TERÉNNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU GENMB Polygonový pořad (PP)

Transkript

TERÉNNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU GENMB Polygonový pořad (PP)
TERÉNNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU GENMB
Polygonový pořad (PP)
Garanti úlohy:
Doc. Ing. Václav Čada, CSc., [email protected]
Ing. Jan Ježek, Ph.D., [email protected]
Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.
Obsah
 Zadání
 Vybavení
 Termín odevzdání
 Výstup
 Poznámky
 Verze pro TISK
1
Zadání
 Základem měření bodů bodového pole je polygonový pořad oboustranně
připojený a oboustranně orientovaný (pokud to podmínky v terénu dovolí).
Orientace na koncových bodech budou měřeny na všechny dostupné –
viditelné cíle. Na bodech polygonového pořadu budou zaměřeny všechny
viditelné a dostupné pevné body. Pokud je z bodu vašeho pořadu vidět na bod
pořadu jiné skupiny, zaměřte jej také (pozor na číslování bodů!). Tím, že na
jednotlivých bodech polygonového pořadu budou měřeny nadbytečné orientace
a další body, vznikne měřická síť bodů, kterou bude možné vypočítat pomocí
vyrovnání.
 Před zaměřením pořadu je nutné dobře rozmýšlet umístění bodů s ohledem na
viditelnost, předepsané geometrické parametry polygonových pořadů a další
návazná měření (např. úlohy: PolTach, O atd.). K nově stabilizovaným bodům
průběžně vyhotovte místopisné údaje. Počáteční a koncový bod a trasu pořadu
má každá skupina předem určené, body polygonového pořadu (PP) si volí
podle svého uvážení. Pořad měřte ve dvou skupinách a ve dvou polohách,
přičemž neprovádějte posunutí počátku!
 Zpravidla se bude jednat o tzv. vedlejší/pomocné polygonové pořady.
další informace o polygonových pořadech
Obsah
Vybavení
Vybavení
 totální stanice TOPCON 710 / TOPCON 312 / TOPCON 225
video:
základní součásti totální stanice GTS
Topcon 225
návod:
export dat z totální stanice
 trojpodstavcová souprava TOPCON
 tři stativy TOPCON,
 jedna výtyčka s odrazným hranolem.
Zadání
Obsah
Termín odevzdání a výstup
2
Export dat z totální stanice
 Pro export dat z totální stanice je doporučen SW Geomanw-3-5.
 Postup:
• Po spuštění programu nastavíme komunikační parametry pro přenos dat,
které musí být stejné jak v programu tak v totální stanici, dále nastavíme
jméno a místo pro uložení exportovaných souboru dat.
• Pozor!!! Nejprve nastavíme příjem dat v programu a poté je odešleme z
totální stanice, která je s počítačem propojená kabelem.
Stručná nápověda pro menu u totálních stanic Topcon, užívaných při
měření na ZČU:
• Topcon 700: prg/stdsrv/aktualni zakazka/prenos dat
• Topcon 312: aktualni zakazka/pametovy manazer/prenos dat
• Topcon 225: aktualni zakazka/pametovy menazer/prenos dat
Nastavené komunikační parametry v totální stanici musí být shodné s
komunikačními parametry nastavenými v programu.
video: export dat z totální stanice
Zpět
Termín odevzdání a výstup
 termín odevzdání:
• max. do dvou dnů od provedeného zaměření polygonového pořadu
 výstup:
• zápisník v elektronické podobě v takové podobě, v jaké byl exportován
z přístroje – ukázka,
• editovaný zápisník v elektronické podobě (odstranění hrubých chyb,
doplnění výšek strojů apod.) – ukázka,
• náčrt s vyznačenými měřenými směry, délkami a rozlišením nových a
starých bodů, který bude správně popsán a orientován k severu, jeho
definitivní verze bude narýsována podle pravítka a úhly vyneseny s
použitím úhloměru – bude sloužit pro práci v dalším semestru,
• výpočet polygonového pořadu včetně splnění kritérií dopustných
odchylek. Výpočet je možné provádět ručně nebo na počítači.
Vše se odevzdává JEDNOU za celou skupinu, na polním náčrtu
budou podepsáni VŠICHNI členové měřické skupiny!!!
Vybavení
Obsah
Poznámky
3
Poznámky
Pozn:
Měření i výpočtu polygonového pořadu věnujte maximální pozornost, neboť
na výsledky této úlohy zpravidla navazují úlohy další, jak měření tak
následně i výpočty.
Termín odevzdání a výstup
Obsah
4

Podobné dokumenty

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita s firmou SmartGIS. Vývoj informačního systému probíhal na půdě ARÚB od druhé poloviny roku 2008, před dvěma lety byl jeho koncept představen v Hradci Králové, před rokem také v posterové diskuzi v ...

Více

ČAJ č. 64 / leden 2012

ČAJ č. 64 / leden 2012 nestudoval, jak přiznává, nám ukazuje svět svýma očima, jak jej my Češi nemůžeme vidět. Jeho knihy nejsou jen humorné, ale vybízejí nás mnohdy k zamyšlení nad sebou samými. V každém případě si mysl...

Více

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita

Sborník abstraktů - Západočeská univerzita Rozvoj informační společnosti v České republice a využívání moderních informačních a komunikačních technologií při elektronizaci agend veřejné správy a rozhodovacích procesech je úzce vázán na zaji...

Více

Zpracování geodetických údajů pro bodové pole v

Zpracování geodetických údajů pro bodové pole v Takové body pak plní úlohu, pro kterou byly zřízeny a jsou často využívány pro další měření a vedení DKM. Rekognoskace neboli vyhledání stávajících bodů polohového či výškového bodového pole je čin...

Více

Datasheet

Datasheet žádné problémy a je velmi jednoduché.

Více

zde

zde • jeden obraz při otáčení mění svoji polohu a je jasný • druhý obraz je méně jasný a je stále na svém místě i při otáčení (ten využijeme vždy k vytyčení kolmice) • při vytyčení pravého úhlu musí bý...

Více

baofeng uv-5r

baofeng uv-5r Z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která vešla v platnost 13. srpna 2005, vyplývá pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů povinnost podílet se jak na prevenci vzniku odpadů z elektroniky...

Více

Historie tenisu

Historie tenisu kriketový klub ve svém postavení vládnoucí autority ohledně raket a reálného tenisu navrhl, že  by jeho tenisový výbor měl stanovit univerzální pravidla pro veškerý tenis. Veřejné setkání se  uskut...

Více