Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k

Komentáře

Transkript

Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k
Závazná přihláška
Jednodenka v Praze
Pořadatel: PIONÝR - 63. PS SOSNA, Bednářská 4, 180 00 Praha 8, IČO: 66001081
Kontaktní adresa: Kateřina Brejchová, Větrušická 900/3, 182 00 Praha 8
Termín: ………………………….
Účastnický poplatek: 50,- Kč pro členy PS, 70,- Kč pro ostatní
Jméno a příjmení: ................................................e-mail:.......…………................
Datum narození: ........................
Zdravotní pojišťovna:….........................
Adresa trvalého bydliště: .......................……………...............................................
Telefonické spojení na rodinné příslušníky v době konání akce: …..................................
..........................................................................................................…… …
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:
.................................................................................................
..................................................................................................
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte název a dávkování, léky předejte při
odjezdu vedoucímu):
..................................................................................................
.................................................................................................
Termín pro odevzdání přihlášek: do středy před akcí na kontaktní adresu nebo elektronicky
na [email protected]
Termín úhrady účastnického poplatku: s přihláškou nebo v hotovosti na akci
Všichni účastníci jsou pojištěni pro případ úrazu. Provoz akce není uzpůsoben pro zajištění
úschovy cenností a vyšší finanční hotovosti. Z tohoto důvodu je doporučeno tyto předměty do
vybavení dítěte nezařazovat. Provozovatel neručí za ztráty a zničení vybavení tohoto
charakteru. Náklady spojené s platbou regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních
nese po akce pořadatel. Tyto náklady jsou součástí souhrnné kalkulace ceny.
Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozu akce a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání
zodpovědné osoby sdružení Pionýr správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr se sídlem
Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé osobní údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto
určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti
v souladu se Statutem sdružení Pionýr a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do odvolání
tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Sdružení Pionýr.
Dne:
..................................
podpis účastníka
..................................................
podpis rodičů u účastníků do 18 let

Podobné dokumenty

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA Letní pobytový kurz pro děti s

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA Letní pobytový kurz pro děti s vyloučen, v takovém případě zajistím vlastním nákladem odvoz dítěte do 24 hodin. Beru rovněž na vědomí, že provozovatel tábora v takovém případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Jsem s...

Více

plná moc / power of attor

plná moc / power of attor motorových vozidel na příslušném registračním úřadě. / I delegate the attorney to act at the Department of Motor Vehicles instead of me. Zmocněnec / Attorney Jiří Prückner, IČ: 87352958, Andersenov...

Více

letní stanový tábor - Pionýrská skupina Horní Bříza

letní stanový tábor - Pionýrská skupina Horní Bříza PIONÝRSKÁ SKUPINA HORNÍ BŘÍZA POŘÁDÁ

Více

osobní dotazník

osobní dotazník o uzavření nebo neuzavření smlouvy o úvěru; (ii) o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti se smlouvou o úvěru a jejich plněním, včetně zajiště...

Více

Co je anotace (resumé, summary)?

Co je anotace (resumé, summary)? Krátká a výstižná charakteristika práce v rozsahu 5 až 10 řádků. Je souhrnem základních informací o práci usnadňující čtenáři výběr. Slouží k povšechné orientaci o řešené problematice, celkovém poj...

Více

přihláška v pdf

přihláška v pdf Datum narození:

Více