Kolaudační rozhodnutí na stavbu

Transkript

Kolaudační rozhodnutí na stavbu
iltililtiltilililtilu]l
ilililrilili
|1UZáP005IETY
Městs|rý úřaď Žatec
odbor životního prostředí a zqmědě|ství,nám. Svobody čp.|, Žatec
\41JzA 31344/2008 23|/24l08/HÍ
lČj' | ŽPzL_ v 52,7/03-231/04/11Í/
Vyiizuje : IIrušková
E-Mail: [email protected]
Pťacoviště
: TřídaobníncůM1l[ 295' zatec
V Žatci dne25.1l' 2008
seveřočeskávodáretrskíspolečnost,
a's',
(ICO:49099469)
Přltkovská 1689
Teplice
Rozhodnutí
( veřejoouvybláškou)
Kolaud.!ční
rozhodnutína stavbu,, NovéSedlo Čov, r€komtrukce.
Výr o ko vá
uapojenído Žatce
čási
Měsťsl.ý ffad Zatec, odbor ávotrrího prosťeď a zemědělsM, obecní uřad obce
s rozšíř€nou působEostí,jako pfis1ušnývodoprávrríúřadpoďe $ 106 zríkonač'25412001
Sb., o vodách a o aoěně íěkteďch ziikouů,ve aněď pozdějšíchpředpisů,a speciálrrí
stavebníuřad poďe $ 120 z&ona č'50/197ó sb., o uzemnímplráaovánia stavebnímřádu
(stavebnizrákon),ve zněnípozdéjších
!ředpisů"s 5 a nrísl.zákona č.7|/1967 Sb', o
správnímřízení( sprár,:rířád ), v souJadus $ 179 zíkorra č' 500/2004Sb., správar řád, ve
aněÍípozdějšíchpředpisů' projednal ve vodoprávnímifuení žádosto povolení trvalého
uáÝáď stavby o Nové Sedlo Čov, řekoustrukce - lapojení do Žatce ,, podanou
Severočeskou vodiirenskou společEostí' a.s', Teplice , zastoupenou spolBčnostj
Severočeské
vodovodykanalizace,a's.,Teplice'
Na zÁkladéprovedeného
šetřenÍ
vodopníní riřad :
I. povoluj
e
poďe 0 15 odst.4 zákonačíslo2542001 sb., o vodách a o aněně lěkteých aíkonů(vod.nl
piedpisů.a d.ile poďe $ 82 zákonač.50/1976Sb., ve a'réní
zákon),ve alění pozdějších
pozdějšíchpředpisů,v souladu s $ 190 odst' 5 ziíkonačis]ot83/2006sb., o úzerrmím
plánovánía stavebnímřádu ( stavebníaákon )
t u ž í Yá n í
stavby
,, Novésedlo Čov' rekonstrukce - napojení do Žatce ,,
stavba byla realizovánana pozemcích:
v lrú.I.{ové
sedlo,Libočany,Žatec
stavba s€ nacházína územiÚsteckéhokaje v okreseLouny'
.V^ýše
Toto povolenije zriroveňpovolenímtrvalélroužívaní
uvedenéstavby.
UčeIuŽívánístavby : čerpriní
a odváděnisplaškoých vod'
Pro užívánístaYby stanovívodopráYrríúřad v souladu s ustanove m $ 15 odsť4
zá!ko,,ač.z54Do0I Sb., o vodáclr á o zněně některýchzákonů( vodnízákon ), ve
zuěuí pozdějšíchpředpisů, a $ 82 odst. 1 a 2 zákola č..5011916
Sb., o územním
plánoyátrí a stavebnim řádu ( stavebnízákon ), ve znění pozdějšíchpředpisů'
v soulaďus $ 190 odst.5 zákotračíslo183/2006
sb., t}'topodmíDky:
l. stavbuje numoudrŽovaL
v provozuscbopném
staw'
2. stavba bude užívá0av souladuse stavebním
povolením' '
3. Na pozemky, kterénejsouve vlastdcM investora,budevložreao
věcnébřemeno.
DokJad o vloženívěcnýchbřemenbudepředloženvodoprál'nímuuřadu ďo 31'12.2009.
4' Stavbabudeprovozovánadle platnéhoprovozríhořádu'
RozhodDutío podanýchpřipomínkícha námitkich :
Přeďoženénámítkyjsou zapracoviánydo qýšeuvedenýchpodrriínek'
II. schvaluje
v souladuse zněním$ 115odst'17 zákonač'25412001
Sb.'ovodáchaozněněněktďch
zrikonů(vodnízákon),ve měaí pozdějších
předpisů,
Přovoz!í řád vodníhodíla- ,, NovéSeďo ČoV, rekonstrukce- napojenído Žatce ,,
za těchtopodmínek:
1. Přeďožený provozníiád bude doplněa o stávajícíplovozd Ťešenia bude pťoy€detra
alitualizacepiíslušných
tel' čísel
do 30'i.2009.
uiadu do 1.3.2009'
2. At<tualizovanýprovoaní
řád budepřeďoženvodoprár'rrímu
3' Provozrrířád bude dále pruběárě aktuďizován v sou]adus platnýori předplsy
4. V případě,žedojdek haviídina tomto zařizeníje nufuoprovéstveškeláopatření
uvedená v přeďoŽenémprovoajm řádu a aeprodleněiďormovat :
. Městshý uřad Žatec,odborávotního piostřeď a zemědělsM - vodoprávníuřad
. vodohospodlářs$ dispeěinkPovodíoble, s.p.,chomutov'
. Hasičskyzáchrannýsbor Usteckéhokaje, územníodborZatec
- ČIŽP oI Ústi nad talem
rrvede!éstavby
5. Případnéškodyzpůsobenqna cizímmajetku,v riámciprovozu l^ýše
hra7enydIepIatíýchpředpisů.
budoLL
ó. PIovoz1íŤádj e pl atnýdo 31.|2.2012.
odůvodnění
Městskému ttÍafu Žatec, odboÍnŽPzby\a doručenažádost Severočeskévod,árenské
spolďnosti, a.s, Teplice zastoupetré
společností
Severočeské
vodovodya kanďizace, a's',
Tepliceo provedeníkolaudace stavby,,Novésedto Čov, rekonŠtrukc€_ napojenído
Zatce ,,,
odbor ávotrrÍro plostředí a zemědělstvíMěstskéhouřadu Žatec staaovil místrí šetření
oznrímením
ze dne 18.2' 2004m del9. 3. 2004v souladus pla1rrými
předpisy.
Při míshím šeťenínebyly piedioženy doklady potřebnék povolení trvalého užívriní
stavby.vzhledem k rozsaiu stavbyajejí návaanostirrajinéobjekrybylo povoleno předčasné
užívárustavby.Po doloženjchybějícícb
dokladůa posouzenrpředčasného
užívráaí
stavbybylo
vydátrot"ýše
uvedené
roáodnuri.
Investorpřeložilv přůběhuřízenítyto doklady|
- protokol o před]ínía převzed stavby
- 1Máďení Hzs Usteckéhokaje
- lyjáďení obce NovéSedlo
- lýádření obce Libočany
. r,1rjádřeďMěsta Žateczastouperrého
odbolemŤozvojeměsta
- viáÍeď Vězeňské
s|uzbyčR, VémiceNove sed]o
- r,yjtidieníobce NovéSedlo
. ozarimení
o zah'ájení
pracizas|ané
pam.péČe,
ÚsLaw aŤcbeol.
Most
. t,1,3áďeďRSD CR, spráVachomulov
' \,J]aorcfuLesu LK' Lesruspftýry
LaLec
- }yjádied spol' MERO as'
- vyjádřeníČD a.s.Telematikao'z.' Telekomuuikační
spláva, Ústj nad Labam
- vyjáďeníCD a.s.správadoprar,ní
ces$, Lecb.oiclqi
odbor Usd nadLabem
- výádřeDl Povodíohře, s'p', Chomutov_ sťediskoZatec
- vyjádřeníMěÚ Žatec, odbof,J.ŽPz
- \,yjádřeníspol. severočeskáp1yrlár9nská'a's,, chomu1ov
- protokol o zaměřenía vytýčení
pl}ŤIáleffkéhouiizeni 4 x
- vy'jádieníČD' a.s', správaŽeleaičníkomunikacíPraha"oblastÚstí nad Labem
- r,yjáďeď spol' FARM s.r.o',NovéSedlo, vězeňská5, PÉha1
- vyjádřeníM. Naxery
- \yjádiení v. Kořenského
- qjádře!í L. Faltyse
- t,yjádřeníZVHS' oblast povoď obie, pacoviště chomutov
- r,yjádřeď SčVK' a.s.,Teplice,ávod Most
- zkušebniprotokolo vodotěsnosti
stokč.1,2
- zípiso pŤovedení
ďakovézkouškyna vod.poh'ubíč'1,2
- výchc'zizpfáýao Íevizie|ekrrického
zaňzeníČs LibočanyI
. ýýchon zpÍáýa.o |evizi elektrickéhozařízenícs _ Libočály l- připojeníčerpadel
- ýchozí zptávao tevizi e|ektrickébo
zďízeníČs - Libočany2
. výchoá zprávao tevizi elď:trickéhozďízeníČs _ Libočany2 připojeníčerpadeJ
- \fýchozízpfáÝa o Íevizi elekt'ickébozaŤízeDí
Čs - Novésedlo
.
.
-
ýchozí zpríva o reúzi elektrickéhozařízeniCS _ NovéSedlo _ pňpojeníčerpadet
zápis o převzetíkomunikacípo provedenýchpřekopech
dok]ado uloženíasfaltoyýchkel
nál'rh provozríhořádu
Seznamdlile předlože[ýchdokladů:
1' Projekt skutečného
provedenístavby
2. Geodetickézaměřenístavby+ disketa
3' Provoať předpis _ Ponornéěerpaďo DN 50 _ DN 100
4. P|ovoznípiedpis_ Ponoméčerpadlo
DN 40 _ DN 200
5' Kopie ze stayebníhodeníku
6. cestnépiohlášení
o uložení
odpadu
7' Protokol zkouškytěslosti kanďizace
8. Tlaková zkouškakanalizace
a
pévi?é p]A}+'^.#.^i.l.
10.VyjáďeÍrísprávcůsítí
11. Souhlasmajitelůlozerrkli s kolaudací
12.Atesty použiťýcb
materiálůl
- Prohlášenío shoděna qýrobek Tlakové trubky a tvarový z PVC
. Prohlášenío shoděna výrobek: tnrbky z Pvc-U se s!:ukhrrovalou
stěnou pro kanďizačnísystémy
' Trubky a kompletační
pwlcy zPVC-Upto rozvody pit1évody
- Proh'lášenio shoděna qhobek: asfďtový lak penetrační
PENETRAIAIP
- Pťol ášeď o shoděna yýrobek:oxidovanéasfaltovéprásy IPA
- Prclíášenío shoděna ýobek: PřírbdníhutnékamenirlodŤcené
fÍakce0 .
4nun
- Pro}lášenío shoděna výrobek:Přtubové spojeníajíštěníproti posul,t-t
Proh]ašeďo shoděna oýrobek:Šoupátka
řady E2
- Prohlášenlo siodě na l^i'robek:Přírubovétvarovky s přííubovouodbočkou
- Problrišení
o shoděna l:iŤob€k: PříŤod!ítěŽenékarnenivofrakce A 0-4 mm pro
l|foobu betono1'ýchsměsí
- celtifildt č'04-10074pro severočeské
pískovnya štěrkovny.s'r.o. na
\nýrcbek:Pfirodd těžené
kamedvo frakce A 0-4 mm
- Prolúrišení
o shoděna výrobek.PrefubrikovanénádŤže
- Problášenío shoděna qirobek Překlady
- Problášenío shoděna qýtobeklNavrtávacípasy
. Prolrlášeďo shoděnaýobek: ŠachLov'ý
pokJop
- Pro1 ášení
o shoděna.!ýrcbek:IsIFLo spojkypro bezzávitovéspoje
plastového
pot.ubí
- Protokol č.90/2003o staIoveni vlastnostíasfaltovésměsi
- Prohlríšení
o shoděna v'ýrobek:Teleskopická zemnísouprava
- Prohlášenío shoděna ýrobek: Poklop šoupátkový
- Prolúrišení
o shoděna \.ýŤobek:
PřítlačnáKOMBI přírubavčetnětěsnění
- Proh'lášení
o shoděna lýrobek: skružpro vstupníšacl]ty,vyrovftívacíKroužek
na konus,přecbodovádeskaTBH 20.121
- Ujištěníshody na qýrobek Kulovékohouty
- PÍohlášení
o shoděna r,1irobek:Betonová zdícítvarovkaI(B Blok
- Plolrlášenío shoděna výrobek:Cih|y pLtémetické
Prohlrášení
o shoděna y.ýŤobekSachtovýpoklop zpolyuetalu vyzhržeqý
sk1euěnýmivlakny mačkyHERMELOCK
ProhlášenJo sboděrrarýrobek:Zpětná klapka RETA
UjištěníPE - voda o r,ydáníProhlášenío shoděna ý.hobek:Tlakovétlublq/
zPE 80aPE 100,kornpletační
pwky plo tiakovélozvodypitÍlé
vody
Plo}lášenío shoděna výobek| Poklop kuhoý D 600 mm
Prohlášení
o shoděna výrobek:odvzdušňovacía zavzdušňovaciventil
Prohlášení
o shoděna v-foobekSilový vodičCY
Pío} ášeoío shoděna r1ýrobek:Spojovacímateúily firmy Metďcom Kub]á
Hora.a.s.
Prot ášenro shoděna !"ýIobekBetoúovásměs
Certifikát pro TBG _ SevemíČeciy, s.r.o'navýIobek:TÉnsportbeton
Prohiášenío shoděna rýobekl univerzáJrrí
po1yesterovározvodnicerul
Proh]ášení
o shoděna r"ýrobek:Přípojkováskříň
Certifikát pro výrobek:Přípojkováskjíň
PIob]ášeÍrJ
o sboděna qýrobek:siloý kabei s PVc imlací a Pvc pláštěm
Problášenío shoděDaqfooblcydodávanéfirmou GPH spol's'r'o.
Prohlášeď o shoděna v}Ťobek Koncová s"ýěrka
Prob]ášenj
o shoděna výrobek:ochrannásvomice
Prohlášeďo shoděna výobek: ElektťohstalačrusoustalT plasty
Prohlrišení
o shoděna výoblcy dodávanéfirmou F$G aNIKo
Ptohiášeď o shoděna výrobek:Elektroměrováskříň
' DDP 100.1
- osvědčení
Prctokolo kusovézkoušce
o jakostia kompletnosti
Protokolo kusovézkoušce osvědčení
ojakostia kompletno$ti'DsP 400'1
_ DsP l60' I
Proto[olo kusové7koušce osvedčeDi
o iakoslia komDletnosl:
změtry oproti projektoyédokumeltacl :
V prubělrustavby byly přovedenyaněny částitlasy z teckúckých důvodů.
Změny třasy byly
prcjednlány s vlastlíky pozemkůa jsou zakes]eny v dokumentaci skutečnéhoprovedeď
stavby.
Zjištěnévady a ledodělky :
Ještě v pruběhu kolaudačníhoiízení se objevily iďormace o tom, Že v místě Dapojení
kaoalizačníhopotrrrbí- r1'tlaku na kanalizačnípotubí ve městě Žatec byl cítit silný ápach.
Tato skutečnostwvolala diskJse a celou řádku dalšíchjednáaí o tom, co zjištěnýápach
4usobilo a jakým způsobemse dá odstranit.Provomvatel Úše uvedeíéstavby na ziíkladě
dosfup4ýchiďormací poveď ruzDríopatření' Tato opaťeníodsfuanilaobčasnýzápach porrze
částečně.P.o odstraněníuvedenéhoproblémuzpraoovatei projektové dokumeítace \"iše
uvedenéstavbynai,ŤhlosázenífiltmčníhozaŤízení.
Na ákladě uvedenýchskutečností
investol stavbypoŽádal Městs]qýuřad Žatec, stavebníuřad
.lTdánj
povole4í
o
stavebního
na stavbu,' Žatec,Sládkova ul. 'nucené odvět]áníkanalizace ,,
Měs1sky úfudŽatec, staýebn1uřadlrydal na ziákladěprovedenéhosprá.!Ťjhořízenístavební
povolenína stavbu,, Žatec,sládkova ui. _ nucenéodvěfuiníkanalizace ,,.
pot.ubi na
Vzt]eden k tomu, žese občasněobjelujÍ v místěnapojenínovéhokanalizačního
je
stávajícílQnalizačnípoťubí výšeuvedenéproblémyi nadlá1e, stavba', Zatec, sládkova ul.
nuoe!éodvět.iá]]ikanalizace ,,' ]fjerábyla vybudoviinaDa odstranéďuvedenýchproblémů,
stále louze ve zkošebníorovozu.
stavba byla povolenaÍo*lodnutím
refelátuávotnílroprosťedíokesního oiadu Louny
vydanylndne9'l0' 2002 poděj'ŽP-6832/0|131/33-Cr'
Vyjádřenl úóastnftůřízenía zástupcůdotěenýchorgánůstátnísprára:
v pruběhuřízeníbyla piedloženal.ýšeuvedenálYjádře!í a stanoviska'
Plov9d9ďm řízenÍmbyio zjištěno'že1ýšeuvedenástavbaje schopnatrvaléhouáva-ni'
a prcto odbol ávotnÍro prosťedía zeměděIství
MěstskéhouřaduŽatecrozhodl tak, jakj e
uvedenovýše'
Poučení o opravném
prostředku
PŤotitomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oarrímeníke Kmjskému
rlřadu Ústeckéhobaje, podríním
u odboruávotního prostŤedí
á zemědělsM Městskéhouřadu
Zatec.
odvolaním lze napadnoutťIokovou částÍoáodnu1í,jednotliÚ \r.fooknebojeho veďejši
ustanovení.odvolriníjen proti odůvodnění
j e nepřípustné'
LhůuLpro podríníodvoláltí se počítáode dne následujícíhopo doručenípísernného
lYhotovenírczhodnutí.Patnáďým dnempo lŤŤěšení
se foáodnutí považujeza doručené'
'/"/
,/4,J
Petr JaEda
prosfiedí
vedoucíodboruživotrrího
a zemědělství
Toto rozhodlutí musi bý qvěšeno po dobu 15dnípo doručení
na uiedaídesceMěÚ Žatec,
oU NovéSeďo a oU Libočarry.
Po uplyIrrtítétodoby zašleteroáodnutl a lYanačeltímdoby q'věšenízpět na Městshý uřad
Žatec. odbor ávotrriho prosťedía zemědělství'
Vyv#eno d e:
obdrž :
Sejmutodne :
obec NovéSedlo
. obec Libočany
- Město Žabc zaýoupenoodboremlozvoje města
. Město zatec zastoupenomajetko1ýmodborem
- Městslai uřad Žatec,odbol lozvoje města'státní památkovápéče
- Městs!ý uřad Žatec, odborŽPZ
- Městský uiad Žatec,odbol dopralrya SH
- MěstslŠý
úřadŽatec,stavebníuřad
' Drlážririťad,sekcestavební- oblastPÍaha,wilsonova 80, 12I 06Ptaha2
Severočeské
vodovodya lclralizace, a.s'' Přítkovská1689,Teplice
Severočeská
vodiárelski společnost'
a.s',?fitkovská l689, Ieplice
RwE DistribučnísluŽbys.I.o.,Ply áŤenská
499/1' 65702 BtÍo
CEZ Dishibuce'a.s.,Teplická8,40549 Děčín
IV
CD.a's',TeIeEaÍika
o.z...|elekomunikaéní
správ4 Usri n,/L..K Můstku2. 400 02 Ustj n,/L.
ČDs.o'správadopravrri
cesty.ŽelearičáŤská
3l, 400 03 Ústj o{FA.RM NovéSedlo s.l.o.,Vězďská 5' Praha l ?
VězeňskáslužbaČR'věanice NovéSeďo, čp.2, autopošta1, 438 01 Žatec
Řei[telství silnic a d'álnícČR'spláva Chomutov,Kochova 3g,/5,43o o1chomutov
Lesy CR.s.p.,IlradecKlálové,Přemyslova1l06, 50l 68 t{radecKrrílové
PozeÍ'(oÚ fond ČR,ÚP Lourty,zastoupenIng' Karl€m Ka&ou CSc', vedoucímÚP ČR
v Louaech,osvoboditelů
420,440 01 Louny
Telefónica02 CzechRepublik,a.s',DLSS Ústí nadLabem,Masarykolačp'20/213,40340 Ustínad Labem
Správaa údržba
silojc Ústeckéhokaje, provoz Lomy, d. Poděbadova 2653
Seve'ročeské
vodovody akala|uace' a's', závodMost, Děldcká 14,434 72 Most
Povodíobře. s'p.'430 03 Chomutov,Beaučova42 |9
Zernědělská vodohospodáisk{ sp!áva, pracoviště chomutov, E. Krásnohorské 4551,
Chomutov
Lesy ČR,s.p.' Lesnl správaŽatec
Falt5nLadislav, Liboěa:ryčp.33

Podobné dokumenty

RozHoDNUTÍ

RozHoDNUTÍ úřadPříbram,pod č.j. KPÚ 582/02,RS1/05B ze dne 7. 1a't,2005 komplexnípozemkoyé Rozhodnutí úpravy - Městským úřafiemSbdlčany.odboremv.ÝJtavbya lúzemního plrínování. pod č. j. oVÚP.3 18812012/volze d...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení i$x{unt ř' kln. *"32Bvybudrrvámh.*{*n*vý ptxt r*tr* brrde sl*|uettriitnn{'*p*v*t*narčžkýlr.: zlllrrrz*ltt.?ril*.ř' krll t}"l 74 hrr** k*nrerrltý.nr vyl:*d*vána*r}ralln* zielkn.nby n*il**}tá.ix|g r*...

Více

vyhlaska verejna

vyhlaska verejna vyhláškycBU č'3'{01l992sb' . Při vňacíchpracíchmusi být dodrŽen)'příslušné předpis-v.zejménav-vhlášlv bezpečnostni pozdějších předpisú. CBU č.239/1998Sb'' ve znčlrí ze dne 1.l0.2o0q,cj' oŽP. Budou ...

Více

DRÁZEBM VYHLASKA

DRÁZEBM VYHLASKA ze dne] 'l0'2007a dodatku č1491/65/2008 ze dne 10.4.2008. Práva a závazkv na Dředmětudřažbv\'áznoucía s nímsDoiené: Navlhovatelprohlašuje' Žeje podle $ 14 odst' l písm.a) zákonač'328/l99i Sb.' o ko...

Více

zde ke stažení.

zde ke stažení. jedentisicpdtsetkorundeskich) za kazdi oznAmeni piestupek k projedn6ni, kjehoz projednani by jinak byla piisluln6 obec (dle mistnl a v6cn6 piislusnosti) 2. Ptisp€vek bude posk)'tovan pmvidehd za ka...

Více