Evropa + Středomoří od 11. do 15. století - Dejiny

Transkript

Evropa + Středomoří od 11. do 15. století - Dejiny
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Otázka: Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Předmět: Dějepis
Přidal(a): katka
Změny v zemědělství a vesnická kolonizace
◦ evropa-40 mil. Obyv (2 krát více než v roce 1000)-umožněno zvýšením kvality zemědělství
◦ náročnost na potraviny
◦ příznivé podmínky-oteplení podnebí a snaha získat více úrodné půdy
zemědělství
◦ nový způsob zapřažění tažného zvířete při orbě (jařmo nahradil chomout-lepší využití síly. Místo
rádla->záhonový pluh-lepší provzdušnění půdy a širší rýhy
◦ trojpolní hospodaření-polnosti rozděleny do 3 honů 1.-ozimé obilí, 2.-jarní, 3.-úhor-pastva, (v tříletém
cyklu se vystřídaly a půda si odpočinula)
◦ rozvoj obilnářství-žito, ječmen, oves, ....., luštěniny, zelenina
◦ hospodářská zvířata-skot, prasata, ovce -anglie->vývoz vlny
◦ bludný kruh v zemědělství-nedostatek krmiva->nedostatek hnojiva
vesnická kolonizace
◦ rozšiřování ploch obdělávané půdy
◦ osidlování dosud neobydlených oblastí=kolonizace, byla spojena s přeměnou hospodářsky
page 1 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
nevyužívané plochy na zemědělskou->vesnická kolonizace
◦ stálé přelidnění->stěhování na východ a do stř. Evropy
◦ české země-vnitřní kolonizace-přeměna bažinatých a lesních ploch na z. Půdu (12. stol),
◦ 12-13 stol-německá (vnější) kolonizace -skandinávie, pobaltí, polsko, u nás-nížiny
◦ kolonizátoři přinášejí právní zvyklosti, tech. Novinky..
◦ zakladatel-lokátor-vybral místo, získal povolení, vyměření, vytvoření vsi, pole, kolonisté->poddanými
vrchnosti (platba daní), poddaní rolníci-povini robotovat->dědičnost-emfyteutické-německé právo
◦ vesnický život-vznik v blízkosti vodního zdroje, domy (max-50)-roubené-vytápěná jizba, síň, komora,
dvůr, kůlna, chlév, stodola, ovocný sad, zahrada
▪ život vesničanů určen polními pracemi
rozvoj měst-příčiny
◦ rostoucí počet obyvatel-rozvoj měst, která po pádu ŘZŘ upadla (řemesla, obchod..)
◦ rozšíření peněz, bezpečnoust obchodů (vyšší v chráněných městech)
◦ větší nároky na řemeslníky
◦ nejčastější vznik z kupecko-řemeslnických osad u hradů nebo na křižovatkách obchodních cest, na
zeleném drnu, u nalezišť drahých kovů-horní, báňská
◦ největší rozvoj-francie, itálie, belgie. Nizozemí
městská kolonizace
◦ západ-doplnění sítě měst, střed a jih-vytváření
◦ kolonisté ze západu zakládali města i na východě-slovensko, pobaltí, uhrách...
◦ krysař z hameln-Grimmové ji rozšířili, 1284-v Hameln, v Německu zbavil krysař město hlodavců,
nezaplatili mu, pomstil se, 130 dětí jim odvedl pryč (jádro pověsti-můž v pestrém oblečení-lokátor odvedl
mladé lidi na východ
◦ postup zakládání města-lokátor našel místo, uzavřel smlouvu s vrchností, vyměření plochy a parcel,
stavba provizorních příbytků, kamenných domů (na zeleném drnu)-ČB, Plzeň
◦ z řemeslnicko kupeckých osad-u hradů-Brno, znojmo, olomouc, žatec, litoměřice
page 2 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ 1. městská práva-města na moravě-1223-Uničov
◦ nejvíce měst v čechách-za přemysla o. II.
◦ Díky kolonizaci-15-18 % němců v čechách
města a jejích výsady
◦ dělení-podle toho k jaké vrchnosti náležela
▪ z podnětu panovníka-vrchnostní-královská
▪ věnná-zabezpečovala daněmi živobytí královen (mělník, chrudim, jaroměř..)
▪ horní města-Jihlava, kutná hora (nejdůležitěší také náležela panovníkovi)
▪ praha-z řemeslnicko kupeckých osad-staroměstské náměstí-obehnané středisko-1230, 2.
středisko-havelské náměstí->staré město(pravý břeh), levý břeh-malá strana-1257
▪ poddanská-v držení církve nebo šlechty-menší-rozloha, počet obyvatel, význam
◦ městská práva-právo postavit hradby, právo soudní, hrdelní, právo pořádat trhy-1 nebo 2
výroční-jarmarky-lidé odevšad, týdenní trhy-pro nejbližší okolí
◦ mílové právo-výsadní obchodní postavení v okruhu jedné míle
◦ právo várečné-vařit a prodávat pivo
život ve městě◦ placení daní vrchnosti (zástupce vrchnosti-rychtář)
◦ nejdůležitější orgán-městská rada-12 konšelů, 1. radní-purkmistr-ve funkci se střídali konšelé, zasedali
na radnici, volil je panovník (v královských)
◦ městské republiky-S itálie, německo, -neměly nad sebou žádnou vrchnost, řízené úředníky-benátky,
florencie..
vzhled měst
◦ malá plocha, hradby, předměstí (všichni se nevešli do hradeb)-vesničané utíkající z poddanského stavu
na vesnicích, domy přiléhaly těsně na sebe->souvislá podloubí, časté požáry, nehygienické-bez
kanalizace, nakažlivé nemoci
městská společnost
page 3 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ plnoprávní-měšťané-vlastník domu, živnosti (řemesla)-práva podílet se na řízení a býz zvolen,
..povinnosti-daně, vojenská obrana, o příjetí mezi měšťany se žádalo
◦ lidé bez vl. Domu-v nájmech-tovaryši, služebníci, nádeníci
◦ židé a příslušníci církve
◦ nejbohatší vrstva města-patriciát-obchodníci, mistři (zaměstnávali tovaryše)
◦ živnostníci-v cechách-řezníci, pekaři, krejčí...-jedni působili v jedné ulici, která se podle nich
jmenovala, cech=ochrana proti konkurenci a podpora
◦ měšťanský dům-úzké, kamené základy, zbytek ze dřeva nebo zdiva, průčelí do ulice nebo náměstí,
přízemí-spodní síň- řemeslnická dílna- krám- místo k posezení, 1. patro-vrchní síň, kuchyně, obytné
místnosti- krbové ohniště, vznik požárů (hustá zástavba, dřevěné domy, vnitřní vytápění krbem)
dálkový obchod
◦ přispělo používání peněz
◦ střediska-Janov, Benátky(obchod mezi evropu a araby-koření, koberce) z It. Do stř. E.
◦ Augsbur a Norimberk (vzestup)-zajištěn průchod z S. It. Do J. N.-alpský průsmyk sv. Gotharda
◦ francie-Champagne, belgie-Gent a Bruggy (sukno)
◦ hanza-vznik v 2. pol. 13. stol. V oblasti baltského a sev. moře->hanzovní města-obchod po moři, sídlo
hanzy-v Lübecku (SN)
◦ čechy se obchodu mezinárodního neúčastnily-špatná poloha
◦ východ-zalesněn, vpády tatarů-mimo obch- trasy
◦ snaha o získání asijského zboží->křížová výprava-1271-1296-do číny-Marco Polo
◦ půjčování peněz na úrok-židi, lichva, domy ve kterých se půjčovalo-banky (florencie...)
vzdělání-vysoké školy
◦ vysoká učení-univerzity-dohled církve , ale moghli se vzdělávat i jiní lidé než mniši
◦ 12. stol-volná sdružení učitelů a studentů->práva a výsady->univerzity
◦ filozofie, přírodní vědy, právo, lékařství, bohoslovectví (teologie)
◦ studovat mohl křesťan ovládající latinu, chudí i bohatí
page 4 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ v čele-rektor, v čele fakult-děkani, tituly po studiu-bakalář, mistr
◦ Itálie-Padov-právnická, v Boloni, Francie-paříž-sorbona-bohoslovectví, Anglie-Oxford, Cambridge,
◦ uplatnění nejen v církvi-úředníci, lékaři, právníci....->středověká světská inteligence
nižší školy
◦ čtení psaní, počítáni-šlechtici, obchodníci, řemeslníci
◦ šlechtici-soukromí učitelé, měšťanští synové-školy u farních kostelů, nebo městské šk., dívky-v
soukromí, nechodili na univerzity
společnost-učení o trojím lidu
◦ vzrůst počtu obyvatel, ustálení složení
◦ kněží-duchovní stav, válečníci-světský stav, dělný lid
◦ duchovní-povinost seznamovat spol. S vírou, světský stav-panovníci, šlechtici, řídit stát a panství,
ochrana proti nepřátelům, šířit víru mečem -přístup k úřadům-pro 1. 2 stavy
◦ dělný lid-práce rukama-rolníci (90% obyvatel evropy), měšťané, obchodníci.., musel vytvářet dost daní
aby vyživovali 1. 2 stavy-někdy šlo přestoupit z 1 do 2. stavu
uspořádání společnosti
◦ rolník-poddaný vrchnosti, příslušel panství a náležel k farnosti
◦ rytíř-věrnost panovníkovi,šlchtická obec,držitel poddaných-živili ho, on je musel chránit
◦ měšťan-městská obec, člen farnosti a cechu
◦ kdo nikam nepatříl-na okraji společnosti-kejklíři, žebráci, nevěstky, tuláci, zločinci
◦ mimo spol. Též-kacíři, pohané, jinověrci-oddělené ulice a místa, cikáni-balkán-do evropy až v 15.
století
◦ lidé se vyhýbali dále-biřicům, lidem kteří pracovali s krví nebo výměšky, katům, lazebníkům,
řezníkům, rasům
židi
◦ přímí poddaní panovníka-privilegia, křesťané je nemají rádi-umučení kristovo-ochránění-dobří lékaři,
učenci, obchodníci
page 5 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ vlastní ulice, čtvsti, školy, hřbitovy, synagogy
◦ 13. stol-vyčlenění-zvláštní znamení(přišitým na šaty)
◦ rabování jejich ulic-měli hodně peněz-pogromy, vznik Ghett
rozpory ve společnosti
◦ každý chtěl moc a lepší život
◦ vyšší šlechta-omezují panovníkovo postevení-podíl na panování, opírají se o pozemky
(Anglie-1215-král Jan Bezzemek-Velká listina svobod->vznik velké rady-shromáždění
šlechticů->rozšíření->vznik zemských sněmů, později rozhodují i preláti (církev)..
◦ šlechta považovala manuální práci za nedůstojnou ale záviděla měšťanům peníze->majetní měšťané se
snažili aby jimi šlechtici neopovrhovali-snažili se dostat do šlechty
◦ zápas mezi světskou a duchovní mocí
▪ církev-velké pozemky, 11. stol-papež se postavil Jindřichovi IV. (duchovní moc je důležitěší než
světská)-zápas o investituru-církev vítězí-nezávislá->papež a preláti zasahují do panování
▪ 13. stol-papež Inocenc III.základy pro zřízení inkvizice-1231-založení řádu dominikání-tise měli
zabývat inkvizicí
hospodářské potíže
◦ slábnutí zemědělské kolonizace-ustala 1350 (vesnice zpustly a zanikly, konec zakládání měst, pokles
těžby drahých kovů-těžko dostupné, nedostatek mincí-vydávány na nákup orientálního zboží->snížení
hodnoty peněz, peněžních dávek vrchnostem, šlechtici->lapkovství->trpění dálkového obchodu
morové epidemie
◦ 1347-1352 (z krys na lidi)-do evropy ho přinesly janovské lodi dovážející z krymu obilí-evropané
neměli iminitu->nemoc se šířila po obchodních trasách-nejvíce postižena J a Z evropa, zemřela 1/4
evropského obyvatelstva, mor se vracel-naposled v 18. stol.
◦ Mor byl považován za boží trest->prohloubení zbožnosti (doměnka-mor vyvolali
židé->antisemitismus->pogromy)
výboje osmanských turků
◦ osmanští turci-JV evropy->rozšiřování vlivu na úkor byzantské říše
◦ pol. 14 stol-přes dardanely na balkáně-Murad I.-1. Sultán sjednotil malou asii a část balkánu pod svou
vládu
page 6 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ 1389-bitva na kosově poli-turci poráží srbsko, podmanění bulharska, pol. 15. stol-kontrola nad
většinou balkánu->byzantská říše=jen cařihrad a přilehlé okolí
◦ osmané-velká armána, nejobávanější=janičáři-původně křesťanští chlapci vychovaní ve stoupence
islámu
papežství a církev
◦ narušení postavení-1309-1377-sídlo v avignonu
◦ církev-přepych, politická moc, vymáhali peněžní dávky->kritika od měšťanů, šlchticů a upřímných
příslušníků církve->konec představy jednotné křesťanské evropy
zápas mezi francií a anglií-příčiny
◦ 1328-konec vlády kapetovců->Valois (Anglický král Eduard III. Odmítl uznat jejich nárok na trůn (po
matce byl kapetovec), chtěl aby anglie posílila svůj vliv ve flandrech-belgie, chtěl rozšířit své državy na
pevnině (biskajský záliv))
◦ francie chtěla také flandry a sjednotit francouzsky mluvící obyvatelstvo-i v anglii
stoletá válka
◦ 1337-válka (počátek-potopení francouzských lodí u flanderského pobřeží)
◦ 1346-angličané se vylodili v S francii a porazili je v bitvě u Crécy (kresčaku), brzy získali angličané
Calais-->uzavření míru výhodného pro anglii
◦ francouzi prohrávají-ozbrojené družiny šlechticů, spoléhají na statečnost,těžká jízda ale
angličané-žoldnéřský systém-placení bojovníci, lučišníci
◦ dočasné úspěchy francie, další vítězství anglie1420 angl. Král Jindřich V. Získal fr. korunu->smrt
jindřicha->odpor francouzů-v čele Jana z Arku-pomohla na trůn Karlu VII. Z Valois
◦ Jana 1431 upálena, 1453 museli angličané opustit francii, zůstal jim jen Calais
◦ měšťané z calais-vzdorovali až do hrozícího vyhladovění, jedníní o kapitulaci-tvrdé podmínky od
Eduarda III.-6 měšťanů mu mělo odevzdat klíče od brány, nechal je popravit, na naléhání manželky je
nakonec ušetřil->ponížil je , ale ukázal velkorysost
◦ pana orleánská -1428- angličané mají celý sever Fr. Bez Orleánsu, 16tiletá dívka byla přesvědčena že
ji bůh vyvolil k navrácení svobody francii-lidé ji nakoupili zbroj, koně->1429 jmenována velitelem
vojska, dokázala zahnat angličany od orleánsu, uspěchy, karlu VII. Otevřela cestu do remeše ke
korunovaci, 1430 padla do zajetí Burgunďanů->prodána anglii->upálena, popel vhozen do Seiny
vliv stoleté války na život ve francii a anglii
page 7 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ nákladné vojsko->růst daní, morové epidemie, pokles počtu obyvatel
◦ Anglie-šlechtici zabírají půdu pro pastvu ovcí-vlna, nedostatek pracovních sil->nařízení o výši
maximální mzdy
◦ francie-průtahy vojsk->nemoci, vymáhání potravy, koňů atd.
◦ Vzpoury-Fr (povstání Jacquerie-1358-rozdrceno, ANGL-povstání Wata Tylera-1381-nespokojení
sedláci v londýně, zabit, konec vzpoury
◦ vzchopení francie-2. Pol. 15. stol-za Ludvika XI., v anglii to trvalo déle-zápas o trůn (válka dvou
růží)->1458-Tudorovci
uherský stát ve 14. a 15. století-hosp. A kult. Vzestup
◦ území maďarska, slovenska , podkarpatské rusi, sedmihradska, chorvatska, bosny a část jugoslávie
◦ řídké osídlení (hory, pusty), málo lidnatých měst-největší=dvojměstí Buda a Pešť, košice
◦ velké množství malých měst, úspěšné zemědělstvé-víno, dobytkářství (nezasazeni morem-díky
řídkému osídlení)
◦ vydatná naleziště drahých kovů-1/3 evropského zlata(kremnice, tam byla i mincovna-zlaté dukáty) a
1/4 stříbra (slovensko-Banská Bystrica..)
◦ dynastie Anjouovců-klidný vývoj->vymžení, boje o trůn->1387-Zikmund Lucemburský-podpora měst,
měl pod kontrolou církev, 1410-titul krále, později císařem
◦ od konce 14. století-najezdy osmanů-bojoval s nimi už zikmund, v 15. stol. -Matyáš Korvín-1458
králem-pod kontrolou vedlejší země koruny české i část rakous->smrt, Jagellonci->1526-smrt Ludvíka
Jagellonského(v bitvě u moháče)-konec dynastie
Polsko a Litva
◦ 2. pol. 14. stol.-příznivá doba-Karimír III. Veliký-poslední piastovec, podpora měst, zakládání hradů,
univerzita v Krakově
◦ polsko=malopolsko (krakov), Velkopolsko (poznaň), Mazovsko(Varšava)
◦ konec 14. stol.-na polské trůně-litevský kníže Jagello-korunovace 1386-po křtu-jméno
Vladislav-zakladatel Jagellonců
◦ Vladislav Jagelonský-pohanský původ, vytvořil polsko-Litevskou unii, christianizace Litvy-biskupství
ve Vilniusu, obnovení krakovské univerzity, napjaté vztahy se Zikmundem-spolupráce s husity
◦ polskolitevská unie-z části pohané, z části vyznavači ortodoxní církve
page 8 / 9
Studijni-svet.cz || Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
◦ vladislav-christianizace Litvy-římskokatolická, rozšířil území státu až k černému moři
◦ 1410-bitva u Grunwaldu-poráží německé rytíře
◦ Kazimír IV-(Vladislavův syn)-1466-mír s německými rytíři (v Toruni)-dostal území při ústí
visly->vývoz do západní evropy
ruské oblasti v zápase s tatary
◦ rusko rozdrobeno na knížectví pod vládou zlaté hordy( vznik-1243)-středisko v povolží-území od
Dněstru k jeniseji, vybírali od rusáků daně
◦ moskevské knížectví-významné-Dimitrij Donský-vybudoval Kreml-1380 spojil knížata proti
Tatarům-porazil je v bitvě na Kulikovském poli, tataři později moskvu vyplenili
◦ 15. stol zlatá horda se začíná drolit-Ivan III.-připojuje a sjednocuje území až k uralu-jako první úžívá
titul car-1480-přinutil tatary aby se stáhli->16. Století-rozpad zlaté hordy
◦ ->rusko začíná dobývat polskolitevská sporná území
page 9 / 9
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)