9ôUR Qt ]SUiYD - Praha

Transkript

9ôUR Qt ]SUiYD - Praha
!
"
#$%"&'("
)
1. Identifikaþní údaje
Název úþetní jednotky
Sídlo
IýO
Vznik spoleþnosti
Registrace
Druh obecnČ prospČšných služeb
Divadlo Semafor o.p.s.
Lomená 702/52, 162 00 Praha 6, StĜešovice
28450647
Zápisem do rejstĜíku o.p.s. dne 6.10.2008
RejstĜík obecnČ prospČšných spoleþností, vedený
MČstským soudem v Praze oddíl O, vložka 603
Právní forma ObecnČ prospČšná spoleþnost
Usilovat veškerou svou þinností o povznesení obecného
vkusu v oblasti zábavy
PoĜádání divadelních pĜedstavení urþených divákĤm,
kteĜí nevyhledávají mimoĜádné dramaturgické, režijní a
herecké poþiny, kteĜí však odmítají podbízivou bulvární
zábavu
Propagace dobré nekomerþní písĖové tvorby formou
poĜádání soutČží
Koncertní þinnost (jazz)
Poskytování pracovní pĜíležitosti pĜednostnČ mladým
talentovaným hudebníkĤm a hercĤm, absolventĤm pĜísl.
škol
2. Organizaþní údaje
Statutární orgán
PĜedseda správní rady
ýlenové správní rady
PĜedseda dozorþí rady
ýlenové dozorþí rady
Zakladatel
Správní rada sestávající z pĜedsedy a dvou þlenĤ,
navenek jedná její pĜedseda samostatnČ
JiĜí Suchý
Jan Suchý
Mgr. Markéta Suchá
Mgr. JiĜí ŠtČdroĖ
Michal Stejskal
Václav Kopta
JiĜí Suchý
3. Hlavní þinnost spoleþnosti
Spoleþnost Divadlo Semafor o.p.s. byla založena dne 6.10.2008 se zámČrem pĜevést na sebe
od 1.1.2009 þinnost spoleþnosti Semafor s.r.o.. Proto v období od 6.10.2008 do
31.12.2008 nevyvíjela žádnou ani hlavní ani doplĖkovou þinnost. Její veškeré náklady z
tohoto období souvisí pouze se založením spoleþnosti.
4. Úþetní údaje
Úþetní období
Rozvahový den
Zpracování úþetnictví
Archivace úþetních záznamĤ
Použité úþetní metody
6.10.-31.12.2008
31.12.2008
Externí spoleþností Inexco Argosy s.r.o., pomocí
software SYSEL spoleþnosti CSH s.r.o.
V souladu s §§ 31 a 32 zákona o úþetnictví v pĜíruþním
archivu úþetní jednotky a dále je s nimi nakládáno
v souladu s vnitĜními pĜedpisy.
Úþetnictví úþetní jednotky bylo zpracováno v souladu se
zákonem þ. 563/1991 Sb. O úþetnictví v platném znČní,
vyhláškou þ. 504/2002 Sb.
Úþetní zápisy byly provádČny prĤbČžnČ v úþetním
období po vystavení úþetního dokladu na jednotlivé
syntetické þi analytické úþty uvedené v úþetní osnovČ pro
rok 2008. Úþetní jednotka úþtovala v souladu s úþetními
metodami stanovenými § 4, odst.8 zákona o úþetnictví.
5. Majetek
OceĖování majetku
Odepisování
Majetkové úþasti
Závazky a pohledávky
Úþetní jednotka nevlastní žádný majetek
Úþetní jednotka nevlastní žádný majetek
Úþetní jednotka nevlastní žádné majetkové úþasti
Úþetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na
sociálním þi zdravotním pojištČní ani daĖové
nedoplatky.
Úþetní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší 5
let, nemá závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.
6. Vybrané údaje o hospodaĜení spoleþnosti
ROZVAHA k 31.12.2008 v tis. Kþ
AKTIVA
B.
Krátkodobý
majetek
OdbČratelé
Souþet
Bankovní úþty
II. Pohledávky
III. Krátkodobý
fin.majetek
Stav k 1.dni
úþ.období
0
Stav k posl.dni
úþ.období
380
0
0
0
88
88
292
0
0
292
380
Souþet
Úhrn AKTIV
PASIVA
A.
II. Výsledek
hospodaĜení
B.
II. Krátkodobé
závazky
V. Jiná pasiva
Stav k 1. dni
úþ.období
0
X
Vlastní zdroje
Úþet výsledku
hospodaĜení
Souþet
Cizí zdroje
Dodavatelé
Souþet
Výnosy pĜíšt.obd.
Souþet
Úhrn PASIV
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2008 v tis. Kþ
A.
I.
501
II.
518
IV.
538
Náklady
Hlavní þinnost
SpotĜebované nákupy celkem
15
SpotĜeba materiálu
15
Služby celkem
12
Ostatní služby
12
DanČ a poplatky celkem
6
Ostatní danČ a poplatky
6
Úþt. tĜída 5 celkem
33
B.
Výnosy
Úþt. tĜída 6 celkem
HV pĜed zdanČním
HV po zdanČní
0
-33
-33
Stav k posl. dni úþ.
období
-33
-33
0
0
0
-33
413
24
0
0
0
0
24
389
389
380
7. Údaje o zamČstnancích
Úþetní jednotka nezamČstnává pracovníky.
8. DanČ
Úþetní jednotka v souladu se zákonem o daních z pĜíjmĤ v platném znČní a výsledkem
hospodaĜení za úþetní období 2008 nevykázala povinnost odvádČt daĖ z pĜíjmĤ. Úþetní
jednotka podala daĖové pĜiznání v Ĝádném termínu.
Informace o daĖových úsporách:
Rok vzniku úspory Výše úspory Použití úspory v roce//þástka
2008
0
0
9. Dotace
Úþetní jednotka v úþetním období nezískala žádné dotace.
10. Dary
Úþetní jednotka v úþetním období nezískala žádné dary.
Základní data společnosti
Název:
Semafor, spol. s r.o.
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87215
Sídlo:
Lomená 702/52, Praha 6, 162 00
Provozovna:
Dejvická 27, Praha 6, 160 00
Spojení:
Tel: 233901390
Fax: 233901389
e-mail: [email protected]
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:
Vydavatelská a nakladatelská činnost
Rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
Specializovaný maloobchod
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a jejich nenahraných nosičů
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k
Zábavě
Statutární orgán:
Jednatel : Jiří Suchý
Společníci:
Jiří Suchý
Zaměstnanci:
Do 30.6.2008 pracovalo ve společnosti 22 přepočítaných stálých
zaměstnanců, od 1.7.2008 již společnost neměla žádné zaměstnance.
Statistika divadla Semafor, spol. s r.o. za rok 2008
Celkový počet představení
213
Počet premiér
4
Počet představení na zájezdech
13
Celkový počet diváků
18 298
Procento návštěvnosti
73 %
Základní data společnosti
Název:
Semafor, spol. s r.o.
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87215
Sídlo:
Lomená 702/52, Praha 6, 162 00
Provozovna:
Dejvická 27, Praha 6, 160 00
Spojení:
Tel: 233901390
Fax: 233901389
e-mail: [email protected]
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:
Vydavatelská a nakladatelská činnost
Rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
Specializovaný maloobchod
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a jejich nenahraných nosičů
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k
Zábavě
Statutární orgán:
Jednatel : Jiří Suchý
Společníci:
Jiří Suchý
Zaměstnanci:
Do 30.6.2008 pracovalo ve společnosti 22 přepočítaných stálých
zaměstnanců, od 1.7.2008 již společnost neměla žádné zaměstnance.
Statistika divadla Semafor, spol. s r.o. za rok 2008
Celkový počet představení
213
Počet premiér
4
Počet představení na zájezdech
13
Celkový počet diváků
18 298
Procento návštěvnosti
73 %