mestska cast praha 11 ijrad mestske casti

Transkript

mestska cast praha 11 ijrad mestske casti
MESTSKA CAST PRAHA 11
IJRAD MESTSKE CASTI
Ocelikova67211, 1494l Praha415
odbor }ýstaYby'vidinova 1325,Prah&4' T€tefon: 267902111
Čj. : ov/2008/002637/Koš
Vyřizuje:R. Košutová
tel.26'7902360
,.'". -. '"--. " .-,'rr á i6"u i
{'iřad mě.qtsi'{éčáBti
u
RozEoD|{UTÍ
STAVEBNÍPovoLE]
J.9.2008
Fra!rn- šeberov
I
c
Úřad MěstskéčástiPraha 1l, odbor r,ýstavby,jako stavebni úřadpříslušnýpodle $ 13 odst. 1
písm.c) zákonač'183/2006
plrinování
sb' , o územním
a stavebním
řádu (stavební
zákon), ve
,'stavební
jen
pozdějších
předpisů
jako
znění
(ďíle
zákon'') a
speciální stavebníuŤadpříslušný
podle $ 16 odst. 1 písm' a), s 40 odst. 1 písm' d) zžkola č. 1.3/199,]
sb, o pozernních
komudkacích, ve znění pozdějšíchpředpisůa $ 15 ods1. l z(kola ě' |83/2006 Sb.a podle
r,yhláškyč'55/2000sb. tú.m.Pmhy , kterou se vydává Statuthl. m. Prahy, ve zněnípozdějších
předpisů ve stavebnímřízení přezkoumal poďe $ l09 až 1l4 stavebního zikona žádost
povolení,
o stavební
kteroudne30.7.2008podal
IllavníněstoPrahazast.olv|I MEMP' Ič ooorlsst, vtu"i.ioské
nám'2, ll0 01Prahr 1,
kterého
zastupujeZAVos r.r'o.,Ič 60203013,
FrantiškaKatt|ece16,18000 Praha8
(dálejen ',stavebník''),
a na zíkladě tohotopřezkoumání:
Vydává podle$ 115stavebního
zákonaa $ 5 a 6 vyhláškyč'52612006Sb.,kterouse provádějí
něktelá ustaÍIovení
stavebníhoziíkonave věcech stavebníhořádu
s t avebni
poYoIe ní
na stavbu:
stavba č.0106 - TV Š€beŤov'etapa 000s - Konuni|race llrnčíře. utice Zarlni a okolí - 1.
část
Praha. Šeberov
(dálejen ''stavba'')na pozemcíchč.parc.57|/14,5741205,l4/21, 574122,574123
, 574124,601a
'
635 v kat.územíŠeberov.
pŤoprovedení
sLanoviDodmínk}'
stavb\'
1. Stavbabude provedenapodle pIojektovédokumentace,ktelou stavebníkobdržípo nab)tí
právni moci tohotorozhodnutí.
2. Stavebníkoznrimístavebnímuúřadutermínzaháienístavbv a uvedenázev a sídlo
stavebníhopodnikatele,kteď bude stavbuprovádět.
3. stavebníkoznámístavebnímurjřadutýo flize Ústavby plo kontrolííprohlídkystavby:
a) Po dokončeÍ}í
úplalT pláně
b) Před dokončením
stavby včetněosazenídopla.!ŤIího
zlačeni _ závěrečnákontrolní
prohlídka
4 . Stavbabudedokončena
do 3l.12.2008'
L
spisz. 0V/2008/002ó]7/KoŠ
5. Při zemníchpracíchjenutnépoužívat
vozidlaa mechanizmy,
kterésplňujíemisnílimity dle
6.
7.
8.
9.
platnélegislativypro mobilnízdrojea apiikovatúčinná
opatření
k minimalizacizatěžoyélÍlí
pmchem
okolí
PIo možnoststánívozidel v ob)'tnýchzónách ve smys]us 39, odst' 5 zákona č.36112000
jednotliváparkovacímísta tato
provozu,\,Jznačte
sb., o silničním
dopravnímznačením
místanesmíomezovatvjezd a wýjezdzjednotlivýchobjektů,ani bí umístěnav ploýoru
piednapojenim
komunikaci
na komunjkaci
K Šeberow
minimálníprujezdnýplostol v každém
místěobýnézóny musíbý 3'50m (čI.5.4'2.'TP
103)
prc možnostbezkolimíhoprůjezduvozidel komunáIníchslužeb,stěhování,HZS, apod'
uplalte vnitřní poloměry oblouků na min. 6,00m popř' doloňe pÍujezdnostuvažovaných
vozidel
nejpozději 30 dnípřed teÍmíem závěrečné
kontrolníprohlídkypřed]ožtek posouzenínávlh
jako
podkladplo stanovení
definitivníhodopravnílto
značení
ve smyslu s 77' zákona č'
361/2000Sb..o silničnimDlovozu
Učastníciřízenína něžse vztahujeroáorlnutí správníhooÍgá[u:
Hla!ÍIíměstoPlahazast.oMI MHMP.lc 00064581.Mariánské
náÍn.2. ll0 01 PŤaIB1
odůvodnění:
Dne 30.7.2008podal stavebníkžádosto ýydání stavebníhopovoleni na \"ýšeuvedenou stavbu,
uvedenýmdnembylo zalr.íjenostavebnířízení'
stavební uřad oznámil zahájení stavebníhořízení znám]hn účastníkům
řízení a dotčeným
jefuánína 27.8.2008,
orgánům.K prcjednání
žádostisoučasně
nařídilústní
ojehož\'ýsledkubyl
sepsánplotokol.
Stavba obsahuje:
Rozsah stavebníchúpravje r,1rmezenlekonstrukcí komunikací K Drozdům, Rozkošská'
Zadní (část) bude provedena nová konstrukce komunikací,nové obrubniky, zpe\.něné
vjezdy a chodníky k brankám. systém odvodněnízůstanezachoviínstávajici, směrovéa
výškové řešení zůstane zachoviáno,plovede se osazení rezervních chrániček pro
telekomunikačnía energetickékabelové rozvody' v místechvjezdů ochÍana stávajících
kabelů.
stavební úřad v provedenémstavebnímřízení piezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedenýchv s l11 stavebního
ztíkona'projednalji s účastníky
řízenía s dotčen:ými
orgánya
jejím
zjistil, že
uskutečněnímneóo uŽívánímnejsou ohroŽeny zájmy chrríněnéstavebním
zíkonem, předpisy \,Ydan]ýnikjeho provedenía zvláštnímipředpisy'
Přojektová dokumentacestavby splňuje obecnétechnicképožadavkyna stavby podle rryhl' ě'
26/1999 sb' HMP, ve znění pozdějšíchpředpisů (OTPP). stavební uřad v pruběhu řízení
neshledal důvody,kteréby brrínilypovolenístavby.
Stanoviskasdělili:
- MHMP OD ze dne22.5.2008zn. MHMP - 308172/2008/DOP-04/Da
- MHMP OOP ze dne23.5.2008zn. S-MHMP-267068/2008lIloopNl
zn. MHMP 266 810/2008/Rad
- MHMP OPP ze dne 19.5.2008
- HS HMP ze dne9.6.2008zn. J.HK,/l39'1133504108
- ÚvČ pratral I oŽP ze dne 2o.5.2oo8zn' oŽPl2oo8/ool5 73lHako
. MČ Šeberov
ze dne6.5.2008
spis2n,ov/2008/002ó37,/]<oŠ
.
.
slÍ,]
Policie ČRze dne27'5.2008zn. PsP-8995-|lČ]-2o08-DŽ
HZS ze dne 12.5.2008
zn.590l2008llar
TSK ze dne 9.6'2008n. I044l08l2200Mea koordinační
vajádřeníze dne6.6.2008zn.
12l I/08/2600/Ho
PVS a.s.ze dne 10.6.2008
zn.3l'7'7108D102
Veolia ze dne 16'6.2008zn' PVK 1323,llo.|PČ/08
Pražskápl}ŤláIenská
a.s.ze dne29.5'2008zn' 3l0l,Ty'osDs/o8
PRE a.s.ze dne 5.5.2008zn. S 21300/0082f12008
Eltodocitelumze dne 10.7.2008
zn. EC 0400/5315/08
Telefonicaze dne2.6.2008zt.53842/08/CPH/^r'V0
ostatnísprávcisilí razí(ka
na situac
Dále byly předloženy
smlouvyo výpůjčce
ě,vwl869TaLl2008 a č.VYP/868/Jar./2008
a
plná moc k zastupovánize dĎe7.4'2004
Stavebníúřad zajistil vzájemný soulad předloženýchzávazných stanovisek dotčenýcholgánů
r,yžadovanýchzvláŠtními
předpisy a zahmulje do podmíneklozhodnutí.
stavební úřad rozhodl, jak .je uvedeno ve qirohr roáodnutí, za použitíustanoveníprávních
předpisůve 1fooku uvedených.
Účastníci
řízeni:
Stavebník;
(rodle $ 109odst.1ď stavebnihozríkona):
hl.m.Prahazast.oMI MHMP
Vlastrrikpozemkůč.paÍc,5,|4/20,5.14/21,5,l4l22,5,74/23'
5.74/24'
60l, 635 k.ú.Šeberov
(podle
l09
odst.
lcl
stavebniho
zákona):
MC
Šeberov
$
Vlastníkpozemkůč.patc.5,14/14'
(pod|e$ l09 odst' l c/ stavebního
5,74l|8.k'ú.
Šebefov
zákona):Martina Horěičková,]ng. arch' Jiří Soukup
Vlastníci sousedníchnemovitostí( podle $ 109 odst. lel stavebnihozíkona): FrantišekNovotný,
věra Novotná, Jaloslav SachaŤ,MaÍtasucharová, Vlastislav Chaloupka, Jiří Borovička,Lidmila
Borovičková,JUDI' Richard Hlavatý, JUDr. Maltin Hlavďý, Eva Klabenešová,Eva Matějková'
Jaa Klabeneš, DrahomíraBisl:upová, věIa Kntochvílová, Monika Gračková,Tomáš Gračko,
olďich Trejbal, Marie Trejbalovri JUDr. Pavel Srb' JUDr. Dagnar Srbová, Ing. vladimíŤ
Karlík, Mgr' Zdeněk Paroulek, Dana Paroulková, PbDr. Jan Hylouš Csc', Lenka Piísztolová
Karel Johránek,LibušeJohlínková,zdeněk Lehovec, , Alena Fořtová, Ing. Jan Fořt' Pavel Merc,
Ing. Josef zápotocký' HaÍl: Zápotoc@ Romana Pospíšilová, Jaroslav Martink4 olga
Martinková, Ing. Filip Kotal, Antonín Pospíšil, Květoslav Navara, Jiří Husník, Petruška
Husníková,Ing.Milan Volf, IrenaVolfová, YUMA.CR a.s'
V}pořádání s návrhy a nfunitkamiúčastniků:
- Účastnícineuplatnili nárrhy a námitky.
V1pořádrínís lýádřeními účastníků
k podkladůmrozhodnutí:
- Účastnícise k podkladůmrozhodnutíner,yjádřili.
Upozomění:
- stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebníhopovolení zašle stavebníkoújedno
1Thotovení ověřené pÍojektovédokumentace a šítek obsahující identifikaění údaje
o povolené stavbě. Další }Yhotovení ověřeÍé projektovédokrrmentacezašle vlastní<ovi
stavby,pokud neni stavebnikem,
. Stavba nesmí bý zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. stavebď
povolenípozbýváplatnosti,jestližestavbanebyla zahájenado 2 let ode dne' kdy nabylo
DÍávnimoci.
!-
Spis.2i'ov/2008/002637,KoŠ
stavebníkje povinen před za}tájenímstavby umístil na viditelnémmístěu v$upu na
staveniště
štítekobsahujicíidentifikační
údajeo povoienéstavběa ponechatjej tam aždo
dokorrčení
stavby,rozsáhléstavbyse mohouoznačitjiným vhodnýmzpůsobem
s uvedením
údajů
ze štítku.
stavebník.zajistí
\}'t'ýčení
pŤostorové
polohystavbysubjektemk tomuoprávněným.
Povinnostistavebníka
při prováděnístavbyj sou uvedenyv $ t 52 stavebního
zrikona.
v průběhuvýstavbyje nutnodbát na ochranupřed nepříznivýmiúčinkyhluku a vibracídle
nďízenívlády č.148/2006sb'
Pň. prováděnj-stavby nesmějíbýt poškozenyani znečištěny
objekty,komunikacea jiná
zařizeni sloužícíÍ\á:emníkům
domu a nesmíbýt biíněno bezpečnému
užívríní.
Při prováděnístavbyje nutÍré
dodržovat
piedpisyrýkající
se bezpečnosti
prácea technických
zaŤízení,
zejméla zÁk.309/2006sb.o bezpečnostipiáce a o ochÍanězdravi osob pii práci.
Do'kolčenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatnéhoužívání,pokud
lryžad,ova|astavební povolení a byla provedena v sou]adu s nim' lze užívatna základě
ozÍtiirnenístavebnímuuřadu ($120 stavebníhozákona) stavebník zajistí, aby byly přerl
zapoěetíÍn.užiÝáĎístavby prcvedeny a vyhodnoceÍy zkoušky předepsanézvláštními
právnímipředpisy.
Zábor veřejnéhoprostranstvínenípředmětemtohoto loáodnutí'
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oaÉmeník Magistráfu hl' m.
Prahy podiáním
u zdejŠíto
sprá\alího
orgánu.
odvolríníse podává s potřebnýmpočtemstejíopisůtak, aby jeden stejnopis zůstalsprárŤIímu
orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. NepodáJi účastníkpotřebný počet
stejnopisů,\,yhotovíje správníorgrínna nrikladyúčastníka.
odvoláním lze napadnout r"ýrokovou část loáodnutí' jednotlivý y'ýrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.odvolriníjen proti odůvodnění
loáodnutí je nepřípustné.
Ing. Ma*éta vacínová v. r.
vedoucíodboruyýstavby
/
Za splá\.rrost
lyhotov ení|
R, KošrrÍo.vá
,/f/,/E
Toto rozhodnutí nabylo prátrrÍ moci .tne:
Toto lozhodnutímusíbý r}"věšenopo dobu 15 dnů
V}věšeno
dne:'.''/,z',2'.
4?..o.
€ . '.'..'.. sejmuto
dne:.!1..,?'. |'(-€ .
Razítko,podpis orgánu' který potvúuje Ý}".?ěšení
a sejmutíIozhodnutí
spis'Zn'ov/2008/002ó37iKoŠ
srf.5
obdržíi
účastníci
řízení(do vlastnich rukou)
zástupcestavebníka:
ZAvos s.í.o.'FíaÍtiŠka
Kad]ece16,18000 Praha8
vlastnícipozemků:
MěstskáěrástPraha. Šeberov,
K Hmčířům
l60, l4900 Praha4
MartinaHorčičková,
S id]lišÍě
1452,29822 Lysá nad Labem
Ing.arch.Jiň Soukup'Budějovická645,252 42 Jesenice
dotčené
oryány
llZS hl.m.Prahy,Soko|ská62' 12| 24 Praha2
HSHMP - pobočkaPraha-jih, Němčickál112, 140oo Plaha 4
MHMP - OOP, Jungmannova
35, 1112l Pmha I
MHMP - OKP, Jungmanova35, 1100t Praha1
MHMP - DOP, Jungmanova
29, 11129 praha1
PVS' a.s.,Cihelná4, lI0 00 Prahal
PVK, a.s.,,Ke Kablu 971, 100 00 Praha10
Prďská plyrrarenská.
a.s' U P|ynrimy500, |45 08 Praha4
UMC PrahaIl.oŽP Včetně
ssÚ. Vidimova]325' |4s 0o Praia 4
PREdistribuce,a.s.,Na tlroudě4, l00 00 Praha10
na vědomí
Policie ČRdopla\,dinspekto.át,P.o.Box 51, l40 00 Praha4
TSK hl.m.Prahy,Řrásnovka8, l10 15 PÍahat
ELTODO-CITELIM, s.r.o.,Novodvorská1010,14200 Praha4
Telefónica 02 Czech Republic' a.s.,olšanská 6, 130 34 Pralra 3
NIPI CR" o.s.,Karlínské
nám. 12,18600 Praha8
PovodívltalT, s.p.,Grafická 36, l50 2l Praha5
Hlavnl město Praha zast. oMI MHMP, Marirínskénám. 2, 1l o o1 Praha 1
MČ Pmha Il. úřednideska.opatovská874, l49 00 Pra.ha4
prahaŠeberov-úředníáeska.KHmčířům
ÚŤl\aČ
160,|4900 Praha4
spls
s tturncr
t[p'tl=t-lLrnruÁ
r.š
l p:
"ř
Hrnčíře
n/i1:&ÚŮ