katalog židlí Profim - Profim, židle Profim

Transkript

katalog židlí Profim - Profim, židle Profim
profi-zbiorczy_2011_eng-ros_176.indd 1
8/17/11 10:18:27 AM
profi-zbiorczy_2011_eng-ros_176.indd 2
8/17/11 10:18:28 AM
profi-zbiorczy_2011_eng-ros_176.indd Sec1:1
8/17/11 10:18:28 AM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd 1
8/16/11 3:45:45 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:1
8/16/11 3:45:46 PM
work. ergonomics.
comfort.
Work is my life. Like others, I spend most time at
work. It is a passion that sets the direction of my
actions. The company is a space, where we operate
every day for several hours, co-created by people
and objects surrounding them. It is therefore
important to adapt the environment to suit your
needs. We know that true comfort is a combination
of ergonomics, technology, and aesthetics. Each
workplace requires them. As well as each chair.
práce. ergonomie. pohodlí.
Práce je můj život. Stejně jako ostatní trávím většinu
času v práci. Je to vášeň, která určuje směr mého
jednání. Firma je prostorem, ve kterém trávíme
každý den několik hodin, a který je spoluvytvářen
lidmi a předměty, které jej obklopují. Proto je důležité
přizpůsobit pracovní prostředí tak, aby vyhovovalo
vašim potřebám. Víme, že opravdové pohodlí je
kombinací ergonomie, technologie a estetiky. Každé
pracoviště by mělo mít tyto charakteristiky stejně
jako každá židle.
Ryszard Rychlik
Chairman / Jednatel
2
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:2
8/16/11 3:45:46 PM
3
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:3
8/16/11 3:45:57 PM
70 000 comfortable chairs ...
70 000 pohodlných kresel ...
... so much we produce monthly. The proper
course of production, distribution and logistics
is supervised by 1,100 employees and total area
of our production and warehouse halls exceeds
40 000 square metres. In 2000, PROFIm, as the first
Polish manufacturer of office chairs, received an
ISO 9001 certificate of quality management system.
We have implemented a Quality Management
System based on ISO 14001 standard.
... tolik vyrábíme měsíčně.
Na řádný průběh výroby, distribuci a logistiku dohlíží 1 100 zaměstnanců a celková plocha našich
výrobních a skladových hal přesahuje 40 000 metrů
čtverečních. PROFIm v roce 2000, jako první polský
výrobce kancelářských židlí, obdržela certifikát systému řízení jakosti ISO 9001. Implementovali jsme
také systém managementu jakosti stojící na základě
normy ISO 14001.
4
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:4
8/16/11 3:46:08 PM
5
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:5
8/16/11 3:46:19 PM
more than
design
Design is not an empty slogan for us. From our point
of view it is not only a concern for style and originality
of products. We are aware of the role of objects
in our close environment, and their interaction
with the user. Ergonomics is not a fashion or need
of the moment - it‘s timeless value that everyone
should be aware of. It is a set of principles that we try
to promote. Together with designers renowned
in the industry, we create functional and comfortable
chairs, which beneficially affect the well-being
of users, the quality of their work and creativity.
více než design
Design pro nás není prázdným sloganem. Z našeho
pohledu neklademe pouze důraz na styl a originalitu výrobků. Jsme si ovšem vědomi úlohy předmětů
v našem nejbližším okolí a jejich interakce s uživatelem. Ergonomie není pouze dočasnou módou nebo
potřebou – jde o nadčasovou hodnotu, kterou by si
měl každý uvědomovat. Jedná se o soubor principů,
který se snažíme podporovat. Společně s renomovanými designéry z oboru vytváříme funkční a komfortní
židle, které příznivě ovlivňují pohodu uživatelů, kvalitu
jejich práce a kreativitu.
6
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:6
8/16/11 3:46:27 PM
7
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:7
8/16/11 3:46:28 PM
Grzegorz Olech
Ronald Straubel
Wolfgang Deisig
Piotr Kuchciński
Tomasz Augustyniak
8
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:8
8/16/11 3:46:29 PM
team of
professionals
The most precious value for us is our staff. Thanks
to them it is possible to fully use manufacturing capacity of modern equipment, strictly control quality
and, above all, develop the company. Teamwork of
people with ideas is our greatest potential.
tým odborníku
Nejcennější hodnotou jsou pro nás naši zaměstnanci. Díky nim je možné plně využít výrobní kapacity
moderního vybavení, přísně kontrolovat kvalitu
a především, stále rozvíjet naši firmu. Týmová práce
lidí s nápady pro nás představuje největší potenciál.
9
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:9
8/16/11 3:46:34 PM
10
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:10
8/16/11 3:46:39 PM
environmentally
responsible
approach
We care about the environment, for example by
technologies we use. We have automated electroplating line working in ecological technology, Chromium III, which is friendly to people and natural environment because it does not contain carcinogens
and mutagens. Chromium-plating machine has efficiency of approximately 30 000 square metres per
month, which gives an average of 160,000 pieces.
We also created one of the most modern paint departments in Central Europe, which consists of two
powder paint shops. All paints used in manufacturing process have ecological certificates.
odpovedný prístup k životnímu
prostredí
Staráme se o životní prostředí a to například tím jaké
technologie používáme. Vlastníme automatické galvanické linky šetrné k životnímu prostředí. V naší chromovně používáme Chrom III, který je přátelský k lidem i přírodě vzhledem k tomu, že neobsahuje karcinogeny ani
mutageny. Naše galvanická linka má výkon 30 000 m2
za měsíc, což představuje v průměru 160.000 kusů.
Vytvořili jsme také jednu z nejmodernějších lakoven
ve střední Evropě skládající se ze dvou práškových lakoven. Veškeré barvy používané ve výrobním procesu
mají ekologické certifikáty.
11
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:11
8/16/11 3:46:44 PM
12
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:12
8/16/11 3:46:53 PM
automation
of production
The use of CNC machines allows for very precise determination of parameters, optimization and faster
manufacturing process and repeatability. We have
over 40 numerically controlled robots, including 10
welding robots and machines for grinding details,
fabric and leather cutting, laser cutting and packing,
and bending or blowing robots.
automatizace výroby
Využití CNC strojů umožňuje velmi přesné stanovení
parametrů, optimalizuje a urychluje výrobní proces
i opakovatelnost. Vlastníme více než 40 numericky
řízených robotů, včetně 10 svařovacích robotů a strojů
na broušení detailů, ohýbací stroje a stroje na střihání
látek a laserové řezání kůže, ohýbací a balící stroje ad.
13
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:13
8/16/11 3:46:56 PM
modern technologies
We try to look ahead when thinking of a product.
Therefore, we have been always concerned with an
increase of the company research potential and investment into most modern technological systems.
That is why we have been exercising strict control
over product quality. Nowadays, we are manufacturing most of components for our chairs maintaining most rigorous quality standards. In the production process we use lately purchased technologies
such as numerically controlled machines working
with the highest possible precision.
moderní technologie
Snažíme se dívat dopředu vždy, když uvažujeme o novém produktu. Proto jsme se vždy koncentrovali na potenciál společnosti v oblasti výzkumu a investujeme do
nejmodernějších technologií. Toto je i důvodem, proč
vykonáváme přísnou kontrolu nad kvalitou výrobků.
V současné době vyrábíme většinu komponentů pro
výrobu našich židlí a to při zachování nejpřísnějších
standardů kvality. Ve výrobním procesu používáme
nejnovější technologie, jako CNC nebo robotické
a plně automatické stroje zakoupené v posledních letech, které nám umožňují pracovat s nejvyšší možnou
přesností.
14
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:14
8/16/11 3:47:03 PM
15
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:15
8/16/11 3:47:08 PM
16
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:16
8/16/11 3:47:10 PM
precise selection
of parameters
Machines, used by us in the moulded foam department, allow to produce individually designed, ergonomically shaped elements, capable of withstanding loads, which translates into quality and comfort
of the finished product.
presný výber parametru
Všechny komponenty, které vyrábíme mají vyrovnané parametry a splňují přísné hygienické požadavky.
V oddělení PUR pěn vyrábíme individuálně navržené,
ergonomicky tvarované a zátěži odolné komponenty
pomocí vstřikovacího stroje, což výrazně zvyšuje kvalitu a pohodlí finálního výrobku.
17
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:17
8/16/11 3:47:14 PM
18
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:18
8/16/11 3:47:21 PM
efficient logistics
systems
We have developed modern principles of realizing
orders, based on ERP (Enterprise Resource Planning)
system. Thanks to this, we have shortened times for
performing orders, at the same time not sacrificing the guarantee of timely delivery and quality of
service. Thanks to management system for traffic of
products in stock WMS (Warehouse Management
System) production and distribution processes
have been optimized. Because it is fully computerized, we can reliably and quickly locate any storage
item. All this for the benefit of customers. Our main
component warehouse has more than 7000 pallet
places.
efektivní logistické systémy
Implementovali jsme moderní systém realizace objednávek na základě ERP (Enterprise Resource Planning) systému nebo Enterprise Resource Planning
modulu. Tímto jsme zkrátili výrobní čas a zároveň
vylepšili ukazatel včasného dodání a kvalitu služeb.
Díky systému řízení pohybu výrobků na skladě WMS
(Warehouse Management System) byly optimalizovány výrobní a distribuční procesy. Vzhledem k tomu, že
je tento systém plně elektronický, můžeme spolehlivě
a rychle vyhledat jakékoliv uskladněné položky. To vše
ve prospěch zákazníka. Náš hlavní sklad komponentů
má více než 7000 paletových míst.
19
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:19
8/16/11 3:47:23 PM
uncompromised
quality control
Raw materials for production originate only from
reliable suppliers. We treat details as seriously as
technology and the finished product. There is no
room for compromise. We conduct full control of
the whole process in our own laboratory. We check
our seats and chairs both at the implementation
stage and in the course of production. All products
undergo constant research to ensure compliance
with European standards for dimensions, stability,
and durability.
nekompromisní kontrola kvality
Základní materiál pro výrobu pochází pouze od spolehlivých dodavatelů. Dohlížíme na veškeré detaily
se stejnou vážností jako na technologie a hotové výrobky. Neponecháváme žádný prostor kompromisu,
a proto provádíme kontrolu celého procesu výroby ve
vlastní laboratoři. Testujeme sedací nábytek a židle
jak ve fázi realizace, tak i v průběhu výroby. Všechny
výrobky procházejí průběžně kontrolou, tak aby byl
zajištěn soulad s evropskými normami z hlediska rozměru, stability a životnosti.
20
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:20
8/16/11 3:47:29 PM
21
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:21
8/16/11 3:47:44 PM
22
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:22
8/16/11 3:47:55 PM
executive
chairs
manažerské
kancelárské židle
a co s
a c t i vvee
a rc a
ariz
bit
fan
f o r m at
fo
jet
kala
ko ko
ko m o
lider
ligo
linu
uss
muza
n i ko
niko
one
p l ay a
p llus
us n e w
per fo III
pradera
rafa
r ay a
r ay a n e t
re s s o
s eat t l e
s e nsi
sis
s te p
su n
uwu
square
ro u n d v a n co u v
vee r
box
v e r is
vvee r is n e t
zack
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:23
task
chairs
operativní
kancelárské židle
conference
chairs
konferencní
židle
benches
lavice
reception systems
sezení do recepcí
78 -79
26 -27
4 4 - 45
8 0 - 81
4 6 - 47
82- 83
8 4 - 85
86 -89
28 -29
4 8 - 49
9 0 - 93
50 -51
9 4 - 95
150 -151
9 6 - 97
98-99
13 8 -141
152-155
10 0 -101
102-103
10 4 -105
3 0 -31
52-53
10 6 -107
142-143
10 8 -10 9
32-33
5 4 -55
110 -111
3 4 -35
5 6 -57
56
112-113
58 -59
3 6 -37
6 0 - 61
114 -115
62- 63
116 -117
15 6 -159
16 0 -161
6 4 - 65
118 -119
6 6 - 67
120 -121
12 2-12 3
162-163
124 -127
128 -129
13 0 -131
14 4 -145
132-133
6 8 - 69
13 4 -135
14 6 -147
16 4 -169
3 8 - 41
70 -71
7 2-73
74 -75
23
8/16/11 3:47:55 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:24
a c t i vvee
26 -27
f o r m at
fo
28 -29
linu
uss
3 0 -31
n i ko
niko
32-33
one
3 4 -35
per fo III
3 6 -37
v e r is
3 8 - 41
8/16/11 3:47:55 PM
executive
chairs
manažerské
kancelárské
židle
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:25
8/16/11 3:47:56 PM
26
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:26
8/16/11 3:47:56 PM
active
ACTIVE 11S CHROME P48PU
ACTIVE P CHROME
ACTIVE 11SL CHROME P48PU
The construction of the
seat’s rear part actively
fosters correct posture while
sitting
Innovative Synchro Lux
mechanism affords a halflying position
Konstrukce sedadla v jeho
zadní části aktivně podporuje
správné držení těla v průběhu
sezení
Inovativní synchro
mechanismus zajišťuje velký
úhel otevření mezi sedákem
a opěrákem židle a to až do
polohy „pololehu“
more elements of the system
ACTIVE pages 44-45, 80-81
více prvků systému ACTIVE
podívejte se na stránky:
44-45, 80-81
design: Grzegorz Olech
ACTIVE 11S METALLIC P48PU
27
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:27
8/16/11 3:47:57 PM
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME H
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME O
FORMAT 10SL CHROME O
28
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:28
8/16/11 3:48:01 PM
format
more elements of the system
FORMAT pages 50-51, 94-95
více prvků systému
FORMAT podívejte se na
stránky: 50-51, 94-95
design: R&S Activa
29
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:29
8/16/11 3:48:03 PM
30
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:30
8/16/11 3:48:04 PM
linus
LINUS 1OZ BLACK PU
LINUS 1OE BLACK PU
LINUS 1OZ BLACK
more elements of the
system LINUS pages 52-53,
106-107, 142-143
více prvků systému LINUS
podívejte se na stránky: 52-53,
106-107, 142-143
design: Piotr Kuchciński
LINUS 10Z CHROME PU
31
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:31
8/16/11 3:48:05 PM
NIKO 11Z CHROME O
Upholstered, wide backrest
Originally fixed armrests
“piercing” through the
backrest structure
Celočalouněný, široký opěrák
Originální pevné područky
procházející zadní stranou
opěráku
NIKO 11Z CHROME O
NIKO 11Z CHROME O
more elements of the
system NIKO pages 54-55,
110-111
více prvků systému NIKO
podívejte se na stránky: 54-55,
110-111
design: Tomasz Augustyniak
32
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:32
8/16/11 3:48:06 PM
niko
NIKO 11Z CHROME O
NIKO 11Z CHROME H
NIKO 11Z CHROME O
33
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:33
8/16/11 3:48:09 PM
34
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:34
8/16/11 3:48:11 PM
one
ONE 12SL CHROME P43PU
ONE 12SL CHROME P44PU
ONE 12SL CHROME P43PU
Flexible construction of the
backrest enables its tilt of up
to 45 degrees
Additional inclination of
the seat
Adjustable headrest
30°+15°
Easily exchangeable
upholstery of the seat and
the backrest
Flexibilní konstrukce opěradla
umožňuje jeho ohnutí až
o úhel 45 stupňů
Přídavné nastavení sklonu
sedadla
Dvojsměrně nastavitelná
opěrka hlavy
Snadno vyměnitelné
čalounění sedáku a opěradla
more elements of the
system ONE pages 56-57,
112-113
více prvků systému ONE
podívejte se na stránky: 56-57,
112-113
SL
design: Wolfgang Deisig
ONE 10 E CZARNY PU
ONE 12SL CHROME P44PU
35
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:35
8/16/11 3:48:15 PM
PERFO III 11S CHROME P54PU
PERFO III 11S CHROME P54PU
PERFO III 11S BLACK P54PU
PERFO III 11S CHROME P54PU
more elements of the
system PERFO III pages
62-63, 116-117
více prvků systému PERFO III
podívejte se na stránky: 62-63,
116-117
PERFO III 11S CHROME P48PU
design: Grzegorz Olech
36
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:36
8/16/11 3:48:20 PM
perfo III
37
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:37
8/16/11 3:48:24 PM
VERIS 11SFL CHROME P54PU
VERIS 11SFL CHROME P54PU
VERIS 11SFL BLACK P54PU
VERIS 11SFL CHROME P54PU
Backrest construction allows
an increased backward angle
Additional inclination of the
front part of the seat
Adjustable headrest
Konstrukce opěradla nabízí
větší úhel otevření směrem
dozadu
Přídavné nastavení sklonu
přední části sedadla
Dvojsměrně nastavitelná
opěrka hlavy
more elements of the
system VERIS pages 40-41,
70-71
více prvků systému VERIS
podívejte se na stránky: 40-41,
70-71
38
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:38
8/16/11 3:48:25 PM
veris
VERIS 11SFL CHROME P54PU
39
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:39
8/16/11 3:48:42 PM
40
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:40
8/16/11 3:48:52 PM
veris
41
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:41
8/16/11 3:48:54 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:42
a c t i vvee
4 4 - 45
a rc a
4 6 - 47
fan
4 8 - 49
f o r m at
fo
50 -51
linu
uss
52-53
n i ko
niko
5 4 -55
one
5 6 -57
56
p l ay a
58 -59
p l us n e w
6 0 - 61
per fo III
62- 63
r ay a
6 4 - 65
r ay a n e t
6 6 - 67
uwu
6 8 - 69
v e r is
70 -71
v e r is n e t
7 2-73
zack
74 -75
8/16/11 3:48:56 PM
task
chairs
operativní
kancelárské
židle
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:43
8/16/11 3:48:56 PM
44
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:44
8/16/11 3:48:56 PM
active
ACTIVE 21S CHROME P48PU
ACTIVE 21S CHROME P48PU
ACTIVE 21S CHROME P48PU
more elements of the
system ACTIVE pages 26-27,
80-81
více prvků systému ACTIVE
podívejte se na stránky: 26-27,
80-81
design: Grzegorz Olech
ACTIVE 21S CHROME P48PU
45
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:45
8/16/11 3:48:57 PM
ARCA 21SL BLACK P54PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
ARCA 21SL CHROME P51PU
Specially designed backrest,
with an inner plastic
element, perfectly adjusts
to the backbone of the user;
this kind of construction
enables easy tilt both to
sides and to back
Combination of two colours
within one upholstery fabric
available
Speciálně konstruované
opěradlo s vnitřním
plastovým prvkem se
dokonale přizpůsobí páteři
uživatele, tento typ konstrukce
umožňuje snadné naklonění
na obě strany a vzad
Možná kombinace dvou
barev jednoho typu potahové
látky
more elements of the
system ARCA pages 82-83
více prvků systému ARCA
podívejte se na stránky: 82-83
ARCA 21SL CHROME P51PU
design: Ronald Straubel
46
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:46
8/16/11 3:48:59 PM
arca
47
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:47
8/16/11 3:49:02 PM
more elements of the system
FAN pages 90-93, 150-151
více prvků systému FAN
podívejte se na stránky: 90-93,
150-151
design: Piotr Kuchcinski
48
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:48
8/16/11 3:49:02 PM
fan
FAN 10E CHROME
FAN 10T METALLIC
FAN 10E CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10E BLACK
FAN 10E CHROME
FAN 10E BLACK
FAN 10T CHROME
FAN 10E CHROME
FAN 10T CHROME
FAN 10T BLACK
FAN 10E CHROME
FAN 10T CHROME
FAN 10E METALLIC
49
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:49
8/16/11 3:49:06 PM
FORMAT 20E CHROME
FORMAT 20SL CHROME O
FORMAT 20SL CHROME O
FORMAT 20SL CHROME O
Adjustable lumbar support
Armrests integrated with
the bucket seat provided
with upholstered or
wooden tops
Nastavitelná bederní opěrka
Celočalouněné plné područky
s čalouněnými nebo
dřevěnými krytkami
integrované do kostry židle
more elements of the
system FORMAT pages
28-29, 94-95
více prvků systému FORMAT
podívejte se na stránky: 28-29,
94-95
FORMAT 20SL CHROME O
design: R&S Activa
50
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:50
8/16/11 3:49:11 PM
format
51
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:51
8/16/11 3:49:13 PM
LINUS 20Z BLACK PU
LINUS 20Z BLACK
LINUS 20Z BLACK PU
LINUS 20Z BLACK
more elements of the
system LINUS pages 30-31,
106-107, 142-143
více prvků systému LINUS
podívejte se na stránky: 30-31,
106-107, 142-143
LINUS 20Z CHROME PU
design: Piotr Kuchciński
52
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:52
8/16/11 3:49:14 PM
linus
53
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:53
8/16/11 3:49:17 PM
NIKO 41Z METALLIC O
NIKO 31Z CHROME O
NIKO 41Z METALLIC H
NIKO 41Z METALLIC O
more elements of the
system NIKO pages
32-33, 110-111
více prvků systému NIKO
podívejte se na stránky: 32-33,
110-111
design: Tomasz Augustyniak
54
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:54
8/16/11 3:49:18 PM
niko
NIKO 41Z METALLIC O
55
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:55
8/16/11 3:49:20 PM
56
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:56
8/16/11 3:49:22 PM
one
ONE 11SL METALLIC P43PU
ONE 11SL CHROME P44 PU
ONE 11S BLACK P41PU
Flexible construction of the
backrest enables its tilt of
up to 45 degrees
Additional inclination of
the seat
Easily exchangeable
upholstery of the seat and
the backrest
30°+15°
Flexibilní konstrukce opěradla
umožňuje jeho ohnutí až
o 45 stupňů
Přídavné nastavení sklonu
sedadla
Snadno vyměnitelné
čalounění sedáku a opěradla
more elements of the
system ONE pages 34-35,
112-113
více prvků systému ONE
podívejte se na stránky: 34-35,
112-113
SL
design: Grzegorz Olech
ONE 11S CHROME P44PU
57
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:57
8/16/11 3:49:22 PM
PLAYA 11SL BLACK P45PU
+ BASE CHROME
PLAYA 11SL BLACK P45PU
PLAYA 11SL BLACK P45PU
58
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:58
8/16/11 3:49:25 PM
playa
PLAYA 12SL BLACK P45PU
PLAYA 11SL BLACK P45PU
+ BASE CHROME
PLAYA 11SL BLACK P45PU
59
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:59
8/16/11 3:49:26 PM
60
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:60
8/16/11 3:49:29 PM
plus new
PLUS NEW 11S BLACK P33PU
PLUS NEW 11S BLACK P33PU
more elements of the
system PLUS NEW pages
114-115
více prvků systému PLUS NEW
podívejte se na stránky:
114-115
PLUS NEW 11S CHROME P48PU
61
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:61
8/16/11 3:49:30 PM
62
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:62
8/16/11 3:49:39 PM
perfo III
PERFO III 213S CHROME P54PU
PERFO III 213S BLACK P54PU
more elements of the
system PERFO III pages
36-37, 116-117
více prvků systému PERFO III
podívejte se na stránky: 36-37,
116-117
design: Grzegorz Olech
PERFO III 213S BLACK P54PU
63
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:63
8/16/11 3:49:40 PM
RAYA 21S BLACK P52PA
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 23SL BLACK P49PP
RAYA 21S BLACK P49PP + BASE METALLIC
RAYA 21S BLACK P49PU + BASE METALLIC
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 21S BLACK P52PA
RAYA 23SL BLACK P49PU
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 21S BLACK P49PU + BASE METALLIC
RAYA 23SL BLACK P49PP
RAYA 21S BLACK P52PA
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 21S BLACK P46PU
RAYA 21S BLACK P52PA
64
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:64
8/16/11 3:49:50 PM
raya
design: Grzegorz Olech
65
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:65
8/16/11 3:50:07 PM
66
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:66
8/16/11 3:50:09 PM
raya net
RAYA NET 20SL BLACK P54PU
+ BASE METALLIC
RAYA NET 20SL BLACK P54PU
Height adjustable backrest,
made of breathable mesh
Wide choice of colours for
the transparent backrest
fabrics
Výškově nastavitelné opěradlo
vyrobené z prodyšné síťoviny
Široký výběr z různých barev
průhledné síťoviny použité na
opěradle židle
more elements of the
system RAYA NET pages
120-121
více prvků systému RAYA NET
podívejte se na stránky:
120-121
design: Grzegorz Olech
RAYA NET 20SL BLACK P54PU + BASE CHROME
67
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:67
8/16/11 3:50:11 PM
UWU 20E BLACK P35PU
+ BASE CHROME
UWU 22SP BLACK P29PP
UWU 21SPL METALLIC P33PU
UWU 20SPL METALLIC P29PP
+ BASE CHROME
Height adjustable,
openwork, plastic backrest
with large, oval openings.
Backrest available with
additional upholstered
cushion
Wide seat
Coat hanger
Výškově nastavitelné,
prolamované, plastové
opěradlo s oválnými otvory.
Opěradlo k dostání
i s čalouněným panelem
Široké sedadlo
Ramínko na šaty
>>
UWU 21SPL CHROME P29PU
+ BASE BLACK
more elements of the
system UWU pages 134-135,
146-147
více prvků systému UWU
podívejte se na stránky:
134-135, 146-147
UWU 21SPL METALLIC P29PP + BASE CHROME
design: Tomasz Augustyniak
68
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:68
8/16/11 3:50:24 PM
uwu
69
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:69
8/16/11 3:50:31 PM
VERIS 10SFL METALLIC P48PU
VERIS 10SFL BLACK P48PU
VERIS 10SFL CHROME P48PU
more elements of the
system VERIS pages 38-41
více prvků systému VERIS
podívejte se na stránky: 38-41
70
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:70
8/16/11 3:50:33 PM
veris
VERIS 10SFL BLACK P48PU
VERIS 10SFL CHROME P48PU
VERIS 10SFL BLACK P48PU
71
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:71
8/16/11 3:50:48 PM
VERIS NET
100SFL CHROME P48PU
VERIS NET
101SFL CHROME P48PU
VERIS NET
100SFL BLACK P48PU
VERIS NET
101SFL CHROME P48PU
Transparent, breathable
backrest
Adjustable lumbar support
section
Additional inclination of the
seat’s front part
Transparentní, prodyšný
opěrák
Nastavitelná bederní opěrka
Přídavné nastavení sklonu
sedadla v jeho přední části
VERIS 101SFL BLACK P54PU >>
VERIS NET 101SFL BLACK P48PU
72
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:72
8/16/11 3:51:02 PM
veris net
73
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:73
8/16/11 3:51:27 PM
design: R&S Activa
74
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:74
8/16/11 3:51:30 PM
zack
ZACK 10SL BLACK P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL BLACK P54 PU
ZACK 10SL BLACK P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL BLACK P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL BLACK P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
ZACK 10SL CHROME P54 PU
75
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:75
8/16/11 3:51:32 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:76
a co s
78 -79
a c t i vvee
8 0 - 81
a rc a
82- 83
ariz
8 4 - 85
bit
86 -89
fan
9 0 - 93
f o r m at
fo
9 4 - 95
jet
9 6 - 97
kala
98-99
ko m o
10 0 -101
lider
102-103
ligo
10 4 -105
linu
uss
10 6 -107
muza
10 8 -10 9
n i ko
niko
110 -111
one
112-113
p l us n e w
114 -115
per fo III
116 -117
r ay a
118 -119
r ay a n e t
120 -121
re s s o
12 2-12 3
s e nsi
124 -127
sis
128 -129
s te p
13 0 -131
su n
132-133
uwu
13 4 -135
8/16/11 3:54:59 PM
conference
chairs
konferencní
židle
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:77
8/16/11 3:55:08 PM
78
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:78
8/16/11 3:55:10 PM
acos
ACOS 10V SATINE O
ACOS 20VN SATINE O
ACOS 10VN SATINE O
Solid and spacious
conference chair
High and low backrest
versions
Armrest with leather covers
Pevná a prostorná
konferenční židle
Verze s vysokým a nízkým
opěradlem
Područky s koženými krytkami
ACOS 10VN CHROME O
79
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:79
8/16/11 3:55:18 PM
ACTIVE 21V METALLIC PU
ACTIVE 21V METALLIC PU
ACTIVE 21VL METALLIC PU
ACTIVE 21VL METALLIC PU
Mechanism for simultaneous
seat slide and backrest tilt
Wood or PU finished armrest
Mechanismus spojující funkci
posuvu sedáku a nastavení
sklonu opěradla
Dřevěné nebo polyuretanové
područky
more elements of the
system ACTIVE pages 26-27,
44-45
více prvků systému ACTIVE
podívejte se na stránky: 26-27,
44-45
ACTIVE 21V CHROME PU
design: Grzegorz Olech
80
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:80
8/16/11 3:55:40 PM
active
81
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:81
8/16/11 3:55:51 PM
82
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:82
8/16/11 3:55:52 PM
arca
ARCA 21V CHROME PP
ARCA 21V BLACK
ARCA 21V BLACK
more elements of the system
ARCA pages 46-47
více prvků systému ARCA
podívejte se na stránky: 46-47
design: Ronald Straubel
ARCA 21V CHROME PP
83
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:83
8/16/11 3:55:59 PM
ARIZ 575V BLACK
ARIZ 550 V SATINE
ARIZ 570V METALLIC
WITH TABLE TOP (B)
ARIZ 570V METALLIC WITH
TABLE TOP (B) AND
BASKET FOR NEWSPAPERS (K)
Wide range of backrest
finishes: plastic, mesh,
upholstery
Stacking possibility even up
to 45 chairs (with the use of
a transportation trolley)
Wide variety of colours for
plastic bucket seats
Writing table on request
Optional basket for
newspapers
Combining rows possible
Mnoho možností provedení
opěradla: plast, síťovina,
čalounění
Možnost stohování až
45 židlí (možnost využití
transportního vozíku)
Široká škála barev plastových
skořepin
Možnost dodání se psacím
stolkem
Možnost dodání
s odkládacím košem na
noviny
Možnost spojování do řad
84
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:84
8/16/11 3:56:04 PM
ariz
ARIZ 555V SATINE 2P
85
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:85
8/16/11 3:57:00 PM
86
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:86
8/16/11 3:57:16 PM
bit
BIT 575 H CHROME 2P
BIT 560 H BLACK 2P
BIT 560 V CHROME 2P
BIT 575 H CHROME 2P
BIT 570 H CHROME 2P
BIT 560 V BLACK 2P
BIT 560 V CHROME 2P
BIT 575 H CHROME 2P
BIT 560 V CHROME 2P
BIT 560 H CHROME 2P
BIT 560 V CHROME
BIT 560 V CHROME 2P
BIT 560 V CHROME 2P
BIT 575 H CHROME 2P
BIT 570 V CHROME 2P
87
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:87
8/16/11 3:57:18 PM
BIT 555H METALLIC 2P
BIT 550H CHROME
BIT 570V METALLIC 2P
88
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:88
8/16/11 3:58:05 PM
bit
BIT 560V BLACK 2P
BIT 550V CHROME
BIT 570H CHROME 2P
89
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:89
8/16/11 3:58:15 PM
FAN 10V SATINE
FAN 10H CHROME
FAN 10V SATINE
FAN 10HS BLACK
Precise, contrasting stitching
Circular base version
equipped with memoryreturn swivel mechanism
Precizně provedené kontrastní
šití
Možnost dodání na centrální
kruhové podnoži vybavené
samovracecím otočným
mechanismem
more elements of the
system FAN pages 48-49,
92-93, 150-151
více prvků systému FAN
podívejte se na stránky: 48-49,
92-93, 150-151
FAN 10R CHROME
design: Piotr Kuchciński
90
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:90
8/16/11 3:58:23 PM
91
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:91
8/16/11 3:58:38 PM
92
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:92
8/16/11 3:58:39 PM
93
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:93
8/16/11 3:58:43 PM
FORMAT 20R CHROME
Version on a circular base
comes with memory-return
mechanism allowing the
automatic return to the
initial position of the chair
Verze na centrální kruhové
podnoži je dodávána se
samovracecím otočným
mechanismem, který
umožňuje automatické
vrácení kostry židle do výchozí
polohy
FORMAT 20R CHROME
FORMAT 20R CHROME
more elements of the
system FORMAT pages
28-29, 50-51
více prvků systému FORMAT
podívejte se na stránky: 28-29,
50-51
design: R&S Activa
94
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:94
8/16/11 3:58:45 PM
format
FORMAT 20R CHROME O
FORMAT 20R CHROME
95
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:95
8/16/11 3:58:54 PM
design: Ronald Straubel
96
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:96
8/16/11 3:59:00 PM
jet
JET RM CHROME
JET K2 H CHROME 2P
JET RW CHROME
JET RW CHROME
JET K1 H CHROME2P B
JET SM CHROME
JET RS METALLIC
JET K1 H CHROME 2P B
JET RF METALLIC
JET K1 V CHROME 2P
JET K2 V CHROME 2P
JET SC METALLIC
JET RG CHROME
JET K2 H CHROME 2P
JET K1C CHROME
97
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:97
8/16/11 3:59:04 PM
KALA 670H WOOD METALLIC
KALA 570H BLACK
KALA 570V CHROME
more elements of the
system KALA pages 138-141
více prvků systému KALA
podívejte se na stránky:
138-141
design: PDT
98
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:98
8/16/11 3:59:23 PM
kala
KALA 570H METALLIC
99
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:99
8/16/11 3:59:28 PM
100
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:100
8/16/11 3:59:29 PM
komo
KOMO H METALLIC
KOMO VN SATINE 2P
KOMO V CHROME 2P
KOMO H METALLIC 2P
101
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:101
8/16/11 3:59:32 PM
LIDER WOOD BLACK
LIDER METALLIC
LIDER CHROME PP
LIDER WOOD BLACK
LIDER WOOD BLACK
design: PDT
102
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:102
8/16/11 3:59:38 PM
lider
103
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:103
8/16/11 3:59:42 PM
104
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:104
8/16/11 3:59:43 PM
ligo
LIGO K33 H SATINE
LIGO K44 H CHROME
LIGO K11 H SATINE
LIGO K33 H CHROME
LIGO K14 H CHROME
LIGO K32 H CHROME
LIGO K33 H CHROME
LIGO K21 H METALLIC
LIGO K43 H CHROME
LIGO K33 H SATINE
LIGO K33 H SATINE
LIGO K13 H CHROME
LIGO K32 H BLACK
LIGO K12 H BLACK
LIGO K44 H CHROME
105
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:105
8/16/11 3:59:45 PM
LINUS 20V CHROME
LINUS 20V METALLIC
LINUS 20H METALLIC PP
LINUS 20V METALLIC
more elements of the
system LINUS pages 30-31,
52-53, 142-143
více prvků systému LINUS
podívejte se na stránky: 30-31,
52-53, 142-143
LINUS 20V METALLIC
design: Piotr Kuchciński
106
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:106
8/16/11 4:00:17 PM
linus
107
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:107
8/16/11 4:00:25 PM
108
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:108
8/16/11 4:00:32 PM
muza
MUZA CHROME PP
MUZA WOOD METALLIC
design: PDT
MUZA WOOD BLACK
MUZA WOOD METALLIC
109
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:109
8/16/11 4:00:33 PM
NIKO 21V CHROME H
NIKO 21V CHROME H
NIKO 71H CHROME O
more elements of the
system NIKO pages 32-33,
54-55
více prvků systému NIKO
podívejte se na stránky: 32-33,
54-55
design: Tomasz Augustyniak
110
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:110
8/16/11 4:00:38 PM
niko
NIKO 71H CHROME O
NIKO 71H CHROME H
NIKO 21V CHROME H
111
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:111
8/16/11 4:00:42 PM
ONE 21V BLACK PU
ONE 21H METALLIC PU
ONE 21H METALLIC PU
ONE 21H METALLIC PU
more elements of the
system ONE pages 34-35,
56-57
více prvků systému ONE
podívejte se na stránky: 34-35,
56-57
ONE 21VN CHROME O
design: Wolfgang Deisig
112
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:112
8/16/11 4:00:46 PM
one
113
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:113
8/16/11 4:00:52 PM
114
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:114
8/16/11 4:00:53 PM
plus new
PLUS NEW 11H METALLIC PU
PLUS NEW 11H METALLIC PU
more elements of the
system PLUS NEW
pages 60-61
více prvků systému PLUS NEW
podívejte se na stránky:
60-61
PLUS NEW 11H CHROME PU
115
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:115
8/16/11 4:00:54 PM
PERFO III 213VN CHROME PU
116
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:116
8/16/11 4:00:56 PM
perfo III
PERFO III 213VN CHROME PU
more elements of the
system PERFO III pages
36-37, 62-63
více prvků systému PERFO III
podívejte se na stránky: 36-37,
62-63
design: Grzegorz Olech
117
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:117
8/16/11 4:01:04 PM
RAYA 21H BLACK CASTORS
RAYA 21V CHROME P46PU
RAYA 21V CHROME
RAYA 21H BLACK P46PU CASTORS
RAYA 21V BLACK
RAYA 23H CHROME GLIDES
RAYA 21V BLACK
RAYA 21H BLACK P46PU CASTORS
RAYA 21V BLACK P46PU
RAYA 21V BLACK
RAYA 21H BLACK CASTORS
RAYA 21V CHROME P46PU
RAYA 21V BLACK P46PU
RAYA 21V CHROME
RAYA 21H BLACK CASTORS
RAYA 23V BLACK
118
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:118
8/16/11 4:01:13 PM
raya
more elements of the
system RAYA pages 64-65
více prvků systému RAYA
podívejte se na stránky: 64-65
design: Grzegorz Olech
119
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:119
8/16/11 4:01:28 PM
120
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:120
8/16/11 4:01:29 PM
raya net
RAYA NET 20V BLACK P46PU
RAYA NET 20V BLACK P46PU
more elements of the
system RAYA NET pages
66-67
více prvků systému RAYA NET
podívejte se na stránky: 66-67
design: Grzegorz Olech
RAYA NET 20V BLACK
121
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:121
8/16/11 4:01:33 PM
RESSO K14H CHROME 2P
RESSO K13H METALLIC
RESSO K11H CHROME
RESSO K14H CHROME 2P
Stacking possibilty
Four types of shell seats
Version with armrests
available
Stohovatelná židle
Čtyři typy skořepiny sedadel
K dispozici verze s područkami
122
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:122
8/16/11 4:01:45 PM
resso
RESSO K13H METALLIC
RESSO K11H CHROME
123
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:123
8/16/11 4:01:52 PM
124
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:124
8/16/11 4:01:55 PM
s ensi
sensi
more elements of the
system SENSI pages 126-127
více prvků systému SENSI
podívejte se na stránky:
126-127
design: PDT
125
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:125
8/16/11 4:01:56 PM
126
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:126
8/16/11 4:01:57 PM
sensi
SENSI K1H CHROME
SENSI K1H CHROME
SENSI K1CH METALLIC
SENSI K4H CHROME 2P
SENSI K1H CHROME 2P
SENSI K3H BLACK
SENSI K3H CHROME 2P
SENSI K1CH CHROME
SENSI K4H CHROME 2P
SENSI K2H CHROME 2P
SENSI K4H BLACK
SENSI K1H METALLIC
SENSI K1H CHROME
SENSI K1H CHROME2P
SENSI K1H CHROME
127
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:127
8/16/11 4:02:06 PM
SIS H METALLIC C
SIS H BLACK C
SIS H CHROME
SIS H CHROME C
SIS H CHROME
design: PDT
128
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:128
8/16/11 4:02:45 PM
sis
129
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:129
8/16/11 4:02:53 PM
STEP H BLACK
STEP V METALLIC
STEP V METALLIC
STEP V METALLIC
STEP V METALLIC
STEP V METALLIC
STEP V METALLIC
STEP V BLACK
STEP V METALLIC
STEP V BLACK
STEP V METALLIC
STEP H BLACK
STEP H BLACK
STEP V BLACK
STEP V METALLIC
STEP H BLACK
130
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:130
8/16/11 4:02:54 PM
step
more elements of the
system STEP pages 144-145
více prvků systému STEP
podívejte se na stránky:
144-145
design: Marc Ayache
131
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:131
8/16/11 4:03:23 PM
132
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:132
8/16/11 4:03:24 PM
sun
SUN H SATINE 2P
SUN V CHROME 2P
SUN H SATINE
Transparent, breathable
backrest fabric
Writing table on request
Transparentní prodyšná
síťovina na opěradle
Možno dodat se psacím
stolkem
design: PDT
SUN H BLACK 2PB
133
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:133
8/16/11 4:03:27 PM
UWU 20V CHROME PP
UWU 21V METALLIC PP
UWU 20H BLACK PP
UWU 21H CHROME PP
more elements of the
system UWU pages 68-69,
146-147
více prvků systému UWU
podívejte se na stránky: 68-69,
146-147
UWU 21H METALLIC PP
design: Tomasz Augustyniak
134
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:134
8/16/11 4:03:42 PM
uwu
UWU 20H BLACK PP B
135
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:135
8/16/11 4:03:49 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:136
kala
13 8 -141
linu
uss
142-143
s te p
14 4 -145
uwu
14 6 -147
8/16/11 4:03:50 PM
benches
lavice
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:137
8/16/11 4:03:50 PM
138
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:138
8/16/11 4:03:50 PM
kala
139
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:139
8/16/11 4:03:52 PM
140
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:140
8/16/11 4:03:53 PM
kala
KALA 570L3 METALLIC
more elements of the
system KALA pages 98-99,
138-139
více prvků systému KALA
podívejte se na stránky: 98-99,
138-139
design: PDT
141
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:141
8/16/11 4:03:55 PM
LINUS L3 METALLIC
more elements of the
system LINUS pages 30-31,
52-53, 106-107
více prvků systému LINUS
podívejte se na stránky: 30-31,
52-53, 106-107
design: Piotr Kuchciński
142
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:142
8/16/11 4:04:00 PM
linus
143
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:143
8/16/11 4:04:02 PM
144
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:144
8/16/11 4:04:03 PM
step
Two or three seat benches
Wide range of vivid colours
of plastic shell seats
2 nebo 3-místné lavice
Široká škála barev plastových
skořepin sedáků
STEP L2 METALLIC
more elements of the
system STEP pages 130-131
více prvků systému STEP
podívejte se na stránky:
130-131
design: PDT
145
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:145
8/16/11 4:04:05 PM
146
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:146
8/16/11 4:04:06 PM
uwu
UWU 20L3 METALLIC
UWU 21L2 METALLIC
more elements of the
system UWU pages 68-69,
134-135
více prvků systému UWU
podívejte se na stránky: 68-69,
134-135
design: Tomasz Augustyniak
147
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:147
8/16/11 4:04:08 PM
square
ro u n d
box
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:148
fan
150 -151
ko ko
152-155
pradera
15 6 -159
rafa
16 0 -161
s eat t l e
162-163
v a n co u vvee r
16 4 -169
8/16/11 4:04:09 PM
reception
systems
sezení
do recepcí
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:149
8/16/11 4:04:10 PM
150
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:150
8/16/11 4:04:10 PM
fan
FAN 20V SATINE
more elements of the
system FAN pages 48-49,
90-93
více prvků systému FAN
podívejte se na stránky:
48-49, 90-93
design: Piotr Kuchciński
151
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:151
8/16/11 4:04:14 PM
KOKO 1PE CHROME GLIDES
KOKO 1HE CHROME GLIDES
KOKO 1PE CHROME GLIDES
KOKO 1P CHROME
KOKO 1H CHROME
KOKO 1H CHROME
KOKO 1P CHROME
KOKO 1H CHROME
KOKO 1P CHROME
KOKO 10 CHROME
KOKO 1H CHROME
KOKO 1P CHROME
KOKO 10 CHROME
KOKO 1HE CHROME GLIDES
KOKO 10 CHROME
KOKO 1HE CHROME GLIDES
152
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:152
8/16/11 4:04:20 PM
koko
design: Tomasz Augustyniak
153
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:153
8/16/11 4:04:43 PM
154
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:154
8/16/11 4:04:44 PM
koko
Wide range of various sitting
arrangements possible to
create by joining seats and
tables of the system
Swivel version equipped
with memory-return
mechanism
Tables mounted on metal
frames in three different
sizes
Mnoho možností vytvoření
sedacích sestav spojením
sedáků a stolků tohoto
systému
Otočná verze vybavena
samovracecím mechanismem
Konferenční stolky na
kovových podnožích ve třech
různých velikostech
design: Tomasz Augustyniak
155
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:155
8/16/11 4:04:46 PM
156
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:156
8/16/11 4:04:48 PM
pradera
PRADERA 21 O METALLIC
Various system sitting
configurations possible to
build by joining seats with
different types of tables
Unique combination of
frame and the bucket seat
Low and high tables
complete the system
PRADERA 10 O CHROME
Různé konfigurace sedacích
sestav spojením sedacího
nábytku se stolky
Jedinečná kombinace
kovového rámu
a čalouněného korpusu
Nízké a vysoké stoly ucelují
tuto kolekci
design: Ronald Straubel
PRADERA 11 O CHROME
157
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:157
8/16/11 4:04:51 PM
158
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:158
8/16/11 4:04:54 PM
pradera
more elements of the system
PRADERA pages 156-157
více prvků systému PRADERA
podívejte se na stránky:
156-157
design: Ronald Straubel
159
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:159
8/16/11 4:04:59 PM
RAFA H CHROME
RAFA H CHROME
RAFA H METALLIC
RAFA H CHROME
160
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:160
8/16/11 4:05:02 PM
rafa
design: PDT
RAFA H CHROME
161
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:161
8/16/11 4:05:09 PM
SEATTLE 20 CHROME
SEATTLE 25 CHROME
SEATTLE 10 CHROME
design: PDT
162
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:162
8/16/11 4:05:10 PM
seattle
163
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:163
8/16/11 4:05:18 PM
VS 2,5 METALLIC
VS 1 METALLIC
VS 1 METALLIC
design: PDT
164
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:164
8/16/11 4:05:20 PM
vancouver square
165
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:165
8/16/11 4:05:25 PM
VR 2
VR 1
VR 2
design: PDT
166
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:166
8/16/11 4:05:26 PM
vancouver round
167
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:167
8/16/11 4:05:32 PM
VB 2 CHROME
VB 1 CHROME
VB 2,5 CHROME
design: PDT
168
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:168
8/16/11 4:05:32 PM
vancouver box
169
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:169
8/16/11 4:05:38 PM
More information on our
products and all marketing
materials are available
through PROFIm dealers or
on our website:
www.profim.eu
Pokud máte jakékoliv
pochybnosti nebo dotazy,
obraťte se na naše
obchodní oddělení nebo
autorizovaného distributora
PROFIm. Naše marketingové
materiály jsou k dispozici
prostřednictvím obchodníků
PROFIm nebo na našich
webových stránkách:
www.profim.cz
170
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:170
8/16/11 4:05:39 PM
marketing
171
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:171
8/16/11 4:05:46 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:172
8/16/11 4:05:50 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:173
8/16/11 4:05:50 PM
The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení produktů.
Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od původní barvy nábytku.
profi-zbiorczy_2011_eng-cz_176.indd Sec1:174
8/16/11 4:05:50 PM
profi-zbiorczy_2011_eng-ros_176.indd Sec1:173
8/17/11 10:37:30 AM
profi-zbiorczy_2011_eng-ros_176.indd Sec1:174
8/17/11 10:37:30 AM

Podobné dokumenty

3price group

3price group Snažíme se dívat dopředu vždy, když uvažujeme o novém produktu. Proto jsme se vždy koncentrovali na potenciál společnosti v oblasti výzkumu a investujeme do nejmodernějších technologií. Toto je i d...

Více

Profim

Profim and all for the benefit of our customers.

Více

Ceník - NO+BL Nábytek

Ceník - NO+BL Nábytek Stoly SF/SH/SR/SV/SW........................................... Vancouver Stoly ..............................168

Více

Ceník - naturehome.cz

Ceník - naturehome.cz Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák čalouněný, opěrka hlavy, Synchro, posuv a náklon sedáku a opěráku opěrák síťovina, opěrka h...

Více

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží Gmünd NÖ (ÖBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) P1080 P1081 P1082 P1083 P1084 P1095 P1096 P1097 P1098 P1099 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1125 P1126 P1128 P1129 P1130 P1141 P1142 P1143 P1144 P114...

Více

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek Pracovní židle ATRIA AR 10M, s mechanikou ORTHOPEDICK pro zdravé sezení, podnož leštěný alu, výškově stavitelný opěrák, nastavení hloubky sedáku, výškově na hloubkově stavitelné područky, přítlačná...

Více

fil12282

fil12282 rÛzn˘ch tvarÛ a velikostí vãetnû vífiiv˘ch masáÏních systémÛ, také vaniãky, sprchové kouty a kabiny. Potfieby, nároky a pfiání klientÛ jsou u spoleãnosti IDEAL STANDARD vÏdy v popfiedí zájmÛ. Proto na‰...

Více