Výroční zpráva 2008 - Oblastní charita Znojmo

Transkript

Výroční zpráva 2008 - Oblastní charita Znojmo
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
V Ý R O È N Í Z P R Á VA
2008
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
Úvodní slovo
Charitní ošetøovatelská služba
Charitní peèovatelská služba
Denní stacionáø sv. Damiána
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Domov pro matky v tísni Znojmo
Poradna pro obìti domácího násilí TEREZA
Magdala
Chránìná dílna sv. Kláry
Osobní asistence
Klub s asistencí
Krizový dobrovolný tým
Sociální poradenství
Rodinný sociální asistent
Dobrovolnické centrum
Tøíkrálová sbírka
Pomoc na Ukrajinì
AURIS - Klub neslyšících Znojmo
Další èinnost
Kurzy znakové øeèi
Charitní šatníky
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Klub Coolna
Významné události roku 2008
Finanèní zpráva Oblastní charity Znojmo 2008
Organizaèní struktura
Výkaz majetku a zdrojù Oblastní charity Znojmo za rok 2008
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2008
Výroèní zpráva za rok 2008
Vážení pøátelé,
srdeènì Vás zdravím pøi ètení Výroèní zprávy 2008. Jsem velice rád, že jste si ji otevøeli a chtìl
bych Vás pozvat k jejímu pøeètení až do konce. Protože na konci se mùžete doèíst, jak to všechno
dopadlo.
Chtìl bych podìkovat všem, kteøí nám pomáhají pomáhat. Jsou to již naši osvìdèení
dobrovolníci, kteøí pomáhají vždy tam, kde je potøeba, dobrovolníci, kteøí jako tøíkráloví koledníci
chodí v mraze vybírat pomoc potøebným, jsou to naši zamìstnanci, kteøí mnohdy nad rámec
svých povinností plní nároèné úkoly. Dìkuji také našim sponzorùm, dárcùm, pøíznivcùm, kteøí
nám pomáhají finanènì. Dále to je Mìsto Znojmo, které nás významnì podporuje a další mìstské
a obecní úøady okresu Znojmo. Dík patøí také ministerstvùm a Krajskému úøadu Jihomoravského
kraje.
V loòském roce se událo nìco, co jsem ani nepøedpokládal, že se ještì stává. Pøišli manželé
Adámkovi (shoda jmen èistì náhodná) a darovali nám 500 000 Kè na pomoc Ukrajinì! Èetli o nás
v novinách, že pomáháme na Zakarpatí a že by chtìli pomáhat s námi. Vyhráli ve Sportce, zùstali
skromnými lidmi, nijak je to nepoznamenalo a pøinesli tak vysokou èástku. Na Ukrajinì jsme ji
využili tak, že se v dìtském domovì rodinného typu v Mukaèevu vystavìla pùdní vestavba, aby
starší dìti nemusely v osmnácti letech odcházet z domu. Tyto dìti budou mít doma dost místa,
aby se mohly v klidu pøipravit na samostatný život, jak to je bìžné v rodinách.
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
datum vzniku:
15. února 1993
kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel., fax: 515 220 768
[email protected]
internetové stránky:
www.znojmo.caritas.cz
penìžní ústav:
Volksbank CZ, a. s.
èíslo úètu:
4200083873 / 6800
IÈ 44990260
DIÈ CZ44990260
øeditel:
Mgr. Evžen Adámek
asistentka:
Helena Horáková, DiS.
fundraising, propagace:
Veronika Miholová
projektová manažerka:
Bc.Ivana Klempová
od 1. února 2009 Jaroslava Šalomounová
Vážení pøátelé, dìkuji ještì jednou za Vaši pøízeò, prosím, zachovejte nám ji i nadále. Tìším se na
další spolupráci s Vámi.
Evžen Adámek
øeditel Oblastní charity Znojmo
Oblastní charita Znojmo je jednou
z deseti oblastních charit Diecézní
charity Brno.
.
Posláním Oblastní charity Znojmo
je profesionální i dobrovolná pomoc
všem potøebným lidem v oblasti sociální,
zdravotní a humanitární.
Na základì køesanských
a morálních hodnot usilujeme o dobro
a zachování lidské dùstojnosti.
Diecézní charita Brno je zaregistrována
u Ministerstva kultury Èeské republiky
v Rejstøíku evidovaných právnických
osob pod èíslem 8/1-07-708/1996 ze
dne 30. 10. 1996.
1
Výroèní zpráva za rok 2008
Charitní ošetøovatelská služba
Vedoucí:
Hedvika Šplíchalová
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 261 191
mob.: 604 294 176
[email protected]
Založeno:
øíjen 1993
Poboèka Moravský Krumlov:
Znojemská 235, 672 01,
Moravský Krumlov
tel.: 515 322 444
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 jsme ošetøili 850
pacientù, je to opìt nárùst
oproti roku 2007 o 50 pacientù
- službu poskytuje celkem 15
zdravotních sester
- zajíždíme do 140 obcí
znojemského regionu
- zdravotní sestry mají k dispozici
12 služebních automobilù
- mìsíènì ošetøíme prùmìrnì 355
pacientù, s poètem 2 885
ošetøovacích návštìv
a provedeme 5 082
ošetøovatelských výkonù
- zdravotní sestry se kontinuálnì
odbornì vzdìlávají
- v øíjnu 2008 oslavila CHOS
15 let od založení
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Charitní ošetøovatelské služby je ošetøování pacientù ve vlastním domácím prostøedí.
Odborná zdravotní péèe je poskytována pacientùm s akutním nebo chronickým onemocnìním,
pacientùm tìlesnì postiženým a závislým na cizí pomoci.
Cílem Charitní ošetøovatelské služby je umožnit našim pacientùm co nejdelší pobyt v jejich
domácím prostøedí a zlepšit jim kvalitu života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit
nebo zamezit umístìní do ústavù sociální péèe.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Charitní ošetøovatelská služba pøijímá do péèe pacienty na základì indikace praktického lékaøe,
ošetøujícího lékaøe hospitalizaèního nebo na žádost pacienta èi jeho rodiny, a to po dohodì s
praktickým lékaøem. Zdravotní výkony indikované ošetøujícím lékaøem proplácí pøíslušná
zdravotní pojišovna, pacient službu nehradí.
Odbornou ošetøovatelskou službu pacientùm pøijatým do domácí péèe poskytují všeobecné registrované zdravotní sestry.
Provoz støediska ošetøovatelské služby je celoroèní, nepøetržitý, zdravotní sestry poskytují službu
nejvíce v dobì od 6:00 do 22:00 hod. Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, je ošetøení
zajištìno v kteroukoli dobu, jak urèí ošetøující lékaø. Ošetøovatelská služba také zajišuje možnost
kontaktu na povìøenou zdravotní sestru, která má k dispozici služební mobilní telefon a služební
automobil.
Komplexnost ošetøovatelské služby v rodinách je zajištìna intenzivní spoluprácí s peèovatelskou
službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední øadì s dobrovolníky.
Velkým pozitivem pro naše klienty je možnost zapùjèení zdravotnických pomùcek na nezbytnì
nutnou dobu.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pøevazy pooperaèních ran
- ošetøení a obvazy bércových defektù
a dekubitù
- odbìr krve a biologického materiálu
- aplikace injekcí, inzulínu
- podávání lékù
- výmìny, ošetøení permanentních
katetrù
- ošetøovatelská rehabilitace
- poradenství rodinným pøíslušníkùm a
blízkým jak zvládat jednoduché
ošetøovatelské postupy
2
Výroèní zpráva za rok 2008
Charitní peèovatelská služba
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Valová
Kontakt:
Horní Èeská 6, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 887
mob.: 731 402 781
[email protected]
Založeno:
øíjen 1993
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Prioritou a posláním Charitní peèovatelské služby je poskytnout kvalitní a odborný soubor
peèovatelských služeb lidem, kteøí se ocitli v nepøíznivé sociální situaci, ke které mùže dojít z
dùvodu vìku, ztráty sobìstaènosti, ztráty zdraví a umožnit jim naplnit individuální potøeby tak, aby
zùstali rovnocennými èleny své rodiny a mohli žít nezávisle a ve stálém kontaktu s ostatními lidmi
v prostøedí svého vlastního domova.
- v roce 2008 využilo našich služeb 102
uživatelù.
- probìhlo 12 413 návštìv,
pøi kterých bylo poskytnuto 21 469
peèovatelských úkonù.
- službu poskytuje 10 peèovatelek,
které se i nadále vzdìlávají
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
peèovatelská služba
CO VŠECHNO DÌLÁME
Naše služba je pøedevším urèena pro:
- osoby, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu: vìku (senioøi), chronického onemocnìní,
chronického duševního onemocnìní, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
- osoby, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu: zdravotního postižení, kombinovaného
postižení, mentálního postižení, tìlesného postižení, sluchového postižení, zrakového postižení
a jiného zdravotního postižení, které si z dùvodu svého zdravotního stavu nejsou schopni zajisti si
své životní potøeby bez podpory druhé osoby
- rodinám s dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naše služby nejvíce
využívají senioøi, jsou však urèeny také pro osoby se zdravotním postižením, dìti a mládež.
Služba je poskytována ve Znojmì a jeho blízkém okolí. Provoz služby je celoroèní, nepøetržitý.
Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod., v pøípadì potøeby je možné
domluvit individuální návštìvy i mimo uvedenou dobu, tzn. ve veèerních hodinách, o víkendech a
svátcích. Nabízené služby nejvíce využívají senioøi, a to v 87%. Dùležitou souèástí poskytovaných
služeb je respektování soukromí našich uživatelù. Jsme aktivními èleny komunitního plánování
ve znojemském regionu.
Peèovatelskou službu vykonávají vyškolené peèovatelky, které se i nadále vzdìlávají v dalších
odborných kurzech a na semináøích vztahujících se k jejich profesi.
Práce peèovatelky v terénu
Práce peèovatelky v terénu zaèíná v 7:00 hodin
ráno, kdy jde k prvnímu uživateli služby - u nás to
bude paní S. Zazvoní a èeká, až ji paní S. otevøe a
pozve ji dále. Co se však stane, když paní S.
neotvírá a pøed tím službu neodhlásila. V tu chvíli
peèovatelka zkouší dále zvonit na zvonek a v hlavì
se jí mezitím odehrává: Co budu dìlat, když mi paní
S. neotevøe? A mezi tím má stále prst na tlaèítku
zvonku a zvoní, zvoní. Nikdo však neotevírá. Druhou
rukou již peèovatelka sahá po mobilním telefonu a
kontaktuje vedoucí CHPS. Tou jednou rukou stále
zvoní a tluèe na dveøe. Mezi tím, již vedoucí
telefonicky kontaktuje rodinu, zda nìco bližšího
neví. Odpovìï na tuto otázku zní: „Nevíme nic, co
máme dìlat, nebydlíme ve Znojmì.“ V hlavì
peèovatelky se honí myšlenky a otázky s neurèitými
odpovìïmi: Slyší nás paní S., neslyší? Je vùbec
3
nìkdo doma? Stalo se paní S. nìco? V tu chvíli je již
na místì také vedoucí peèovatelské služby. Náhle je
z bytu slyšet hluk, šramot a málo zøetelné volání o
pomoc. V hlavì peèovatelky i vedoucí služby
probíhá úleva, paní S. je na živu, ale zároveò s tím
plyne další otázka - je zranìná? Jak vážná jsou její
zranìní? Je okamžitì volána lékaøská záchranná
služba, policie a hasièi, aby otevøeli byt a mohla být
poskytnuta pomoc. Pro tentokrát vše dobøe
dopadlo, teï jen zajistit byt a chvíle napìtí pomale
pomíjejí, ale v hlavì peèovatelky a vedoucí
peèovatelské služby ještì dlouho zùstane
vzpomínka na tu chvíli plnou napìtí. Peèovatelka
však musí jít rychle dál k dalšímu klientovi a doufat,
že pøíhoda z rána plná napìtí a nezodpovìzených
otázek byla pro dnešní den jen tou jedinou…
Bc. Jaroslava Valová
vedoucí Charitní peèovatelské služby
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc a podpora pøi pøípravì a
podávání jídla a pití
- donášku nebo dovoz jídla
- pomoc pøi prostorové orientaci,
samostatném pohybu v bytì
- pomoc pøi pøesunu na lùžko nebo vozík
- pomoc pøi osobní hygienì
- bìžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc pøi zajištìní velkého úklidu
domácnosti, napø. sezónního úklidu
- pomoc pøi oblékání
- donáška vody
- topení v kamnech vèetnì donášky a
pøípravy topiva
- nákupy
- praní a žehlení
- doprovázení k lékaøi, na úøady
Dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, mohou být fakultativnì
zajišovány další èinnosti:
- dohled nad dospìlým obèanem
- dohled pøi podávání lékù
- kulturní a denní aktivity
- doprovod pøi vycházkách
- jednoduchý ošetøovatelský výkon
Výroèní zpráva za rok 2008
Denní stacionáø sv. Damiána
pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s rysy autismu
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Plchová
od 1. 3. 2008 Marcela Jelínková
Kontakt:
Mašovická 10, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 204
[email protected]
Založeno:
duben 1995
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- Stacionáø je rozdìlen na tøi oddìlení
(pro osoby s lehkým a støedním stupnìm
mentálního postižení, pro osoby s rysy
autismu a kombinovaným postižením,
rehabilitaèní oddìlení pro osoby
s tìžkým kombinovaným postižením)
- v roce 2008 jsme pøijali 2 nové uživatele
naopak 2 uživatelé službu ukonèili
- zaøízení navštìvovalo 22 klientù
- vìk klientù se pohyboval v rozmezí
od 6 do 43 let
- instruktoøi si stále doplòují vzdìlání
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
denní stacionáøe
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Denní stacionáø sv. Damiána ve Znojmì poskytuje sociální služby osobám s mentálním
postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu s cílem vést je k samostatnosti a sociálnímu
zaèlenìní.
Cílem služby je rozvíjet osobnost, schopnosti a dovednosti uživatelù služeb s ohledem na jejich
specifické potøeby, upevòovat jejich hygienické návyky, zvyšovat jejich sociální adaptabilitu,
zlepšovat prvky komunikace a nabídnout smysluplné trávení volného èasu v kruhu pøátel a
vrstevníkù s podobným typem postižení.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Pøi všech èinnostech ve Stacionáøi je kladen velký dùraz na individuální pøístup ke klientùm.
Výchovu, vzdìlávání, rehabilitaci a pracovní terapii zajišuje tým kvalifikovaných instruktorù, kteøí
mají ke klientùm dobrý vztah a zamìøují se na konkrétní potøeby jednotlivých uživatelù.
V roce 2008 se konal tradièní masopustní prùvod mìstem Znojmo. V èervnu se uživatelé
Stacionáøe zúèastnili dvou celorepublikových akcí: Mosty Pøerov a Fimfárum Olomouc. Podívali
se do pøírody okolí Bojanovic, kde za spolupráce DDM Znojmo trávili pøíjemný víkend. Tradicí se
také stává taneèní zábava pro všechny lidi s postižením a jejich pøátele, zvaná Hala bala šou.
Stacionáø se aktivnì úèastnil celorepublikové akce CIHLA. Podíleli jsme se také na rùzných
výstavách a prezentacích. Stacionáø uspoøádal již tøetí roèník turnaje Èlovìèe nezlob se.
práce v døevaøské dílnì
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Mosty 2008
- sociálnì terapeutické èinnosti
- výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní
èinnosti (døevaøská a multifunkèní dílna
cvièení a plavání, nácvik sebeobslužných
èinností, dramatická výchova, vycházky,
výlety, spoleèné akce, individuální
vzdìlávání, relaxaèní místnost snozelen)
- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù,
péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì
- pomoc pøi uplatòování práv,
oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí
- zprostøedkování kontaktu se
spoleèenským prostøedím
- dopravu do zaøízení charitním vozidlem
- poskytnutí stravy
Každý vícedenní výlet je pro nás plný nových zážitkù
a zkušeností a tìšíme se na nìj celý rok. Na
tradièním setkání uživatelù rùzných stacionáøù a
ústavù sociální péèe snad nemùžeme chybìt. A výlet
Stacionáøe do Pøerova na MOSTY 2008 rozhodnì
nebyl na zážitky chudý. Takto ho popsala jedna
uživatelka služeb Denního stacionáøe sv. Damiána
Znojmo, mùžeme jí øíkat Maøenka:
„V Pátek, 6.èervna jsme mìli sraz na nádraží. Kolem
deváté hodiny jsme byli v Bøeclavi, pak jsme jeli
vlakem do Pøerova. Když jsme pøijeli do Pøerova, šli
jsme se ubytovat do školky, pak jsme šli na obìd mìli jsme bùèek, chleba, èaj a okurku. Pak jsme šli
do školky, kde jsme si pøipravovali vìci na veèer. V
osm veèer byl koncert a uvádìla to Gabriela
Partyšová-Koktová, krásnì hráli na elektrický housle
a cello Inflagranti. Pak tam Gabriela zpívala písnièky.
V deset veèer pøijel do Pøerova Karel Gott. Po
koncertì byl pìkný ohòostroj. V osm hodin ráno jsme
šli za vojákama a cvièili jsme s nimi. Všichni ale
necvièili, byli líní. Pak jsme šli na snídani. Pak jsme
se šli pøevlíct do kostýmu a zahráli jsme pohádku
„Maruška a ètyøi roèní období“. Pohádka se líbila.
Pak jsme s dìckama chodili po soutìžích. Vyhráli
jsme také mlsky a každý si odnesl z Pøerova hezkej
hrnek na památku. Na konci jsme se vyfotili s autem
záchranné služby. Pak jsme šli do školky. Pak jsme
se rozlouèili a šli jsme na vlak, který jel do Znojma.
Ve Znojmì na nás èekali rodièe a dìcka z charity.
Pak jsme se rozlouèili a jeli jsme z nádraží domù.“
Maøenky vnímání, pocity a postøehy (ale stejnì tak i
všech uživatelù Stacionáøe) ze všech èinností a akcí
nás mohou zavést do reality jejího svìta. My jako
Denní stacionáø jsme rádi, že mùžeme svou prací
pøispìt k jejich osobnostnímu rozvoji, k prožití
pøíjemných zážitkù a integrací do spoleènosti.
Maøenka a
Marcela Jelínková (vedoucí Denního stacionáøe
sv. Damiána)
4
Výroèní zpráva za rok 2008
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Vedoucí:
Jana Svobodová
Kontakt:
Køížovnická 26, 669 02 Znojmo
mob.: 731 629 964
[email protected]
Založeno:
leden 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Sociální rehabilitace Znojmo je umožnit osobám s mentálním postižením, lehèím
tìlesným postižením a kombinovanými vadami seberealizaci zapojením se do vhodného
pracovního procesu a podporovat je v rámci jejich možností v zaèleòování se do spoleènosti.
Cílem Sociální rehabilitace je nabízet soubor èinností smìøujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a sobìstaènosti osob se zdravotním postižením, rozvoj jejich schopností a
dovedností pro samostatný život, nalezení vhodného uplatnìní pro osoby se zdravotním
postižením.
- v roce 2008 navštìvovalo Ateliér
Samuel celkem 12 klientù
- klienti se zúèastnili celkem 34 rùzných
akcí a aktivit
- pracovníci se prùbìžnì vzdìlávají
- spolupracujeme s dalšími institucemi,
napø. rakouskou Charitou Retz, klubem
Pharos, Moravskou galerií, Vozíèkáøi
Znojemska, Praktickou školou,
Znojemskou besedou
- aktivnì se úèastníme komunitního
plánování
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociální rehabilitace
CO VŠECHNO DÌLÁME
Naší hlavní náplní je pracovní terapie, ve které se vìnujeme pletení košíkù, šicím a keramickým
pracím, výrobì svíèek, rukodìlným a výtvarným èinnostem, práci na zahradì a také nácviku
sociálních dovedností, který zahrnuje úklid, praní, žehlení, telefonování, poznávání rùzných
institucí aj.
Kromì pracovní terapie a nácviku sociálních dovedností je pro nás velmi dùležité zaèlenìní
našich klientù do spoleènosti i v jejich volném èase. Zprostøedkováváme jim kontakty na rùzné
zájmové aktivity, jako napø. cvièení taichi, hipoterapii atd. Velmi zdaøilou akcí byla taneèní zábava
Halabalašou, kde se setkali naši klienti, klienti Stacionáøe, žáci Speciálních škol Znojmo spoleènì
s rodièi, dobrovolníky a dalšími pøáteli.
Felix
V minulém roce se nám podaøilo vyjednat práci pro
našeho klienta, øíkejme mu napø. Felix. Felix ukonèil
základní školní docházku speciální školy. Další
studia již neabsolvoval. Felix je velmi pracovitý
èlovìk s mentálním handicapem. Po ukonèení školní
docházky se mu rodina snažila najít vhodné
pracovní zamìstnání. Mohl si vyzkoušet práci
pomocného dìlníka v pivovaru. Pro svùj handicap je
však velmi lehce zneužitelný a na to díky svým
tehdejším spolupracovníkùm doplatil. Pro èlovìka s
mentálním handicapem je dùležitá podpora a
ochrana jeho okolí a ne nabádání k nekalostem,
abychom se pak mìli nad èím pobavit. Toto byla
bolestná zkušenost jak pro Felixe, tak pro jeho
rodinu, dnes je to již témìø 20 let. Avšak pøi výbìru
dalšího zamìstnání mìli již šastnou ruku. Felix se
po dobu 12 let uplatnil jako pomocný dìlník v
kuchyni, pøitom zvládal práci na zahradì a vše, co
bylo potøeba. Šanci mu daly øeholní sestry a on ji
maximálnì využil. Byla to jeho šastná léta. Sestry
však musely odejít a tak se Felix ocitl v našem
zaøízení. Stále však toužil po zamìstnání. U Felixe
5
jsme se v jeho individuálním plánu zamìøili
pøedevším na udržení jeho pracovního
potencionálu a rozšíøení jeho spoleèenských
kontaktù. Našel si dobrou kamarádku, navázal
spolupráci s další organizací Tyflocentrem, získal
nové pøátele. Jen to zamìstnání bylo stále tìžkým
oøíškem. Nyní po dvou letech se nám podaøil témìø
malý zázrak. Felix opìt nastoupil do zamìstnání ,
sice na tøi dny v týdnu, ale je velmi spokojený.
Pracuje jako úklidová pomocná síla, v èemž je
opravdu velmi dobrý. Zbylé dva pracovní dny tráví u
nás, stále je èemu se uèit a kam dále smìøovat.
Pro zdravou populaci je tato vìc, kdy za odvedenou
práci dostaneme finanèní odmìnu zcela
samozøejmá, Felix si ji musel tvrdì vybojovat. Byli
bychom velmi rádi, kdyby se nám toto právo na práci
povedlo pøevést do reality i pro naše další klienty.
Jana Svobodová
vedoucí Ateliéru Samuel
Sleèna Renata se svým výtvorem
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- základní sociální poradenství
- nácvik dovednosti pro zvládání péèe o
vlastní osobu, napø. úklid, praní, žehlení,
poznávání hodnoty penìz
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím, napø. návštìvy výstav, galerií,
poznávací výlety, spoleèenské akce
- výchovné, vzdìlávací, aktivizaèní èinnosti:
pletení košíkù, výtvarné, keramické, šicí
práce, výroba svíèek, práce na poèítaèi,
psaní životopisu, nácvik komunikace
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných
zájmù a pøi obstarávání osobních
záležitostí, napø. pomoc pøi jednání na
úøadech
Výroèní zpráva za rok 2008
Domov pro matky v tísni
Vedoucí:
Blanka Mahdalová
Kontakt:
Mašovická 12, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 755
[email protected]
Založeno:
záøí 1997
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 jsme ubytovali
celkem 127 klientù,
z toho 51 matek, 1 otce
a 75 dìtí. 3 zdravé dìti se
v našem zaøízení narodily.
- v únoru 2008 jsme se pøestìhovali
do nové budovy Domova pro matky
v tísni
- kapacita se rozšíøila
ze stávajících 5 pokojù
a 1 krizového pokoje
na 12 bytových jednotek a 1 krizový pokoj.
- instruktorky si prùbìžnì doplòují
vzdìlání
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
azylové domy
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Domova pro matky v tísni Znojmo je pomoc matkám s dìtmi, popø. tìhotným ženám,
v tíživé životní situaci a podpora matek k plnohodnotnému životu.
Naším cílem je snaha o nalezení spoleèného øešení problému, poskytnutí ubytování a pomoc
matkám s dìtmi, popø. tìhotným ženám, psychické zklidnìní klientky a umožnìní výchovy dìtí
v klidném prostøedí bez ztráty pøirozené autority matky.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Jsme matky s dìtmi. Máme své radosti i starosti. Nìkdy nám svítí sluníèko, jindy se obloha
zatáhne a mraky ne a ne odejít. My se ale nedáme. Smutek? S ním jde bojovat a my mu
vyhlašujeme válku. Nepoužíváme zbranì, ale jehly, nitì, hlínu, barvièky, zpìv, tanec. Volný èas
využíváme hraním s dìtmi a tvoøením. Instruktorky nám ukazují èím vším mùžeme dìti zabavit.
Volnoèasové aktivity s námi dìlají i dobrovolníci, kteøí do Domova èasto docházeji.
Jedenkrát týdnì se spoleènì setkáváme na schùzkách „Co týden dal“ a øešíme vše co se událo.
Také máme pravidelné „Duchovní chvilky“.
Spoleèné akce, výlety a prázdninové stanování je pro nìkteré dìti a dokonce i maminky nìkdy
naprosto novou zkušeností a velmi dìkujeme všem sponzorùm, kteøí nám v tìchto aktivitách
velmi pomáhají.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- ubytování (poskytováno na dobu
nezbytnì nutnou, zpravidla
nepøevyšující 1 rok)
- materiální pomoc (šatník, apod.)
- poskytnutí stravy
nebo pomoc pøi zajištìní stravy
- pomoc pøi uplatòování práv,
oprávnìných zájmù
a pøi obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenství
- sociálnì právní ochrana dìtí
- krizová pomoc v akutní situaci
pro matky s dìtmi
i pro ženy bez dìtí
- volnoèasové aktivity pro matky
a jejich dìti
- terapeutická skupina s psycholožkou
- krizový pokoj (okamžité poskytnutí
ubytování na pøechodnou dobu - nejdéle
na týden)
Nás zamìstnance Domova zvl᚝ tìší úspìchy
našich nìkterých maminek, které se dokáží po
odchodu z našeho zaøízení postavit na vlastní nohy.
Za všechny úspìšné bych jako pøíklad uvedla
maminku, která „na naše dveøe zaukala“ pøed více
lety. Dnes bydlí se svým dítìtem ve vlastním bytì,
má velmi zajímavou práci, na kterou si sama doplnila
vzdìlání, a uvažuje o tom ,že studovat bude i nadále.
Bìhem let si sama našetøila na zaøízení bytu,
poèítaè, starší auto. Úspìch této maminky je daný
její silnou osobností, šikovností, dobrým základem z
dìtství a její vùlí pøekonávat tìžkosti a nepoddat se
neúspìchu. Pøesto, že už si dokáže poradit sama,
èasto nám øíká ( je s námi poøád v kontaktu)… „když
se mi zhroutil svìt, byl váš Domov pro mì hodnì
dùležitý a užiteèný hlavnì proto, že jsem si mohla na
chvilku vydechnout a nabrat sílu a potøebnou dávku
inspirace do dalšího života…“
volnoèasové aktivity
instruktorky Domova pro matky v tísni
6
Výroèní zpráva za rok 2008
Poradna pro obìti domácího násilí Tereza
Vedoucí:
Bc. Radka Sovjáková
od 1. 12. 2008 Bc. Barbora Pavelková
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 223 088
[email protected]
Založeno:
leden 2005
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Poradny pro obìti domácího násilí Tereza je podpora obìti domácího násilí pøi øešení
obtížné životní situace a zvýšení informovanosti o této problematice.
Cílem Poradny je stabilizace obìti domácího násilí a její celkové zklidnìní. Poté je dùležité
odstranìní pocitu viny a nalezení sebedùvìry obìti.
- bylo provedeno 341 intervencí
z toho 133 osobních návštìv
98 telefonních kontaktù
11 e-mailových kontaktù
- ubytováno bylo 13 žen a 16 dìtí
- oproti roku 2007 došlo k nárùstu
poètu klientù o 188 %
- Poradna Tereza je souèástí Centra
poradenství a pomoci pøi OCH Znojmo
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
krizová pomoc
CO VŠECHNO DÌLÁME
Poradna pro obìti domácího násilí Tereza zaèala jako samostatný projekt fungovat v roce 2005,
kdy se vyèlenila z Domova pro matky v tísni. Od záøí 2007 sídlí Poradna na Dolní Èeské 1. Díky
dobré poloze v centru mìsta, snadné dostupnosti a anonymitì znaènì vzrostl poèet klientù
Poradny.
Kromì sociální pomoci zahrnující motivaèní a podpùrné rozhovory, krizovou intervenci,
poradenství a terénní práci. Nabízíme klientùm èas strávený v pøíjemném prostøedí s atmosférou
dùvìry a bezpeèí, která jim usnadní mluvit o tíživé rodinné situaci.
Klientùm také nabízíme psychologické a právní poradenství, kde jim odborníci poradí a pomohou
s nesnadnými životními situacemi.
Díky úzké spolupráci s Domovem pro matky v tísni je v pøípadì potøeby k dispozici krizový pokoj,
kde je klientka ubytována i se svými dìtmi na dobu 3 - 5 dní. Je zde poskytována pomoc
kvalifikovaným personálem a nabízeny volnoèasové aktivity pro matky s dìtmi po dobu pobytu.
V rámci projektu probìhla 1 pøednáška pro veøejnost, 1 rodinná konference, 1 pøednáška pro
odbornou veøejnost - pedagogy, v rámci preventivního programu proti kriminalitì jsme uskuteènili
v prùbìhu roku 14 pøednášek pro studenty støedních škol, 1 pøednášku pro studenty Základní
školy v Olbramovicích a 1 pøednášku na junáckém táboøe. Navázali jsme rovnìž spolupráci s
dalšími organizacemi, èímž jsme rozšíøili sí organizací, které se aktivnì zapojují do øešení
problematiky domácího násilí.
Vdaná jsem témìø 20 let. Už v náš svatební den jsem
vìdìla, že naše manželství nebude pøíliš šastné,
vlastnì jsem se vdávat ani nechtìla, ale bylo mi už
31 a v tehdejší dobì se dìvèata vdávala už kolem
20. Bydleli jsme v menší vesnièce, kde se všichni
znali a rodièùm bylo nepøíjemné, že se o mì mluvilo
jako o té holce, co zùstane na ocet. Manžel byl podle
nich dobrá partie, inženýr, to by zavøelo sousedùm
pusy. Podlehla jsem tedy jejich tlaku. Celé roky toho
však lituji. Znovu bych to neudìlala. Ani dìtí jsem se
nakonec nedoèkala! Všichni si mysleli, jak si s
panem inženýrem žiji jako v bavlnce, nìkteøí možná i
závidìli, penìz bylo dost, to pøiznávám, ale za ty
urážky, posmìšky a omezování rozhodnì nestály.
Manžel mi dával hodnì najevo, že jsem proti nìmu
7
nic, že jsem nevzdìlaná holka z dìdiny, která musí
dobøe vypadat, reprezentovat, ale nesmí mít vlastní
názor. Rozhodoval o všem - kam pojedeme na
dovolenou, co se bude vaøit, kdy kam pùjdu, s kým
se budu nebo nebudu bavit, kdy se budeme intimnì
stýkat. Èasem se pøidalo i fyzické napadání - facky,
kopance, tahání za vlasy, škrcení. Neustále jsem se
snažila vše tajit, ale bylo to tìžké. Pak jsem se
dozvìdìla o Poradnì, zprvu jsem se bála, ale
pøekonala jsem svùj stud a ostych a jsem tomu ráda,
mám se kde vypovídat, nìkdo mi rozumí, nabídne
pomocnou ruku. A to není málo!
Podpoøeno grantem z Inslandu, Lichtenštejska a Norska
v rámci Finanèního mechanismu EHPP
a Norského finanèního mechanismu
prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc v krizi - možnost ubytování na
krizovém pokoji
- pomoc pøi vypracování bezpeènostního
plánu
- právní poradenství
- psychologické poradenství
- zprostøedkování kontaktù na další
odborníky
- volnoèasové aktivity pro dìti
Výroèní zpráva za rok 2008
Magdala
pomoc obìtem obchodování s lidmi a nucené prostituce
Vedoucí:
Mgr. Olga Rössová
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 987
[email protected]
Založeno:
záøí 2004
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 poskytnuta sociální pomoc:
114 uživatelùm služeb (484 kontaktù)
- 222 intervencí v poraden. centru
a 254 pøi streetworku
- krizová pomoc poskytnuta 40 osobám
- následná péèe poskytnuta 48 osobám
- 88x byly poskytnuty informace
odborné veøejnosti
- v rámci preventivních pøednášek bylo
proškoleno 851 žákù/studentù
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách,
jako krizová pomoc
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním projektu Magdala je odborné sociální poradenství a krizová pomoc obìtem
obchodování s lidmi a ženám nuceným k prostituci pøi jejich návratu k bìžnému životu. Zmíròuje
obtížnou životní situaci, pøièemž respektuje jejich rozhodování.
Cílem této sociální služby je poskytnout možnost ženám, jež provozují prostituci, zmìnit svùj
dosavadní zpùsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zaøadit se do
spoleènosti bìžné populace.
CO VŠECHNO DÌLÁME
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc a podpora v nouzi
- poradenství v právních, sociálních,
zdravotních, osobních záležitostech a
problémech
- komplex psychosociálních služeb a
provázení, možnost resocializace a
reintegrace v pøípadì, že se žena
rozhodne odejít z prostøedí sexbyznysu
- zprostøedkování kontaktù na další
odborníky (lékaø, právník, duchovní...),
jiné organizace
- pomoc pøi vyøizování potøebných
dokumentù, popøípadì doprovod na úøady
- pomoc pøi hledání pracovního uplatnìní
èi rekvalifikaèních kurzù
- vzdìlávání na PC
- podpora v pøípravì na porod a péèi o dítì
- informace o pohlavnì pøenosných
chorobách a HIV, AIDS
- provádìní anonymních testù na detekci
HIV, tìhotenských testù
Projekt Magdala je postaven na propojenosti nìkolika pilíøù:
a) poradenské centrum - poradenství v právních, sociálních, zdravotních, osobních záležitostech a
problémech. Pomoc je poskytována se zøetelem k základním životním potøebám, a to jak klientky, tak
jejích dìtí. Základním principem je zde respekt a dùvìryhodnost.
b) streetwork (terénní sociální práce) - aktivní vyhledávání a kontaktování klientek v místech, kde se
vyskytují. Cílové skupinì jsou poskytovány informace o službách, emocionální a psychická podpora,
informaèní a kontaktní letáèky. Provádíme prevenci pohlavnì pøenosných chorob a tím chráníme i širší
spoleènost.
c) vzdìlávací aktivity - pøedevším kurzy práce na PC. Kurzy probíhají 1x týdnì ve tøech blocích.
d) preventivní pøednášky - projekt Magdala je zapojen do ”Komplexního programu primární prevence”,
který zaštiuje Pedagogickopsychologická poradna ve Znojmì. Jedná se o preventivní pøednášky ve
školách na téma „Obchodování s lidmi a prevence pohlavnì pøenosných chorob“.
e) následná péèe - rozhodne-li se uživatelka služby pro odchod z prostøedí sexbyznysu, poskytneme jí
následnou péèi a zajistíme další pomoc - psychickou podporu a podporu pøi vyøizování dalších
nezbytných formalit. V prvních chvílích je pøedevším poskytována krizová pomoc. Uživatelky služby se
dále uèí hospodaøit, hledat si práci, eventuelnì získat vzdìlání (napø. kurzy na PC, rekvalifikaèní kurz
na kuchaøku atp.), vychovávat dìti, využívat volný èas, atd.
Jaké to je být obìtí obchodu s lidmi?
Pøedstavte si, že se dozvíte o lákavé nabídce na
práci v zahranièí, pøi které si vydìláte dost penìz na
lepší život. Nìkdo, komu dùvìøujete mùže to být
èlen rodiny nebo kamarád nìkoho, koho celkem
dobøe znáte vám nabídne, že vám pomùže dostat
se za prací. Pøedstavte si, že po pøíjezdu vám
seberou doklady a hlídají každý váš pohyb. Nutí vás
k prostituci nebo k jiným èinnostem v nelidských
podmínkách, a pøitom dostáváte jen mizivý nebo
žádný plat. Možná zjistíte, že za pøepravu,
ubytování, jídlo nebo za vyøízení dokladù vám vznikl
dluh, který každý den narùstá a který nedokážete
splatit. Jaké to je být fyzicky, emocionálnì a
sexuálnì zneužíván v takové situaci? Být prodán,
abyste vydìlával peníze druhým? Nemít pas ani
peníze, nerozumìt jazyku, jakým se tu mluví, nikoho
neznat, nikomu nevìøit, bát se a nevìdìt, na koho
se obrátit o pomoc?
Je tìžké se vžít do situace úplné ztráty kontroly nad
svým vlastním životem. Bìhem toho, co ètete tyto
øádky, jsou po celém svìtì najímáni lidé, aby byli
prodáni na doslova otrockou práci. Donucení k
prostituci je jedním ze zpùsobù, jak pachatelé
obchodu s lidmi pøi minimálních nákladech
vydìlávají obrovské èástky tím, že nalákají dívky a
ženy na vidinu lepšího života. Je to forma
organizovaného zloèinu, která hluboce zasahuje do
lidských práv obìtí a má na jejich životy
dlouhotrvající vážné následky. copyright © 2007,
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
8
Výroèní zpráva za rok 2008
Chránìná dílna sv. Kláry
Vedoucí:
Jan Havelka
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 244 439
[email protected]
Založeno:
øíjen 2000
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 jsme pøijali 3 nové klienty
- celkem navštìvovalo dílnu 37 klientù
- instruktoøi si prùbìžnì doplòují vzdìlání
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálnì terapeutická dílna
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Chránìné dílny sv. Kláry je poskytovat dlouhodobou podporu lidem s duševním
onemocnìním, kteøí se chtìjí uplatnit na trhu práce.
Naším cílem je zlepšení kvality života dlouhodobì duševnì nemocných, umožnit jim návrat a co
možná nejvìtší zapojení do spoleènosti a jejich pøípravu pro možnost uplatnìní se na trhu práce.
CO VŠECHNO DÌLÁME
V dílnì jsme vytvoøili pøíjemné pracovní prostøedí s pohyblivou pracovní dobou. Na klienty není
vyvíjen tlak, nemusí plnit žádné limity nebo normy. Práce v dílnì je vede k získávání pracovních
návykù, a tím se zlepšuje jejich prosazení na trhu práce. Motivací je také finanèní odmìna za
odvedenou práci.
trhy
Práce, kterou zde klienti vykonávají, není fyzicky èi psychicky nároèná. Vìtšinou se jedná o
kompletaci rùzných doplòkù, sestavování elektrosouèástek nebo napøíklad lepení reklamních
letáèkù. Vytváøíme pracovní prostøedí, které klientùm umožòuje stanovit si délku pracovní doby i
pracovní tempo s ohledem na zdravotní stav.
KLUB POHODA
Klub Pohoda je navazujícím èlánkem Chránìné dílny sv. Kláry. Je urèen pro kohokoliv, kdo má
nìjaké psychické problémy, cítí se osamìlý a hledá spoleènost.
Klub Pohoda je otevøen vždy v pracovní dny v odpoledních hodinách, každý den má urèený
program, který si klienti spolu s instruktory plánují sami dle vlastních zájmù.
Vìtšinou se jedná o volnoèasové a sportovní aktivity, na kterých se klienti domluví (návštìva
divadla, kina, promítání filmù), ze sportovních aktivit je to napø. posilovna, plavání. Když je tepleji,
chodíme na výlety do pøírody, opékáme špekáèky nebo poøádáme vyjížïky na kolech.
Z kroniky
Naše pocity - Z jarmarku:
„Prodej výrobkù z Dílny sv. Kláry, pøi práci
klientù ruèní práce, nabídka a prodej, setkání s
lidmi z ulice, setkání s kamarády a pøáteli,
zábava, dobrý pocit Lidí pøi nákupu, že si
udìlají malou radost."
Jarda
9
pletení košíkù na ZŠ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pracovní uplatnìní osobám s rùznými
psychickými poruchami nebo tìm, kdo
prodìlali léèení psychických potíží
- pracovní prostøedí umožòující stanovit
si délku pracovní doby i pracovní tempo
s ohledem na zdravotní stav
- získávání pracovních návykù, zlepšení
prosazení se na trhu práce
- volnoèasové aktivity - sportovní nebo
kulturní akce
Výroèní zpráva za rok 2008
Osobní asistence
Vedoucí:
od 1. 5. 2008 Dita Bartíková, DiS.
Kontakt:
Horní Èeská 6, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
èervenec 2002
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- za rok 2008 poskytli osobní asistenti
své služby 36 lidem s velmi tìžkým
zdravotním postižením
- z toho 23 dìtem
- v celkovém rozsahu 15 236 hodin
èistého èasu stráveného osobní
asistencí
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
osobní asistence
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Osobní asistence Znojmo je pomoci osobám s tìlesným, mentálním, kombinovaným,
smyslovým a jiným zdravotním postižením zajistit sobìstaènost, umožnit setrvání ve vlastním
pøirozeném domácím prostøedí, žít samostatný nezávislý život a zachovat si vlastní životní styl.
Cílem Osobní asistence Znojmo je aktivnì napomáhat uživateli v integraci do spoleènosti,
vybraného prostøedí a ve smìøování k vybranému cíli.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Podpoøeno grantem z Inslandu, Lichtenštejska a Norska
v rámci Finanèního mechanismu EHPP
a Norského finanèního mechanismu
prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.
Nros ze sbírky Pomozte dìtìm!
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù
péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì, poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi
zajištìní stravy
- pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
- výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní
èinnosti
- zprostøedkování kontaktu se
spoleèenským prostøedím
- pomoc pøi uplatòování práv,
oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí
- nácvik dovedností pro zvládání péèe
o vlastní osobu, sobìstaènosti a
dalších èinností vedoucích
k sociálnímu zaèlenìní
- sociální poradenství
Osobní asistenci poskytujeme ve vlastním domácím prostøedí uživatelù ale i pøi pobytu mimo nì a
to sedm dní v týdnu, vèetnì svátkù a v pøípadì potøeby i v noèních hodinách. Uživatelùm osobní
asistence nabízíme veškeré služby popsané zákonem o sociálních službách. V souèasné dobì
realizujeme projekt Osobní asistence dìtem a mladistvým se specifickými problémy II., který je
pokraèováním stejnojmenného projektu z pøedchozího roku. Jeho cílem je maximálnì a úèelnì
integrovat dìti a mládež se zdravotním postižením do spoleènosti. Asistujeme dìtem pøi
docházce do mateøské èi základní školy, Klubu s asistencí nebo pøi dalších volnoèasových
aktivitách. Zároveò realizujeme ještì projekt Speciální poèítaè pro chlapce s autismem,
zamìøený na rozvoj dítìte s touto diagnózou. V rámci realizace tohoto projektu jsme dostali
možnost zakoupit speciální poèítaè pro jednoho z našich uživatelù. Souèástí støediska Osobní
asistence Znojmo je také Poradna pro osoby se zdravotním postižením, v níž se zamìøujeme na
úsilí o to, aby uživatelé našich služeb netrpìli neznalostí svých práv, povinností, dostupných
služeb a aby byli schopni vyjádøit své potøeby a hájit své oprávnìné zájmy. Cílem poskytovaných
služeb je tedy konkrétní pomoc a podpora pøi øešení obtížných životních situací uživatelù a
poskytování kvalitního poradenství.
Máme asistenty, náš život je snadnìjší
Jedním z 36 uživatelù služeb Osobní asistence
Znojmo je i tøináctiletý Kryštof, jehož kombinované
postižení mu i jeho rodinì již od narození znaènì
komplikuje život. Než zaèal navštìvovat Speciální
školu ve Znojmì, trávil veškerý èas pøevážnì doma
se svojí rodinou. Poté, co se jeho oba rodièe rozhodli
Kryštofovi umožnit „rozšíøit obzor“ o další možnou
formu péèe, díky níž se dostane do jiného než
domácího prostøedí, pozná další osoby a bude mít
zároveò možnost úèastnit se mnoha volnoèasových
aktivit, zaèali využívat služeb Osobní asistence
Znojmo.
Aè se to ze zaèátku pro rodinu i chlapce mohlo zdát
nároèné èi problematické, tak v souèasné dobì
Kryštof zcela bìžnì tráví svùj èas s asistenty nejen
doma, ale i v jakémkoli prostøedí mimo domov, pøi
rùzných pøíležitostech a volnoèasových aktivitách
provozovaných v rámci Klubu s asistencí, které
obohacují jeho døíve „uzavøený svìt“. Maminka
chlapce ještì dodává: „Lépe si zvyká na zmìny,
nové tváøe i místa a využití asistenèní služby nám
odlehèí v péèi natolik, že si s manželem mùžeme
dovolit pracovat a zároveò máme i potøebný prostor
pro dobití energie tolik potøebné pro kvalitní péèi o
našeho syna“.
Dita Bartíková, DiS.
vedoucí Osobní asistence
10
Výroèní zpráva za rok 2008
Klub s osobní asistencí
Vedoucí:
Dita Bartíková, DiS.
Kontakt:
Horní Èeská 6, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
èervenec 2006
CO VŠECHNO DÌLÁME
hipoterapie v Klubu s asistencí
Klub s asistencí je aktivitou Osobní asistence Znojmo realizovanou v rámci již druhého pokraèování
projektu Osobní asistence dìtem a mladistvým se specifickými problémy II. Podporujeme zde
volnoèasové aktivity a prostøednictvím nich také nenásilnou integraci dìtí a mládeže se zdravotním
postižením do spoleènosti lidí zdravých. Zázemí Klubu s asistencí je souèástí kanceláøe støediska
Osobní asistence Znojmo, kde je vybudovaný „koutek pro dìti“. Zde mají asistenti v pøípadì potøeby
nebo zájmu možnost se s uživateli uchýlit a využívat nesmírné množství hraèek, speciálních pomùcek,
knížek, atd., kterými mohou dìtem zpestøit èi obohatit spoleènì strávený èas. Dále dochází dvakrát
týdnì k setkávání pøi volnoèasových aktivitách probíhajících mimo zázemí Klubu s asistencí. Pondìlky
trávíme s uživateli v Rodinném centru Maceška, kde provozujeme canisterapii a kde je zároveò možné
využít prostor zdejší herny s veškerým jejím vybavením. Ve støedu se setkáváme na Sokolnické chatì
Františka Miroše, v jejímž areálu probíhá hipoterapie. Pøi aktivitách Klubu jsou k dispozici asistenti, jež
pomáhají rodièùm pøi trávení volného èasu jejich dìtí. Integraci podporujeme otevøeností všech aktivit
Klubu i zdravým dìtem.
Krizový dobrovolný tým
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním projektu je pomoc obìtem
nenadálých událostí, krizových situací,
hromadných neštìstí, živelných katastrof a
podobných neštìstí - od okamžité krizové
intervence ze strany psychologù a sociálních
pracovníkù, rychlé zajištìní nejnutnìjších
materiálních potøeb èi pomoci se stabilizací v
posttraumatickém období až po dlouhodobé
doprovázení obìtí neštìstí.
Cílem je pomoci tìmto lidem k návratu do
bìžného života, následnì spoleènì vytýèit
kroky, které povedou k øešení problému a
spolupracovat na jejich realizaci.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Dne 1. ledna 2006 zahájila Diecézní charita Brno realizaci projektu "Krizové dobrovolné týmy".
Vznikly 4 výjezdní týmy a 6 podpùrných regionálních týmù.
Krizový tým Oblastní charity Znojmo je sestaven pøevážnì ze zamìstnancù, ale i z dobrovolníkù,
kteøí se zapojují do aktivit OCH Znojmo. Tým OCH Znojmo patøí mezi tzv. výjezdní krizové týmy a
obhospodaøuje vytyèenou oblast Jihomoravského kraje (obce s rozšíøenou pùsobností - ORP) ORP Znojmo, ORP Moravský Krumlov, ORP Ivanèice, ORP Rosice, ORP Židlochovice.
Podpùrným týmem pro náš Výjezdní krizový tým je regionální tým z Oblastní charity Rajhrad.
Èlenové týmu se prùbìžnì vzdìlávají a školí.
Pro první kontakt nebo nahlášení událostí používáme krizovou telefonickou linku 516 410 668,
která pokrývá celou jižní Moravu. Na tuto linku je možné oznámit událost a pracovníci linky dále
zajistí potøebnou pomoc pro danou oblast.
Vytvoøili jsme tým lidí, kteøí jsou pøipraveni a školeni profesionálnì pomoci.
11
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- V Klubu s asistencí se bìhem roku 2008
zaznamenalo 273 návštìv dìtí
s tìlesným, mentálním, kombinovaným
èi jiným postižením, pøièemž zdejší aktivity
vždy probíhaly i za úèasti dìtí zdravých.
- V rámci prùmìru Klub s asistencí
navštìvovalo 10 dìtí
se zdravotním postižením za pøítomnosti
8 - 12 zdravých dìtí.
Vedoucí:
Jan Havelka
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
mob.: 731 450 915
[email protected]
Založeno:
prosinec 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
V roce 2008 jsme se úèastnili nìkolika cvièení
poøádaných jihomoravských krajem, obcemi
s rozšíøenou pùsobností i vlastních cvièení.
Pomáhali jsme s evakuací obyvatel
zasažených mimoøádnou událostí, úklidem
a nabízeli jsme
materiální pomoc. Velmi dùležitá je spolupráce
se složkami IZS i s ostatními organizacemi,
které nabízejí humanitární pomoc ADRA, ÈÈK
Výjezdy, cvièení:
·Cvièení poøádané JmK - Hoøí Les:
- 3 týmy: Charita, Adra, ÈÈK, HZS ÈR i AT,
Policie, armáda
- Nácvik rolí pro evakuaci podpora týmù HZS
·Cvièný výjezd týmu Znojmo
- Nácvik rolí pro evakuaci a zásobení potravinami
- koordinace osob týmu OCH Znojmo,
·Cvièení poøádané JmK - ZONA 2008:
- 2 týmy: Charita, Adra,ÈÈK, HZS, Policie,
armáda, obec Kubšice
- Souhra pro zajištìní evakuace, dekontaminace
a nouzového ubytování
- 1 tým podpora u dekontaminaèní linky
- 2 tým podpora v evakuaèním centru
- Oba týmy zajišovaly i stravu
Výroèní zpráva za rok 2008
Sociální poradenství
Vedoucí:
Bc. Zdeòka Fládrová, DiS.
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 221 986
[email protected]
Založeno:
èervenec 1999
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 poradnu navštívilo 188
osob a 8 rodin
- z toho 28 osob bez pøístøeší
- poèet intervencí èinil 723
- nejvíce poskytovanými službami bylo
odborné sociální a právní poradenství,
výdej ošacení a potravin
- provozní doba poradny:
v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod.
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
odborné sociální poradenství
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Sociálního poradenství Znojmo je bezplatné, nestranné a dùvìrné poskytování
informací a pomoci osobám v nepøíznivé sociální situaci. Usilujeme o to, aby uživatelé této služby
netrpìli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjádøit své potøeby èi hájit své oprávnìné zájmy.
Jsme tu proto, abychom byli lidem nablízku tam, kde žijí a v problémech, které prožívají. Mohou
od nás oèekávat poradenskou (profesionální) podporu, porozumìní, pomoc, doprovázení a
zplnomocnìní ke zvládnutí svých tìžkostí a návratu k pøijatelné kvalitì života.
CO VŠECHNO DÌLÁME
prodejce Nového prostoru
ve Znojmì
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- poskytování informací a kontaktù
(zprostøedkování kontaktù na odborná
pracovištì)
- doprovod na úøady
- pomoc pøi podávání žádostí o dávky
pomoci v hmotné nouzi a dávky státní
sociální podpory
- pomoc pøi hledání zamìstnání nebo
ubytování
- pomoc pøi vyøizování osobních
dokladù
- poskytování materiální pomoci
(základní potraviny, šatstvo, úvìrové
jízdenky)
Základní sociální poradenství
poskytnutí potøebných informací pøispívajících k øešení nepøíznivé sociální situace (vyhledání
kontaktù, telefonních èísel, adres apod.); sdìlování obecných (základních) informací o systému
sociálních služeb, státní sociální podpoøe apod.
Odborné sociální poradenství
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím,
- sociální poradenství,
- právní poradenství,
-pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí.
Obsahem služby jsou i tyto fakultativní služby:
- poskytování materiální pomoci osobám bez pøístøeší, tj. poskytnutí základních potravin, hygienických
potøeb a ošacení,
- prodej èasopisu Nový Prostor (rozšíøení nabídky služeb o službu
„trénink klíèových kompetencí a pracovní zkušenost“).
Kromì výše uvedeného, je obsahem služby i krizová pomoc, jenž zahrnuje následující èinnosti:
- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy,
- sociálnìterapeutické èinnosti,
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí.
Jak se stát prodejcem Nového
Prostoru
Od øíjna roku 2008 jsme naše služby rozšíøili o
možnost prodeje èasopisu Nový Prostor. Èasopis
Nový Prostor je distribuován lidmi v obtížné sociální
situaci v ulicích mìsta Znojma, kteøí si pøíjmem z
prodeje èasopisù hradí své základní životní potøeby
(ubytování, jídlo, ošacení). Èasopis je prodáván za
40,- Kè, pøièemž polovina z této èástky slouží pro
uhrazení výše zmínìných životních potøeb
konkrétních prodejcù a druhá polovina èástky je
pøíjmem Obèanského sdružení Nový Prostor. Prodej
èasopisu je vhodný pro:
- lidi starší 18-ti let
- každého, kdo se ocitl v sociální nouzi
- toho, kdo nemá žádný nebo má
nedostateèný pøíjem nebo pro toho,
kdo si potøebuje pøivydìlat
- osoby v krizi
- osoby bez pøístøeší
- dlouhodobì nezamìstnané
- sociálnì ohrožené èi vylouèené
K tomu, aby bylo možné èasopis prodávat, je nutné:
- registrace,
- výbìr stálého prodejního místa,
- prodej tøí startovních èasopisù
(prodejci je obdrží zdarma),
- po jejich prodeji nákup dalších èasopisù
po 20,- Kè a jejich prodej,
- dodržování Kodexu prodejce.
Registrace nových zájemcù o prodej èasopisù a
výdej èasopisù probíhá v kanceláøi Sociální
poradenství Znojmo, 2. patro. Kontaktní osobou
12
Výroèní zpráva za rok 2008
Rodinný sociální asistent
...aby rodina byla domovem
Vedoucí:
Bc. Radka Rùžièková
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
mob.: 604 294 189
[email protected]
Založeno:
listopad 2007
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním služby Rodinný sociální asistent je podpora rodin s dìtmi, které nejsou schopny vlivem
nepøíznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péèi svým dìtem. Na základì morálních a
køesanských hodnot usilujeme o to, aby se rodina stala zase domovem.
Cílem služby je posilovat rodièovské dovednosti a schopnosti, poskytovat rodièùm pomoc pøi
øešení obtíží dìtí ve škole a pøi pøípravì na vyuèování, pøi výchovných obtížích, zamezit
umisování dìtí z rodin do dìtských domovù zajištìním podpory a pomoci rodinì pøi péèi o
domácnost a výchovì dìtí. Pomoc rodinám zahrnuje dlouhodobou spolupráci rodinné asistentky
a rodiny zamìøenou na nácvik a zvládnutí situací a èinností, které rodièe nejsou schopni v dané
situaci zvládat a které jsou pøíèinou problémù v rodinì.
- v roce 2008 se zapojilo do projektu 18 rodin
- z toho 26 dospìlých a 42 dìtí
- rodinné asistentky provedly
celkem 326 intervencí
a najely 11 731 km
- služba je zaregistrovaná dle zákona
è. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálnì aktivizaèní služba pro rodiny
s dìtmi
CO VŠECHNO DÌLÁME
Naše služba podporuje dìti a mladistvé ze sociálnì znevýhodnìných rodin. Tyto dìti jsou
diskriminovány prostøedím, ve kterém žijí. Nemají dostatek podnìtù ke zdravému rozvoji a èasto
opakují destruktivní styly chování svých rodièù. Služba podporuje vytvoøení podnìtného
rodinného prostøedí, které zabezpeèí zdárný sociální vývoj dìtí a umožní jim tak žít v co
nejpøirozenìjším prostøedí a co nejkvalitnìjším životem. Základ služby tvoøí terénní sociální práce
s rodinami a dìtmi v jejich pøirozeném prostøedí.
Pracovat s rodinami, které neplní své základní funkce, je práce psychicky nároèná. Každodenní
setkávání s rodièi, jejichž normy se výraznì liší od norem stanovených spoleèností, ve které
žijeme, vyžaduje stoprocentní koncentraci. Základními pøedpoklady pro rodinného sociálního
asistenta je nejenom odborná zpùsobilost, ale také empatie, úcta a respekt k èlovìku, vstøícnost,
ochota a vysoká motivace vykonávat tuto èinnost.
Své klienty chápeme jako partnery s vlastní vùlí a schopností øešit problémy. Nabízíme pomoc a
podporu, vlastní rozhodnutí jsou na nich. Pomáháme lidem najít sílu pøekonávat životní pøekážky,
ale i radost ze života a svých dìtí, kterou díky tíživé životní situaci dávno ztratili. A pokud se podaøí
pøinést do rodiny sebevìdomí, spokojenost, pohodu, úsmìv a radost, pak má naše práce smysl.
Spokojené rodiny a dìti jsou naší nejvìtší odmìnou. A o tom, o tom to je...
Nadìje je tu vždy
Osamìlý otec ètyø dìtí, které v souèasné dobì
pobývají v dìtském domovì, žije v polorozpadlém
domku nedaleko Znojma. Jeho manželka ho pøed
osmi lety opustila a nechala mu na starosti dìti nyní
ve vìku 15, 12 a 10 let. Nebylo v silách muže, aby se
tehdy postaral o ètyøi malé dìti. Pan Josef se nikdy s
touto situací nesmíøil a udržoval nepøetržitì kontakt
se svými dìtmi. Když byly dìti vìtší, zaèaly se k
nìmu vracet na prázdniny nebo prodloužené
víkendy. Spolupráce s projektem Rodinný sociální
asistent zaèala na poèátku roku 2008. Panu Josefovi
poskytujeme sociální poradenství a hlavnì oporu a
pomoc pøi øešení nejrùznìjším životních situací.
Díky naší pomoci se mohla zvýšit èetnost návštìv
13
jeho dìtí u svého otce. Nejvìtším problémem muže
jsou bytové podmínky. K dispozici má jednu obývací
místnost, kuchyò a koupelnu. V domì je pouze
suchý záchod. Místnosti jsou vybaveny starými
omšelými kusy nábytku. V domì se topí na tuhá
paliva v kamnech, na kterých se také vaøí. Pan Josef
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemùže
pracovat, žije pouze z dávky životního minima. Pøes
všechny problémy, které pøekonává, nevynechá ani
jednu pøíležitost, kdy mohou být jeho dìti doma.
Neutìšené bytové podmínky neodradí dìti od
návštìv, protože svého otce milují a on miluje je.
Mezi dìtmi a otcem je velmi silné pouto, které
nemùže zpøetrhat ani to, že momentálnì nemohou
bydlet všichni spoleènì. Ale jednou, jednou pøijde
èas, kdy se všichni vrátí domù a už tam zùstanou…..
asistentka s dìtmi v rodinì
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- zvýšení sociálních schopností a
dovedností rodiny
- podpora sociálního zaèlenìní do
skupiny vrstevníkù
- minimalizace možných rizik souvisejících
se zpùsobem života rodiny
- pomoc pøi øešení nepøíznivé rodinné
situace
- zmìny chování jednotlivcù
- posílení sebedùvìry rodiny
- zvýšení odolnosti proti sociálnì
patologickým jevùm celé rodiny
- výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní
èinnosti
- zprostøedkování kontaktu se
spoleèenským prostøedím
- sociálnì terapeutické èinnosti
- pomoc pøi uplatòování práv,
oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí
- nácvik bìžných životních dovedností
(hospodaøení s penìzi, hledání
zamìstnání, vyøizování na úøadech)
Výroèní zpráva za rok 2008
Dobrovolnické centrum
Vedoucí:
Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
mob.: 736 529 392
[email protected]
Založeno:
prosinec 2000
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2008 se pøihlásilo 24 nových
dobrovolníkù.
- pomáhalo nám:
13 krátkodobých dobrovolníkù
46 dlouhodobých dobrovolníkù
- pøes 900 dobrovolníkù se zapojilo do
Tøíkrálové sbírky.
- v roce 2008 dobrovolníci odpracovali
celkem 2 654 hod. dobrovolnické
práce, což znamená ve finanèním
vyjádøení 155 923,- Kè
- dobrovolnické centrum je držitelem
Akreditace Ministerstva vnitra ÈR
dle zákona è. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službì.
“Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpoètem Èeské republiky“.
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Cílem projektu je rozvoj a podpora charitní služby našim klientùm a zajištìní humanitární pomoci,
skrze pomoc dobrovolníkù.
Základním posláním Dobrovolnického centra je pøinést konkrétní pomoc potøebným lidem, kteøí
jsou odkázáni na pomoc druhých.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Leden: „Tøíkrálová sbírka“ pøes 900 dobrovolníkù, kteøí se zapojili do sbírky vykoledovalo
celkem 1 132 199 Kè.
Duben: „Èlovìèe nezlob se!“ netradièní turnaj našich klientù, dobrovolníkù a klientù DD
Božice.
Èerven: „Akce cihla“ 22 dobrovolníkù, kteøí se organizaènì zapojili do této sbírkové akce
na podporu lidem s mentálním postižením se podaøilo vybrat 43 920,50 Kè.
„Hala bala šou“ organizace zábavné hudební a taneèní akce pro lidi s postižením
Záøí:
„Den Charity“ propagace Oblastní charity Znojmo a jejich projektù.
Øíjen: „Dýòová stezka“organizace akce pro dìti a jejich rodièe, která vítá podzimní èas.
„72 hodin bez komprpmisu“ výmìnný pobyt našich dobrovolníkù a dobrovolníkù z
Rakouska.
Listopad:„Charitní ples“ propagace a organizace 5. Charitního plesu
Prosinec:„Vánoce všem“ rozdávání polévky a potravinových balíèkù chudým, osobám
bez pøístøeší a sociálnì potøebným.
Dobrovolník
dobrovolníci pomáhají i na Charitním plese
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY:
- èinnost dobrovolníkù v jednotlivých
projektech Oblastní charity Znojmo
(pomoc tìlesnì a mentálnì postiženým
lidem, starým a nemocným lidem,
poskytování osobní asistence, lidem
bez domova, matkám s dìtmi v tísni,
sociálnì slabým aj.)
- pomoc pøi jednorázových dobroèinných
akcích a propagaci
- pomoc pøi organizování volnoèasových
aktivit pro klienty, zábavných a
benefièních akcí
- pomoc pøi charitativních sbírkách
(Tøíkrálová sbírka, aj.)
Dobrovolnická èinnost u Oblastní charity
Znojmo je jednou vìtou plná zajímavých
zážitkù, lidí a dobrodružství. Nabízí se
rùznorodé akce, na kterých my, dobrovolníci
pomáháme a z vlastní zkušenosti mùžu øíct, že
u toho zažíváme spoustu legrace. Tøeba taková
akce ve spolupráci s rakouskou charitou - '72
hodin bez kompromisu'. Skupina sedmi
mladých znojemských dobrovolníkù se vydala
na cestu do rakouského mìsteèka St.
Leonhard. Na vlastní kùži jsme zažili, jaké to je
být tým, také jsme se procvièili v cizím jazyce a
co je nejdùležitìjší zase jsme se pøesvìdèili,
že pùsobit radost druhým pùsobí radost také
nám.
Kristýna Duroòová
dobrovolnice OCHZ
14
Výroèní zpráva za rok 2008
Tøíkrálová sbírka
POSLÁNÍ SBÍRKY
Tøíkrálovou sbírku poøádá Charita
Èeská republika a jejím obecným
úèelem je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahranièí a podpora
charitního díla.
Prostøedky Tøíkrálové sbírky
pomáhají konkrétním zaøízením
jednotlivých oblastních charit, která
poskytují sociální služby lidem v
nouzi, ale zároveò jsou otevøené pro
konkrétní projekty farních charit, které
vypracují zámìr odpovídající poslání
sbírky.
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTÌŽKU TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008
Koordinátor:
Ing. Jana Veselá
Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel. 515 220 768
[email protected]
ZHODNOCENÍ TKS 2008
- celková èástka ze všech pokladnièek
byla 1 132 199 Kè
- celkem se do sbírky zapojilo pøes 900
koledníkù, kteøí vytvoøili 284 skupinek
- sbírka probìhla celkem ve 130 obcích
- výsledky všech roèníkù Tøíkrálové sbírky
jsou k dispozici na webových stránkách
OCH Znojmo www.znojmo.caritas.cz
V roce 2008 probìhl na Znojemsku již 8. roèník Tøíkrálové sbírky. Do ulic mìst a obcí regionu vyšlo 284
skupinek tøíkrálových koledníkù, kteøí do svých kasièek vykoledovali celkem
1 132 199 Kè. Rozdìlení získané èástky se øídí tìmito pravidly:
65 % se vrací zpìt pro potøeby Oblastní charity Znojmo,
15 % je použito pro potøeby Diecézní charity Brno,
10 % jde na humanitární pomoc do zahranièí,
5 % je použito pro projekty Charity ÈR,
5 % je urèeno na režii sbírky.
Z èástky urèené pro potøeby Oblastní charity Znojmo byly podpoøeny tyto projekty a služby:Denní
stacionáø sv. Damiána pro osoby s mentálním postižením zajištìní svozu a rozvozu klientù,
výchovnì-edukaèní aktivity a terapeutické èinnosti pro klienty, zajištìní provozního chodu Stacionáøe
(energie, elektøina, topení, voda). Rodinný soc. asistent pøímá materiální pomoc rodinì s
dìtmi(potraviny, hygienické potøeby, edukaèní prostøedky, hraèky),podpora pobytu dìtí z dìtských
domovù ve vlastní rodinì, podpora terénní služby v rodinách s dìtmi. Krizový dobrovolný tým nákup
prostøedkù pro krizovou pomoc, podpora krizové pomoci. Sociální poradenství nákup prostøedkù pro
klienty v hmotné nouzi (potraviny, hygienické potøeby),zajištìní odvozu šatstva pro humanitární
pomoc, zajištìní bezplatného právního poradenství pro klienty. Magdala hmotná pomoc pro
ohrožené dìti pøi následné péèi, preventivní informaèní letáky pro mládež a veøejnost, nákup testù pro
detekci viru HIV, podpora terénní sociální práce (streetwork), podpora projektu a pomoci obìtem
obchodování s lidmi a nucené prostituce. Charitní peèovatelská služba podpora charitní
peèovatelské služby v domácím prostøedí klienta. Charitní ošetøovatelská služba zajištìní zdravotní
ošetøovatelské péèe klientù v domácím prostøedí(èásteèná úhrada poøizovací ceny nového
automobilu pro zdravotní sestry v terénní ošetøovatelské službì).Dobrovolnické centrum motivaèní
vzdìlávací akce a podpora dobrovolnické pomoci Oblastní charity. FATYM Vranov nad Dyjí podpora
farní charity Tøíkrálová sbírka dokrytí provozních nákladù sbírky(rozvoz a svoz pokladnièek)
,motivaèní aktivity pro koledníky. Pomoc na Ukrajinì zateplení dìtského domova v Serednem,
rekonstrukce domova rodinného typu v Mukaèevu.
Dìkujeme Vám všem, kdo jste se
do sbírky zapojili, a už dobrovolnou
pomocí nebo finanèním pøíspìvkem.
Tøíkrálová sbírka
Jako každoroènì jsme se s dìtmi zapojili do Tøíkrálové sbírky pro Charitu. Tentokrát jsme se ještì navíc
nahlásili, že jsme ochotni pomoci se sbírkou tam, kde by se místní koledníci nenašli a sbírka by se tam tedy
letos nekonala… Rychle nachystat obleèení, turbany na hlavu a hlavnì nezapomenout naèernit tváø tomu
“tøetímu v zadu”. V autì pak ještì probìhla zkouška zpìvu písnì My tøi králové, aby to trochu vypadalo a aby
lidé pøed námi spíše neutíkali. Hlasy ladily a my v dobré náladì jsme se jali obcházet pøidìlený terén. Obec
byla veliká a na její pokrytí by bylo tøeba nìkolik skupinek, byli jsme však jediní a tak jsme chtìli projít
alespoò èást. Lidé byli velmi milí a vstøícní a kasièky brzy na krku poøádnì ztìžkly. Èasto domácí kromì
pøíspìvku do kasièky ještì obdarovali èokoládou, buchtami nebo jinou sladkou odmìnou pro koledníèky.
Spousta jich už na nás èekala a jiní byli pøekvapení a potìšení tak milou návštìvou. Když jsme pak narazili
na domek paní vychovatelky z internátu, kde bydlí jedna z pøedstavitelek našich králù byli jsme pozváni na
èaj a chlebíèky. Bylo to pro nás takovou posilou, že jsme toho prošli mnohem více než bylo v plánu a
domluvenou tøíhodinovou pochùzku protáhli na dvojnásobek. Proto jsme taky, když jsme se vraceli, byli již
pìknì utahaní, ale v srdcích nás høál pocit dobrého skutku. Urèitì to byla super zkušenost a už se tìšíme na
pøíští rok.
Petra Vaòková FATYM Vranov
15
koledníci z Havraníkù
Výroèní zpráva za rok 2008
Pomoc na Ukrajinì
Koordinátorka:
Helena Horáková, DiS.
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Finanèní pøíspìvky a dary
Fyzické osoby 556 300,- Kè
Nadace VIA 60 000,- Kè
Humanitární konto TKS 300 000,- Kè
Èástky poskytnuté na Ukrajinu
Dùm na pùli cesty 60 000,Dìtský domov v Seredném 200 000,Dìtský domov v Mukaèevu 542 168,-
POMOC NA UKRAJINÌ
První pomoc do oblasti Zakarpatské Ukrajiny zaèala Oblastní charita Znojmo organizovat pøed
devíti lety. Formou adopce na dálku jsme podporovali dìti z dìtských domovù rodinného typu ve
Velkém Berezném. Postupnì se tyto dìtské domovy staly finanènì nezávislé. Ukázala se však
potøeba zajistit podporu dìtem nejen z dìtských domovù i po dovršení zletilosti, proto byl zøízen
Dùm na pùli cesty.
Dùm na pùli cesty
V roce 2005 otevøela Oblastní charita Znojmo první Dùm na pùli cesty v Užhorodì. Tento dùm
jsme provozovali v pronajatém rodinném domì. V roce 2007 dostavìly øádové sestry ze
Slovenska nový objekt sociálního centra v Užhorodì, do kterého se Dùm na pùli cesty
pøestìhoval. Z darù bylo poøízeno vnitøní vybavení a financování jeho provozu bylo zajištìno díky
prostøedkùm získaných z Fondu manželù Horových z Nadace VIA.
dìtský domov v Seredném
Dìtský domov v Seredném
V roce 2007 byl otevøen nový dìtský domov rodinného typu v obci Seredné nedaleko Užhorodu,
na jehož rekonstrukci jsme pøispìli èástkou z humanitárního konta Tøíkrálové sbírky. Dùm
rekonstruovala partnerská organizace Úsmev ako dar ze Slovenska. V létì 2008 byly do domova
pøijaty první dìti.
Dìtský domov v Mukaèevu
Podpoøili jsme snahu manželù v Mukaèevu, kteøí vedle svých tøí dìtí mají dalších 8 dìtí v
adopci. Úpravou svého domu, a sice pøistavìním dalšího patra, dali možnost dìtem, které
dovrší 18 let, zùstat se svou rodinou, než budou schopny zcela se osamostatnit. Charita v
Mukaèevu pøevzala správu nad tímto projektem. Na tento úèel jsme pøispìli èástkou z darù
fyzických osob.
V roce 2008 se zaèal pøipravovat projekt
Adopce na dálku
Jak podpoøit dìti z chudých rodin ?
dìtský domov v Mukaèevu
Co je projekt Adopce na dálku ?
POMOC NA UKRAJINÌ
Pomoc na Ukrajinì zaèala formou
Adopce na dálku, což je podpora
dìtských domovù formou finanèních
pøíspìvkù na konkrétní dìti od
adoptivních rodièù.
Naše pomoc funguje již nìkolik let,
pøesto stále nacházíme další možnosti,
pomoci dìtem, které pomoc potøebují.
Na dìtské domovy navazují domy na
pùli cesty, ke kterým v souèasné dobì
smìøuje pøevážná èást naší podpory.
Projekt Adopce na dálku je zamìøený na pomoc
chudým rodinám. Na ukrajinském venkovì žije velké
množství chudých rodin. Cílem projektu je
zabezpeèit nejzákladnìjší potøeby dìtí z
nejchudších rodin v Užhorodském a Mukaèevském
rajonu a pomoci jim tak vyrùstat v dùstojných
lidských podmínkách.
Rodina dítìte, pro které je podpora urèena, neobdrží
pøímo finanèní èástku, ale bude jí pøedána potøebná
materiální pomoc (potraviny, obleèení, obuv, školní
pomùcky, atd.). Dlouhodobì spolupracujeme s
Diecézní charitou Mukaèevo, která „místní pomìry“
dobøe zná a která bude administrovat a distribuovat
pomoc do rodin.
Pøispìvatelem na vybrané konkrétní dítì se mùže
stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše
pøíspìvku je stanovena na 6000,- Kè za rok, do
programu se však mohou zapojit i dárci, kteøí jsou
ochotni svými pøíspìvky v jakékoliv výši podpoøit
projekt neadresnì, tzn. bez výbìru konkrétního
dítìte. Z pøíspìvkù budou èásteènì hrazeny i
distribuèní náklady.
Dìkujeme všem, kteøí se rozhodnou na
projekt Adopce na dálku v oblasti
Zakarpatské Ukrajiny pøispívat.
16
Výroèní zpráva za rok 2008
AURIS - Klub neslyšících
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Posláním Klubu neslyšících Auris je zapojit lidi sluchovým
postižením do spoleènosti.Jeho cílem je nabídnout tìmto lidem
vzdìlávací a volnoèasové aktivity ve spoleènosti slyšících i
neslyšících pøátel. Slyšícím studentùm kurzù znakového jazyka
klub umožòuje jeho praktické užití.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Klub neslyšících vznikl v návaznosti na kurzy znakového jazyka,
poøádané Oblastní charitou Znojmo již 5 let. Scházejí se v nìm lidé
se sluchovým postižením ze Znojma a okolí a jejich slyšící pøátelé,
zejména lektoøi a studenti kurzù znakového jazyka. V roce 2008
jsme se scházeli pravidelnì jednou za 14 dní. Obèas poøádáme i
víkendové výlety.
V krátkém referátu bych chtìla zhodnotit Klub
neslyšících /sluch.postižených/ v našem okresním
mìstì Znojmì. Nejprve bych chtìla øíci, že jsem se
do Znojma pøistìhovala z Prahy. V Praze jsem
navštìvovala kluby neslyšících, dále potom v Brnì,
kde jsem studovala. Zkrátka jsem se mezi
sluch.postiženými neustále pohybovala. Po mém
pøestìhování do Znojma jsem tato setkání
postrádala. Mùj pøítel /dnes již manžel/ má neslyšící
sestru a nìkolik kamarádù, s kterými se scházel. A to
bylo málo. Jelikož jsem ráda v kolektivu, kamarádi a
èinnost v Klubu, sport a rùzná posezení mì chybìla.
Po krátkém pobytu ve Znojmì jsem s velkou radostí
zjistila, že nìkolik ochotných lidí se zaèalo zajímat o
tuto problematiku. Všichni, kterých se to týkalo, byli
moc rádi. Scházíme se pravidelnì, nìkdy je nás
více, nìkdy ménì, podle èasu a možností. Poøádají
se velmi zajímavé pøednášky, vycházky, chodíme
sportovat - hrajeme volejbal a nebo jen tak si
povykládáme pøi posezení v restauraci. Stále
Další èinnost
získáváme nové a nové zkušenosti, informace a
nové lidi. Na sestavování plánù našich akcí se podílí
všichni èlenové a vymýšlíme to, co nás baví. Pøes
léto, v dobì dovolených se v Klubu nescházíme. Ale
protože máme již nové pøátele, setkáváme se i
mimo Klub. Zkrátka je to výborné, že tento Klub
vznikl, že máme èinnost jako v jiných mìstech.Touto
krátkou zprávou jsem chtìla popsat a vzpomenout,
jak Klub vznikl a jak probíhá naše setkání. My
neslyšící jsme moc rádi, že se ve Znojmì podaøilo
pro nás udìlat nìco, po èem tato skupina toužila již
dávno. Urèitì ty zaèátky nebyly tak jednoduché pro
ty, co to vymysleli. My jim za to moc dìkujeme, a
budeme se snažit všechny akce navštìvovat.
Pøejeme si, aby nás èlenù bylo stále více, aby pøišli i
ostatní sluch.postižení, kteøí byli osloveni, ale stále
váhají. Dìlají chybu, my ostatní jsme spokojeni.
Simona Sekulová
KURZY ZNAKOVÉ ØEÈI
V roce 2008 byl pøi Oblastní charitì Znojmo
otevøen již pošesté kurz znakové øeèi. Kurz
probíhá 1x týdnì po jedné vyuèovací hodinì v
období od zaèátku øíjna do konce kvìtna, program
kurzù je pøipraven pro zaèáteèníky, mírnì
pokroèilé i pokroèilé a je otevøen pro každého, kdo
má zájem lépe poznat svìt neslyšících.
Pod vedením zkušených lektorek se v roce 2008
zúèastnilo ve ètyøech skupinách celkem 31
zájemcù, kteøí se i za pøítomnosti neslyšících uèili
této „jazykové“ znalosti.
Koordinátorka:
Mgr. Magdaléna Plchová
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
Založeno:
záøí 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- V roce 2008 mìl klub 27 stálých èlenù,
z toho 9 osob neslyšících.
- Také v roce 2008 jsme oslavili
narození nejmladšího èlena klubu.
- probìhlo 22 akcí (6 pøednášek a besed,
5 sportovních akcí, 3 kulturní akce, 2 exkurze,
1 tvoøivá dílna a 5 jiných akcí)
HLAVNÍMI ÈINNOSTMi JSOU:
- pøednášky, semináøe, diskuse
- kultura návštìva divadla, výstavy
- tanec návštìva plesù
- sport volejbal, fotbal, bowling,
- kuleèník, šipky, cyklistika
- tvoøivé dílny
- výlety, exkurze
Auris funguje od poèátku jako dobrovolné
sdružení bez finanèních prostøedkù. Tímto
chceme moc podìkovat všem pøednášejícím
odborníkùm, kteøí pro nás pøipravili program
bez nároku na odmìnu.
Kurzy znakové øeèi
koordinátor:
Helena Horáková, DiS.
Kontakt:
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
CHARITNÍ ŠATNÍKY
Kontakty na charitní šatníky:
Farní charita u Sv. Køíže ve Znojmì
Charitní šatník je otevøen každé úterý od 13.00 do 15.30 hodin v pøízemí Dominikánského
kláštera na ulici Dolní Èeská 1 ve Znojmì. Pøijaté odìvy a obuv jsou vydávány sociálnì
potøebným lidem z celého znojemského regionu. Pøebývající odìvy dobrovolní pracovníci tøídí a ve
spolupráci s Diakonií Broumov jsou odváženy všude tam, kde je potøebují sociálnì potøební lidé.
Farní charita u Sv. Køíže ve Znojmì
Dolní Èeská 1, Znojmo (pøízemí
Dominikánského kláštera)
otevøeno:
každé úterý 13.00 - 15.30 hod.
Farní charita v Moravském Krumlovì
Charitní šatník je otevøen každé druhé úterý od 14.00 do 16.00 hodin na ulici Palackého 120
v Moravském Krumlovì.
Farní charita ve Višòovém
Charitní šatník je otevøen každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin v budovì Správy majetku obce
Višòové (tzv. „Na Žizkovì“), dle domluvy mohou lidé ošacení nosit po celý týden.
Také v charitních šatnících v Moravském Krumlovì a ve Višòovém dobrovolní pracovníci vybrané
odìvy tøídí. Pøebývající odìvy jsou ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo a Diakonií Broumov
odváženy všude tam, kde je potøebují sociálnì potøební lidé.
17
Farní charita Moravský Krumlov
Palackého 120, Moravský Krumlov
otevøeno:
každé druhé úterý 14.00 - 16.00 hod.
Farní charita Višòové
budova Správy majetku obce Višòové
(tzv. „Na Žižkovì“)
otevøeno:
každé úterý 14.00 - 16.00 hod., po domluvì
po celý týden.
Výroèní zpráva za rok 2008
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Klub Coolna
POSLÁNÍ A CÍLE PROJEKTU
Vedoucí:
Mgr. Karolína Bulová
Kontakt pro Znojmo:
Masarykovo nám. 21
mob. 739 389 275
zástupce vedoucí:
Stanislav Maar
Kontakt pro Mor. Krumlov
Bøízová 254
mob. 739 389 274
tel. 515 220 156
Založeno:
leden 2009
Poslání:
Posláním Nízkoprahového zaøízení pro dìti a
mládež Klub Coolna Znojmo je pøedcházení a
snižování rizik sociálnì nežádoucích jevù a
minimalizace sociálních konfliktù spojených s
životem v subkultuøe èi neorganizované skupinì.
Všeobecným cílem:
Klubu Coolna, je zlepšit kvalitu života cílové
skupiny pøedcházením nebo snížením sociálních
rizik a vytváøením podmínek ke smysluplnému
trávení volného èasu a tím pøedcházet vzniku
sociálnì patologických jevù.
CO VŠECHNO DÌLÁME
Otevírací doba je pøizpùsobena potøebám dìtí a mladých lidí, tzn. klub má otevøeno v pondìlí,
úterý, ve ètvrtek a v pátek vždy 13:00 - 18:00 pro Znojmo, 14:00 - 18:00 pro Moravský Krumlov.
Cílovou skupinou jsou dìti a mládež ve vìku od 15 do 26 let v obtížné životní situaci.
Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem
pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatnì vyhledat radu a pomoc.
slavností otevøení Klubu Coolny v Mor. Krumlovì
Významné události roku 2008
tøíkráloví koledníci
slavnostní otevøení Domova pro matky v tísni
- 2. - 13. ledna - 8. roèník Tøíkrálové sbírky,
do sbírky se zapojilo
130 obcí, zúèastnilo se pøes 900 koledníkù,
výsledek 1 132 199 Kè Dìkujeme.
- 15. února -15.výroèí založení Oblastní
charity Znojmo
- 5. dubna - poøádal Denní stacionáø sv.
Damiána
ve spolupráci s DDM Znojmo turnaj
ve høe Èlovìèe, nezlob se!
-5. èervna - probìhla vernisáž výstavy
"Nenudíme se"
-27. èervna probíhala každoroèní akce s
názvem Halabalašou
-10. záøí probìhla vernisáž výstavy "Umìlci
z Hradištì"
- 23. záøí se uskuteènil Den Charity. V centru
mìsta byla veøejnosti pøestavena èinnost
Oblastní charity Znojmo. Dobrovolníci v
centru Znojma rozdávali letáèky a dìlali
anketu na téma Sociální rehabilitace-A teliér
Samuel. Zdravotní sestry zdarma zmìøily
všem zájemcùm krevní tlak.
- 6. øíjna - Zahájení prodeje èasopisu Nový
prostor
- 17. øíjna - Dýòová stezka. Již 7. roèník
oblíbené akce nejen pro dìti pøilákal do
parku pøes 1000 návštìvníkù
.
- 29. listopadu - se konal 5. Charitní ples,
který se nesl v duchu diamantù. Na
návštìvníky byla pøipravena bohatá tombola
s hlavní cenou diamantovým šperkem a
raut. Program v prùbìh veèera zajišovali již
tradiènì dobrovolníci. Výtìžek èinil 19.355
Kè a byl vìnován Charitní peèovatelské
službì.
- 22. prosince - Skupina Kvìtinka
uspoøádala adventní koncert s výtìžkem pro
Denní Stacionáø sv. Damiána. Výtìžek èinil
9. 100 Kè.
Den Charity
turnaj Èlovìèe nezlob se!
18
Výroèní zpráva za rok 2008
Finanèní zpráva Oblastní charity Znojmo
za rok 2008
Provozní náklady a výnosy
Náklady
Èástka V ý n o s y
spotøeba materiálu
drobný majetek do 40 tis.Kè
energie
pohonné hmoty
reprezentace
opravy udržování
cestovné
nájemné
leasingové nájemné
telefon, internet, poštovné
školení,kurzy
ostatní služby
mzdové náklady
sociální a zdravotní pojistné
zák.a ostatní sociální náklady
danì a poplatky
poplatky bance
pojistné aut, zamìstnancù
odpisy
ostatní náklady
služba dobrovolníkù
úroky z úvìru
CELKEM
1 236 414,22 Kè
601 096,54 Kè
657 020,36 Kè
528 459,01 Kè
56 533,71 Kè
189 613,45 Kè
159 243,00 Kè
524 471,01 Kè
100 260,36 Kè
377 704,75 Kè
193 720,78 Kè
915 208,02 Kè
15 945 017,22 Kè
5 452 001,05 Kè
466 597,01 Kè
15 721,01 Kè
10 983,76 Kè
217 466,38 Kè
2 470 330,73 Kè
147 000,24 Kè
136 347,01 Kè
90 272,93 Kè
Oblastní
charita
Znojmo
Èástka
provozní dotace MPSV
provozní dotace MZÈR
provozní dotace MV ÈR
provozní dotace JMK
dotace Úøad práce Znojmo
provozní dotace MìÚ Znojmo
dotace ostatní
dotace SROP (prostøedky EU)
dotace ostatní evropské fondy
dary fyzické osoby
dary organizace
sbírky z Biskupství
nadace
pøíspìvky ostatní
služba dobrovolníkù
fondy
jiné ostatní výnosy
tržby zdravotní pojišovny
tržby za služby klientùm
tržby z prodeje výrobkù
tržby z prodeje majetku
ostatní (úroky, kurzové zisky)
5 852 500,00 Kè
50 000,00 Kè
12 661,00 Kè
2 961 000,00 Kè
281 712,00 Kè
1 077 176,00 Kè
0,00 Kè
1 441 343,72 Kè
2 110 059,52 Kè
503 324,81 Kè
138 945,40 Kè
135 000,00 Kè
583 000,00 Kè
123 619,60 Kè
136 347,01 Kè
1 489 659,98 Kè
953 637,59 Kè
8 254 696,91 Kè
2 520 015,25 Kè
0,00 Kè
1 793 643,00 Kè
157 944,29 Kè
30 491 482,55 Kè CELKEM
30 576 286,08 Kè
Správa
Charitní
ošetøovatelská
služba
Charitní
peèovatelská
služba
Denní stacionáø
sv. Damiána
Sociální
rehabilitace –
Ateliér Samuel
Domov pr o
matky v tísni
Poradna pro
obìti domácího
násilí Tereza
Magdala
Sociální
poradenství
Osobní
asistence
Klub s asistencí
Krizový
dobrovolný tým
Dobrovolnické
centrum
Rodinný sociální
asistent
Pomoc na
Ukrajinì
Chránìná dílna
sv. Klár y
Denní centrum Klub Pohoda
Kurzy znakové
øeèi
AURIS – Klub
neslyšících
Tøíkrálová
sbírka
Charitní šatníky
Investièní náklady a zdroje financování
Investice
Zdroje
Èástka
oplocení zahrady,
úprava okolí Domova,
deš.kanalizace, chodníky
telefonní ústøedna,
strukturovaná kabeláž,
dveøní hláska v budovì Domova
Èástka
dotace z JMK
433 673,00 Kè na úpravu okolí Domova
200 000,00 Kè
vlastní zdroje
70 833,50 Kè na úpravu okolí Domova
vlastní zdroje
osobní automobil Fabia pro CHOS 219 496,00 Kè na telefonní ústøednu
TKS na osobní automobil
osobní automobil Fabia pro
Rod. soc. asistent
130 300,00 Kè pro CHOS
vlastní zdroje
na osobní automobil pro CHOS
dar z charity Schweiz na
osobní automobil pro
Rod.soc. asistent
Celkem
854 302,50 Kè
233 673,00 Kè
70 833,50 Kè
80 000,00 Kè
139 496,00 Kè
130 300,00 Kè
854 302, 50 Kè
Organizaèní struktura Charity ÈR
CHARITA
ÈESKÁ
REPUBLIKA
19
Diecézní
charita
Hradec
Králové
Diecézní
charita
Èeské
Budìjovice
Diecézní
charita
Plzeò
Arcidiecézní
charita
Olomouc
Oblastní
charita
Blansko
Oblastní
charita
Brno
Oblastní
charita
Bøeclav
Oblastní
charita
Hodonín
Oblastní
charita
Jihlava
Diecézní
charita
Brno
Arcidiecézní
charita
Praha
Diecézní
charita
ostravskoopavská
Diecézní
charita
Litomìøice
Oblastní
charita
Rajhrad
Oblastní
charita
Tišnov
Oblastní
charita
Tøebíè
Oblastní
charita
Znojmo
NZDM
Klub Coolna
Oblastní
charita
Žïár nad
Sázavou
SANSIMON
spol. s r. o.
Výroèní zpráva za rok 2008
Výkaz majetku a zdrojù Oblastní charity Znojmo za rok 2008
Rozvaha
Aktiva
Èástka Pasiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m.
Stavby
Pozemky
Samostatné movité vìci a soubory mov.vìcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkemCELKEM STÁLÁ AKTIVA
6 240,00 Kè
1 041 927,20 Kè
0,00 Kè
0,00 Kè
15 348 744,00 Kè
10 188,50 Kè
3 161 822,01 Kè
3 830 630,31 Kè
15 738 291,40 Kè
Vlastní jmìní
Fondy
Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta
VLASTNÍ JMÌNÍ CELKEM
18 899 361,06 Kè
459 134,43 Kè
0,00 Kè
19 358 495,49 Kè
Dodavatelé
Pøijaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm
Daò z pøidané hodnoty
Jiné závazky
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dlouhodobé bankovní úvìry
CELKEM CIZÍ ZDROJE:
260 688,00 Kè
10 000,00 Kè
1 097 646,00 Kè
38 441,00 Kè
328 443,00 Kè
740 403,90 Kè
2 475 621,90 Kè
0,00 Kè
2 475 621,90 Kè
Zásoby
CELKEM ZÁSOBY
Odbìratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zamìstnanci
Nároky na dotace proj. EU - SROP
Nároky na dotace a ost.zúèt.se SR - Úøad práce
Nároky na dotace proj. EU - NROSNároky na dotace ostatní
Jiné pohledávky
CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Pokladna
Ceniny - známky, stravenky
Úèty v bankách
CELKEM FINANÈNÍ MAJETEK
87 977,36 Kè
87 977,36 Kè
2 854 022,07 Kè
211 330,00 Kè
20 245,00 Kè
17 631,00 Kè
0,00 Kè
118 500,00 Kè Výnosy pøíštích období
771 288,15 Kè Dohadné úèty pasivní
0,00 Kè CELKEM OSTATNÍ PASIVA - Pøechodné úèty
1 467 880,83 Kè
3 918 320,75 Kè
80 573,00 Kè
98 310,00 Kè
2 056 150,27 Kè
2 235 033,27 Kè
CELKEM OBÌŽNÁ AKTIVA
6 241 331,38 Kè
Náklady pøístích období - krátkodobé
Dohadné úèty aktivní
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - Pøechodné úèty
AKTIVA CELKEM
Èástka
167 100,44 Kè
2 00 000,00 Kè
367 100,44 Kè HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK
22 346 723,22 Kè PASIVA CELKEM
207 000,00 Kè
220 802,30 Kè
427 802,30 Kè
84 803,53 Kè
22 346 723,22 Kè
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2008
FYZICKÉ OSOBY
A. Wetter (Nìmecko), D. Bartíková, M. Bartošová, F. Becherová, V. Binderová, pí. Bínová, J. Branèík, V. Adámek, P. Bøezovská, Š. Burianová, P. Bursová, Š.
Canov, P. Èanìk, Z. Èapková, L. Èechová, R. Davèíková, M. Dobešová, pí. Doèkalová, P. Drobná, L. Dvoøáková, B. Dvoøáková, F. Ensinger, pí. Ensingerová,
Š. Faglerová, J. Fila, pí. Formanová, V. Grymová, J. Havelka, p. Hekerle, M. Hladíková, P. Holík, pí. Homolová, p. Hrùza, pí. Hagenhoferová, V. Hnátková, L.
Hlaváèová, M. Chocholoušková, S. Jahoda, pí. Jandová, K. Jelen, J. Kaslová, M. Karásková, p. Kenereš, I. Klempová, pí. Klímová, p. Klíèník, p. Klimeš, pí.
Kloudová, pí. Kocová, L. Krèová, pí. Krotká, M. Kryštofová, M. Kudrnová, J. Laitner, pí. Lapešová, M. Lengálová, A. Liïáková, , K. Liebigerová, L. Mascadi, A.
Matoušek, pí. Molíková, J. Maštalíøová, pí. Nìmcová, R. Neužilová, pí. Nogová, M. Nováková, A. Nováková, L. Novotný, Š. Paraniè, R. Pellarová, I. Pennová,
pí. Peøinková, M. Pitlachová, P. Poláková, p. Poláèek, F. Ondráèková, S. Otáhal, H. Oujezdská, M. Pospíšil, J. Puklická, pí. Rhbergerová, M. Slámová, pí.
Stritzková, V. Strnad, A. Süssenbecková, p. Svoboda, Z. Šalandová, p. Šnajdar, A. Šátková, E. Šlapanská, M. Šnajdar, p. Schneider, p. Šoba, J. Šprenarová,
A. Švíková, J. Tesár, J. Tesárek, pí. Tinková, pí. Tkadlecová, pí. Urbanová, p. Vacek, T. Valena, pí. Valová, J. Veselá, P. Vítek, J. Vítek, A. Vítková, M.
Vinohradská,L. Vošterová, pí. Zahradníková, pí. Zapletalová, p. Žák, V. Železný
DÁRCI PØISPÍVAJÍCÍ NA POMOC UKRAJINÌ
NADACE VIA, FÚ Únanov, M. Strmisková, A. Bulová, V. Hledíková, E. Adámek, V. Bednaøíková, V. Šormová, Z. Struhaø, V. Pitlachová, M. Karásková, H. Šplíchalová
20
Oblastní charita Znojmo tímto dìkuje všem malým i velkým dárcùm,
kteøí v roce 2008 podpoøili naši èinnost finanèním èi vìcným darem
nebo dobrovolnou èinností.
Dotace a granty
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
SROP (prostøedky EU)
Jihomoravský kraj
Blokový grant pro NNO
Úøad práce Znojmo
Ministerstvo zdravotnictví ÈR
5 852 500 Kè
1 441 343 Kè
2 961 000 Kè
2 110 059 Kè
281 712 Kè
50 000 Kè
Ministerstvo vnitra ÈR
Nadace Terezy Maxové
Výbor dobré vùle
Nadace Naše dítì
Nadace Jedlièkova ústavu
12 661 Kè
455 460 Kè
30 000 Kè
27 540 Kè
70 000 Kè
Mìsta a obce
Znojmo
Hodonice
Chvalovice
Mackovice
Tasovice
Únanov
Moravský Krumlov
Hrušovany n. Jevišovkou
Lanèov
Dobøínsko
1 077 176 Kè
30 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè
5 000 Kè
3 000 Kè
2 000 Kè
2 000 Kè
Šatov
Vranov n. Dyjí
Tulešice
Oslnovice
Vémyslice
Žerùtky
Mikulovice
Hrádek
Medlice
Vevèice
2 000 Kè
2 000 Kè
2 000 Kè
1 500 Kè
1 000 Kè
1 000 Kè
1 000 Kè
500 Kè
500 Kè
200 Kè
Firmy (dárci od 10 000 Kè)
Autodoprava Adámek
Elektrokov Znojmo, a. s.
Bohemia Bag s.r.o.
500 000 Kè
60 000 Kè
20 000 Kè
Kania, Sedlák, Smola
Agentura Erudita
TransOn spol. s.r.o.
15 000 Kè
12 000 Kè
10 000 Kè
Firmy (dárci do 10 000 Kè)
Benediktin s. r. o., OS ZO Laufen, Sklokeramika, BMT, Jan Stahl
Dìkujeme
všem zmínìným, ale i tìm, kteøí pøispìli a nechtìjí být jmenováni.
Velice si Vaší pomoci vážíme.
www.znojmo.caritas.cz
Oblastní charita Znojmo
Dolní Èeská 1, 669 02 Znojmo
e-mail: [email protected], tel./fax: 515 220 768
bankovní spojení: Volksbank CZ
èíslo úètu: 4200083873/6800
Vydal: Oblastní charita Znojmo, 2008
Text: Veronika Miholová a vedoucí støedisek
Foto: Archív Oblastní charity Znojmo
Grafická úprava: Veronika Miholová
Tisk: Tiskárna WEGA

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo

Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo Komplexnost ošetřovatelské služby v rodinách je zajištěna intenzivní spoluprací s pečovatelskou službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední řadě s dobrovolníky. Velkým pozitive...

Více

Zpravodaj 21/květen 2006 - Klub nemocných cystickou fibrózou

Zpravodaj 21/květen 2006 - Klub nemocných cystickou fibrózou Èlánek jsem pøed èasem pøipravila pro èasopis Alergie, Astma, Bronchitida a je urèen všem, kteøí mají chu pracovat sami na sobì…… Pøíjemné procházky pøeje L. Smolíková Jak zlepšit svou tìlesnou ko...

Více

Caritas 2001/1 - Charita Česká republika

Caritas 2001/1 - Charita Česká republika Opava jim dobrovolníci pøibývají tempem asi deset lidí za rok. Celkem jich mají 220, z toho 80 aktivních, a nosných sloupù pøes 30,“ sdìluje Jarmila Sýkorová z Ostravy. „Je ale nutné, aby byli dobø...

Více

č. 1998/3 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej

č. 1998/3 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej partner a další a další a teprve dvacátý v øadì stál jeden skuteèný sportovec, který všechny tyto lidi dokázal využít. Nebo oni dokázali využít jeho, jak se to vezme. A teï zpìt k naší taneèní real...

Více

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi

2005 - rok oslav 950 let od první písemné zmínky o chrudimi školním roce 2005/2006 bude plnit školní docházku v chrudimských základních školách 2 654 žákù, což je celkovì o 41 žákù ménì než v loòském školním roce (2 695 žákù). Poèty žákù ve tøídách jsou ovl...

Více

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 –1722

Poštovnictví v našich zemích v letech 1526 –1722 hlavních pošt v Praze, Štýrském Hradci, Brnì a Linci z roku 1724 je dobøe patrné, jaká byla v zemi situace a proè pošta o zisk pøicházela. Uvádìl, že soukromí vozkové stále ještì vozí cestující lib...

Více