadu městského obvodu Plzeň 1
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední a elektronické desce příslušného
Úřadu městského obvodu Plzeň.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. UMO1/15049/16
str. 4
Obdrží:
účastníci (dodejky):
Michaela Hubačová, Ruská č.p. 2374/61, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Ing. Ivan Hoda, Sudova č.p. 1146, 332 02 Starý Plzenec
Blustery s.r.o., IDDS: h2bbs2e
DIPROS s.r.o., IDDS: c3py4q5 (zástupce stavebníků)
Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, IDDS: 6iybfxn
V případě řízení s velkým počtem účastníků řízení se účastníci řízení dle ust. § 109 písm.e) a f)
stavebního zákona identifikují dle ust. § 112 odst.1 stavebního zákona označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Těmito účastníky jsou :
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1932, 1946, 1948, 1958/1, 1959, 2185, 2183, 2182, 2188, 2189/2, 2192/4, 2193/2, 2194/2,
2195/2, 2197/3, 3204, 3141, 3143/1, 3144/2, 3204 v katastrálním území Bolevec
účastníci ( doručování veřejnou vyhláškou):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Dotčené orgány:
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn
Úřad MO Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody č.p. 882/60, Severní Předměstí,
323 00 Plzeň 23
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Ostatní, přizvaní ( doručování veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, města Plzně,
IDDS: 367k8gv
Plzeňská teplárenská, a.s., IDDS: 4ixcgp7
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IDDS: ed5fpw5
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
PilsFree, z. s., Tachovská č.p. 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, IDDS: 2j8ifzw
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif
NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj, náměstí Republiky 28, (pasáž Slavie, vchod
A, č.218a), 301 00 Plzeň 1
Občanská sdružení (doručování veřejnou vyhláškou):
Spolek za krásu české krajiny, P.O. BOX 8, 326 00 Plzeň 26
sídlo: Domažlická č.p. 89, 333 01 Stod
Občanské sdružení "Zručská cesta", Kolomičenko Jan, Nárožní č.p. 1095/17, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Co:
archivní spis

Podobné dokumenty

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň Krajská hygienická stanice Plzeňského...

Více

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní  MMP, Odbor krizového řízení dne 9.2.2016 č.j. 019650/16  Sdělení pro investora odboru životního prostředí MMP ze dne 2.2.2015  Odbor památkové péče MMP zn. MMP/005864/15 ze dne 13.1.2015  Záva...

Více

ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí pro provedení stavby, neboť dle § 103 ...

Více

Originální dokument

Originální dokument Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dosta...

Více

MÚ Toužim, stavební úřad - Oznámení

MÚ Toužim, stavební úřad - Oznámení Městský úřad Toužim, stavební úřad 364 20 Toužim, Sídliště 428 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D   S U Š I C E (dokumentace podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) O bdrží: účastníci (dodejky) Město Sušice, IDDS: i7ab4sa za...

Více