zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsKÝÚŘAD RuDoLFoV
Ho.nická11/1'37371 Rudo|Íov
.
.
.
Nálrhoval důl@ya činitjinénóvlhy po celou dobu řiz€ni lž do lydáni ozhodnuti;
!ňčemŽspiívhi orgán múŽeusrcsenin pÍohlásit,dokdy nohou účamjcičinitsvé
návlhy(s ]ó odst.l spnivníhořádu)
vyjádřit v řlzeni svéshovisko ($ 36 odst'2 správnihořádu)
Před q'dánim Úzhodnuli ve věci ý njádiit k podkladúnoáodnuti (s 36 odŠt'3
- Nalližel do spisu($ 38 odst' t sp!ávílhořádu)
' Činnsi výlisy a púvona to. aby správniorylinpořidil kopiespisungbojeho ólisti ($
38 odst'4 sprániho iádu)
. Aby spúni olgán i bez ÍÁvÍhuzjistil vŠ€chnyrczhodnéskulďnosli svědčicive váš
pÚspěch i v nePosÉch($ 50 ods1'3 sp'áhiho řádu.l
- Na oznlimenirzhodnutj (li 72 splávnihoiádu)
lovlNNosl
'
U}edli osobypruke totožnosli($
Pi€dložit na výau opÍávÓěné
Posk$val správninuoryánuveškmu polř€bnou souěinnostpň
prc vydáÍílozhodnuti(0 50 odst'2 sp!ívíihořádu]
- označitdúkazyna podporusÚch l%ni (s 52 sptdvíihořádu)
ÚňAD
MĚsTsKÝ
3rc 7i RUDOIFOV
o
Ýdk-'.,
.'itka Hlith€rová
vedouci hoŠpodálskosprávniho odboru
,r""'ffibi
ŤÓ|ooaámeni bylom úřednid6ce q{ěšeno:
'
',"ř'.."
vá!4,.a'
Jitka Húín@vá
v€douci hospodliřslo spniwibo odboro
MĚsTsKÝÚŘAD RUDOLFOV
]?00l ceskéBudějovice
v RUdÓlfoVé
dné29'06'2009
Znaóka:MěÚ/Mat'/95o/2oo9/Hí|l
oáámeíi o ahájeíi ř'zeni ve věci ustaroveniopalrovnikadle s 32 zákonač.500/2004sb''
spnívniiád. ve aěni zik' č'4l ]2005 sb. (dálejen spn'lni řío
Měs6ký úild Rudol|ov, odbol hospodálsb správni Prcjednívá .áuh p' oldlicha Diviše' nď,
pobyLudlé
30'08'1958.
by1enPod svúm245/1, Rudolfovna nšeli údajeo nisfu tÍvalého
$ ]2 odý' ] písm' c) zik'č' ]33/2000 sb.. o eúdenci ob}ryale|a rodných óisl{h a o změněn
někleďcn zj}onů (dále jen Zikon o qidenci obyvat.l) p. Františku Špinovi,r' 1954' na
ldese Pod svánén 245/], Rudolfov'
váleden t tÓnu. Že účaínikřiai p' Fretišek Špina'r' ]954. rrvale bý.n Pod svalrem
24'll' Rudolfov je n€hánéhÓ původuá PrckŽatelně se mu nedaii do!úoval a tedy byl
shledán zikomý dúvod podle $ 32 odst' l sprániho ládu plo us!ánoýfuí oÉtrovnika
úóaslnikařircni p' Frelišku spinovi
@brmur
tinlo Městský úLiadRudolfov, odbÓ! hospodátskosp!áni anájeni řizeni o uímov€ni
opa!o\n }. d|eq ]) lprávíhoř;dJ'
!p!š!ú
J.ko účNtnfuřieni o ust.íov€oi
E&vO
.
.
.
opatrovnik. m{l. v říz.ri zejnén'
Pokud' prchllisite, Ž€ neovládálejŽyk' jinž se ýede jedo'ni, náte právo m
tlumočniká
apsúébov s.mmu tlÚoěniků, kteÉhosi obst.rátena svéÓáklady (! l6
odsl' 3 spldÚíbo iidu)
Pokudjsle obče Č€slé Epubliky piíslulejícik národnostnimenš'ně,kt€rá lradičněa
dloulodÓbě 'je na Územi ceskérePubliky'náte přol spÍánjm orgÚem prálo činil
podálI a jednatv jŽyce svén]ircdrostnimenšiny($ l ó odst'4 spúvnihoí'du)
zvolit si aocněncq mocněni k zastoup€ni se pokouje pisennou plnou noci.
v téŽevěci nůžetemit souč$íěpou- jedíoho
k1eou l& uděli1i ús1íě
do pÍotokolu;
nocněnce ($ 33 odst' l sp!áujl'o ládu)