bezpečnostní list

Transkript

bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název nebo
označení směsi
LPS® KB88
Registrační číslo
-
Synonymy
Žádná.
Part Number
M02322, M02301, M02305
Datum vydání
19-Srpen-2014
Číslo verze
02
Datum revize
19-Srpen-2014
Nahrazuje datum
19-Srpen-2014
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Vysoce výkonný penetrační roztok na uvolnění kovových dílů.
Určená použití
Nedoporučená použití
Žádný známý.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel
Název společnosti
Adresa
Telefonní číslo
In Case of Emergency
Výrobce
Název společnosti
Adresa
Webová stránka
E-mail
Geocel Limited
Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton,
Plymouth, PL7 5BG
Velká Británie
+44 (0)1752 202060 / +44 (0)1752 334384
+001 703-527-3887
LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc.
4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA 30084 (U.S.A.)
http://www.lpslabs.com
[email protected]
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na
ni následující klasifikace.
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění
Klasifikace
Xn;R65, Xi;R38, R67
Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16.
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Nebezpečnost pro zdraví
Poleptání/podráždění kůže
Kategorie 2
H315 - Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice
Kategorie 3 narkotické účinky
H336 - Může způsobit ospalost
nebo závratě.
Nebezpečí při vdechnutí
Kategorie 1
H304 - Při požití a vniknutí do
dýchacích cest může způsobit
smrt.
Přehled nebezpečí
Fyzikální nebezpečnost
Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti.
Nebezpečnost pro zdraví
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může
způsobit ospalost a závratě. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit
nežádoucí zdravotní účinky.
Nebezpečnost pro životní
prostředí
Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí.
Konkrétní nebezpečí
Hořlavý. Dráždí oči a kůži. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
1/8
Hlavní příznaky
Podráždění kůže. Symptomy mohou zahrnovat zarudnutí, otok, vysoušení, odmaštění a
popraskání kůže. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Při kontaktu může
dojít k slzení, zarudnutí očí a nepříjemným pocitům. Páry mají narkotické účinky a mohou
způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku.
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké, SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ FRAKCE), TĚŽKÁ
Obsahuje:
AROM.
Piktogramy označující nebezpe
Nebezpečí
Signální slovo
Standardní věty o nebezpečnosti
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H304
Dráždí kůži.
H315
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H336
Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
Zamezte vdechování mlhy/par.
Po manipulaci důkladně omyjte.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Používejte ochranné rukavice.
P261
P264
P271
P280
Reakce
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Odborné ošetření (viz tento štítek).
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P301 + P310
P302 + P352
P304 + P340
P312
P321
P331
P332 + P313
P362
Skladování
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Skladujte uzamčené.
P403 + P233
P405
Odstraňování
Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
P501
Dodatečné informace na
označení
Žádná.
2.3. Další nebezpečnost
Žádný známý.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
Obecné informace
%
Č. CAS /č. ES
Registrační číslo REACH
Indexové
číslo
30 - 40
64742-47-8
265-149-8
-
649-422-00-2
Chemický název
Destiláty ropné, hydrogenačně
rafinované lehké
Klasifikace:
DSD: Xn;R65
CLP:
SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ
FRAKCE), TĚŽKÁ AROM.
Klasifikace:
Poznámky
Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336
20 - 30
64742-94-5
265-198-5
-
649-424-00-3
DSD: Xn;R65
CLP:
Asp. Tox. 1;H304
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
2/8
CLP: Nařízení č. 1272/2008.
DSD: Směrnice 67/548/EHS.
M:M-Faktor
vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka.
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka.
#: Této látce byl/y Společenstvím přiřazen/y limit/y expozice na pracovišti.
M:M-Faktor
Plné znění všech R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16.
Komentáře ke složení
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Obecné informace
4.1. Popis první pomoci
Vdechnutí
Styk s kůží
Styk s okem
Požití
4.2. Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
4.3. Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich
ochraně. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při
dýchacích potížích může být nutné podávání kyslíku. Při výskytu nebo přetrvávání symptomů
vyhledejte lékaře.
Omyjte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění.
Ihned opláchněte velkým množstvím vody a vyplachujte po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte
kontaktní čočky, pokud jsou použity a není to příliš složité. Dále oplachujte. Vyhledejte lékaře,
pokud dojde k trvajícímu podráždění.
Okamžitě zavolejte lékaře nebo nebo toxikologické středisko. Vyvolejte zvracení pouze dle pokynů
lékařského personálu. Nikdy nic nepodávejte ústy osobě v bezvědomí. Dojde-li k zvracení, držte
hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic.
Podráždění kůže. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a
zvedání žaludku.
Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Obecná nebezpečí požárů
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
5.2. Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo směsi
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné
prostředky pro hasiče
Zvláštní pokyny pro hasiče
Speciální pokyny pro hašení
Žádné neobyčejné nebezpečí ohně nebo výbuchu není zaznamenáno.
Pěna odolná vůči alkoholu. Vodní sprej. Vodní mlha. Chemický práškový. Suché chemikálie. Oxid
uhličitý (CO2).
Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.
Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny.
V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv.
Nádoby vystavené tepelnému vlivu se ochladí vodou a odstraní z místa požáru, jestliže přitom
nehrozí žádné nebezpečí.
Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými
materiály.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Personál udržujte z
Pro pracovníky kromě
dosahu a na návětrné straně. Při čištění používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a oblečení.
pracovníků zasahujících v
Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu.
případě nouze
Zajistěte přiměřené větrání. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být
informovány místní úřady. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního
listu.
Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní
Pro pracovníky zasahující
ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu.
v případě nouze
6.2. Opatření na ochranu
životního prostředí
6.3. Metody a materiál pro
omezení úniku a pro čištění
6.4. Odkaz na jiné
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Kontaktujte místní úřady v případě rozlití do
kanalizace/vodního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
Neznečistěte vodní toky. Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků.
Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu. Uniklý produkt seberte. Použijte vodní sprej pro
sražení výparů a pro zastavení jejich pohybu. Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů
a omezených prostor. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou.
Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby.
Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro likvidaci odpadu viz
oddíl 13 SDS.
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
3/8
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné
zacházení
7.2. Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a
směsí
7.3. Specifické
konečné/specifická konečná
použití
Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému
kontaktu s kůží. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Nevylévejte do kanalizace.
Skladujte uzamčené. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Skladujte v originální, pevně
uzavřené nádobě. Uchovávejte mimo dosah neslučitelných materiálů (viz oddíl 10 BL).
Není dostupný.
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Limity expozice na pracovišti
Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds
in the Work Area (DFG)
Složky
Typ
Hodnota
Destiláty ropné,
hydrogenačně rafinované
lehké (CAS 64742-47-8)
PEL (časově vážený
průměr)
140 mg/m3
20 ppm
Biologické limitní hodnoty
Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky.
Doporučené sledovací postupy
Dodržujte standardní postupy monitorování.
Odvozená úroveň, při které
nedochází k nepříznivým
účinkům (DNEL)
Není dostupný.
Odhad koncentrací, při kterých
nedochází k nepříznivým
účinkům (PNECs)
Není dostupný.
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vyměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by
měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní
odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod
doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním
vzduchu na přijatelné úrovni.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Prostředky osobní ochrany se volí v souladu
Obecné informace
s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany.
Noste ochranné brýle s bočními štíty (nebo uzavřené ochranné brýle).
Ochrana očí a obličeje
Ochrana kůže
- Ochrana rukou
Doporučují se chemicky odolné rukavice.
- Jiná ochrana
Vyvarujte se kontaktu látky s pokožkou. Používejte vhodný oděv odolný proti působení chemikálií.
Ochrana dýchacích cest
Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto
účely schválený dýchací přístroj.
Tepelné nebezpečí
Netýká se.
Hygienická opatření
Omezování expozice životního
prostředí
Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před
jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně
čistit, aby se odstranily kontaminující látky.
Izolujte rozlitý materiál a zabraňte uvolnění materiálu. Dodržujte národní předpisy o emisích.
Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Kapalina.
Skupenství
Kapalina.
Tvar
Kapalina.
Barva
Clear Červená
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
4/8
Zápach
Po uhlovodících.
Prahová hodnota zápachu
Není dostupný.
pH
Nelze uplatnit
Bod tání / bod tuhnutí
Není dostupný.
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu
Není dostupný.
Bod vzplanutí
71,0 °C (159,8 °F) uzavřený kelímek podle Taga
Rychlost odpařování
< 0,1 BuAc
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Není dostupný.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
Mezní hodnota hořlavosti – 0,6 %
dolní (%)
Mezní hodnota hořlavosti –
horní (%)
11,7 %
Tlak páry
< 1 mm Hg @ 20ºC (est.)
Hustota páry
>1
Relativní hustota
Není dostupný.
Rozpustnost
Rozpustnost (voda)
Nerozpustné
Rozpustnost (jiné)
Není dostupný.
Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda
Není k dispozici
Teplota samovznícení
> 215,56 °C (> 420 °F)
Teplota rozkladu
Není dostupný.
Viskozita
Low viscosity comparable to water (water = 1cST @ 20ºC)
Výbušné vlastnosti
Není dostupný.
Oxidační vlastnosti
Není dostupný.
9.2. Další informace
Hustota
7,30 lb/gal
Objemová procenta
92 %
Měrná hmotnost
0,88 @23ºC
VOC (hmotnostní %)
25 % per U.S. State and Federal Consumer Product Regulations
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.
10.2. Chemická stabilita
Materiál je stabilní za běžných podmínek.
10.3. Možnost nebezpečných
reakcí
Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.
10.4. Podmínky, kterým je třeba
zabránit
Zamezte teplotám překračujícím bod vznícení. Kontakt s nekompatibilními materiály.
10.5. Neslučitelné materiály
Silná oxidační činidla.
10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu
Oxidy uhlíku.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Obecné informace
Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky.
Informace o pravděpodobných cestách expozice
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Požití
Vdechnutí
Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku.
Styk s kůží
Dráždí kůži.
Styk s okem
Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění.
Symptomy
Podráždění kůže. Symptomy mohou zahrnovat bodavou bolest, slzení, zarudnutí, otok a
rozmazané vidění. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Páry mají
narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Narkóza.
Změny chování. Omezení funkce motoru.
11.1. Informace o toxikologických účincích
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
5/8
Akutní toxicita
Složky
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Narkotické účinky.
Druh
Výsledky testů
Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS 64742-47-8)
Akutně
kožní
LD50
králík
> 2000 mg/kg
Orální
LD50
krysa
> 5000 mg/kg
Vdechnutí
LC50
kat.
> 6,4 mg/l
krysa
> 0,1 mg/l
SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ FRAKCE), TĚŽKÁ AROM. (CAS 64742-94-5)
Akutně
kožní
LD50
králík
> 2000 mg/kg
krysa
> 2000 mg/kg
Orální
LD100
krysa
5000 mg/kg
LD50
krysa
> 2000 mg/kg
kat.
> 6,4 mg/l
krysa
> 2,7 mg/m3
Vdechnutí
LC50
> 1,86 mg/l
Poleptání/podráždění kůže
Dráždí kůži.
Vážné poškození
očí/podráždění očí
Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění.
Senzibilace dýchacího ústrojí
Není respiračním senzibilizátorem.
Senzibilace kůže
Nepředpokládá se, že tento výrobek vyvolává senzibilizaci kůže.
Mutagenita v zárodečných
buňkách
K dispozici nejsou žádné údaje dokazující, že výrobek nebo kterékoli jeho složky přítomné v
množství nad 0,1% mají mutagenní nebo genotoxický účinek.
Karcinogenita
Tento produkt není považován za karcinogenní podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA.
Toxicita pro reprodukci
Nepředpokládá se, že tento výrobek vyvolává reprodukční nebo vývojové účinky.
Toxicita pro specifické cílové
orgány - jednorázová expozice
Narkotické účinky.
Toxicita pro specifické cílové
orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpečí při vdechnutí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Informace o směsích ve
srovnání s informacemi o
látkách
Žádná informace není k dispozici.
Další informace
Není dostupný.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. To však nevylučuje možnost, že
velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na životní prostředí.
Složky
Druh
Výsledky testů
Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS 64742-47-8)
Vodní
Ryby
LC50
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
2,9 mg/l, 96 hodin
12.2. Perzistence a
rozložitelnost
Z podstaty produktu vyplývá, že není biologicky odbouratelný.
12.3. Bioakumulační potenciál
Není dostupný.
Biokoncentracní faktor (BCF)
Není dostupný.
12.4. Mobilita v půdě
Readily absorbed into soil.
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
6/8
12.5. Výsledky
posouzení PBT a
vPvB
Není k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Žádný známý.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Zbytkový odpad
Znečištěný obal
Kód odpadu EU
Způsoby/informace o likvidaci
Speciální opatření
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky
produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz:
Pokyny pro likvidaci).
Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo
zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po
vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku.
Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností
zneškodňující odpady.
Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Zabraňte
materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody
chemikálií nebo použitou nádobou. Odstraňte obsah/obal podle
místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Likvidujte v souladu s platnými předpisy.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
RID
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
ADN
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
IATA
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
IMDG
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
14.7. Hromadná přeprava podle Látka/směs není určena k přepravě jako volně ložená.
přílohy II MARPOL73/78 a
předpisu IBC
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení EU
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA
Neuveden v seznamu.
Povolení
Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění
Neuveden v seznamu.
Omezení použití
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
7/8
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění
Neuveden v seznamu.
Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při
práci
Neuveden v seznamu.
Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a
zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
Neuveden v seznamu.
Další nařízení EU
Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Neuveden v seznamu.
Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli
používanými při práci
Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS 64742-47-8)
SOLVENTNÍ NAFTA (ROPNÁ FRAKCE), TĚŽKÁ AROM. (CAS 64742-94-5)
Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků
Neuveden v seznamu.
Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento
Jiná nařízení
bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006.
Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly.
Národní nařízení
15.2. Posouzení chemické
bezpečnosti
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam zkratek
Není dostupný.
Odkazy
Není dostupný.
Informace o metodě
vyhodnocení vedoucí ke
klasifikaci směsi
Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových
metod a případně dostupných výsledků zkoušek.
Úplné znění všech pokynů
nebo R-vět a H-vět v oddíle 2
až 15
Informace o revizi
Informace o školení
Právní výhrada
R38 Dráždí kůži.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Fyzikální a chemické vlastnosti: Různé vlastnosti
Údaje z předpisů o nebezpečných látkách: Mezinárodní seznamy
Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení.
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
správné a pravdivé a jsou založeny na posledních známých údajích v době publikace BL. Uvedené
informace jsou navrženy pouze jako doporučení pro bezpečné zacházení, používání,
zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako
specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a
nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy,
pokud to není uvedeno v textu.
Název materiálu: LPS® KB88 - LPS Laboratories (EU)
M02322, M02301, M02305 Verze č.: 02 Datum revize: 19-Srpen-2014
SDS EU
Datum vydání: 19-Srpen-2014
8/8

Podobné dokumenty

dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sds_eu\\czech

dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sds_eu\\czech Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Složky Typ Hodnota Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované le...

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí.

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list Nehořlavá prachovka na odstraňování znečišťujících látek, špíny, prachu a jiných nečistot. Nedoporučená použití

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

Více