Plán činnosti na školní rok 2011/2012

Transkript

Plán činnosti na školní rok 2011/2012
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
školská právnická osoba
zřizovatel – Svazek obcí údolí Desné
Plán činnosti na školní rok 2011/2012
A – Oblast výchova a vzdělávání – str.2
B – Oblast spolupráce s rodiči – str.6
C – Řízení školy, kultura školy – str.7
D – Oblast materiálně-technická, ekonomické podmínky školy – str.8
E – Organizace školy – str.9
E.1 - vedení školy
E.2. – základní školství – stavy žáků, mateřské školy – stavy žáků
E.3. – třídnictví, vzdělávací programy
E.4. - učební plán školy
E.5. – zájmové vzdělávání, zvonění
E.6. – organizace šk. roku 2011/2012
E.7. – Kabinety
E.8. – Studijní volno
F – Plán akcí na školní rok 2011/2012 – str.20
1
Základní škola a Mateřská škola Údollí Desné
Plán činnosti na školní rok 2011/2012
Plán činnosti na školní rok 2011/2012 byl projednán na Školské radě
dne 31.8.2010
A – Oblast výchovy a vzdělávání
Motto:
Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej
odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a
přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout
všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení
a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Zaměřit se na oblasti:
1.Zdraví
Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu,
aby činností školy nebylo zdraví ţáků a pracovníků ohroţeno nebo zhoršeno. Zajistit ţákům dostatek
pohybu během přestávek i při relaxačních chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí
zajistit pobyt ţáků o přestávce mimo budovu školy.
Evidovat ţáky zdravotně postiţené, kontrolovat, zda jsou o problémech ţáků informováni všichni vyučující
ţáka. Problematiku zdravotních problémů ţáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na
pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto ţáky, sledovat,
zda jsou prováděna následná vyšetření. Škola se zapojila do pilotního ověřování IVýchP - smlouva
s rodiči, vyhlášeného MŠMT. Cílem je najít nové cesty k řešení a odstranění kázeňských problémů na
školách.
Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované a se SVPUCH bude prioritou DVPP.
Pořádat LVK v MŠ, na 1. stupni a na 2. stupni, dle zájmu ţáků a rodičů. Uskutečňovat plavecké kurzy od
MŠ. Nabídnout ţákům větší moţnosti sportovního vyţití v rámci školního klubu, činnost sportovní třídy –
6. ročník.
Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí ţáků a vyučujících – ve třídách kontrolovat
vhodnost školního nábytku a při plánování rozpočtu přidělovat prostředky na vybavení tříd.
2
2. Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u ţáků vědomí, ţe jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě
osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zaţití učiva nezatěţovat ţáky dalšími
nároky na vědomosti.
Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodrţování, reagovat na připomínky
rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci ţáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního
období, vést ţáky k nutnosti systematické přípravy.
Těţiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce ţáků ve škole během vyučování, sníţit
zatěţování ţáků a jejich rodičů domácí přípravou.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech
ţáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu ţáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udrţování
pořádku na lavicích a ve třídě.
Úkoly:
- prohlubovat spolupráci jednotlivých pracovišť svazkové školy, podporovat dobré klima ve škole
odpovídá: vedení školy
termín: celoročně
-
podporovat přeměnu školy transmisivní ve školu konstruktivní (uplatňování nových forem práce,
nových metod – projektové vyučování, zdůraznění práce s PC)- vyuţití nových počítačových
učeben na jednotlivých pracovištích
odpovídá : vedení školy
termín: celoročně
-
výuka dle ŠVP probíhá od 1. – 9. třídy
odpovídá: zástupkyně pro I. a II. stupeň, metodik I. st., koordinátor ŠVP
termín: celoročně
-
sportovní třídy v šestém ročníku
1. stupeň – sportovní přípravky v rámci krouţků
2. stupeň – 4 hod Tv (2 hod tělocviku dle ŠVP, 2 hod sportovní průpravy , od 7.-9. třídy jsou
pro sportovní průpravu vyuţity volitelné předměty.
odpovídá: zástupkyně pro I. a II, Ţaitlík, Svatoň
-
realizace činnosti školního klubu - rozšíření nabídky krouţků, podporovat volnočasové aktivity ţáků
odpovídá : zástupkyně pro I. a II. st. vedoucí školního klubu , TU
termín: celoročně
- pokračovat v propojování ŠVP základní školy, ŠVP pro ŠD se školním vzdělávacím
programem mateřských škol
odpovídá: zástupkyně pro I. a II. st , koordinátor ŠVP , zást. pro MŠ
termín: celoročně
-
pokračování v začlenění projektového vyučování do výuky (třídní, celoškolské projekty)
odpovídají: učitelé
termín : celoročně
3
-
realizace projektu EU: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2. výzva) – název projektu
„Rozvoj a inovace ICT vzdělávání ve svazkové škole Údolí Desné“
termín: celoročně
odpovídá: zást. 2.st. Koktavá
-
realizace projektu EU: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3. výzva) – název projektu
Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné. Začlenění rodilého mluvčího do výuky
od 1. – 9. třídy
odpovídá: zást 1. st. Navrátilová, Učňová
-
podání projektu EU peníze školám
termín: září - říjen
odpovídá: ŘŠ Bicanová, zást. 2.st. Koktavá
-
podání - vypracování projektu na podporu primární prevence sociálně patologických jevů
termín: září
odpovídá : Učňová, Rozsívalová
-
zapojení školy do pilotního ověřování IVých P – smlouvy s rodiči
termín: celoročně
odpovídá: ŘŠ. Bicanová, Rozsívalová
-
pokračovat v individuální péči o integrované ţáky
odpovídá: určení vyučující ČJ, výchovná poradkyně
termín: celoročně
-
realizovat plavecké kurzy : pro 2.,3. roč. na pracovištích Petrov, Sobotín, Rapotín
vyuţívání plavec. bazénu v hod. Tv, zájmových krouţcích
odpovídá : zást. I.st. Navrátilová, TU, uč. Tv
termín : podzimní a zimní měsíce
-
příprava zimního pobytu s lyţováním – MŠ
odpovídá : zást. pro MŠ Beňová
termín : zimní měsíce 2011/2012
-
příprava zimního pobytu s lyţováním – I. stupeň, dle zájmu ţáků
odpovídá : Gronych, Chlandová, Schlemmerová
termín : zimní měsíce 2011/2012
-
příprava zimního pobytu s lyţováním – II. stupeň
odpovídá : Ţaitlík, Stankuš
termín : zimní měsíce 2011/2012
-
pokračovat ve vydávání školního časopisu „ Lvíče“ – Klub novinářů
odpovídá : Vavříková, Stankuš
termín : 4 x ročně
-
účast na školních olympiádách, soutěţích v jednotlivých předmětech, testování ţáků – Cermat,
odpovídá : Matychová, zást. 2.st. Koktavá, zást. 1.st. Navrátilová
termín : dle vyhlášených termínů
4
-
(auto)evaluace vzdělávacích výsledků (vstupní, výstupní testy pro 5. a 9. roč.) - Scio
odpovídá : TU, zást. 2.st. Koktavá, zást. 1.st. Navrátilová
termín: dle nabídek
-
organizování akcí dle časového plánu akcí školy pro rok 2011/2012 (viz. bod H)
termín: celoročně
odpovídá: zást. 2.st. Koktavá, zást. 1.st. Navrátilová, určení pracovníci
3. Oblast pedagogická
Umoţňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich
nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity.
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nových organizačních forem vyučování a
zajišťování netradičního vybavení učeben.
Vzdělávání pedagogických pracovníků je obsaţeno v plánu DVPP a v plánu samostudia. Realizovat
školení týkajících se získaných projektů z EU - ICT, JAZ.
Úkoly:
udrţet co nejvyšší pedagogickou způsobilost sboru (aprobovanost)
odpovídá : vedení školy
-
pokračovat v kurzech a školeních v rámci výpočetní techniky
(viz. plán DVPP)
účastníci : určení pedagogové
termín : dle nabídky
- pokračovat v účasti na školení v oblasti péče o integrované ţáky (SVPUCH)
(viz. plán DVPP)
účastníci : určení pedagogové
termín : dle nabídky
-
péče o odbornou úroveň pedag. sboru – účast na školeních, seminářích - důraz na výuku
cizích jazyků, školení v oblasti ŠVP
odpovídá : vedení školy
termín : celoročně – dle nabídky
-
účastnit se kurzů a školeních – školní matrika Bakalář, www stánky školy
účastníci : Koktavá, Vavřík
termín : dle nabídky
- studium pedagogů:
Romana Kukulová – ukončení studia 1.stupně ZŠ (září)
5
B – Oblast spolupráce s rodiči
Pokračovat ve spolupráci s občanským sdruţením SRUD, které vzniklo 29.7.2008 na podporu
aktivit svazkové školy. Toto sdruţení je dobrovolné a výrazně pomáhá při organizování různých
mimoškolních aktivit. Sdruţení zaštiťuje rodiče a přátele školy ze všech školských pracovišť. Škola
realizuje spolupráci s rodiči dle plánu akcí školy a dle nabídky sdruţení.. Prezentace uskutečněných akcí
školy je zveřejňována v místním tisku jednotlivých obcí a www stránkách školy.
Úkoly:
-
spolupráce se Občanským sdruţením „Sdruţení rodičů Údolí Desné“ (SRUD)
předseda - pan Cikryt
odpovídá: TU, učitelé, vedení školy
termín: celoročně
-
pravidelné třídní schůzky
odpovídá : vedení školy, TU, učitelé, vych. ŠD
termín : 4 x ročně
-
získat rodiče k vedení zájmových krouţků, zapojení rodičů do aktivit školy - vyuţít pomoci
rodičů při zajišťování některých akcí (dle plánu SRUD) – spolupráce s Občanským sdruţením
odpovídá : TU, vedení školy
termín : celoročně
-
organizovat konzultace rodičů s vyučujícími, konzultace s vých.. poradkyní
odpovídá : TU, vých. poradce
termín : celoročně
-
spolupráce se sociálně-kulturními komisemi v obcích
odpovídá : Chlandová, Sehnalová
termín : celoročně
-
organizace školních výletů
odpovídá : TU, SRUD
termín : květen, červen
6
C - Oblast řízení
Při kontrolní činnosti se chceme sledovat celkový charakter výuky. Budeme hodnotit jak odbornost
výuky, tak způsob jakým vyučující formují vývoj ţáků a ovlivňují jejich postoje, sledovat jakým způsobem
to činí, zda ve všech dětech dokáţou respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Jak usilují o
zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání ţáků.
Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování ţáků. Sjednotit se v poţadavcích na chování ţáků,
důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Vyuţívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně
uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování vyuţívat spolupráci s
rodiči, policií, odbory sociální péče.
Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve
výuce, partnerského přístupu k ţákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních
zvláštností ţáků. Hospitační činnost bude také realizována v oblasti vzájemné hospitace mezi učiteli.
Klima a kultura školy
Klima školy vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci (ţáci, učitelé i rodiče) v naší škole cítí, jak
je prostředí motivuje k práci a studiu, ovlivňuje průběh učení i učební výsledky, apod. Klima školy se nedá
exaktně změřit a naplánovat, ale přesto je nutné na klimatu školy systematicky pracovat a zlepšovat je.
V práci pedagogů i ţáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce
na veřejnosti. Kaţdý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a
dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu ţáka k předmětu, hledat nové formy práce,
propagovat svoji činnost na veřejnosti.
Úkoly:
-
postupné uskutečňování změny kultury školy, v souvislosti s reorganizací školství
odpovídá : vedení školy
termín : horizont 2012
-
systematické budování image školy
odpovědnost : vedení školy, pedag. i provozní zaměstnanci školy
termín : trvale
-
prohlubovat spolupráci jednotlivých pracovišť svazkové školy, podporovat dobré klima ve škole
odpovídá: vedení školy
termín: celoročně
-
prezentace svazkové školy ve Školském výboru parlamentu ČR
odpovídá: ředitelka školy, předseda svazku
termín: říjen – prosinec 2011
-
vyuţití propagace školy v obecním regionálním tisku, na internetových stránkách školy
odpovědnost : Vavřík, Chlandová, Gronych, zást. pro I. a II. st.,
termín: trvale
-
vytváření příjemného pracovního prostředí pro ţáky i pracovníky školy,
spolupráce se zřizovatelem
odpovědnost : vedení školy, učitelé, správce budov
termín : trvale
7
D – Oblast materiálně technická,ekonomické podmínky
Pro sjednocení úrovně materiálně technického vybavení všech pracovišť svazkové školy
vstupuje vedení školy do projektů EU za účelem získání finančních prostředků k modernizaci jednotlivých
pracovišť a zvyšování úrovně vzdělávání pedagogů i ţáků. Obce, které zřizují školu, přispívají finančními
dotacemi na rozvoj svazkové školy, jak z vlastních zdrojů, tak i z prostředků EU.
Úkoly:
-
prohlubovat spolupráci se zřizovatelem – oblast rozvoje svazkové školy
odpovědnost : řed. školy
termín : celoročně
-
podání projektu na zateplení budovy a výměny oken v petrovské škole
odpovědnost : vedení obce Petrov
termín : prosinec 2011
-
otevření zrekonstruované třídy – odborná učebna JAZ- pracoviště ZŠ Petrov,
vyuţítí nových technologií, e-learningového vučování, evaluační a kariérové poradenství
termín: celoročně
odpovědnost : vedení školy, pedagogičtí pracovníci
-
otevření zrekonstruovaných tříd – školní druţina, šk. klub, relaxační místnost v ZŠ Sobotín,
odpovědnost : Chlandová, pedagogičtí pracovníci
-
doplňování a obměňování materiálního vybavení I. a II. stupně
odpovědnost : vedení školy,
termín : celoročně
-
obnova fondu učebnic
odpovídá : Matychová, zást. pro I. a II. st.,
termín : celoročně
8
E - Organizace školy
E/1 Vedení školy:
Ředitelka svazkové školy
Zást. ŘŠ pro II. stupeň
Zást. ŘŠ pro I. stupeň
Zást. ŘŠ pro MŠ
Ved. učitelka odl. pracoviště – ZŠ Sobotín
Ved. učitelka MŠ Skleněnka
Ved. učitelka MŠ Sluníčko
Mgr. Eva Bicanová
Mgr. Petra Koktavá
Mgr. Ludmila Navrátilová
Helena Beňová
Mgr. Martina Chlandová
Milena Sehnalová
Hana Mullerová
Ekonom školy
Správce – školník
Asistentka řed. školy, personalista
M. Muroňová, od 5.10. Hana Witerová
Milan Kutlák
Miroslava Jurečková
ICT koordinátor
ICT metodik
Koordinátor ŠVP
Výchovný poradce
Prevent. pat. jevů
FKSP
E/2
Mgr. Koktavá
Dr. Vavřík
Mgr. Vavříková
Mgr. Rozsívalová, Mgr. Bicanová
Mgr. Učňová
Mgr. Navrátilová, Mgr. Pospíšil
Základní školství - stavy žáků
Školní rok 2011/2012
I.stupeň (14 tříd)
Petrov = CH+D
9
17
9
12
27
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
=
5+4
=
6+11
=
4+5
=
6+6
=
13+14
8. třída
9. třída
12+8
=
7+11
=
12+10
=
7+13
=
8+7
10
13
20
11
= 5+5
= 8+5
= 8+12
= 6+5
-
54
14,8
19,0
13,5
6.A = CH+D
20
20
19
23
7. třída
=
95
II.stupeň (8 tříd)
6. třída
20
18
22
20
15
Sobotín = CH+D
74
I. st.
l.st.průměr na třídu
Rapotín = CH+D
=
10+10
=
14+6
=
14+5
=
9+14
ll. st.
ll.st.průměr na třídu
6.B = CH+D
22
15
16
24
=
7+15
=
9+6
=
11+5
=
11+13
82
77
20,5
19,25
Celkový počet žáků ve škole
Celkem průměrný počet žáků na třídu (celkem 22 tříd)
Celkem = CH+D
39
48
51
43
42
= 22+17
= 21+27
= 24+27
= 19+24
= 21+21
223
15,93
Celkem = CH+D
42
35
35
47
= 17+25
= 23+12
= 25+10
= 20+27
159
19,87
382
17,36
9
Mateřské školy – stavy žáků
1. Mateřká škola – Petrov nad Desnou 171
počet ţáků
50
Výuka probíhá dle ŠVP Rok v mateřské škole č.j.: ZSaMSUD 525/2011
2. Mateřská škola – Petrov nad Desnou 87
počet ţáků
55
Výuka probíhá dle ŠVP Rok v mateřské škole č.j.: ZSaMSUD 523/2011
3. Mateřská škola – Rapotín 556
počet ţáků
75
Výuka probíhá dle ŠVP Rok v mateřské škole č.j.: ZSaMSUD 524/2011
E/3 Třídnictví, vzdělávací programy- pracoviště Petrov
Počet žáků
Třída/
ročník
Vzdělávací program
žáků
chlapců
dívek
Třídní učitel
5
6
4
6
13
34
4
11
5
6
14
40
Iva Kvapilíková
/
Ester Maláčová
/
Jana Schlemmerová
/
Věra Šebestová
/
Marie Pospíšilová
/
I.st.
9
17
9
12
27
74
6.A/6.
20
10
10
Svatopluk Pospíšil
/
6.B/6.
22
7
15
Ivo Ţaitlík
/
7.A/7.
20
14
6
Martin Vavřík
/
7.B/7.
15
9
6
Ivona Loubalová
/
8.A/8.
19
14
5
Alexandr Stankuš
/
8.B/8.
16
11
5
Jana Učňová
/
9.A/9.
23
9
14
Markéta Mátychová
/
9.B/9.
24
11
13
Petra Koktavá
/
159
85
74
1.A/1.
2.A/2.
2.A/3.
4.A/4.
5.A/5.
II.st.
ŠVP
10
Třídnictví, vzdělávací programy - pracoviště Rapotín
Počet žáků
Vzdělávací program
Třída/
ročník
žáků
chlapců
dívek
Třídní učitel
ŠVP
1.C/1
20
12
8
Olga Kalinová
/
2.C/2
18
7
11
Matina Galbavá
/
3.C/3
22
12
10
Ludmila Navrátilová
/
4.C/4
20
7
13
Martin Gronych
/
5.C/5
15
8
7
Romana Kukulová
/
I.st.
95
46
49
Třídnictví, vzdělávací programy - pracoviště Sobotín
Počet žáků
Třída
ročník
žáků
Vzdělávací program
chlapců
díve
Třídní učitel
ŠVP
1. B/1.
10
5
5
Marcela Navrátilová
/
2.B/2.
13
8
5
Jana Cekrová
/
3.B/3.
20
8
12
Lucie Chudá
/
4.B/4.
11
6
5
Chlandová Martina
/
I.st.
54
27
27
V 1.- 9. ročníku bude probíhat výuka dle ŠVP - Tvořivá škola pro život čj.: 237/2009
První stupeň :
- Rapotín (1. – 5. třída) - výuka v samostatných třídách.
- Sobotín (1. – 4. třída) - v 1. a 2. třídě samostatně výuka hlavních předmětů Čj, M, ČJS, AJ
ostatní předměty spojeny (HV, VV, TV, PČ).
Ve 3. a 4. třídě výuka v samostatných třídách.
- Petrov (1. – 5. třída) - v 1. a 2. třídě samostatně výuka Čj, M, AJ, ostatní předměty spojeny (ČJS,
HV, VV, TV, PČ).
Ve 3. a 4. třídě samostatně výuka Čj, M, ostatní předměty spojeny (ČJS, AJ, HV, VV, TV, PČ, Inf).
4. třída – výuka samostatně.
Druhý stupeň:
- výuka v samostatných paralerních třídách, od 7. třídy do 9. třídy rozšířená nabídka volitelných
předmětů - konverzace AJ, konverzace v RJ, technické kreslení, sportovní průprava dívky,
sportovní průprava chlapci, psaní na PC všemi deseti, dramatická výchova, další cizí jazyk – NJ,
práce v domácnosti a na pozemku, informatika
11
E/4 Učební plán školy – dle ŠVP
1. stupeň
český jazyk
cizí jazyk
matematika
informatika
člověk a jeho svět
hudební výchova
výtvarná výchova
praktické činnosti
tělesná výchova
Celkem
1. ročník
7+1
0+1
4
2. ročník
8+1
0+1
4+1
2
1
1
1
2
22
3. ročník
7+1
3
4+1
0+1
2
1
1
1
2
24
4. ročník
7+1
3
4+1
0+1
3
1
2
1
2
26
2
1
1
1
2
20
7. ročník
4+1
3
4+1
8. ročník
4+1
3
4+1
9. ročník
4+1
3
4+1
celkem
20(5)
13(1)
20(5)
1
1+1
2
2
2
1+1
1
2
2
2
1+1
2
1+1
1
1
4
8(2)
7(1)
6(1)
1
1
2
1
2
1
2
1
7
4
1
2
1
2
1
1
1
1
4
6
2
8
3
(9)
122
P2. 2.stupeň
6. ročník
český jazyk
3+2
cizí jazyk - AJ
3+1
matematika a její apl.
3+2
inf. a kom.technol.
1
5. ročník
6+1
3
4+1
1
3+1
1
2
1
2
26
celkem
40(5)
11(2)
24(4)
3(2)
13(1)
5
7
5
10
118
Člověk a jeho svět
Člověk a příroda
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
Clověk a společnost
dějepis
výchova k obč.
Umění a kultura
hudební výchova
výtvarná výchova
Clověk a zdraví
výchova ke zdraví
tělesná výchova
1
2
2
2
1
2
29
1
0+3
30
1
0+3
32
1
0+3
31
Člověk a svět práce
praktické činnosti
volitelné předměty
Celkem
Pozn: volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace, ţáci si vybírají od 7. ročníku volitelné předměty v časové dotaci
3 hodiny týdně takto:
1 hodinu týdně buď předmět Informatika nebo předmět Práce v domácnosti a na pozemku
Další 2 hodiny týdně druhý volitelný předmět (nebo kombinaci dvou volitelných předmětů po hodině týdně (viz.tabulka)
12
Učební plán sportovní třídy platný od 1. září 2011
2. stupeň
6. ročník
Jazyk a jazyk. komunikace
český jazyk
cizí jazyk - AJ
matematika a její apl.
inf. a kom.technol.
3+2
3
3+2
1
Člověk a jeho svět
Člověk a příroda
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
1
2
2
Clověk a společnost
dějepis
výchova k obč.
1
1
Umění a kultura
hudební výchova
výtvarná výchova
1
2
Clověk a zdraví
výchova ke zdraví
tělesná výchova
1
2
Člověk a svět práce
praktické činnosti
volitelné předměty
Celkem
0+2
29
Třídy v 7. – 9. ročníku jsou vyučovány podle normálního učebního plánu
Nápravy:
Integrovaní ţáci :
poruchy učení - nápravu zajišťují vyučující českého jazyka dle IVP
jednotlivých ţáků
logopedie - nápravu zajišťují vyučující ČJ – I.st. a učitelky MŠ pod vedení
specialisty z SPC Schola Viva
Redukace
7. tř.
9. tř.
8. tř.
pondělí
úterý
čtvrtek
14,00 – 15,00 hod
14,00 – 15,00 hod
14,00 – 15,00 hod
Loubalová
Rozsívalová
Loubalová
Svazková škola se zapojila do pilotního ověřování IVýchP – smlouvy s rodiči - řešení kázeňských
problémů na škole.
13
E/5 Zájmové vzdělávání
Školní družina:
1 oddělení s pravidelnou docházkou ZŠ Petrov vychovatelka ŠD – Kantorková
1 oddělení s pravidelnou docházkou ZŠ Sobotín vychovatelka ŠD – Ničová
1 oddělení s pravidelnou docházkou ZŠ Rapotín vychovatelka ŠD – Dvíţová
Školní družina pracuje dle ŠVP Tvořivá škola pro život č.j.: 239/2009
Školní klub
Na škole je rozšířena nabídka zájmového vzdělávání o školní klub. Ţáci 2.stupně a ţáci, z prvního stupně,
kteří nejsou zapsáni do ŠD mohou navštěvovat krouţky ŠK.
Školní klub pracuje dle ŠVP Tvořivá škola pro život č.j.: ZSaMSUD 203 /2010
Sezam kroužků:
Keramika I.
Vaření
Internet 4.,3.tř
Florbal
Keramika II.
Angličtina 1.,2. tř
Mažoretky
Myslivecký
Pohybové hry
Pěvecký
Myslivost
Počítačový
Přírodovědný
První krůčky v hudbě
Aerobik
Chovatelský
Sportovní hry
Dvíţová
Kukulová
Gronych
Svatoň
Dvíţová
Connell
Bartošová
Boţovský
Galbavá
Kalinová
Boţovský
Chudá
Uhmannová
Cekrova
Chlandová
Hofshneiderová
Ţaitlík
Dovedné ruce
Výtvarný kroužek
Sportovní hry
Sportovní hry
Tvořivá dílna
Zdravotnický
Sboreček
Flétna 2. tř
Flétna 3.tř
Zdravotní TV
Francouzština
Novinářský
Odbíjená
Taneční
Přírodovědný
Matematický
Florbal hoši 6. – 9. tř
Matematický
Volnočasové činnosti
Ničová
Uhmannová
Markéta Chlandová
Ţaitlík
Kvapilíková
Šebestová
Maláčová
Schlemmerová
Maláčová
Schlemmerová
Strnadová
Vavříková, Stankuš
Svatoň
Pospíšilovi
Vavřík
Mátychová
Ţaitlík
Koktavá
Schlemmerová, Ţaitlík
14
Zvonění
– pracoviště Petrov, Sobotín
1.varianta: polední přestávka po 5. vyučovací hodině
1. hodina: 8:00 - 8:45
2. hodina: 8:55 - 9:40
3. hodina: 9:50 - 10:35
4. hodina: 10:50 - 11:35
5. hodina: 11:45 - 12:30
6. hodina: 12:30 - 13:25 PP
7. hodina: 13:25 - 14:10
8. hodina: 14:20 - 15:05
7. (8. hodina - pokud je dvouhodinovka Tv, není přestávka)
0. hodina: 7:00-7:45
2.varianta: bez polední přestávky
1. hodina: 8:00 - 8:45
2. hodina: 8:55 - 9:40
3. hodina: 9:50 - 10:35
4. hodina: 10:50 - 11:35
5. hodina: 11:45 - 12:30
6. hodina: 12:40 - 13:25
3. varianta: polední přestávka po 4. hodině
1. hodina: 8:00 - 8:45
2. hodina: 8:55 - 9:40
3. hodina: 9:50 - 10:35
4. hodina: 10:50 - 11:35
5. hodina: 11:35 - 12:25 PP
6. hodina: 12:25 - 13:10
7. hodina: 13:20 - 14:05
Provoz družiny – Petrov, Sobotín
Petrov - provoz školní družiny:
7,00 – 7,40
11,35 – 15,35
Sobotín - provoz školní družiny :
6:30 - 7:40
11:35 - 15:45
15
Zvonění
– pracoviště Rapotín
dopolední vyučování
1. hodina
8.15 – 9.00
malá přestávka
(10 min )
2. hodina
9.10 – 9.55
svačinová přestávka
(15 min )
3. hodina
10.10 – 10.55
relaxační přestávka
(20 min.)
4. hodina
11.15 – 12,00
malá přestávka
(10 min )
5. hodina
12.10 – 12.55
malá přestávka
(10 min )
přestávka
(10 min)
odpolední vyučování
po 4. hodině
6. hodina
13,00 – 13.45
7. hodina
13.55 – 14.40
Rapotín-provoz školní družiny
6,20 – 7,55
12,00 – 15,30
16
E/6 Organizace školního roku 2011/2012
Zahájení školního vyučování 2011/2012:
ZŠ a MŠ Údolí Desné 1.9.2011
Podzimní prázdniny:
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2011
Vánoční prázdniny:
pátek 23. prosince 2010 - 2. ledna 2012, vyučování
začne v pondělí 3. ledna 2012
Ukončení vyučování v prvním pololetí
31.1.2012
Pololetní prázdniny:
3 února 2012
Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 5.dubna a pátek 6. dubna 2012
Ukončení vyučování v druhém pololetí
29. června 2012
Hlavní prázdniny:
od soboty 30.června 2012 – do neděle 2.9. 2012
Období školního vyučování 2011/2012
začne ve pondělí 3.9.2012
Jarní prázdniny:
termín
okresy
5.3. – 11.3.2012
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněţnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník
Zápis do 1. ročníku :
leden – únor 2012 na všech pracovištích svazkové školy
Plán třídních schůzek:
13.10. 2011- P, 29.9.2011-S, 4.10.2011-R
8.11.2011
10. 1.2012
6.3. 2012
22.5. 2012
Plán pedagogických rad:
31.8.2011
15.11.2011
24.1.2012
6.3..2012
20.6.2012
17
E/7 Kabinety
pracoviště Petrov – odpovědní učitelé
Zeměpis
A. Stankuš
Matematika, fyzika
M. Vavříková
Chemie, přírodopis
M. Vavřík
Tělesná výchova
M. Svatoň
Dějepis
S. Pospíšil
Učitelská knihovna
J. Učňová
Ţákovská knihovna
M. Pospíšilová
Český jazyk
I. Loubalová
Cizí jazyky
J. Učňová
Hudební výchova
V. Šebestová
Kabinet 1. stupně
E. Maláčová
Sklad učebnic
M. Mátychová
PC
P. Koktavá
Správce odborných učeben:
F,CH.Jaz. uč. – M. Vavříková
PC I. (terminálová) – P. Koktavá
PC II. – I. Ţaitlík
pracoviště Rapotín
Kabinet – AJ,ČJ
ŠD, Výchovy
Sklad učebnic
Učitel. a ţákovská knihovna
Matematika
Čl-s
R. Kukulová
M. Dvíţová
L. Navrátilová
I. Kalinová
M. Galbavá
M.Galbavá
Správce odborných učeben:
Vv – E. Bicanová
Jaz.uč. – R. Kukulová
PC – M. Gronych
J. Ničová
L.Chudá
J. Cekrová
J. Ničová
M. Navrátilová
M.Chlandová
Správce odborných učeben:
PC – M. Chlandová
pracoviště Sobotín
Tělesná výchova
Vv, Čl-s
Kabinet ČJ
Ţákovská knihovna
Kabinet M
Kabinet AJ
předsedové předmětových komisí
Český jazyk
Matematika
Cizí jazyky
Metodik pro 1. stupeň ZŠ
1.st. Petrov
1.st. Sobotín
V. Šebestová
M. Mátychová
A. Strnadová
L. Návrátilová
I. Kvapilíková
M. Chlandová
18
E/8
Studijní volno
Čerpání studijního volna 2011/2012
ZŠ
1.
Bicanová E.
2.
Cekrová J.
3.
Dvíţová M.
4.
úvazek
26.,27.10.
23.12.
27-30.12
3.2.
5.-.11.3. 5.-6.4.
2 dny
1 den
4 dny
1 den
5 dnů
SV dle úv.
2 dny
k čerpání
1
2
1
4
0
3
2
12
12
0,954
2
1
4
0
2
2
11
11
Chlandová M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
5.
Chudá L.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
6.
Galbavá M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
7.
Gronych M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
8.
Kalinová O.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
9.
Karkošková J.
0,318
0
0
4
0
0
0
4
4
10.
Koktavá P.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
11.
Kukulová R.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
12.
Kvapilíková I.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
13.
Loubalová I.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
14.
Maláčová E.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
15.
Mátychová M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
16.
Navrátilová L.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
17.
Navrátilová M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
18.
Pospíšil S.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
19.
Pospíšilová M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
20.
Rozsívalová J.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
21.
Schlemmerová J.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
22.
Stankuš A.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
23.
Strnadová A.
0,636
0
1
4
0
1
2
8
8
24.
Svatoň M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
25.
Šebestová V.
0,818
2
1
4
0
1
2
10
10
26.
Učňová J.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
27.
Vavřík M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
28.
Vavříková M.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
29.
Ţaitlík I.
1
2
1
4
0
3
2
12
12
ŠD
1.
Kantorková M.
0,75
1
1
4
0
1
2
9
9
2.
Ničová J.
0,89
2
1
4
0
2
2
11
11
3.
Dvíţová M.
0,6
0
1
4
0
0
2
7
7
4.
Jurečková M.
0,32
0
0
4
0
0
0
4
4
19
F - Plán akcí na školní rok 2011/2012
R – Rapotín
září
říjen
P – Petrov
S - Sobotín
10.
11.
12.
13.
1. září slavnostní zahájení školního roku
31. 8. 1 pedagogická rada
školení „První pomoc“ - všichni zaměstnanci
školení v rámci projektů ICT, JAZ
2. -6. 9. GO pro ţáky 5.a 6. tříd, sportovní dopoledne
schůze SRPŠ a třídní schůzky – 5.10. P, 29.9. S, 4.10. R
16.9. Den s lesy ČR - 3. a 4. tř.- Velké Losiny - tř. učitelé
27.9. Beseda – dopravní výchova 4. č. ročník -R
27.9. Koncert 1.st. Česká umělá píseň - P
Koncert 2. st. Filmová a muzikálová tvorba - P
Den evropských jazyků – září – P,R,S
sběr papíru S
beseda se Sokolníky pro 1.stupeň S
logopedické vyšetření SPC- p. Hradilová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
beseda v městské knihovně - P
zahájení projektu Moje kniha
4.10. Dopravní hřiště Zábřeh - 4. tř. - R, S, P
sběr papíru - R
pásmo při vítání občánků- R, S
Drakiáda - S
besedy v městské knihovně - R
Praha historická – exkurze 9. tříd
školní kolo – přírodovědný klokan
Haloween , Den strašidel, zábavné dopoledne, diskotéka S, P
filmové představení - R
interaktivní výuka - instruktáţ (Gronych)
26. a 27.10. - podzimní prázdniny
projekt zdravá výţiva – S
sběr papíru - S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pasování prvňáčků – R, 1.11.
Pasování prvňáčků - S, 8.11.
Pasování prvňáčků – P, 15.11.
zahájení plaveckého výcviku 2. a 3.tříd
florbalová liga 2.st.
sběr papíru - P
besedy Poradna pro zdraví - R
přednášky KPP Pontis Špk P, 2.st.
třídní schůzky : 8.11 - P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
listopad
20
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.11.- 2. pedagogická rada
prezentace škol - tř. uč.9. tříd
besedy v knihovně
inventarizace
do 30.11. odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
30.11. Cena přátelství – literární soutěţ
prosinec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5.12. - Mikuláš + nadílka - celá škola
přednášky KPPP Pontis Špk P, 2.st.
přednášky KPPP Policie Špk P, 2.st.
Diakonie - vánoční pásmo - uč. 1. st.
Vánoční dílna pro rodiče, jarmark - R, P, S
10.12. O cenu barda Marigola – literární soutěţ
vánoční besídky, Představení pro vánoční besídku
projekt ZŠ Rapotín a MŠ Skleněnka– Netradiční vánoční karneval
Loučenská vločka – Smíšci
divadelní, filmové představení
florbalová liga 2.st.
13.12. vánoční koncert Countrio – S
23.12.- 2.1. vánoční prázdniny
24.1. pedag.rada
leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.1. třídní schůzky
přednášky KPPP
soutěţ v bobování - R
LVK
24.1. - 3. pedagogická rada
Den otevřených dveří
zápis do 1. tříd – 18.1. (úterý)
olympiáda Čj
projekt Zvířátka v zimě – S
3. roč. flor. turmaje ZŠ a MŠ
31.1. - pololetní prázdniny
únor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ZŢS - beseda - S
LVK
zeměpisná olympiáda
Moravský zvoneček - uč. 1. stupně
Pěvecká soutěţ - Superstar 1.st. - P
18.2. 3. školní ples
Masopustní rej - S
ukončení projektu Moje kniha
okresní kolo konverzační soutěţe v AJ
5.3-11.3. jarní prázdniny
21
březen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Videopohlednice z mého města – P
Naše svazková škola má talent - S
výchovný koncert - R
Klokan, Cvrček, Pythagoriáda - uč. M + 1. st.
matematická, biologická a fyzikální olympiáda- učitelé M, Př, Fy
6.3. ped. rada
6.3. třídní schůzky,
12.3. flor. liga 2.st.
3. roč. fotbalového turnaje MŠ
přednášky KPPP MěÚ Špk
recitační soutěţ - R
odevzdání přihlášek na střední školy dle poţadavků škol
sběr papíru – S
Švindlová princezna a princ R,
Projekt vítání jara – Morena – S, R, P
duben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16.
9.
10.
11.
Pythagoriáda
projekt Šťastná planeta – projekt pro předškoláky i školáky - S
18.4. PROJEKT MOJE KNIHA - vyhodnocení
velikonoční pásmo pro Diakonii a v Domově důchodců
školní kolo dopravní soutěţe
Den Země - celoškolský projekt
projekt zdravé zuby
sběr papíru – S,P,R
přednášky KPPP MěÚ Špk
projekt Čarodějnice - R, S, P
3.roč. flor.turnaje o pohár ředitelky 4. - 6. tř.
21.-22. 4. velikonoční prázdniny
květen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
soutěţ Hlídky mladých zdravotníků – P
Svátek matek - pásmo pro rodiče, Diakonii a domov důch. - 1. st.
22.5. tř. schůzky
beseda s hasiči
KPPP - poradna pro ţeny a dívky - Zázrak ţivota - 7. tř.
projekt Květinový týden - S
školní výlety I. st. – R,P,S
Mc Donald cup v kopané 2.st.
červen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atletická olympiáda – R, S, P
dopravní soutěţ
školní výlety II. st. – P
23.6. - 5. pedagogická rada
Vyřazování deváťáků
přednášky KPPP – PPP Špk
20.6. ped. rada
Zahradní slavnost, akademie
22
23

Podobné dokumenty

Plán činnosti na školní rok 2010/2011

Plán činnosti na školní rok 2010/2011 Pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením SRUD, které vzniklo 29.7.2008 na podporu aktivit svazkové školy. Toto sdružení je dobrovolné a výrazně pomáhá při organizování různých mimoškolních ak...

Více