Vysokofrekvenční licí zařízení FINO FLOWCAST

Transkript

Vysokofrekvenční licí zařízení FINO FLOWCAST
NÁVOD K OBSLUZE
Vysokofrekvenční licí zařízení
FINO FLOWCAST
FINO G M B H
Mangelsfeld 18· D-97708 Bad Bocklet
Verze 01/2005
Obsah
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Bezpečnost.............................................................................................................................3
Stanovený účel použití ...........................................................................................................3
Symboly k označení zdrojů nebezpečí ...................................................................................3
Obecné pokyny pro bezpečné použití zařízení.......................................................................4
Zvláštní nebezpečí..................................................................................................................5
Balení .....................................................................................................................................6
Doprava ..................................................................................................................................6
Skladování..............................................................................................................................6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Instalace.................................................................................................................................7
Místo umístění........................................................................................................................7
Plán instalace..........................................................................................................................7
Přípravné práce prováděné elektrikářem ze strany zákazníka................................................7
Přípravné práce prováděné instalatérem ze strany zákazníka.................................................8
Připojení agregátu oběhového chlazení..................................................................................8
Odstranit přepravní zajištění magnetu uzávěru krytu.............................................................8
3.
Technické údaje....................................................................................................................9
4.
4.1
4.2
Popis zařízení .....................................................................................................................10
Použití...................................................................................................................................10
Uspořádání zařízení..............................................................................................................10
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Obsluha ...............................................................................................................................12
Příprava zařízení...................................................................................................................12
Nastavit podmínky tavení.....................................................................................................12
Spuštění tavícího procesu.....................................................................................................13
Spuštění procesu odstředivého lití........................................................................................13
Vyjmutí mufle ......................................................................................................................14
Vypnutí zařízení ...................................................................................................................14
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Chyby a jejich odstranění..................................................................................................15
Kontrolka sítě nesvítí............................................................................................................15
Žádné ohřátí..........................................................................................................................15
Zařízení samočinně vypíná...................................................................................................15
Žádná odstředivá funkce ......................................................................................................16
Kryt se neuzavírá..................................................................................................................16
Voda vystupuje ze zařízení...................................................................................................16
7.
7.1
7.2
7.3
Údržba .................................................................................................................................17
Čištění vodní hadice .............................................................................................................17
Čištění odstředivého prostoru...............................................................................................17
Čištění obecně ......................................................................................................................17
8.
Kelímek pro vysokofrekvenční licí zařízení .....................................................................18
9.
Obrázky...............................................................................................................................19
FLOWCAST
Strana
2
1. Bezpečnost
Důležité!
Přečtěte si prosím pozorně tento provozní návod před instalací a
provozem přístroje.
Navíc k následně uvedeným bodům platí obecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy na
ochranu před úrazy.
Každá osoba, která se v provozu uživatele zabývá instalací, uvedením do provozu, obsluhou a
údržbou (inspekce, údržba, opravy), si musí přečíst kompletní provozní návod a zvláště kapitolu
Bezpečnost a porozumět mu. Provozovateli se doporučuje, aby si toto nechal písemně potvrdit.
Tyto pokyny k bezpečnosti práce prosím předejte rovněž jiným uživatelům.
1.1 Stanovený účel použití
Vysokofrekvenční odstředivé zařízení je určeno výhradně k tavení kovů a následnému
formování odstředivým litím.
Jiné použití není přípustné.
Je třeba dodržet pokyny k instalaci, obsluze a údržbě předepsané v tomto provozním návodu.
Vlastní přestavby a změny zařízení vedou ke ztrátě záruky a nároku na ručení za výrobek.
1.2 Symboly k označení zdrojů nebezpečí
Tento symbol poukazuje na důležité pokyny k bezpečnosti.
Nedodržení těcho pokynů může ohrozit
→
Vaši osobní bezpečnost a/nebo majetek jiných.
Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny, které jsou uvedeny v tomto
provozním návodu.
Tento symbol poukazuje na důležité pokyny k bezpečnosti.
Nedodržení těcho pokynů může ohrozit
bezpečnost Vašeho zařízení a/nebo majetek jiných.
Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny, které jsou uvedeny v tomto
provozním návodu.
FLOWCAST
Strana
3
1.3 Obecné pokyny pro bezpečné použití zařízení
I)
Ohledně rozsahu použití je třeba dodržovat a dbát pokynů uvedených v příslušných
odstavcích tohoto provozního návodu.
Výrobce nemůže zohlednit pomocí pokynů všechny případy použití přicházející do úvahy.
Provozovateli přísluší, vyzkoušet a odhadnout účinky tepelného zpracování na příslušný
materiál a jeho reakce na všechna rizika, aby se zabránilo újmě na lidech a materiálu.
Každé použití překračující tento rozsah platí jako nevhodné k tomuto účelu. Za takto vzniklé
škody výrobce neručí; riziko za toto nese pouze uživatel.
II) Je třeba zdržet se každého pracovního postupu, který má vliv na bezpečnost zařízení.
Způsobené změny zařízení, které ovlivňují bezpečnost, je třeba ihned nahlásit,
zadokumentovat a odstranit.
Platí místní bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu vůči úrazům.
Zařízení smí být provozováno pouze v bezchybném stavu.
Pokud je to nutné, musí uživatel zavázat obslužný personál k nošení ochranného oděvu
(rukavice, ochranné brýle apod.)
Příslušnými pokyny a kontrolami musí uživatel zajistit čistotu a přehlednost
pracoviště u zařízení.
Nesmí být demontována nebo vyřazena z provozu žádná bezpečnostní zařízení.
Před čistícími a údržbovými pracemi je třeba zařízení odpojit od napětí a zajistit vůči
neoprávněnému zapnutí.
III) Vysokofrekvenční licí zařízení patří co se týče elektromagnetické snášenlivosti (EMV) dle
DIN VDE 0875-11 k přístrojům ISM, skupina 2, třída A.
Elektromagnetické rušení není proto třeba očekávat. Pokud by byla přesto pozorována
narušení v blízkém okolí, o kterých se domníváte, že na nich má podíl licí zařízení, tak se
prosím spojte s námi, výrobcem zařízení.
FLOWCAST
Strana
4
1.4 Zvláštní nebezpečí
Varování!
Pozor pro osoby s kardiostimulátory.
Přístroj pracuje s vysokou frekvencí.
Přístup do prostoru, ve kterém je umístěno zařízení, je třeba opatřit
výstražným upozorněním pro osoby s kardiostimulátory.
Ohřívací zařízení Linn jsou zkonstruována dle stavu techniky a jsou provozně bezpečná.
U těchto ohřívacích zařízení se ale mohou vyskytovat nebezpečí.
I)
Nebezpečí nechtěných chemických reakcí
Pokyn pro materiály 1:
Hořlavé nebo výbušné materiály nebo ty, které během tepelného zpracování vylučují
hořlavé nebo výbušné substance, nesmí být v této peci zpracovávány.
Pokyn pro materiály 2:
Nesmí být zpracovávány žádné látky, které při svém rozkladu vylučují tolik kyslíku,
že v důsledku tohoto vzniká v peci výbušná směs plynů nebo látek jako např.
výbušná látka apod.
II) Nebezpečí popálení
Nebezpečí popálení může vzniknout při dotyku tělesa pece s nechráněnými částmi těla v
závislosti na teplotě pece. Zde je třeba používat odpovídající prostředky ochrany těla (rukavice)
popř. zabránit dotyku tělesa pece nechráněnými částmi těla.
III) Nebezpečí požáru
Na pec popř. v její bezprostřední blízkosti se nesmí pokládat žádné hořlavé předměty (např.
kancelářský materiál apod.).
FLOWCAST
Strana
5
1.5 Balení
Zařízení je zabalené jako schopné přepravy. Balení odpovídá směrnicím o balení VDMA a je to
pouze přepravní balení. Chrání pouze podmíněně před vlhkem, horkem a mechanickou silou.
Smí se otevřít a odstranit teprve na místě umístění.
Balení se po použití řádně zlikviduje.
1.6 Doprava
Dopravu provede odborný personál, který zná a dodržuje bezpečnostní předpisy. Při přepravě je
třeba dodržet všechny pokyny uvedené na obalu a v průvodní dokumentaci.
Přepravní balení rovněž nechrání obsah vůči neodborné manipulaci.
Pro interní přepravu jsou k dispozici bočně připevněné, zapustitelné úchytky pro nošení.
1.7 Skladování
Pokud musí být zařízení skladováno, je třeba dodržet všechna preventivní opatření, která platí i
pro přepravu.
Navíc se musí učinit ochranná opatření vůči:
· tvorbě kondenzační vody (vlivem velkým teplotních rozdílů)
· prachu
· mrazu
· poškození balení
· živočichům (především krysy a myši mohou zničit elektrická rozváděcí zařízení)
FLOWCAST
Strana
6
2. Instalace
2.1 Místo umístění
Zařízení musí stát na stabilní podložce.
2.2 Plán instalace
Vodní kohout pro ½“ hadicovou průchodku
Redukční ventil
s vodním filtrem
Vodní odtok bez
zpětného vzdutí
č.v.
Síťová přípojka
Abb. 2.1: Plán instalace
2.3 Přípravné práce prováděné elektrikářem ze strany zákazníka
Hotcast je provozováno při 230 V, 50/60 Hz síť na střídavý proud s ochranným vodičem.
Zařízení je tak možno napojit na běžné napájení domácnosti.
Kolísání napětí 210 V - 240 V jsou přípustná. Zajištění sítě musí činit minimálně 16 A.
Pokud jsou dány tyto předpoklady, nepotřebujete žádné další elektrotechnické přípravy.
Pokud se síťové napětí odchyluje od 230 V střídavého proudu, je možné použití předřazeného
transformátoru s výkonem minimálně 2,5 kVA.
FLOWCAST
Strana
7
2.4 Přípravné práce prováděné instalatérem ze strany zákazníka
Napojení čerstvé vody (voda z vodovodu) nebo systém oběhového chlazení jsou možné. Při
napojení čerstvé vody je třeba dbát na odtok bez zpětného vzdutí (odpadní kanál).
Je třeba zajistit provozní tlak chladící vody 3 - 5 bar. Vtoková teplota vody smí činit max. 25 °C.
2.5 Připojení agregátu oběhového chlazení (opčně)
Instalace agregátu oběhového chlazení je podrobně popsaná v provozním návodu k agregátu
oběhového chlazení.
2.6 Odstranit přepravní zajištění magnetu uzávěru krytu
Aby se umožnilo otevření krytu odstřeďovacího prostoru při přepravě, byl čep magnetu uzávěru
krytu překryt lepící páskou. Toto zajištění pro přepravu se smí odstranit teprve tehdy, když je
přístroj připojen na síť.
FLOWCAST
Strana
8
3. Technické údaje
Mechanické údaje:
Šířka:
460 mm
Hloubka:
Výška:
Mezní hladina akustického tlaku:
Hmotnost:
460 mm
460 mm
<70 dB(A)
cca. 66 kg
min. 2 l/min (při vstupní teplotě ≤20°C a při 3 bar)
Spotřeba chladící vody:
max. příp. tlak vody:
Opčně: Průtok ochranného plynu:
5 bar
max. 0,5 l/min
Elektrické údaje:
Síťové napětí:
Potřebné pojištění:
Příkon:
230 V / L, N, PE / 50-60 Hz
1 x 16 A setrvačné nebo 1 x 20 A K-automat
cca. 2,5 kVA
Užitečný výkon:
Frekvence:
1,3 kW
cca. 1,4 MHz
Pokyny pro použití:
Materiál kelímku:
Kelímek
Litý materiál
CrCo
Keramický kelímek
Au
Keramika popř. grafit
Množství
Doba tavení
1 kroužek = 12 g
60 - 70 sec
2 kroužky = 24 g
90 - 100 sec
3 kroužky = 36 g 110 - 120 sec
(Max. množství při tavení CrCo 40 g.)
Spoj
12 g
Grafitový kelímek 24 g
DK-HOT-B
36 g
70 - 80 sec
80 - 90 sec
120 - 130 sec
(Max. množství při tavení ušlechtilých kovů (zlato,
stříbro, měď), až je grafitový kelímek naplněný po okraj.)
FLOWCAST
Strana
9
4. Popis licího zařízení Hotcast
Vlastníte vysokofrekvenční licí zařízení s elektronickým řízením k indukčnímu tavení.
Licí zařízení pracuje na principu přenosu energie transformátoru, indukčním tavícím postupu.
Po vytvoření vysokofrekvenčního magnetického pole protéká po povrchu kovu sekundární
proud, který se na základě různých vlastností materiálu přeměňuje na teplo a tak způsobuje
tavení kovu.
Vířivé proudy vznikající v tavenině zajišťují dobré promíchání roztavovaných kovů. Také
následné odstředivé odlévání do formy podporuje homogenizaci taveniny.
Při správném zacházení zjistíte následující přednosti vůči jiným tavným postupům:
- Rychlá práce
- Homogenější tavení
- Větší bezpečnost provozu
- Snížení přídavných prací
- Univerzální možnosti použití
- Snadná obsluha
(časová úspora)
(zlepšení kvality)
(snížení rizika)
(úspora nákladů)
(šetří další investice)
(méně možností chyb)
Zvláštní pozornost byla věnována účinnosti zařízení. Dalším znakem tohoto zařízení jsou vysoký
tavný výkon při nízké spotřebě energie, jednoduchá obsluha, malá potřeba místa a snadná
údržba.
4.1 Použití
Vysokofrekvenční licí zařízení je vyvinuto pro odstředivé lití kovů v mufli. Typickou oblastí
použití je dentální technika, zubní laboratoře pro ordinace a menší soukromé laboratoře.
4.2 Uspořádání zařízení
Vysokofrekvenční generátor obložený bezpečným tělesem z ocelového plechu je srdcem zařízení
a odpovídá hlediskům moderní ochrany práce jakož i požadavkům elektromagnetické
snášenlivosti.
V odstředivém prostoru se nachází odstředivé rameno. Odstředivé rameno drží kelímek a mufli
(licí kroužek). Odstředivé rameno je vybaveno vyrovnávacím závažím, aby se dosáhlo klidného
chodu.
Indukční cívka se dá snadno vyměnit. Při otevření krytu odstředivého prostoru se výkon
automaticky odpojí.
Indukční cívka jako tzv. tepelný zdroj obepíná kelímek v pracovní poloze. Pohyb cívky z klidové
polohy do pracovní polohy se uskutečňuje pohonem motoru.
Indukční cívka se při odstředivém lití v klidové poloze mechanicky zajistí elektromagnetem.
FLOWCAST
Strana
10
Tavící postup se může pozorovat průzorem zabudovaným v krytu.
Při chybějícím nebo nedostatečném průtoku vody je zabráněno zapnutí vysokofrekvenčního
výkonu. Dále vypíná zařízení při přetížení generátoru nebo zkratu v pracovní cívce
vysokofrekvenční výkon.
Na přání zákazníka je zde možnost, zavést do kelímku ochranný plyn. Tím je možno velmi dobře
zabránit nežádoucím chemickým reakcím se vzdušným kyslíkem. Jako ochranný plyn se může
použít argon nebo také dusík.
Napojené vedení ochranného plynu spojuje vnitřní prostor trubkovité hnací hřídele s
odstředivým prostorem. Proto je také během procesu odstředivého lití možné provést výplach
ochranným plynem.
FLOWCAST
Strana
11
5. Obsluha
5.1 Příprava zařízení
Hlavní spínač má i funkci nouzového vypínače.
1.
Otevřít vodovodní kohoutek popř. zapnout agregát oběhového chlazení.
2.
Hlavní spínač zapnout do polohy 1. Svítí síťová LED.
3.
Otevřít kryt odstředivého prostoru.
4.
Tavný kelímek s materiálem dát do držáku kelímku v odstředivém prostoru.
5.
Mufli dát do držáku, nastavit vhodnou výšku.
6.
Odstředivé rameno dát do rovnovážné polohy. K tumuto účelu uvolnit stavěcí šroub.
Otáčením vyvažovacího závaží na cívce dát odstředivé rameno do rovnovážné
polohy. Následně šroub opět pevně utáhnout.
→
Nesmí se zapomenout na utáhnutí šroubu!
8.
Mufli, pokud je to zapotřebí, opět vyjmout a dodatečně ohřát dle předpisů výrobce
zatmelovací hmoty.
9.
Odstředivé rameno dát do správné tavící polohy.
Tavící polohy je dosaženo, když je kelímek z křemenného skla umístěn uprostřed cívky.
10. Pracovní cívku dát otočením knoflíku do horní polohy (pracovní poloha).
Viz také obrázek 10.2, obslužné prvky, na konci návodu.
5.2 Nastavit podmínky tavení
1.
K nastavení tavného výkonu otočit potenciometr „topný výkon“ na požadovaný stupeň.
(stupeň K = 100 % výkonu)
2.
K nastavení licích podmínek se může měnit točivý moment odstředivého motoru. K tomu
slouží potenciometr „točivý moment“. (Stupeň 9 = max. točivý moment)
FLOWCAST
Strana
12
5.3 Spuštění tavícího procesu
•
Uzavřít kryt odstředivého prostoru. Tavící proces začíná, svítí obě diody H2O a HF.
Pokud vysokofrekvenční generátor odebírá příliš vysoký proud, např. zkratem mezi závity
v indukční cívce, tak se vysokofrekvenční výkon automaticky odpojí a rozsvítí se kontrolka
přetížení „Überlast“. V tomto případě je pak třeba uvést hlavní spínač nejdříve do polohy
" 0 ", vlevo, aby se mohl následně znovu spustit tavící postup.
•
Tavící postup pozorovat průzorem v krytu, dokud není dosaženo požadovaného stavu
tavení.
•
V případě, že mufle je předehřáta mimo přístroj, musí se nyní dát mufle do
odstředivého prostoru
→
Vyrovnávací závaží se nachází ve správné poloze.
Tzn. při vyvažování odstředivého ramene dle bodu 7 pod 5.1 byla zohledněna nyní vložená mufle.
5.4 Spuštění procesu odstředivého lití
•
Pokud pozorování přes průzor ukazuje, že tavený předmět je roztavený, může začít
proces odstředivého lití otočením hlavního spínače do polohy 2. Během procesu
odstředivého
lití je třeba držet hlavní spínač rukou v poloze 2.
Proces odstředivého lití nevyžaduje obecně více než 15 sekund, nejméně ale 5 sekund.
•
Proces odstředivého lití se ukončí uvolněním spínače, který se pak automaticky vrátí do
polohy " 0 ", vpravo. Po cca. 30 sekundách obvykle vyjede odstředivé rameno. Při
extrémních hmotnostech mufle může doba vyjetí trvat až 2 minuty.
Kryt neotvírat násilím!
Během procesu odstředivého lití a také během pojíždění není otevření krytu
odstředivého prostoru v normálním případě možné.
Pokud se přesto pokusíte, otevřít kryt násilím, tak může dojít k pootočení
krytu a tím k otevření, i když odstředivé rameno ještě dobíhá.
Proto: kryt neotvírat násilím.
FLOWCAST
Strana
13
5.5 Vyjmutí mufle
•
Při vyjímání horké mufle je nebezpečí popálení!
Vyjmutí mufle a tavného kelímku je přípustné pouze s vhodným nářadím
(kleštěmi) a dodatečnou ochranou rukou vůči teplu.
Po přechodu odstředivého ramene do klidové polohy, se může kryt odstředivého prostoru
otevřít a mufle a kelímek se mohou vyjmout.
5.6 Vypnutí zařízení
1.
Uzavřít kryt odstředivého prostoru.
2.
Vodní kohout uzavřít nebo vypnout agregát oběhového chlazení.
3.
Hlavní spínač uvést do polohy " 0 ", vlevo.
4.
Opčně: Ventil na zařízení ochranného plynu uzavřít.
FLOWCAST
Strana
14
6. Chyby a jejich odstranění
Před otevřením zařízení je třeba zařízení odpojit od napětí a zajistit vůči
neoprávněnému zapnutí. Všechna měření a opravy může provádět pouze
kvalifikovaný personál (elektrikář) za dodržení platných předpisů.
6.1 Kontrolka sítě nesvítí,
i když se hlavní spínač nachází v poloze 1
•
•
•
Zkontrolovat pojistky v podružném rozváděči
Zkontrolovat pojistky v přístroji
LED v displeji vadná
6.2 Hlavní spínač v poloze 1 a cívka v pracovní poloze, ale žádný ohřev taveného
předmětu
•
•
•
•
•
•
Potenciometr „topný výkon“ na A, tzn. výkon je nastaven na nulu.
Zkontrolovat hlavní pojistky (v přístroji, v budově).
Cívka není zcela v horní poloze, takže hlavní spínač nereaguje.
Koncový spínač vadný.
Kontrolní zařízení vody nezapíná, popř. žádná voda nebo příliš málo chladící vody.
Kryt není správně uzavřený.
6.3 Zařízení vypíná během ohřevu samočinně (vypnutí z důvodu nadproudu)
•
•
•
•
Vysokofrekvenční generátor je přetížený příliš mnoha tavenými předměty
Vysokofrekvenční generátor přetížený špatným kelímkem
Zkrat mezi vinutím a pracovní cívkou
Citlivost nadproudového relé příliš vysoká
6.4 Žádná odstřeďovací funkce
•
•
•
•
•
Potenciometr „točivý moment“ na 0, tzn. točivý moment je stanoven na nulu.
Zkontrolovat pojistky v zařízení.
Zkontrolovat výkonové relé pro odstředivý motor.
Cívka není ve spodní koncové poloze, takže se nemohlo uskutečnit mechanické uzavření.
Koncový spínač cívky v poloze „dole“ vadný.
FLOWCAST
Strana
15
6.5 Uzavírání krytu nefunguje
•
•
•
Zkontrolovat napájecí napětí 24 V
Mechanická vada
Magnet uzavírání krytu vadný
6.6 Voda vystupuje ze zařízení
•
Ihned přerušit napájení proudem a zastavit přívod vody.
Chladící systém netěsný:
Náprava dotažením hadicových spon popř. výměna hadic z PVC.
Pokud se chladící voda dostala k transformátorům, tak musí být tyto před opětovným
zapnutím zařízení demontovány a vysušeny v sušící skříni při cca. 60°C.
FLOWCAST
Strana
16
7. Údržba
Při všech pracích na zařízení je třeba bezpodmínečně odpojit zařízení od sítě a
přerušit přívod vody.
7.1 Čištění vodního filtru a vodní hadice
Dle znečištění vody je třeba vodní filtr čistit ve vhodných časových intervalech (čtvrtletně až
ročně). Vodní filtr se nachází v zařízení.
Abyste se dostali k filtru, nejdříve je zapotřebí vytáhnout síťovou zástrčku a přívod vody držet
bez tlaku. Nyní se může odšroubovat zadní stěna zařízení. K tomuto je třeba uvolnit 8 šroubů.
Při prohlížení vodního vedení naleznete černý plastový díl s velkým modrým víčkem. Toto víčko
obsahuje filtr a je třeba ho odšroubovat.
Jednou za půl roku odšroubovat vodní hadici u vodního kohoutu a cca. 1 minutu foukat do vodní
hadice tlakový vzduch, aby se odstranily případné usazeniny z vodního okruhu ( hlavní spínač
musí být na 1, jelikož je zařízení vybaveno magnetickým ventilem v oběhu chladící vody.)
7.2 Čištění odstředivého prostoru
Z odstředivého prostoru je třeba pravidelně odstraňovat zbytky. Přitom je třeba svědomitě dbát
na to, aby se do vedení pracovní cívky nedostaly žádné kovové částečky. Vedení samotné je
třeba ošetřovat vhodným mazadlem (např. grafitovým molybdenovým disilicidem).
Rovněž je třeba dbát na čisté ložisko hřídele odstředivého ramene.
7.3 Čištění obecně
Přístroj je třeba, dle používání, 1 až 2-krát za rok otevřít a pak je třeba utáhnout všechny
hadicové spony. V elektrické části je třeba vyčistit veškeré izolátory. Zoxidované kontakty je
třeba vyčistit za použití rozpouštědel oxidů (Cramolin, chlorid uhličitý apod.) a pomocí leštícího
papíru se opět vytvoří povrchová kvalita kontaktů.
Po použití zařízení se odstředivé rameno očistí od případných zbytků a zkontroluje na dobrý
chod. Kde je to nutné, je třeba provést promazání grafitovým olejem.
FLOWCAST
Strana
17
8. Kelímek a příslušenství
K docílení optimálních výsledků lití dodržujte prosím:
•
Skladování kelímku musí být prováděno v suchu, bez prachu, chráněné vůči nárazům (silné
otřesy).
•
Po každém tavícím postupu je třeba kelímek zkontrolovat na případná poškození nebo otěr.
Kelímky, u kterých se již vyskytly trhliny, nesmí být dále používány.
•
Odstranění zbytků z tavícího kelímku se musí provádět opatrně. Je doporučováno větší
zbytky odstranit pomocí pinzety a následně kelímek vyčistit tlakovým vzduchem.
•
Označte si kelímky grafitovou tužkou, aby se vědělo, který materiál se v nich tavil. Je to
důležité, jelikož různé materiály se nemají tavit v jednom a stejném kelímku.
Spočívá to v charakteru zpracovávané látky, že keramický průmysl musí pracovat s velkými
tolerancemi. Může se proto stát, že kelímek je v držáku stlačený. Pak se dá kelímek uzpůsobit
dodatečným opracováním jemným pilníkem.
Jelikož dodací doby u všech výrobců kelímků jsou poměrně dlouhé, doporučujeme dbát na
minimální skladovou zásobu asi 20 kusů od každého druhu.
Dle dodacích podmínek keramického průmyslu není pro kelímky zaručena ani určitá životnost,
ani záruka na poškození při přepravě. Praxe ale ukázala, že se poškození kelímků drží naprosto
v nepatrných mezích.
FLOWCAST
Strana
18
9.
Obrázky
Označení
1. Instalační plán
2. Instalační plán
3. Obslužné prvky čelní panel
4. Schéma zapojení
Obr.
2.1
10.1
10.2
10.4
Strana
7
20
21
22
Vodní kohout pro ½“ hadicovou průchodku
Redukční ventil
s vodním filtrem
Vodní odtok bez
zpětného vzdutí
č.v.
Síťová přípojka
Obr. 10.1: Plán instalace
FLOWCAST
Strana
19
Poloha zapnuto
ON
Automatický pokles polohy cívky a
postup odstředivého lití
Lower coil automatically and casting
Posun a ohřev cívky
lift coil and haeting
Topný výkon
heating power
Točivý moment
torque
Kontrolka chladící vody
control bulb cooling water
Kontrolka přetížení
control bulb overload
Kontrolka topení
control bulb heating
Kontrolka sítě
control bulb mains
č.v.
Obr. 10.2: Obslužné prvky - čelní panel
FLOWCAST
Strana
20
Strana 22 Schéma zapojení
v.: 63.0614, Kontrolní zařízení vody
FLOWCAST
Strana
21

Podobné dokumenty