Podpora rodiny v péči o umírajícího

Komentáře

Transkript

Podpora rodiny v péči o umírajícího
Podpora rodiny v péči o umírajícího
pacienta
Kateřina Hlaváčková
ÚVOD
• Sestry mají čtyři základní povinnosti: pečovat
o zdraví, předcházet nemocem, navracet zdraví
a zmírňovat utrpení
Z úvodu k Etickému kodexu sester ICN z r. 2000
Potřeby člověka
• vyjádření nedostatku
• ovlivňuje činnost člověka, jeho pozornost,
myšlení, emoce, vůli
• mění se v průběhu života
• jsou ovlivňovány kulturou
Potřeby umírajících
• přiměřené materiální podmínky a kvalitní
lékařská a ošetřovatelská péče
• potřeba nebýt sám
• potřeba komunikace s okolím
• potřeba soukromí a intimity
• potřeba projevu něžností
• potřeba pravdivé komunikace
• potřeba projevit úzkost, bolest, beznaděj
• potřeba plakat a truchlit…..
Rodina a blízcí nemocného
• podle Světové zdravotnické organizace
je rodina umírajícího součást týmu při jeho
ošetřování
• péči o příbuzné zahájit jíž v době stanovení
diagnózy a pokračovat během nemoci až
do doby krátce po smrti
Potřeby rodiny a pečujících
• pravdivé informace
• ujištění, že umírající člen rodiny nebude
trpět bolestí
• ujištění, že nebude umírat opuštěný
• praktická pomoc a odborné vedení
zdravotníků
• psychická podpora
• ujištění, že situaci zvládnou
Poskytujeme péči
• PACIENTOVI – kompletní lékařskou,
ošetřovatelskou, psychologickou, sociální, a dle
potřeby také duchovní péči v jeho domácím
prostředí
• JEHO RODINĚ A BLÍZKÝM – kteří jsou našimi
klienty, objednávají péči o svého nemocného
Ošetřovatelská kazuistika
• paní J.CH, 65 let
• diagnóza - ca rekta, generalizovaný do jater
a plic, stav po sigmoideostomii, těžká nádorová
kachexie, vaginální píštěl, infiltrace pochvy
tumorem, retence moči, dehydratace, dekubitus
v sakrální krajině
• indikace k léčbě symptomatické
Ošetřovatelská kazuistika
• nynější stav – při vědomí, orientovaná,
komunikuje, slabá a vyčerpaná
• hydratace hraniční, jí málo, nevolnost, zvracení
• močí do plen, unikání moči při zakašlání, stomie
odvádí malé množství tuhé stolice, páchnoucí
sekrece z rekta
• nesoběstačná
• bolesti konečníku i celého těla zejména při
manipulaci
• FF: TK 130/70 mm Hg, TF 102/min. pravidelná,
SpO2 – 88%, TT 36,6°C
Ošetřovatelská kazuistika
• sociální anamnéza – nemocná žije
ve společné domácnosti s manželem
• má dva syny, oba jsou ženatí a mají rodinu,
nežijí s rodiči, občas s péčí vypomohou
• pečující manžel je na péči prakticky sám
Ošetřovatelská kazuistika
• nemocná si přeje zůstat doma
• manžel má potíže s ošetřovatelskou péčí
• synové a snachy nejsou schopni pravidelně
vypomoci
• pro manžela byl také sled událostí a zhoršení
stavu manželky velmi náhlý
• manžel v chování projevuje smutek, beznaděj,
často pláče
Ošetřovatelská diagnostika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chronická bolest
Zhoršená pohyblivost
Funkční inkontinence moči
Deficit sebepéče při koupání ve všech oblastech
Nedostatečná výživa
Deficit tělesných tekutin
Porušená kožní integrita
Riziko infekce
Únava
Chronický zármutek
Beznaděj
Chronická bolest
• Durogesic náplast 25 mg ½ na 72 hodin
– dobré toleranci jsme náplast po 24 hodinách
navýšily na celou dávku (25 mg)
• Paralen 500 mg – 3x denně 1 tbl
• Sevredol 10 mg 1 tbl před denní toaletou
• SOS medikace – Sevredol 10 mg ½ tbl, nebo
Morphin 5 mg – 0,5 ml s.c.
Chronická bolest
• sledování projevů bolesti
• edukace manžela a názorné předvedení podání
SOS medikace (s.c kanyla „křidélko“)
• sledování efektu medikace
• manžel má k dispozici telefonní kontakt na
sestru
• vedení dokumentace a zápis podaných opiátů
do dokumentace
• průběžná konzultace aktuálního stavu s lékařem
Zhoršená pohyblivost
• nabídka pomůcek
• zapůjčujeme antidekubitní matraci
• edukace manžela o péči o kůži (Menalind,
ochranné krémy), o polohování a prevenci
proleženin
• kontinuální psychická podpora nemocné
i pečujícího
• ujištění, že náročnou situaci zvládnou
Funkční inkontinence moči
• na první návštěvě zaveden PMK
• edukace manžela jak o PMK pečovat
Deficit sebepéče
• Barthelův test základních všedních činností
vysoký stupeň závislosti
• každodenní návštěvy sestrou
• dopomoc s toaletou
• poučení o podávání
• nabídka Odlehčovacích služeb DHCD
Nedostatečná výživa a deficit
tělesných tekutin
• eliminace nežádoucích projevů souvisejících
s příjem potravy a tekutin – ZVRACENÍ
a NEVOLNOST - Haloperidol gtt 4 x denně 5 gtt,
při zvracení Torecan 1amp s.c.
• podávání malého množství jídla
• sipping - nutridrink
• podávání tekutin – stříkačkou, po lžičkách
• Hyperdermoklýza – podání infuze s.c. 500
– 1000 ml FR 1/1 nebo Gl 5%
• DŮSLEDNÁ PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ
Porušená kožní integrita
• sakrální dekubit, maligní krvácející zapáchající
rána v oblasti rekta a genitálu, kolostomie
• každodenní převazy dekubitu i rány za asistence
sestry
• edukace manžela a názorné předvedení výměny
stomie
Únava
• povzbuzení k zabezpečení klidného
a tichého prostředí
• eliminace všech rušivých prvků
• umožnění klidného a nerušeného spánku
• tichá přítomnost manžela i synů
Chronický zármutek a beznaděj
• stálá psychická a emocionální podpora nemocné
i pečujících
• zacházení s úctou, respektování intimity
• nabídka služeb psychoterapeutky, duchovního
• aktivní naslouchání – základní dovednost
sestry při saturaci této potřeby
Péče „post finem“
• nemocná po týdnu v naši péči umírá
• plačící manžel volá na pohotovostní telefon, aby
přijela sestra
• rodina není schopna jednat a nic konat
• sestra přibírá roli organizátorky – volá RZP,
s rodinou připravujeme osobní doklady, lékařské
zprávy nemocné
Péče „post finem“
• péče o mrtvé tělo je jedním z úkolů sestry,
umožňuje pozůstalým důstojné rozloučení se
s milovaným člověkem v domácím prostředí
• pro rodinu je důležitým okamžikem vidět
upravené tělo, které již nenese známky
utrpení a bolesti
• pozůstalostní návštěva
• KLUB PODVEČER
• služby psychoterapeutky
• možnost účasti primární sestry na pohřbu
Závěr
• náročná péče o pacientku vyžadovala
každodenní návštěvu sestry minimálně
1x denně
• návštěvy trvaly někdy i více než 2 hodiny
• aktivní zapojení a nasazení všech členů týmu
• nemocná zemřela důstojně, bez bolesti, čistá
a upravená ve svém prostředí v náruči svého
manžela, se kterým prožila celý život
S čím chodíme k pacientům?
• Převazový
a obvazový materiál
• Přístroje
• Injekční materiál
• Léky – ampulky
• Léky – tablety
• Léky – náplasti
• Jiné lékové formy
• Jiné vybavení
Převazový
a obvazový materiál
• obvaz, sterilní čtverce
• nůžky, peán, pinzeta
• rukavice (sterilní
i nesterilní)
• Inadine, Grasolind,
Aqua
• hadičky na pití
(stříkačkou), Pagavit
Zdravotnické přístroje
• svítilna
• tonometr
• fonendoskop
• prstový pulzní
oxymetr
Injekční materiál
• křidélka
• spojovací hadičky
• stříkačky
• jehly
• insulinky
• Con-zellin
• desinfekce – spray,
čtverečky
Léky – ampulky
• Morfin max. 60 mg !
• Pamba, Kanavit –
doporučen,
Dexamed, Tiapridal,
Novalgin, Furosemid,
Apaurin, Tisercin,
Haloperidol, Torecan,
Buscopan, Ubretid
Dolmina –
doporučena,
Tramal - doporučen
Léky - tablety
• Sevredol 20 mg (max.
5 tbl) nebo Sevredol
10 mg (max. 5 tbl)
• Fortecortin, Nizoral,
Furosemid, Novalgin,
Lexaurin, Tramal
– doporučen,
Diazepam
- doporučen
Léky – náplasti
• Durogesic 25 mg
• Durogesic 50 mg
• Durogesic 100 mg
á 1ks
Jiné lékové formy
• Haloperidol gtt.
• Mesocain gel
• Algifen gtt
• Diazepam rectal
(doporučen)
Jiné vybavení
• dle uvážení sestry, dle
aktuálního stavu
konkrétního pacienta,
dle domluvy
s lékařem DHCD
• PMK, sáčky na PMK,
masti (menalind),
infuzní roztok
• náhradní listy
do dokumentace
(po 1 ks)
Kontinuální podání léků
• opiáty, sedativa,
antiemetika a jiné
• pomocí kontinuálního
dávkovače
• podání s.c. do
podkoží pomocí jehly
s křidélkem
• dávkování na 24, 12,
8 … hodin
Podávání infuzí
• Hyperdermoklýza
- hydratace podáním
tekutiny
do podkoží
- s.c. zavedena jehla
- roztoky – F 1/1, Gl
5%,
isotonické roztoky
- dávka 500 – 1000
ml/den
Děkuji Vám za pozornost.

Podobné dokumenty