Pionýrský Sedmikvítek - melodie

Transkript

Pionýrský Sedmikvítek - melodie
Pionýrský Sedmikvítek - hudba
Propozice republikového finále
(www.melodie.detskaporta.cz)
1.
REPUBLIKOVÉ FINÁLE MELODIE, XVI. ročník (dále jen RF)
1. 1.
MÍSTO KONÁNÍ
Divadlo „Za plotem“, Praha 8 – Bohnice, Ústavní 249, (areál psych. léčebny)
1. 2.
TERMÍN KONÁNÍ
3. – 5. února 2012 (Pá – Ne o pololetních prázdninách školního roku 2011/2012)
1. 3.
POŘADATEL RF
Pořadatelem RF je PIONÝR – 96. PS Veselí Medvědi, korespondenční adresa: Kostelní 173, 289 12
Sadská, IČO 68407114 (www.veselimedvedi.cz)
2.
PODMÍNKY ÚČASTI V RF
2. 1.
PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH
Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami. Soubor nebo
skupina si také připraví nástup na jeviště tak, aby mohla být instalována v průběhu úvodního slova
(nepočítá se čas techniků).
2. 2.
HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ
2. 2. 1. Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní hudební nástroje, vč. bicích a kláves. Výjimku může
tvořit klavír.
2. 2. 2. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
2. 2. 3. Při half playbacku nebo jiných zvukových podkladech dodává soutěžící zvukovému mistru v sále
záznam před začátkem dané kategorie na čitelně a přehledně popsaném CD s očíslovanými
skladbami, (nahrávky mohou být i ve formátu MP3 apod.). CD musí obsahovat výhradně soutěžní
interpretované skladby. MP3 přehrávač, přídavný disk či notebook nemusí být zvukařem akceptován.
2. 3.
STARTOVNÉ
Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 80 Kč za každého účastníka a je splatná
nejpozději v den konání RF, nejlépe pak převodem na účet u ČSOB č.: 152047780/0300. Variabilním
symbolem platby je číslo přihlášky, které tvoří konstantní trojčíslí (viz tabulka) a datum narození
soutěžícího nebo vedoucího hudební formace v daném formátu.
3.
PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
3. 1.
Přihláška do RF se zasílá v elektronické podobě vyplněním formuláře na oficiálních stránkách soutěže
www.melodie.detskaporta.cz, (v odkazu republikové finále). Pro odeslání přihlášky je nutností vyplnit
všechny kolonky označené jako povinné. Vhodné je i připojení fotografie. Soutěžící mladší 18 ti let
musí mít souhlas zákonného zástupce. Ve výjimečných případech může být akceptována i přihláška
zaslaná na e-mail [email protected] nebo na korespondenční adresu pořadatele: PIONÝR-96.PS
Veselí Medvědi, Kostelní 173, 289 12 Sadská.
3. 2.
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Nejzazší termín pro doručení přihlášky pořadateli RF je 31. prosinec 2011. Výjimku je možné učinit po
předchozí domluvě s pořadatelem RF.
3. 4.
AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE
Pro lepší přehlednost je vhodné zaslat texty či partitury skladeb (není podmínkou), a to formou přílohy
připojené k elektronické přihlášce, případně i e-mailem na adresu [email protected]
K elektronické přihlášce je možné i připojit demo nahrávku například ve formátu MP3.
3. 5.
ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
3. 5. 1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni
správně.
3. 5. 2. Dramaturgický plán soutěže, (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže 14 dnů
před zahájením soutěže ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení
v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to zpravidla v předvečer soutěže, po zapracování
aktuálních změn.
3. 5. 3. Soutěžící se musí zapresentovat nejpozději 1 hodinu před začátkem dané kategorie.
4.
KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:
výběr a úroveň skladeb
rytmus skladby a jeho dodržování, dynamika
úroveň a osobitost zpěvu, intonace, vhodná volba barvy hlasu
využití instrumentů, pochopení skladby
aranže
celkový dojem z vystoupení
5.
POROTA RF
Porota soutěže je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její předseda a hlavní
organizátor soutěže odpovídají za výsledkovou listinu. Výsledková listina obsahuje vždy první tři místa,
zvláštní ocenění a uznání a autorskou soutěž. Pořadí za třetím místem se nestanovují. Členové poroty
mohou poskytnout soutěžícímu konzultaci k výkonu, a to vždy po skončení dané kategorie.
6.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY PŘI RF
6. 1.
Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií RF Dětské Porty probíhá na závěr, zpravidla v poslední den
soutěže.
V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor RF povinnost zasílat
případné ceny a uznání poštou.
6. 2.
7.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování, stravování a některých dalších
služeb do naplnění limitované kapacity. Podrobnosti viz Ubytování .
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. 1.
Odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi RF souhlas s pořízením
fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci soutěže a k umístění na
oficiálních stránkách soutěže.
8. 2.
Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi RF žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených,
rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
8. 3
V případě odhlášení z RF před samotným zahájením soutěže z důvodu nemoci, vážných rodinných
důvodů apod., bude účastníkovi vráceno startovné v plné výši, pokud již bylo uhrazeno a pokud o to
požádá.
8. 4.
Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.
Pionýrský Sedmikvítek - hudba
Soutěžní řád celostátní soutěže
(www.melodie.detskaporta.cz)
1.
1. 1
NÁZEV PROJEKTU A JEHO CHARAKTERISTIKA
NÁZEV SOUTĚŽE
MELODIE
Soutěžní hudební přehlídka dětí a mládeže interpretační, instrumentální a autorská, jednotlivců i
hudebních formací bez ohledu na hudební žánr a styl. MELODIE se mohou zúčastnit všichni ti, kteří
hrají na hudební nástroj nebo zpívají a není jim více jak 20 let.
1. 2.
2.
VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Vyhlašovatelem soutěže je ČESKÁ RADA PIONÝRA, organizátorem soutěže a zároveň i pořadatelem RF
je 96. PS VESELÍ MEDVĚDI, korespondenční adresa: Kostelní 173, 289 12 Sadská, (email:
[email protected], tel. 773 212 007).
CÍL KONÁNÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže MELODIE je vytváření podmínek pro vzájemné porovnání umělecké úrovně zpěváků a
hudebníků z řad dětí a mládeže, a to i na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování jejich
sebevědomí, technické a společenské úrovně, představování veřejnosti.
3.
VYHLÁŠENÍ XVI. ROČNÍKU SOUTĚŽE
XVI. ročník soutěže MELODIE, (dříve „HUDBA“), je oficiálně vyhlášen dnem 2. září 2011, a to zasláním
základních informací pořadatelům oblastních kol a pomocí sdělovacích prostředků (rozhlas, tisk,
internet) apod.
4.
OBLASTNÍ KOLA - POŘADATELÉ
Pořadateli oblastních kol soutěže mohou být DDM, CVČ, školy, sdružení, skupiny pracující s dětmi a
mládeží, ale i jednotlivci. Záměr uspořádat oblastní kolo MELODIE je vhodné oznámit co nejdříve po
vyhlášení nového ročníku hlavnímu organizátorovi soutěže 96. PS Veselí Medvědi. Termín pořádání
oblastního kola stanovuje jeho pořadatel, nejlépe od 2. září do 20. prosince.
5.
PŘIHLÁŠKY
Zájemci o soutěž mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR, (kontakty viz
seznam pořadatelů obl. kol). Do republikového finále se lze hlásit i přímo, ale pouze s doporučením
(například pedagoga, ZUŠ, ZŠ atd.).
6.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
6.1
jednotlivci a dua
instrumentalisté do 15 let (strunné a dechové nástroje, apod.)
IA
instrumentalisté 15 – 20 let
IB
zpěvák nebo instrumentalista s doprovodem
ZP
(např. s pedagogem, rodičem apod. hrajícím na instr. nástroj)
ZKA
zpěváci 15 let a mladší
(karaoke - half playback, elektronický nástroj apod.)
ZKB
zpěváci 16 - 20 let
Tria, hudební skupiny, sbory apod.
vokální a vokálně instrumentální soubory, hudební skupiny
VIS
apod.
6. 2
6. 3.
AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE
Jednotlivec nebo formace mohou přihlásit do soutěže vlastní skladby. Jméno autora (autorů), musí být
spolu s věkem uvedeny v přihlášce. Je vhodné zaslat pořadateli e-mailem texty skladeb (partitury).
Skladby musí být vždy odehrány v rámci soutěžního vystoupení.
Zařazení do soutěžní kategorie určuje rok narození nejstaršího člena formace (s výjimkou kategorie ZP).
V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.
7.
PRŮBĚH SOUTĚŽENÍ, PODMÍNKY
7. 1
Každý soutěžící může zpívat nebo hrát tři soutěžní skladby, přičemž celkový „čistý“ čas vystoupení
nesmí přesahovat 10 minut. V případě nedodržení této podmínky má právo pořadatel soutěžní
vystoupení zkrátit.
Účastník nesmí soutěžit ve více jak dvou formacích.
Soutěžící hrají na vlastní hudební nástroje, pořadatel zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy. Half
playback je přípustný.
7. 2
7. 3.
8.
Pořadatelé oblastních kol si mohou pro svou vlastní organizaci soutěžní pravidla upravit, při vysílání
hudebníků do RF se však řídí výše uvedenými kritérii.
9.
POSTUP DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE
9. 1
9. 2
Porota oblastního kola může doporučit postup soutěžících do RF bez početního omezení.
Pořadatel oblastního kola poskytuje pořadateli RF výsledkovou listinu s úplnými kontaktními adresami,
e-maily a telefony. Na jejím základě jsou postupující kontaktováni pro republikové finále (více viz
Propozice pro RF).
Vítězství v autorské části soutěže oblastního kola umožňuje automatickou možnost postupu.
9. 3.

Podobné dokumenty

PRO ROCK - Servis

PRO ROCK - Servis skladeb. Z nich vybere pro vlastní soutěž tři (s nimiž vystoupí) a ostatní tři uvede v seznamu (pro případný „přídavek“). Porota soutěže má právo vyžádat si, v případě potřeby, kteroukoliv ze zbýva...

Více

dobrodružství na míru - Servis

dobrodružství na míru - Servis www.melodie.detskaporta.cz, www.pro-rock.cz Pionýrský Sedmikvítek je programem zastřešujícím soutěže v kulturně-uměleckých činnostech. Sedm lístků Sedmikvítku symbolizuje sedmero oblastí – zpěv, hu...

Více

Způsoby zabezpečení cloudových služeb Microsoft

Způsoby zabezpečení cloudových služeb Microsoft • Informace z Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) a od třetích stran • Předáváme hodinové updaty špatných IP adres do on-premise SCOM • Centralizovaný pohled na statistiku pokusů připojit ...

Více

výsledky - hudba, porta, výtvarná a rukodělná činnost, tanec

výsledky - hudba, porta, výtvarná a rukodělná činnost, tanec Výsledková listina  Sedmikvítek 2015  Dětská porta  1. Jednotlivci a dua – porota neuděluje žádné ocenění  2. Tria a hudební skupiny – porota neuděluje žádné ocenění 

Více

a stožárové trafostanice

a stožárové trafostanice A1.1 ____ SK 100kVA - JB - základní provedení A1.2 ____ SK 100kVA - JB - oto ení trafa o 180° A1.3 ____ SK 400kVA - JB - základní provedení A1.4 ____ SK 400kVA - JB - oto ení trafa o 180° A2.1 ____...

Více