( pdf 1.1 MB ) 2008 Výroční zpráva

Transkript

( pdf 1.1 MB ) 2008 Výroční zpráva
Q(5
dqqxdouhsru w
VÝRO NÍ ZPRÁVA
O PODNIKATELSKÉ
INNOSTI A O STAVU MAJETKU
ZA ROK 2008
V ETN RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY
PBS INDUSTRY, a.s.
T EBÍ , Pr myslová .p. 162, PS 674 86, I 26979888
P edstavenstvo PBS INDUSTRY, a. s. p edkládá valné hromad výro ní
zprávu o podnikatelské innosti a o stavu majetku, v etn ro ní ú etní
záv rky, za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Obsah:
-
Úvodní slovo generálního editele
P edstavení spole nosti
Základní organiza ní struktura
Výrobní program
Obchod
Jakost ve spole nosti
Výzkum a vývoj
Personální údaje
Ekonomický a finan ní vývoj
Porovnání roku 2007 s rokem 2008
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkrácené verzi
Zpráva auditora
2
Vážení akcioná i, obchodní partne i a spolupracovníci,
do roku 2008 vstupovali z ejm všichni šéfové velkých eských strojírenských firem
s nekone ným optimismem. S tak silnou konjunkturou se setkali poprvé od konce socialismu na našem
území a na této vln se nesla jejich nálada i po celé první pololetí toho roku. Je lidsky pochopitelné, že
v tšina z nich ignorovala špatné zprávy amerických bank a p esun stínu potíží do Evropy a ráda
naslouchala sebev domým vyjád ením naší politické reprezentace. T etí kvartál roku p inesl vzrušené
diskuze komu se takzvaná bankovní krize vyhne a komu ne a úplný propad iluzí pak oddálily váno ní
svátky.
Uplynulý rok si zcela ur it budeme pamatovat jako rok zchlazení krátkého období konjunktury, stagnaci
a postupný nástup recese. Pro dokreslení je však nutno p ipomenout další skute nosti, které toto období
v eské republice doprovázely. Jedná se p edevším o mimo ádný r st cen a mezd a razantní posílení
eské koruny p edevším v první polovin roku. Dynamika zm n byla vysoká a zcela p evyšovala
schopnost strojírenství reagovat adekvátn na paraleln probíhající procesy a tak strojírenské firmy
realizovaly ješt v minulém roce adu rozvojových projekt , které reflektovali konjunkturální požadavky
a hnaly vysokou poptávku po investi ním pr myslovém zboží až do konce roku.
Pod tlakem zájmu našich odb ratel jsme v roce 2008 výrazn investovali do rozší ení výroby malých
sva enc . Dokon ili a zprovoznili jsme novou halu lakovny, montáží p íslušenství a expedice. Zvolená
technologie lakování je založena na vodou editelných barvách a odpovídá nejp ísn jším ekologickým
požadavk m. Postavili jsme další novou halu pro záme nické a sva ovací práce. V rámci p ípravy pro
tuto halu jsme prakticky otestovali sva ovací pracovišt pro finální robotické sva ování malých sva enc .
Nov jsme zahájili projek ní práce na p ístavku, ve kterém budou umístn ny prostory pro provozní
management, sociální a hygienické zázemí a samostatné sklady pro kompleta ní materiál do montáží.
Našim zám rem je vymístit úpln výrobu malých sva enc do nových vlastních výrobních hal a uvoln né
stávající prostory nabídnout našim zákazník m v energetice. V souvislosti s rozvojem isté výroby jsme
mimo hlavní výrobní prostory postavili samostatný objekt pro finální tryskání hotových výrobk , v roce
2009 prob hne montáž vlastního technologického za ízení.
V lo ském roce se nám poda ilo realizovat dlouhodob plánovanou generální opravu horizontky W 160
v etn souvisejícího oto ného stolu. Tento stroj pat í mezi klí ová výrobní za ízení našeho provozu.
V Moravském Krumlov jsme realizovali investici do nového pr b žného tryskacího stroje, který
nahradil stávající dosluhující a neefektivní za ízení.
V roce 2008 rozvinula úsp šn svoji innost dce iná spole nost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Na
základ aktivit a ekonomických výsledk prvního kompletního roku innosti lze íci, že p i založení a p i
jejím personálním obsazení jsme m li š astnou ruku.
V roce 2008 jsme byli úsp šní, tímto rokem jsme evidentn završili prakticky t íleté období r stu,
modernizace výrobních prostor, za ízení, proces a celkového firemního sebev domí. Doufejme, že jsme
se dob e p ipravili na následující období celosv tového ekonomického cyklu a díky tomu p ekonáme
následující léta v dobré kondici. Já osobn bych cht l všem lidem v obou jejich závodech pod kovat za
lo ské úsp chy a dobrou spolupráci!
Ing. Ladislav Houžva
p edseda p edstavenstva a generální editel spole nosti
3
P edstavení spole nosti
Základní údaje za rok 2008
Tržby za prodej vlastních výrobk ,
služeb a zboží:
1 067 856 tis.K
Základní jm ní:
100 000 tis. K
Po et zam stnanc :
684
I :
26979888
DI :
CZ26979888
Generální editel spole nosti:
Ing. Ladislav Houžva
Kontaktní adresa:
674 86 T ebí , Pr myslová 162
Telefon:
568 504 111
Fax:
568 504 105
E-mail:
[email protected]
http://www.pbstre.cz
Statutární orgány
P edstavenstvo:
p edseda p edstavenstva:
místop edseda p edstavenstva:
len p edstavenstva:
Dozor í rada:
p edseda:
lenové:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ladislav Houžva
Igor Fait
Vladimír Sobotka
Lubor Turza
David Šplíchal
Ing. Libor Šparlínek
Ing. Ladislav Šíbl
p.Antonín Otrusina
4
Základní organiza ní struktura
PBS INDUSTRY, a.s.
generální editel
Ing. Ladislav Houžva
Technologie
technický manažer
Antonín Otrusina
Útvar nákupu
editel nákupu
Tomáš Havlí ek
Útvary
obchodní
T ebí
obchodní
editel
Arnošt Van k
Útvar finan ní
finan ní editel
Ing. Vladimír
Sobotka
Konstrukce
specialista konstruktér
Ing. Pavel Popela
Útvar ízení
jakosti
editel jakosti
Jaroslav Šuler
Moravský
Krumlov
obchodní editel
Ing. Petr Sýkora
T ebí
výrobní editel
Vladimír Bureš
Vedení spole nosti
Ing. Ladislav Houžva
Ing. Vladimír Sobotka
pan Arnošt Van k
pan Vladimír Bureš
pan Tomáš Havlí ek
Ing Miroslav Rozmarín
pan Jaroslav Šuler
Ing. Petr Sýkora
pan Josef Maštalí
generální editel
finan ní editel
obchodní editel
výrobní editel
editel nákupu
personální editel
editel jakosti
obchodní editel
výrobní editel
5
Útvary
výrobní
Útvar íz. lidských zdroj a
správy
personální editel
Ing. Miroslav Rozmarín
Moravský
Krumlov
výrobní editel
Josef Maštalí
Výrobní program
Monoblokové ho áky
- v rozsahu od 20KW do 10MW
- spalování plynných i kapalných paliv;
- standardní nebo LOW NOx provedení
- pro p etlakové i podtlakové spot ebi e
- pln automatické bez trvalé obsluhy
- spojitá a skoková regulace
- servis v celé R a SR
Rota ní oh íváky vzduchu a spalin
- použití pro parní kotle od výkonu
10 t páry/h až do 1600 t páry /h
- s vertikální osou/h ídelí
- s horizontálním osou/h ídelí
- dvousektorový, t ísektorový a
ty sektorový oh ívák vzduchu
Nep ímé oh íváky vzduchu
Ho áky pr myslové
- v rozsahu od 4 do- 80MW
- výkonové,zapalovací, stabiliza ní, speciální
- pro spalování plynných a kapalných paliv
- standardní nebo LOW NOx provedení
- ho áky v etn kompletního p íslušenství
Výh evné nápln
- materiálové provedení:
pro teplý konec se používá uhlíková ocel
pro studený konec se používá Corten
nebo smaltované profily
- typy výh evných náplní používáme NF,
UNF, DU, CU
- tepelný výkon od 1,16 MW
- množství oh átého vzduchu
cca 21600 Nm3/h
- použití pro potraviná ství a zem d lství
- teplota oh átého vzduchu max. 160 OC
- teplota spalin na výstupu cca 250 OC
- tepelná ú innost 82 – 85%
Spalinové kotle
Balené kotle
- parní do max. výkon 25t /h
. sytá pára
. p eh átá pára
- horkovodní – max. výkon 15 MW
- provedení vodotrubné
- na základ požadavku zákazníka
možno doplnit m ížovými ho áky
- tepelná ú innost max. 94%
- parní – max. výkon 20 t/hod.
- horkovodní – max. výkon 15 MW
- teplovodní – max. výkon 9 MW
- provedení plamencové, žárotrubné
- tepelná ú innost p i použití ekonomizeru
max.94%
Tlakové ásti parních kotl (max. výkon 300t/h páry)
- ekonomizéry, p eh íváky, výparníky, nízkotlaké bubny
- komponenty fluidních kotl
P íslušenství kotl :
- ofukova e a ost ikova e
- vnit ní zauhlování a odstruskování
Vým níky a kondenzátory :
- vertikální vým níky tepla ( OSV )
- vým níky tepla pro oh ev topné a užitkové vody v komunální a bytové sfé e
- trubkové vým níky tepla ( parní oh íváky vody, vým níky teplá voda – voda)
- deskové vým níky DEVY – pro tranzitní plynovody
- vyvíje e hygienické páry
- vým níky spaliny- voda, spaliny – vzduch
6
Tlakové nádoby
Odply ováky
- výroba dle SN, EN, AD2000-Merkblatt
- t ídy „T“ žlábkový typ odply ováku
- dvoustup ový tvo ený rozst ikovacími
ventily a žlábkovou sekcí
- výkon 1,5 t/hod až 850 t/h
Malé sva ované díly, ásti stroj
Velké sva ence
- složité ásti stroj a za ízení
- hmotnost 50 – 1500kg
- kompletní obrobení požadovaných ploch
- dokonalé lakování povrchu
- montáž souvisejících ástí a díl
- ásti velkých stroj a za ízení (turbín,
generátor , manipula ních stroj atd.)
- hmotnost až 50 tun
- rozm ry 5 x 5 x 20 m
- montáž izolací
- montáž prvk m ení a regulace
Provozovna Moravský Krumlov
Ocelové konstrukce pro :
-
Objekty pro výrobu a skladování
výrobní haly a sklady
technologické ocelové konstrukce
je ábové dráhy
sila, výsypky, nádrže, kontejnery
komíny, v že
dopravníkové mosty
Stavby ob anské vybavenosti
-
administrativní budovy
nákupní centra
sportovní a zábavní centra
školní a univerzitní objekty
výstavní pavilony
-
odsí ení tepelných elektráren
elektrostatické odlu ova e
reaktory DENOX
spalovny
-
Stavby pro technologie ochrany životního prost edí
Stavby pro energetiku
kotelny
netlakové ásti kotl a HRSG jednotek
kou ovody, komíny
reaktorovny
strojovny
armobloky
obestavby reaktoru
Lávky, váhy
lávky pro p ší a cyklisty
potrubní a kabelové mosty a lávky
silni ní a železni ní váhy
7
Obchod
Rok 2008 plynule navázal na velmi úsp šný rok 2007. Rostla p edevším poptávka po za ízení
do energetiky, hlavn pak po za ízení a konstrukcích k parním a plynovým turbínám. Nicmén od druhé
poloviny roku se za ala projevovat recese v oblasti výroby sva ovaných díl pro stavební stroje. Také
zahájení n kterých projekt v energetice bylo posunuto.
Situace na trhu R a EU
V roce 2008 jsme dokon ili dodávku druhého oh íváku vzduchu typu Ljungstrom a ocelovou konstrukci
na odsí ení pro 1.etapu projektu Obnova elektrárny Tušimice, dodali jsme nové modernizované
rotory na oh íváky spalin pro odsi ovací linky elektráren v M lníku a Opatovicích. Nov se spole nost
také podílela na dodávkách náhradních díl oh ívák vzduchu pro generální opravu kotle K4 v elektrárn
Chvaletice.
Lo ský rok byl rokem, kdy jsme zahájili výrobu sk ín nejv tšího, vzduchem chlazeného generátoru
pro projekt Fujairah do Spojených arabských emirát a výrobu nízkofrekven ního tlumi e hluku za jednu
z nejv tších plynových turbín na sv t o výkonu 420 MWe na projekt Amercoeur v Belgii.
Kondenzátory, chladi e, nízkotlaké vým níky a výv vy kondenzací parních turbín jsme dodali
na projekty Rokita Polsko, Fynsvaerket Dánsko, Tartu Estonsko a Hoechst N mecko.
Rozvoj malosériové výroby
Po úsp šné kvalifikaci prvních díl stavebních a pr myslových stroj , jsme zahájili v uplynulém roce
malosériovou výrobu st edn t žkých, fináln obrobených sva enc . Dílce jsou zhotoveny p evážn
z mat. S960QL. Pro tuto výrobu vznikla speciální pracovišt s pom rn technicky komplikovanými
p ípravky pro sestavování a sva ování a to jak v T ebí i, tak v provozovn Moravský Krumlov.
Dodávky pro tradi ní odb ratele v Moravském Krumlov
Provozovna Moravský Krumlov navázala na úsp šné dodávky pro dlouholetého zákazníka
a vyrobila konstrukce netlakových ástí ty jednotek HRSG, instalovaných ve Špan lsku. Dodávky
budou dokon eny v roce 2009.
8
Jakost ve spole nosti
Zákazník dynamicky zvyšující své nároky je v moderní ekonomice již standardem. Z toho plynou
samoz ejmé požadavky na - bez výjimky - trvalou nejvyšší jakost, perfektn fungující systém
managementu jakosti a pot ebné výrobkové certifikace. A práv toto všechno je hlavním úkolem útvaru
ízení jakosti. K ízení kvality, certifikacím a managementu jakosti však rozhodn nep istupujeme
pasivn , tedy jako k n emu, co po nás požaduje zákazník a my teprve následn doháníme vlak, jehož
sm r udává n kdo jiný. Snažíme se aktivn a velmi pe liv sledovat trendy a legislativní zm ny a tím
pádem poskytovat našim zákazník m záruky nejvyšší kvality ješt d íve, než je po nás požadují oni sami.
Systém managementu jakosti je v PBS NDUSTRY, a.s. certifikován již od roku 1996 podle normy
EN ISO 9001 mezinárodn uznávanou certifika ní organizací BVQI.
Vedení PBS INDUSTRY, a.s. však zavedlo také vlastní „Program zam ení na zákazníka“ a v jeho
rámci je jakost produkce a spokojenost zákazníka pravideln monitorována, vyhodnocována,
p ezkoumávána a zjiš ovány jsou možnosti dalšího zlepšování.
Rok 2008 tak byl ve znamení obhájení výrobkových certifikát v oblasti sva ovaných konstrukcí
tak, aby byla zabezpe ena d v ra zákazník v kvalitu produkce. Jednalo se p edevším o rozší ení
Velkého svá e ského pr kazu pro závod T ebí i pro provozovnu Moravský Krumlov podle DIN 188007 pro sva ování jemnozrnných ocelí S690QL a S960QL Náro ný proces p ípravy byl završen auditem
a vydáním certifikátu spole ností SLV Berlín – Brandenburg s platností na t i roky. Dalším krokem pak
byl dozorový audit spole nosti VÚPS, podmi ující platnost Velkého pr kazu zp sobilosti podle SN 73
2601 s platností i pro eské dráhy.
Management jakosti je samoz ejm neustále prov ován a zlepšován také na základ dozor ích
prov rek certifika ní organizace, audit certifika ních organizací pro certifikace výrobkové, výrobkových
audit zákazník , dozorem a p ejímkami zákazník p i realizaci kvalifika ních prvních kus výrobk
a také vlastních interních audit . Z významných zákazník byl systém v lo ském roce prov ován
spole nostmi Škoda Power, GE, , Siemens, NEM a dalšími.
Stejn jako u managementu jakosti a výrobkových certifikací, d kladn sledujeme vývoj eské
a evropské legislativy a technických norem v oblasti posuzování shody výrobk . Jedná se p edevším
o stanovené výrobky podle zákona . 22/1997 Sb. a p íslušných na ízení vlády a o výrobky dodávané
do zemí EU podle direktiv Evropského parlamentu ozna ované zna kou shody CE. P i posuzování shody
spolupracujeme s akreditovanými orgány EU jako jsou SZÚ, TÜV NORD, TÜV SÜD, TÜV Rheinland,
BVQI, Det Norske Veritas, UDT Polsko, Hartford Steam Boiler, TI Slovenské republiky a s dalšími
v návaznosti na požadavky zákazníka.
9
Výzkum a vývoj
Vyhodnocení úkol technického rozvoje pro rok 2008:
V pr b hu roku 2008 byly ešeny a sledovány celkem 4 vývojové úkoly. V tomto roce byl vývoj
zam en hlavn na technologický rozvoj firmy. Hlavním sledovaným úkolem byl VÚ 026/07 - Úprava
vlnící linky pro výrobu teplosm nných plech 1250 mm, ímž se rozší í technologické možnosti p i
výrob teplosm nných náplní do rota ních oh ívák vzduchu.. Dalším sledovaným vývojovým úkolem
byl VÚ 27/07 – Odzkoušení nových ezných obráb cích nástroj a optimalizace ezných podmínek.
VÚ 026/07
Úprava vlnící linky pro výrobu teplosm nných plech 1250mm
V roce 2007 byl otev en vývojový úkol, jehož cílem je upravit stávající linku na výrobu teplosm nných
plech o ší ce 1250 mm. Touto úpravou dojde k rozší ení technologických možností p i výrob
teplosm nných náplní do rota ních oh ívák vzduchu.
Dosavadní rozsah prací: byly zkonstruovány a vyrobeny válce pro profil DU a CU, byly
provedeny konstruk ní práce na úprav válcovacích stolic. Kompletní díly pro provedení p estavby
válcovacích stolic budou p ipraveny po átkem roku 2009 a p estavba prob hne p i nejbližší odstávce
linky tak, aby nebyla ohrožena výroba teplosm nných koš .
V roce 2009 se bude na úprav linky pokra ovat na dalších technologických uzlech – navád ní
plech do válc , st íhání, lisování.
VÚ 027/07
Odzkoušení nových ezných obráb cích nástroj a optimalizace ezných podmínek
V rámci tohoto úkolu byly odzkoušeny nové progresivní nástroje, hlavn vrtáky s vnit ním chlazením
na nové portálové frézce.
Koncem roku 2008 prob hla zkouška vrtání hlubokých d r do tlouš ky 300,-mm s d lovými vrtáky
firmy GRUMANT pro vrtání trubkovnic pro vysokotlaké vým níky a vrtání otvor pr m r 16 a 18 mm
korunkovými vrtáky.
VÚ 028/07
Optimalizace sva ovacích proces
Tento úkol se skládal ze dvou ástí:
a) Optimalizace sva ovacích proces robotizovaného pracovišt IGM (firma BOKI):
V rámci tohoto úkolu byly odzkoušeny sváry pro sva ování svark pro LIEBHERR a zhotoveny pot ebné
WPQR.
b) Odzkoušení kombinovaného spoje trubka-trubkovnice (hydraulické rozši ování):
Na zkušebním vým níku jsme v rámci tohoto úkolu odzkoušeli jednak sváry pouze rozší ené a sva ené,
sváry kombinované a také pouze válcovaný spoj u slabost nných trubek se sílou st ny 0,5 mm a ov ili si
tak, všechny spoje, požadované našimi zákazníky.
Pokra ováním tohoto úkolu bude ov ení tupých spoj –sva ování do úzkých mezer- na komorách pro
vým níky od síly 25,-mm výše p i sva ování sva ovacím automatem pod tavidlem.
RP 013/02 - Zkoušky ohyb na stroji Herber 76 CNC TB
Odzkoušení ohýbání trubek a ohýbání trubek s p erušeným žebrováním - dle pot eby konkrétních
zakázek.
Vývojový úkol je otev ený dlouhodob pro využití v p ípad pot eby pro konkrétní zakázku.
10
Personální údaje
V dnešní dob jsou na zam stnance kladeny stále v tší požadavky pro zajišt ní r stu produktivity práce
ve spole nosti. Pro napln ní cíl v této oblasti je zapot ebí mít správné lidi na správných místech..
Práce s lidskými zdroji v naší spole nosti je zam ena na optimalizaci pot ebných kapacit v ase,
na výb r vhodných kandidát na pracovní pozice a na zajišt ní požadovaných znalostí a dovedností
u zam stnanc na jednotlivá pracovní místa ve spole nosti
Stav zam stnanc k 31. prosinci 2008 byl v naší spole nosti následující:
PD
409
ND
110
POP
6
THP
159
celkem
684
Poznámka: PD – p ímý, výrobní d lník POP – pomocn obslužný personál (kuchy )
ND – nep ímý, režijní d lník THP – technicko-hospodá ský pracovník
PROFESNÍ STRUKTURA THP
SPOLE NOSTI
vedení spole nosti
výrobn -technická innost
obchodní innost
ostatní administrativn -technická innost
VZD LANOSTNÍ STRUKTURA
ZAM STNANC
základní vzd lání
vyu ení
vyu ení s maturitou
st ední s maturitou
vyšší odborné, bakalá ské
vysokoškolské
V KOVÁ STRUKTURA ZAM STNANC
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
nad 60 let
STRUKTURA DLE POHLAVÍ
muži
ženy
Poznámka:
po et zam stnanc
9
93
13
44
po et zam stnanc
podíl v % (k celk.
po tu zam.)
1,32
13,6
1,90
6,43
podíl v %
65
436
41
113
4
25
po et zam stnanc
10
96
137
178
248
15
po et zam stnanc
586
98
9,50
63,74
6
16,52
0,59
3,65
podíl v %
1,46
14,04
20,03
26,02
36,26
2,19
podíl v %
85,67
14,33
výrobn -technická innost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu,
kooperace, mist i, výrobní plánování, servis
11
Ekonomický a finan ní vývoj
Základní údaje
Rok 2008 navázal na úsp chy d ív jších let . Spole nost zvýšila výkony o 7% proti
p edchozímu období a to i p es pokra ující trend posilování kurzu K . Tržby poprvé v historii dosáhly
hodnoty
1 068 mil. K a výkony 1 075 mil. K . Nedokon ená výroba poklesla o 7 mil K .
Provozní hospodá ský výsledek vzrostl na 94 mil. K a zvýšil se o 14%. Zvýšený provozní
výsledek hospoda ení a dobré zajišt ní spole nosti proti posilování kurzu K se promítlo do zvýšení
hospodá ského výsledku p ed zdan ním na hodnotu 124 mil K . Na tomto výsledku se rovnom rn
podílely ob provozovny.
V minulém roce došlo k realizaci v tšího objemu investic, které m ly vliv na zvýšení stálých
aktiv na hodnotu 261 mil K . P edevším z d vodu dokon ení výstavby lakovny a zahájení výstavby
výrobní haly. Ob žná aktiva dosáhla výše 665 mil K . Byla vyšší o 148 mil. K než v roce 2007.
Zvýšení bylo realizováno p edevším v oblasti zásob materiálu o 37 mil K z d vodu p edzásobením
hutním materiálem pro dlouhodobé projekty. Dále zvýšením krátkodobých pohledávek o 110 mil. K .
U cizích zdroj došlo k zvýšení o 123 mil K na ástku 589 mil K . K zvýšení došlo
p edevším u krátkodobých závazk o 44 mil K a bankovních úv r o 81 mil K . Bankovní úv ry
krátkodobé byly splaceny a dlouhodobé se zvýšily o 114 mil K .
Investice
Mezi významné investice roku 2008 pat ilo dokon ení výstavby lakovny na vodou editelné
barvy a zahájení výstavby výrobní haly v areálu závodu T ebí . Ze strojních investic byl realizován
sva ovací robot a zahájena realizace tryskacího za ízení.
V Moravském Krumlov byla provedena rekonstrukce šaten a pr b žného strojního tryska e.
12
Porovnání roku 2007 a 2008
Stát
1 CZE
2 CZE
Odv tví
283 - Výroba za ízení pro energetiku
283 - Výroba za ízení pro energetiku
Kvartál/rok
12/2007
12/2008
CZK ('000)
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
HV/UO – PBS INDUSTRY, a.s.
Zam stnanci
Po et firem
Název spole nosti
PBS INDUSTRY, a.s.
PBS INDUSTRY, a.s.
rok 2007
733 118
236 002
62 614
711
1
Seznam ukazatel
ROE
ROS
Rentab. prov. innosti
ROI
Úrokové krytí
Likvidita I.
Likvidita II.
Likvidita III.
Kapitálový pom r
Krytí stálých aktiv
Obrátka závazk
Vlastní financování
Podíl stálých aktiv
Obrátka aktiv
Obrátka pohledávek
Obrátka zásob
Ukazatel
0,26531
0,06370
0,08470
0,08541
8,76277
0,16394
1,05596
2,49270
0,50612
1,10584
4,14698
0,32192
0,29110
1,38691
4,30459
4,18866
rok 2008
928 560
303 286
97 831
697
1
Pom r
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ukazatel
0,32257
0,09161
0,08767
0,10536
11,72616
0,20415
1,48331
2,64203
0,51455
1,15976
4,57047
0,32662
0,28163
1,28527
3,89364
3,84565
ROE
Obrátka zásob
180
ROS
150
Obrátka pohledávek
Rentab. prov. innosti
120
90
Obrátka aktiv
ROI
60
30
Podíl stálých aktiv
Úrokové krytí
0
Vlastní financování
Likvidita I.
Obrátka závazk
Likvidita II.
Krytí stálých aktiv
Likvidita III.
Kapitálový pom r
PBS INDUSTRY, a. s.
- 12/2007 - 283 - CZE
PBS INDUSTRY, a. s.
- 12/2008 - 283 - CZE
13
Pom r
122
144
104
123
134
125
140
106
102
105
110
101
97
93
90
92
ROZVAHA (v tis. K )
rok 2008
rok 2007
rok 2008
928 560
733 118
A
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný
základní kapitál
B
Dlouhodobý majetek
261 506
213 414
rok 2007
Pasíva celkem
928 560
733 118
Vlastní kapitál
303 286
236 002
A.I.
A I.1
základní kapitál
z toho:zákl.kapit.zapsaný
v obchodním rejst íku
100 000
100 000
100 000
100 000
33 892
64 439
4 131
1 000
A
B.I.
dlohodobý nehmot.majetek
2 736
4 533
B.II.
dlohodobý hmotný majetek
251 796
208 681
A.II.
kapitálové fondy
B.III.
dlohodobý finan ní majetek
z toho: podíly v
ovládaných
6 974
200
AIII.
fondy ze zisku
6 974
200
±A.IV.
výsl.hospoda ení min. let
67 432
7 949
±A.V.
výsl.hosp.b ž.ú et.období
97 831
62 614
589 421
466 294
72 318
76 517
B.III.1.
a ízených osobách
Ob žná aktiva
665 197
516 895
B
C.I.
zásoby
291 736
263 622
B.I.
rezervy
C.II.
dlouhodobé pohledávky
4 999
5 490
B.II.
dlouhodobé závazky
4 788
3 359
C.III.
krátkodobé pohledávky
324 036
213 988
B.III.
251 775
207 363
finan ní majetek
44 426
33 795
B.IV.
krátkodobé závazky
bankov. úv ry a
výpomoci
260 540
179 055
asové rozlišení
1 857
2 809
z toho: dlouhod.bank.úv.
260 540
146 568
35 853
30 822
rok 2008
rok 2007
93 622
83 256
-1 076
1 935
4 263
500
Nákladové úroky
11 533
10 709
C
C.IV.
D.I.
B.IV.1.
C.I.
Cizí zdroje
asové rozlišení
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ( v tis.K )
rok 2008
I+II
I+II.1.
II.2.
II.3.
A+B
rok 2007
Tržba za prodej zboží a výkony 1 077235 1 008238
z toho:tržby za prodej zboží
a vl.výrobk a služeb
Zm na stavu vnitr.
zás.vl.výroby
Aktivace
Náklady vynaložené na
prodané
1 067856
982 963
-6 666
16 045
14 940
10 335
*
Provozní výsledek hosp.
Zm na stavu rezerv a
opr.položek ve fin.oblasti
M
VI+VII+VIII
+IX
Jiné finan ní výnosy
J+K+L+T
X
N
Jiné finan ní náklady
Výnosové úroky
zboží a výkon. spot eba
704 790
618 528
XI+XII
Ostatní finan ní výnosy
84 921
33 198
+
P idaná hodnota
372 445
389 710
O+P
Ostatní finan ní náklady
48 646
21 178
C
Osobní náklady
250 328
245 256
*
Finan ní výsledek hosp.
30 081
-124
D
Dan a poplatky
1 088
1 116
Q
Da z p í. za b ž. innost
25 872
20 518
E
Odpisy dl. nehm.a hm.majetku
Tržby s prodeje dlouhod.
majetku a materiálu
22 876
27 453
**
Výsledek hosp.za b ž. in.
97 831
62 614
21 750
20 438
XIII
Mimo ádné výnosy
20 270
19 634
R
Mimo ádné náklady
-1 741
6 185
26 303
7 752
S
*
13 937
14 882
***
Da z p .z mim. innosti
Mimo ádný hosp.výsledek
Výsledek hospoda ení za
ú etní období
97 831
62 614
***
Výsledek hospoda ení
p ed zdan ním
123 703
83 132
III
Z statková cena prodaného
dlouh.majetku a materiálu
Zm na stavu rezerv a
opravných položek
G
IV+V Ostatní provozní výnosy
F
H+I
Ostatní provozní náklady
1414
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ur eno akcioná m obchodní spole nosti
PBS INDUSTRY, a.s.
Pr myslová .p. 162
674 86 T ebí
Zpráva o ú etní záv rce
Ov ili jsme p iloženou ú etní záv rku spole nosti PBS INDUSTRY, a.s. se
sídlem Pr myslová .p. 162, T ebí , I O 269 79 888, zapsané v obchodním rejst íku
vedeném Krajským soudem v Brn , oddíl B, spisová zna ka . 4044, tj. rozvahu
k 31.12.2008, výkaz zisku a ztrát, p ehled o zm nách vlastního kapitálu a p ehled
o pen žních tocích za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a p ílohu této ú etní záv rky,
v etn popisu použitých významných ú etních metod.
Odpov dnost statutárního orgánu ú etní jednotky za ú etní záv rku
Za sestavení a v rné zobrazení ú etní záv rky v souladu s eskými ú etními
p edpisy odpovídá statutární orgán spole nosti PBS INDUSTRY, a.s. Sou ástí této
odpov dnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnit ní kontroly nad sestavováním a v rným
zobrazením ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zp sobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplat ovat vhodné ú etní metody a provád t dané
situaci p im ené ú etní odhady.
Odpov dnost auditora
Naší úlohou je vydat na základ provedeného auditu výrok k této ú etní
záv rce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor
eské
republiky. V souladu s t mito p edpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali p im enou jistotu, že ú etní záv rka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postup , jejichž cílem je získat d kazní
informace o
ástkách a skute nostech uvedených v ú etní záv rce. Výb r
auditorských postup závisí na úsudku auditora, v etn posouzení rizik, že ú etní
záv rka obsahuje významné nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou.
P i posuzování t chto rizik auditor p ihlédne k vnit ním kontrolám, které jsou relevantní
pro sestavení a v rné zobrazení ú etní záv rky. Cílem posouzení vnit ních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it se k ú innosti vnit ních kontrol.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých ú etních metod, p im enosti
ú etních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace ú etní
záv rky.
Domníváme se, že získané d kazní informace tvo í dostate ný a vhodný základ
pro vyjád ení našeho výroku.
15
1z2
Výrok auditora
Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finan ní situace spole nosti PBS INDUSTRY, a.s. k 31.12.2008 a náklad , výnos
a výsledku jejího hospoda ení za rok 2008 v souladu s eskými ú etními p edpisy.
Zpráva o zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
Prov ili jsme též v cnou správnost údaj uvedených ve zpráv o vztazích mezi
propojenými osobami spole nosti PBS INDUSTRY, a.s. k 31.12.2008. Za sestavení
této zprávy o vztazích je zodpov dný statutární orgán spole nosti. Naším úkolem je
vydat na základ provedené prov rky stanovisko k této zpráv o vztazích.
Prov rku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prov rky
a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor
eské republiky. Tyto
standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prov rku s cílem získat st ední míru
jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prov rka je omezena
p edevším na dotazování pracovník spole nosti a na analytické postupy a výb rovým
zp sobem provedené prov ení v cné správnosti údaj . Proto prov rka poskytuje nižší
stupe jistoty než audit.
Na základ naší prov rky jsme nezjistili žádné významné v cné nesprávnosti
údaj uvedených ve zpráv o vztazích mezi propojenými osobami spole nosti
PBS INDUSTRY, a.s. k 31.12.2008.
Zpráva o výro ní zpráv
Ov ili jsme soulad výro ní zprávy spole nosti PBS INDUSTRY, a.s.
k 31.12.2008 s ú etní záv rkou, která je obsažena v této výro ní zpráv . Za správnost
výro ní zprávy je zodpov dný statutární orgán spole nosti. Naším úkolem je vydat na
základ provedeného ov ení výrok o souladu výro ní zprávy s ú etní záv rkou.
Ov ení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor
eské republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ov ení tak, aby získal
p im enou jistotu, že informace obsažené ve výro ní zpráv , které popisují
skute nosti, jež jsou též p edm tem zobrazení v ú etní záv rce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s p íslušnou ú etní záv rkou. Jsme p esv d eni, že
provedené ov ení poskytuje p im ený podklad pro vyjád ení výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výro ní zpráv spole nosti
PBS INDUSTRY, a.s. k 31.12.2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše
uvedenou ú etní záv rkou.
16
2z2
ádÜvÜ
Průmyslová 162, 674 86 Třebíč, ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: +420 568 504 111, fax: +420 568 504 105
www.pbstre.cz
17