Skate-bikepark Nýrsko - Klub Alfa

Komentáře

Transkript

Skate-bikepark Nýrsko - Klub Alfa
Skate-bikepark Nýrsko:
nabídka:
Zden k Kotyza – PARKPILOT
Mníšek 612
517 41 Vamberk
I O: 73582107
DI : 700901/3385
Skate-bikepark Nýrsko
1
2
3
4
5
6
1. Pyramidový bank se zato eným
wallridem: výška 1,2 + 1,5m ší ka 4,1m
2. Rádius roh se subboxem: výška 1,6 + 0,6
m ší ka 5,9 m
3. Bank to bank funbox s railem a lomeným
boxem výška 0,6 +0,4m ší ka 3,2 m
4. Funbox: výška 1,5 ší ka 3,5m
5. Rádius s plošinou výška 1,6m, ší ka 4,8m
6. Rádius s plošinou výška 2,2 m ší ka 3,5m
Asfaltová plocha 30x18m
vyspádovaná k jedné
(delší) stran , zapušt né
obrubníky, povrch ACO 8
Konstrukce p ekážek:
Kostru p ekážek tvo í tvarov p esná žebra z d ev ných trám 6 x 12 cm. pokrytá p í n fošnami 15 x 4
cm a povrchem Skatesmart nebo 12 mm vodovzdornou p ekližkou z finské b ízy . P ekážky jsou opat eny
60 mm kopingy. D evo je impregnováno proti plísním, kovové prvky jsou žárov pozinkovány.
Koping – p esn
usazená ocelová trubka
ø 60 mm pomáhá jezdci
k dokonalému odrazu a
umož uje grindování.
(žárov zinkovaný)
Povrch – a- skatesmart
b-finský multiplex plywood
3mm ocelový plech pro
hladké najetí na
p ekážku
(žárov zinkovaný)
20 mm Plastové
podložky zabra ují
pronikání vlhkosti
do d eva
Byteln dimenzované fošny síly 4
cm ze smrkového d eva pod celou
plochou povrchu, zajiš ují ideální
rozložení sil a tuhost konstrukce,
rovn ž prakticky znemož ují
proražení povrchu
(Ošet eno proti plísni)
„SKATESMART“
Tvarov p esná žebra ze
smrkových trám p ispívají
k dokonalému geometrickému
tvaru pojezdových ploch
(Ošet eno proti plísni)
Bo nice a zadní st ny p ekážek
jsou zabedn ny 12mm silnými
deskami z b ezové vodovzdorné
p ekližky
„PLYWOOD“
SKATESMART SURFACE
Skatesmart je povrch vyvinutý speciáln pro skateboarding a tomu také odpovídají jeho vynikající
vlastnosti. Je to výrobek sp átelené n mecké firmy IOU-RAMPS www.iou-ramps.com , která je jednou z
nejrespektovan jších v Evrop . Od roku 2006 je Parkpilot dodavatelem tohoto jedine ného produktu.
Povrch Skatesmart má tyto zásadní p ednosti:
•
•
•
•
•
•
Vyvážený grip - deska není hladká a lesklá, je opat ena velmi jemným gripem který však dokonale
odvaluje a nesnižuje rychlost, sou initel t ení ve vztahu s koly skateboardu je naprosto ideální
perfektní „pop“ velká tvrdost, pružnost a ostatní mechanické vlastnosti jsou velmi p íznivé pro
vysoký odraz jezdce.
Po dešti velmi rychle usychá a je okamžit použitelný
Je velmi tichý, v tomto sm ru dokonce p ed í p ekližkový povrch
extrémn odolný v i všem druh m po así
Má jedine nou odolnost proti opot ebení. I neokované hrany dokonale odolávají grindování,
S p ehledem si poradí i s ostrou stupa kou i pedálem bmx kola dopadnuvšího z výšky n kolika
metr .
Reference:
P ehled realizovaných skatepark je na www.parkpilot-ramps.cz , jsme rovn ž dodavateli p ekážek pro
eskou asociaci freestyle bmx a snowboardingu.
Za originální koncepci, jedine ný design a dokonalé emeslné zpracování skateparku Hradec Králové
jsme v hlasování odborné poroty a tená
asopisu Board získali prestižní cenu BOARDAWARDS za
nejlepší skatepark roku 2008.
Životnost a záruka:
Životnost d ev ných konstrukcí je podle klimatických podmínek cca 15-20 let, životnost povrchu
z p ekližky z finské b ízy 3-5 let, poté vyžaduje na nejexponovan jších místech opravy. Životnost povrchu
Skatesmart minimáln 15 let. Na verzi s povrchem finská b íza poskytujeme záruku 24 m síc , na verzi
s povrchem skatesmart 48 m síc .
Bezpe nost a certifikace:
P ekážky spl ují SN EN 14974 a mají certifikát TÜV:
Cena kompletní realizace p ekážek s povrchem skatesmart na p ipravenou plochu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pyramidový bank se zato eným wallridem:
Rádius roh se subboxem
Bank to bank funbox s railem a lomeným boxem
Funbox:
Rádius s plošinou výška 1,6m:
Rádius s plošinou výška 2,2m:
105 000 K bez DPH
162 000 K bez DPH
126 000 K bez DPH
108 000 K bez DPH
90 000 K bez DPH
86 000 K bez DPH
CELKEM: 677 000 K bez DPH, 805 630 K v . DPH
Cena zahrnuje:
•
•
Kompletní realizaci p ekážek na p ipravenou plochu a jejich uvedení do provozu
Prohlášení o shod a certifikát TÜV
Platnost nabídky je do konce roku 2010:
Ve Vamberku dne 7.1. 2010
Zden k Kotyza
Parkpilot-ramps (www.parkpilot-ramps.cz)