Anotace předmětů

Komentáře

Transkript

Anotace předmětů
1
Anotace předmětů
Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech
1 CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky
2
2 KAE-Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
5
3 KAG-Katedra germanistiky a slavistiky
7
4 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury
12
5 KAN-Katedra anglického jazyka
17
6 KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů
21
7 KAR-Katedra archeologie
23
8 KBS-Katedra blízkovýchodních studií
27
9 KČJ-Katedra českého jazyka a literatury
32
10 KEE-Katedra elektroenergetiky a ekologie
38
11 KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod
45
12 KET-Katedra technologií a měření
48
13 KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
56
14 KFI-Katedra filozofie
59
15 KFP-Katedra finančního práva a národního hospodářství
76
16 KFU-Katedra financí a účetnictví
82
17 KFY-Katedra fyziky
83
18 KGE-Katedra geografie
85
19 KHI-Katedra historie
88
20 KHK-Katedra hudební kultury
91
21 KHV-Katedra historických věd
96
22 KCH-Katedra chemie
97
23 KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky
99
24 KKE-Katedra energetických strojů a zařízení
102
25 KKS-Katedra konstruování strojů
107
26 KKY-Katedra kybernetiky
115
27 KMA-Katedra matematiky
119
28 KME-Katedra mechaniky
132
2
29 KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
136
30 KMO-Katedra marketingu, obchodu a služeb
147
31 KMP-Katedra mezinárodního práva
149
32 KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
152
33 KNJ-Katedra německého jazyka
160
34 KOP-Katedra obchodního práva
163
35 KPD-Katedra právních dějin
168
36 KPF-Katedra forenzní psychologie a sociologie
174
37 KPG-Katedra pedagogiky
176
38 KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu
191
39 KPO-Katedra občanského práva
195
40 KPP-Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
203
41 KPS-Katedra psychologie
209
42 KPV-Katedra průmyslového inženýrství a managementu
218
43 KRF-Katedra ruského a francouzského jazyka
225
44 KRO-Katedra románských jazyků
228
45 KSA-Katedra antropologie
232
46 KSP-Katedra správního práva
235
47 KSR-Katedra veřejné správy
241
48 KSS-Katedra sociologie
244
49 KTE-Katedra teoretické elektrotechniky
253
50 KTO-Katedra technologie obrábění
256
51 KTP-Katedra teorie práva
262
52 KTR-Katedra trestního práva
266
53 KTS-Katedra tělesné výchovy a sportu
270
54 KTV-Katedra tělesné a sportovní výchovy
276
55 KÚP-Katedra ústavního a evropského práva
279
56 KVD-Katedra výpočetní a didaktické techniky
291
57 KVK-Katedra výtvarné kultury
294
58 SMA-Středisko mezinárodních aktivit
299
59 SPP-Středisko pedagogické praxe
304
60 UJP-Ústav jazykové přípravy
305
3
61 UUD-Ústav umění a designu
Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací zodpovídají garantující katedry.
331
4
1
CBG-Centrum biologie, geověd a envigogiky
CBG/BIZV
Biologie dítěte a zdrav. výchova
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Mgr. Petra Vágnerová
Cíle: Seznámit studenty se základy obecné biologie a uvést je do základů anatomie a fyziologie člověka s důrazem
na vývojové aspekty, biologii dítěte a zdravotní problematiku.
Způsobilosti: Student bude mít přehled o
jednotlivých anatomických soustavách člověka i s jejich vývojovými a zdravotními aspekty. Student bude schopen
dávat si jednotlivá fakta do souvislostí, například vyvodit souvislost mezi funkcí dýchací soustavy a funkcí
mitochondrií. Předpoklady: Znalost biologie člověka na úrovni gymnaziálního učiva.
CBG/DS
Diplomový seminář
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cíle: Prohloubit znalosti a schopnosti studenta v metodikách vědecké práce v biologii v souvislosti s přípravou
diplomové práce. Způsobilosti: Student získá schopnost vypracovat zprávu a literární rešerši, naučí se kriticky
vyhodnocovat vlastní výsledky.
Předpoklady: Student musí mít znalost základních výzkumných metod v
biologických a didaktických oborech, schopnost samostatné práce s literaturou.
CBG/DSDG
Diplomový seminář z didaktiky geografie
Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vysvětlit metodiku vědecké práce v geografii. Zvládnout úvodní práce (rešerše, terénní výzkum, sběr dat)
na zadané diplomové práci. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.
CBG/DS2
Diplomový seminář 2
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
12 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru.
Způsobilosti: Student se schopen
pracovat s literaturou, kriticky hodnotit vlastní výsledky a srovnat tyto výsledky s výsledky jiných autorů, je
schopen formulovat závěry. Je schopen závěrečnou práci obhájit před komisí.
Předpoklady: Student může
absolvovat předmět pouze se základní předchozí průpravou k odborné práci. K obhajobě může přistoupit až po
získání počtu kreditů rovného šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.
CBG/EDVL
Didaktika vlastivědy
Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je získání kompetencí k výuce učiva vlastivědného charakteru v rámci předmětů o přírodě
a společnosti na 1. stupni ZŠ. Student/-ka získá potřebné vědomosti, dovednosti a utváří si adekvátní postoje,
potřebné k provádění didaktických analýz a didaktické transformace příslušného učiva, osvojí si teoreticky a
částečně prakticky (na konkrétních příkladech) metodické postupy výuky učiva o přírodě a společnosti, a to
v kontextu s předchozími kompetencemi, získanými v obecně pedagogických a psychologických disciplínách.
Způsobilosti: Student/-ka:
- pochopí obsah a místo didaktiky vlastivědy v rámci ostatních didaktických disciplín,
- na základě znalostí historických souvislostí, vývojového přehledu výuky vlastivědy na našich školách, některých
příkladů ze zahraničí a znalostí současných výchovně vzdělávacích potřeb, kurikulárních dokumentů a školského
systému pochopí místo a význam vlastivědného učiva a v našem výchovně vzdělávacím systému,
- je schopen/schopna formulovat hlavní a dílčí cíle vlastivědného vyučování, zapracovat je do školního vzdělávacího programu,
5
- dokáže provést didaktickou analýzu učiva a didaktickou transformaci vlastivědných poznatků do vzdělávacího
systému školy i jednotlivých organizačních forem výuky,
- osvojí si odbornou terminologii a doplní si případné mezery ve znalostech obsahového základu předmětu,
- chápe základní zákonitosti, vztahy a souvislosti vlastivědného učiva a dokáže je adekvátně vzhledem k věku
žáků, místnímu regionu i obecným požadavkům kurikulárních dokumentů promítnout v praktické činnosti (při
plánování učiva, přípravách na vyučovací hodiny a vycházky, v projektech ap.),
- zvládá jednotlivé metody, používané ve vlastivědném vyučování,
- dokáže posoudit adekvátně různé didaktické prostředky pro výuku vlastivědy, je schopen jejich vhodného
výběru a v některých případech i jejich vlastní tvorby (např. PowerPointové prezentace, videoukázky, fotografie,
schémata, pracovní listy ap.),
- dokáže přizpůsobit své metodické postupy úrovni a potřebám žáků, podmínkám školy a regionu,
- chápe nutnost a dokáže konkrétně směrovat vyučování vlastivědy tak, aby byly u žáků vytvářeny průběžně
klíčové kompetence,
- je schopen/schopna zapracovat do výuky předmětu problematiku průřezových témat a zvládá výchovnou
problematiku disciplíny,
- je schopen/schopna integrace poznatků různých vědních oborů do výuky předmětu,
- je schopen evaluace v rámci předmětu.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální, kompetence řešení problémů.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence organizační a řídící, didaktické, komunikativní, kompetence reflexe vlastní činnosti. Prohlubovány jsou i kompetence odborně předmětové.
Předpoklady: Obecné: absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů.
Specifické: žádné.
CBG/EDVL1
Didaktika vlastivědy
Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je získání kompetencí k výuce učiva vlastivědného charakteru v rámci předmětů o přírodě a
společnosti na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na jejich geografickou složku). Student/-ka získá potřebné vědomosti
a dovednosti z vědních disciplín, které tvoří obsahový základ vlastivědy (rozšiřuje a integruje si vzdělávací
obsahy, týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, a to
v kontextu historie a současnosti) a na jejich základě si dotváří adekvátní postoje k realitě současné České
republiky a rámcově světa. Osvojí si teoreticky a částečně prakticky (na konkrétních příkladech) metodické
postupy praktických činností v terénu, práce s mapami a různými přístroji tak, aby byl schopen je aplikovat
do výuky učiva o přírodě a společnosti, a to v kontextu s předchozími kompetencemi, získanými v obecně
pedagogických a psychologických disciplínách. Způsobilosti: Student/-ka:
- uvědomuje si význam vlastivědného učiva pro prvotní orientaci dítěte ve světě (složky přírodní i socioekonomické) a pro utváření jeho světonázoru,
- uvědomí si výchovný potenciál vlastivědného učiva a nutnost jeho využívání ve školní praxi, jsou schopni
posoudit vhodný výběr příkladů z místního regionu (týkajících se jednotlivých průřezových témat),
- pochopí nutnost znalostí základních vlastivědných charakteristik místa bydliště, místního regionu, ostatních
regionů a celé ČR, orientačně evropských států a rámcově světa pro další studium a práci učitele,
- pochopí nutnost znalosti a osvojí si základní pojmový aparát i základní dovednosti, nutné k výuce vlastivědy
na školách,
- chápe základní zákonitosti, vztahy a souvislosti vlastivědného učiva (výběr poznatků z různých přírodních a
společenských věd, vytvářející ucelený pohled na určitou oblast),
- je schopen/schopna pracovat s kartografickým materiálem a s digitálními mapami a využívat je ve výuce na
primární škole,
- je schopen/schopna orientovat se v terénu podle plánů, map, buzoly, GPS, orientačních bodů, na základě dalších
znalostí,
- umí vytvářet jednoduché plány, náčrty trasy, panoramatické náčrty ap., jsou schopni provádět didaktickou
transformaci a metodické ztvárnění učiva tak, že dovedou k těmto dovednostem i žáky,
- jsou schopni na základě znalostí o regionech různých hierarchických úrovní identifikovat jejich problémy a
výchovně je využít při didaktické transformaci učiva (např. multikulturní výchova, výchova k trvale udržitelnému
rozvoji ap.),
- chápou pojem ?genius loci? místa, jsou přesvědčeni o nutnosti výchovného působení na žáky směrem k budování
pozitivního vztahu k místu domova, k místnímu regionu a k celé ČR,
6
- dokáží vytvořit PowerPointovou prezentaci vybraného regionu a využít ji k prezentaci učiva ve škole nebo k
prezentaci regionu při vhodné příležitosti na veřejnosti,
- je schopen/schopna evaluace v rámci předmětu, sebereflexe a autoevaluace.
Předpoklady: Obecné: absolvování základních pedagogických a psychologických předmětů.
CBG/EOZP
Ekologie a ochrana životního prostředí
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem je vymezit předmět ekologie a ochrany životního prostředí. Obecná ekologie, základní ekologické
jevy. Abiotické a biotické ekologické faktory. Životní prostředí a jeho složky. Ochrana přírody a krajiny, ekologická stabilita krajiny. Antropogenní znečišťování ovzduší, vody a půdy. Ochrana a tvorba životního prostředí,
trvale udržitelný rozvoj. Enviromentální výchova na 1. st. ZŠ, mimoškolní aktivit. Úroveň životního prostředí v
regionech, kritéria hodnocení
Způsobilosti: Student zíká přehled o environmenální výchově jako průřezovém tématu RVP ZV, pochopí pojetí
environmentální výchovy v současné škole, seznámí se se současnou terminologií využívanou v environmentální
výchově, pochopí etický, právní a přírodovědný rozměr environmentální výchovy v širším i užším slova smyslu,
dovede prakticky aplikovat didaktické zvláštnosti environmentální výchovy (formy, metody, prostředky, principy,
zásady, pravidla, aplikace souvislostí a jejich integrace ve škole, aktivizace a motivace žáků v ekologické výchově),
zvládne didaktickou transformaci globálních ekologických problémů do vzdělávacích oblastí v základní škole podle
RVP ZV) Předpoklady: Předpokladem jsou základní znalosti z biologie a ekologie.
Vylučující předměty:
KBI/EKRO , KBI/EKZI
CBG/HŠZ
Hygiena a školní zdravotnictví
Mgr. Petra Vágnerová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s jednotlivými tématy předmětu, jako je hygiena vyučování a školního prostředí a k
ní se vázající legislativa, vliv životního prostředí na člověka, základy epidemiologie, problematika závislostí a
výchova ke zdraví . Způsobilosti: Student bude schopen uvažovat o výuce a školním prostředí v širších souvislostech. Bude se orientovat v problematice hygieny školního prostředí, zdravého životního stylu, epidemiologie
atd. Předpoklady: Zájem o předmět.
CBG/NASPX
Náslechová praxe
Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s procesuální stránkou výuky formou náslechové praxe na škole. Způsobilosti: Student
získá schopnost analyzovat vyučovací proces z hlediska využívání forem, metod a prostředků.
Předpoklady:
Student by měl mít zájem o studium učitelství, měl by mít zájem o biologické obory.
CBG/PEP1
Pěstitelské práce
Ing. Antonín Veverka, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy rostlinné výroby, základy agroekologie. Dále zásady zakládání a hodnocení
pokusů. Práce a pokusy s okrasnými rostlinami. Práce a pokusy se zeleninou. Znalost základních kulturních
rostlin (osivo, sadba, choroby, škůdci, uskladnění, zpracování). Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se
orientovat v základech ovocnářství, zelinářství, okrasného zahradnictví a částečně zemědělství. Měli by rovněž
být schopni zvládnout běžné pěstitelské dovednosti. Předpoklady: Znalost základů biologie v rozsahu střední
školy.
7
2
KAE-Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
KAE/CESA
Číslicové elektronické systémy pro FAV
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Předmět podává základní informace o moderních číslicových obvodech a systémech s důrazem na jejich
aplikace a provoz.
Předmět je upravenou verzí KAE/CESR a je určen pro studenty oborů FAV.
Způsobilosti: Studenti rozpoznají základní číslicové součástky a obvody. Porovnají jejich vlastnosti. Zvolí vhodnou sestavu a provozní podmínky. Předpoklady: KET/ESC nebo KET/FE
Vylučující předměty:
KAE/+CES , KAE/CESR
KAE/DZS
Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům hlubší znalosti v oblasti diagnostiky a spolehlivosti elektronických systémů.
Seznámit je s problémy a metodami diagnostiky elektronických systémů.
Seznámit je s problémy a metodami stanovování a zlepšování spolehlivosti elektronických systémů.
Vysvětlit vzájemný vztah mezi diagnostikou a spolehlivostí systémů.
Způsobilosti: Studenti umí:
rozumí a umí používat odbornou terminologii používanou v oblasti diagnostiky a spolehlivosti
porovnat způsoby diagnostiky analogových a číslicových systémů
klasifikovat a porovnat metody generování diagnostických testů pro číslicové systémy
vytvořit diagnostický test pro jednoduchý číslicový obvod
zvolit vhodné metody diagnostiky v závislosti na typu a vlastnostech systému a požadavcích na diagnostiku
shrnout význam diagnostiky pro spolehlivost systémů
uvést do souvislosti úroveň diagnostiky a ekonomické aspekty v reálných podmínkách
klasifikovat zkoušky spolehlivosti a vysvětlit jejich význam
provést kalkulaci základních spolehlivostních parametrů jednoduchého elektronického zařízení
shrnout problémy a možnosti zlepšování spolehlivosti elektronických systémů
Předpoklady: základní znalosti elektronických systémů, především číslicových
KAE/EMK
Elektromagnetická kompatibilita
Doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit studenty se základy elektromagnetické kompatibility. Objasnit příčiny a důsledky vzájemného
ovlivňování elektrických systémů. Vybavit studenty velmi dobrou orientací v oblasti EMC testování a návrhu
systémů.
Způsobilosti: Studenti dokáží analyzovat vzájemné nežádoucí ovlivňování elektrických systémů.
Rozpoznají převažující rušivé vazby a nejintenzivnější zdroje rušení ve sledované oblasti. Zvolí vhodné testovací
metody EMC. Dokáží aplikovat konkrétní konstrukční úpravy pro zvýšení elektromagnetické odolnosti a snížení
rušivého vyzařování.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAE/PI
Přenos informací
Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními kategoriemi teorie informace. Objasnit principy kompresních, detekčních
a opravných kódů. Vybavit posluchače znalostmi pro použití kódů
Seznámit studenty se základními principy fungování počítačových sítí.
Způsobilosti: Student chápe základní kategorie teorie informace. Je schopen vysvětlit rozdíly mezi kompresními,
detekčními a korekčními kódy. Je schopen aplikovat získané poznatky při návrhu kódu pro přenosovou cestu.
Student chápe základní principy fungování počítačových sítí. Je schopen aplikovat získané poznatky při konfiguraci aktivních prvků sítě. Je schopen provést základní diagnostiku počítačové sítě. Předpoklady: Lineární
Algebra
KAE/PSR
Principy syntézy elektron.řídících syst.
4 kr.
Zp,Zk
8
Prof. Ing. Milan Štork, CSc.
Není 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se hlubšími kategoriemi základních typů systémů automatického řízení, o metodách
stanovení jejich parametrů s ohledem na požadavky kladené na řízené procesy. Objasnit principy jejich realizace
dostupnými prostředky analogové a číslicové techniky. Způsobilosti: Student chápe základní kategorie z teorie
systémů a zpracování signálů. Je schopen aplikovat získané poznatky při analýze a návrhu systémů a zpracování
signálů. Předpoklady: Matematická analýza, lineární algebra, analogové a číslicové elektronické obvody.
KAE/SAS
Signály a soustavy
Prof. Ing. Milan Štork, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se systémů a signálů. Objasnit principy analýzy a syntézy systémů a analogového a
číslicového zpracování signálů. Vybavit posluchače pro použití těchto vědomostí.
Způsobilosti: Student chápe základní kategorie z teorie systémů a zpracování signálů. Je schopen aplikovat
získané poznatky při analýze a návrhu systémů a zpracování signálů.
Předpoklady: Matematická analýza,
lineární algebra, analogové a číslicové elektronické obvody.
KAE/ZEK
Základy elektroniky
Doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se základními pojmy a obvody elektroniky. Objasnit jednoduché aplikace. Vybavit
studenty dobrou orientací v elektronice.
Způsobilosti: Studenti pochopí základní pojmy a jevy v elektronice, vysvětlí činnost elektronických prvků a základních obvodů, dokáží aplikovat získané poznatky při tvorbě
jednoduchých obvodů analogové i číslicové elektroniky.
Předpoklady: KET/FE Fyzikální elektronika
9
3
KAG-Katedra germanistiky a slavistiky
KAG/AK1
Akademické psaní v němčině 1
PhDr. Marie Smolíková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s akademickým psaním. Zlepšovat jejich písemné vyjadřovací schopnosti s cílem dlouhodobě rozvíjet především schopnosti nutné pro psaní vědecky orientované práce. Vybavit studenty kompetencemi
pro postižení obsahu textu vlastními slovy, naučit je psát poznámky a zápisy ze čteného/slyšeného textu, excerpovat, dále vytvořit koncept, recenzi, písemnou žádost a jiné formy psaného textu. Uvést studenty do do
problematiky výstavby seminární práce. Část výuky může být nahrazena samostatnou prací studentů, která
bude pravidelně kontrolována.
Předmět je vyučován v němčině (předpokládaná vstupní znalost B1-B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- napsat žádost, motivační dopis
- vytvořit koncept textu, písemný referát, recenzi
- kriticky zhodnotit a porovnat různé typy textů z hlediska struktury, obsahu a využití Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1-B2 (SERR).
Vylučující předměty:
KAG/AK1N
KAG/AK2
Akademické psaní v němčině 2
PhDr. Marie Smolíková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s různými druhy akademických textů, naučit je druhy textů rozpoznat a vybrané formy
vytvářet. Dále zlepšovat písemné vyjadřovací schopnosti studentů s cílem dlouhodobě rozvíjet především schopnosti a dovednosti spjaté s písemným projevem studenta, a to zejména v souvislosti s přípravou na bakalářskou
práci. Dovést studenty k osvojení si charakteristických znaků stylu, formy a obsahové výstavby takovéto práce.
Předmět je vyučován v němčině (předpokládaná vstupní znalost B1-B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rešeršovat odboronou literaturu
- korektně zapisovat literární odkazy a citovat z odborné literatury
- písemně představit výsledky vlastního zkoumání
- dokládat a argumentovat
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1-B2 (SERR).
Vylučující předměty:
KAG/AK2N
KAG/ČTJN1
Četba textů v němčině 1
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Představit studentům kratší publicistické texty v německém jazyce s aktuální společensko-politickou tematikou (včetně problematiky ekologie, sociálních otázek, inovací v technice apod.). Texty budou čteny, překládány
a interpretovány formou diskuse. Důraz bude kladen na porozumění textům. Předmět je určen pro bakalářské
studium. Předmět je vyučován v němčině. Způsobilosti: Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu v dané tematice tak, aby byli schopni shrnout a vysvětlit základní myšlenky textu. Studenti se naučí rozpoznávat jednotlivé
funkční styly. Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.
Vylučující předměty:
KAJ/ČTJN1
KAG/ČTJN2
Četba textů v němčině 2
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Představit studentům publicistické a odborné texty v německém jazyce s aktuální společensko-politickou
tematikou (včetně problematiky ekologie, sociálních otázek, inovací v technice apod.). Texty budou čteny, překládány a interpretovány formou diskuse. Důraz bude kladen na porozumění textům. Předmět je určen pro
bakalářské studium. Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti si výrazně rozšíří slovní zásobu v dané tematice a budou schopni samostatně v německém
jazyce shrnout a vysvětlit základní myšlenky textu. Studenti se naučí rozpoznávat a ve vlastních písemných
10
projevech používat jednotlivé funkční styly a jim odpovídající jazykové prostředky.
znalostí německého jazyka B2 dle SERR.
Vylučující předměty:
KAJ/ČTJN2
KAG/EL3
Evropská literatura 3
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
Předpoklady: Úroveň
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti se obeznámí se základními filozofickými, estetickými a poetologickými problémy evropského písemnictví od konce 18. do začátku 20. století, aby porozuměli proměnám lyrických, epických a dramatických
žánrů a jejich kulturně historickým souvislostem. Změny jsou sledovány prostřednictvím literárních děl, která
jsou živou součástí čtenářského, edičního i autorského kontextu a inspirují tvůrce v dalších uměleckých oborech
(divadlo, výtvarné umění, hudba ad.). Vedle tzv. velkých literatur je věnována pozornost i vybraným dílům tzv.
malých literatur, ale i opomíjených multikulturních evropských regionů, v nichž se prolínají různé duchovní a
umělecké proudy.
V kurzu se střídají přednášející čtyř filologických kateder. Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznávat
poetologická specifika literárních a uměleckých proudů a směrů novější evropské literatury. V širších souvislostech
pochopí základní obrysy proměn evropské kultury. Předpoklady: Bez předpokladů.
KAG/EL4
Evropská literatura 4
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti se obeznámí se základními filozofickými, estetickými a poetologickými problémy evropského písemnictví od začátku 20. do začátku 21. století, aby porozuměli proměnám lyrických, epických a dramatických
žánrů a jejich kulturně historickým souvislostem. Změny jsou sledovány prostřednictvím literárních děl, která
jsou živou součástí čtenářského, edičního i autorského kontextu a inspirují tvůrce v dalších uměleckých oborech
(divadlo, výtvarné umění, hudba ad.). Vedle tzv. velkých literatur je věnována pozornost i vybraným dílům tzv.
malých literatur, ale i opomínaných multikulturních evropských regionů, v nichž se prolínají různé duchovní a
umělecké proudy.
V kurzu se střídají přednášející čtyř filologických kateder.
Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznávat poetologická specifika literárních a uměleckých proudů a
směrů současné evropské literatury. V širších souvislostech pochopí základní obrysy proměn evropské kultury.
Předpoklady: Bez předpokladů.
KAG/IKK
Interkulturní komunikace
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky interkulturní komunikace, zprostředkovat vědomosti z oblasti interkulturní
komunikace a jejího využití v praxi. Seznámit je se základními pojmy (např. kultura, teorie komunikace atp.) a
tak přispět k rozpoznání kulturních rozdílů na základě teoretických modelů a praktických cvičení, která budou
simulovat konkrétní situace.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat konkrétní pracovní situace s ohledem na různé kulturní zvyklosti
- rozpoznat kulturní rozdíly v pracovní komunikaci
- nacházet cesty k úspěšné spolupráci
- osvojit si komunikační kompetence pro společné česko-německé/německo-české pracovní jednání
- sami vytvářet simulovaná pracovní jednání
Předpoklady: Úroveň znalostí německého jazyka B2 dle SERR.
KAG/JRN
Jazyk reklamy
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vysvětlit základní terminologii, představit rozmanité reklamní strategie v hromadných sdělovacích prostředcích - v televizi, rozhlase a tisku. Blíže popsat jednotlivé rétorické, stylistické a lexikální prvky, které mají
zajistit konkrétní reklamě úspěch. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu mezi obrazem a textem v televizních
reklamách a v reklamách uveřejněných v novinách.
11
Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat různé typy reklam. Rozpoznají specifické strategie a reklamní texty.
Umějí vysvětlit vztahy mezi textem a ostatními elementy v reklamním světě jako např. obrázky a hudba. Na
závěr budou studenti schopni vytvořit vlastní návrhy na reklamu.
Předpoklady: Úroveň znalostí německého
jazyka B2 dle SERR.
KAG/OKN
Obchodní korespondence v němčině
Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Rozvíjet komunikační schopnosti a další kompetence studentů, které jsou nutné ke zvládnutí správné obchodní komunikace v praktických situacích. Poskytnout studentům přehled o moderních metodách a formách
korektní obchodní komunikace. Důraz je kladen také na písemné i ústní procvičení gramatických jevů a slovní
zásoby, které jsou nezbytným předpokladem pro správnou obchodní komunikaci.
Předmět je vyučován v němčině.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- rozlišit a identifikovat jednotlivé projevy obchodní komunikace
- zvolit jazykové prostředky adekvátní v konkrétní komunikační situaci
- sestavit vlastní psaný projev v souladu s formálními a obsahovými zásadami
jednotlivých druhů obchodní korespondence
- rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
- aplikovat zásady správné obchodní komunikace ve vlastních projevech i prezentacích
Předpoklady: Předmět předpokládá úroveň znalostí B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Vylučující předměty:
KAG/OK1N , KAG/OK2N
KAG/OT3N
Odborný text v němčině 3
PhDr. Marie Smolíková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Rozšiřovat poznatky a vědomosti studentů potřebné k analýze odborného textu. Seznámit studenty s dalšími
obsahovými specifiky právních textů, které mají vliv na jazykovovu výstavbu těchto textů. Seznamovat je se
specifikou práce s odbornými texty prostřednictvím detailní analýzy různých druhů textů z hlediska jednotlivých
jazykových rovin, zejména lexikální, syntaktické a stylistické, ale i z hlediska extralingvistického. Prohloubit a
rozšířit znalosti a dovednosti z předmětu OT2N. Kurz je veden v německém jazyce (předpokládaná vstupní
znalost B2).
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- porozumět odbornému textu z oblasti komerce ve všech jeho nuancích
- rozlišovat mezi jednotlivými druhy textů tohoto charakteru
- analyzovat odborný text
- sami vytvářet odborný text daného druhu.
- teoreticky vysvětlit lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu a tyto své
teoretické poznatky aplikovat i prakticky
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B2 (SERR).
Vylučující předměty:
KAG/POT3N
KAG/PALN
Paleografie německých textů
Prof. Georg Schuppener
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s metodami práce při dešifrování obtížného nebo dokonce téměř nečitelného písma s
cílem porozumět rukopisným textům. Zprostředkovat pohled na vývoj písma ve střední Evropě s důrazem na
německé rukopisné památky. Jako studijní materiál budou používány fotokopie autentických archivních dokumentů. Způsobilosti: Studenti budou mít možnost číst starší německé rukopisy. Poznají většinu odkazujících
knih důležitých pro staré rukopisy, kde mohou najít důležité pomůcky a použít je v praxi. Studenti budou umět
popsat a vysvětlit strukturu a specifické prvky rukopisů.
Kurz bude veden v německém jazyce na úrovni B1 - B2 s překladem složitějších výrazů do češtiny.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAG/PFR
Praktická fonetika a rétorika
3 kr.
Zp
Seminář 3 [hod/týd]
12
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Dovést studenty k získání pokročilejší komunikativní dovednosti v německém jazyce a zvládnutí základů
rétoriky.
Předpokladem je dobrá výchozí znalost jazyka (středně pokročilá). Zvláštní pozornost je věnována vhodnému a
pohotovému vyjadřování v každodenní komunikaci i při mimořádných jednáních. Samostatnou složkou kurzu je
praktický nácvik správné výslovnosti zaměřený na eliminaci nejčastějších výslovnostních chyb na česko-německém
kontrastivním základě. Kurz bude veden v německém jazyce na úrovni B1 - B2. Způsobilosti: Student dosáhne
zlepšení komunikativních dovedností v mluveném projevu na témata nejen z každodenního života, ale i na
odborná témata podle zájmu a studijního zaměření účastníků kurzu.
Samostatnou složkou kurzu je praktický nácvik správné výslovnosti s cílem eliminovat nejčastější výslovnostní
chyby na česko-německém kontrastivním základě.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAG/PKNR
Politika a kultura v Německu a Rakousku
4 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentům politickou a kulturní historii Německa a Rakouska od konce 2. světové války do
současnosti.
Uvést studenty do problematiky vzájemných vztahů politické a kulturní sféry v zemích německé jazykové oblasti.
Způsobilosti: Studenti se naučí porovnávat politickou a kulturní situaci v Německu a Rakousku tak, aby byli
schopni formulovat své názory a přinášet pro ně relevantní argumenty.
Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KAG/PSPT1
Praktická stylistika psaných textů 1
PhDr. Marie Smolíková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Soustavně rozvíjet písemné kompetence studentů s důrazem na styl jako integrační princip výstavby komunikátu. Seznámit studenty se soustavu funkčních stylů a jejich základních žánrů v současné komunikaci. Uvést
charakteristiku nejdůležitějších normovaných funkčních stylů (styl prostě sdělovací, odborný, administrativní,
publicistický, umělecký)a představit ukázky textů těchto stylů. Vybavit studenty znalostmi, na jejichž základě
mohou rozpoznat kvalitu psaného textu. Rozvíjet u studentů schopnost na základě průpravy gramaticko-lexikální
a stylistické vytvořit pro vlastní potřeby písemnost v německém jazyce.
Cílem semináře je tedy nejenom teoretické seznámení s danými tématy, ale především jejich praktické využití v
písemné komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat a určtit druh textu
- identifikovat především stylistické chyby v písemnostech různého druhu
- vytvořit vlastní jazykově korektní psaný text
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1,B2 (SERR).
KAG/PSPT2
Praktická stylistika psaných textů 2
PhDr. Marie Smolíková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Soustavně rozvíjet písemné kompetence studentů s důrazem na styl jako integrační princip výstavby komunikátu. Uvést charakteristiku nejdůležitějších normovaných funkčních stylů (styl prostě sdělovací, odborný,
administrativní, publicistický, umělecký)a představit ukázky textů těchto stylů. Rozvíjet komunikativní dovednosti studentů se zaměřením na psaní textů - žánry a typy využitelné při studiu, přechodu do praxe a v běžném
životě. Seznámit studenty s různými typy písemností, naučit je dané texty analyzovat. Studenti si osvojí příslušnou slovní zásobu, seznámí se se stylizačními prostředky, aby byli schopni samostatně vytvořit pro vlastní
potřeby písemnost v německém jazyce.
Cílem semináře je tedy nejenom teoretické seznámení s danými tématy, ale především jejich praktické využití v
písemné komunikaci.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat a určit druh textu
- identifikovat především stylistické chyby v písemnostech různého druhu
13
- vytvořit vlastní jazykově korektní psaný text
Předpoklady: Předpokládaná vstupní znalost B1,B2.
KAG/SEA
Střední Evropa jako literární areál
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem je seznámit posluchače posluchače s vybranými problémy na pomezí literární a kulturní historie,
sociologie, politologie, psychologie aj., které se váží k areálu střední Evropy. Triáda literatura - teritorium etnos je nahlížena z aspektu proměnlivosti literární a kulturní situace ve výrazně multilingvním, multikulturním
a multietnickém prostředí, v němž se frekventované komparatistické pojmy jako centrum, periferie, region, regionalismus aj. pojí s řadou významových změn a rozporů. Studenti budou vedeni k tomu, aby porozuměli těmto
pojmům a jejich nuancím. Předmět je vyučován v češtině.
Způsobilosti: Studenti si osvojí potřebnou terminologii, aby byli schopni pochopit složité souvislosti proměnlivosti
literární a kulturní situace ve střední Evropě. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
14
4
KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury
KAJ/AE1
Angličtina pro pokročilé 1
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je obeznámit se s ”náročnějšími” gramatickými strukturami a následně tyto konstrukce
identifikovat a aplikovat v písemném a ústním projevu. Osvojit si znalost terminologie a jejího adekvátního
použití zejména v ”profesních situacích”.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat a aplikovat ”náročnější” gramatické struktury v písemném a ústním projevu
- adekvátně aplikovat terminologii
- interpretovat odborné texty
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AE2
Angličtina pro pokročilé 2
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
5 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je obeznámit se s ”náročnějšími” gramatickými strukturami v kontextu odborného jazyka
a následně tyto konstrukce identifikovat a aplikovat v písemném a ústním projevu. Osvojit si znalost terminologie
a jejího adekvátního použití zejména v ”profesních situacích”. Obeznámit se s modelovým testem mezinárodně
uznávané jazykové zkoušky. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- identifikovat ”náročnější” gramatické struktury v kontextu odborného jazyka
- aplikovat tyto konstrukce v písemném a ústním projevu
- úspěšně absolvovat test mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AGI
Angličtina v globálních tématech
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšířit a prohloubit slovní zásobu používanou v médiích prostřednictvím gramaticko-lexikální analýzy a
diskuse témat světové důležitosti (bezpečnost, ekologie, světová chudoba, problematika menšin a globalizace)
Způsobilosti: Studenti:
jsou schopni diskutovat v anglickém jazyce o globálních tématech
disponují rozšířenou slovní zásobou z oblasti médií
kriticky pracují s britským a americkým tiskem Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/APIM1
Angličtina v managementu 1
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento předmět vyžaduje středně pokročilé znalosti gramatických struktur
používaných v mluvené angličtině a písemném projevu. Studenti budou seznámeni s oborovou angličtinou s
důrazem na komunikativní dovednosti ve společenských a profesionálních situacích. Způsobilosti: Studenti by
měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Rovněž by měli být schopni jednodušše diskutovat
na dané téma, jelikož velká část výuky probíhá touto formou. Předpoklady: Studenti by měli být alespoň na
středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky.
KAJ/APIM2
Angličtina v managementu 2
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Předmět vyžaduje středně pokročilé až pokročilé znalosti gramatických
struktur používaných v mluvené angličtině a v písemném projevu. Je navazujícím předmětem na APIM1. Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Rovněž by měli být schopni
jednodušše diskutovat na dané téma, jelikož velká část výuky probíhá touto formou. Předpoklady: Studenti
by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro začátečníky.
Vylučující předměty:
UAJ/APIM2
KAJ/AS
Akademický mluvený projev
2 kr.
Zp
15
Alok Kumar, M.A.
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: studenti by měli být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost
rétoriky je vítána. Měli by být schopni prezentovat promluvy na určená témata. Způsobilosti: studenti by měli
být schopni si osvojit anglickou slovní zásobu na úrovni intermediate. Určitá znalost rétoriky je vítána. Měli by
být schopni prezentovat promluvy na určená témata. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/AW1
Angličtina pro podnikovou praxi 1
Mgr. Vladana Šimáčková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompentencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Student se obeznámí se specifickými jazykovými potřebami pracovního prostředí. Způsobilosti: Student
- volí vhodnou formu a způsob obchodní korespondence, sestavuje správně obchodní dopisy
- přivítá obchodní partnery v osobním styku, vede jednání s obchodními
partnery
- používá telefonní spojení v pracovním prostředí
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/AW2
Angličtina pro podnikovou praxi 2
Mgr. Vladana Šimáčková
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Studenti se seznámí se specifickými jazykovými potřebami pracovního prostředí.
Způsobilosti: Student
- je vybaven slovní zásobou potřebnou pro vedení firemních porad
- prezentuje výrobky firmy, vysvětluje funkci výrobků
- předvádí prezentaci firmy
- jedná s obchodním partnerem mimo pracovní prostředí Předpoklady: Žádné podmiňujcí předměty.
KAJ/CAL
Současná americká literatura
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky současné americké literatury, obeznámit se s významnými
americkými autory 20. a 21. století, např. Normanem Mailerem, Johnem Irvingem, Johnem Updikem, Joyce
Carol Oatesovou, Williamem Styronem, Kurtem Vonnegutem, E. L. Doctorowem, Toni Morrisonovou a dalšími, a následně analyzovat excerpty ze zvolených děl v širším kulturněspolečenském kontextu jejich vzniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20.
století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti,
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké prózy a poezie,
- vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické
tvorbě 20. století. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/CC1
Americké reálie 1
PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem interdisciplinárního kurzu Core Course 1 vyučovaného v angličtině je seznámit studenty se základní
problematikou ve vybraných oblastech vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní
systém, školství, rodina, náboženství apod.). Způsobilosti: Studenti vysvětlí a shrnou základní problematiku
týkající se vybraných oblastí vývoje USA (politická a ekonomická geografie, historie, politický a právní systém,
školství, rodina, náboženství apod.). Předpoklady: Předmět nemá žádné podmiňující předměty.
KAJ/CC2
Americké reálie 2
4 kr.
Zk
Seminář 2 [hod/týd]
16
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do vybraných aspektů politického, společenského a kulturního vývoje Spojených států s
důrazem na současnou americkou společnost. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
analyzovat nejnovější trendy ve vývoji americké společnosti
identifikovat problémy v jednotlivých sférách společnosti a objasnit jejich příčiny
kriticky pracovat s americkými médii Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/CE
Obchodní angličtina
Alok Kumar, M.A.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je vyučován v angličtině. Tento kurz si klade za cíl vybavit studenty odbornými jazykovými
dovednostmi, které budou moci uplatnit ve světě obchodu a podnikání. Značná pozornost bude věnována rozšíření
slovní zásoby o odborné termíny, ústnímu i písemnému projevu tak, aby student dokázal správně a plynně
komunikovat s partnery v obchodním a podnikatelském prostředí. Způsobilosti: Bude se budovat kompetence
samostatné komunikace v anglicky mluvícím podnikatelském světě. Studenti by měli být schopni formulovat
korespondenci, vést obchodní jednání v angličtině. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/EFL
Příprava na testy TOEFL
Alok Kumar, M.A.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompentencemi úrovně B2/C1 podle společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Student se obeznámí s modelovými testy TOEFL a získá zkušenosti nezbytné pro úspěšné složení tohoto testu.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
prokázat znalostí anglického jazyka na pokročilé úrovni požadované testy TOEFL
řešit cvičení a zkušební testy TOEFL
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/ETS
Anglický jazyk v písních
Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz klade důraz na rozšíření slovní zásoby, frazeologie, gramatiky a výslovnosti a na rozvoj komunikativních dovedností v AJ prostřednictvím studia textů a zpěvu písní anglicky mluvících zemí. Není nutné, aby
student měl hudební vzdělání. Kurz je veden v angličtině. Je vyžadována pravidelná účast ve výuce a aktivní
práce v seminářích.
Způsobilosti: Rozšíření slovní zásoby, frazeologie, gramatiky a výslovnosti a rozvoj komunikativních dovedností.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KAJ/INTL
Videokonference
Mgr. Vladana Šimáčková
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi a znalostmi ICT technik vysoké úrovně. Student
v tomto unikátním kuzru s prvky ICT naživo diskutuje se studenty East Carolina University ve Spojených státech
a dalších dvou partnerských univerzit. Student sleduje aktuální dění v partnerských státech, diskutuje se studenty
ve skupině i ve dvojici, a tak získává cenné poznatky o kultuře a životě v cizích zemích. Způsobilosti: Studenti
jsou schopni
- komunikovat s (nejen) studenty z různých zemí a kultur - diskutovat na různá témata - adekvátně argumentovat - prakticky aplikovat znalost ICT technologií Předpoklady: Pokročilá znalost anglické ho jazyka; žádné
podmiňující předměty
KAJ/LAM1
Americká angličtina 1
PhDr. Robert Vorel, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu, který je vyučován v anglickém jazyce, je seznámit studenty s rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v oblasti výslovnosti, pravopisu, gramatiky a především slovní zásoby. Studenti získají základní
17
znalosti o původních jazycích Ameriky, o ostatních jazycích v USA, afroameričtině a americké sociolingvistice.
Způsobilosti: Student bude schopen identifikovat americkou angličtinu v hovoru i textech, rozpoznat amerikanismy v britské angličtině, jakož i podstatné rysy slangové a afroamerické. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty
KAJ/LAM2
Americká angličtina 2
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
PhDr. Robert Vorel, CSc.
Cíle: Kurz přímo navazuje na LAM1 a je rovněž veden v angličtině. Studenti se seznámí se specifickou problematiku americké angličtiny jako jsou regionální a sociální dialekty, neologizmy, hovorová a slangová mluva a
idiomy a podrobněji s kreolizovanou, zejména jamajskou angličtinou.V závěru se kurz formou četby a rozboru
různých textů bude věnovat stylistice a podrobněji slovní zásobě, včetně základních teoretických poznatků lexikologických s důrazem na Websterův slovník americké angličtiny.
Způsobilosti: Student v návaznosti na
znalosti LAM1 rozpozná a vysvětlí podrobně tématické svéráznosti americké slovní zásoby, slangu a američtiny,
včetně rysů gramatických. Bude schopen identifikovat amerikanismy v ostatních variantách angličtiny v zicích
jazycích. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/MLI
Mýty a literatura amerických Indiánů
Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seminář je určen studentům jakéhokoli oboru se středně pokročilou nebo pokročilou znalostí angličtiny.
Je zaměřen na poznání základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu, přeměny ústní
literatury v psanou a seznámení se současnou tvorbou původních Američanů. Cílem kurzu je rozvíjet schopnost
vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených textech z oblasti mytologie i současné literatury. Seminář je veden
v angličtině. Způsobilosti: Pochopení základních aspektů indiánské mytologie, mýtického myšlení, teorie mýtu
a tradiční i současné literatury původních Američanů. Schopnost vyprávět příběhy a diskutovat o přečtených
textech z oblasti mytologie i současné literatury. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/PFE
Příprava na závěrečnou zkoušku
PhDr. Robert Vorel, CSc.
6 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student bude připraven na úspěšné zvládnutí závěrečné jazykové zkoušky v rámci ceritifikátového programu
Angličtina pro pokročilé. Studenti projdou intenzívní přípravou, zaměřenou jak na písemnou, tak i na ústní část
zkoušky, v jejímž rámci prokáží znalosti z obecného i odborného jazyka a rovněž i přehled o společenském a
kulturním dění v dané jazykové oblasti.
Způsobilosti: Student bude schopen složit závěrečnou zkoušku a
obhájit diplomovou práci nebo její část v angličtině. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty
KAJ/TE
Odborná technická angličtina
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz je zaměřen na zdokonalení znalostí a dovedností studentů v oblasti odborného jazyka. Náplní kurzu
je práce s odbornými texty, jejich analýza, rozšiřování slovní zásoby apod.
Způsobilosti: Studenti by měli být schopni se orientovat ve středně náročných textech. Není nezbytné, aby student
byl čistě technicky orientovaný, neboť budou vyučována pouze jednoduchá témata z oblasti IT, elektroniky
apod.
Předpoklady: Studenti by měli být alespoň na středně pokročilé úrovni jazyka. Kurz rozhodně není určen pro
začátečníky.
KAJ/TI1
Překlad a tlumočení 1
PhDr. Robert Vorel, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto kurzu je připravit studenty na překlad mluveného i psaného projevu z angličtiny do češtiny i
naopak, v rovině obecného i poloprofesionálního jazyka. Studenti se naučí pracovat se slovníky dvoujazyčnými i
výkladovými, gramatickými příručkami a podobně. Důraz bude kladen na srozumitelnost vyjádření. Pozornost
bude věnována interferenčním jevům a problémovým oblastem překladu.
18
Způsobilosti:
KAJ/TP
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Průprava k psaní textů
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s modelovým testem Cambridge First Certificate a prohloubit jazykovou kompetenci
potřebnou ke zvládnutí tohoto testu. Způsobilosti: Studenti
získají praxi v plnění testu
aplikují specifické jazykové dovednosti na jednotlivé části testu FCE (poslech, čtení, gramatická část, konverzace)
disponují prohloubenými znalostmi gramatiky a slovní zásoby odpovídajícími standardu testu
Předpoklady: Nejsou žádné předpoklady.
KAJ/WAF
Vývoj angličtiny ve filmech
Mgr. Ivan Matta
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby a osvojování trendových jazykových prostředků prostřednictvím
analýzy vybraných filmových scénářů a zhlédnutých filmů. Způsobilosti: Student má přirozený zájem o kultovní
filmy posledních 60 let a jejich analýzu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty. Výuka probíhá v angličtině,
tudíž se předpokládá minimálně středně pokročilá znalost angličtiny - nevhodné pro začátečníky.
KAJ/ZZA
Závěrečná zkouška
Mgr. Vladana Šimáčková
0 kr.
Zk
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku, na její písemnou i ústní část. Dále pak vybavit studenty jazykovými kompentencemi potřebnými k úspěšnému složení ústní části zkoušky, která sestává z
obhajoby pracovní zprávy a diskuse k tématu diplomové práce a rozpravy k interkulturní problematice.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
splnit požadavky závěrečné zkoušky Předpoklady: Dosažení požadovaného počtu kreditů.
KAJ/ZZAS
Závěrečná zkouška - Americká studia
Mgr. Vladana Šimáčková
0 kr.
Zk
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku, na její písemnou i ústní část. Dále pak vybavit studenty jazykovými kompentencemi potřebnými k úspěšnému složení ústní čísti zkoušky, která sestává z
obhajoby pracovní zprávy a diskuse k tématu diplomové práce a rozpravy k interkulturní problematice.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
splnit požadavky závěrečné zkoušky Předpoklady: Dosažení požadovaného počtu kreditů
KAJ/ZZBS
Závěrečná zkouška - Britská studia
Mgr. Vladana Šimáčková
0 kr.
Zk
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je připravit studenty na závěrečnou zkoušku, na její písemnou i ústní část. Dále pak vybavit studenty jazykovými kompentencemi potřebnými k úspěšnému složení ústní čísti zkoušky, která sestává z
obhajoby pracovní zprávy a diskuse k tématu diplomové práce a rozpravy k interkulturní problematice.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
splnit požadavky závěrečné zkoušky Předpoklady: Dosažení požadovaného počtu kreditů
19
5
KAN-Katedra anglického jazyka
KAN/AJ1
Anglický jazyk 1
Libuše Slavíková, M.A. CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni A2 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce, interakce a produkce.
Fonetika a fonologie
Seznámit studenty se zvukovou podobou jazyka a jejím fungováním jako prostředku komunikace. Dovést studenty k pochopení stavby fonetického a fonologického systému a jeho používání v reálné mluvní situaci, tedy k
porozumění problematice produkce a percepce řeči.
Způsobilosti: Student je schopen
porozumět hovoru o základních tématech, jako osobní informace, rodina, nakupování atd.;
porozumět základnímu obsahu prostých zpráv a sdělení;
číst texty obsahující předvídatelnou informaci, jako jsou jízdní řády, jídelníčky, reklamy;
porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech;
komunikovat a reagovat v jednoduchých rutinních situacích;
užívat jednoduché obraty k popsání sebe, své rodiny, vzdělání a práce.
Fonetika a fonologie
Student
zaznamená mluvený text ve shodě s pravidly fonetické transkripc;
objasní základní fonetické a fonologické pojmy a vysvětlí jejich funkci a využití v jazyce;
porovná a zhodnotí jazykové prostředky psaného a mluveného textu;
uplatňí zásady správné výslovnosti.
Předpoklady: studenti učitelství 1.stupně
KAN/AJ2
Anglický jazyk 2
Mgr. Danuše Hurtová
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce, interakce a produkce. Způsobilosti:
Student je schopen
porozumět hovoru o základních tématech, jako osobní informace, rodina, nakupování cestování atd. porozumět
základnímu obsahu prostých zpráv a sdělení;
číst texty obsahující předvídatelnou informaci, jako jsou jízdní řády, jídelníčky, reklamy, jednoduché příběhy;
porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech;
komunikovat a reagovat v jednoduchých rutinních situacích, případně i udržet konverzaci;
užívat jednoduché obraty k popsání sebe, své rodiny, vzdělání a práce, volnočasových aktivit.
Gramatika
Student je schopen:
tvořit a užívat některé slovesné časy,
určit postavení větných členů ve větě jednoduché,
identifikovat nesložitá souvětí,
připojovat věty vedlejší,
tvořit a užívat plurál podstatných jmen, stupňovat přídavná jména dle daných pravidel,
užívat člen určitý a neurčitý.
Předpoklady: KAN / AJ1
KAN/AJ3
Anglický jazyk 3
PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce, interakce a produkce.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
20
- porozumět běžným tématům, se kterými se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atd., a hovořit o nich;
porozumět smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat
souvisejících s oblastmi jejich osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně;
- porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují
k jejich práci;
- porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech;
- komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví;
- spontánně hovořit o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního
života.
Lexikologie:
Studenti jsou schopni
- identifikovat základní vztahy mezi lexikálními jednotkami (polysemie, homonymie, synonymie, antonymie);
- vysvětlit hlavní způsoby tvoření slov v angličtině;
- poznat rozdíly v lexiku mezi dvěma nejrozšířenějšími regionálními variantami - britskou a americkou angličtinou
- aktivně pracovat se slovníkem.
Předpoklady: AJ 2
KAN/AJ4
Anglický jazyk 4
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz má za cíl rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni B1+
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena především schopnost interakce, studenti si
upevní komunikativní dovednosti. Způsobilosti: Student je schopen
porozumět a hovořit o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd.; porozumět
smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s
oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně;
porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k
jeho práci;
porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech;
komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví;
spontánně hovořit o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života.
Předpoklady: AJ1, AJ2, AJ3, ME1, ME2, ME3
KAN/CL
Anglická literatura pro děti
Mgr. Libuše Lišková, M.A.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty jednak s anglickou literaturou pro děti, přičemž důraz bude kladen na
literaturu vhodnou pro děti mladšího školního věku, a jednak s metodami jejího využití v hodinách angličtiny.
Obsah kurzu: lidová tvorba: říkadla, hádanky, rozpočítávadla, jednoduché opakovací pohádky (např. Three
Little Pigs, An Enormous Turnip, The Little Red Hen), tradiční pohádky (např. The Little Red Riding Hood,
Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty); klasická díla: L. Carroll - Alice in Wonderland, B. Potter - Peter
Rabbit, F. Baum - The Wizard of Oz, K. Grahame - Wind in the Willows, J.M. Barrie - Peter Pan, A.A. Milne
- Winnie the Pooh, R. Dahl - Matilda; současná literatura pro děti a mládež: autorky A. Fine, S. Townsend,
J.K. Rowling; poezie pro děti: C. Rossetti, R. L. Stevenson, De La Mare, A. A. Milne, L. Carroll, T. Hughes, C.
Causley, R. Dahl, R.McGough, B. Patten, M. Rosen.
Způsobilosti:
Předpoklady:
KAN/DS
Diplomový seminář
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
6 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti prokáží schopnost samostatně zpracovat odbornou literaturu poskytující teoretická východiska
pro zkoumanou problematiku v oblasti didaktiky anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
identifikovat odbornou literaturu na zvolené téma
zpracovat citace formou shrnutí, parafrázování
vytvořit výzkumné otázky
navrhnout metody výzkumu
21
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAN/DS2
Diplomový seminář 2
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
12 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti prokáží schopnost véct výzkum, zpracovat data a diskutovat nad jejich významem ve spojení s
didaktikou anglického jazyka. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
statisticky zpracovat data,
analyzovat získaná data,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
představit svou práci ústní formou,
obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.
KAN/ME1
Didaktika angličtiny 1
Mgr. Danuše Hurtová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Student se seznámí s vývojem vyučování cizích jazyků a jeho prioritami, získá základní teoretický rámec,
z něhož vychází výuka cizích jazyků 9-11letých žáků v globálním a lokálním kontextu základy mluvnické stavby
cizího jazyka z didaktického hlediska.
Způsobilosti: Student:
vyjmenuje a stručně popíše alespoň 3 různé metodické směry cizojazyčného vyučování z minulosti a jejich vliv
na současnou praxi;
popíše principy a kroky výuky jednotlivých jazykových prostředků;
aplikuje teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových prostředků při vlastní přípravě hodiny zaměřené na
jednotlivé prostředky a to jak individuálně tak i integrovaně;
vyhledá v odborné literatuře a na Internetu jazykové aktivity a ohodnotí jejich vhodnost
ve vztahu k rozvoji jazyka jakož i klíčových kompetencí;
ohodnotí své učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti
v základních didaktických dovednostech učitele anglického jazyka;
? používá odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Předpoklady: KAN / AJ1, AJ2, AJ3
Podmiňující předměty:
KAN/AJ1 , KAN/AJ2 , KAN/AJ3
KAN/ME2
Didaktika angličtiny 2
Mgr. Danuše Hurtová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Student se seznámí se základními principy efektivního vedení hodiny cizího jazyka. Nabude teoretických
poznatků i praktických dovedností spojených s výukou jednotlivých řečových dovedností u 9-11letých žáků.
Způsobilosti: Student:
vyjmenuje základní principy efektivního vedení hodiny v anglickém jazyce;
vysvětlí a odůvodní volbu různých technik vedení hodiny;
popíše principy a kroky výuky jednotlivých řečových dovedností;
aplikuje teoretické poznatky výuky jednotlivých řečových dovedností při vlastní přípravě hodiny zaměřené na
jednotlivé řečové dovednosti a to jak individuálně tak i integrovaně;
identifikuje způsoby rozvoje klíčových kompetencí v rámci jazykových aktivit;
vyhledá v odborné literatuře a na Internetu aktivity a ohodnotí jejich vhodnost ve vztahu k rozvoji jazyka jakož
i klíčových kompetencí;
ohodnotí své učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti
v základních didaktických dovednostech učitele anglického jazyka;
? používá odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
22
Předpoklady: KAN / ME1
Podmiňující předměty:
KAN/ME1
KAN/ME3
Didaktika angličtiny 3
Mgr. Danuše Hurtová
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti se seznámí s teoretickými východisky a praktickými principy hodnocení řečových dovedností.
Seznámí se s technikami a strategiemi podmiňujícími motivaci a autonomii žáků. Naučí se aplikovat tyto poznatky
do dlouhodobého plánování výuky a práce s učebními materiály. Způsobilosti: Student:
vysvětlí a používá odbornou terminologii spojenou s hodnocením;
ohodnotí vhodnost a nevhodnost nástrojů hodnocení z hlediska obsahu a formy;
aplikuje teoretické poznatky při tvorbě nástrojů hodnocení jak řečových dovedností tak i znalostí;
popíše strategie a činnosti podmiňující rozvoj motivace a samostatnosti u studentů anglického jazyka a vysvětlí
jejich vztah k rozvoji vybraných klíčových kompetencí;
reflektuje potřeby vycházející ze specifik učebního prostředí a individuálních potřeb žáků a adekvátně používá
vhodné výukové postupy, které respektují tyto potřeby;
analyzuje a zhodnotí užitečnost výukových materiálů na základě aktuálních kriterií tzn. vycházející z potřeb
učebního kontextu (trendy, ŠVP, potřeby různých typů studentů atd.);
vysvětlí propojení RVP ZV se SERRJ a popíše jazykové úrovně podle SERRJ;
ohodnotí své učitelské dovednosti a popíše své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických
dovednostech učitele anglického jazyka.
Předpoklady: KAN / ME2
Podmiňující předměty:
KAN/ME2
KAN/NASPX
Náslechová praxe
Libuše Slavíková, M.A. CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student hospituje v 5 vyučovacích hodinách svého aprobačního předmětu na 2. stupni základní školy,
aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech profesní praktika a pedagogika a psychologie k praxi. Ke
každé hospitované hodině náleží její rozbor. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
zaznamenat průběh vyučovací hodiny
popsat školní prostředí a současnou výuku anglického jazyka
částečně analyzovat pozorované postupy z pohledy jejich efektivity pro osvojení si ciziho jazyka
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
23
6
KAP-Katedra politologie a mezinárodních vztahů
KAP/MED
Média v současné politice
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je přiblížit studentům základní parametry vztahů médií, veřejnosti a politických aktérů a
institucí. Kurz je zaměřen zejména na následující okruhy. Teorie médií, média a společnost, teoretické modely
politické komunikace, konceptualizace pojmů veřejnost, veřejné mínění, masová kultura, komercionalizace, globalizace ve vztahu k masám a komunikaci, média v moderních dějinách, rozmach masmédií, média a politická
kultura v demokracii, autoritativních a totalitních režimech; volební kampaně a marketing, politická komunikace,
politické instituce a komunikace v éře nových médií.
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Způsobilosti: Student se po absolvování kurzu dokáže orientovat v mediálním prostředí a dokáže identifikovat
oblasti, ve kterých se navzájem ovlivňují média a politika. Teoretické znalosti ze studia médií dokáže aplikovat
na aktuální problémy politického života. Bude schopen vyhodnotit relevanci toho kterého informačního kanálu,
bude schopen kritické reflexe ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
KAP/NMP
Nová média v politice
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: V úvodní části kurzu bude definován fenomén ”nová média”. Dále budou představeny počátky přechodu k
digitálním médiím - s tímto souvisí například teorie hypertextu Vannevara Bushe anebo teze Marshala McLuhana o světě jako globální vesnici. Tato část kurzu se v praktické části zaměří na síť ARPA net, předchůdkyni
současného internetu.
Další část kurzu bude zaměřena na rozšíření PC v 80. letech 20. století a následné masové rozšíření internetu o
desetiletí později. V následující části se kurz soustředí na pokračující revoluci digitálních médií a na dynamický
rozvoj fenoménu ”web 2.0”, kdy obsah tvoří samotní uživatelé (youtube, wikipedia).
V další, nejdůležitější části, budou analyzována lokální, regionální i globální digitální média a popsán jejich vliv
na společenské a politické dění, vedení válek aj. Dále budou představeny webové stránky politiků, politických
stran a organizací, ale také teroristických a extremistických skupin. Kurz rovněž neopomene fenomén blogů s
politickou tematikou, zamyslí se nad politickým vlivem sociálních sítí (mySpace.com) aj.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu zvládne orientaci v mediálním prostředí, zejména v propojení
politiky a nových médií. Identifikuje způsoby a možnosti, kterými se tyto dvě oblasti vzájemně ovlivňují. Porovná
dopad působení nových médií s dopadem působení tisku, televize a rozhlasu. Rozliší způsoby, kterými různí
aktéři (vlády, politické strany, voliči, extremisté, teroristé aj.) dokáží využívat nová média k dosažení vlastních
politických cílů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/PM
Politický marketing
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
3 kr.
Zp
3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Témata přednášek mají za cíl poskytnout studentovi uvedení do problematiky politického marketingu. Student bude mít možnost seznámit se s politickým marketingem, jakožto fenoménem politiky ve 20. a 21. století.
Cílem kurzu je představení politického marketingu z hlediska teoretických přístupů, z historického vývoje a z
politické praxe. Obsah jednotlivých přednášek nabízí aktuální informace týkající se problematiky politického
marketingu. Kurz studentovi nabídne uvedení do terminologie týkající se politického marketingu, základní typologie v oblasti politické komunikace, volebních kampaní a v neposlední řadě základních koncepcí politického
marketingu. Součástí kurzu je seznámení se základními koncepty oboru public relations, který je významnou
součástí politického marketingu. Public relations budou představeny jak v širší obecné rovině jako samostatný
obor, tak v souvislosti s politickými tématy. Způsobilosti: Po absolvování kurzu student vymezí základní terminologii a teoretické přístupy spojené s problematikou politického marketingu a politické komunikace. Student
bude rovněž schopen pochopit a popsat historický vývoj a formování konceptu politického marketingu. Získané
znalosti pak bude student moci aplikovat na příklady z politické praxe. Celkově se tak bud student schopen
orientovat v terminologii týkající se politického marketingu a bude schopen rozlišit základní typologie v oblasti
politické komunikace, vedení volebních kampaní a v neposlední řadě základních koncepcí politického marketingu.
Získanou znalostí bude také schopnost analyzovat současné trendy vedení kampaně a srovnat je se základními
24
koncepty oboru public relations, který je významnou součástí politického marketingu.
předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/POL1
Politologie 1
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Předpoklady: Nejsou
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz je zaměřen za seznámení se základními teoretickými, metodickými a paradigmatickými přístupy v
politologii. Politologie bude zařazena do spektra společenských věd, důraz bude kladen rovněž na kořeny politické
vědy v historických vědách. Následně budou probrána dílčí témata: teorie politického systému, političtí aktéři,
politické strany a zájmové skupiny, stranické systémy a jejich typologie, volby a volební systémy. V poslední části
kurzu budou představeny některé podobory politické vědy - politická sociologie, mezinárodní vztahy, politická
geografie.
Způsobilosti: Studenti se obeznámí se základními koncepty a termíny používanými v politologii, vytvoří se jasnou
představu o politologii jako vědě a jejím úkolu. Studenti budou schopni popsat vývoj a etablování politologie,
definovat hlavní objekty jejího zájmu, jmenovat hlavní příbuzné obory a klasifikovat subdisciplíny politologie.
Studenti budou schopni popsat stěžejní politologické koncepty i politické ideologie a uvést je do souvislosti s
politickými a historickými událostmi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAP/PP1 , UPV/POL
KAP/PSP
Problémy současné politiky
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz je založen na prezentaci významných témat spojených se soudobými politickými procesy v České
republice a vybraných světových zemích a regionech. Cílem je představit studentům aktuální politologická témata
a představit jim zajímavé problémy oboru. Způsobilosti: Po absolvování kurzu bude student schopen reflexe
aktuálních otázek politologického diskurzu. Bude schopen porozumět základním problémům a rozvinout na toto
téma diskuzi. Rozpozná základní témata oboru a bude je schopen dát do širších souvislostí.
Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/ZPCŽ
Závěrečná práce certifik. studia žurnal.
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zv
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem závěrečné práce certifikátu je prokázat připravenost pro práci redaktora nebo tiskového mluvčího
tím, že kandidát zpracuje soubor článků, tiskových prohlášení, popřípadě širší monografické pojednání.
Způsobilosti: Obhajobou závěrečná práce certifikátu student prokáže své schopnosti zorientovat se v aktuálních
témetech žurnalistiky a médií celkově. Student se naučí aplikovat teoretické
poznatky z oblasti studia médií na praktické problémy a osvojí si schopnost orientace v mediálním prostředí.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAP/ŽURN
Problémy praktické žurnalistiky
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu Problémy praktické žurnalistiky je seznámit studenty s podobou současného mediálního trhu
a alespoň přiblížit zákonitosti jeho fungování. Nedílnou součástí kurzu je také praktické seznámení s prací v
redakcích a s používanou technikou včetně základních novinářských tvůrčích stylů. Probrány budou také otázky
právní a etické, které jsou spojeny s žurnalistikou.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student prokáže své schopnosti zorientovat se v aktuálních témetech žurnalistiky a médií celkově. Student se naučí aplikovat teoretické poznatky z oblasti studia médií na praktické problémy
a osvojí si schopnost orientace v mediálním prostředí. Student si také osvojí schopnost práce s různými typy
textů publikovaných v médiích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
25
7
KAR-Katedra archeologie
KAR/EGY
Egypt a střední Evropa
Mgr. Petra Maříková Vlčková
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem přednášky je poskytnout studentům základní přehled o vývoji starověké egyptské civilizace, její
hmotné i duchovní stránky, poskytnout základní přehled o vývoji soudobých historických a archeologických
pramenů a o vývoji hmotné kultury ve sledovaném období. Ná základě vybraných problémových otázek a textů
významných teoretiků archeologie budou nastíněny interpretační možnosti egyptologie a jejich možné využití pro
archeologii střední Evropy a dále budou nastíněny styčné body mezi egyptologií a tzv. historickou archeologií.
Způsobilosti: Studenti shrnou dějiny Egypta od nejstarších období, rozpoznají různé druhy artefaktů typických
pro jednotlivá období, kriticky zhodnotí bádání v oblasti egyptologie. Doloží základní přehled o historickém a
kulturním vývoji starověkého Egypta a o možnostech, jak může egyptologie a její metody přispět k poznání
archeologie střední Evropy. Cvičení bude realizováno formou řízeného samostudia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/ENE
Evropa v neolitu a eneolitu
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: V přednášce studenti získají základní přehled o vývoji v Evropě od pozdního mezolitu, kdy se objevuji první
náznaky neolitického způsobu hospodařeni, až po závěr eneolitu. Nejprve budou seznámeni s hypotézami vzniku a
šíření neolitu v různých částech Evropy. Po-té bude probírán vývoj Evropy v neolitu a eneolitu podle jednotlivých
regionů. Důraz je kladen na výskyt fenoménů charakteristických pro určité regiony a období (kruhové příkopové
areály, nákolní stavby, dolování silicitu, megalitické stavby) Zvláštní pozornost je věnována počátkům neolitu
na Předním východě a oblastem, ve kterých vývoj probíhal specifickým způsobem (JV Anatólie, Železná vrata
a Lepenski Vir, chrámy na Maltě).
Způsobilosti: Studenti budou mít po absolvování přednášky základní přehled o sociálním, ekonomickém a duchovním vývoji společnosti v průběhu neolitu a eneolitu v Evropě a o literatuře, která se těmito tématy zabývá.
Budou schopni kriticky hodnotit základní hypotézy a sami dále tato témata rozvíjet.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/EXA
Experimentální archeologie
PhDr. Michal Bureš, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Exkurze 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky experimentální archeologie a metody experimentu v archeologii.
Způsobilosti: Studenti
-rozeznají možnosti a omezení metody experimentu v archeologii
-rozliší mezi experimentální a zážitkovou archeologii, experimentem a předváděním
-pochopí význam experimentální i zážitkové archeologie pro vzdělávání a popularizaci v archeologii
-rozpoznají rekonstrukci a konstrukci, seznámí se s archeologickými parky, skanzeny a experimentálními středisky
-rozliší ”dynamické” rekonstrukce, při níž je sledován pracovní postup od rekonstrukce ”statické”, u níž jde
především o konečný výsledek
-jsou schopni provést jednoduchý experiment
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/EXP
KAR/KPA
Klasická a provinciální archeologie
Mgr. Petr Juřina
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Prezentace klasické archeologie a archeologie římských provincií, analýza metod a rámcových specializací,
definice postavení klasické a provnciální archeologie mezi příbuznými disciplínami.
Způsobilosti: Studenti:
identifikují a popíší relevantní artefakty, shrnou vývoj památek antické architektury a stavitelství, rozpoznají
základní rysy antické ikonografie Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/KRAJ1
Krajinná archeologie 1
3 kr.
Zk
26
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Přednáška je věnována seznámení posluchačů s problematikou studia pravěké a historické (kulturní) krajiny, vztahu lidských sídel a přírodního prostředí a vzájemnému vztahu dílčích kategorií sociálního prostoru.
Je zaměřena na prohloubení základních znalostí studentů o nedestruktivních metodách terénního výzkumu a
na jejich aplikaci při výzkumu minulých sídelních systémů (jejich forem a struktury). Přináší přehledný úvod
do hlavních oborů využitelných při rekonstrukci krajiny (historická a sídelní geografie, kartografie, historická
ekologie) a seznamuje s kategoriemi a archetypy evropské kulturní krajiny. Způsobilosti: Po absolvování kurzu
jsou studenti schopni kriticky hodnotit význam archeologických památek v kontextu ostatních kategorií kulturní
krajiny a přírodního prostředí a seznámí se
způsoby, jimiž jsou minulé krajiny zkoumány. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/KRAJ2
KAR/KRAA1
Krajinná archeologie 2
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Přednáška je věnována seznámení posluchačů s problematikou studia pravěké a historické (kulturní) krajiny, vztahu lidských sídel a přírodního prostředí a vzájemnému vztahu dílčích kategorií sociálního prostoru.
Je zaměřena na prohloubení základních znalostí studentů o nedestruktivních metodách terénního výzkumu a
na jejich aplikaci při výzkumu minulých sídelních systémů (jejich forem a struktury). Přináší přehledný úvod
do hlavních oborů využitelných při rekonstrukci krajiny (historická a sídelní geografie, kartografie, historická
ekologie) a seznamuje s kategoriemi a archetypy evropské kulturní krajiny. Přednášku doplňuje cvičení zejm.
z moderních nedestruktivních metod archeologického výzkumu krajiny.
Způsobilosti: Po absolvování kurzu
jsou studenti schopni kriticky hodnotit význam archeologických památek v kontextu ostatních pramenů historického poznání, pochopí rozsah témat, do nichž při výzkumu raného středověku zásadním způsobem přispívají
archeologické prameny. Předpoklady: Seminář probíhá v návaznosti na předmět KAR/KRAJ.
Vylučující předměty:
KAR/KRAA2
KAR/LET
Letecká archeologie
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz podává přehled o historii a současném stavu leteckého a dálkového průzkumu v archeologii, o základních cílech tohoto oboru v kontextu soudobých potřeb archeologie, o principech, na nichž je založena identifikace
archeologických pramenů na povrchu a v povrchových vrstvách terénu, o zpracování dat získaných uvedenými
postupy. Část kurzu je věnována aplikaci moderních geofyzikálních metod terénního výzkumu. Předmět je podpořen elektronickým tzv. e-learningovým kurzem dostupným na univerzitním serveru. Za určitých okolností může
být kurz doplněn praktickým cvičením (tréninkové průzkumné lety).
Způsobilosti: Studenti se po absolvování kurzu dokáží orientovat v aplikaci základních metod dálkového průzkumu při výzkumu historické krajiny, obzvláště v oblasti teoretických východisek a praktických postupů letecké
prospekce a geofyziky. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/TAM6
KAR/NUM
Úvod do numismatiky
PhDr. Miroslav Hus
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenta s dějinami peněz a příbuzných oborů, uvést je do souvislostí s historickým vývojem,
poznat základní ( historické) typy mincí. Základním způsobem spravovat sbírku.
Způsobilosti: Student po seznámení s vývojem mincí od starověku po současnost pozná všechny základní typy
a uvede je do historických souvislostí. Vymezí epochu, mincovnu, panovníka. Zhodnotí ekonomický a politický
význam vč. důvodů ražby. Určí mincovní kov. Rozliší minci od jiných druhů drobné plastiky, definuje různé typy
papírových peněz, odznaků, vyznamenání. Posoudí a zvolí vhodný způsob uložení, evidence, prezentace, ošetření
( vč. vyčištění a konzervace) numismatického materiálu. Orientuje se v základní literatuře, organizaci, termínech.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/OPE
Archeologie hradů
2 kr.
Zp
27
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je podat studentům přehled současného stavu české kastellologie (komplexně pojatého studia
středověkých feudálních sídel). Přehlednou formou se probírá vývoj oboru, jeho současný stav, metodická výbava
a postavení v rámci evropského bádání. Nastíněna je problematika základních prvků hradní dispozice, jejich
morfologie a vývoje, hradní typologie a podává stručný přehled současného stavu poznání vývoje českých hradů.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni rozlišit jednotlivé typy hradů, pochopit vývoj hradní architektury a genetické
souvislosti českých hradů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/PAR1
Přehled archeologie 1
PhDr. Jan John, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti získají základní přehled o vývoji archeologie, jejích metodách a možnostech spolupráce s dalšími
vědními obory. Seznámí se s hlavnými pravěkými kulturami na našem území od starší doby kamenné po mladší
dobu železnou a s jejich typickými artefakty. Způsobilosti: Znalost základní terminologie a metod archeologie,
orintace v chronologii pravěku a povědomí o movitých i nemovitých artefaktech pravěkého stáří. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty
Vylučující předměty:
KAR/PRHB , KAR/UDA1
KAR/PAR2
Přehled archeologie 2
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Úvod do archeologie středověku a časného novověku, určený pro studenty příbuzných oborů.
Způsobilosti: Student získá představu o současném stavu diskuse a metodologického rozvoje této disciplíny a o jejím
mezioborovém dialogu s ostatními historickými disciplinami. Vývoj a potenciál historické archeologie bude mít
možnost sledovat na sérii případových studií vybraných z evropského geografického rámce.
Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Podmiňující předměty:
KAR/PAR1
Vylučující předměty:
KAR/REG
KAR/UDA2
Archeologie jižních a západních Čech
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti porozumí úkolům a významu regionální archeologie. Osvojí si stručné dějiny archeologického výzkumu jihozápadních Čech a charakteristiku jednotlivých sídlištních forem v rámci vývoje vybraných krajinných
celků od nejstaršího pravěku do počátku novověku. Způsobilosti: Studenti si osvojí základní znalosti o artefaktové minulosti regionu jihozápadních Čech a o vývoji jeho archeologického poznávání. Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/SHP
Stavebně historický průzkum
Mgr. Jan Anderle
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět má v přehledu informovat o metodice stavebně historického průzkumu (SHP), jeho stupních
podrobnosti a v závislosti na tom o formální struktuře výsledného elaborátu. Poskytuje výběr základních znalostí
a dovedností využívaných při SHP - práce s některými základními historickými prameny, způsoby dokumentace
stavebního díla, přehled historických konstrukcí, stavební typologie na jednoduchých příkladech. Součástí kursu
je odborná exkurze, kde student konfrontuje teoreticky nabyté vědomosti v kontaktu s konkrétní historickou
stavbou.
Způsobilosti: Na samostatně zvoleném jednoduchém příkladu student prokáže osvojení dovednosti v dokumentaci
stavebního díla (jedná se o zachycení současného stavu, nikoli o analýzu stavebního vývoje). Při jejím vytváření
využívá konsultace s vyučujícím. Dokumentaci předkládá na závěr kursu jako condicio sine qua non k přístupu
k závěrečnému testu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KAR/SMRT1
Smrt v minulosti 1
3 kr.
Zk
28
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od paleolitu po dobu římskou. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia pravěkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech jednotlivých období pravěku
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KAR/SMRT2
Smrt v minulosti 2
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Porozumět vývoji sociálních zvyklostí spojených se smrtí člověka a identifikovat různé formy pohřebního
ritu v dlouhém časovém horizontu od závěru pravěku po novověk.
Obeznámit se s některými speciálními technikami výzkumu minulosti na základě pramenů pohřebního charakteru. Způsobilosti: Studenti:
- rozliší mezi základními formami pohřebního ritu, jak je dokumentován v archeologických, antropologických a
historických pramenech
- zapamatují si důležité pojmy z oblasti studia středověkého a novověkého pohřbívání
- identifikují důležité trendy v pohřebních zvyklostech dílčích období
- uvedou do kulturních souvislostí důležité empirické nálezy
- vysvětlí vybrané analytické metody spojené s předmětem studia
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
Podmiňující předměty:
KAR/SMRT nebo KAR/SMRT1
KAR/STAV
Středověké stavební dílo
Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem cyklu je vybudovat ve studentech představu o středověkém bydlení a jeho stavebních náležitostech
tak, aby byli schopni lépe porozumět jejich pozůstatkům a stopám, s nimiž se
budou ve své praxi setkávat.
V rámci možností daných tímto tématickým vymezením se budou akcentovat obecnější rysy uplatňovaného
přístupu s cílem upozornit na metodické paralely ( a zároveň i jejich možnosti a meze) s poznáváním dalších
stavebních druhů. Tento zobecňující přesah bude akcentován v exkursích.
Způsobilosti: Studenti:
formulují základní tendence středověkého stavebního vývoje, uvedou do souvislostí mezioborové spolupráce,
porozumí základním aspektům středověkého bydlení a dokáží je identifikovat v archeologickém materiálu, popíší
a charakterizují vývoj městské zástavby a městského domu Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KAR/SULS1
Struktura a události lidského světa 1
Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními momenty lidské společnosti, které vyplývají z pojetí člověka
jako tvůrce, především tvůrce artefaktů.
Způsobilosti: Studenti analyzují úlohu artefaktů v lidské společnosti. Jsou schopni definovat základní pojmy
související s přednášenou problematikou. Formulují teorie o příčinách změn ve společnosti apod. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAR/SLS
29
8
KBS-Katedra blízkovýchodních studií
KBS/ANIS
Antisemitismus, islamofobie
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
4 kr.
Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je analýza dvou negativních společenských fenoménů, antisemitismu a islamofobie. Studenti
se seznámí s počátky antijudaismu v křesťanské teologii a základními protižidovskými ”mýty”, anti-judaismem
v hospodářství a vznikem lichvy v raně novodobé společnosti od konce středověku do konce 18. století, s prvními
politickými projevy antijudaismu, s vývojem v 19. a v první polovině 20. století (asimilace, nacionalismus a
sekulární antisemitismus) s přihlédnutím k některým specifickým projevům v Německu, ve Francii, ve střední
a východní Evropě, s vývojem v hitlerovské ”Třetí říší” (vlivy klasického anti-judaismu na ”konečné řešení”
a holocaust), v SSSR a satelitních zemích (zrod ”komunistického” antisionismu), v soudobých společnostech v
Evropě a na Blízkém východě. Dále je kurz zaměřen na vznik a vývoj fenoménu islamofobie, na jeho definice,
hlavní rysy, na vědecké uchopení fenoménu, na diskuse o jeho povaze a projevech, na konkrétní projevy fenoménu
zejména v evropských zemích včetně České republiky.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Student je schopný rozlišovat
mezi jednotlivými podobami antijudaismu, antisemitismu a antisionismu a rozumí jejich kontextu v rámci totalitních ideologií. Má přehled o dějinách, významu a souvislostech různých podob antisemitismu a o jeho přežívání
do současnosti.
Frekventanti definují pojmy antisemitismus, antijudaismus, antisionismus. Popíší vznik pojmu antisemitismus
a srovnají způsob, jakým byl používán v 19. století a jakým je používán nyní. Zhodnotí význam antijudaismu
v rámci křesťanské věrouky pro vývoj rasového antisemitismu 19. století. Analyzují pozici antisemitismu v
ideologiích evropského nacionalismu a identifikují ideové zdroje sekulárního antisemitismu. Vysvětlí průběh nejznámějších antisemitských incidentů konce 19. a začátku 20. století a zhodnotí jejich dopad na pozdější vývoj.
Analyzují moderní antisemitské incidenty a diskutují možné pozadí a motivy. Reflektují události holocaustu a
zasadí je do celkového dějinného kontextu. Diskutují soudobý antisionismus a jeho vztah k antisemitismu. Reflektují používání antisionismu a antisemitismu, jakožto propagandistické zbraně v blízkovýchodním konfliktu.
Dále studenti popíší vznik pojmu islamofobie, definují koncept, analyzují povahu fenoménu i slabá místa samotného konceptu. Znají různé projevy fenoménu především v evropských zemích včetně České republiky. Umějí
identifikovat a analyzovat islamofobní projevy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/DSNB1
Dějiny Blízkého východu od středověku 1
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
5 kr.
Zk
4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do dějin regionu Blízkého východu v období
od vzniku islámu v sedmém století do příchodu Mongolů ve století třináctém. Studenti se seznámí s hlavními
dějinnými mezníky a procesy v co možná nejširších souvislostech, s okolnostmi vlády různých dynastií, s významnými politickými a společenskými trendy daného období. Stranou nezůstávají také vztahy se středověkou
Evropou, jejichž ráz kromě středomořského obchodu významně určovaly také dobyvatelské ambice jednotlivých
muslimských dynastií či křížové výpravy. Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyjmenovat a v širším kontextu
analyzovat jednotlivé dějinné události i širší historické procesy v rámci regionu. Umí identifikovat zásadní historické mezníky a interpretovat jejich význam. Dokáží vystihnout specifika jednotlivých dějinných období, vlád
různých vládnoucích dynastií a podobně. Disponují ucelenou představou o historii regionu v daném období a
všech stěžejních souvislostech.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/DSNB2
Dějiny Blízkého východu od středověku 2
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
5 kr.
Zk
4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do dějin regionu Blízkého východu v období od
příchodu Mongolů do období první světové války. Studenti se seznámí s hlavními dějinnými mezníky a procesy v co možná nejširších souvislostech, s okolnostmi vlády různých dynastií, s významnými politickými a
společenskými trendy daného období. Důležitým tématem jsou v rámci přednášek vztahy západních velmocí s
jednotlivými zeměmi či vládnoucími dynastiemi Blízkého východu, zvláště od počátku devatenáctého století.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vyjmenovat a v širším kontextu analyzovat jednotlivé dějinné události i širší
30
historické procesy v rámci regionu. Umí identifikovat zásadní historické mezníky a interpretovat jejich význam.
Dokáží vystihnout specifika jednotlivých dějinných období, vlád různých vládnoucích dynastií a podobně. Disponují ucelenou představou o historii regionu a všech stěžejních souvislostech. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KBS/DZJ1
Dějiny Židů - Judaismus 1
Mgr. Pavel Hošek, Th.D.
4 kr.
Zk
3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Úvod do dějin izraelského a později židovského národa, jak se postupně formoval na základě náboženského společenství, amfiktyonie. Vědecké teorie vzniku Izraele, monoteismu, koncept lineárních dějin v knize
Dvarim, vyjití z Egypta jako archetypální příběh ustanovení národa. Soudci, království, Šalomounův chrám,
centralizace moci, význam Jeruzaléma, reformátoři na trůně, moc aristokracie, kněžstva, proroků a vzdělanců.
Babylónské zajetí jako zlomová událost, vznik judaismu a židovstva. Poexilní situace. Způsobilosti: Studenti
dobře ovládají relevantní data a terminologii z oblasti judaismu, rabínské literatury, mystiky apod. a umějí
ji správně používat. Identifikují charakteristiky jednotlivých názorových, duchovních a ideologických proudů v
rámci judaismu. Uvedou do kontextu historický vývoj judaismu s jeho dějinným pozadím. Rozlišují historický
rámec a jeho mýtopoetickou interpretaci. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/DZJ2
Dějiny Židů - Judaismus 2
Mgr. Pavel Hošek, Th.D.
4 kr.
Zk
3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurs navazuje na Dějiny Židů - Judaismus 1. Představí pokračování formování židovského náboženství v
období po zničení druhého chrámu v roce 70, formování rabínského pojetí náboženského práva, filozofie a etiky.
Seznámí s vývojem farizejského proudu judaismu a s proměnami náboženských představ v pozdně antické a
raně středověké společnosti. Tématizován bude antický i křesťanský antijudaismus, prolínání židovské kultury
s islámskou a křesťanskou, význam přenosu vědeckých a kulturních informací mezi třemi monoteistickými kulturami, význam Andalúzu, křižáckých válek, renesanční a humanistické společnosti, haskaly, mesiášských hnutí,
sionismu a nástupu modernity s oddělením reformního a liberálního judaismu.
Způsobilosti: Absolvent zná nejdůležitější události, místa a osobnosti středověkých a novověkých dějin Židů.
Uvede tyto dějiny do celkového kontextu historie Evropy a Blízkého východu. Zhodnotí roli a postavení židovské
komunity v Českých zemích. Zná základní fakta o kultuře aškenázských a sefardských Židů. Orientuje se v
novodobé historii židovského národa a v současných směrech judaismu.
Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KBS/IKPV
Islámská kultura Předního východu
PhDr. Issam Ramadan
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je představit významné osobnosti a díla islámské slovesné kultury (literatura, poezie,
cestopis) a objevy islámské vědy (astronomie, lékařství, matematika).
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru. Způsobilosti: Studenti si uvědomí význam
islámské kultury pro okolní svět. Posoudí význam kontaktů s Blízkým východem pro evropskou renesanci a pro
vývoj exaktních věd v Evropě. Zhodnotí dopad islámu a jeho věroučných přikázání na charakter muslimských
věd a umění. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/ISLA2
Islám 2
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurs navazuje na předmět ISL1 a rozšiřuje základní přehled o islámském náboženství. Pozornost je věnována zejména šíitské formě zbožnosti a mystickým proudům. Student se rovněž seznámí s dnes tolik diskutovaným jevem islámského fundamentalismu. Rozmanitost a barvitost současného islámu dokládají případové studie
zaměřené na lidový islám.
Způsobilosti: Získá povědomí o pluralitě islámského náboženství. Vyjmenuje nejvýznamnější události dějin šíitského islámu a nejvýznamnější postavy súfijské tradice. Analyzuje vybrané fenomény šíitského islámu, súfismu
a současného islámského fundamentalismu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KBS/ISL2
KBS/ISL1
Islám 1
4 kr.
Zk
31
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kursu je vytvořit základní přehled o islámském náboženství sunnitského směru a seznámit studenty
s jeho duchovními, morálními, právními a kulturními základy. Hlavní pozornost bude věnována následujícím
tématům: Korán, koránská exegeze, tradice soustředěné kolem proroka Muhammada a jeho druhů, ortopraxe,
právní regulace vztahů mezi člověkem a Bohem. U každého diskutovaného jevu islámského náboženství bude
zohledněn nejen jeho historický vývoj, ale také jeho význam pro každodenní život praktikujících muslimů. Způsobilosti: Identifikuje hlavní zdroje islámského náboženství. Vyjmenuje nejvýznamnější události náboženských
dějin islámu. Analyzuje vybrané fenomény klasického islámu a zhodnotí jejich význam pro každodenní život
věřících. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/ISPV
Islám a Přední východ
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je upozornit studenty na diverzitu panující v ”islámském světě”, v jeho společnostech
či myšlenkových školách a hnutích a zároveň představit teoretické rámce pro analýzu jednotlivých přístupů či
fenoménů.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru.
Způsobilosti: Studenti klasifikují myšlenkové školy, hnutí a ideology islámu. Analyzují podstatné teze vybraných
muslimských autorů a uvedou je do souvislostí se společenskou realitou konkrétních zemí Předního východu.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/JPV
Judaismus a Přední východ
Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl představit jednotlivé fenomény v rámci judaismu, jejich původ, formování, vývoj a
současnou rozmanitost.
Předmět je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru.
Způsobilosti: Studenti dobře ovládají relevantní data a terminologii z oblasti judaismu, rabínské literatury, mystiky apod. a umějí ji správně používat.
Identifikují charakteristiky jednotlivých názorových, duchovních a ideologických proudů v rámci judaismu. Uvedou do kontextu historický vývoj judaismu s jeho dějinným pozadím. Formulují problémy, s nimiž se potýká
soudobý judaismus, a samostatně o nich diskutují.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/KTBV
Kulturní tradice Blízkého východu
Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurs seznamuje studenta s kulturními tradicemi v oblasti počátků vědeckých disciplin (matematika, chemie,
jazykozpyt) s tradicemi a systémem v oblasti pojmenovávání, v oblasti umění (sfragistika, reliéfy, koberce, rukodělná výroba, arabská a perská kaligrafie), s příslovími a podává stručný přehled vybraných děl blízkovýchodní
krásné literatury, které patří do pokladnice světového kulturního dědictví.
Způsobilosti: Student zná nejdůležitější osobnosti a díla v jednotlivých oblastech a obdobích Blízkého východu.
Život osobností a obsah jejich děl uvede do historického kontextu. Identifikuje jednotlivé styly a žánry a rozlišuje
jejich charakteristické rysy. U vědních oborů vysvětlí, v čem spočíval přínos daných objevů. Parafrázuje a interpretuje obsah nejdůležitějších literárních děl. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat
s elektronickými informacemi.
KBS/MBV1
Moderní Blízký východ 1
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
5 kr.
Zk
Přednáška 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními dějinami jednotlivých států Blízkého východu. Důraz
bude položen na politické dějiny a politické systémy regionu, přičemž zohledněna bude zejména problematika
průběhu a důsledků 1. světové války, kolonialismus, dějiny Turecka, Arabského poloostrova, Egypta, Iráku, Iránu
a Izraele.
Způsobilosti: Student zná klíčové události moderních dějin Blízkého východu od 1. světové války
po současnost. Analyzuje vnitropolitický vývoj v jednotlivých zemích. Uvede události v jednotlivých zemích do
32
jejich vzájemných souvislostí.
informacemi.
KBS/MBV2
Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými
Moderní Blízký východ 2
5 kr.
Zk
Přednáška 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalost moderních dějin Blízkého východu. Důraz bude kladen na hlubší zakotvení klíčových událostí BV do širšího kontextu mezinárodních vztahů a na podrobnější analýzu jednotlivých
problémů. Tématické okruhy budou zaměřeny na problematiku moderní ideologie, případových studií zahrnujících zejména průběh Suezské krize 1956, revolučního roku 1958, šestidenní války 1967 a jom-hippurského konfliktu
1973, dále na otázky dopadu studené války na oblast Blízkého východu, analýzu vzestupu Saddáma Husajna a
irácké krize, rozmachu radikálních a fundamentalistických hnutí a kritický rozbor průběhu mírového procesu na
BV.
Způsobilosti: Student zná podrobněji klíčové události moderních dějin Blízkého východu od 50. let 20.
století po současnost. Uvede události v jednotlivých zemích do jejich vzájemných souvislostí. Analyzuje příčiny
a důsledky jednotlivých krizí. Předpoklady: Schopnost číst anglické texty. Schopnost pracovat s elektronickými
informacemi.
KBS/NISBV
Nábožen. a ideolog. starověk. Bl. vých.
Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je podat hlubší fenomenologický přehled náboženského a politického myšlení starověkého
Předního východu s důrazem na kultury starověké Mezopotámie.
Způsobilosti: Student porovná jednotlivé
fenomény panovnické ideologie a náboženského života kultur starověkého Předního východu. Stručně popíše
průběh nejdůležitějších náboženských obřadů dané doby. K jednotlivým obřadům a rituálům přiřadí dochované
relevantní mytické a liturgické texty. Identifikuje prvky královské ideologie v dochovaných písemných pramenech.
Zhodnotí vliv panovníka a královské ideologie na náboženský život obyvatelstva starověkého Předního východu.
Zhodnotí a porovná způsoby odvozování královské autority od božstev a zbožšťvání panovníků. Vysvětlí použité
obrazy, symboly a výrazové prostředky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/RBV
Reálie Blízkého východu
PhDr. Issam Ramadan
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: V rámci kursu by se studenti měli seznámit s praktickým fungováním společnosti zemí Blízkého východu.
Ve výuce bude využito především praktických zkušeností přednášejícího, které získal během svých četných cest
do tohoto regionu. Přednášky a cvičení, v nichž studenti budou mít možnost samostatně uvažovat o probraných
tématech, budou dělena tématicky a to do skupin: vliv a funkce náboženství, politické systémy, skutečnost a
fámy o postavení žen, struktura společnosti (kmenové a rodinné vazby atp.), etika a morálka, pohled muslimů
na nemuslimský svět, mediální obraz Blízkého východu na Západě versus skutečnost atd. Výsledkem by měla
být schopnost studentů lépe se zorientovat při první osobní zkušenosti v regionu i při sledování standardního
zpravodajského pokrývání Blízkého východu. Způsobilosti: Student se orientuje v základních reáliích Blízkého
východu. Zná a aplikuje základní bezpečnostní pokyny pro cestování v oblasti. Kriticky porovná informace z
mainstreamových médií s poznatky cestovatelů a odborníků.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KBS/USI
Úvod do studia islámu
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o primárních kanonizovaných zdrojích islámu a základních náboženských
úkonech formujících a inspirujících různé podoby muslimského kultického, filosofického, kulturního, společenského, politického či aktivistického života.
Způsobilosti: Studenti: Kriticky hodnotí vlastní náboženskou/kulturní tradici. Formulují a uvádějí do souvislostí
společně sdílené motivy velkých monoteismů Blízkého východu. S odstupem a za použití vhodných argumentů
obhajují vlastní tradici před kritikou z vybraných islámských pozic. Analyzují islám s ohledem na jeho pluralitní
charakter. Rozpoznávají ”náboženské” pozadí zdánlivě sekulárních jevů typických pro islámskou společnosti.
Správně posuzují a interpretují ”civilizační střety” vycházející z odlišných náboženských/kulturních měřítek a
33
hodnot. Predikují další možná rizika ”civilizačních střetů” zapříčiněných nepochopením či přehlížením základních
premis islámu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
34
9
KČJ-Katedra českého jazyka a literatury
KČJ/CJ1
Čeština jako cizí jazyk 1
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy nově koncipovaného oboru a s vybranými otázkami popisu
a prezentace českého jazyka jako jazyka cílového. Frekventanti kurzu budou vedeni ke schopnosti samostatně
a tvůrčím způsobem aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi. V průběhu semináře vypracuje student
referát a zpracuje dílčí úkol (podklad pro práci v hodině češtiny jako cizího jazyka).
Způsobilosti: Frekventanti kurzu jsou schopni aplikovat bázové poznatky ve vyučovací praxi (výuka základních řečových dovednosti),
orientují se v problematice komunikativní koncepce výuky češtiny pro cizince, mají přehled o kvalitě a zaměření
vybraných dostupných učebních materiálů i o SERR a o popisech úrovní češtiny jako cizího jazyka (A1-A2-B1B2).
Předpoklady: Předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího jazyka, optimální je paralelní studium bohemistiky.
KČJ/CJ2
Čeština jako cizí jazyk 2
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je prohloubit a rozvinout základní poznatky z kurzu ”Čeština jako cizí jazyk 1”. Pozornost bude
věnována zejména problematice popisu a prezentace mluvnice českého jazyka jinojazyčným mluvčím, rozboru
tuzemských i zahraničních učebních materiálů češtiny pro cizince a přípravě posluchačů na práci ve vyučovací
hodině českého jazyka pro cizince.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni vykládat gramatiku českého jazyka
(její formální i funkční aspekty, její fungování i řečové užití) jinojazyčnému mluvčímu, dovedou vytvářet sylabus
kurzu, mají zkušenosti s přípravou na vyučovací hodinu češtiny jako cizího jazyka, umějí připravovat různé typy
cvičení, aplikují ve výuce komunikační přístup, umějí analyzovat základní příčiny nejfrekventovanějších chyb.
Předpoklady: Základním předpokladem je úspěšné absolvování kurzu ČCJ 1 a schopnost aplikovat předchozí
získané poznatky a dovednosti.
Podmiňující předměty:
KČJ/CJ1
KČJ/CPP
Čeština pro překladatele
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro překládání textů do českého jazyka.
Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- bezpečně rozlišit texty z hlediska funkčních stylů (a jejich podtypů), slohových postupů a útvarů,
- přiřadit příznakové jevy k jednotlivým stylům a žánrům,
- vybrat vhodné jazykové prostředky pro konkrétní komunikát,
- kreativně pracovat s jazykem při vytváření komunikátu,
- uplatnit zásady správného pravopisu. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DDD
Drama a divadlo pro děti
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předat studentům základní poznatky o dramatu a divadle pro děti, poskytnout jim přehled o profesionální
i amatérské divadelní tvorbě, především Plzeňska, ale i další a přivést je k pochopení nezastupitelné funkce her
pro děti v literární (a divadelní) výchově žáka ZŠ. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- aplikovat základní poznatky o dramatu a divadle pro děti
- operovat poznatky o profesionální i amatérské divadelní tvorbě, především Plzeňska, ale i další
- pracovat s literárněkritickým materiálem o dramatu a divadle pro děti
- kriticky reflektovat a analyzovat představení divadla pro děti z aspektu diváckých kompetencí dítěte a pubescenta
- didakticky připravit a zorganizovat návštěvu žáků v divadle (motivace, následná beseda ? interpretace dramatu
a diváckého zážitku) v rámci školní literární (a divadelní) výchovy žáka ZŠ
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DID1
Didaktika českého jazyka 1
2 kr.
Zp
35
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku jazykové
složky předmětu český jazyk a literatura v souladu s RVP ZV. Způsobilosti: Studenti jsou schopni - funkčně
propojit jazykovou a slohovou výuku s výukou literární i s výukou ostatních estetickovýchovných předmětů, jako
je výtvarná a hudební výchova, - zařadit do jazykové a slohové výuky mediální výchovu, - aplikovat metodu
dramatizace ve výuce českého jazyka, - navrhnout využití krátkého filmu v jazykové, slohové a komunikační
výuce, - uvést klady a zápory jednotlivých moderních výukových metod, - zdůvodnit vlastní návrhy moderních
výukových metod vzhledem ke stanoveným výukovým cílům a k požadavkům RVP. Student se orientuje v
problematice standardizovaných nástrojů měření výsledků vzdělávání (didaktický test, písemná práce, ústní
zkouška atd.). Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DID2
Didaktika českého jazyka 2
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a
slohové výuky v souladu s RVP ZV. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- analyzovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání z hlediska očekávaných výstupů učení žáka
a učiva,
- navrhnout vyučovací hodiny slohu a komunikační výchovy různého tematického zaměření,
- volit funkčně různé organizační formy pro komunikační a slohovou výchovu,
- vhodně aplikovat, různé vyučovací metody,
- nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární,
- kriticky zhodnotit a porovnat platné učebnice českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ z hlediska jejich struktury,
obsahu učiva i metodických postupů a se zřetelem k požadavkům RVP.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DL
Didaktika literatury
Mgr. Jiří Novotný
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student se dobře orientuje v problematice didaktických zásad při výuce literatury; zvládá základní požadavky na adekvátní recepci textu v rovině denotátu i konotátu. Vnímá a prakticky aplikuje moderní požadavky
na práci s literárním textem s akcenty interdisciplinárních vazeb, multikulturní výchovy, enviromentální výchovy
apod.
Způsobilosti: Student: - teoreticky zvládá a prakticky vhodně aplikuje moderní didaktické zásady při
výuce literatury na 1. stupni ZŠ, - dokáže vhodným způsobem pracovat s jednotlivými složkami struktury textu,
- odpovídajícím způsobem interpretuje vybrané literární texty, - je schopen prokázat vlastní individuální přístup
při předpokládané školní výuce (motivace, interpretace, následné činnosti apod.).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DSČ
Diplomový seminář
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Samostatná práce na první fázi diplomové práce, odborné konzultace s vedoucím diplomové práce. Způsobilosti: Student je schopen: aktivně užívat získaných poznatků z předchozího bakalářského studia, formulovat
výzkumné otázky, navrhnout metody výzkumu, interpretovat získaná data, formulovat závěry, pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/DS2
Diplomový seminář 2
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
12 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Témata diplomových prací jsou zadávána pracovníky oborových kateder. Student pod odborným vedením
vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém. Pro udělení zápočtu se vyžaduje předložení alespoň
pracovní verze diplomové práce. Způsobilosti: Student je schopen:
36
statisticky zpracovat data, analyzovat získaná data, interpretovat získaná data, formulovat závěry, pochopit
nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim, představit svou práci ústní formou, obhájit svou práci
před komisí
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/LIFIV
Literatura a film
PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
3 kr.
Zp
Není 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Základní vyjadřovací prostředky filmového umění. Česká literatura a film. Filmové zpracování literární
předlohy jako forma interpretace. Způsobilosti: Interpretovat lit.text v jiném, tj. audiovizuálním, komunikátu.
Předpoklady: Základní orientace ve světové a čs. kinematgrafii cca od 20. let.
KČJ/LMNŠ
Literatura pro děti a mládež
Mgr. Jiří Novotný
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspektem v historickém vývoji LDM (zvláště české), ve vztahu ke grafickému řešení knihy a k ilustrační tvorbě.
Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením na četbu prepubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště
v české literatuře. Způsobilosti: Studenti
- dovedou odlišit intencionální literaturu pro děti a mládež od neintencionální,
- znají žánry LDM, dokáží je charakterizovat v jejich vývoji a uvést jejich význačné představitele, zvláště české,
- mají přehled o historickém vývoji české LDM i v kontextu knižní a ilustrační tvorby
- orientují se v klasických autorských adaptacích folklórních předloh a umí je odlišit od historických pretextů,
-dokážou interpretovat významy dětského aspektu ve vybraném titulu LDM pro prepubescenty v rovině tematických a jazykových složek.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/MPU
Mluvený projev učitele a žáka
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro rozvíjení komunikační schopnosti vlastních žáků z hlediska
užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.
Naučit studenty aplikovat získané poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu. Způsobilosti: Studenti
- ovládají správnou techniku řeči,
- využívají adekvátních nonverbálních prostředků,
- aplikují ortoepická pravidla v řeči,
- jsou schopni vytvořit kultivovaný mluvený projev s ohledem na komunikační záměr mluvčího,
- identifikují stylové i nářeční jevy ve výslovnosti vlastní i cizí,
- pohotově slovně reagují, diskutují a argumentují,
- aplikují zásady asertivní argumentace,
- umějí vést případné žáky při mluveném projevu ke správnému výběru jazykových prostředků podle záměru,
kontextu, situace a adresáta,
- jsou schopni zhodnotit a interpretovat komunikační účinek ústních projevů žáků.
Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/NASPX
Náslechová praxe
PhDr. Zdeněk Suda, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studentům poskytnout zkušenosti (formou náslechů vyučovacích hodin a jejich analýzy) ze školní praxe.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- zaznamenat průběh vyučovací hodiny
- aktivně se podílet na analýze vyučovací hodiny
- posoudit didaktickou účinnost vyučovacích metod a forem práce
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/PRAV
Pravopisný proseminář
2 kr.
Zp
37
PhDr. Zdeněk Suda, CSc.
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty se současným pravopisným systémem v češtině, umožnit jim poznat současnou kodifikaci
pravopisu a její zdroje, pomoci s uplatněním znalostí a vědomostí z jiných rovin jazyka v rovině ortografické.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- prakticky ovládat jevy lexikálního, morfologického a syntaktického pravopisu v současné češtině
- uplatňovat princip lingvistického přístupu při odůvodňování pravopisných jevů
- reagovat na kodifikační změny v českém pravopisu v r. 1993 Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KČJ/RUP
Rétorika, ústní projev
PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro veřejné či poloveřejné vystupování. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- připravit veřejný (poloveřejný) mluvený projev,
- realizovat veřejný (poloveřejný) mluvený projev v různých komunikačních situacích,
- analyzovat neverbální projev,
- usměrnit vlastní neverbální projev,
- vhodně prezentovat svou osobu v libovolné komunikační situaci (verbálně i neverbálně). Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/SČJ1
Současný český jazyk 1
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, k pochopení vývojových tendencí současné
české morfologie, vybavit je dovedností užívat ve spisovných projevech kodifikovaných tvarů, dovedností umět
vysvětlit žákům 1. stupně ZŠ pojmy morfologie funkční i formální.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- provést morfologickou analýzu slovních tvarů v textu,
- identifikovat slovní druhy,
- vysvětlit různé typy slovnědruhových přechodů,
- zdůvodnit didakticky přesně jednotivé jevy pravopisu morfologického,
- provést slovotvornou a morfematickou analýzu slov.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/SČJ2
Současný český jazyk 2
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Na základě seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému dovést studenty k dovednosti analyzovat správně větné celky a k dovednosti aplikovat teoretické poznatky
v pravopise syntaktickém, seznámit studenty se stylovou diferenciací českého jazyka a vybavit je dovedností volit
jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace. Způsobilosti: Studenti jsou
schopni
- identifikovat významové a formální vztahy mezi větnými členy,
- analyzovat větu jednoduchou a určit jednotlivé větné členy,
- naznačit správně stavbu věty jednoduché grafem lineárním i planimetrickým,
- porovnat tradiční závislostní a moderní sémanticky orientovanou syntax a jejich přístupy k syntaktickému
zkoumání,
- analyzovat souvětí,
- rozlišit věty hlavní a věty vedlejší,
- určit druhy vedlejších vět,
- naznačit stavbu souvětí graficky i větným vzorcem, který se používá na 1. stupni ZŠ,
- identifikovat nepravidelnosti ve stavbě větné, tj. odchylky motivované i nemotivované,
- vysvětlit podstatu nemotivovaných odchylek,
38
- nahradit nemotivovanou odchylku správným vyjádřením,
- psát správně interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí,
- porozumět stylové diferenciaci českého jazyka,
- volit jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/SLMV
Světová literatura pro mládež
Mgr. Vladimíra Brčáková
3 kr.
Zp
Není 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s pojmem světová literatura a s metodickými přístupy k jejímu zkoumání. Představit jim
vývoj světové literatury pro děti a mládež (LDM) v její žánrové struktuře napříč velkými národními literaturami.
Upozornit studenty na přední autory v jednotlivých národních literaturách a na jejich reprezentativní díla,
pozornost zaměřit na autory a tituly, které se v překladech staly četbou českých dětía mládeže a ovlivnily vývoj
české LDM. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
- vysvětlit specifičnost intencionální literatury pro děti a mládež,
- interpretovat rozdílnou kvalitu dětského aspektu ve starší literatuře a v literatuře moderní,
- aplikovat znalost žánrových a obsahových konstant světové LDM v literárněteoretickém a literárněhistorickém
kontextu v interpretaci uměleckých textů,
- demonstrovat svou čtenářskou zkušenost portfoliem o světové LDM,
- interpretovat vybraný titul světové LDM se zřetelem k českému dětskému čtenáři (pokus o literární kritiku
překladu).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KČJ/SMCJC
Sociokulturní minimum pro učitele
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenta orientovat se v sociokulturních znalostech a dovednostech spjatých s
českým kulturním kontextem. Vést studenta ke schopnosti pracovat s informacemi sociokulturního charakteru
(odbornou literaturou) a předávat tyto informace. Naučit studenta rozpoznat problematické oblasti v sociokulturní sféře komunikace a předcházet konfliktům, popř. ovládat komunikační strategie pomáhající konflikty
řešit, dokázat vytvořit podklady pro výuku.
Způsobilosti: Student dokáže jinojazyčným mluvčím učícím se
český jazyk adekvátním způsobem předat relevantní vědomosti, dovednosti, návyky. Dovede jednat s různými
typy mluvčích, umí předcházet základním konfliktním situacím, je poučen o celé řadě národních sociokulturních
specifik (včetně problémových okruhů, tabuových otázek aj.).
Předpoklady: Předpokládají se velmi dobré
všeobecné znalosti českých reálií.
KČJ/SZNŠ
Státní závěrečná zkouška NŠ
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
0 kr.
Szv
možný semestr: LS
Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
KČJ/ÚJFNŠ
Úvod do studia českého jazyka NŠ
PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky současného českého pravopisu jako do systému lexikálních, morfologických
a syntaktických jazykových jevů.
Seznámit studenty s fonetickým systémem češtiny a s jeho realizací v jazykové praxi.
Vést studenty k samostatnému a efektivnímu využívání různých informačních zdrojů a k ovládnutí základní
terminologie oboru.
Způsobilosti: Studenti - identifikují pravopisné jevy v textu ve smyslu jejich typů, umějí vysvětlit základní principy lexikálních, morfologických a syntaktických pravopisných jevů a nejčastějších
odchylek, - rozpoznají pravopisné nedostatky v defektním textu, - rozumějí podstatě fonetického systému češtiny a jeho fungování v reálné mluvní situaci, - analyzují mluvený text, - ovládají a aplikují zásady správné
39
výslovnosti, - jsou schopni porovnat jazykové prostředky psaného a muveného textu a zhodnotit jejich funkci
a komunikační hodnotu, - ovládají základní lingvistickou terminologii, - účelně využívají odborné literatury a
dalších informačních zdrojů pro rozšiřování svých znalostí. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
40
10
KEE-Katedra elektroenergetiky a ekologie
KEE/EEN
Ekonomika v energetice
Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s některými ekonomickými nástroji používanými pro efektivní řízení, fungování a rozvoj elektrizační soustavy.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti ekonomiky v elektroenergetice při řešení demonstračních úloh týkajících se postupů, které směřují k zajištění efektivního řízení i
hospodárného provozu elektrizační soustavy a které umožňují efektivní rozvoj či rekonstrukci jejích částí, tj.:
- ze zadaných parametrů sestrojí diagram zatížení (DZ) části ES
- na základě znalosti konkrétního DZ určí (matematicky i graficky) ukazatele zatížení
- rozčlení náklady na výrobu elektrické energie do příslušných kategorií a vypočtou cenu vyrobené kWh
- navrhnou rozdělení elektrického výkonu a výroby elektřiny mezi více elektráren na základě minimalizace celkových nákladů
- hospodárně rozdělí elektrický výkon mezi více elektráren při respektováním pouze proměnné složky nákladů,
tj. s využitím spotřebních charakteristik jednotlivých bloků
- provedou optimalizaci oběžných prostředků podniku pomocí statického stochastického modelu
- provedou optimalizaci oběžných prostředků podniku pomocí dynamického deterministického modelu s uspokojenou i neuspokojenou poptávkou (jedno- i vícepoložkového)
- posoudí ekonomickou efektivnost investic pomocí různých kritérií
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektrárny 1 vyučovaných Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/EFB
Energeticky efektivní budovy
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti budou seznámeni s vlivem architektury budov a urbanitismu z hlediska energetické náročnosti.
Bude analyzována lokální struktura spotřeby a zdrojů energií různých typů budov. Budou posuzována hlediska
vnitřního klimatu budov, jejich tepelné bilance, osvětlení a klimatizace. Bude uvedena metodika energetického
auditu budov různých typů, prostorů obytných a průmyslových. Způsobilosti: Studenti budou znát základní
problematiku hospodaření s energiemi v budovách různých typů a budou schopni posoudit jejich energetickou
náročnost včetně zpracování energetických auditů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/EKO1
Ekologie 1
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základy vědní discipliny ekologie. Vytvořit systematizující pohled na přírodu v hierarchii organizmus, populace, společenstva, ekosystémy,biosféra. Představit dynamické vztahy mezi složkami
ekosystému, složitost a zranitelnost biologické rovnováhy.
Způsobilosti: Studenti dokáží aplikovat získané
poznatky a informace z teoretické i praktické výuky a odborných exkurzí ve vztahu ke vnímání a osvojení:
potřeby ochrany přírody, její biodiverzity a zdrojů,
optimalizace antropogenních vlivů na přírodní prostředí,
ekosystémových služeb biosféry,
Předpoklady: Znalost biologických základů umožňujících porozumění vztahům v přírodě.
KEE/EKO2
Ekologie 2
Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s možnostmi využívání poznatků z ekologie do aplikovaných oborů(zemědělství, lesnictví, management krajiny, apod.). Představit metody a nástroje aplikované ekologie.Vytvořit ucelený pohled na
možnosti využití ekologických poznatků v praxi.
Způsobilosti: Studenti dokáží využívat a aplikovat získané
poznatky a informace z teoretické i praktické výuky a odborných exkurzí v osobním i profesním životě. Absolvování předmětu jim umožní snadnou orientaci a multidisciplinární a mezioborový význam v oblastech aplikované
41
ekologie.
Předpoklady: Znalost ekologických vztahů umožňujících porozumění vztahů v přírodě.
KEE/EMC
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenta se základními pojmy a zákonitostmi v oblasti elektromagnetické kompatibility. Vytvořit
podmínky pro pochopení širších souvislostí dané problematiky. Dosáhnout schopnosti aplikace teoretických znalostí při řešení praktických problémů. Způsobilosti: V předmětu Elektromagnetická kompatibilita se student
seznámí se základy elektrotechnického vědního oboru zasahujícího do mnoha oborů lidské činnosti. Osvojí si
přitom nejen základní pojmy a vztahy, ale získá přehled o vzájemném ovlivňování jednotlivých prvků v elektrických systémech. V laboratorní části výuky si student tyto zákonitosti ověří prakticky.
Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/ETEE
Ekologie a nové technologie v EE
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se způsoby výroby tepelné a elektrické energie a jejich perspektivami, zásadami ochrany
životního prostředí při výrobě tepelné a elektrické energie, možnostmi zvyšování účinnosti energetických zařízení(
elektrárny, teplárny, efektivnost využití energií ) a nekonvenčními zdroji energie. Způsobilosti: Studenti
- mají přehled o portfoliu zdrojů energie a jejich vlastnostech
- znají reálné možnosti využití různých typů energetických zdrojů
- jsou schopni provádět základní energetické výpočty
- mají přehled o technologiích v energetice
- jsou schopni posoudit vliv využití různých typů energetických zdrojů na životní prostředí
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu a měření elektrických i neelektrických veličin.
Vylučující předměty:
KEE/VEN
KEE/ETP
Elektrotepelná prům. zařízení
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky aplikací elektrotepelných procesů používaných v oblastech moderních výrobních technologií a vytápění.
Způsobilosti: Studenti pochopí přednosti transformace elektrické energie na
užitečné teplo na základě aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech ze současné praxe, - získají
schopnost realizovat přednosti elektrotepelných procesů v praxi na základě hodnocení kritériem 3E. Předpoklady: Znalosti a dovednosti na úrovni předmětů Základy elektrotepelných procesů, Teoretická elektrotechnika
a Teorie elektromagnetického pole vyučovaných na FEL ZČU.
KEE/ETPR
Elektrotepelné procesy
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních pojmů a zákonitostí z oblasti efektivních přeměn
elektrické energie v užitečné teplo pro účely technologické, ohřev užitkové vody a vytápění při respektování
kritéria 3E.
Způsobilosti: Studenti - získají schopnost výběru nejvhodnějšího zdroje elektrického tepla pro
realizaci ohřevů k různým technologickým účelům, - obeznámí se s možnostmi analytického a numerického
řešení problémů z oblasti elektrického tepla.
Předpoklady: Znalost na úrovni předmětů Teoretická elektrotechnika a Teorie elektromagnetického pole vyučovaných na FEL ZČU.
KEE/ETS
El. teplo ve strojírenství
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky teorie a aplikace přeměn el. energie v užitečné teplo v oblasti moderních
výrobních technologií ve strojírenství. Způsobilosti: Studenti - pochopí význam a přednosti elektrotepelných
procesů používaných ve strojírenství za účelem tavení, tváření za tepla a povrchového kalení, - obeznámí se s
42
možnostmi analytického a numerického řešení problémů z oblasti elektrického tepla.
znalosti z obecné elektrotechniky.
KEE/K
Klimatologie
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
Předpoklady: Základní
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními meteorologickými jevy, působením atmosférických vlivů na průmyslová
zařízení, klimatickými podmínkami obecně se zaměřením na podnebí Evropy, metodologií jejich hodnocení.
Způsobilosti: Student
- zná základní pojmy a zákonitostí v oblasti klimatologie
- je schopen zpracovávat, provádět výpočty a analyzovat vybrané klimatologické údaje
- je seznámen s prací i vybavením konkrétních odborných pracovišť ČHMU
- je schopen získané znalosti aplikovat v dalších předmětech oboru i v praxi.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu.
KEE/MMEE
Management a mark. v EE
Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s principy řízení energetiky v tržním prostředí. Pochopit zvláštnosti elektřiny a energie
jako zboží ve srovnání s ostatními druhy zboží při dodávce ze zásobovacích cyklů ke spotřebiteli. Stanovit cenu
energetického zboží na základě stanovení nákladových a výnosových toků v elektroenergetické soustavě. Naučit
bilancování energetických soustav, zásobovacích řetězců a energetické spotřeby. Způsobilosti: Absolvent předmětu bude umět provádět bilance energetických soustav, stanovit cenu elektřiny na základě určení nákladových
a výnosových toků, provádět nákup silové elektřiny na trhu se silovou elektřinou, stanovit cenu systémových služeb v ES. Dále bude schopen provádět řízení spotřeby elektřiny, energií a zvyšovat využití energetického zboží.
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Elektroenergetika 1 vyučovaného Katedrou
elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/MPP
Měření parametrů prostředí
Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kriteria tepelné a zrakové pohody, měřící metody pro stanovení tepelných, světelných a klimatizačních
parametrů prostředí, druhy a vlastnosti snímačů, související normy a předpisy. Způsobilosti: Studenti získají
znalosti a praktické schopnosti z měření hluku, chvění, vlhkosti, světelných veličin a veličin tepelné pohody.
Předpoklady: Znalosti z elektrických měření neelektrických veličin.
KEE/OŽP
Ochrana životního prostředí
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními ekologickými pojmy. Seznámit studenty s hlavními problémy v životním
prostředí a příslušnou legislativou.Seznámit studemty s metodami a prostředky pro ochranu životního prostředí.
Způsobilosti: Student:
- zná základní pojmy v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
- je seznámen s rozsahem legislativy v ochraně životního prostředí
- je seznámen s organizací státní správy v ochraně zivotního prostředí
- má přehled o možnostech a strategiích ochrany životního prostředí
Předpoklady: Znalost práce s PC a
internetem.
KEE/PE
Průmyslová energetika
Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou průmyslových rozvodů elektrické energie, jejich řešením a problémy
vznikajícími provozem specifických spotřebičů (zpětné vlivy zařízení na napájecí síť a jejich omezení) a dále
s postupy projektování průmyslových sítí, na jejichž základě budou studenti schopni samostatně navrhnout
základní koncepci napájení průmyslového závodu. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
43
- navrhnout základní koncepci napájení průmyslového provozu a nadimenzovat základní prvky průmyslového
rozvodu, konkrétně:
- navrhnout konfiguraci napájecí sítě s ohledem na spolehlivost dodávky elektrické energie a hospodárnost provozu (volba napájecího napětí a počtu transformací, umístění vstupních a podružných rozvoden, resp. transformoven, trasy a zaústění hlavních napájecích vedení)
- stanovit výpočtové zatížení celého provozu a jeho dílčích částí
- navrhnout kompenzaci účiníku, umístění a druh kompenzačních zařízení a stanovit potřebný kompenzační
výkon
- navrhnout počty a výkony transformátorů s ohledem na zajištění dodávky a jejich provoz s ohledem na provozní
ztráty a hospodárné zatěžování
- navrhnout průřezy hlavních napájecích vedení uvnitř průmyslového závodu
- navrhnout jednopólové schéma vstupní rozvodny
- provést vyčíslení ztrát průmyslového rozvodu
- porovnat svá řešení s jinými návrhy a posoudit je s ohledem na spolehlivost dodávky elektrické energie, hospodárnost provozu, příp. i z hlediska ekonomického.
- posoudit rušivé vlivy specifických spotřebičů v průmyslovém závodě a navrhnout možnosti jejich omezení
- vysvětlit princip regulace napětí v distribuční soustavě a navrhnout nastavení odboček distribučních transformátorů, případně regulátoru napětí transformátorů vvn/vn
- uvést důvody pro různé způsoby uzemněním uzlu sítě a porovnat výhody a nevýhody takto provozovaných sítí
z hlediska plynulosti dodávky a vyhledávání poruch
- rozlišit uzemnění uzlu sítě podle napěťových a proudových poměrů v síti při výskytu jednofázové zemní poruchy
a vypočítat velikost poruchového proudu
- porovnat způsoby vyhodnocování zemních poruch a identifikace postiženého vývodu z hlediska spolehlivosti a
náročnosti použitých metod.
Předpoklady: Potřebné znalosti: Základní znalosti z oblasti přenosu a rozvodu elektrické energie. Způsoby provozu a konfigurace el. sítí. Základní provedení elektrických stanic. Stupně zajištění dodávky. Konstrukční provedení el. vedení a transformátorů. Parametry a náhradní schémata prvků v el. sítích. Výpočty proudových,
napěťových a výkonových poměrů v síti. Výpočty ustálených stavů v normálních i poruchových stavech (zkraty).
Složkové soustavy.
Vylučující předměty: KEE/PEC (Projektování energetických celků)
Vylučující předměty:
KEE/PEC
KEE/PIR
Projekt. instalací a el. rozvodů
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou projektování elektroinstalací a současným stavem v projektování sítí nn
v ČR. Dále pak s postupy při projektování, na jejichž základě budou schopni samostatně navrhnout projekt např.
dvougeneračního RD, včetně kompletní technické zprávy a provést dimenzování hlavní přípojky pro napájení
objektu z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti, účelnosti a provozní spolehlivosti.
Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti projektování elektroinstalací a ditrinučních sítí při návrhu projektu, tj. - vypracují vzorový projekt a TZ s použitím moderní elektroinstalace, nadimenzují a zkontrolují hlavní
přípojku pro napánejí objektu z hlediska jištění, úbytku napětí, trojfázového symetrického zkratu, tepelných
účinků a minimálního průřezu. Na závěr provedou ekonomickou bilaci řešeného projektu. Způsobilosti: Student chápe základní pricipy projektování a samostatnou práci s AutoCad.
Je schopen pracovat s normami ČSN IEC, orietovat se v katalogu firem a vytvořit kompletní technickou zprávu
pro zadaný projekt. Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Elektroenergetika 1
vyučovaného Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/PREB
Projekt energeticky efektivní budovy
Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti vypracují zadaný reálný projekt.na základě poznatků z předmětů certifikovaného programu. Studenti budou pracovat v týmu a individuálně na reálném projektu, jenž budou volit po dohodě s vedoucím
pedagogem projektu.
Způsobilosti: Studenti budou schopni zpracovat dílčí projekty zaměřené především na energetickou náročnost
budov různých typů. Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětu Energeticky efektivní
44
budovy vyučovaného Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/RS
Rozvody a sítě nn
Doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Přednášky jsou zaměřeny pro zájemce o teoretické a praktické řešení sítí NN, navrhování rozvodů NN v
občanské zástavbě a v rodinných domcích a to z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a účelnosti.
Cílem je poskytnout studentům základy veškeré problematiky sítí nízkého napětí. Předmět zastřešuje jak teoretickou, tak praktickou stránku konstrukce a provozu sítí nízkého napětí. Jednotlivé partie se zabývají topologií,
výpočtem provozních parametrů, spolehlivostí, dimenzováním vedení vzhledem k úbytku napětí a výpočty ztrát
výkonu ve vedeních, zkratových poměrů na vedení NN a výpočty kompenzací účiníků i jejich rozsáhlejšího
charakteru v sítích NN.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti rozvodů a sítí NN na praktické situační případy, tj.
- dle typu rozvodu a charakteru přenosu stanoví výpočtem velikost úbytku napětí
- dle druhu napájení vypočítají také případný vyrovnávací proud a určí nové místo rozdělení pro další výpočet
- stanoví stejným způsobem velikost ztrát ve vedeních
- navrhnou pro tyto hodnoty a daný rozvod průřezy vedení
- ověří dle norem zkratové poměry na daném typu rozvodu (sestaví náhradní schémata a ověří odolnost rozvodu
z hlediska dynamických a oteplovacích účinků)
- vypočítají pro daný typ rozvodu spolehlivost
- určí a navrhnou způsob kompenzace v sítích a rozvodech NN
- navrhnou v těchto postupech několik variant možného řešení
- porovnají varianty mezi sebou a stanoví velikost a umístění kompenzační jednotky
- srovnají svá řešení s jinými návrhy a zhodnotí je s ohledem na spolehlivost dodávky elektrické energie, hospodárnost provozu, případně i z hlediska ekonomického
Předpoklady: Znalost problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektroenergetika 2
vyučovaných Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/SES
Spolehlivost energ. systémů
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou spolehlivosti, bezpečnosti, hospodárnosti, účelnosti při provozování ES
ČR a UCTE.
Studenti aplikují teoretické poznatky z oblasti spolehlivosti elektroenergetiky při řešení specificky zadaných
problémů. Poskytnutí jasného, přehledného a logického výkladu problematiky předmětu je takové, aby student
byl schopen prakticky aplikovat znalosti na konkrétně zadaných teoretických příkladech a možnost realizovat se
v praxi.
Student je vybaven teoretickými a praktickými informacemi pro zajištění plynulé a spolehlivé dodávky el. energie
do všech míst její spotřeby v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, podle požadavků spotřebitelů, které
zprostředkovává ES ČR.
Způsobilosti: Student chápe základní pricipy bezpečnosti, spolehlivosti a kvality z
hlediska provozování ES ČR a UCTE.
Je schopen pracovat s normami ČSN IEC zabývající se spolehlivostí a kvalitou el. energie, orietovat se v katalogu firem a analýzovat danou problematiku z hlediska spolehlivostních ukazatelů.
Předpoklady: Znalost
problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektroenergetika 2 vyučovaných Katedrou
elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/SOES
Solární elektroenergetické systémy
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s teoretickou a praktickou problematikou užití solárních systémů (fototermických a
fotovoltaických) v elektroenergetice z hlediska návrhu, údržby a obsluhy systému a s fyzikálními modely používanými při jejich navrhování, na jejichž základě budou schopni samostatně navrhnout solární systém pro
konkrétní praktickou aplikaci.
Způsobilosti: Studenti aplikují teoretické poznatky z elektroenergetiky, termodynamiky a fyziky polovodičů a
jednotlivé metody měření elektrických a neelektrických veličin při hodnocení parametrů solárních systémů, tj.
- posoudí reálný technický problém z oboru elektroenergetika
45
- provedou teoretický rozbor z hlediska základních funkčních závislostí
- vytvoří vhodný model problému
- aplikují základní výpočetní metody vhodné pro daný typ úlohy
- provedou výpočet systému pro konkrétní aplikaci
- optimalizují navržený systém s ohledem na efektivnost a ekonomickou návratnost
- porovnají získané výsledky s teoretickými předpoklady
- zhodnotí navržený systém z hlediska použitelnosti (limitní faktory)
- porovnají navržený systém s alernativním řešením
- navrhnou vhodný provozní režim systému
- sestaví souhrn základních použitých komponent Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu
a metod měření elektrických i neelektrických veličin a schopnost jejich samostatného využití.
KEE/SVT
Světelná technika
Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy světelné techniky, možnostmi osvětlování interiérů i exteriérů denním, umělým
nebo sdruženým osvětlením. Dále umožnit studentům základní světelná měření, využívat výpočetní metody
používané ve světelné technice. Způsobilosti: Studenti budou znát základy světelné techniky a budou schopni
realizovat základní světelné výpočty. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEE/TOH
Technologie odpadového hospodářství
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled a soubor znalostí i praktických poznatků v oblasti odpadového hospodářství.
Způsobilosti: Studenti rozumí problematice, mají přehled o platných zákonech, orientují se v oblasti odpadového
hospodářství, aplikují poznatky v praxi.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu, základní znalosti chemie.
KEE/TOO
Technika ochrany ovzduší
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou znečisťování a ochrany ovzduší, technickými zařízeními pro ochranu
ovzduší před znečistěním, měřícími metodami i zařízením a s legislativpou v ochraně ovzduší.
Způsobilosti:
Studenti
- mají přehled o problematice a zdrojích znečišťování ovzduší
- znají metody, možnosti a technologie eliminace škodlivin ze zdrojů znečišťování ovzduší
- jsou schopni provádět základní výpočty pro vyhodnocování měření emisí ze stacionárních
zdrojů
- mají přehled o legislativě v ochraně ovzduší
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu.
KEE/TOV
Technika ochrany vod
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy, metodikami, technikami, souvislostmi a právní stránkou v oboru
ochrany vod
Způsobilosti: Studenti se orientují v problematice ochrany čistoty vod a mají ucelený soubor znalostí pro praktickou aplikaci.
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu, základní znalosti chemie.
KEE/TTS
Teplárenství a tep. sítě
Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s teoretickými i praktickými informacemi o soustavách centralizovaného zásobování
teplem od zdroje tepla, přes tepelné sítě a spotřebitelskou předávací stanici až po spotřebitelské soustavy a
46
jednotlivé spotřebiče. Seznámit studenty s netradičními způsoby zásobování teplem. Zvláštní pozornost je zaměřena na problematiku chladu a tepla a velká část se věnuje absobčnímu chlazení. Způsobilosti: Student chápe
základní pricipy kombinované výroby el. energie a tepla.
Je schopen pracovat s normami ČSN IEC, orietovat se v katalogu firem zabývající se problematikou SCZT, CZT
a jeho distribucí.
Je schopen analyzovat problematiku tepla a chladu a zaujmout stanovisko k absobčnnímu chlazení. Předpoklady: Znalosti problematiky na úrovni absolventa předmětů Elektroenergetika 1 a Elektroenergetika 2 vyučovaných Katedrou elektroenergetiky a ekologie, FEL ZČU.
KEE/VEN
Vodní elektrárny, nekonv. zdroje
Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s principy, vlastnostmi, technologiemi a možnostmi využití obnovitelných a nekonvenčních zdrojů energie. . Způsobilosti: Studenti
- mají přehled o portfoliu obnovitelných zdrojů energie
- znají reálné možnosti využití OZE
- jsou schopni provádět základní konstrukční a energetické výpočty u OZE
- mají přehled o technologiích OZE
- jsou schopni posoudit vliv využití OZE na životní prostředí
Předpoklady: Znalost matematického a fyzikálního aparátu
KEE/ZETP
Základy elektrotepelných procesů
Ing. David Rot, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům jasný a logický výklad principů nejefektivnějších přeměn elektrické energie na užitečné teplo pro účely technologické, ohřevy užitkové vody a pro vytápění.
Studenti poznají indukční, oblouková a odporová zařízení, zdroje pro napájení elektrotepelných zařízení, možnosti
zvyšování jejich účinnosti, příklady průmyslových elektrotepelných technologií, elektrické vytápění a ohřev užitkové vody. Seznámit studenty na základě příkladů z praxe s výhodami elektrotrotepelných zařízení v porovnání
s jinými neelektrickými zařízeními podle hodnocení energetického, ekonomického a ekologického. Způsobilosti:
Studenti - získají schopnost výběru nejvhodnějšího zdroje elektrického tepla pro realizaci ohřevů k různým technologickým účelům, - obeznámí se s možnostmi analytického a numerického řešení problémů z oblasti elektrického
tepla. Předpoklady: Znalost na úrovni předmětů Teoretická elektrotechnika a Teorie elektromagnetického pole
vyučovaných na FEL ZČU.
Vylučující předměty:
KEE/ET
KEE/ZP
Zdrav.probl.živ.prostředí
Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Dynamické vztahy mezi lidským organismem a životním prostředím. Zásady pro udržení a upevnování
lidského zdraví.
Způsobilosti: Studenti jsou seznámeni s účinky chemických škodlivin a fyzikálních faktorů
životního prostředí na zdraví obyvatelstva. Předpoklady: Základní znalosti z chemie a biologie.
47
11
KEM-Katedra ekonomie a kvantitativních metod
KEM/EK1
Mikroekonomie
Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních
subjektů - spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Ukázat základní charakteristiku
většiny reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni dílčích trhů.
Způsobilosti: Student je schopen: vysvětlit základní mikroekonomické teorie - klasifikovat základní mikroekonomické přístupy podle jejich východiskových předpokladů
- aplikovat teoretické poznatky na modelové ekonomické situace - odhadnout reakci mikroekonomického systému
na změnu vstupního parametru modelu Předpoklady: Žádné
KEM/EK2
Makroekonomie
Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu z pohledu celého národního
hospodářství a o možnostech a důsledcích hospodářské politiky. Ukázat základní charakteristiku reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni národního hospodářství a to včetně vztahů se zahraničím. Způsobilosti:
Student je schopen: - vysvětlit základní makroekonomické teorie, - klasifikovat základní makroekonomické přístupy podle jejich východiskových předpokladů, - aplikovat teoretické poznatky na modelové ekonomické situace,
- odhadnout reakci makroekonomického systému na změnu vstupního parametru modelu. Předpoklady: Žádné
KEM/OF
Osobní finance
Ing. Zdeněk Dlouhý, DiS.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předat znalosti týkajících se peněžnictví a bankovnictví v České republice, vysvětlit struktury finančního
trhu a informování o základních funkcích komerčních subjektů i České národní banky. Uvést do problematiky
daně z příjmu fyzických osob a analýzy produktové nabídky finančních institucí s důrazem na praktické využití
v rámci osobních financí. Způsobilosti: Student je schopen:
- rozumět struktuře finančního trhu a dopadům daňové soustavy na fyzické osoby
- chápat problematiku výpočtu čisté mzdy
- mít přehled o možnostech financování vlastního bydlení i o efektivních možnostech zhodnocování vlastních
prostředků na krátkodobých i dlouhodobých časových horizontech
- umět zhodnotit nabídku finančních produktů zaměřených na fyzické osoby a sestavit vlastní finanční plán.
Předpoklady: Obecný přehled získaný středoškolským vzděláním.
Předmět nemá další prerequisity.
Vylučující předměty:
KEM/RPFP
KEM/PEK1
Principy ekonomie 1
JUDr. Ing. David Martinčík
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout náhled do základů fungování ekonomických procesů v tržní ekonomice, stěžejní část kurzu je
věnována tzv. mikroekonomické problematice. Způsobilosti: Student
-chápe základní metodologické přístupy v ekonomii
-rozumí základním mikroekonomickým pojmům
-je schopen aplikovat získané poznatky k popisu jednoduchých reálných situací
-zná základní historické souvislosti vzniku ekonomických teorií a škol
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
vstupní znalosti - jedná o základní kurz.
KEM/PEK2
Principy ekonomie 2
JUDr. Ing. David Martinčík
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout náhled do základů fungování ekonomických procesů v tržní ekonomice, stěžejní část kurzu je
věnována tzv. makroekonomické problematice. Způsobilosti: Student
48
-chápe základní metodologické přístupy v ekonomii
-rozumí základním makroekonomickým pojmům
-je schopen aplikovat získané poznatky k popisu jednoduchých reálných situací
-zná základní historické souvislosti vzniku ekonomických teorií a škol
Předpoklady: Kurz nevyžaduje žádné
vstupní znalosti - jedná o základní kurz.
KEM/ZAKT
Základy analýzy kapitálových trhů
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Objasnit studentům základy teorie úrokování, naučit oceňovat projekty s náhodnými parametry, objasnit
principy obchodování s obligacemi a akciemi, naučit základy analýzy obligací, ukázat různé modely oceňování
akcií. Objasnit principy obchodování s finančními deriváty, principy oceňování opcí a ukázat různé kombinační
strategie opcí. Objasnit základy teorie portfolia. Způsobilosti: Student je schopen: - pomocí regresních metod
sestrojit funkci úrokové intenzity a s její pomocí ureit hodnotu akumulaeního faktoru. - pracovat s náhodnými
finaneními toky a náhodnými úrokovými sazbami a ocenit náhodné projekty. - ureit výpoetem bázickou a prodejní
cenu obligace, alikvotní úrokový výnos, výnos do splatnosti obligace s ohledem na její aktuální kurz. - sestavit
arbitrážní portfolio obligací a imunizovat portfolio obligací. - analyzovat akcie z hlediska výnosnosti a rizika.
- použít vybrané modely ke stanovení ceny akcie. - ureit cenu opce pomocí Binomického a Black-Scholesova
modelu, sestavit kombinaení strategie poi konstrukci portfolia opcí - sestrojit jednoduché portfolio s použitím
principu teorie portfolia.
Předpoklady: Ke studiu předmětu se předpokládá - znalost všech typů úročení
zejména spojitého (KSO/FIPV1), postupy z lineární algebry a aplikace základních regresních metod. - znalost
kritérií pro hodnocení projektů (IRR,IZ,NPV), principy a praktická schopnost jejich výpočtů (KEM/FIPV1),
znalost základních pojmů a výpočtových postupů ze statistiky a pravděpodobnosti (střední hodnota, rozptyl,
kovariance, korelace) a schopnost jejich výpočtu. - znalost principů výpočtu z oblasti důchodů (KEM/FIPV1)
a jejich aplikace v praktických výpočtech.
KEM/ZMA
Základy makroekonomie
Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s analýzou HDP, inflace, nezaměstnanosti a vnější ekonomické pozice. Agregátní poptávka a nabídka jsou zde použity k analýze účinků hospodářské politiky v krátkém a dlouhém období.
Způsobilosti: Student je schopen:
- zapamatovat si základní ekonomické principy fungování národního hospodářství
- vysvětlit účinnost nástrojů stabilizační hospodářské politiky v různých situacích
- aplikovat základní makroekonomické modely na vybrané situace
Předpoklady: Vhodná je znalost základů
mikroekonomie.
KEM/ZMI
Základy mikroekonomie
Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s tržním mechanismem a s chováním jednotlivých tržních subjektů: domácností, firem
a státu (s jeho mikroekonomickou politikou) Způsobilosti: Student je schopen:
- zapamatovat si základní ekonomické principy rozhodování dílčích ekonomických subjektů
- vysvětlit fungování různých tržních struktur z hlediska jejich efektivnosti a stability
- aplikovat základní ekonomické modely na vybrané situace
Předpoklady: Předmět nemá žádné vstupní
požadavky.
KEM/ZOET
Základy obecné ekonomické teorie
Ing. et Ing. Miloš Nový
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s jednoduchými procnipy mikroekonomie a makroekonomie.
V případě mikroekonomie je hlavním přístupem analýza dílčí rovnováhy a částečná analýza rovnováhy celkové.
Hlavním předmětem makroekonomické části je analýza HDP, inflace, nezaměstnanosti a vnější ekonomické pozice. Způsobilosti: Student je schopen:
- zapamatovat si základní ekonomické principy rozhodování dílčích ekonomických subjektů
- zapamatovat si základní ekonomické principy fungování národního hospodářství
49
- vysvětlit fungování různých tržních struktur z hlediska jejich efektivnosti a stability
- vysvětlit účinnost nástrojů stabilizační hospodářské politiky v různých situacích
- aplikovat základní makroekonomické modely na vybrané situace Předpoklady: Předmět nemá žádné vstupní
požadavky.
50
12
KET-Katedra technologií a měření
KET/AK
Akustika
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět seznámí studenty se základy akustiky a s metodami měření akustických veličin. Objasňuje základní
typy zvukových polí a zdrojů zvuku.
Způsobilosti: Studenti pochopí základní pojmy z oblasti elektroakustiky a prostorové a stavební akustiky. Dokáží aplikovat získané znalosti při návrhu vhodných měřicích metod.
Předpoklady: základní znalosti z fyziky a elektrických obvodů
KET/APPR
Autorské a průmyslové právo
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti budou seznámeni se základními právními východisky ochrany práv duševního vlastnictví a mezinárodní vztahy. Konkrétně budou uvedeni do problematiky autorského zákona, ochrany a užití děl, majetkových a
osobnostních práv autora, ochrany počítačových databází a programů. Studenti budou dále seznámeni s oblastí
průmyslových práv a jejich členění, ochrany vynálezů, užitných vzorů, know-how, polovodičových topografií,
průmyslových vzorů, ochrany původu a obchodního jména, licence. Dále budou studenti uvedeni do problematiky Internetu, způsobu registrace domén, ochrany duševního vlastnictví a dokazování v prostředí internetu,
problematiky sdělovacích prostředků a jejich provozování v prostředí internetu. Studentům budou prezentovány
základní aspekty právní a technologické ochrany informačních systémů, řízení bezpečnosti informačních systémů.
Budou seznámeni s elektronickou komunikací a řízení obchodních vztahů v oblasti informačních technologií,
elektronickým podpisem, ochranou osobních údajů, právem na informace. Budou seznamámeni se zákononem o
elektronických komunikacích a podnikáním v této oblasti. Způsobilosti: Studenti získají základní přehled o:
- právech a povinnostech v oblasti ochrany duševního vlastnictví a oblastí souvisejících
- pojmech v oblasti autorského a průmyslového práva
- základních právních předpisech související s ochranou duševního vlastnictví
- způsobu aplikace právní předpisy v různých situacích souvisejících s tvůrčí činností a provozováním elektronických komunikačních systémů, včetně Internetu
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/DEZ
Diagnostika elektrických zařízení
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi o základních aspektech deteriorace elektrických zařízení a seznámit je se souvislostmi vedoucími ke změnám v chování jejich prvků i systémů. Vyzdvihnout a odůvodnit vliv základních příčin a
původců těchto procesů. Objasnit principy základních diagnostických metod pro identifikaci stavu jednotlivých
druhů točivých i netočivých strojů. Uvést do patřičných souvislostí základní strukturní elementy elektrických
zařízení a potřebné metodiky a instrumentální vybavení pro diagnostická šetření o jejich stavu. Podat základní
informace o principech umělé inteligence a jejích aplikacích v tomto oboru, kde tato záležitost představuje novou
koncepci řešení diagnostických přístupů v elektrotechnice. Způsobilosti: Studenti chápou problematiku deteriorace elektrických zařízení a orientují se v problémech konstrukce diagnostických systémů, metodách předpovědi
dalšího chování prvků i systémů těchto zařízení, zvládnou diagnostické metody pro zjišťování jejich základních
elektrických, tepelných a mechanických vlastností po technické i instrumentální stránce. Poznají základní zákonitosti aplikace expertních systémů, neuronových sítí a genetických algoritmů v elektrotechnologické diagnostice.
Předpoklady: studenti mají znalosti elektrotechniky, diagnostiky VN zařízení
KET/DMAS
Diagnostické metody a systémy
Doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti získají informace o teoretických aspektech diagnostiky elektrických zařízení, tvorbě diagnostických systémů a diagnostických postupů pro jednotlivé skupiny elektrických silnoproudých zařízení, o možnostech prognózy, aplikace expertních systémů a nových technologií v diagnostice. Dále informace o diagnostických
metodách pro fenomenologický i strukturální přístup k problematice a předpoklady aplikace instrumentálních
analytických metod v této oblasti. Vyšetřování absorpčních a resorpčních charakteristik, dielektrických ztrát,
51
výbojové činnosti a elektrické pevnosti. Problematika tvorby i aplikace diagnostických systémů v oblasti silnoproudých elektrických zařízení včetně progresivních strukturálních metod.
Způsobilosti: Získání přehledu
o diagnostických šetřeních na elektrických zařízeních, znalosti z diagnostiky zařízení vyšších výkonů a vyšších
napětí, získání schopnosti reakce na potřebu stanovení aktuálního stavu zařízení, schopnost navržení vhodného
diagnostického systému/procesu/veličiny a aplikace v praxi.
Předpoklady: Doporučené předměty - Materiály v silnoproudé elektrtechnice KET/MSE
KET/DPS
Dielektrické prvky a systémy
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšířit znalosti studentů získané v elementárních předmětech o speciální znalosti z oblasti fyziky dielektrik.
Rozšířit jejich obzory o znalosti fyzikálních zákonitostí doprovázejících chování dielektrik a izolantů v elektrickém
poli, polarizační děje v dielektrikách , chování materiálů ve stejnosměrném i střídavém elektrickém poli. Vybavit
studenty znalostmi o základních aspektech vzniku vodivosti, dielektrické absorpce, dielektrických ztrát a elektrické pevnosti látek. Seznámit je se základními druhy elektroizolačních materiálů, jejich roztříděním vzhledem
k odolnosti vůči degradačním činitelům, zejména teplotě a elektrickému namáhání. Naučit je základní aktivní,
konstrukční a pomocné prvky dielektrických systémů, jejich vlastnosti a charakteristiky. Uvést do souvislostí
strukturu a vlastnosti izolantů a izolačních systémů pro jednotlivá elektrická silnoproudá zařízení.
Způsobilosti: Studenti: - znají fyzikální pohled na chování dielektrik a izolantů při jejich interakci s elektrickým polem,
- popíší změny v chování těchto klíčových prvků elektrických zařízení při expozici provozními vlivy i vzájemné
vazby mezi strukturou izolantů a okolními vlivy, - znají základní metody zjišťování charakteristických parametrů
popisujících stavy a jejich změny u elektroizolačních materiálů.
Předpoklady: Studenti mají základní znalosti
teoretické elektrotechniky a teorie elektrostatického pole.
KET/EMP
Elektronické měřicí přístroje
Ing. Aleš Voborník, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s elektronickými měřicími přístroji - EMP:
Studenti pochopí funkci jednotlivých funkčních bloků EMP.
Studenti pochopí fuknci EMP podle kategorií.
Studenti vyberou vhodný přístroj podle požadavků měřicí úlohy.
Způsobilosti: Studenti vysvětlí vlastnosti
funkčních bloků EMP.
Studenti vysvětlí funkci a vlastnosti EMP podle kategorií.
Předpoklady: Studenti mají základní znalosti elektrotechniky a elektroniky.
KET/EMS
Elektronické měřicí systémy
Ing. Aleš Voborník, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s elektronickými měřicími systémy - EMS:
Studenti analyzují měřicí řetězec a vlivy připojení EMS k měřenému objektu.
Studenti pochopí zpracování signálu v měřicích přístrojích.
Studenti porozumí užití přístrojových a průmyslových sběrnic v měřicí technice. Způsobilosti: Studenti posoudí
vlivy přípojení EMS k měřenému objektu.
Studenti vysvětlí zpracování signálu v měřicích přístrojích.
Studenti zvolí řídící sběrnici podle typu EMS. Předpoklady: Studenti mají znalosti elektrotechniky, elektroniky
a zpracování signálů.
KET/ESCA
Elektronické součástky pro FAV
Prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky základních pasivních a aktivních elektronických součástek. Vysvětlit fyzikální principy a jevy polovodičových materiálů a součástek.
Způsobilosti: Studenti absolvováním tohoto předmětu budou schopni:
1) identifikovat základní elektronické součástky
2) vysvětlit jejich fyzikální podstatu
3) rozpoznat důležité jevy zejména u polovodičových a optoelektronických součástek
52
4) aplikovat teoretické poznatky v praktických realizacích
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KAE/VESC
KET/FE
Fyzikální elektronika
Prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky základních pasivních a aktivních elektronických součástek. Vysvětlit fyzikální principy a jevy polovodičových materiálů a součástek.
Způsobilosti: Studenti absolvováním tohoto
předmětu budou schopni:
1) identifikovat základní elektronické součástky
2) vysvětlit jejich fyzikální podstatu
3) rozpoznat důležité jevy zejména u polovodičových a optoelektronických součástek
4) aplikovat teoretické poznatky v praktických realizacích Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KET/CHH
Chvění a hluk
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se základními pojmy a veličinami ve zvukoměrné technice.
Obeznámit studenty s metodami, snímači a přístorjovou technikou pro měření chvění a hluku.
Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření hluku měřením akustického tlaku,
- vysvětlí měření hluku akustickou intenzitou,
- popíší metody a prostředky pro měření hluku,
- identifikují vliv hluku a chvění na člověka,
- porozumí měření vlastností mechanických soustav,
- popíší moderní metody analýzy mechanických soustav,
- klasifikují metodiku a použití budících soustav.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů
KET/MFŽP a KET/EM2 nebo KET/EM.
KET/INA
Interní audit
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky vnitřního auditu, představit studentům práci a cíle auditora
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah interního auditu, aplikují teoretické poznatky na modelové situace.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/ITPS
Interakce a technologie prvků a systémů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Eva Kučerová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: - vysvětlit působení znečištěné atmosféry na elektrotechnické materiály a zařízení
- uvést vliv provozního prostředí na degradaci materiálů a elektrických zařízení
- seznámit s metodami klimatotechnologického zkušebnictví
- analyzovat vliv prvků a systémů na okolní prostředí a zdraví člověka
- seznámit s nakládáním s odpady elektrotechnické výroby a s vybranými dekontaminačními technologiemi
Způsobilosti: Studenti
- formulují působení znečištěné atmosféry na elektrotechnické materiály a zařízení
- analyzují působení provozního prostředí na elektrická zařízení
- volí diagnostické metody pro ověření vlivu prostředí na prvky a systémy
- analyzují vliv prvků a systémů na okolní prostředí a zdraví člověka
- hodnotí možnosti nakládáním s odpady elektrotechnické výroby
- rozpoznají vhodnost dekontaminační technologie pro specifické případy v elektrotechnice
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/KOPO
Komunikace v průmyslové organizaci
4 kr.
Zp,Zk
53
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky komunikačních a informačních sytémů používaných
v průmyslových organizacích a poskytnout přehled typů těchto systémů používaných v praxi.
Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní pojmy komunikace a komunikačního procesu
- rozlišit jednotlivé typy organizačních struktur
- vysvětlit princip projektového řízení
- aplikovat základní nástroje projektového řízení
- popsat architekturu informačního systému průmyslové organizace
- rozlišit typy podnikových informačních systémů
- vysvětlit princip automatizovaného řízení firemních procesů
- vysvětlit podstatu systémů řízení služeb IT
- srovnat různé modely e-businessu Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/KTL
Konstrukce a technologie elektron. zař.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Pochopit principy perspektivních a nových technologií a konstrukcí prvků a zařízení v elektronice
Způsobilosti: Studenti znají principy technologií a konstrukcí, odhadnou rizikové faktory při využívání jednotlivých technologií.
Předpoklady: KET/TEL
KET/LMT
Lékařská měřicí technika
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se základními principy a použitím lékařských přístrojů pro diagnostiku, terapii, laboratorní a speciální zdravotnickou techniku.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit specifické požadavky na měřicí techniku v medicíně z hlediska bezpečnosti práce, životnosti a spolehlivosti, postavení technika v lékařské praxi.
- vysvětlit základní metody měření na živých organismech, principy snímačů a metod pro měření EKG, EEG,
krevního tlaku, průtoku krve, sonografie, vyšetřování sluchu, měření teplot, rentgenometrie a tomografie.
- navrhnout způsob úpravy, zpracování a vyhodnocení signálů v časové a kmitočtové oblasti s využitím výpočetní
techniky. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/MET
Metrologie
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty se systémem metrologie v ČR po stránce legislativní, obecné, primární i aplikované
metrologie.
Způsobilosti: Studenti
- si pamatují vývoj a typy metrologií,
- popíší organizaci státní metrologie,
- vyjmenují legislativní dokumenty ČR z oblasti metrologie,
- popíší systém podnikové metrologie,
- vysvětlí činnost primárních a sekundárních etalonů základních veličin SI soustavy,
- analyzují chyby a nejistoty měření.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM1 a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA
nebo z obdobných předmětů zaměřených na měření elektrických, popř. neelektrických veličin
KET/MFŽP
Měření fyzikálních složek živ. prostředí
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
54
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit studenty s metodami a snímači měření veličin souvisejících s životním prostředím a hygienou
práce;
obeznámit studenty s metrologií v EMS. Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření tepelných veličin, spalného tepla,
- vysvětlí měření množství a hladiny látek,
- vysvětlí měření tlaku a vlhkosti,
- popíší měření hluku a chvění, identifikují jeho vliv na člověka,
- porozumí měření vlastností a složení technických látek,
- popíší moderní metody měření mikroklimatu, jakost, analýzu a ventilaci vzduchu.
- klasifikují kritéria metrologie v EMS. Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM1
a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA nebo z obdobných předmětů zaměřených na měření elektrických
veličin
KET/MNV
Měření neelektrických veličin
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit studenty s nejistotami číslicových a analogových měřicích členů.
Obeznámit studenty s principy převodníků neelektrických veličin a jejich aplikací v měřicích řetězcích.
Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí původ nejistot a možností jejich snížení nebo odstranění,
- vysvětlí principy převodníků různých fyzikálních veličin na eleketrický signál,
- popíší metody měření fyzikálních veličin, jejich zpracování, zobrazení a záznam. Předpoklady: Studenti mají
znalosti na úrovni předmětů KET/EM2 nebo KET/EM a KET/MFŽP.
KET/MZEK
Měření a zkoušení el. zařízení
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy měření, zkoušení, revizí a kontrol ve výrobě,
montáži a opravách elektrických zařízení v kontextu souvisejících zákonů, předpisů a standardům. Způsobilosti:
Studenti jsou schopni:
- vysvětlit ustanovení základních norem a předpisů
- popsat základní způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem
- rozlišit požadavky týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem při návrhu, výrobě a provozu elektrických zařízení
- vybrat a uplatnit vhodné metody zkoušení a měření
- vysvětlit princip a postupy revizí elektrických zařízení
- aplikovat postupy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v praxi
Předpoklady: KEE / BPRE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
KET/NELZ
Navrhování elektronických zařízení
Doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je zaměřen na problematikou návrhu elektronických zařízení. Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními principy tvorby schémat, návrhu desek plošných spojů a
následnými procesy pro výrobní technologií. Studenti získají praktické znalosti s počítačovou podporou návrhu
elektronických zařízení.
Způsobilosti: Studenti umí vysvětlit výběr, rozmístění a propojení konstrukčních
prvků a elektronických součástek pro THT a SMT montáž vzhledem k funkci, návrhu a technologii výroby
elektronického zařízení.
Studenti umí vysvětlit jednotlivé etapy návrhu s počítačovou podporou a identifikují základní datové struktury
vytvořených souborů.
Studenti umí vytvořit elektrické schema, navrhnout desku plošného spoje a vytvořit technickou dokumentaci.
Předpoklady: Základní znalosti z teoretické elektrotechniky.
KET/PELZ
Projektování elektronických zařízení
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
55
Doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je zaměřen na problematiku projektování elektronických zařízení. Studenti porozumí jednotlivým
fázím projektu, technickým požadavkům, právním předpisům a struktuře projektové dokumentace. Studenti budou obeznámeni s mechanickými, elektrickými a tepelnými vlivy na konstrukci zařízení. Způsobilosti: Studenti
umí vysvětlit jednotlivé etapy projektu. Studenti umí aplikovat technické požadavky a právní předpisy související s projektováním elektronických zařízení. Studenti umí vytvořit projektovou dokumentaci.
Předpoklady:
Základní znalosti ze základů elektroniky.
KET/PNV
Převodníky neelektrických veličin
Doc. Ing. Vlastimil Beran, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty s principy převodníků neelektrických veličin a jejich aplikací v měřicích řetězcích.
Obeznámit studenty s vývojem převodníků až po inteligentní snímače. Způsobilosti: Studenti
- vysvětlí měření vlastností převodníků neelektrických veličin, jejich cejchování,
- vysvětlí principy moderních jedočipových převodníků,
- porozumí metodám snižování nejistot měření při jejich aplikacích.
Předpoklady: Studenti mají znalosti na úrovni předmětů KET/EM2 a KET/MNV nebo KET/MFŽP.
KET/POET
Podnikání v elektrotechnice
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky podnikání v elektrotechnice, aplikovat teoretické poznatky na modelové
situace
Způsobilosti: Studenti znají podmínky a formy podnikání v elektrotechnice a podmínky vstupu výrobků na trh.
Předpoklady: KET/POET1
KET/POET1
Podnikání v elektrotechnice 1
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti poznají současné světové a české trendy v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Budou seznámeni
s podmínkami a náležitostmí vstupu do podnikání s ohledem na elektrotechnickou kvalifikaci pro podnikání.
Dále se seznámí se základními zákony, normami a předpisy. Budou uvedeni do problamatiky podmínek vstupu
výrobků a služeb na trh, odpovědnosti výrobců, dovozců a distributorů, náležitostí výrobků. Budou přestaveny
základní ekonomické a právní souvislosti podnikání v elektrotechnice. Způsobilosti: Studenti:
- získají základní přehled o způsobu podnikání v ČR
- srovnají a charakterizují jednotlivé právní formy podnikání
- vysvětlí trendy v oblasti elektrotechnického průmyslu
- popíší podmínky pro podnikání v elektrotechnice
- vysvětlí obsah právních předpisů souvisejících s podnikáním v elektrotechnice
- aplikují základní právní předpisy a technické normy pro uvedení výrobků na trh a uzavírání smluv
- vysvětlí základní pojmy související s ekonomikou podniku
- sestaví podnikatelský záměr Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/POET2
Podnikání v elektrotechnice 2
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Pochopit systémy řízení elektrotechnického podniku, představit studentům procesy řízení úspěšných podniků.
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah řízení elektrotechnického podniku, srovnají různé modely řízení,
odhadnou jejich rizikové faktory.
Předpoklady: KET/RIP
KET/PREP
Provoz elektrotechnických podniků
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
56
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentům provoz elektrotechnickém podniku
Způsobilosti: Studenti pochopí a vysvětlí základní provozní činnosti v podniku Předpoklady: KET/POET1
KET/PRS
Případové studie
3 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D.
Cíle: Představit studentům manažerské techniky a řešení případových studií
základní manažerské techniky a znají systémy řešení případových studií.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/RIP
Řízení procesů v elektrotechnice
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
Způsobilosti: Studenti ovládají
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky procesního řízení, aplikovat teoretické poznatky na modelové situace
Způsobilosti: Studenti identifikují cíle a obsah procesního řízení, vysvětlí jeho principy, aplikují teoretické poznatky na modelové situace, shrnou klady i zápory procesního řízení.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/RJTD
Řízení jakosti a technická diagnostika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Obeznámit studenty se třemi tématy:
- Základní charakteristiky náhodných procesů,
- základní nástroje řízení jakosti,
- základy technické diagnostiky Způsobilosti: Studenti:
- pamatují si základní charakteristiky náhodných procesů,
- aplikují základní nástroje řízení jakosti,
- uvedou do souvislosti základní metody a prostředky technické diagnostiky
ze statistiky a pravděpodobnosti a základy měření
KET/SEZ
Předpoklady: Základní znalosti
Spolehlivost elektrotechnických zařízení
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Pavel Prosr, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout základní pojmy a postupy z teorie spolehlivosti. Seznámit studenty zejména
se základní filozofií teorie spolehlivosti. Způsobilosti: Studenti dokáží diskutovat základní pojmy teorie spolehlivosti, rozdělení poruch, ukazatele spolehlivosti a jejich odhad z experimentu a spolehlivostních zkoušek. Dokáží
aplikovat metody pro určovaní spolehlivosti jednoduchých i složitých systémů. Studenti dokáží popsat vlastními
slovy základy teorie obnovy, modely vlivu zatížení a modely degradace. Seznámí se s použitím matematické
statistiky a analýzy dat ve spolehlivosti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KET/TASE
Tržní aspekty segmentu elektrotechnika
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Studenti budou uvedeni do specifikace produktů elektrotechnického průmyslu, s náležitostmi uvedení a
distribuce elektrotechnického výrobku na trh (zákon 22/97 a 59/98), způsobem certifikace, analýzou elektrotechnického trhu, tvorbou přidané hodnoty v obchodní a výrobní činnosti. Studenti budou uvedeni do problematiky fázování inovací, řízení vztahů se zákazníkem, vnějšími a vnitřními audity, řízením kvality a rizik v
dodavatelsko-odběratelských vztazích. Způsobilosti: Studenti:
- získají přehled o metodách analýzy trhu
- identifikují základní atributy elektrotechnického trhu
- dokáží popsat základní tržní vztahy a způsoby, kterými lze ovlivnit chováníi spotřebitele
- dokáží aplikovat základní právní normy pro vstup elektrotechnikcých výrobků na trh
- pochopí přístupy pro inovace výrobků a služeb v elektrotechnice
- aplikují základní metody pro řízení rizik v dodavatelsko odběratelských vztazích
57
- prohloubí si komunikační a prezentační schopnosti
poklady.
Vylučující předměty:
KET/ZOM
KET/TEL
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické před-
Technologie elektroniky
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky technologií v elektronice Způsobilosti: Studenti pochopí základní technologické procesy výroby elektronických prvků, materiálů a funkčních celků. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
KET/TME
Teorie měření a experimentů
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obeznámit studenty s těmito okruhy:
- teorie chyb měřicího řetězce a nejistot měření,
- základy teorie experimentu a jeho plánování. Způsobilosti: Studenti:
- si pamatují termíny názvosloví a strategii v experimentální práci,
- analyzují chyby měřicího řetězce, měřicích metod,
- aplikují základy teorie a plánování experimentu. Předpoklady: Studenti mají základy z pravděpodobnosti a
statistiky KMA/PSE a znalosti na úrovni předmětů KET/EM1 a KET/EM2 nebo KET/EM nebo KET/ZMA
nebo KET/MNV.
KET/ZNEX
Znalectví a expertizy
Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámení s prací soudního znalce Způsobilosti: Studenti získají přehled o činnostech znalce a experta v
elektrotechnice.
Předpoklady: Základní znalosti z práva a elektrických zařízení.
KET/ZPI
Zabezpečení podnikových informací
Doc. Ing. František Steiner, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky bezpečnosti informací. Seznámit je se základními pojmy,
postupy a metodami. Představit systémy řízení bezpečnosti informací. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- vysvětlit základní pojmy bezpečnosti informací
- rozlišit jednotlivé typy informací
- stanovit bezpečnostní politiku
- klasifikovat informační aktiva
- identifikovat a odhadnout bezpečnostní rizika
- navrhnout opatření na ošetření rizik
- popsat proces implementace a certifikace systémů řízení bezpečnosti informací
- vysvětlit základy testování bezpečnosti Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
58
13
KEV-Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky
KEV/ARP
Automatická regulace pohonů
Doc. Ing. Karel Zeman, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je důkladně seznámit studenty s výkonovými obvody, regulačními algoritmy, matematickými modely a realizační problematikou moderních elektrických pohonů, využívaných v průmysly a elektrické
trakci. Způsobilosti: Po absolvování předmětu je student připraven na projektování i vývoj moderních elektrických pohonů. Předpoklady: Absolvování předmětů: Výkonová elektronika, elektrické pohony, elektrické stroje,
regulační technika.
KEV/ENP
Elektrotechnické normy a předpisy
Doc. Ing. Anna Kotlanová, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti se seznámí se způsoby tvorby, distribuce a přebírání technických norem českých, evropských i
světových. Způsobilosti: Studenti jsou schopni aplikovat teoretické znalosti v oblasti technické normalizace na
konkrétní úkoly v praxi. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEV/ES
Elektrické stroje
Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi principů elektromechanických přeměn a principy činnosti elektrických strojů,
principy a provozními vlastnostmi i charakteristikami jednotlivých typů transformátorů a klasických strojů
točivých. Poskytnout informace pro pochopení principu činnosti elektrického stroje s permanentními magnety,
reluktančního stroje, krokových a ultrazvukových motorků. Seznámit studenty se základy návrhu elektrického
stroje. Způsobilosti: Studenti
- interpretují princip činnosti transformátorů a elektrických strojů,
- aplikují znalost měření ve stejnosměrných a střídavých 3f obvodech při samostatném zapojení elektrického
obvodu a měřicích přístrojů,
- načrtnou předložené stávající zapojení elektrického stroje a provedou rozbor elektrického pohonu, shrnou
požadavky na něj kladené,
- uvedou vztahy potřebné pro vyřešení výpočtu, správně dosadí a vyčíslí výsledek,
- v laboratorních podmínkách dané zapojení uvedou do provozu.
Předpoklady: Znalosti a dovednosti na úrovni předmětů KET/EM, KTE/UE a KTE/TE1. Dále znát principy
měření elektrického odporu, napětí a proudu. Navrhnout zapojení přístrojů pro měření výkonů v 3f sítích. Analyzovat interakci magnetických polí a elektrického proudu ve vodiči. Prokázat znalost Lenzova, Faradayova a
Kirchhoffových zákonů. Aplikovat základní matematické operace a elektrotechnické vztahy, umět vyčíslit numerické výsledky, znát značení elektrotechnických veličin a jejich fyzikální jednotky.
Vylučující předměty:
KEV/ESA
KEV/MZZ
Měření a zkoušení el. zařízení
Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi principů zkušebních metod a seznámit je s vybavením zkušeben, principy
plánování experimentů a monitorování provozu klasických strojů točivých. Poskytnout ukázky jednodušších
experimentů, sběru dat, měření a řízení experimentů pomocí PC. Seznámit studenty se základy komunikace
přístrojů s PC a využitím portů PC pro další účely silnoproudé praxe. Způsobilosti: Studenti
? uvedou metody monitorování provozu strojů,
? uvedou principy návrhu experimentů,
? interpretují princip činnosti transformátorů a elektrických strojů,
? aplikují znalost měření ve stejnosměrných a střídavých 3f obvodech při samostatném zapojení elektrického
obvodu a měřicích přístrojů,
? načrtnou předložené stávající zapojení elektrického stroje a provedou rozbor elektrického pohonu, shrnou
požadavky na něj kladené
? uvedou vztahy potřebné pro vyřešení výpočtu,
59
? v laboratorních podmínkách dané zapojení uvedou do provozu.
Předpoklady: Znalosti a dovednosti na úrovni předmětů KEV/ES a KEV/TES1. Dále znát principy měření
elektrického odporu, napětí a proudu. Navrhnout zapojení přístrojů pro měření výkonů v 3f sítích. Analyzovat
interakci magnetických polí a elektrického proudu ve vodiči. Prokázat znalost Lenzova, Faradayova a Kirchhoffových zákonů. Aplikovat základní matematické operace a elektrotechnické vztahy, umět vyčíslit numerické
výsledky, znát značení elektrotechnických veličin a jejich fyzikální jednotky.
KEV/PEM
Průmyslová elektronika a mechatronika
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Jeden ze základních předmětů, který ukazuje na nutnost synergie vědních disciplín. Cílem je pochopení
řízeného procesu na základě požadavku praxe.
Seznámit studenty s částmi mechatronického zařízení. Uvést studenty do problematiky ovládání mechatronických
zařízení - od kontaktového přes elektronické prvky až po moderní techologie - programovací zařízení. Představit
studentům užití v praxi. Seznámit se základy robotiky a elektromagnetické kompatibility.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu se student dokáže orientovat v mechatronickém systému. Při následných
specializovaných předmětech bude znát využití a spojení s dalšími částmi.
Uvědomí si potřebu užití elektrických strojů, elektronických analogových, digitálních a spojovacích systémů pro
řízený proces. Je si vědom užití kvalitní snímací a měřící techniky.
Dokáže se orientovat v následných studijních oborech a specializacích. Předpoklady: Předmět je koncipován
tak, že nevyžaduje žádné předchozí vysokoškolské znalosti. Stačí základy středoškolské matematiky a fyziky.
KEV/PPK
Počítačová podpora konstrukč. prací
5 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Vybavit studenty znalostmi principů počítačové podpory konstrukčních prací, používáním 3D CAD. Poskytnout informace pro pochopení principu vytváření jednotlivých součástí, jejich kombinování do sestav a
vytváření 2D výkresové dokumentace na základě 3D modelu.
Způsobilosti: Studenti
? aplikují problematiku CAD,
? ovládají konstruování prvků a jednoduchých sestav v 3D CAD
Předpoklady: Nejsou podmiňující předměty
KEV/PSE
Přehled silnoproudé eltech.
Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Účelem předmětu je získání orientace v metodách užívaných v silnoproudé elektrotechnice. Úvodní přehledová část pokračuje teoretickými partiemi. Závěr je věnován příkladům významných realizovaných akcí a
zkušenostem spojeným s jejich realizací. Způsobilosti:
Student zvládá teoretický rozboru chování elektrických strojů, přístrojů, zařízení výkonové elektroniky s použitím
vhodného matematického aparátu ve spojení s fyzikálním názorem na procesy v
elektrických strojích. Je schopen vzít v úvahu atypické podmínky způsobené např. polovodičovými napájecími
systémy poruchovými stavy apod. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KEV/PSSE
Perspektivní směry v SE
Doc. Ing. Josef Červený, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit se současnými perspektivními směry silnoproudé elektrotechniky zejména s ohledem na potenciální
využití supravodivých materiálů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu student dokáže: popsat strukturu supravodivých materiálů I. druhu, II.
druhu a vysokoteplotních. Porovnat vhodnost použití supravodivých materiálů pro dané účely. Určit energetickou
úsporu při použití supravodivých materiálů. Popsat principy jaderné fúze a jaderného štěpení. Porovnat možnosti
jaderné fúze a jaderného štěpení. Popsat magnetohydrodynamické zařízení a provést jeho výpočet. Porovnat
řešení magneticky levitovaných dopravních prostředků. Provést výpočet magneticky levitovaného dopravního
prostředku poháněného lineárním indukčním motorem se vznášivým účinkem. Porovnat možnosti jednotlivých
druhů permanentních magnetů.
60
Předpoklady: KEV/ES
KEV/PVE
Pohony a výkonová elektronika
Prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základy výkonové elektroniky a základů elektrických pohonů.
Uvést studenty do odlišností od běžných elektronických obvodů. Představit základy EMC.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu student dokáže:
- analyzovat základní výkonové elektronické obvody
- správně posoudit jejich použitelnost pro praktické využití
- provádět základní měření měničů,
- analyzovat základní obvody s el. pohony,
- posuzovat možnosti nasazení el. pohonů pro základní aplikace,
- rozlišovat základní regulační struktury el. pohonů
Předpoklady: Základní znalosti z teoretické elektrotechniky a základů elektroniky.
KEV/TD
Technická dokumentace
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s pravidly pro tvorbu technické dokumentace v oblasti elektrotechnické i strojní Způsobilosti: Studenti jsou schopni aplikovat získané teoretické znalosti při vytváření různých forem technické dokumentace (technické zprávy, elektrotechnická schémata, náčrtky)
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
KEV/ZEI
Základy elektroinženýrství
Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Metodika inženýrské práce, vztah technických a ekonomických záležitostí, týmová práce, vztah výzkumu a
výroby. Přehled základních zákonů elektrotechniky a jejich aplikace v energetice, elektrických strojích, přístrojích,
pohonech a výkonové elektronice, perspektivní směry v elektrotechnice.
Způsobilosti: Student zná základní
fyzikální principy používané v elektrotechnice. Aplikuje poznatky na jednodušší stroje a zařízení. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
61
14
KFI-Katedra filozofie
KFI/ANF
Analytická filozofie
Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky předmětu analytické filosofie. Formou přednášek budou studentům představeny základní koncepce z dějin a současnosti tohoto dnes dominantního směru filosofického zkoumání. Prací
v seminářích budou studenti pomocí původních textů zkoumat jednotlivé koncepce analytické filosofie, postanalytické filosofie a filosofie jazyka. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní koncepce
analytické filosofie. Osvojí si principy práce v diskurzu analytické filosofie, které budou schopni používat jakožto základních schopností filosofování a komunikace v analytickém duchu. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KFI/ASFH
Antická a středověká filozofie
PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období antiky a středověku. Studenti
budou formou přednášek uvedeni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období. Na základě seminární práce se obeznámí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy antického
a středověkého filosofického myšlení. Způsobilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat a orientovat se v problematice dějin antické a středověké filosofie. Díky kritickému studiu původních pramenů dokáží
zařadit dílčí směry, které se v průběhu dějin západního myšlení etablovaly, do pozdější podoby jednotlivých filosofických systémů. To jim umožní pochopit celkový proces i jednotlivé vlivy na utváření evropského filosofického
diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu filosofie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/ASFP
KFI/ASFP , KFI/ASFS
Antická a středověká filozofie
PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní filosofické koncepce období antiky a středověku. Studenti
budou formou přednášek uvedeni do ontologické, epistemologické či etické problematiky daného období. Na základě seminární práce se obeznámí s jednotlivými texty, pomocí nichž budou zkoumat konkrétní rysy antického
a středověkého filosofického myšlení. Způsobilosti: Absolvováním kurzu studenti budou schopni vyznat a orientovat se v problematice dějin antické a středověké filosofie. Díky kritickému studiu původních pramenů dokáží
zařadit dílčí směry, které se v průběhu dějin západního myšlení etablovaly, do pozdější podoby jednotlivých filosofických systémů. To jim umožní pochopit celkový proces i jednotlivé vlivy na utváření evropského filosofického
diskurzu, což je nezbytným východiskem k dalšímu studiu filosofie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/BFC
KFI/ASFH , KFI/ASFS
Biomedicínské aspekty filozofie člověka
Mgr. Michal Polák, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky pojetí lidského fenoménu v dějinách myšlení se zaměřením na biologické, psychologické a sociální aspekty těchto přístupů. Kurz představuje formou přednášek přehled
vlivných koncepcí pojetí člověka ve 20. století, především psychoanalýzy, analytické psychologie, behaviorismu a
sociobiologie. Přirozenou součástí probírané látky je též obeznámení se s otázkami vztahu tělesného a mentálního
či pohlavní komplementarity lidství. Způsobilosti: Absolvování kurzu umožní studentům rozpoznat jednotlivé
koncepce přístupu k fenoménu člověka tak, jak se formovaly během 20. století včetně schopnosti pochopit jejich
základní teoretická východiska. Takto získané znalosti budou moci aplikovat především v dalším studiu filosofické
antropologie či bioetiky. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/CRO
Církevní rok
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
62
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou dělení času, vzniku kalendáře a úlohou křesťanství
v kalendářním cyklu. Během přednášek bude nastíněn cyklus církevních svátků včetně specifik jednotlivých
křesťanských proudů a vysvětlena problematika jejich doxografického pozadí v teologicko - kulturním kontextu.
Způsobilosti: Absolvováním kurzu student získá přehled o stěžejních ohniscích křesťanského života v kalendářním
cyklu. Navíc lépe porozumí ideovému obsahu a motivům slavení církevních svátků včetně schopnosti vymezení
jejich kulturně ? náboženské funkce v dějinách. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/DFK
Dějiny filozofických kosmologií
PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Přednášky by měly posluchače seznámit s dějinami filozofických kosmologií od Thaleta po Descarta. Výklad
se bude soustředit především na zvláštní vztahy mezi mytologií, filozofií, náboženstvím, teologií, astronomií a
astrologií
Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou hlavní znaky kosmologických představ od antiky do 17.
století. Rozliší jednotlivá stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu
kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí kosmologické představy uvedeného období s jinými filosofickými představami, např. metafyzickými. Analyzují a srovnají kosmologické teorie. Rozpoznají a formulují jejich
předpoklady a důsledky. Shrnou i zhodnotí význam jednotlivých kosmologických představ pro dějiny evropské
kultury. Předpoklady: Absolvování KFI/ASFH a KFI/RNFH.
KFI/DFT
Dějiny a filozofie techniky
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je především uvést studenty do problematiky filosofické reflexe fenoménu techniky a technického
myšlení. Formou přednášek se studenti seznámí se základními fázemi vývoje techniky, především tzv. vědecko
? technických revolucí a související problematikou reflexe člověka v konfrontaci s postupující technizací světa.
Předmět je nabízen též v angličtině.
Způsobilosti: Absolvování předmětu umožní studentovi lepší orientaci
v problematice vztahu technického a přirozeného prostředí člověka. Znalost dějinného pozadí vývoje tohoto
problému včetně zásadních faktorů utváření technického obrazu světa je nezbytná pro pochopení mechanismů
těchto interakcí a jejich relevantnímu posouzení. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/DN
Dějiny náboženství
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o historických formách náboženství.
Formou přednášek boudou studenti uvedeni do problematiky formování jednotlivých tradičních polyteistických
a monoteistických systémů včetně souvisejících témat sektářství a netradičních forem náboženství. Způsobilosti:
Absolvování předmětu vybaví studenta znalostmi dějinné podmíněnosti vývoje základních náboženských systémů
světa. Student se bude orientovat v základních religionistických kategoriích a nabyté znalosti mu umožní případné
další studium religionistické problematiky. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/EKVM
Evropská kultura a východní myšlení
PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou tradičního čínského myšlení
ve vztahu k evropské vědě a filosofii; bude ukázána specifika čínského tradičního myšlení (včetně vědeckého)
obecně a následně v kontrastu k vybraným dílům
a názorům B. Russela a A. N. Whiteheada.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky čínské filosofie a vědeckého
myšlení a jeho specifik v kontrastu k Západu. Student se bude orientovat v názorech různých evropských myslitelů
na čínskou filosofii a vědecké myšlení, bude schopen je posuzovat a hodnotit, vyvozovat vztah mezi specifikou
čínského myšlení a výsledky čínského vědění ve srovnání s evropským přístupem k vědě a jejími výsledky a cíli.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/ELT
Estetika literárního textu
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
63
Mgr. Daniela Blahutková, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Podat základní vhled do problematiky literárního textu, jeho četby a rozboru. Obeznámit studenty sliterárně
estetickým diskurzem 20. století, zejména s koncepcí aktu čtení
kostnické školy recepční estetiky. Osvětlit základní pojmy naratologie tak, aby mohly být pochopeny a uplatněny
v rozborech literárních děl, a poskytnout studentům samostatnou interpretační praxi svýstupy ve společných
debatách.
Způsobilosti: Studenti si osvojí klíčové pojmy literární vědy a estetiky. Teoretické znalosti získané v úvodních
seminářích budou schopni aplikovat na konkrétní literární dílo. Při individuální i společné práci skratšími prózami
si prohloubí schopnost samostatného rozboru textu spřihlédnutím ke specifikům textu literárního.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/EPU
Etika pro učitele
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty pedagogických oborů do problematiky obecné etiky a morální axiologie. Obeznámit studenty s historickým výkladem etických kategorií v etických teoriích. Představit možnosti
praktického využití etických teorií, zejména formování systému hodnot a smyslu života pro potřeby pedagoga.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní etické kategorie a naučí se je používat. Studenti budou schopni
aplikovat získané teoretické znalosti v budoucí pedagogické praxi. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/EST1
KFI/ETH , KFI/ETH1 , KFI/ETIP , KFI/ETP , KFI/ETPR
Estetika 1
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem estetických názorů od antiky po současnost. Vymezit předmět
estetiky. Představit studentům antické, středověké a renesanční pojetí krásy. Uvést studenty do problematiky
estetiky klasicismu a osvícenství. Popsat vývoj estetiky v období německé klasické filozofie a v 19. století. Analyzovat významné estetické proudy 20. století. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout vývoj estetického
myšlení od antiky po současnost. Budou schopni charakterizovat jednotlivá období historie estetiky a také klíčové
koncepce
nejdůležitějších estetiků. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/ES1
KFI/EST2
Estetika 2
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými tradičními estetickými kategoriemi jako je například krása.
Tyto kategorie budou studentům představeny historicko-systematickým způsobem. Studenti budou též seznámeni
s pojmy, se kterými pracuje současná estetika, s pojmy estetický postoj a estetický objekt.
Způsobilosti:
Studenti budou schopni analyzovat klíčové estetické koncepce a zhodnotit jejich význam v průběhu dějin estetiky
a filozofie. Studenti zhodnotí význam jednotlivých estetických kategorií v současné estetice.
V rámci ústní zkoušky student prokáže znalost jednoho díla primární literatury z tohoto seznamu:
- Platón: Symposion;
- Aristoteles: Poetika;
- Augustin: O pořádku;
- G. E. Lessing: Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie;
- F. Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby;
- H. Bergson: Smích.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/ES2
KFI/ETH
Etika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
64
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky morální filozofie a podat přehled problémů obecné etiky.
Představit studentům historický výklad etických teorií, který je předpokladem k analýze možností mravního
poznání, hodnocení a jednání. Vysvětlit studentům základní etické kategorie. Způsobilosti: Studenti se naučí
analyzovat a používat klíčové kategorie etiky. Studenti budou schopni popsat vývoj etiky a uvést do souvislostí
znalosti získané v přednáškách se situacemi z reálného života. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/EPU , KFI/ETH1 , KFI/ETIP , KFI/ETP , KFI/ETPR
KFI/ETIP
Etika
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi, s nimiž pracuje
filosofická etika. Představeny budou vybrané koncepce etiky s přihlédnutím k dějinám
filosofie a také relevantní teorie psychologie morálky. Diskutována budou témata aktuální
etické problematiky (např. ekologická etika). Výklad etických kategorií je doveden k
současným etickým koncepcím a konfrontován s výsledky empirických věd, např. psychologie,
biologie apod. Způsobilosti: Studenti a studentky se obeznámí se základními kategoriemi filosofické
etiky. Rozpoznají jednotlivé způsoby zdůvodnění etiky a identifikují jejich důsledky.
Dále budou znát vlivné psychologické a biologické vysvětlení morálky. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/EPU , KFI/ETH , KFI/ETH1 , KFI/ETP , KFI/ETPR
KFI/ETP
Inženýrská etika
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty inženýrství do předmětu etiky a filosofie hodnot v jejich historickém vývoji i
v současném užití při hodnocení dobra a zla v jednání člověka a společnosti.
Seznámit studenty s profesionálními etikami, profesionálním étosem vědy a etikou inženýra
v modelových situacích inženýrské praxe.Analyzovat etický kodex inženýra.
Seznámit s etikou životního prostředí, podnikatelskou etikou, etikou mediální komunikace.
Způsobilosti: Studenti: Použijí teorii etiky a filosofie hodnot ke kritickému hodnocení vlastní mravní volby a
činů a jejich sociálního zprostředkování.Sestaví vlastní hierarchii hodnot a určí smysl života.
Rozpoznají důsledky neetického a neprofesionálního jednání ve srovnání profesionálních etik
a určí etické následky vědeckých výzkumů v případech porušení profesionálního étosu zneužitím a nepředvídáním
užití vědy.
Aplikují etické kriterium v multikriteriálním hodnocení modelových situací ve vlastní inženýrské
přípravě a praxi.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/EPU , KFI/ETH , KFI/ETH1 , KFI/ETIP , KFI/ETPR
KFI/ETU1
Estetika a teorie umění 1
Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky humanitněvědných oborů estetika a teorie umění.
Vysvětlit základní pojmosloví, metodologii a vzájemný vztah obou disciplín.
Představit studentům základní témata antické, středověké a novověké estetiky a vybrané estetické koncepce 19.
a 20. století.
Způsobilosti: Studenti budou schopni vymezit a správně používat základní pojmy estetiky a
teorie umění. Získají orientaci vdějinách estetiky a budou s to popsat a srovnat významné antické, středověké a
novověké koncepty (po I. Kanta). Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/ETU2
Estetika a teorie umění 2
Prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je představit v návaznosti na látku ETU1 vybraná témata teorie umění s důrazem na problematiku výtvarných oborů a prostřednictvím vybraných uměleckohistorických textů vysvětlit základní pojmy
65
z oblasti teorie výtvarného umění. Studenti budou seznámeni s vývojem teoretické reflexe výtvarného umění od
antiky po 20. století. Způsobilosti: Studenti budou schopni prezentovat a porovnat významné estetické teorie
19. a 20. století. Zapamatují si klíčové osobnosti a témata oboru. Prohloubí si schopnost pracovat sfilozofickými
a uměnovědnými texty. Předpoklady: KFI/ETU1, nebo UUD/ETU1
KFI/EVU1
Estetika výtvarného umění 1
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky estetiky výtvarného umění. Představit studentům
vztah výtvarného umění k jiným druhům umění a ostatním lidským činnostem v antice, středověku, novověku
a současnosti. Seznámit studenty s vývojem filozofických a estetických názorů na výtvarné umění a klasifikaci
jednotlivých uměleckých druhů. Obeznámit studenty s počátky historiografie výtvarného umění a zkoumat problematiku vývoje koncepcí stylu a formy výtvarného díla. Způsobilosti: Studenti se naučí používat základní
estetické pojmy a kategorie. Orientují se v hlavních filozofických a estetických názorech na výtvarné umění.
Naučí se pracovat s filozofickými a uměleckohistorickými texty. Budou schopni rozlišit jednotlivé umělecké žánry
a určit jejich specifika. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/EVU2
Estetika výtvarného umění 2
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Představit studentům problematiku ontologie výtvarného díla. Analyzovat pojmy ”malba”, ”obraz”, ”vrstvy
obrazu”. Seznámit studenty s různými ontologickými teoriemi zabývajících se uměleckým dílem. Vysvětlit pojetí
uměleckého díla jakožto ”nastávání pravdy” a ”otevření světa”. Porovnat recepci výtvarného uměleckého díla
a recepci uměleckých děl ostatních druhů umění. Zkoumat vztah výtvarného umění znázorňovacího a abstraktního. Analyzovat situaci soudobé všeobecné ”estetizace” a vztah této situace k rozvoji konceptuálního umění.
Způsobilosti: Studenti se pokusí odpovědět na základní otázky ontologie výtvarného díla: Co je to umění? Co
dělá umění uměním? Budou schopni analyzovat a porovnat různé filozofické teorie klíčových filozofů umění 20.
století. Naučí se pracovat s filozofickými texty důležitých autorů. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FAU
Filozofie a umění
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je představit studentům vztah mezi filozofií a umění. Ukázat studentům různé souvislostmi
mezi filozofií a uměním, zvláště pak uměním literárním. Uvést konkrétní příklady, jak byla filozofie ovlivněna
literaturou či literatura filozofií.
Způsobilosti: Studenti rozpoznají složitý vztah a vzájemný vliv filozofie a
umění literárního. Studenti na základě studia filozofických i literárních děl uvedou do souvislostí vývoj filozofie
a vývoj literatury. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FAUD
Filozofická analýza uměleckého díla
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Interpretovat umělecká díla na základě interdisciplinárního přístupu a podnětů z různých humanitních
disciplín (axiologie, kulturní a sociální antropologie, ikonologie, estetika či postmoderní myšlení). Analyzovat
konkrétní umělecké dílo a hledat analogie s filozofickými přístupy a formulacemi. Představit filozofické aspekty
uměleckého díla jako obohacující, nikoliv vyčerpávající interpretaci.
Způsobilosti: Studenti se orientují v různých filozofických přístupech k uměleckému dílu. Dokáží použít různé
metody analýzy uměleckého díla (ikonologickou, fenomenologickou, aj.).
Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KFI/FCLO
Filozofie člověka
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty se specifickými rysy filozofie člověka. Uvést studenty do problematiky filozofické antropologie. Představit významné osobnosti filozofické antropologie. Zhodnotit vliv filozofické antropologie na
filozofii 20. století.
Způsobilosti: Studenti budou schopni rozpoznat a charakterizovat hlavní znaky filozofie
člověka a filozofické antropologie. Zapamatují si klíčové osobnosti a pojmy z oblasti filozofické antopologie. Na
66
konkrétních příkladech studenti budou schopni popsat, jak ovlivnila filozofická antopologie filozofické proudy 20.
století. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/FCLA , KFI/FCLU , KFI/FČL , KFI/FIAH , KFI/FIAN
KFI/FD
Filozofie dějin
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky klasické filozofie dějin (po Hegela) jakožto zvláštního fenomenu evropského
moderního myšlení. Seznámit studenty s podmínkami vzniku filozofie dějin. Představit výrazné filozofické koncepce a klíčové osobnosti filozofie dějin. Způsobilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického
a systémového smyslu filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky
významných filozofů, kteří se zabývali tématikou dějin. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/FDP1
KFI/FDP1
Filozofie dějin 1
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky klasické filozofie dějin (po Hegela) jakožto zvláštního fenomenu evropského
moderního myšlení. Seznámit studenty s podmínkami vzniku filozofie dějin. Představit výrazné filozofické koncepce a klíčové osobnosti filozofie dějin. Způsobilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického
a systémového smyslu filosofie dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou důležité myšlenky
významných filozofů, kteří se zabývali tématikou dějin.
Předpoklady: Podmiňujícím předmětem je KFI/SFH.
Vylučující předměty:
KFI/FD
KFI/FDP2
Filozofie dějin 2
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky materiálních filosofií dějin 19. století a hlavních kritik filosofie dějin.
Seznámit studenty se vztahem konjunktury kritiky filozofie dějin a kritiky totalitarismu. Představit výrazné
filozofické koncepce a klíčové osobnosti postklasické filosofie dějin a díla kritiků filosofie dějin.
Způsobilosti: Studenti se naučí vyložit hlavní interpretace historického a systémového smyslu postklasické filosofie
dějin a správně používat klíčové pojmy z filozofie dějin. Shrnou
důležité myšlenky významných filozofů, kteří se zabývali tématikou filosofie dějin a kritikou filosofie dějin.
Předpoklady: Podmiňujícím předmětem je KFI/SFH.
Vylučující předměty:
KFI/FD
KFI/FFV
Filozofie výchovy
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s přístupy k problematice výchovy v jednotlivých historických obdobích, od starověkého
Řecka až do současnosti. Zaměření se na paradigmata konkrétních období. Přiblížení základních tezí teorie
výchovy v řecké společnosti (Sokrates, Platon, Aristoteles?). Specifika přístupů k výchově ve středověkém myšlení
(Augustinus, Abelard, Tomáš Akvinský, Maimonides?), v renesanci (Dante, Rabelais, Luther, Machiavelli?),
v novověku (Descartes, Hobbes, Locke, Hume, Leibniz, Rousseau, Kant?). Pohled na filosofii výchovy ve 20.
století (Scheler, Nietzsche, Dewey, Buber, Masaryk, Patočka?). Analýza filosofických pohledů na soudobé směry
zabývající se výchovou a vzděláváním (behaviorismus, psychoanalýza, gestaltismus, vývojová a humanistická
psychologie, kognitivní psychologie?).
Způsobilosti: Studenti získají ucelený přehled o přístupech k teoriím
výchovy a vzdělávání v jednotlivých obdobích vývoje ”západní společnosti” a jejich reflexi z filosofického hlediska.
Seznámí se také s myšlenkami předních autorit zabývajících se otázkami filosofie výchovy. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty
KFI/FJAZ
Filozofie jazyka
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
67
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do filozofie jazyka a seznámit je s hlavními teoriemi významu. Analyzovat filozofické problémy jako problémy jazyka. Vyložit základní odbornou terminologii a představit nejvlivnější myslitele analytické
a post-analytické filozofické tradice. Ukázat studentům, že jazyk je sice základním prostředkem, jejž každodenně
používají při dorozumívání s ostatními a při orientaci ve světě, nicméně jeho podstata a mnohé principy fungování
zůstávají nesamozřejmé a podivuhodné.
Způsobilosti: Absolventi kurzu se budou orientovat v základních koncepcích filozofie jazyka a budou obeznámeni s jejími klíčovými představiteli. Osvojí si metodu logicko-sémantické analýzy jazyka a budou připraveni k
vlastní filozofické reflexi smysluplnosti toho, co oni i ostatní říkají, když jazyk používají. Předpoklady: Žádné
podmiňující předměty.
KFI/FK
Filozofie komunikace
PhDr. Jana Černá, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do základů problematiky filosofického pohledu na komunikaci ve vztahu k lidskému bytí.
Zkoumání a hodnocení problémů komunikace v dílech K. Jaspera, M. Bubera, M. Bachtina, F. M. Dostojevského,
J. Ortegy de Gassete, A. Camuse a dalších. Fenomén hry ve filosofii komunikace (E. Fink, H. Gadamer), fenomén
smrti ve filosofii M. Heideggera a A. Camuse. Láska a bytí člověka (V. Solovjev, J. P. Sartre, E. Fromm, S. Freud).
Problémy komunikace v analytické filosofii.
Způsobilosti: Studenti budou schopni reflektovat základní problémy vztahu lidského bytí a komunikace.
Naučí se používat základní filosofické termíny používané v této tématice. Prozkoumají, zhodnotí a naučí se dávat
do souvislostí myšlenky zásadních myslitelů, kteří se filosofií komunikace ve svých dílech zabývají.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FMPV
Filozofie a metodologie přírodních věd
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky filozofického pohledu na přírodní vědy. Představí si
základní díla a myšlenky filozofů zabývajících se tímto tématem. Prozkoumají a zhodnotí roli filozofie v oblasti
přírodních věd. Předmět je možné studovat také v anglickém jazyce.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit vztah mezi filozofií a přírodními vědami. Budou
seznámeni se základními metodami a myšlenkovými systémy, které jsou nebo byly v oblasti filosofie a metodologie
přírodních věd používány. Naučí se také pracovat s odbornými termíny potřebnými k porozumění daného tématu.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FN
Fenomenologie náboženství
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky fenomenologie náboženství. Představí a zhodnotí
si základní náboženské jevy a jejich význam. Seznámí se s některými posvátnými knihami a texty judaismu,
křesťanství a islámu. Zaměří se také na studium zásadních moderních teologických metod.
Způsobilosti: Studenti budou seznámeni se základními jevy v náboženství a s jejich významem. Budou schopni
shrnout základní posvátné texty judaismu, křesťanství a islámu. Seznámí se s historickým vývojem těchto náboženství. Uvedou do souvislostí některé moderní teologické metody.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FNB
Filozofie náboženství
Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem filozofie náboženství. Představit hlavní prvky jednotlivých
období, od prvních myšlenek filozofie náboženství v antice, přes středověké názory církevních otců, až po současné
systémy zabývající se touto tématikou. Zaměří se také na novodobé myšlenky filozofie náboženství v českém
prostředí. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní prvky jednotlivých historických
období vývoje filozofie náboženství. Uvedou do souvislostí významné texty týkající se tohoto tématu a prostudují
68
zásadní myšlenky autorů, jejichž díla přispěla k rozvoji filozofie náboženství.
předměty.
KFI/FPJ
Filozofie přirozeného jazyka
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
Předpoklady: Žádné podmiňující
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je představit studentům základní teoretické a metodologické otázky filozofie lingvistiky.
Nastínit dějinný vývoj lingvistiky, jeho specifika v různých historických obdobích a filozofické pohledy na tuto
problematiku. Představení a zhodnocení základních myšlenkových systémů a tezí zabývajících se filozofií jazyka.
Zhodnocení díla některých předních myslitelů, kteří ovlivnili vývoj filozofie lingvistiky. Předmět je vyučován v
angličtině.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní otázky filozofie lingvistiky. Seznámí se s
historickým vývojem lingvistiky a s filozofickými pohledy v různých obdobích. Uvedou do souvislostí jednotlivé
základní myšlenkové systémy a teze zabývající se touto problematikou. Prozkoumají zásadní díla významných
autorů spojených s filozofií jazyka.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FRP
Filozofická reflexe přírody
PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s filozofickým pohledem na problematiku přírody. Představit
jednotlivá období ve vývoji názorů na přírodu v rámci evropského myšlení. Zhodnotit nejvýznamnější myšlenky
a systémy (včetně jejich autorů) týkající se filosofických názorů na přírodu.
Způsobilosti: Studenti budou
schopni shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se filosofické reflexe přírody. Uvedou do souvislostí myšlenky nejvýznamnějších autorit zabývajících se touto problematikou a zhodnotí převládající názory na přírodu
v historických obdobích. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FSL
Filozofie a světová literatura
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky filozofických interpretací významných děl světové literatury. Představení některých zásadních literárních děl od starověku po současnost a na jejich příkladech ukázání
některých filozofických pohledů na ”krásnou literaturu”.
Způsobilosti: Studenti získají základní představu o vývoji vztahu filozofie a ”krásné literatury” v průběhu dějin. Uvedou do souvislostí a zhodnotí filozofický pohled na některá významná literární díla, od antiky až po
současnost. Představí si také některé teoretické teze a myšlenky spojené s filozofickou reflexí literárního díla.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FT
Filmová tvorba
Mgr. Jan Kastner
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět doplňuje kreativní blok; studenta vede k prohlubování schopnosti vnímat a interpretovat umělecká
díla. Opakovaný zápis předmětu je možný, nejvýše však pětkrát.
Způsobilosti: Bude rozvinuta studentova
znalost problematiky filmové tvorby v rámci světové kinematografie. Student bude schopen shrnout a zhodnotit
konkrétní film a jeho prvky jakožto osobité umělecké dílo. Seznámí se s tvorbou některých významných světových
režisérů. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FV1
Filozofie vědy 1
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je přiblížit studentům základní problémy filozofie vědy. Představit jim filozofické pohledy
na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z
filozofického hlediska zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie vědy.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí
si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a
69
systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat se základními odbornými
pojmy filozofie vědy. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/FV2
Filozofie vědy 2
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je rozvinout přehled a znalosti studentů týkající se filozofie vědy. Předmět je zaměřen
především na problémy filozofie vědy 20. století, na přiblížení nejvýznamnějších teoretických systémů, jejich
představitelů a na jejich hlavní myšlenky a teze. Uvede studenty do problematiky současného postavení filozofie
vědy v rámci dálších humanitních věd.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy 20. století.
Uvedou do souvislostí významné filozofické pohledy na vědu, seznámí se s nejvýraznějšími osobnostmi filozofie
vědy 20. století a s jejich názory a myšlenkami.
Předpoklady: Podmiňujícím předmětem je KFI/FV1.
KFI/FV3
Filozofie vědy 3
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky hodnocení a reflektování vědy a techniky. Představit vědu
z různých perspektiv, od filozofie vědy, přes historii, psychologii a sociologii vědy až po logiku vědy. Způsobilosti: Studenti budou schopni vysvětlit klíčové postupy pro hodnocení vědy. Budou moci uvést do souvislosti
různé perspektivy pohledu na vědy humanitní i přírodní. Naučí se používat odborné termíny z oblasti teorie a
metodologie vědy a techniky. Předpoklady: Podmiňujícím předmětem jsou KFI/FV1 a KFI/FV2.
KFI/FZG
Filozofie a zkušenost gestaltu
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurs trénuje čtení a diskusi zajímavých filozofických a psychologických textů tak, aby jim studenti porozuměli ve vlastní přítomné zkušenosti a s využitím principů gestalt psychologie a gestalt terapie, a to pro studium
i pro život. Studenti se seznámí s principy gestaltového přístupu v psychologii a využijí je k většímu porozumění
sdělením textů i sobě samým. S využitím gestaltu si osvojí základní principy kontaktu, komunikace a sdílení
myšlenek i pocitů; ve vlastní zkušenosti prozkoumají jejich různé role. Kurs respektuje individuální odlišnost
studentů, vyžaduje však určitou ochotu k sebereflexi. Pro dostatečnou efektivitu je maximální počet účastníků
jednoho kursu omezen na dvacet. Účast je nutná v prezenční formě, pro kombinované studenty případně formou
soustředění. Celkovým cílem kursu je zvýšení vědomé práce s texty i s vlastními myšlenkami a pocity, a rovněž
zlepšení komunikačních dovedností studentů, potřebných mj. pro úspěšné uplatnění znalostí u zkoušek z filozofie.
Způsobilosti: Studenti si osvojí některé důležité filozofické poznatky a metody ve spojení s reflexí vlastního procesu myšlení a učení. Seznámí se se základními principy gestaltu. Získají základní přístup ke zkoumání procesů
vlastního poznávání a myšlení. Zreflektují efekt kursu v jejich osobním rozvoji. Předpoklady: Doporučuje se
před tímto seminářem absolvování předmětu KFI/IFT (není podmínkou).
KFI/IFT
Interpretace filozofického textu
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti interpretace filozofického textu, které studenti získali v
předešlém studiu. Procvičit orientaci v textu, analýzu textu, formulaci jeho výkladu atd. Osvojení metody vytváření pojmových map pro zpracování a výklad obsahu textu. Trénink praktických dovedností studentů a diskuze
o vlastních filozofických problémech. Způsobilosti: Studenti naváží na svoje znalosti a schopnosti interpretace
filozofického textu a prostřednictvím praktických cvičení je dále prohloubí. Budou schopni se orientovat v textu,
provést jeho analýzu i zformulovat co nejlépe jeho výklad. Při praktických cvičeních a debatách prohloubí svoje
filozofické myšlení nad konkrétním problémem.
Předpoklady: Úspěšné absolvování seminářů KFI/FSP nebo KFI/SFH a KFI/ÚSH.
Vylučující předměty:
KFI/IFTT
KFI/IV
Vědecké informace
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
70
PhDr. Miloslava Faitová
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem je naučit studenty vyhledávat, získávat a zpracovávat informace potřebné pro jejich studium, profesní
praxi a případnou další vědeckou činnost, a to v tištěné i elektronické formě. Studenti získají základy informační
gramotnosti v souladu se standardy, definovanými odbornou komisí pro informační vzdělání a informační gramotnost na vysokých školách (IVIG).
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní
problémy vyhledávání, získávání a zpracovávání vědeckých informací v tištěné i elektronické formě. Celkově se
naučí pracovat s informačními systémy v rozsahu vysokoškolských standardů. Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KFI/KRKE
Křesťanské kořeny Evropy
Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům základy problematiky křesťanských církví v Evropě. Vliv
křesťanství na formování evropské identity. Představit Evropu v předkřesťanském období a v období christianizace. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími křesťanskými tématy, problémy, názorovými proudy, osobnostmi
atd, které ovlivnily tvář Evropy v různých historických obdobích. Rozkol mezi západní a východní větví křesťanství a jejich rozdílné rysy. Vliv křesťanství na evropské umění, vědu a filozofii v jednotlivých historických
obdobích.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy a historická fakta spojená s křesťanstvím v Evropě. Prostudují předkřesťanské období v Evropě a následné období christianizace Evropy. Zaměří se
převážně na vliv křesťanství na podobu Evropy v jednotlivých historických obdobích a na vliv křesťanství při
utváření evropské identity. Zhodnotí nejvýznamnější historické události, problémy, témata či myšlenky spojené
s křesťanskými kořeny Evropy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/KRST1
Křesťanství v životě Evropy 1
Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky křesťanství v evropském historickém
kontextu. Představit jim vývoj křesťanství v jednotlivých částech Evropy od počátků jeho formování až po
novověk a jeho vliv na formování Evropy a hledání její identity. Hlouběji se zaměřuje se na některé velmi
významné historické události a myšlenkové proudy spojené s křesťanstvím (např. schizma východního západního
křesťanství, reformace a protireformace, úloha křesťanství ve formování umění, vedy a filozofie atd.).
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy křesťanství v evropském historickém
kontextu. Vytvoří si předhled zásadních událostí, osobností a myšlenek spojených s křesťantvím, které významně
zasáhly do života Evropy. Představí si postoj a podmínky pro křesťanství v jednotlivých oblastech Evropy,
speciálně se zaměří na rozdíly mezi pojetím křesťanství na Západě a na Východě Evropy. Hlouběji prozkoumají
některé z nejvýznamnějších událostí a názorů spojených s křesťantvím, které ovlivnily formování Evropy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/KRST2
Křesťanství v životě Evropy 2
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky proměn postavení křesťanství v evropské
kultuře v období od konce 18. století do století 20. Představit křesťanství v kontextu průmyslové, sociální a
vědecké revoluce. Prozkoumat vztah mezi křesťanstvím a státními a politickými hnutími a organizacemi v tomto
období. Seznámit se s postavením křesťanství a křesťanské etiky během světových válek a v podmínkách studené
války. Přiblížit stav křesťanství v současné Evropě.
Způsobilosti: Studenti si vytvoří přehled základních faktů a myšlenkových proměn spojených s křesťanstvím,
které zásadním způsobem ovlivňovaly život v Evropě v období od konce 18. století do století 20. Prozkoumají
vztah křesťanských církví a jednotlivých státních a politických hnutí a organizací. Zhodnotí funkci a postavení
křesťanských církví během světových válek a v podmínkách studené války. Přiblíží si stav křesťanství v rámci
současné Evropy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/KSK
Kultura společenské komunikace
2 kr.
Zp
71
PhDr. Ivan Koutecký, CSc.
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky společenské komunikace. Zhodnotit svoje
i cizí schopnosti a charakterové vlastnosti v komunikaci. Představit si zásady a etiku účinného a taktního jednání.
Představit studentům různé způsoby komunikace a jejich účinky. Prozkoumat způsoby a dopad komunikace v
různých životních situacích. Seznámit studenty se zásadami moderní rétoriky, přednesu mluveného projevu a
také s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky. Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a
vysvětlit základní problémy týkající společenské komunikace. Porovnají svoje i cizí schoponosti, temperament a
charakterové vlastnosti v komunikaci. Zhodnotí různé způsoby komunikace a jejich účinek. Prozkoumají způsoby,
rizika a dopady komunikace v různých životních situacích. Seznámi se se zásadami moderní rétoriky, mluveného
projevu a s efektivními jazykovými a mimojazykovými prostředky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/KTV
Komunikace a tvořivost
PhDr. Marie Rozlozsníková
3 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do základů problematiky tvorby v jednotlivých médiích (tisk,
rozhlas, televize, reklama), do metod redakční práce a vnitřní organizace médií veřejnosprávních i soukromých.
Představit specifika práce editora, tiskového mluvčího či obecnější charakteristika novináře. Popis některých
žurnalistických žánrů.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy tvorby v jednotlivých médiích, metody redakční práce a vnitřní organizace veřejnosprávních i soukromých médií. Vytvoří si obecný obraz vlastností
a schopností nutných pro práci novináře, editora či tiskového mluvčího. Představí si některé žurnalistické žánry
a v praktických cvičeních si procvičí vlastní tvorbu.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/LOGH
Logika
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy klasické logiky, a to jak moderní tak i tradiční. Představit základní metody zjišťování pravdivostních podmínek formulí a ověřování platnosti úsudků ve výrokové a
predikátové logice. Ukázat postup formalizace vět přirozeného jazyka do jazyka formalizovaného.
Způsobilosti: Studenti se naučí používat základní pojmy formální logiky. Dokážou odvodit platnost úsudku ve výrokové
a predikátové logice. Vysvětlí použití Aristotelské logiky. Formalizují věty přirozeného jazyka v jazyce predikátové logiky. Rozpoznají a dokážou vytvořit adekvátní definice. Popíšou některé systémy neklasických logik.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/MFM
Moderní filozofické myšlení
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních
filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické
proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
Způsobilosti: Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století.
Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a
zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/MFMP , KFI/MFMS
KFI/MFMP
Moderní filozofické myšlení
PhDr. Martin Profant, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky moderního filozofického myšlení. Přiblížení zásadních
filozofických názorů a proudů v období od 18. do počátku 20. století. Zaměření se na jednotlivé filozofické
proudy a na jejich hlavní představitele. Prozkoumání hlavních myšlenek filozofických systémů těchto myslitelů.
72
Způsobilosti: Studenti získají představu o stavu filosofického myšlení v období od 18. století do počátku 20. století.
Budou schopni shrnout a zhodnotit nejvýznanější proudy formující moderní filozofické myšlení. Představí si a
zhodnotí zásadní filozofické osobnosti tohoto období a jejich dílo a hlavní myšlenky.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/MFM , KFI/MFMS
KFI/NFV1
Filozofie vědy 1
Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je rozvinout studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoje. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory,
kteří z filozofického hlediska zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily vývoj filozofie
vědy. Předmět je určen studentům magisterského studijního oboru Analytická filozofie a filozofie vědy na FF.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy. Představí
si filozofické pohledy na vědu v jednotlivých obdobích historického vývoj. Uvedou do souvislostí myšlenky a
systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie
vědy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/NFV2
Filozofie vědy 2
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti problematiky filozofie vědy. Představit jim filozofické
pohledy na vědu ve 20. století. Seznámit studenty s nejvýznamnějšími autory, kteří z filozofického hlediska
zkoumali vědu a zhodnotit zásadní myšlenky a teze, které ovlivnily filozofii vědy 20. století. Předmět je určen
studentům magisterského oboru Analytická filozofie a filozofie vědy na FF.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy, a to
především ve 20. století. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy
na vědu ve 20. století. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii
vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/OEA1
Ohniska evropské architektury 1
Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky evropské architektury. Představit jim konkrétní
evropské regiony a města, jejich specifický architektonický projev a nejvýznamnější stavby. Zaměří se především
na přesuny architektonických prvků mezi jednotlivými regiony v průběhu dějin (od starověku po renesanci). Dále
prezentuje architekturu v širším kontextu společenských a kulturních souvislostí a zaměří se také na urbanismus
jako zásadní formotvorný činitel evropské kulturní krajiny. Součástí seminářů je jedna jedna povinná celodenní
exkurze.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy evropské architektury. Seznámí se se
specifiky konkrétních evropských regionů a měst, v nichž si vytýčí nejvýznamnější stavby a jejich architekronické
prvky. Vytvoří si přehled vývoje evropské architektury od starověku po renesanci, přičemž se zaměří především
na přenos základních architektonických prvků mezi jednotlivými regiony. Prozkoumají také architekturu v širším
kontextu společenských a kulturních souvislostí a její vliv na život v Evropě v jednotlivých historických obdobích.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/OEA2
Ohniska evropské architektury 2
Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem práce je uvést studenty do problematiky novověké, moderní a současné architektury v evropském prostředí. Kurz obsahově navazuje na předmět KFI/OEA1. Představí studentům konkrétní místa, regiony a města,
která představují zásadní ohniska evropské architektury v sledovaných historických obdobích. Speciální pozornost bude věnována tématům, pro něž je příznačný výrazný přínos české architektury (barokní gotika, kubismus,
73
funkcionalismus atd.). Semináře jsou realizovány jako dvě celodenní exkurze do Prahy a jedno kolokvium, kde
budou prezentovány studentské písemné práce.
Způsobilosti: Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy týkající se novověké, moderní a
současné architektury v evropském prostředí. Představí si konkrétní regiony a města, která výrazně ovlivnila
evropskou architekturu ve sledovaných obdobích. Na konkrétních případech si ukáží významné prvky jednotlivých
architektonických slohů. Seznámí se s tématy, pro něž je přízný výrazný přínos české architektury (barokní gotika,
kubismus, funkcionlismus atd.). V rámci dvou exkurzí do Prahy si představí některé z nejvýznamnějších staveb
a v reálu si ukáží jednotlivé architektonické prvky.
Předpoklady: Absolvování KFI/OEA1.
KFI/OSF
Osobnosti české filozofie
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do základů problematiky české filozofie. Poskytnout jim stručný přehled vývoje české filozofie. Představit hlavní osobnosti české filozofie, jejich zásadní díla a myšlenky. Uvést do
souvislostí jejich vliv na českou kulturu a postavení české filozofie v rámci evropského myšlení. Způsobilosti:
Studenti budou schopni shrnout a vysvětlit základní problémy české filozofie. Seznámí se s nejvýznamnějšími
osobnostmi, které ovlivnily českou (v některých případech) i evropskou filozofii. Prozkoumají jejich zásadní díla,
jejich teoretické systémy a myšlenky. Srovnají postavení české filozofie v rámci české kultury a také v rámci
evropského myšlení.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/PCK
Prameny české kultury
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vyložit studentům základní etapy utváření české kultury od příchodu Slovanů na naše území, typologii a
vývojové etapy kultury. Představit studentům historické kořeny slovanské kultury v souvislosti s křesťanstvím
se zaměřením na lidové svátky a zvyky včetně jejich transformace vlivem křesťanství, počátky české státnosti v
souvislosti s křesťanstvím a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v Čechách. Způsobilosti: Studenti budou schopni vymezit a popsat základní etapy vývoje české kultury a její typologii od příchodu
Slovanů na naše území. Určit historické kořeny slovanské kultury a vysvětlit vliv křesťanství na proměny lidových
svátků a zvyků, na formování české státnosti a vliv reformačního a protireformačního hnutí na kulturní vývoj v
Čechách. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/PP1
Posvátný prostor 1
Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kursu je přiblížit studentům fenomén genius loci. Vyložit tato témata: posvátné a profánní jako
dvě modality bytí ve světě; místo jako theofanie; posvátný čas a prostor v archaických kulturách; architektura
jako vyjádření posvátného: antika, judaismus, křesťanství; teologické podněty v architektuře; slohové prostředky
vyjadřující sakrální určení stavby.
Způsobilosti: Studenti získají zkušenost s geniem loci vybraných míst.
Pochopí rozdíl mezi profánní a sakrální rovinou. Vysvětlí teologické podněty u vybraných staveb a popíší slohové
prostředky vyjadřující sakrální určení stavby. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/PP2
Posvátný prostor 2
Mgr. Eva Mušková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je rozšířit znalosti získané v kurzu KFI/PP1. Sleduje novodobé dějiny chápání posvátného
prostoru a jeho formování prostřednictvím architektonických děl v Evropě a posléze euro-americké civilizaci.
Pozornost je věnována rovněž českému prostředí, zejména v období vrcholného baroka. Závěr kursu reflektuje
současnou situaci. Semináře jsou realizovány ve formě dvou celodenních exkurzí do Prahy.
Způsobilosti: Studenti rozšíří své znalosti z kurzu KFI/PP1 především o novodobé a současné chápání posvátného
prostoru. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/RAR
Rozum a racionalita
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
74
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Představit kritiku totalizujícího rozumu a jeho subjektu, odmítnutí teorie, reprezentace, znaku a ideje
pravdy v poslední třetině 20. století. Vyložit vybrané koncepce a základní pojmy.
Způsobilosti: Student
bude schopen vysvětlit a interpretovat probírané koncepce obhájců i odpůrců rozumu. Srovná sociologickou a
filozofickou dimenzi modernismu a postmodernismu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/REL
Religionistika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět je určen především studentům FF - oboru Humanistika.
Cílem kurzu je rozvinout znalosti studentů z předmětu Dějiny náboženství (KFI/DNB). Uvést studenty do problematiky tématu ?Člověk a náboženství?. Představit specifika předmětu religionistiky a pojem náboženství jako
religionistický problém. Zorientovat studenty v dalších religionistických disciplínách: filozofii náboženství, sociologii náboženství a psychologii náboženství. Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat specifika předmětu
zkoumání religionistiky a vymezit pojem náboženství z pohledu religionistiky, znát základní problémy tématu
?Člověk a náboženství?, prezentovat znalosti o dalších religionistických disciplínách: filozofii náboženství, sociologii náboženství a psychologii náboženství. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/REP
Religionistika pro právníky
Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout základní informaci o křesťanství u nás. Podat krátký přehled křesťanských dějin s důrazem
na otázky vstupu křesťanství do slovanského prostředí českých zemí a utváření slovanské křesťanské tradice
(sv. Václav a sv. Vojtěch), období reformace a osvícenství. Vyložit náboženskou problematiku přelomu 19. a 20.
století. Uvést studenty do současného stavu církví a náboženských společností v ČR. Představit netradiční směry
náboženství u nás a církevní právo. Způsobilosti: Studenti budou schopni popsat vývoj křesťanství v českých
zemích a vysvětlit formování slovanské křesťanské tradice od počátků přes období reformace a osvícenství. Budou
schopni prezentovat základní náboženské problémy přelomu 19. a 20. století, orientovat se v současném stavu
církví a náboženských společností, netradičních náboženstvích a církevním právu na území ČR. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty.
KFI/RNFH
Renesanční a novověká filozofie
PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční, raně novověké a osvícenské filosofii. Způsobilosti:
Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance, raného novověku a osvícenství. Rozliší jednotlivá
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále
uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a srovnají filosofická
stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují
předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby a shrnou i zhodnotí
jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/RNFP , KFI/RNFS
KFI/RNFP
Renesanční a novověká filozofie
PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kursu je poskytnout základní přehled o renesanční, raně novověké a osvícenské filosofii.
Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické proudy renesance, raného novověku a osvícenství.
Rozliší jednotlivá stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje a myšlenky uvedeného období. Analyzují a
srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury. Díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek renesanční, raně novověké a osvícenské doby
a shrnou i zhodnotí jejich význam pro dějiny evropské kultury. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/RNFH , KFI/RNFS
KFI/SHFA
Historie a filozofie fyziky
2 kr.
Zp
75
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do některých problémů z dějin fyziky na základě interpretace klasických prací
významných představitelů evropské astronomie a fyziky (Ptolemaios, Koperník, Kepler, Bruno, Galileo, Kant,
Fridman; Aristoteles, Descartes, Newton, Laplace, Einstein, Born, Bohr, Heisenberg). Způsobilosti: Studenti
budou schopni interpretovat a diskutovat vybrané texty z oblasti fyziky.
Předpoklady: Žádné podmiňující
předměty.
KFI/SHFB
Historie a filozofie biologie
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do některých problémů z dějin biologie na základě interpretace klasických
prací významných představitelů evropské biologie (Aristoteles, Lamarck, Cuvier, Darwin, Mendel, Lorenz, Vernadskij). Způsobilosti: Studenti budou znát základní terminologii biologie a budou schopni číst s porozuměním
a iterpretovat klasické texty představitelů evropské biologie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/SHFCH
Historie a filozofie chemie
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Cíle: Cílem kurzu je uvést studenty do některých problémů z dějin chemie na základě interpretace klasických prací
významných představitelů evropské chemie (Paracelsus, Stahl, Boyle, Dalton, Lavoisier, Meyer, Mendelejev).
Způsobilosti: Studenti interpretují vybraná díla významných představitelů evropské chemie.
Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty.
KFI/SHFM1
Historie a filozofie matematiky 1
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
Cíle: Uvést studenty do vybraných témat historie a filozofie matematiky. Způsobilosti: Studenti budou schopni
interpretovat a diskutovat vybrané dobové matematické texty. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/SHFM2
Historie a filozofie matematiky 2
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
Cíle: Uvést studenty do vybraných témat historie a filozofie matematiky. Předmět není nabízený každý akademický rok.
Způsobilosti: Studenti budou schopni interpretovat a diskutovat vybrané dobové matematické
texty. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/STK
Spirituální tradice křesťanského Západu
Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s duchovní tradicí křesťanského západu.
Způsobilosti: Studenti budou schopni presentovat své znalosti duchovní tradice křesťanského západu.
klady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/TAR
Teorie argumentace
PhDr. Jan Svatek
Předpo-
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do teorie argumentace a vybavit je schopností logické argumentace. Způsobilosti: Studenti
budou schopni definovat základní pojmy teorie argumentace, vysvětlit a aplikovat principy správné argumentace
a rozpoznat chybnou argumentaci. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/UDE
Úvod do epistemologie
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
76
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kurzu je nahlédnout tradiční přístupy k poznání, problémy moderní epistemologie a teorie pravdy.
Zaměřuje se na problematiku víry a rozumu, mysli, vědomí a mozku. Položena bude otázka apriorního vědění.
Diskutován bude problém demarkace v dějinách a moderní epistemologii.
Kurz se bude věnovat také otázce racionality v odlišných kulturních, historických a hodnotových kontextech.
Způsobilosti: Student získá ucelený přehled o tradičních přístupech k poznání. Zaměří se na problémy moderní
epistemologie, na vztah víry a rozumu a otázky mysli, vědomí a mozku. Dále bude student řešit palčivé otázky
demarkace v dějinném i moderním epistemologickém rámci.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/UDF
Úvod do filozofie
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem kursu je poskytnout úvod do filosofie a představit základní filosofické kategorie a pojmy. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíší základní filosofické proudy od antiky po současnost. Rozliší jednotlivá filosofická
stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si,
popíšou a vymezí základní filosofické kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do souvislosti filosofické
postoje různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály. Shrnou i zhodnotí
jejich význam pro studium historie. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/FFIL , KFI/SFH , KFI/ZF
KFI/UJ
Úvod do jazykovědy
Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do studia jazykovědy, vyložit její základní pojmy, metody, předmět a hlavní témata, její
vývoj jako vědní disciplíny a vztah k ostatním oborům.
Způsobilosti: Studenti budou schopni definovat
základní pojmy a předmět lingvistiky, její postavení vůči ostatním vědám. Pochopí jazyk jako systém a vysvětlí
jeho roviny. Srovnají různé typologie jazyka. Podají přehled vývoje lingvistiky jako vědního oboru včetně vývoje
české lingvistiky. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/ZJ
KFI/VFU
Východní filozofie a umění
PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou souvislosti filozoficko-náboženského myšlení
a umění v zemích Východu (Indie, Tibet, Čína, Japonsko). Budou představeny myšlenkové systémy ve vazbě na
utváření tvarosloví jednotlivých uměleckých druhů, což umožní pochopení jejich specifik
v daných zemích. Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky závislosti
umělecké tvorby na světonázoru jednotlivých zmíněných zemí. Studenti: formulují a rozlišují základní charakteristiky kulturních zvláštností daných společností, aplikují analýzu specifik konkrétního myšlenkového systému
k postižení a zdůraznění specifik konkrétního uměleckého díla a predikují jeho utváření v základních rysech.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/VFZ
Východní filozofické myšlení a Západ
PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je seznámení s možností srovnání filozofie a náboženství Západu
a Dálného východu; kurz seznámí s rozdílnými, podobnými a shodnými myšlenkami a vzájemnými vlivy. Uvede
různé úhly pohledů na toto srovnání.
Způsobilosti: Absolvování kurzu vede k získání základního vhledu do problematiky východního způsobu myšlení
a jeho specifik v kontrastu k Západu. Student bude vybaven metodikou srovnávacího studia, schopností rozlišit
a definovat základní myšlenky jednotlivých systémů Východu, objevovat
a rozkrývat hlubší a širší dimenze a vztahy myšlenkových systémů, zkoumat a posuzovat jejich odlišnosti nebo
souvislosti, argumentovat v prospěch různých stanovisek. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/VK
Věda a kultura
3 kr.
Zk
77
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
Cíle: Student se zaměří na analýzu vztahu vědy a dobové kultury v rámci historického vývoje společnosti.
Způsobilosti: Student bude schopen zasadit vědecký vývoj do kulturního kontextu daného období. Získá ucelený
přehled kulturního a vědeckého vývoje v období od Antiky po 20. století.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/VTHB
Dějiny vědy a techniky
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.
Cíle: Kurz je určen pro studenty bakalářského oboru historie na FF.
Představit studentům reflexi vědy (povaha, místo v kultuře, metodologie) a její dějiny v rámci jednotlivých etap
- starověké základy, přínos antiky, středověké pojetí, zrození moderní vědy, vědecká revoluce, současnost).
Způsobilosti: Studenti budou schopni vyložit základní etapy vývoje vědy a vztah vědy k ostatním oblastem
lidského poznání. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KFI/VTCHB
Dějiny vědy a techniky v českých zemích
Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Kurz je určen pro studenty bakalářského oboru historie na FF.
Vyložit vývoj přírodních věd a technického myšlení na území ČR od 14. století do poloviny 20. století evropském
kontextu se zaměřením na osobnosti české vědecké komunity. Pozornost bude věnována vědeckým institucím a
univerzitnímu bádání.
Způsobilosti: Studenti budou schopni presentovat vývoj přírodních věd a technického myšlení na našem území
od 14. století do poloviny 20. století. Vysvětlí přínos probíraných osobností k rozvoji české vědy. Předpoklady:
Žádné podmiňující předměty.
KFI/ZF
Základy filozofie
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Co je filozofie. Filozofie bytí. Filozofie ducha. Filozofie a poznání. Filozofie a věda. Filozofický, náboženský
a vědecký obraz světa. Filozofie člověka. Člověk v dějinách, otázka lidské svobody. Bůh a člověk. Filozofie o
smyslu života, životě a smrti. Současná filozofie. Způsobilosti: Studenti vymezí a popíšou základní filosofické
proudy od antiky po současnost. Rozliší
jednotlivá filosofická stanoviska a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu,
sociálnímu a kulturnímu kontextu. Zapamatují si, popíšou a vymezí základní filosofické
kategorie a pojmy. Studenti dále srovnají a uvedou do souvislosti filosofické postoje
různých proudů a autorů. Analyzují a srovnají různá filosofická stanoviska a ideály.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
Vylučující předměty:
KFI/FFIL , KFI/SFH , KFI/UDF
78
15
KFP-Katedra finančního práva a národního hospodářství
KFP/AECTL
Evropské a české daňové právo
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět vyučovaný v angličtině studenty seznámí se základy harmonizace evropského práva a českým
daňovým právem v evropském kontextu.
Způsobilosti: Studenti:
- popíší základní typy daní, jejich systém a klasifikaci
- vysvětlí princip DPH a popíší postup její harmonizace v rámci EU
- porovnají daňové systémy států EU
- shrnou výhody a nevýhody postupného sbližování daňových systémů
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou daňovou problematiku do souvislosti evropské integrace
- orientuje se v legislativě EU v oblasti daní a v judikatuře ESD v této oblasti
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) oblasti daňové harmonizace
- predikují další vývoj sbližování daní
- posoudí klady a zápory systému české daňové legislativy a právní úpravy daní ostatních členských států EU
(kurz je určen mj. pro studnety programu ERASMUS přijíždějící z ostatních členských států EU)
Předpoklady: Znalost angličtiny (B1), základní právní pojmy, základy ekonomie.
KFP/AEEI
Právní aspekty evr. hosp. integrace
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů integrace v rámci
EU, umožnit jim posoudit výhodnost jednotlivých procesů z hlediska současných i nově přistupujících států.
Zlepšit jazykové schopnosti studentů (předmět je vyučován v angličtině). Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy evropské ekonomické integrace i integrace obecně
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování celní unie
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (původní, nové členské státy) ve vztahu jednotlivým hospodářským politikám EU
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou politiku
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou do souvislosti rozšiřování a prohlubování evropské integrace
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
ekonomické integrace
- predikují další vývoj rozšiřování EU
- posoudí klady a zápory členství v EU pro ČR a ostatní členské státy (kurz je určen mj. pro studnety programu
ERASMUS přijíždějící z ostatních členských států EU)
Předpoklady: Znalost angličtiny (B1), základní právní pojmy, základy ekonomie.
KFP/AMSE
Měnová suverenita a euro
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům dovednost porovnat působení společné měny v různých státech Eurozóny (s využitím zkušeností přítomných studentů ERASMUS), poskytnout jim komplexnější pohled na problematiku díky
znalosti historických, ekonomických a právních souvislostí společné měnové politiky EU,přispět k zlepšení jejich
komunikace v angličtině. Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy harmonizace a unifikace měnové politiky v EU i ve světě
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování měnové unie (teorie optimálních měnových oblastí)
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (státy Eurozóny a ostatní, nové členské státy) ve vztahu k
zavádění společné měny
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou politiku
- uvedou do souvislosti zavádění společné měny a integraci peněžních a kapitálových trhů
79
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
měnové integrace)
- predikují další vývoj integrace peněžních a kapitálových trhů v EU
- posoudí klady a zápory zavedení společné měny pro ČR
- (studenti ERASMUS) posoudí situaci své vlastní členské země, porovnají ji se situací v ČR (prezentace v
angličtině)
- osvojí si anglickou terminologii v oboru, připraví si prezentaci v angličtině Předpoklady: Základní znalosti
ekonomie (např. KFP/TNH2) - u českých studentů. Znalost angličtiny na komunikační úrovni (B1).
KFP/BIP
Bilanční právo
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Orientovat se v právní úpravě a judikatuře v oblasti účetnictví, daňové evidence, účetních výkazů a jejich
ověření, souvisejících profesí. Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu:
- znají právní normy relevantní pro vedení účetnictví v ČR,
- orientují se v judikatuře vztahující se k účetní problematice v ČR,
- identifikují vzájemný vztah účetnictví a daní v ČR,
- aplikují existující legislativu a judikaturu na modelových příkladech.
Předpoklady: Základní orientace v účetní problematice
KFP/DEFI
Vybrané kapitoly z dějin fin. vztahů
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět seznamuje studenta s dějinami finančních vztahů a s vývojem základních finančněprávních institutů v evropském právním rámci s důrazem na území ČR.
Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii v historickém kontextu, osvojí si základní finančněprávní instituty, pochopí význam
finančních vztahů v hospodářství státu, popíše počátky peněžnictví, vznik daní a poplatků a organizaci finanční
správy a její vývoj do současnosti, posoudí historickou úlohu financí, identifikuje a vymezí historické mezníky
finančního vývoje, aplikuje poznatky na současný finančněprávní vývoj, bude schopen jednat v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí finanční vztahy v dějinném kontextu a vyvodí všeobecné
závěry. Předpoklady: nespecifikovány
KFP/DP
Diplomová práce - finanční právo
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:
KFP/DPO
Diplomová práce - obhajoba
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia
KFP/DSCR1
Daňová soustava České republiky 1
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
80
Ing. Josef Nocar
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenta se základními principy daňové teorie.Dále pak přiblížit studentovi daňovou praxi. Student by měl být schopen vypočítat daňovou povinnost u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty. Rovněž se
v tomtokurzu student seznámí s problematikou blízkou daním - s účetnictvím, auditem a oceňováním podniků.
Způsobilosti: Studenti:
- Vysvětlí základní pojmy daňové teorie
- Zhodnotí a rozdělí daňovou soustavu ČR
- Vysvětlí tvorbu základu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
- Definují základní zásady daňového řízení
- Popíší základní funkce účetnictví, auditu, oceňování a jejich vazbu na daňové řízení Předpoklady: nespecifikováno
KFP/EEI
Právo EU a hospodářská integrace
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů integrace v rámci
EU, umožnit jim posoudit výhodnost jednotlivých procesů z hlediska současných i nově přistupujících států.
Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy evropské ekonomické integrace i integrace obecně
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování celní unie
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (původní, nové členské státy) ve vztahu jednotlivým hospodářským politikám EU
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou politiku
- zhodnotí vývoj harmonizace daní v EU
- uvedou do souvislosti rozšiřování a prohlubování evropské integrace
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
ekonomické integrace
- predikují další vývoj rozšiřování EU
- posoudí klady a zápory členství v EU pro ČR
Předpoklady: nespecifikovány
KFP/EMU
Evropská měnová unie - právní pohled
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty potřebnými poznatky pro posouzení ekonomických i právních aspektů ztráty měnové
suverenity a přijetí společné měnové politiky EU Způsobilosti: Studenti:
- popíší hlavní vývojové etapy harmonizace a unifikace měnové politiky v EU i ve světě
- vysvětlí předpoklady úspěšného fungování měnové unie (teorie optimálních měnových oblastí)
- porovnají situaci jednotlivých skupin států EU (státy Eurozóny a ostatní, nové členské státy) ve vztahu k
zavádění společné měny
- shrnou příčiny a důsledky harmonizace a unifikace měnové politiky na makroekonomickou hospodářskou politiku
- uvedou do souvislosti zavádění společné měny a integraci peněžních a kapitálových trhů
- zhodnotí vývoj legislativy (adekvátnost použití určitého typu právních norem) v jednotlivých etapách vývoje
měnové integrace)
- predikují další vývoj integrace peněžních a kapitálových trhů v EU
- posoudí klady a zápory zavedení společné měny pro ČR
Předpoklady: Základní znalosti ekonomie (např. KFP/PAE1)
KFP/EPO
Právní aspekty etiky v podnikání
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět studenta seznamuje s obchodní etikou využívanou v podnikatelském procesu a s jednáním podnikatele a firemní kulturou v právním rámci ČR (EU).
81
Způsobilosti: Student porozumí odbornému jazyku hospodářské etiky, osvojí si základy normativní, aplikované
a obchodní etiky využívané v podnikatelském procesu, pochopí význam etiky v podnikání pro formování kultury
podniku, posoudí etickou úlohu managementu, identifikuje a vymezí neetické jednání, aplikuje poznatky na
modelové situace v oblasti podnikatelské etiky, bude schopen jednat v souladu s firemní kulturou a legislativou v
rámci ČR (EU), rozpozná a formuluje střety práva a morálky, sestaví, zvolí, zdůvodní a zhodnotí vybrané řešení.
Předpoklady: Nespecifikováno
KFP/FAU
Finanční účetnictví
Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti se seznámí s principem podvojného účetnictví v současné právní úpravě účetnictví v ČR. Důraz bude kladen zejména na pochopení základní terminologie a vztahů, ale studenti by se měli seznámit i se
zachycením účetních případů na účtech.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu:
- znají právní normy relevantní pro vedení účetnictví podnikatelů v ČR,
- popíší účetní systém dle právních norem ČR, vysvětlí funkci účtů, účtové osnovy a účetních knih,
- identifikují základní prvky účetních výkazů,
- vysvětlí zobrazení majetku, závazků a vlastního kapitálu v účetnictví (dokáží zaúčtovat základní hospodářské
operace),
- definují náklady a výnosy,
- identifikují vzájemný vztah účetnictví a daní,
- zhodnotí systém účetnictví a účetního výkaznictví v ČR a posoudí, nakolik vede k věrnému a poctivému
zobrazení ekonomické situace podniku. Předpoklady: Základní znalosti ekonomie
KFP/FP1
Finanční právo 1
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
5 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět představuje studentovi právní obor Finanční právo a seznamuje ho s finančněprávními odvětvími,
zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Student popíše základní finančněprávní principy a instituty v rámci ČR (EU). Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, popíše základní
finančněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, vysvětlí základní
finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného finančního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení
v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: Doporučuje se absolvovat
povinný předmět Právo a ekonomie.
KFP/FP1N
Finanční právo 1
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět představuje studentovi právní obor Finanční právo a seznamuje ho s finančněprávními odvětvími,
zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Student pochopí základní finančněprávní principy a
instituty v rámci ČR (EU).
Způsobilosti: Student porozumí odborné finančněprávní terminologii, popíše
základní finančněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Finanční právo v hospodářství státu, vysvětlí
základní finančněprávní instituty, posoudí současnou úlohu finančních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá
místa současného finančního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti hospodářství státu, bude
schopen jednat a nalézat řešení v souladu s finančněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená
řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU) a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady: Doporučuje se absolvovat
povinný předmět Právo a ekonomie pro obor Právo i Veřejná správa.
KFP/FP2
Finanční právo 2
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět seznamuje studenta s problematikou veřejných příjmů zejména oblastí daní. Pozornost je věnována
nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale i správě daní, daňové politice, účastníkům daňově právních vztahů,
82
problematice daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení, poplatkům, clům a smlouvám o zamezení
dvojího zdanění.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, osvojí si základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného daňovělegislativního vývoje, aplikuje poznatky na běžné
modelové situace, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s legislativou ČR (EU), zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU).
Předpoklady: Doporučuje se absolvování
Finanční právo 1.
KFP/FP2N
Finanční právo 2
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
Cíle: Druhá část povinného předmětu studenta seznamuje s daňovou problematikou. Seznamuje ho nejen s
právní úpravou jednotlivých daní, ale i správou daní, daňovou politikou, účastníky daňově právních vztahů,
problematikou daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení a smlouvami o zamezení dvojího zdanění.
Způsobilosti: Student porozumí odborné daňové terminologii, osvojí si základní daňové principy, pochopí význam
daňové problematiky pro stát, popíše základní daňověprávní instituty, posoudí současnou úlohu daňových vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současného daňovělegislativního vývoje, aplikuje poznatky na běžné
modelové situace, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s legislativou ČR (EU), zhodnotí, zdůvodní
a posoudí zvolená řešení v souladu s právním rámcem ČR (EU).
Předpoklady: Doporučuje se absolvování
Finanční právo 1.
KFP/PAE1
Právo a ekonomie 1
JUDr. Ing. David Martinčík
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenta se základními principy fungování tržního mechanismu a dalšími ekonomickými problémy,
shrnout vývojové etapy ekonomie, uvést vazby k právním Způsobilosti: Student: - vysvětlí fungování tržního
mechanismu a jeho modifikace - zhodnotí potřebnost právní regulace hospodářské soutěže - posoudí možnosti
hodnocení efektivnosti podniku - vysvětlí princip užitečnosti a shrne přínos jednotlivých ekonomických škol v
této oblasti - definuje zvláštnosti trhů výrobních faktorů - vysvětlí funkce peněz v ekonomice, rozliší pojmy peníze
a měna - popíše základní funkce kapitálových trhů - chápe základní vztahy práva a ekonomie Předpoklady:
nespecifikováno
KFP/PAE2
Právo a ekonomie 2
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenta se základními oblastmi ekonomického zkoumání práva, vztah ekonomie a práva v jednotlivých disciplínách práva. Způsobilosti: Student: - charakterizuje základní odlišnosti přístupu neoklasické,
rakouské a institucionální ekonomie - popíše základní teorie, které jej vysvětlují fungování ekonomiky a působení
hospodářských cyklů - vysvětlí podstatu transakčních nákladů - vysvětlí podstatu nákladů compliance - posoudí
efektivnost regulace na příkladech z praxe - aplikuje princip efektivnosti v právu na příkladech z praxe - chápe
význam vlastnických práv v ekonomických vztazích - posoudí základní rysy evropské ekonomické integrace z
hlediska standardní i institucionální ekonomie
Předpoklady: Znalost základů ekonomie ve standardním pojetí (např. v rozsahu kurzu KFP/PAE).
KFP/PAFIK
Právní aspekty finančních krizí
JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět seznamuje studenta s problematikou finančních krizí a s příčinami, průběhem a důsledky a možnostmi jejich řešení formou legislativních opatření.
Způsobilosti: Student: - porozumí odborné terminologii,
- pochopí význam finančních krizí a jejích důsledků pro hospodářství státu, - popíše největší finanční krize v
dějinách, - posoudí legislativní opatření jakožto řešení a jejich dopady na ekonomiku státu, - identifikuje a vymezí podmínky pro vznik finančních krizí, - aplikuje poznatky na současný finančněprávní vývoj, - sestaví, zvolí,
zdůvodní a zhodnotí vybrané řešení. Předpoklady: Nespecifikovány
KFP/PIR
Podnikavost, inovace a regionální rozvoj
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
83
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student pochopí souvztažnosti mezi podnikavostí, inovacemi a regionálním rozvojem,pozná teoretická východiska a jejich aplikaci především v právní praxi. Způsobilosti: Student:
- porozumí konceptu podnikavosti
- pozná různé pohledy na podnikavost a podnik(právní, sociologický, psychologický, etický)
- vysvětlí pojem inovace
- orientuje se v problematice regionálního rozvoje
- chápe souvislost ekonomického růstu a regionálního rozvoje
Předpoklady: nespecifikovány
KFP/TNH1
Teorie národního hospodářství 1
JUDr. Ivan Tomažič
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Dějiny ekonomických teorií, základní ekonomické pojmy, trh, nabídka, poptávka, konkurence, makroekonomické agregáty. Způsobilosti:
Předpoklady:
KFP/ZBP
Základy burzovního práva v ČR
JUDr. Ing. Václav Školout
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Student pochopí základní přístupy moderní finanční ekonomie při objasňování vývoje a chování kapitálového
trhu v ČR. Způsobilosti: Student:
- porozumí principu obchodování na burze
- pozná teoretické koncepce popisující chování kapitálových trhů
- seznámí s legistlativou upravující kapitálové trhy
- aplikuje své znalosti na hodnocení BCP Praha Předpoklady: nespecifikováno
84
16
KFU-Katedra financí a účetnictví
KFU/UC1
Účetnictví 1
Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
5 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů. Vysvětlit a aplikovat základní
účetní principy, metody a nástroje finančního účetnictví. Naučit aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR. Získat dovednosti provést účetní závěrku. Způsobilosti: Student je schopen:
- definovat právní normy pro vedení účetnictví podnikatelů v ČR,
- vyjmenovat uživatele účetních informací a identifikovat jejich požadavky na účetní informace,
- popsat účetní systém dle právních norem ČR, vysvětlit funkci účtů, účtové osnovy a účetních knih,
- identifikovat základní prvky účetních výkazů,
- vymezit základní oceňovací základny,
- vysvětlit zobrazení majetku, závazků a vlastního kapitálu v účetnictví ,
- definovat náklady a výnosy, rozčlenit je do základních kategorií, aplikovat znalosti o nákladech a výnosech při
účtování základních hospodářských operací, rozpoznat rozdíly mezi druhovým a účelovým vykazováním nákladů,
vymezit způsob zjišťování výsledku hospodaření,
- identifikovat vzájemný vztah účetnictví a daní,
- uvést do souvislostí stavy a pohyby na účtech, proces otevírání a uzavírání účetních knih,
- sestavit výkazy finančního účetnictví.
Specifikace požadavků pro studenty kombinované formy studia je v Courseware. Předpoklady: Výhodou pro
studium předmětu jsou základní účetní znalosti a dovednosti získané v předmětu základy účetnictví.
KFU/UIS
Účetní informační systém
Ing. Jitka Zborková
3 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s možnostmi vedení podnikatelské evidence pomocí softwarových nástrojů, naučit studenty praktické vedení účetnictví s využitím účetního softwaru.
Diskutovat a vysvětlit požadavky při vedení účetnictví, procesu účetní uzávěrky a sestavení účetní závěrky a
daňových přiznání.
Vést studenty k zamyšlení jak převést teoretické účetní znalosti do praxe při dodržení všech zákonných náležitostí.
Způsobilosti: Student je schopen:
- porozumět základní podstatě účetních softwarů pro vedení účetnictví, pochopit jejich elementární prvky a
obecně se v nich orientovat,
- zvládnout prakticky v účetním softwaru založit účetní jednotku a zachytit jednotlivé účetní transakce,
- pracovat s účetním softwarem, poznat, které informace kde nejlépe získat,
- objasnit, jaké jsou základní účetní práce v MSP a jakým způsobem k nim lze využít účetní software,
- sestavit pomocí účetního software daňové přiznání, aplikovat účetní postupy a kontroly.
Předpoklady:
Předpokladem pro úspěšné absolvání předmětu je znalost vedení účetnictví a podnikové ekonomiky.
KFU/ZUC
Základy účetnictví
Ing. Josef Červený, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Objasnit studentům základní principy vedení účetnictví, ukázat účetnictví jako systém zobrazující věrný
obraz o ekonomické činnosti podniku a jeho výsledcích. Způsobilosti: Student je schopen:
- definovat základní pojmový aparát,
- vyjmenovat uživatele účetních informací,
- popsat majetek podniku a vysvětlit nutnost jeho evidence,
- identifikovat aktiva a pasiva podniku,
- vysvětlit rozpis rozvahy na účty,
- vymezit způsob účtování na rozvahových a výsledkových účtech,
- definovat výsledek hospodaření podniku a vysvětlit jeho účetní zjišťování,
- analyzovat vztah účetnictví a daní. Předpoklady: Předmět se zabývá základy účetnictví, proto není vázán
na absolvování podmiňujících předmětů. Předpokladem pro získání příslušných kompetencí jsou pouze základy
matematiky a logické uvažování.
85
17
KFY-Katedra fyziky
KFY/EMSA
Experiment. metody analýzy látek
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Umožnit studentům získat detailní znalosti vybraných moderních technik analýzy materiálů používaných
v průmyslovém i akademickém výzkumu a vývoji. Poskytnout nezbytný základ pro studium oborů které se
zabývají charakterizací materiálů. Zvláštní pozornost je věnována tomu aby studenti získali hluboké znalosti
fyzikálních principů jednotlivých technik, jejich hlavních možností, omezení a rozšířených aplikací (kombinace s
teoretickými i praktickými cvičeními).
Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti budou: schopni popsat techniky analýzy materiálů včetně spektroskopické, termální a difrakční analýzy, mikroskopie, tomografie a mikroanalytických technik; znát fyzikální
principy, možnosti a omezení těchto technik; u každé techniky znát formu jejích výsledků (diagram, difraktogram, snímek) a vědět jak je intepretovat; rozumět aplikaci prostudovaných konceptů při plánování a provádění
laboratorních experimentů.
Předpoklady: Dostupné všem studentům.
KFY/FPL1
Fyzika pevných látek 1
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je dát studentům dostatečný základ, pokud jde o principy a techniky fyziky pevných
látek. Tématy zahrnutými do předmětu jsou struktura látek a jejich tepelné, elektrické a magnetické vlastnosti.
Způsobilosti: Po ukončení studia předmětu student
* bude znát základní myšlenky a nástroje fyziky pevných látek a bude je schopen aplikovat v jiných oborech
* bude rozumět tomu, jakou strukturu mohou látky mít a jaké typy látek existují v pevném stavu
* bude znát fyzikální původ vlastností látek
* bude znát některé základní metody, které jsou k dispozici pro zkoumání látek
* bude schopen aplikovat získané znalosti k pochopení řady úloh ve fyzice pevných látek
* bude schopen analyzovat problémy fyziky pevných látek při využití vhodných matematických nástrojů Předpoklady: Student by měl být seznámen se základy fyziky, tak jak je podává úvodní výuka fyziky.
KFY/FPL2
Fyzika pevných látek 2
Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Použít znalosti získané v úvodním kursu fyziky pevných látek na speciálnější a konkrétnější případy.
Modifikovat předcházející jednoduché modely a zahrnout také některé dříve nezmíněné jevy týkající se pevných
látek. Způsobilosti: Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni
rozumět základním modelům fyziky pevných látek a být schopni analyzovat jejich omezení
být schopni používat termodynamické nástroje v případě pevných látek a odhadovat možné odchylky v případě
nerovnováhy
budou seznámeni se základy nyní se prudce rozvíjející moderní disciplinou . nanotechnologií
Předpoklady:
Absolvovat úvodní předmět Fyzika pevných látek 1.
KFY/FYTV
Fyzika a technika vakua
Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vyložit vybrané fyzikální jevy a zákony klíčové pro vlastnosti a chování plynů a pro jejich interakci s
pevnými povrchy: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Poskytnout studentům hluboké znalosti
vakuových technologií, včetně různých typů vakuových pump a měrek tlaku (kombinace s laboratorními exkurzemi a teoretickými cvičeními). Poskytnout teoretický základ pro studium specializovaných oborů využívajících
vakuové technologie. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti budou: detailně rozumět zákonům klíčovým pro procesy ve vakuových technologiích, včetně toku plynu, adsorpce a desorpce; schopni použít tyto zákony
pro popis procesů ve vakuových systémech a na povrchu pevných látek a zhodnotit jejich praktické důsledky;
rozumět různým typům vakuových pump a měrek tlaku; schopni aplikovat prostudované koncepty při plánování
a provádění laboratorních experimentů.
Předpoklady: Dostupné všem studentům.
KFY/IPL
Inženýrství pevných látek
6 kr.
Zp,Zk
86
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům znalosti materiálového inženýrství potřebné pro porozumění materiálové problematice v konstrukční i výrobní oblasti. Předmět pokrývá kovové i keramické
materiály. Vyložit podstatu procesů vzniku materiálu, jeho deformace, modifikace a vypařování. Zvláštní pozornost je věnována související termodynamice a komplexním vztahům mezi procesy vzniku materiálů, jejich
mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti budou: schopni
popsat atomární i krystalovou strukturu materiálů, včetně krystalových defektů a jejich významu pro deformační procesy; schopni popsat vztahy mezi procesy výroby materiálů, jejich mikrostrukturou a mechanickými
vlastnostmi; umět používat binární fázové diagramy stejně jako diagramy izotermální transformace a transformace během chlazení za účelem interpretace mikrostruktur a popisu jejich vzniku během fázových transformací;
rozumět aplikaci prostudovaných konceptů v průmyslovém i akademickém výzkumu a vývoji.
Předpoklady:
Dostupné všem studentům.
KFY/MFT
Měření ve fyzikálních technologiích
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky termomechanických měření ve fyzikálních technologiích a seznámit je s
praktickými možnostmi využití progresivních měřicích metod a přístrojů. Zvláštní pozornost je věnována tomu,
aby studenti získali hluboké znalosti fyzikálních principů jednotlivých kontaktních a bezkontaktních měřicích
metod a to zejména formou samostatně řešených laboratorních úloh. Způsobilosti: Po absolvování předmětu
studenti budou: znát fyzikální veličiny a termomechanické procesy, které charakterizují moderní fyzikální technologie povrchového zpracování materiálů; znát fyzikální principy, možnosti a omezení různých kontaktních a
bezkontaktních měřicích technik; schopni využívat moderní měřicí systémy pro identifikaci, optimalizaci a řízení
technologických procesů a systémů.
Předpoklady: Dostupné všem studentům.
KFY/SPFT
Seminář z progresivních fyz. technologií
Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
5 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Zorganizovat sérii nezávislých přednášek otevřených všem studentům na aktuální výzkumná témata. Poskytnout studentům široký přehled atraktivních fyzikálních technologií a funkcionálních materiálů vyvinutých v
nedávné minulosti pro specifické účely. Motivovat studenty prostřednictvím otevřeného a atraktivního pohledu
na současnou aplikovanou fyziku. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti budou: schopni popsat řadu
nedávno vyvinutých fyzikálních technologií a různých typů funkcionálních materiálů; mít přehled o současných
atraktivních výzkumných tématech aplikované fyziky; schopni prozkoumat do větší hloubky jedno téma z aplikované fyziky (vybran z témat přednášek) a vypracovat příslušnou písemnou zprávu. Předpoklady: Prerekvizita
KFY/FYA2 nebo KFY/FYFE2 nebo KFY/TFYE nebo KFY/TFYS nebo KOF/OPTS.
Podmiňující předměty:
KFY/FYA2
nebo
KFY/FYFE2 nebo
KFY/TFYE
nebo
KFY/TFYS nebo
KFY/TFYS1 nebo
KFY/TFYS2 nebo
KOF/OPTS
87
18
KGE-Katedra geografie
KGE/GISB1
Geografické informační systémy 1.
RNDr. Marie Novotná, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenta základními znalostmi o geoinformačních technologiích, znalostmi základních geoinformačních pojmů. Vést studenta k vytvoření základních dovedností při práci s konkrétním geoinformačním software, pracovat s rastrovými i vektorovými formáty dat, vytvářet nová vektorová témata,
pracovat s tématickými daty v atributové tabulce a formulovat prostorové i atributové dotazy a vytvářet jednoduché mapové výstupy.
Způsobilosti: Studující porozumí základním geoinformačním pojmům, prakticky
zvládne dovednosti práce s geoinformačními technologiemi - vytvoření a zpracování geodat, jednoduché analytické metody a tvorbu tématických map. Porozumí základním strukturám geodat a zvládne základní operace s
databázemi. Seznámí se z vybranými mapovými servery. Předpoklady: Studující má mít základní znalosti z
oboru kartografie a základní dovednosti práce s počítačem.
KGE/GMO
Geografie malé oblasti
RNDr. Marie Novotná, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickou analýzou přírodního i socioekonomického prostředí
malé oblasti (obce nebo mikroregionu). Způsobilosti: Studující umí:
- zpracovávat geografickou charakteristiku malé oblasti - obce nebo mikroregionu,
- spojit získané informace do geografické syntézy.
Předpoklady: Základní poznatky o fyzickogeografické sféře, obyvatelstvu na Zemi a o socioekonomické sféře.
Základní poznatky o mapách a práci s mapami.
KGE/GPK
Geografie Plzeňského kraje
Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout základní geografické informace o Plzeňském kraji, vysvětlit na příkladech hlavní geografické zákonitosti a složité vazby mezi jeho přírodní a společenskou sférou. Zhodnotit prírodní a aktuální socioekonomické
procesy z pohledu geografického potecniálu, rizik, regionálního rozvoje oblasti.
Způsobilosti: Student: - má
přehled o přírodních podmínkách, potenciálu a rizicích, obyvatelstvu, hospodářství, územním rozvoji Plzeňského
kraje a o přeshraniční spolupráci, - je schopen pracovat s různými mapami Plzeňského kraje, včetně digitálních,
- zvládá terminologicky učivo, - zná zdroje statistických dat o Plzeňského kraje, umí tato data zpracovávat,
analyzovat a vyvozovat potřebné výsledky, - je obeznámen se základní odbornou geografickou literaturou o Plzeňském kraji, běžně a s porozuměním s ní pracuje, - je schopen navrhnout vlastní řešení dílčího problému z
oblasti geografie Plzeňského kraje. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KGE/GZ
Geografie zdraví
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
2 kr.
Zp
1 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s konkrétními vazbami mezi geografickým prostředím a zdravotním stavem populace a nastínit souvislosti mezi geografickým prostředím a šířením (či naopak nešířením)
infekčních i neinfekčních nemocí.
Způsobilosti: Student se seznámí s geografickou charakteristikou významných světových pandemií a porozumí souvislostem mezi životním prostředím a zdravotním stavem populace, a
to jak v kontextu globálního světa tak lokálních oblastí.
Předpoklady: Znalost práce s geografickými zdroji
dat.
Znalost cizího jazyka (angličtiny).
KGE/REG1
Regionální ekonomika a reg. politika
Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Objasnit faktory ovlivňující prostorovou organizaci a ekonomický rozvoj měst a regionů. Seznámit se základními analytickými a koncepčními přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji. Zapojit studenty do řešení konkrétních regionálně-ekonomických problémů (formou empirického výzkumu). Způsobilosti: Student je schopen:
88
- diskutovat prostorovou (urbánní, regionální) dimenzi ekonomiky, - aplikovat získané poznatky při lokalizačním rozhodování ekonomických subjektů - aplikovat získané poznatky v politickém rozhodování (při zpracování
nejrůznějších rozvojových politik, programů, strategií atd.). Předpoklady: Žádné.
KGE/URZ
Udržitelný rozvoj území
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vysvětlit obecné zásady udržitelného rozvoje se zaměřením na regionální a místní úroveň. Poskytnout
přehled nástrojů udržitelného rozvoje území. Naučit aplikovat vybrané postupy hodnocení území a navrhovat
opatření v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Způsobilosti: Student:
- zná obecné zásady udržitelného rozvoje,
- zná nástroje udržitelného rozvoje,
- umí hodnotit území z pohledu udržitelného rozvoje,
- dokáže aplikovat principy udržitelného rozvoje v modelových situacích.
Předpoklady: Žádné.
KGE/VMEGS
Výchova k myšlení v glob. souvislostech
Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Hlavním cílem předmětu je obrátit pozornost studentů na globální problémy lidstva a globalizaci, vést je k
jejich sledování, k zamýšlení se nad těmito problémy a nad možnostmi přispění k jejich řešení v obecné i osobní
rovině. Způsobilosti: Student/ka:
- pochopí, dokáže vysvětlit a v kontextu aplikovat pojmy globalizace, globální problémy lidstva, globalizace v
obchodě, v ekonomice, v kultuře atd., lokální a regionální problémy ve vztahu k globálním problémům,
- umí zařadit časově vznik procesu globalizace a pojmenovat jeho hlavní aktéry,
- kriticky posuzuje pozitivní a negativní stránky globalizace, její perspektivy,
- důkladně zvažuje s kriticky posuzuje informační zdroje, týkající se globálních problémů, snaží se ověřovat jejich
věrohodnost a pravdivost,
- základě analýzy jednotlivých příkladů dokáže posoudit vliv globalizace na vybrané státy, národy, oblasti (modelově),
- snaží se realisticky posuzovat dopady růstu populace světa (problémy sociální, zdravotnické, ekonomické, ekologické. . .),
- dokáže pojmenovat, posoudit a zvážit možné dopady globálních problémů, týkajících se bezprostředně člověka i
jako jednotlivé lidské bytosti (problém šíření nemocí a drog, problém chudoby, problematika terorismu, problémy
ilegální migrace lidí ap.) na společnost (v globálním a regionálním pohledu) i na jednotlivce,
- hledá, identifikuje a chápe globální změny a problémy v životním prostředí, snaží se pochopit a svojí možnou
mírou přispět k jejich neprohlubování, zvažuje možné strategie citlivé exploatace přírodních zdrojů, snaží se
svými postoji v životě přispívat k trvale udržitelnému rozvoji, dokáže své postoje vysvětlit a obhájit,
- posuzuje a odhaduje realisticky aktuálnost, naléhavost či poten- cionalitu různých globálních problémů,
- snaží se chápat národnostní a náboženské aspekty, související s globalizačními procesy, chápe nut-nost multikulturní výchovy, je tolerantní,
- chápe problémy současné Evropy, proces vzniku evropanství a potřebnou protiváhu v uvědomění si specifik
jednotlivých oblastí, národů, kultur.
Rozvíjeny jsou především kognitivní procesy, související s pochopením globálních problémů, kompetence k samostatnému studiu a řešení problémů, kompetence občanské a částečně komunikativní. Student/ka jsou vedeni
k utváření adekvátních postojů ke sledované problematice na základě rozvoje poznání.
Předpoklady: Student nemusí prokazovat žádné specifické předpoklady.
KGE/VRS1
Vybrané regiony světa 1
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky vybraných regionů Asie a Ameriky se zřetelem k významným ekonomickým
integracím (ASEAN, APEC) a představit studentům dané makroregiony na příkladu modelových států. Způsobilosti: Student prohloubí své znalosti o jednotlivých makroregionech Asie i obou Amerik se zvláštním zřetelem a
zaměřením na země skupiny BRICS a/nebo G20. Na základě hlubších znalostí o modelovém státě bude schopen
89
postihnout významná specifika. Pochopí vazby mezi přírodními a socioekonomickými podmínkami regionů v souvislosti s historickým vývojem a bude umět vysvětlit roli regionu/modelového státu v dnešním globalizovaném
světě. Předpoklady: Znalost práce s geografickými zdroji dat.
Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se doporučuje splnění předmětu KGE/FG1, KGE/FG2, KGE/HMG1,
KGE/HMG2, KGE/HMG3
KGE/VRS2
Vybrané regiony světa 2
Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky regionální geografie Afriky, Austrálie, Oceánie, Arktidy a Antarktidy.
Představit studentům ekonomicko-geografická, politická a kulturní specifika dílčích regionů, zasazená do souvislostí.
Způsobilosti: Student se seznámí se specifiky jednotlivých regionů Afriky, Austrálie, Oceánie, Arktidy a Antarktidy, porozumí aktuálním vybraným problémům této části světa, pochopí souvislosti mezi přírodními a socioekonomickými podmínkami regionů. Předpoklady: Znalost práce s geografickými zdroji dat.
Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se doporučuje splnění předmětu KGE/FG1, KGE/FG2, KGE/HMG1,
KGE/HMG2, KGE/HMG3
90
19
KHI-Katedra historie
KHI/ARCZČ
Architektura západních Čech
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
2 kr.
Zp
Není 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s vývojem a specifiky západočeské historické architektury, zejména přiblížit nejvýznamnější památky a klíčové architekty. Způsobilosti: Absolvent kurzu rozpozná jednotlivé historické slohy a dokáže
zhodnotit zvláštnosti vývoje západočeské architektury v proměnách času. Vysvětlí ekonomické, sociální a kulturní příčiny, které vedly ke změnám stavebních slohů. Rozpozná a porovná vývojové rysy jednotlivých staveb.
Předpoklady: Základní orientace v historické architektuře a jednotlivých slohových období s apliakcí na vývoj
kulturní krajiny.
KHI/DISE1
Diplomový seminář /D/ 1
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Jedná se o interpretaci historických materiálů, jakož i kritiku, srovnávání, hodnocení poznatků, pramenů a literatury a jejich
metodického využití ve výuce dějepisu. Způsobilosti: Student je schopen vyhledávat a vyhodnocovat historické
prameny, pracovat s odbornou literaturou a archívními materiály, užívat poznámkový aparát, správně citovat
zdroje, formulovat cíle a hypotézy, správně strukturovat diplomovou práci a prezentovat dílčí výsledky svého
výzkumu. Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů
předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků
standardní doby studia.
KHI/DS2
Diplomový seminář 2
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
12 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné či didaktické téma. Jedná
se o interpretaci historických materiálů, jakož i kritiku, srovnávání, hodnocení
poznatků, pramenů a literatury a jejich metodického využití ve výuce dějepisu.
Způsobilosti: Student je
schopen vyhledávat a vyhodnocovat historické prameny, pracovat s odbornou literaturou a archívními materiály,
analyzovat a interpretovat získané zdroje, používat poznámkový aparát, správně citovat, správně strukturovat
diplomovou práci, ústně i písemně prezentovat výsledky svého výzkumu a obhájit diplomovou práci před komisí.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.
KHI/DVLAS
Didaktika vlastivědy-dějepisné poznatky
PaedDr. Helena Východská
3 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Formulovat základní problémy současného vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ.
Vytvořit přehled o hlavních problémech českých dějin (klíčové události, významné osobnosti, kulturně historické a
technické památky) na pozadí evropského vývoje a jejich vhodném výběru a přesvědčivé prezentaci ve vyučování
vlastivědy.
Vytvořit základ pro poznání a edukačním využití místních regionálních dějin.
Představit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k obecné i konkrétní aplikaci těchto
zdrojů do vyučování vlastivědy.
Vytvořit dovednost pracovat s modernímu vyučovacími a multimediálními prostředky.
Způsobilosti: Student(ka):
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- dokáže zpřehlednit a zhodnotit současné výukové materiály a učebnice, vybrat zdroje vedoucí k
obecné i konkrétní aplikaci těchto zdrojů do vyučování vlastivědy
- prokáže schopnost efektivně naplánovat výuku vybraného tématu z českých - regionálních dějin
91
- prokáže dovednost pracovat s modernímu vyučovacími a multimediálními prostředky
- v konečném výsledku si vytvoří přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského
vývoje a jejich vhodném výběru a přesvědčivé prezentaci ve vyučování vlastivědy
Předpoklady: Zásadní podmínkou je předcházející absolvování předmětu Vlastivěda / dějepisné poznatky
KHI/NASPD
Náslechová praxe
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., PaedDr. Helena
Východská
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Orientovat studenta na analytické pozorování:
- vyučovacích a učebních metod, a to s ohledem na aktivizační a moderní přístup
- výběru dějepisného učiva
- rozumného uplatnění zásad kurikulární reformy
- atmosféry a potřeb současného školství
Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost didaktické analýzy náslechové hodiny
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou argumentaci v hodnocení náslechové hodiny
- argumentuje uplatnění zásad kurikulární reformy v náslechové hodině
Předpoklady: Žádoucí je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Didaktika dějepisu.
KHI/NASPO
Náslechová praxe
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., PaedDr. Helena
Východská
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Orientovat studenta na analytické pozorování:
- vyučovacích a učebních metod, a to s ohledem na aktivizační a moderní přístup
- výběru dějepisného učiva
- rozumného uplatnění zásad kurikulární reformy
- atmosféry a potřeb současného školství
Způsobilosti: Student(ka):
- prokáže schopnost didaktické analýzy náslechové hodiny
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou argumentaci v hodnocení náslechové hodiny
- argumentuje uplatnění zásad kurikulární reformy v náslechové hodině
Předpoklady: Žádoucí je předběžné nebo paralelní absolvování předmětu Didaktika dějepisu.
KHI/PROP
Propaganda Třetí říše
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Podrobně seznámit studenty na konkrétních příkladech s metodami totalitní (v daném případě nacionálně
socialistické) propagandy, a to v oblasti tisku, rozhlasu, filmu, výtvarného umění i vědy a uvést je do problematiky
jejích následků.
Způsobilosti: Absolvent kurzu rozezná možnosti politické propagandy v demokratickém a
totalitním státě.
Zhodnotí význam nacionálně socialistické propagandy pro dějiny Třetí říše, rozliší ”mírovou” a válečnou propagandu. Vysvětlí metody propagandy, popíše využití jednotlivých médií, zejména tisku, rozhlasu a filmu. Objasní
Goebbelsovu teorii o zábavě jako nejlepší formě propagandy a teroru coby jejího nutného doplňku. V obecnější
rovině vymezí roli kultury, vědy a sportu pro úspěšnou propagandu. Doloží proměny jazyka v totalitním socialistickém státě. Předpoklady: Hlubší znalost dějin Německa v letech 1918 - 1945 a nacionálního socialismu předmět představí jen určitý pohled na metody vlády v Třetí říši.
KHI/VLAST
Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1. st.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
PaedDr. Helena Východská
možný semestr: ZS
Cíle: Zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické památky týkající
se českých dějin.
Formulovat základní problémy českých dějin na pozadí evropského vývoje.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin.
Způsobilosti: Student(ka):
92
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin
Předpoklady: Žádoucí je zvládnutí středoškolské látky v předmětu dějepis, a to v rozsahu gymnaziálního kurzu.
KHI/VLA1
Vlastivěda/dějepisné poznatky pro 1.st.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
PaedDr. Helena Východská
možný semestr: ZS
Cíle: Zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické památky týkající
se českých dějin.
Formulovat základní problémy českých dějin na pozadí evropského vývoje.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin.
Způsobilosti: Student(ka):
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech českých dějin na pozadí evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin
Předpoklady: Žádoucí je zvládnutí středoškolské látky v předmětu dějepis, a to v rozsahu gymnaziálního kurzu.
KHI/VLA2
Vlastivěda, dějepisné poznatky
PaedDr. Helena Východská
6 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Objasnit a zpřehlednit klíčové dějinné události, významné osobnosti, kulturně historické a technické památky týkající se novověkých a a moderních českých dějin.
Formulovat základní současné problémy, jež mají základ v historickém vývoji ČR.
Vytvořit základ pro poznání místních regionálních dějin v období novověku a moderní době.
Předmět je určen pro studenty kombinovaného studia. Způsobilosti: Student(ka):
- vyjádří souvislost mezi současnými ekonomickými a politickými poměry v ČR a historickým vývojem
našeho státu v období novověku a 20. století
- orientuje se v současných zásadách vyučování vlastivědy v intencích kurikulární reformy pro I.
stupeň ZŠ
- vytvoří si přehled o hlavních problémech novověkých a moderních českých dějin na pozadí
evropského vývoje
- prokáže schopnost přesvědčivě prezentovat vybrané téma z českých a regionálních dějin Předpoklady: Absolvování předmětu Vlastivěda / dějepisné poznatky pro 1. st. ZŠ (KHI / VLAST) v předcházejícím semestru.
Podmiňující předměty:
KHI/VLASK
93
20
KHK-Katedra hudební kultury
KHK/DHV1
Didaktika hudební výchovy 1
PaedDr. Jiří Frolík
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu
na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka
porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice,
získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní
školy.
Způsobilosti: Student/ka vymezí umění a identifikuje kulturu jako důležitou a nepostradatelnou součást lidského
bytí. Rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých. Volí odpovídající
metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Na základě videozáznamu( DVD), příkladů z pedagogické praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá
pojetí vyučovacího procesu včetně pohledů na postavení žáka a učitele.
Rozpozná různé modelové situace ve vyučování, formuluje pojmy jako jsou výukové metody a organizační formy
vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům, zejména RVP a ŠVP a pochopí jejich odlišnosti z
pohledu hudebně výchovného procesu.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Realizuje hudebně dramatické techniky a didaktické hry vhodné k osvojování očekávaných výstupů.
Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny hudební výchovy s důrazem na tvořivé prvky činnostního pojetí
navrhuje jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučování, kompetence a motivace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci
multimediálních výukových podkladů
Analyzuje učebnice a metodické příručky hudební výchovy pro 1.stupeň základní školy a doplňující hudební
literaturu, dovede k nim kriticky přistupovat a porovnávat je z hlediska jejich obsahu, formy a metodických
postupů se zřetelem k ŠVP.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hudební nauku, orientuje se v základních hudebních formách, prokazuje základní
orientaci v dějinách české a světové hudby, ovládá výchovně vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti
v rámci základů pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností, ovládá efektivní metody a postupy,
které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Podmiňující předměty:
KHK/HUVY , KHK/HUDO4
KHK/DHV2
Didaktika hudební výchovy 2
PaedDr. Jiří Frolík
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební
výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu
na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka
porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice,
získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní
školy.
Způsobilosti: Student/ka vymezí umění a identifikuje kulturu jako důležitou a nepostradatelnou součást lidského
bytí. Rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých. Na základě analýzy
jednotlivých diagnostických metod si ověří zjišťování vad chybné vokální intonace a na praktických úkolech
aplikuje zejména metodu jejich odstraňování. Přizpůsobí metody práce pěveckým schopnostem dětí a dokáže je
aplikovat v pěveckých činnostech. .
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Ovládá hru na klasický hudební nástroj( klavír) a hudební nástroje Orffova instrumentáře a umí jich využívat
při vedení hudebních aktivit žáků. Navrhne a vytvoří jednodušší instrumentální doprovody k písním a uvede je
94
do souvislostí s ostatními činnostmi.
Navrhuje výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, formuluje efektivní metody a postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí
Realizuje hudebně dramatické techniky a didaktické hry vhodné k osvojování očekávaných výstupů.
Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny hudební výchovy s důrazem na tvořivé prvky činnostního pojetí
analyzuje jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučování, kompetence a motivace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci
multimediálních výukových podkladů
V semináři předmětu si uvědomuje různé aktivizační strategie výukového procesu jako celku( např. motivaci
žáka, kooperativní metody vyučování, hudební didaktické hry, hodnocení žáka. . .)
Dokáže odhadnout využití hudebně didaktické techniky při plnění vyučovacích cílů.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hudební nauku, orientuje se v základních hudebních formách, prokazuje základní
orientaci v dějinách české a světové hudby, ovládá výchovně vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti
v rámci základů pěveckých, instrumentálních a hudebně pohybových činností, ovládá efektivní metody a postupy,
které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Podmiňující předměty:
KHK/DHV1
KHK/DS
Diplomový seminář
Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Samostatná práce při realizaci dipl.tématu Způsobilosti: Podá nástin písemného popisu hudebního jevu
s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text. Využije dosaženého teoretického a praktického vzdělání
pro samostatný pohled na sledovanou oblast.
Předpoklady: úspěšně uzavřené studium teoretických disciplín, které podmiňují kvalitní zpracování zvoleného
tématu.
KHK/DS2
Diplomový seminář 2
Doc. PhDr. Jana Jindrová, CSc.
12 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem práce v semináři je sepsání diplomové práce. Způsobilosti: Podá nástin písemného popisu hudebního
jevu s využitím vědeckých metod a zásad pro odborný text. Využije dosaženého teoretického a praktického
vzdělání pro samostatný pohled na sledovanou oblast. Předpoklady: úspěšně uzavřené studium teoretických
disciplín, které podmiňují kvalitní zpracování zvoleného tématu.
KHK/HUDO1
Hudební dovednosti 1
PaedDr. Jiří Frolík
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a
dospělých. Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte
i dospělých. Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Rozvíjení dovedností hry na keyboard podle 1.dílu České školy hry na keyboard s využitím automatické stylizace
a instrumentace doprovodu. Hra akordického doprovodu v levé ruce na základě do not vypsaných akordů i
akordických značek.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
95
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
KHK/HUDO2
Hudební dovednosti 2
PaedDr. Jiří Frolík
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
KHK/HUDO3
Hudební dovednosti 3
PaedDr. Jiří Frolík
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Rozvíjení hry na keyboard podle 2.dílu České školy hry na keyboard. Nastavení klávesnice Finger Chord, Fingered
, Auto Bass nebo Normal. Užití keyboardu při osvojování písní a stylizovaného doprovodu s využitím automatické
stylizace a instrumentálního doprovodu.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
KHK/HUDO4
Hudební dovednosti 4
PaedDr. Jiří Frolík
4 kr.
Zp,Zk
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů
vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí
a dospělých.
Způsobilosti: Student/ka rozpozná zákonitosti dětského hlasu a jeho vývoj, hlasovou hygienu dítěte i dospělých.
Volí odpovídající metody při pěvecké výchově dětí a dokáže je aplikovat.
96
Rozvíjí své pěvecké dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně
druhého či třetího hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Rozvíjí své instrumentální dovednosti, aby byl schopen vzorově předvést písně různých stylů a žánrů na klavír
včetně různých hudebních stylizací.
Ovládá výchovně vzdělávací strategie, vytváří a realizuje hudebně průpravná cvičení, ovládá efektivní metody a
postupy při nácviku písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka ovládá hru na klavír a pěveckou výchovu, orientuje se v základních hudebních formách,
prokazuje dovednost uplatnění jednotlivých stylizací při doprovodech lidových a umělých písní. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů pěveckých a instrumentálních dovedností,
ovládá efektivní metody a postupy, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí.
KHK/HUVY
Hudební výchova
PaedDr. Jiří Frolík
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se
zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni
základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních
změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni
základní školy.
Způsobilosti: Student/ka pochopí a aplikuje pojmy z oblasti hudební teorie, ověří si možnosti v práci žáka i
učitele, porozumí základům hudební teorie přibližně v rozsahu učebnice L.Zenkla. Porozumí různým modelům
vyučování, základním kurikulárním dokumentům, zejména RVP a ŠVP a pochopí jejich odlišnosti z pohledu
hudebně výchovného procesu. Seznamuje se s hudebními formami v rozsahu požadavků 1.stupně základní školy
vhodnými k osvojování očekávaných výstupů. Orientuje se v dějinách české a světové hudby, analyzuje jednotlivé
kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP - formuluje konkrétní cíle, strategii vyučování, kompetence a motivace žáka i jeho hodnocení s podporou uplatnění mezipředmětových vztahů v rámci multimediálních výukových
podkladů.
Zná učebnice a metodické příručky hudební výchovy pro 1.stupeň základní školy a doplňující hudební literaturu,
dovede je porovnávat z hlediska jejich obsahu, formy a metodických postupů se zřetelem k ŠVP.
Chápe odlišnosti různých forem hodnocení ve výuce z pohledu specifických hudebních činností.
Předpoklady: Student/ka chápe hudební nauku jako nezbytnou součást komplexní múzické výchovy pomocí
aktivizační metody s přihlédnutím ke vztahu k rozvíjení poznávacích a výkonových potřeb žáka. Ovládá výchovně
vzdělávací strategie, prohlubuje praktické dovednosti v rámci základů taktovací techniky, ovládá efektivní metody
a postupy při nácviku opěrných písní, které pomáhají žákům v rozvíjení klíčových kompetencí. Rozvíjí své pěvecké
dovednosti, aby byl/a schopen/schopna vzorově předvést písně různých stylů a žánrů včetně druhého či třetího
hlasu při dvojhlasém nebo vícehlasém zpěvu v rámci vyučovacího procesu.
Prohlubuje svoje praktické intonační a rytmické dovednosti, dokáže je použít v praktických úkolech.
KHK/NASPX
Náslechová praxe
Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s hudebně výchovným procesem na středních školách
(gymnáziích), případně na základních uměleckých školách. Formou náslechů - hospitací v hodinách hudební výchovy se studenti učí pozorovat vyučovací proces, didakticky jej analyzovat a diskutovat s vyučujícím i vedoucím
didaktikem o průběhu a výsledcích shlédnuté výuky.
Způsobilosti: Student/ka po absolvování předmětu:
- dovede formulovat výchovně vzdělávací cíl výukové jednotky Hv;
- provádí didaktickou analýzu učiva ve shlédnuté výukové jednotce Hv ;
- všímá si metod a výukových strategií, vedoucích k aktivizaci a tvořivosti žáků;
- didakticky poučeně diskutuje o shlédnutých vyučovacích postupech a učivu ve vztahu k žákům dané třídy.
Předpoklady: Znalost základních vyučovacích metod a strategií hudebně výchovného vyučování.
Podmiňující předměty:
KHK/DIZ
KHK/PHJ
Populární hudba a jazz
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
97
Doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Získat základní orientaci ve světě nonartificiální hudby, tj. jazzu a populární hudbě. Z poslechu rozpoznat
základní žánry jazzu a populární hudby. Způsobilosti: Student by mě měl znát základní hudební zdroje vzniku
jazzové hudby, měl by si pamatovat základní znaky jazzové hudby a popsat také hlavní etapy vývoje jazzové
hudby a základní žánry populární hudby až do současnosti. Na základě poslechu by je měl umět také rozlišit a
identifikovat. Předpoklady: Všeobecné kulturní povědomí a znalosti z oblasti jazzu a populární hudby.
98
21
KHV-Katedra historických věd
KHV/EA
Etnologie Afriky
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami etnografického poznávání Afriky. Způsobilosti: Studenti
klasifikují a porovnají kultury severovýchodní Afriky, kultury svahilského pobřeží, kultury jižní Afriky, kultury
východních a západních pobřežních oblastí. Předpoklady: Předmět nemá podmiňující předměty.
KHV/KDE1
Kulturní dějiny Evropy 1
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.
5 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem kurzu je poskytnout studentům výklad zrodu a vývoje západní civilizace jako svébytného sociokulturního fenoménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním
kontextu na příkladech velkých kulturních formací antiky, středověku a raného novověku. Pozornost bude věnována dílu myslitelů, kteří se pokusili o syntetické uchopení a porozumění formování evropské kulturní jedinečnosti
a kreativity (Oswald Spengler, Arnold Toynbee, William McNeill, Jacques Barzun, Christopher Dawson, Fernand
Braudel).
Způsobilosti: Studenti budou schopni osvětlit výklad zrodu a vývoje západní civilizace jako svébytného sociokulturního fenoménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním
a enviromentálním kontextu na příkladech velkých kulturních formací antiky, středověku a raného novověku.
Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
KHV/KDE2
Kulturní dějiny Evropy 2
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.
5 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem kurzu je podat výklad vývoje západní civilizace jako svébytného sociokulturního fenoménu v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním kontextu a proměn
její symbolické tvořivosti a duchovní kultury na příkladech velkých kulturních formací a ideologických hnutí
osmnáctého až jednadvacátého století, především osvícenství, romantismu, modernismu a postmodernismu. V
závěru kurzu bude diskutován přínos a význam západního kulturního dědictví pro soudobou globální civilizaci.
Způsobilosti: Studenti budou schopni osvětlit vývoj západní civilizace jako svébytného sociokulturního fenoménu
v širším historickém, politickém, náboženském, ekonomickém, intelektuálním a enviromentálním kontextu a proměn její symbolické tvořivosti a duchovní kultury na příkladech velkých kulturních formací a ideologických hnutí
osmnáctého až jednadvacátého století, především
osvícenství, romantismu, modernismu a postmodernismu. Předpoklady: Žádné podmiňující předměty.
99
22
KCH-Katedra chemie
KCH/+CH
Chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit se se základními poznatky z oblasti obecné chemie, anorganického systému prvků a laboratorních
metod a postupů v chemické laboratoři. Získat základní informace o prvcích a sloučeninách z ekologického
hlediska.
Způsobilosti: Studenti ovládají principy tvorby chemického názvosloví a dokáží je aplikovat na příkladech jednoduchých anorganických sloučenin.
Studenti jsou schopni:
- sestavit a vyčíslit chemickou rovnici,
- orientovat se v PSP,
- řešit základní výpočtové úlohy v chemii,
- aplikovat základní poznatky z chemické termodynamiky, elektrochemie, reakční kinetiky a chemické rovnováhy
na příkladech chemických dějů.
Studenti ovládají základní metody práce a postupy v chemické laboratoři. Předpoklady: Základní dovednosti
související s názvoslovím jednoduchých anorganických sloučenin a zápisem chemických reakcí rovnicemi. Základní
znalosti o stavbě hmoty a chemických dějích.
KCH/CHAS1
Chemie a společnost 1
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení s významnými aplikacemi chemie v denním životě. Způsobilosti: Studenti
umí vysvětlit význam chemie pro lidskou společnost. Vymezí chemickou vědu a technickou chemii v historickém vývoji. Uvedou do souvislostí chemii potravin, chemii výživy, chemii a lidské zdraví, chemii a energetiku.
Navrhnou laboratorní demonstrace vybraných chemických procesů.
Předpoklady: Základní znalosti chemie na úrovni střední školy.
KCH/CHAS2
Chemie a společnost 2
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení s významnými aplikacemi chemie v denním životě.
Způsobilosti: Studenti umí vysvětlit význam chemie pro lidskou společnost. Aplikují teoretické poznatky do praxe. Vysvětlí místo
chemie při výrobě klasických i netradičních materiálů. Rozpoznají nežádoucí vlivy chemie. Vymezí pojem environmentální chemie a její souvislost se zneškodňováním emisí toxických látek do životního prostředí a s odpady
chemických procesů jako druhotné suroviny. Předpoklady: Základní znalosti chemie na úrovni střední školy.
KCH/CHPU
Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Získat základní chemické poznatky, zejména z oblasti chemického experimentu, s možností jejich aplikace
do přírodovědné výuky na 1. st. ZŠ. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- aplikovat chemické experimenty do výuky přírodovědných předmětů na 1. stupni ZŠ,
- vysvětlit podstatu chemických experimentů,
- sestavit jednoduchou rovnici,
- uvést do souvislosti chemii do každodenního života. Předpoklady: Předpokládá se znalost základních poznatků
z chemie střední školy.
KCH/CHVÝŽ
Chemie výživy
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit se se základy moderní výroby potravin a s názory na jejich zdravotní funkce. Prezentovat způsoby
úpravy biologické a energetické hodnoty potravin, vztah mezi stravovacími zvyklostmi a zdravotním stavem
jedince a populační skupiny. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
100
- zhodnotit výživové složení potravin,
- aplikovat teoretické znalosti skladby zdravé výživy v praxi.
chemických disciplín.
KCH/CHŽP
Předpoklady: Předpokládají se znalosti základních
Chemie životního prostředí
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Cíle: Uvědomit si vztahy chemie a životního prostředí v regionálním i globálním měřítku.
jsou schopni:
- vyjmenovat a klasifikovat jednotlivé složky životního prostředí,
- odhadnout vliv chemických látek na životní prostředí,
- formulovat jednotlivé problémy životního prostředí na regionální i globální úrovni
podstaty anorganických, organických a biochemických procesů a pochodů.
KCH/NASPX
Náslechová praxe
Mgr. Milan Klečka, Ph.D.
Způsobilosti: Studenti
Předpoklady: Znalost
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit se s praktickým vedením žáků v hodině chemie s důrazem na detailní rozbor každé hodiny.
Způsobilosti: Student je schopen kriticky zhodnotit klady a nedostatky v každé neslechové hodině a navrhnout
alternativní způsob řešení situací. Předpoklady: Znalost problematiky z předmětů obecná chemie, anorganická
chemie, organická chemie a didaktika chemie, z didaktiky a psychologie
101
23
KIV-Katedra informatiky a výpočetní techniky
KIV/FIA
Finanční informatika a analýza
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Získat znalosti o využití informačních systémů v podnikovém účetnictví, porozumět informačním vazbám
v účetních systémech, zabývat se sledováním a modelováním finančních toků a vypracovat finanční analýzu
podniku.
Způsobilosti: Znalosti o využití informačních systémů ve finančním účetnictví, rozumět principu
podvojnosti, vedení výkaznictví, účetním standardům a informačním vazbám v účetních systémech. Schopnosti
analyzovat a navrhnout datové struktury a vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním
finančních toků. Umět vypracovat finanční analýzu podniku.
Předpoklady: Znalosti tabulkových procesorů,
pravděpodobnosti a statistiky a programování, např. v Javě.
KIV/FIE
Finanční a nákladová informatika
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Získat znalosti o využití informačních systémů ve finančním a nákladovém účetnictví, porozumět informačním vazbám v účetních systémech, zabývat se sledováním a modelováním finančních a nákladových toků a
vypracovat finanční a nákladovou analýzu podniku. Způsobilosti: Znalosti o využití informačních systémů ve
finančním a nákladovém účetnictví. Porozumět principu podvojnosti, účetním standardům a výkazům a informačním vazbám v účetních systémech. Rozumět členění nákladů a umět definovat nákladový objekt, provádět
kalkulace nákladů na nákladové objekty. Zabývat se základními metodami finanční analýzy. Analyzovat datové
struktury, vazby na daňovou soustavu a zabývat se sledováním a modelováním finančních toků. Prakticky vypracovat finanční a nákladovou analýzu podniku včetně analýzy citlivostní. Předpoklady: Znalosti tabulkových
procesorů, pravděpodobnosti a statistiky a programování.
KIV/KPG
Krásy počítačové grafiky
Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět je orientován na ty partie počítačové grafiky, kde lze bez znalosti náročnějších grafických standardů
a nástrojů získat krásný, neobvyklý a působivý grafický výstup. Důraz je kladen na témata, kde základní metody
poskytují množství modifikací různé obtížnosti podle pokročilosti studenta a se základními metodami je možné
experimentovat a dosahovat tak nových zajímavých výsledků.
Způsobilosti: Student se naučí vytvářet programy pro esteticky působivé, ale algoritmicky jednoduché obrázky
a zvládne základy počítačové grafiky.
Předpoklady: Znalost programování, nejraději pro OS MS Windows
alespoň na úrovni KIV/PPA2.
KIV/PC
Programování v jazyce C
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby byli schopni samostatně a efektivně programovat v jazyce ANSI C a řešit celé spektrum problémů, k jejichž řešení je dnes jazyk ANSI C primárně určen.
Důraz je kladen na schopnost psát vysoce strukturovaný, kvalitní a čitelný zdrojový kód a také vytvářet multiplatformní aplikace. Způsobilosti: Student bude schopen využívat jazyk ANSI C jako jednoduchý a efektivní
nástroj k řešení nízkoúrovňových problémů bez ohledu na cílovou platformu. Student získá základní přehled o
programátorském modelu mikroprocesoru, o objektově orientovaném jazyce C++ jako následníku jazyka C a o
knihovnách pro tvorbu uživatelských rozhraní (Qt, GTK+). Předpoklady: Základy programování v nějakém
procedurálním či objektově orientovaném programovacím jazyce (např. Visual Basic, Pascal/Delphi, PHP, Java,
C#), základní poznatky z teorie algoritmizace a teoretické informatiky.
Předměty KIV/PPA1, KIV/PPA2, případně KIV/PT, KIV/TI.
Podmiňující předměty:
KIV/PPA2 nebo KPV/TI nebo KPV/9TI
KIV/POKR
Počítačová podpora kreativity
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
102
Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
možný semestr: LS
Cíle: Naučit technicky orientované studenty základy kreativní práce na počítači především pro publikační a prezentační účely, seznámit je s problematikou reklamní grafiky na úrovni vhodné pro techniky, nikoliv výtvarníky.
Způsobilosti: Znalosti v oblasti vnímání barev, barevných systémů, DTP vybavení, DTP grafiky, problematiky
tisku, animací.
Základy návrhu uživatelského rozhraní, znalosti základních kreativních technik, práce v programovém vybavení
pro bitmapovou a vektorovou grafiku, pro počítačové prezentace a pro animace, zběhlost v počítačové prezentaci
před publikem.
Předpoklady: Předmět je vhodný spíše pro studenty technických než uměleckých oborů. Je zapotřebí znalost
uživatelské práce s PC, výtvarné cítění, lze doporučit základy počítačové grafiky.
KIV/PRO
Programátorské strategie
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Cíle: Naučit studenty takové algoritmické strategie, které se v základních algoritmických kursech neprobírají, a
upevnit znalost těch, které již znají. Vést je k algoritmickému myšlení a k zlepšení jejich schopností řešit odborné
problémy. Způsobilosti: Důkladná zběhlost v základních algoritmických strategiích a dovednost v jejich využití
pro konkrétní úlohu a typ dat, znalost dalších moderních metod, jako jsou randomizované, data stream a in-place
algoritmy, zběžná informace o novinkách a trendech v oblasti algoritmizace, dovednost v navrhování algoritmů
pro řešení konkrétních úloh. Předpoklady: Znalost základů algoritmizace a programování, nejlépe v prostředí
MS Windows.
KIV/VAM
Vybrané algoritmické metody
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Cíle: Naučit studenty základní algoritmy z oboru aplikované výpočetní geometrie, ale i tvořit vlastní algoritmy
pro problémy z dané oblasti, vést studenty k přemýšlení. Způsobilosti: Znalost základních problémů a jejich
typických řešení v oblasti aplikované výpočetní geoemtrie, dovednost vyvinout vlastní vhodné řešení. Absolvent
kursu by měl umět vybrat nebo vymyslet algoritmus vhodný pro daný problém a daný typ dat a dokázat
odhadnout, jak se bude daný algoritmus v praxi chovat.
Předpoklady: Předpokládaná znalost algoritmizace a programování alespoň na úrovni KIV/PPA2 a doporučená
znalost angličtiny na úrovni dostačující ke čtení anglických materiálů.
KIV/ZIS
Základy informačních systémů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Cíle: Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních
systémech založených na relační databázové technologii. Způsobilosti: Studenti budou znát podstatu, základní
metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se
obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu. Předpoklady: Je předpokládána znalost základních pojmů
informačních technologií a programových prostředků - především textového procesoru a tabulkového procesoru.
Podmiňující předměty:
KIV/ZIT
KIV/PPA2
nebo
KPV/9TI
nebo
KIV/PPE2
KPV/TI nebo
nebo
KPV/TI*
Základy informačních technologií
Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
KIV/ZI
nebo
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je získat základní přehled z oblasti informačních technologií. Naučit studenty ovládat
základní nástroje aplikací kancelářského balíku. Způsobilosti: Absolvováním student získá:
- znalost základních pojmů z oblasti informačních technologií,
- schopnost uživatelského využití počítače,
- schopnost vyhledávat a zpracovávat údaje z elektronických informačních zdrojů,
103
- schopnost aktivně použít nástroje textového a tabulkového procesoru,
- schopnost vytvářet prezentace. Předpoklady: Základní znalosti práce s počítačem a s operačním systémem
Windows.
Vylučující předměty:
KIV/ZI
104
24
KKE-Katedra energetických strojů a zařízení
KKE/ATC
Pokročilé termodynamické cykly
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
3 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií kombinovaných tepelných cyklů s více pracovními látkami
(CCGT, HRSG, IGCC, STIG) a s cykly jaderných elektráren IV. generace. Způsobilosti: Student bude znát
základní výpočetní metody v oblasti termodynamiky pokročilých cyklů tepelných strojů a chladírenských zařízení. Bude schopen analyzovat tepelné oběhy, počítat měrnou práci, účinnosti a výkon zařízení. Bude schopen
popsat a analyzovat různé typy kombinovaných cyklů včetně jejich optimalizace.
Předpoklady: Úspěšně složené 2 zkoušky z matematily na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě.
KKE/EKE
Ekologie v energetice
Ing. Vladimír Křenek
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem přednášek je seznámit posluchače se základními problémy ve vztahu životního prostředí a energetiky.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z oblasti ekologie a energetiky a vyjmenují různé způsoby
zachycování znečišťujících látek ze spalin i z vody. Předpoklady: Vylučující předměty - 0.
Podmiňující předměty - 0.
KKE/EVO
Energetické využití a likvidace odpadů
4 kr.
Zp
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Ing. Vladimír Křenek
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem přednášek je seznámit posluchače se základními způsoby využití odpadů pro získávání tepelné a
elektrické energie. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství a
seznámí se s různými způsoby zneškodňování odpadů včetně získávání tepelné a elektrické energie při spalování
odpadů. Předpoklady: Vylučující předměty - 0.
Podmiňující předměty - 0.
KKE/JEZ
Jaderně energetická zařízení
Ing. Petr Konáš
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti jaderné energetiky. Uvést studenty
do procesů přeměny energií (štěpení, fuze). Představit studentům základy v oblasti stacionárního rozdělení
štěpných zdrojů, materiálové skladby reaktorů. Studenti se seznámí s kritickou rovnicí, neutronově-fyzikální
definicí. Objasní se jim reaktivita a dlouhodobé parametry funkce reaktoru.
Dalším cílem bude uvést je do problematiky kolem poruchová teorie, teorie regulace a jaderné bezpečnosti.
Představit studentům termomechanika reaktoru a Hydro (aero) mechanika reaktoru, konstrukci palivových
článků, konstrukci řídících a havarijních prvků.
Seznámit s konstrukcí reaktoru (vnitřní části, tlaková nádoba).
Vybavit studenty znalostí o přenosu tepla v jaderném reaktoru a o radiačním ohřevu.
Představit studentům tlakovodní reaktor, varný reaktor, plynem chlazený reaktor, kovem chlazený reaktor a
perspektivní reaktorové systémy.
Objasnit ekologii jaderné energetiky a záležitosti kolem vyhořelého paliva a jeho ukládání či přepracování. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z oblasti jaderné energetiky, radioaktivity, štěpení atomového
jádra a jaderné fúze. Rozliší různé druhy jaderných reaktorů. Popíšou problematiku jaderné bezpečnosti. Studenti popíšou nové trendy v jaderné energetice.
Předpoklady: Potřebné teoretické znalosti z oboru jaderná
energetika.
KKE/MPC
Montáž a provoz energetických zařízení
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Student bude obeznámen s:
Zásady montážních prací. Dodavatelská a montážní sféra. Transport a ochrana zařízení. Konzervace a obaly. Ekonomika a postup montáže. Kontrola základů zařízení. Zkoušky částí při výrobě. Hydraulické zkoušky. Montáž
105
tlakové nádoby reaktoru. Proplachy potrubí. Chemické čištění a profukování potrubí před spouštěním. Individuální a komplexní zkoušky. Funkční předávání zařízení. Etapy prací. Dílčí provozní soubory. Garanční provoz
a zkoušky. Vyhodnocení garančních zkoušek. Najíždění s klasickým blokem po různě dlouhé provozní přestávce.
Bezpečnostní zařízení klasického a jaderného bloku. Kontrolní provozní systémy. Bezpečnost práce při montáži.
Provozní předpisy. Příčiny a místa nejčastějších poruch klasických zařízení. Účast na spouštění bloku (podle
možnosti).
Způsobilosti: Studenti popíšou činnosti v etapě zkoušek, uvádění do provozu a provozu turbogenerátorů v parních centrálách. Znalosti získané v tomto předmětu aplikují též pro konstrukci a projektování
elektrárenských zařízení. Předpoklady: Podmiňující předměty : 0
Vylučující předměty : 0
KKE/MT
Mechanika tekutin
Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty řešit jednoduché úlohy z mechaniky tekutin, a to jak analytickými výpočty tak experimentálními postupy, a zároveň matematicky popsat problematiku laminárního proudění tekutin
a základní vlastnosti turbulentního proudění.
Způsobilosti: Po úspěšném absolvování předmětu je student
schopen vysvětlit základní jevy statiky a dynamiky mechaniky tekutin a určit jejich vlastnosti. Je schopen řešit
jednoduché úlohy výpočtově a experimentálně. Rozumí matematickému popisu principů složitějších problemů
proudění, které jsou jádrem komerčních programů v oboru mechanika tekutin a na základě toho může s nimi
fundovaně pracovat a ověřovat pravdivost výsledků. V případě potřeby přenáší metody mechaniky tekutin do příbuzných oborů, čímž se rozšiřuje akční rádius působnosti budoucího absolventa. Předpoklady: Zkoušky alespoň
ze dvou předmětů matematika na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě, které prokazují základní
znalosti o derivování, integraci, integrálních transformacích a o řešení obyčejných a parciálních diferenciálních
rovnic.
KKE/PTC
Projektování energetických centrál
Ing. Vladimír Křenek
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy procesu projektování klasických a jaderných elektráren, se
všemi provozními soubory a technologickými zařízeními. Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy
z oboru klasické a jaderné energetiky a popíší průběh projektování klasických i jaderných elektráren, se všemi
provozními soubory a technologickými zařízeními.
Předpoklady: Základní znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky.
KKE/PTK
Parní turbiny a kondenzátory
Ing. Ladislav Krajíc, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 5 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz je zaměřen především na konstrukční návrh parních turbín, turbín velkého výkonu s přihříváním páry
a turbín se sytou párou pro jaderné elektrárny. Způsobilosti: Student bude ovládat základní metodiky návrhu
parních turbín a bude rozumnět problematice konstrukce těchto zařízení. Předpoklady: Podmiňující předměty:
KKE/TPS nebo KKE/ZSES
KKE/PTT
Plynové turbiny a turbokompresory
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními technickými parametry současných plynových turbín,
se schematy turbín a jim odpovídající cykly, možnostmi zlepšení tepelné účinnosti turbíny. Dále pak osvětlení
funkcí axiálních i radiálních turbín a kopresorů, jejích lopatkování, spalovací komory, průtočné části, aerodynamické charakteristiky, způsoby chlazení rotorů a skříní a jeho vliv na celkovou účinnost zařízení. Způsobilosti:
Studenti si zapamatují základní pojmy a definice z oblasti termodynamiky, teorie a konstrukce plynových turbín
a turbokompresorů.
Studenti popíšou průběh výpočtu tepelného oběhu turbokompresorů, výpočtu radiálních kompresorů, výpočtu
mnohostupňových axiálních kompresorů a jednostupňových plynových turbín.
Studenti se naučí termodynamicky vypočet radiálního kompresoru, termodynamicky výpočet mnohostupňového
axiálního kompresoru a termodynamicky výpočet jednostupňové plynové turbíny.
Studenti objasní procesy probíhající při pumpovaní kompresorů.
106
Studenti charakterizují základní metody tepelného, tepelně-mechanického zatížení a mechanického zatížení částí
kompresorů, spalovacích komor a plynových turbín.
Studenti stručně charakterizují vlastnosti plynových turbín ve funkci energetických zařízení a kombinovaných
paroplynových cyklů.
Předpoklady: Podmiňující předměty: 0
Vylučující předměty :0
KKE/RAT
Regulace a automatizace energet. centrál
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Elektrizační soustava a její řízení. Spolupráce výrobních zdrojů v elektrizační soustavě. Propojení soustav. Řízení frekvence. Předávání výkonů. Dispečerské řízení. Řízení energetického bloku. Alternativy řízení.
Regulační obvody kotlů. Řízení parní turbíny. Regulační armatury. Servopohony. Hydraulický regulační systém.
Elektronická regulace. Řízení turbíny při najíždění. Nové směry rozvoje řízení turbín. Dynamické vlastnosti regulovaných soustav. Prvky dynamického modelu turbíny. Jejich matematický popis. Regulace a automatizace
zdrojů pro výrobu tepla. Regulace a automatizace tepelných spotřebičů. Reaktor jako regulovaná soustava. Regulace primárního okruhu jaderné elektrárny. Přístroje pro měření reaktorového výkonu. Způsobilosti: Studenti
si zapamatují základní pojmy z oblasti provozních vlastností a regulace ES, elektrárenských bloků i samotných
turbín.
Studenti popíšou konstrukční řešení mechanických a hydraulických částí regulačních systémů turbín.
Studenti budou schopni provést základní a jednoduché výpočty dynamiky rozběhu rotorové soustavy turbogenerátoru, modelování dynamických vlastností regulačního systému a teplotního namáhání kritického místa parní
turbíny.
Studenti vysvětlí funkčních vlastnosti regulačního systému a jeho hlavních komponent. Popíšou současné přístupy
k regulaci turbín, tj. použití soudobých elektronických a hydraulických systémů regulace a ochran elektrárenského
bloku.
Předpoklady: Vylučující předměty KKE/TTT, KKE/PTK, KTO/AVP, KKY/AKS
Podmiňující předměty
KKE/SMT
Seminář z mechaniky tekutin
Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Doplnit, popř. i rozšířit znalosti získané v předmětu KKE/MT o statice a dynamice tekutin. Způsobilosti:
Úspěšný student bude znát základní vlastnosti neproudících a proudících tekutin a metody jejich vyšetření.
Bude schopen řešit jednoduché úlohy výpočtově a experimentálně. Bude ovládat principy matematického popisu
složitějších problemů proudění, které jsou jádrem komerčních programů v oboru mechanika tekutin a na základě
toho fundovaně s nimi pracovat a ověřovat pravdivost výsledků.
Předpoklady: Zkouška ze dvou předmětů matematika na FST, FAV nebo FEL, zapsání a studium předmětu
KKE/MT
KKE/SZV
Spalovací zařízení a výměníky tepla
Doc. Ing. Vladislav Polach, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student bude obeznámen s:
Teoretické základy spalování. Statika hoření. Dynamika spalování. Paliva, jejich důležité vlastnosti. Příprava
paliva pro spalování. Ohniště. Typy ohnišť. Hořáky. Mlecí okruhy. Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem.
Odstraňování tuhých zbytků po spálení. Exhalace, rozptyl tuhých exhalací. Odstraňování plynných škodlivin.
Parní kotel, funkce a rozdělení, hlavní části. Ohřívák vody, výparník, přehřívák, přihřívák. Buben, funkce, vestavby v bubnu k čištění páry. Ohřívák vzduchu. Výpočet výměníků tepla. Regulace výkonu kotle, regulace
teploty přehřáté a přihřáté páry, regulace napájení a spalování. Provoz parních kotlů. Najíždění, odstavování.
Ztráty a účinnost parního a horkovodního kotle. Způsobilosti: Studenti si zapamatují termíny z oblasti paliva,
spalovacího zařízení a spalinových výměníků tepla.Popíšou základní způsoby přípravy paliva z hlediska vhodnosti ke spalování. Budou schopni porovnat výhody a nevýhody jednotlivých typů spalovacích zařízení z hlediska
velikosti výkonu a účinnosti. Aplikují stechiometrické vztahy pro výpočet objemu spalovacího vzduchu a vzniklých spalin. Provedou výpočet jednotlivých tepelných výměníků kotle. Zvolí metodu vhodnou pro odstranění
škodlivých látek ze spalin. Rozliší jednotlivé způsoby regulace kotle.
107
Předpoklady: Úspěšné složení zkoušky z KKE/TM.
Podmiňující předměty:
KKE/TERMK nebo KKE/TM1
KKE/TM
Termomechanika
Prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Termodynamická soustava. Ideální plyn, stavová rovnice. První zákon termodynamiky. Základní vratné
děje ideálního plynu. Směsi ideálních plynů. Teorie tepelných cyklů, entropie v termodynamice. Druhý zákon
termodynamiky. Exergie a anergie. Vratné tepelné cykly pracující s ideálním plynem. Reálné plyny a páry,
Clausius-Rankinův pracovní cyklus. Vlhký vzduch. Proudění plynů a par v zúžené a v Lavalově dýze. Sdílení
tepla vedením, diferenciální rovnice vedení tepla, stacionární vedení tepla tělesy jednoduchých tvarů. Sdílení
tepla prouděním, přirozená a nucená konvekce, základy teorie podobnosti, přestup tepla. Stacionární prostup
tepla rovinnou a válcovou stěnou. Souproudé a protiproudé výměníky tepla. Sdílení tepla sáláním. Způsobilosti: Student bude znát základní termofyzikální vlastnosti termodynamických systémů. Bude umět řešit tepelné
procesy ideálním plynem a reálnými tekutinami. Bude schopen řešit jednoduché úlohy z termodynamiky a sdílení
s tepla.
Předpoklady: Úspěšně složené 2 koušky z matematily na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě.
KKE/TPPS
Teplárenství a potrubní sítě
Ing. Vladimír Křenek
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem přednášek je seznámit posluchače se základními problémy při návrhu strojních zařízení a potrubních
sítí v systémech výtopen, tepláren, elektráren, alternativních zdrojů tepla a potrubních sítí zásobování teplem.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z teplárenství a budou schopni navrhnout různé zdroje
tepla včetně tepelných sítí. Předpoklady: Základní znalosti z mechaniky tekutin a termomechaniky.
KKE/TPS
Teorie proudových strojů
Ing. Pavel Žitek
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti budou seznámeni s teorií proudění průtočnou částí lopatkových strojů. Budou znát definici účinnosti, porozumí ztrátám v průtočné části, rychlostním trojúhelníkům.
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy z oblasti proudových strojů. Studenti rozliší základní typy
lopatkových strojů a budou znát jejich vlastnosti. Sestaví rychlostní trojúhelníky vybraných typů strojů. Popíšou
ztráty v parních turbinách. Vysvětlí princip daného lopatkového stroje.
Předpoklady: Absolvování a úspěšné složení zkoušek z předmětů KKE/MT a KKE/TM
Podmiňující předměty:
KKE/TERMK nebo KKE/TM1 , KKE/MTK nebo
KKE/MT1
KKE/TTT
Termodynamické cykly
Ing. Pavel Žitek
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií základních tepelných cyklů parních a spalovacích turbin (
Carnotův cyklus, Clausius-Rankinův cyklus včetně přihřívání páry a regenerace, Ericsson-Braytonův cyklus ).
Způsobilosti: Student popíše běžně používané cykly parních a spalovacích turbín. Zapamatuje si základní termíny
používané v souvislosti s tepelnými oběhy. Vyjmenuje výhody a nevýhody jednotlivých cyklů. Vysvětlí princip
zvyšování účinnosti parních i spalovacích tepelných cyklů. Bude schopen spočítat kterýkoliv z probraných oběhů.
Navrhne a spočítá regeneraci parního cyklu.
Předpoklady: Základní znalosti termomechaniky.
Podmiňující předměty:
KKE/TM , KKE/MT
KKE/TZP
Technika životního prostředí
Doc. Ing. Vladislav Polach, CSc.
Cíle: Studenti se obeznámí s:
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
108
Jakost prostředí, vnější prostředí, mikroklima, škodliviny v ovzduší, hodnocení znečištění ovzduší. Vytápění, tepelné vlastnosti budov, konvekční vytápění, sálavé vytápění, otopné soustavy vodní, parní, teplovzdušné, součásti
vytápěcích zařízení, regulace vytápěcích zařízení. Větrání a odsávání, proudění vzduchu ve větraném prostoru,
větrání přirozené, nucené, místní, odsávací zařízení. Klimatizace, klimatizační zařízení, zpětné využívání tepla,
rozvod vzduchu. Výpočet sítí vzduchovodů. Odlučování pevných částic, odlučovače, jejich vlastnosti, odlučovací pochody, filtry. Odstraňování plynných škodlivin z exhalací. Hluk, zdroje hluku. Osvětlení, základní pojmy,
světelné zdroje, požadavky na umělé osvětlení. Způsobilosti: Student rozpozná způsoby vytápění, větrání a klimatizace. Rozpozná škodliviny v ovzduší a určí metodu jejich odstranění. Vypočítá tepelné vlastnosti budov ve
formě tepelných ztrát a zisků. Zvolí vhodnost konvekčního a sálavého vytápění. Vyjmenuje typy otopných soustav
a způsoby jejich regulace. Zvolí způsoby odhlučnění, osvětlení jednotlivých místností nebo budov. Předpoklady:
Základní znalosti z termomechaniky a mechaniky tekutin.
KKE/VSMT
Vybrané statě z mechaniky tekutin
Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je zaměřen na vzájemné působení proudění a obtékaných, převážně pružných těles. Student
bude seznámen s výpočtovým a experimentálním řešením následujících problémů technické praxe. Působení
úplavových vírů na obtékaná tělesa; Galopink, odezvy systémů s jedním a dvěma stupni volnosti; Nestabilitu
aero-hydrodynamicky vázaných soustav obtékaných těles, např. lopatek turbin, trubek ve svazcích výměníků;
teplo-tekutinové síly; stabilitní analýzu; samobuzené kmitání obecně, tekutinové koeficienty hmotnosti, tuhosti a
útlumu, možnosti jejich výpočetního a experimentálního určení; vibrace způsobené turbulencí, vyšetření spektra
výchylek tělesa ze znalosti spektra turbulence.
Způsobilosti: Úspěšný absolvent se vyzná v mechanizmech
aerodynamického buzení těles do vibračního stavu a identifikuje podle projevů příčiny. Bude schopen počítat
vibrační odezvu od proudících tekutin, určit podmínky stability apod. Předpoklady: Zkouška ze dvou předmětů
matematika na FST, FAV nebo FEL
KKE/ZES
Zkoušení energetických strojů
Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o metodice provádění experimentů na energetických proudových strojích, zejména na turbínách. Hlavní pozornost je věnována dějům z oblasti termodynamiky a dynamiky tekutin. Je podán přehled dostupných metod od klasických po moderní s ohledem na jejich
použitelnost při experimentech na energetických proudových strojích. Metoda výuky zahrnuje tři přístupy. Experimentální metody jsou nejprve vyloženy v teoretické rovině, na výklad navazuje cvičení v laboratoři, kde mají
studenti možnost si vyložené metody prakticky vyzkoušet. Je prováděno cejchování a použití dané metody na
jednoduchý případ. Poslední částí je ukázka skutečných měření na energetických strojích, tak jak jsou prováděna
na renomovaných pracovištích v ČR. Tato část je zajištěna formou exkurzí.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni: ” Zvolit vhodnou metodu pro měření na daném energetickém stroji. ” Provést
cejchování a použití dané metody. ” Zpracovat výsledky získané při experimentu.
Předpoklady: Základní
znalosti z oblasti konstrukce energetických strojů, dynamiky tekutin a termodynamiky.
KKE/ZSES
Základy stavby energetických strojů
Ing. Pavel Žitek
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti se obeznámí se základními typy energetických strojů a zařízení, s jejich výhodami a nevýhodami,
s jejich charakteristikami a s oblastmi použití. Budou znát konstrukční uspořádání jednotlivých typů a porozumí
základním výpočtům. Pochopí principy zvyšování účinnosti některých typů energetických strojů. Porozumí problematice regulování těchto zařízení. Způsobilosti: Studenti dovedou rozlišit vhodnost použití strojů a zařízení
v daném odvětví.
Budou schopni zvolit typ regulace pro konkrétní stroj.
Zapamatují si základní vzorce důležité pro výpočet energetických strojů a zařízení.
Budou schopni nakreslit a popsat schema cyklů vybraných strojů a zařízení.
Popíšou způsoby zvyšování účinnosti některých cyklů a vyjmenují jejich výhody a nevýhody.
Předpoklady:
Základní znalosti termomechaniky.
109
25
KKS-Katedra konstruování strojů
KKS/CAE
Počítačová podpora konstruování pro Bc.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti použití počítačové podpory konstruování (CAD),
personálními, informačními, technickými a organizačními faktory konstrukčního procesu se zřetelem k CAD.
Modelováním a zobrazováním struktur výrobků v CAD. 3D modelem a technickým výkresem sestavy v CAD.
Získání praktických znalostí modelování a zobrazování v CAD. Aplikace při řešení úloh ze semestrálních prací.
Způsobilosti: Studenti získají předpoklady pro řešení úloh pomocí počítačem podporovaného konstruování (CAD)
z technické praxe. Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
Vylučující předměty:
KKS/CAED
KKS/CMS1
Části a mechanismy strojů 1
Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních obecných strojních částí:
- vysvětlit studentům vlastnosti základních strojních částí, s jejich tvary, rozměry a materiály z kterých se
vyrábějí
- aplikovat znalosti z mechaniky a z pružnosti a pevnosti při návrhu a kontrole základních strojních částí
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry základních strojních částí,
- provádět kontrolní výpočty navržených částí v souvislosti s jejich funkcemi.
Předpoklady: Složené zkoušky z předmětů SI a ZK (nebo ZKFAV).
Podmiňující předměty:
KKS/ZK nebo KKS/ZKFAV nebo KKS/9ZK
KKS/CMS2
Části a mechanismy strojů 2
Doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních převodových mechanismech a složených
převodových mechanismech:
- objasnit studentům základní vlastnosti převodových mechanismů, s jejich tvary, rozměry a materiály z kterých
se vyrábějí
- aplikovat znalosti z mechaniky a z pružnosti a pevnosti při návrhu a kontrole převodových mechanismů
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry základních převodových mechanismů a převodovek,
- provádět kontrolní výpočty navržených převodových mechanismů,
- naskicovat hřídele převodovek s převodovými prvky, včetně jejich uložení.
Předpoklady: Složené zkoušky z předmětů SI a ZK.
Podmiňující předměty:
KKS/ZK nebo KKS/ZKFAV nebo KKS/9ZK
KKS/CT
Člověk a technika
Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Představit studentům základním poznatky z oblasti vývoje techniky.
- Popularizovat techniku a získávat studenty pro studium technických oborů.
- Objasní studentům historický vývoj techniky a nastíní budoucí trendy v této oblasti.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu získá:
- přehled o vývoji techniky ve světě
- přehled o vývoji techniky v Českých zemích
- přehled o sočasné úrovni techniky
- přehled o budoucích vývojových trendech v oblasti techniky Předpoklady: Všeobecný středoškolský přehled
z dané oblasti.
KKS/ELV
Elektronika vozidel
4 kr.
Zp,Zk
110
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o způsobu spojení elektronických a mechanických systémů
vozidla.
- Seznámit studenty se základním elektronickými systémy vozidla
- Uvést studenty do problematiky systémů ve vozidle
- Ukázat studentům možnosti aplikaci systémů.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti spojení eletronických a mechanických systémů
- orientovat se ve využití a možnostech těchto systémů
- samostatně zvladnout základní návrh zařízení
Předpoklady: Základní znalost dopravní techniky, měření a
měřící techniky a zvládnutí základů elektrotechniky.
KKS/IC
Inženýrské výpočty v CAD
Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti z Bc. studia o výpočtovém modelování úloh nelineární statiky, dynamiky , úloh o vedení tepla a dalších v prostředí vybraného MKP modulu CAD systému NX nebo Pro/Engineer s
využitím řešičů ANSYS a MSC Marc. Způsobilosti: Studenti získají předpoklady pro řešení náročnějších MKP
výpočtů z technické praxe.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského
studia a absolvování předmětu KKS/ICB.
Podmiňující předměty:
KKS/KPP , KKS/ICB
KKS/KKV1
Konstrukce kolejových vozidel 1
Doc. Ing. Petr Heller, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s obecnými znaky kolejových vozidel, podrbněji s hnacími a přípojnými vozidly. Podrobně seznámit s konstrukcí podvozků a jejich komponent.
Způsobilosti: Přehled o konstrukci kolejových
vozidel, podrobnější znalosti o podvozcích.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního
vysokoškolského studia.
KKS/KMT
Konstrukce manipulační techniky
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o konstrukčním řešení a základních výpočtech dopravní
a manipulační techniky používané ve výrobních podnicích.
- Představit studentům základní historické etapy ve vývoji dopravních a manipulačních strojů a nastínit nové
trendy v jejich dalším vývoji.
- Seznámit studenty se základním rozdělením dopravní a manipulační techniky
- Uvést studenty do problematiky navrhování a výpočtů jednotlivých představitelů dopravních a manipulačních
strojů
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti dopravní a manipulační techniky
- zhodnotit výsledné řešení konstrukce dopravního stroje
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce dopravní techniky
- aplikovat teoretické poznatky z klasické pružnosti a pevnosti a moderních software při návrhu jednotlivých
částí dopravního stroje
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů dopravních strojů
- vytvořit kinematická schémata základních představitelů dopravních strojů
Předpoklady: Znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování
Vylučující předměty:
KKS/DZVT , KKS/VMTB
KKS/KNM
Konstruování z nekonvenč. materiálů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
111
Ing. Eva Krónerová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o technologii vstřikování, vstřikovacích strojích a konstrukčním řešení vstřikovacích forem.
- Objasnit studentům základní technologie vstřikování a vstřikovacími stroji.
- Uvést studenty do problematiky navrhování vstřikovacích forem.
Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- navrhovat rozměry plastových výrobků,
- navrhovat jednoduché vstřikovací formy.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/KOS
Konstrukce obráběcích strojů
Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubení znalostí o stavbě obráběcích strojů. Volbou tohoto předmětu se student orientuje na zaměření diplomové práce v oblasti obráběcích strojů a zařízení. Probírána budou následující témata :
Systematické třídění obráběcích strojů, představitelé soustružnických, frézovacích, vyvrtávacích, vrtacích a brousících strojů, obráběcí centra, speciální stroje. Přídavná a pomocná zařízení k obráběcím strojům. Konstrukční
uspořádání, používané konstrukční principy, příklady technických řešení, výpočty. Způsobilosti: Studenti po
absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti obráběcích strojů
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů obráběcích strojů
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce základních částí obráběcích strojů (rámy, pohony,
vedení)
- aplikovat teoretické poznatky z klasické pružnosti a pevnosti a moderních software při návrhu jednotlivých
částí obráběcího stroje
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
Podmiňující předměty:
KKS/KVS
KKS/KPP
Metody konstruování a zobrazování s CAD
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je prohloubit znalosti z Bc. studia o systémový přístup a cyklus řešení problémů (postupy a metody) v PLC( životní cyklus výrobku) systémek s důrazem na personální, informační, technické a
organizační faktory konstrukčního procesu a se zřetelem k CAD. Počítačová podpora konstruování v oblastech
- konstrukce přípravků a forem, simulací mechanismů, fotorealistických prezentací budoucích výrobků, ergonomie, normalizace, NC obrábění, ohýbání plechů. Aplikace při řešení úloh ze semestrálních prací. Způsobilosti:
Studenti získají předpoklady pro řešení náročnějších konstrukčních a vývojových úloh s pomocí PLC ( životní
cyklus výrobku) systémů z technické praxe.
Předpoklady: základní znalosti 3D CAD systému (modelování
dílů, sestav a tvorba výkresů)
Podmiňující předměty:
KKS/CAE
KKS/KSV1
Konstrukce silničních vozidel 1
Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních konstrukčních skupinách podvozku a karosérie automobilu. Pozornost je zaměřena na konstrukční strukturu, hlavní funkce a vlastnosti těchto skupin.
Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu studenti jsou schopni
- zhodnotit funkce a vlastnosti základních konstrukčních řešení podvozkových skupin a karosérií
- rozpoznat a formulovat problémy, týkající se konstrukce těchto skupin
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti podvozku automobilů při konstruování těchto skupin Předpoklady:
Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu bakalářského studia na technických vysokých školách.
KKS/KVS
Konstrukce výrobních strojů
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
112
Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o konstrukčním řešení a základních výpočtech výrobních
strojů (tvářecí stroje a obráběcí stroje).
- Seznámit studenty se základními technickými parametry výrobních strojů
- Uvést studenty do problematiky navrhování a výpočtů jednotlivých částí výrobních strojů (rámy, pohony,
vedení atd.)
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti výrobních strojů
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů výrobních strojů
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce základních částí výrobních strojů (rámy, pohony,
vedení)
- aplikovat teoretické poznatky z klasické pružnosti a pevnosti a moderních software při návrhu jednotlivých
částí výrobního stroje
- Předpoklady: Základní znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování.
Podmiňující předměty:
KKS/ZSVS
KKS/MKS
Mechatronika v konstrukci strojů
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vysvětlení multidisciplinárního oboru Mechatronika, vybavení studenta informacemi
o sensorech, aktuátorech, řídících systémech, modelování a simulaci, a jejich využítí ve výrobní, dopravní a
manipulační technice.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti mechatroniky
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se návrhu jednotlivých komponent
- využívat získané znalosti k tvorbě dokonalejších (”inteligentních”) strojů
Předpoklady: Předpokládají se
znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/MT
Měřící technika
Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o měření veličin a měřící technice pro strojírenské odvětví.
- Seznámit studenty s základními principy měření
- Uvést studenty do problematiky technického měření veličin
- Ukázat studentům metody pro zpracování měřeného signálu.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti měřící techniky
- orientovat se v měření a měřicích metodách
- samostatně zvladnout základní měření veličin Předpoklady: Základní znalost fyzikálních veličin a zvládnutí
základů elektrotechniky.
KKS/NEK
Metody a nástroje efekt. konstr.
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům systém metodických poznatků pro podporu efektivního konstruování technických produktů. Studenti získají základní poznatky o systému konstrukčních činností (zpřesnění
úkolu, hledání řešení, hodnocení a rozhodování, sdělování řešení, kontroly, atd.) a naučí se aplikovat základní
metody a nástroje, které jim umožní zvládat tyto
činnosti vysoce efektivním a účinným způsobem. Na rozdíl od tradičního procesního uspořádání metodických
poznatků jsou předávané poznatky členěny do funkčních ”bloků”, což významným způsobem podporuje systémové myšlení studentů a tvořivý přístup při jejich aplikaci v průběhu řešení konstrukčních úkolů. Způsobilosti:
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni:
- efektivně komunikovat a spolupracovat v týmu
- strukturovat konstrukční proces jako systém konstrukčních i obecných činností
- zpracovávat, třídit a interpretovat informace potřebné pro efektivní a účinné konstruování
113
- provést zpřesnění konstrukčního úkolu za účelem dosažení požadovaného cíle
- efektivně a kreativním způsobem hledat řešení konstrukčních úkolů
- hodnotit navržená řešení a vybrat optimální variantu
- jasně a srozumitelně prezentovat své nápady a myšlenky
- psát čtenářsky orientované technické zprávy
- chránit své myšlenky a navržená řešení (ochrana duševního vlastnictví)
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/NEKA
Metody a nástroje efekt. konstr.
4 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům systém metodických poznatků pro podporu efektivního konstruování technických produktů. Studenti získají základní poznatky o systému konstrukčních činností (zpřesnění
úkolu, hledání řešení, hodnocení a rozhodování, sdělování řešení, kontroly, atd.) a naučí se aplikovat základní
metody a nástroje, které jim umožní zvládat tyto činnosti vysoce efektivním a účinným způsobem. Na rozdíl od
tradičního procesního uspořádání metodických poznatků jsou předávané poznatky členěny do funkčních ”bloků”,
což významným způsobem podporuje systémové myšlení studentů a tvořivý přístup při jejich aplikaci v průběhu
řešení konstrukčních úkolů. Způsobilosti: Studenti jsou po absolvování předmětu schopni:
- efektivně komunikovat a spolupracovat v týmu
- strukturovat konstrukční proces jako systém konstrukčních i obecných činností
- zpracovávat, třídit a interpretovat informace potřebné pro efektivní a účinné konstruování
- provést zpřesnění konstrukčního úkolu za účelem dosažení požadovaného cíle
- efektivně a kreativním způsobem hledat řešení konstrukčních úkolů
- hodnotit navržená řešení a vybrat optimální variantu
- jasně a srozumitelně prezentovat své nápady a myšlenky
- psát čtenářsky orientované technické zprávy
- chránit své myšlenky a navržená řešení (ochrana duševního vlastnictví)
Předpoklady: Předpokládají se znalosti anglického jazyka na úrovni B2.
KKS/SI
Úvod do strojního inženýrství
Ing. Ivana Mazínová
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je:
- naučit studenty zobrazovat graficky strojní součásti podle technických norem (technické kreslení)
- seznámit je s metodikou kótování a předepisování tolerancí podle funkce součásti
(GPS-geometrická specifikace produktu)
- poskytnout studentům přehled o technických normách a konstrukční dokumentaci
Způsobilosti: Studenti získají:
- schopnost číst a tvořit technické výkresy strojních součástí a jejich sestav
- přehled o technických normách
- seznámí se s metodikou kótování a předepisování tolerancí podle funkce součásti (GPS-geometrická specifikace
produktu) Předpoklady: Nejsou podmiňující předměty.
KKS/SM
Spalovací motory vozidel
Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o základních pojmech v oblasti konstrukce spalovacích
motorů.
- Seznámit studenty se základy konstrukčního myšlení a metodami a taktikami využívanými při konstruování
zážehových a vznětových motorů. Jak dvoudobých tak i čtyřdobých.
- Uvést studenty do problematiky navrhování stavebních skupin motorů a na základě příkladů ukázat možné
důsledky špatného konstruování
- Seznámit studenty s informacemi ovlivňujícími parametry a vlastností motorů - paliva, chemické procesy,legislativa.
Způsobilosti: Studenti získají konstrukční znalosti v oblasti spalovacích motorů. Předpoklady: Předpokládají
se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/SPVS1
Semestrální projekt z výrobních strojů 1
5 kr.
Zp
114
Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
Cvičení 5 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Podle zvoleného zaměření (KKS/KOS, KKS/KTS) řeší student konstrukčně a výpočtově zadanou část
výrobního stroje nebo zařízení. Řešení zahrnuje analýzu současného stavu, uvažované ideové návrhy a zdůvodnění
volby jedné z variant.
Způsobilosti: Student se naučí konstrukčně a výpočtově řešit část výrobního stroje.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/TDS
Testování a diagnostika strojů
Ing. Michal Křížek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 4 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět má studenty seznámit s možnostmi současných diagnostických metod jak provozní, tak i experimentální diagnostiky v oblasti výrobních strojů. Důraz bude kladen na praktickou část výuky, kde budou
studenti vytvářet a posléze měřit jednotlivé úkoly za pomoci vyšších měřících systémů. Způsobilosti: Studenti
budou schopni:
- využívat virtuální přístroje pro experimentální měření
- sestavovat jednodušší programy přístrojů
- orientovat se v základních diagnostických metodách a jejich využití u výrobních strojů
- sestavovat diagnostické testy
Předpoklady: Ovládání základních kancelářských programů.
Základní orientace v programování (znalost LabVIEW výhodou).
Orientace a znalost fyzikálních principů snímačů.
KKS/TKM
Tekutinové mechanizmy
Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je objasnění oboru Tekutinové mechanismy, uvést studenta do aplikačních metod pro návrh
a analýzu hydraulických a pneumatických prvků ve strojírenské výrobě. Způsobilosti: Studenti po absolvování
předmětu jsou schopni:
- aplikovat teoretické znalosti z oblasti tekutinových mechanismů
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se návrhu jednotlivých komponent
- využívat získané znalosti
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského
studia.
KKS/VZD
Vysokorychlostní železniční doprava
Doc. Ing. Petr Heller, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s vysokorychlostními železnicemi v Evropě i ve světě. Podrobně seznámit s konstrukcí
vozidel tohoto systému. Způsobilosti: Student získá znalosti o provozu vysokorychlostních železnic v EU i ve
světě. Seznámí se podrobně s konstrukcí vozidel pro vysoké rychlosti. Předpoklady: Předpokládají se znalosti
v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/ZDMT
Základy dopr. a manipul. techniky
Doc. Ing. Ladislav Němec, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o jednotlivých druzích dopravy a dopravních prostředků
a jejich základních výpočtech.
- Seznámit studenty se základním rozdělením dopravy a dopravních prostředků včetně popisu jejich hlavních
konstrukčních celků
- Seznámit studenty se základními technickými parametry dopravních prostředků
- Uvést studenty do problematiky pohybu a řízení dopravních prostředků včetně základních výpočtů Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- zhodnotit klady i zápory jednotlivých druhů dopravy a dopravních prostředků
- uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti dopravy a dopravních prostředků
- analyzovat základní představitele dopravních prostředků
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti dopravních prostředků
115
- rozpoznat a formulovat problémy týkající se základních částí dopravních prostředků
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
KKS/ZK
Základy konstruování
Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty informacemi o strojních částech a jejich skupinách vzhledem k popisu parametrů jejich
vlastností a konstrukční dokumentaci.
- Objasnit studentům základy konstrukčního myšlení a metody a taktiky využívané při konstruování.
- Uvést studenty do problematiky navrhování stavebních skupin a na základě příkladů ukázat možné důsledky
špatného konstruování a naučit studenty předcházet těmto fatálním následkům chyb.
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- aplikovat základní metody vhodné pro konstruování
- stanovovat požadované funkce produktů a vytvářet jejich funkční struktury
- analyzovat jednoduché strojní stavební skupiny, zobecňovat poznatky a získané výsledky aplikovat při návrhu
složitějších technických produktů.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti technického kreslení, tvorba a čtení technické dokumentace.
Podmiňující předměty:
KKS/SI nebo KKS/9SI
KKS/ZKM
Systémové navrhování tech. produktů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentům základy systému poznatků Engineering Design Science (EDS) o
a pro systémový management a tvůrčí konstruování a hodnocení technických produktů chápaných jako technické
systémy (TS) na základě komplexních požadavků vyplývajících z jejich provozního procesu i dalších fází jejich životního cyklu. Poznatky EDS jsou na rozdíl od tradičních instruktivně orientovaných poznatků pro konstruování
TS strukturovány na vzájemně systematicky provázanou’mapu’:
- deskriptivních (teoretických) poznatků k TS a konstrukčním procesu,
- prekriptivních (metodických) poznatků k TS a konstrukčním procesu,
obojí s vazbami jak na technické, tak na ostatní podpůrné vědní i praktické obory a počítačové i experimentální
nástroje, což přináší významné synergické efekty.
Způsobilosti: Studenti jsou po absolvování předmětu schopni efektivně a účinně:
- systematicky specifikovat celoživotní tržní i inherentní požadavky na konstruovaný technický produkt chápaný
jako technický systém (TS)
- systematicky řídit konstrukční projekt TS
- kombinovat teoreticky podložené, instruktivní, intuitivní i zkusmé tvůrčí metody při konstruování TS
- pracovat v interdisciplinárním týmu při integrovaném vývoji TS a využívat poznatky, nástroje i odborníky z
ostatních technických, přírodních, sociálních i další podpůrných vědních i prakt praktických oborů,
- systematicky analyzovat, porovnat a vyhodnotit splnění systematicky specifikovaných požadavků a konstrukční
konkurenceschopnosti navrženého, příp. existujícího TS se srovnatelnými TS vč TS včetně odpovídajících indikátorů rizik
- systematicky zdokumentovat a prezentovat postup a výsledky konstrukčního návrhu TS, a tak mj. postupně
vytvářet i systematickou konstrukční bázi znalostí.
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního vysokoškolského studia.
Žádné podmiňující předměty.
KKS/ZSVS
Základy stavby výrobních strojů
Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o konstrukčním řešení základních představitelů
výrobních strojů.
- Představit studentům základní historické etapy ve vývoji tvářecích a obráběcích strojů a nastínit nové trendy
v jejich dalším vývoji.
- Uvést studenty do problematiky základních pojmů z oblasti tváření a obrábění včetně energetické bilance
pracovního cyklu výrobního stroje
116
- Seznámit studenty se základním rozdělením tvářecích a obráběcích strojů včetně popisu jejich jednotlivých
funkčních celků
Způsobilosti: Studenti po absolvování předmětu jsou schopni:
- analyzovat jednotlivé etapy ve vývoji tvářecích (TS) a obráběcích (OS) strojů
- odhadnout další vývoj v konstrukci výrobních strojů
- aplikovat teoretické poznatky z oblasti energetické bilance výrobního stroje na konkrétních problémech při
návrhu výrobního stroje
- uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti TS a OS
- analyzovat základní představitele TS a OS
- zhodnotit klady i zápory základních představitelů TS a OS
- vytvořit kinematická schémata základních představitelů TS a OS
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování
KKS/ZUV
Zvyšování tržní úspěšnosti výrobku
Ing. Ivana Mazínová
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými přístupy k zabezpečení kvality v předvýrobní a výrobní
fázi produktu.
Způsobilosti: Studenti získají přehled o řízení kvality (Quality Management) ve výrobním
procesu (z důrazem na předvýrobní etapu).
Předpoklady: Předpokládají se znalosti v rozsahu dosavadního
vysokoškolského studia.
117
26
KKY-Katedra kybernetiky
KKY/AŘ1
Automatické řízení 1
Doc. Ing. František Tůma, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky automatického řízení lineárních spojitých
dynamických systémů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním
problémům automatického řízení a to zejména:
- rozpoznat základní úlohy řízení a výměny informace v různých systémech;
- aplikovat principy řízení na základní typy řízených soustav;
- řešit praktické úlohy návrhu základních druhů regulátorů a jejich optimálního nastavení;
- provádět počítačové simulace regulačních úloh v předrealizační fázi s
ověřením jejich stability a kvality;
- uplatnit správně principy automatického řízení při syntéze optimálních
systémů automatického řízení, zejména pro průmyslové aplikace.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky, fyziky a počítačů na úrovni úvodních vysokoškolských kurzů.
Vhodné je absolvování předmětu Regulační technika (KEV/RT).
KKY/AŘ2
Automatické řízení 2
Doc. Ing. František Tůma, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky automatického řízení lineárních diskrétních
dynamických systémů a dále s logickými systémy a fuzzy systémy.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům automatického
řízení a to zejména:
- rozpoznat základní úlohy řízení a výměny informace v různých systémech,
(zejména diskrétní systémy, logické systémy a fuzzy systémy);
- aplikovat principy řízení na základní typy řízených soustav;
- řešit praktické úlohy návrhu základních druhů regulátorů a jejich optimálního nastavení;
- provádět počítačové simulace regulačních úloh v předrealizační fázi s
ověřením jejich stability a kvality;
- uplatnit správně principy automatického řízení při syntéze optimálních
systémů automatického řízení, zejména pro průmyslové aplikace.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky, fyziky a počítačů na úrovni úvodních vysokoškolských kurzů.
Předpokladem je absolvování předmětu Automatické řízení 1 (KKY/AŘ1).
Podmiňující předměty:
KKY/AŘ nebo KKY/AŘ1 nebo KKY/TŘ
KKY/IŘS1
Informační a řídicí systémy 1
Ing. Pavel Balda, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky návrhu informačních a řídicích systémů. Studenti si
osvojí návrh řídicích algoritmů programovatelných automatů v jazycích podle normy IEC-61131-3 a dále se
seznámí s některými průmyslovými komunikačními standardy. Způsobilosti: Po absolvování předmětu studenti
budou schopni zejména:
- samostatně vytvářet programové vybavení pro programovatelné automaty v jazycích normy IEC-61131-3
- rychle se adaptovat na aplikování různých systémů SCADA a HMI
- aplikovat komunikační model ISO-OSI na komunikace využívané v průmyslových aplikacích řídicích systémů
- rozlišit výhody a nevýhody několika běžných průmyslových komunikací Předpoklady: Studenti by měli mít
základní znalosti z programování v rozsahu absolvovaných kurzů PPA1 a PP.
Vylučující předměty:
KKY/IŘ1-B
KKY/KY
Kybernetika
4 kr.
Zp,Zk
118
Doc. Ing. František Tůma, CSc.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky kybernetiky.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům kybernetiky a
to zejména:
- rozpoznat základní úlohy řízení a výměny informace v různých systémech;
- aplikovat kybernetické nástroje na vnější a vnitřní popis abstraktních a
fyzikálních systémů;
- řešit praktické úlohy počítačové simulace, přenosu a kódování informace,
návrhu logických obvodů a rozpoznávání obrazů;
- uplatnit správně kybernetické principy při studiu adaptivních a učících se
systémů a úloh umělé inteligence.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky, lineární algebry, fyziky a počítačů na úrovni
úvodních vysokoškolských kurzů.
KKY/LS1
Lineární systémy 1
Doc. Ing. Jiří Melichar, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Student by měl získat přehled o typech, struktuře a chování reálných dynamických systémů, obeznámit se s
metodikou tvorby matematických modelů reálných dynamických systémů a s metodami analýzy jejich vlastností
a chování v časové i frekvenční oblasti. Student by měl také porozumět základním principům řízení dynamických
systémů a metodám pro získávání potřebných dat z reálných procesů. Způsobilosti: Student je schopen vytvářet
matematické modely reálných nelineárních dynamických systémů a určit jejich spojité i diskrétní linearizované
verze. Získané teoretické poznatky je schopen aplikovat na podrobnou analýzu systémových vlastností, umí
vypočítat i simulovat jejich časové a frekvenční odezvy. Student se orientuje v základních strukturách regulačních
obvodů a v základních přístupech k řízení při respektování měřitelných veličin a daných omezení. Předpoklady:
Základní znalosti z matematiky, fyziky, lineární algebry a výpočetní techniky v rozsahu základních VŠ kurzů.
Vylučující předměty:
KKY/PAU , KKY/ZKK , KKY/ZKT , KKY/ZTS
KKY/MS1
Modelování a simulace 1
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy modelování dynamických systémů. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům modelování a simulace
dynamických systémů a to zejména:
- sestavit matematické modely pro konstrukci simulačních úloh
- aplikovat principy modelování dynamických systémů
- provádět počítačové simulace metodami Monte-Carlo
- aplikovat výsledky analytické a experimentální analýzy Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti
z lineárních systémů, matematické analýzy a počítačů na úrovni vysokoškolských kurzů.
KKY/OA
Operační analýza
Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým přístupem k řešení rozhodovacích procesů a s jednotlivými metodami, které se pro řešení konkrétních rozhodovacích úloh používají. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu budou studenti schopni zejména:
- porozumět systémovému přístupu k řešení úloh,
- volit systémové řešení obecných rozhodovacích úloh,
- analyzovat jednotlivé rozhodovací situace a přístupy k jejich řešení,
- rozpoznat konkrétní rozhodovací problém,
- formulovat matematický model pro konkrétní praktickou úlohu,
- aplikovat vhodné řešení konkrétní úlohy,
- vyhodnotit výsledky řešení konkrétní rozhodovací úlohy.
119
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti.
Vylučující předměty:
KKY/ZOA , KPV/OV1 , KPV/OV2
KKY/PFV
Převodníky fyzikálních veličin
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy, vlastnostmi a modely senzorů a akčních členů
pro potřeby automatizace, monitorování a diagnostiky.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu si studenti
osvojí znalosti instrumentace senzorů a aktorů v úlohách automatizace, monitorování a diagnostice.
Předpoklady: Studenti by měli mít znalosti z inženýrské matematiky a fyziky.
Vylučující předměty:
KKY/AP
KKY/PP
Programové prostředky řízení
Ing. Pavel Balda, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat některé vybrané techniky programování řídicích a informačních
systémů především prostředky jazyka C#. V rámci předmětu je podána klasifikace operačních systémů a jejich
základní vlastnosti. Dále je vysvětlena hierarchie programového vybavení typických řídicích systémů od čidel a
akčních členů až po podnikové systémy. Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen:
- orientovat se v základních pojmech operačních systémů včetně operačních systémů reálného času
- rozumět základům architektury programového vybavení řídicích systémů od nejnižší úrovně čidel a akčních
členů až po nejvyšší podnikovou úroveň
- aktivně používat průmyslový standard OPC (zejména OPC Data Access)
- navrhnout a vytvořit program v jazyku C# s bohatým uživatelským prostředím (GUI) komunikující s řídicími
systémy pomocí OPC
- aplikovat připravené třídy z nadstavby .NET Framework ve vlastních programech
Předpoklady: Studenti by měli umět programovat a aplikovat znalosti jazyka Java v rozsahu předmětu PPA1.
Vylučující předměty:
KKY/STP
KIV/ZOS
Stochastické systémy a procesy
Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty se základními vlastnostmi stochastických systémů a procesů.
Způsobilosti: Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen pochopit způsob popisu neurčitosti ve formě
stochastických procesů a stochastických systémů, a to zejména:
* zvládnout popis neurčitosti pomocí teorie pravděpodobnosti,
* popsat fyzikální veličiny s neurčitostí, hustoty pravděpodobnosti, distribuční funkce, momenty,
* zjišťovat korelace náhodných veličin, zvládnout Bayesův přístup při zpracování informace
* pochopit rozdíl mezi deterministickým popisem dynamických systémů a stochastickým popisem,
* pochopit pojem stochastický systém a analyzovat vlastnosti stavu lineárního stochastického systému. Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky a výpočetní techniky.
KKY/TŘ
Teorie řízení
Doc. Ing. František Tůma, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky teorie řízení lineárních i nelineárních spojitých
dynamických systémů.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům teorie řízení a
to zejména:
- rozpoznat základní úlohy řízení a výměny informace v různých systémech;
- aplikovat principy řízení na základní typy řízených soustav;
- řešit praktické úlohy návrhu základních druhů regulátorů a jejich optimálního nastavení;
- provádět počítačové simulace regulačních úloh v předrealizační fázi s
ověřením jejich stability a kvality;
120
- uplatnit správně principy automatického řízení při syntéze optimálních
systémů automatického řízení, zejména pro průmyslové aplikace.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z matematiky, lineární algebry, fyziky a počítačů na úrovni
úvodních vysokoškolských kurzů.
Podmiňující předměty:
KKY/ZKY
KKY/UI
Umělá inteligence
Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémovými oblastmi umělé inteligence (UI) a naučit
je aplikovat vybrané metody řešení úloh, reprezentace znalostí v UI a hraní her. Způsobilosti: Po absolvování
předmětu bude student schopen formulovat a řešit jednoduché problémy z oblasti řešení úloh (problem solving),
bude schopen formálně reprezentovat znalosti logickými a relačními formalismy a bude rozumět a schopen
používat základní metody odvozování znalostí v UI. Student bude též schopen řešit jednoduché úlohy hraní her
pro 2 hráče. Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti matematické analýzy (KMA/MA1)
Vylučující předměty:
KKY/UUI , KKY/ZUI* , KKY/ZUI-B
KKY/ZUI
Základy umělé inteligence
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou umělé inteligence, a to se zaměřením na filosofické
otázky umělé inteligence a její vztah ke kognitivním vědám a filosofii mysli.
Způsobilosti: Po absolvování
předmětu budou studenti schopni zejména:
- diskutovat historický kontext vzniku UI
- formulovat filosofické a aplikační cíle UI
- uvést do kontrastu symbolické a emergentistické paradigma UI
- vyložit principy současné UI
- podpořit i kriticky zhodnotit UI
- diskutovat budoucí perspektivy UI
Předpoklady: Studenti by měli mít přehled z oblasti obecné filosofie a základní přehled z oblasti filosofie vědy.
121
27
KMA-Katedra matematiky
KMA/DMB
Diskrétní matematika B
Ing. Roman Kužel, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Binární relace, tolerance, ekvivalence, aritmetika modulo 2. Booleovy algebry, Booleovské polynomy a funkce,
konjunktivní a disjunktivní normální forma.
Neorientované a orientované grafy: souvislost a komponenty, kružnice, stromy, řezy, minimální cesta, metrika
grafu; silná souvislost a kvazikomponenty, acyklické grafy a kondenzace grafu.
Maticový popis grafu: matice sousednosti, incidenční matice grafu (uzlů, hran) a jejich algebraické vlastnosti.
Předmět předpokládá znalosti lineární algebry v rozsahu předmětu KMA/ZME1 nebo KMA/ME2.
Způsobilosti: Student bude:
- aktivně ovládat pojmy ekvivalence, rozkladu množiny na třídy ekvivalence,
- řešit jednoduché úlohy v aritmetikách modulo k, a speciálně v aritmetice modulo 2,
- umět vyjádřit Booleovský polynom v konjunktivní a disjunktivní normální formě,
- ovládat základní pojmy teorie grafů,
- umět popsat grafovou strukturu pomocí matice včetně porozumění vztahům mezi vlastnostmi
grafu a algebraickými vlastnostmi příslušné matice,
- umět navrhnout, formulovat a prakticky použít algoritmy řešení základních grafových úloh.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti v rozsahu předmětu KMA/ZME1 nebo KMA/ME2.
Vylučující předměty:
KMA/DMA
KMA/FGM
Fotogrammetrie
Ing. Radek Fiala, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a
analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká
stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a
aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických
pracovišť u nás a ve světě. Způsobilosti: Absolvent magisterského studia může působit v zeměměřických firmách a státních orgánech jako specialista pro přípravu a vedení projektů s použitím letecké fotogrammetrie a
leteckého laserového skenování.
Absolvent bakalářského studia může pracovat jako vedoucí nebo člen kolektivu operátorů v digitální fotogrammetrii nebo poskytovat informace o možnostech využití fotogrammetrie. Předpoklady: Student by měl disponovat
znalostmi z předmětu KMA/TOMA
KMA/FIPM
Finanční a pojistná matematika
Mgr. Michal Friesl, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Prezentovat matematické postupy používané v oblasti finanční matematiky s diskrétním časem a životního
pojištění (úročení, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody; investiční rozhodování, vnitřní míra výnosnosti,
durace, umořování dluhu; výpočty spojené s dluhopisy, analýza portfolia; základy pojistné matematiky, stanovení
pojistného v životním pojištění, výpočet pojistné rezervy).
Způsobilosti: Používat převážně středoškolskou
matematiku při řešení úloh v probraných oblastech finanční matematiky a životního pojištění. Předpoklady:
Zběhlost ve středoškolské matematice (aritmetická a geometrická posloupnost a jejich součty, funkce lineární,
mocninné, exponenciální, logartimické a jejich vlastnosti, rovnice a nerovnice, lineární interpolace. . .), základy
lineární algebry (násobení matic) a diferenciálního počtu, především ale schopnost myslet. Vhodné je předchozí
absolvování některého základního kurzu pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina, střední hodnota,
rozptyl, kovariance, korelační koeficient) a obecné povědomí o finančních pojmech (akcie, dluhopis, pojištění,
spoření, apod.).
Vylučující předměty:
KSO/FIPV
KMA/GEA
Kosmická geodézie
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
122
Ing. Cyril Ron, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd,
nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy
kosmické geodézie.
Způsobilosti: Student je způsobilý pracovat s poznatky kosmické geodézie. Rozumí problematice astronomických
souřadnicových soustav, počítání a určování času. Je schopen popsat a vysvětlit úkazy plynoucí z otáčení nebeské
sféry. Orientuje se v úlohách kosmické geodézie.
Předpoklady: Předmět předpokládá základní znalosti geodézie (např. KMA/GEN1) a kartografie (KMA/MK1).
KMA/GEN1
Geodézie 1
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly a rozdělením geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu.
Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a
přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje.
Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné
měření.
Způsobilosti: Absolvováním předmětu student získá znalosti o úkolech a rozdělení geodézie, tvaru
zemského tělesa, geodetických základech ČR,geodetických přístrojích, metodách měření úhlů,
délek a postupech souřadnicových výpočtů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KMA/GEN1B
KMA/GEN2
Geodézie 2
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu.
Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a
přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace
systematických chyb zenitového úhlu . Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická
nivelace. Barometrické měření výšek.
Způsobilosti: Absolvováním předmětu student získá znalosti o výškových základech ČR, metodách pro určování
výšek a převýšení, pomůckách a přístrojích pro měření výšek a převýšení.
Student bude schopen provádět a zpracovat podrobné výškopisné měření s využitím různých metod měření a
geodetických pomůcek a přístrojů.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Podmiňující předměty:
KMA/GEN1
KMA/GKMZD
Kartografické metody zpracování geodat
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Ing. Jan Ježek, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základy matematické kartografie - souřadnice užívané v geodézii a kartografii. Odvození zobrazovacích rovnic
vybraných kartografických zobrazení. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Kartografická zobrazení
užívaná na území ČSR a ČR (zobrazení Křovákovo, Cassini-Solnerovo, Gauss-Krügerovo, Sanson-Flamsteedovo,
UTM). Globální souřadnicové systémy (obecné vlastnosti), způsoby jejich vzájemných transformací a jejich
přesnost. Způsoby transformací v prostředí geografických informačních systémů. Způsobilosti: - Seznámení se
základy matematické kartografie.
- Matematické kartografie a referenčních souřadnicových systémů ve vztahu ke geodatům.
- Seznámení s matematickými metodami transformace referenčních souřadnicových systémů.
- Praktické seznámení s dostupným software pro zpracování dat z hlediska matematické kartografie.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
Vylučující předměty:
KMA/MK1 , KMA/MK2
KMA/GPM
Geometrické a počítačové modelování
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
123
Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS
systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.
Způsobilosti: Absolvent předmětu umí sestavit geometrický model pro složité jevy s souladu
s moderními požadavky CAGD (Computer Aided Geometric Design). Rozumí algoritmům, na kterých funguje
geometrické jádro systémů z oblasti CAx, GIS a dalších graficky orientovaných systémů. Dokáže používat matematický software pro tvorbu geometrických modelů a pro odvozování jejich dalších vlastností. Na základě odborné
literatury je schopen připravit referát na odborné téma s tematikou geometrického modelování. Předpoklady:
Základní orientace v pojmech maticového počtu, analytické geometrie v rovině a v prostoru a v metodách diferenciálního počtu. Vhodným předpokladem je také zvládnutí základních vlastností křivek a ploch metodami
diferenciální geometrie (v rámci předmětu je však podáno shrnutí nutných pojmů a tvrzení).
KMA/GPS
Navigační systémy v geodézii
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Cíle: Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou
seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o
způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených
dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s
jejich používáním. Způsobilosti: Úspěšný absolvent předmětu získá vědomosti důležité pro správné pochopení
a používání metod družicové a inerciální navigace s důrazem na zeměměřické a geodetické aplikace. Absolvent
je seznámen s principy a možnostmi obou metod, hlavními zdroji chyb, jejich možnému odhalení a případné
eliminaci. Je schopen používat běžné programové vybavení pro zpracování naměřených dat, orientuje se v přístrojovém vybavení a je schopen řešit běžné problémy spojené s některými omezeními družicové navigace. Je
informován o mezinárodních a národních službách pro družicovou navigaci a dokáže tyto služby využívat pro
ekonomické a přesné určování třírozměrné polohy bodů s geodetickou přesností. Absolvent také zná výhody a
limity inerciální navigace, principy jejího použití v geodézii a možnosti kombinace inerciální a družicové navigace.
Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti v rozsahu těchto předmětů: KMA/VP1, KMA/VP2.
KMA/IGD
Internetové technologie pro geodata
Ing. Jan Ježek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové
řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a
tencí GIS klienti. Mobilní GIS. Způsobilosti: - Student zná základní koncept webových služeb.
- Student se orientuje v základech síťových protokolů.
- Student má praktické zkušenosti se serverovými aplikacemi pro publikování geodat.
Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti látky v rozsahu předmětu KMA/UGI.
KMA/KN
Katastr nemovitostí
Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon
177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50
Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č.
344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná
věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti
vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány, se
zaměřením na technické aspekty katastru nemovitostí.
124
Způsobilosti: Absolvent magisterského studia je schopen vésti kolektiv zabývající se správou katastru nemovitostí
ČR, geodetickým měřením pro účely katastru, projektů pozemkových úprav, digitalizací a vedením souboru
geodetických informací v informačním systému katastru nemovitostí ČR.
Absolvent bakalářského studia je schopen konkrétního a samostatného provádění všech výše uvedených prací.
Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti v rozsahu předmětu KMA/GEN2.
Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TOKN.
KMA/KRP
Kartografická reprodukce a polygrafie
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Ing. Radek Fiala, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Základní pojmy kartografické polygrafie.
Historický vývoj polygrafických technik pro účely kartografie. Reprodukční fotografie. Barvy a barevné modely.
Základy reprografie.
Technologie ofsetového a digitálního tisku. Dektop Publishing a grafické editory. Způsobilosti: Absolvent magisterského studia je schopen pracovat v kolektivu technické redakce orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí,
navrhovat vhodné (zejména digitální) postupy reprodukce a tisku kartografických děl, eventuálně se na nich
přímo podílet. Předpoklady: Absolvování bakalářského studia geomatiky.
KMA/MATD
Mathematik
RNDr. Milena Šebková
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů ze zakladních matematických oborů a seznámit je přitom
s matematickou terminologií v německém jazyce. Tématicky je předmět zaměřen na tyto oblasti: elementární
matematika (Elementare Mathematik), analytická geometrie (Analytische Geometrie), diferenciální počet (Differentialrechnung) a integrální počet (Integralrechnung).
Způsobilosti: Znalost základních matematických pojmů a schopnost komunikace o základních odborných problémech v cizím jazyce - němčině.
Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s odborným textem v němčině a připravit
krátký odborný příspěvek v německém jazyce např. na seminář.
Předpoklady: U studentů se předpokládají
znalosti matematily v rozsahu střední školy a aktivní znalost německého jazyka, tj. schopnost komunikovat v
tomto jazyce.
KMA/MATD2
Mathematik 2
RNDr. Milena Šebková
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů z vybraných matematických oborů a rozšířit tyto znalosti o
matematickou terminologií v německém jazyce. Tématicky je předmět zaměřen na tyto oblasti: lineární algebra
(lineare Algebra), Booleovská algebra (Boolsche Algebra), teorie grafů (Graphentheorie), lineární optimalizace
(Lineare Optimierung), diferenciální rovnice (Differentialgleichungen), numerické metody (Numerische Methoden).
Způsobilosti: Schopnost komunikace o odborných problémech v cizím jazyce - němčině. Schopnost vypracovat v
cizím jazyce krátký odborný text.
Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s odborným textem v němčině a připravit odborný
příspěvek v německém jazyce např. na seminář či konferenci.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti matematily v rozsahu střední školy a prvního semestru
vysoké školy a dále aktivní znalost německého jazyka, tj. schopnost komunikovat v tomto jazyce, a znalost
základní matematické terminologie v německém jazyce odpovídající předmětu Mathematik (KMA/MATD).
KMA/MATE1
Matematika anglicky 1
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickou terminologií v anglickém jazyce. Tématicky je předmět zaměřen na základní pojmy lineární algebry a diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s odborným textem v angličtině a připravit
krátký odborný příspěvek v anglickém jazyce např. na seminář.
125
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti matematiky v rozsahu střední školy a aktivní znalost anglického jazyka, tj. schopnost komunikovat v tomto jazyce.
KMA/MATE2
Matematika anglicky 2
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickou terminologií v anglickém jazyce. Tématicky je předmět zaměřen na maticový počet, diferenciální rovnice a vícerozměrné integrály.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s odborným textem v angličtině a připravit
odborný příspěvek a jeho prezentaci v anglickém jazyce na seminář.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti matematily v rozsahu prvního semestru vysoké školy a aktivní
znalost anglického jazyka, tj. schopnost komunikovat v tomto jazyce.
KMA/MATE3
Matematika anglicky 3
Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s matematickou terminologií v anglickém jazyce. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku nelineárních rovnic, aproximace funkcí a numerického řešení diferenciálních rovnic.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s odborným textem v angličtině a připravit
odborný příspěvek v anglickém jazyce např. na seminář.
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti matematily v rozsahu prvního semestru vysoké školy a aktivní
znalost anglického jazyka, tj. schopnost komunikovat v tomto jazyce.
KMA/MDO
Metody dynamické optimalizace
Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Úvod do optimalizace v Banachových prostorech Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti
schopni formulovat a řešit základní optimalizační úlohy a to zejména
- rozpoznat, které matematické modely jsou vhodné pro řešení zadaných problémů
- aplikovat tyto nástroje na praktické úlohy
- řešit lineární a nelineární problémy pomocí abstraktních metod
- uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním. Předpoklady:
Studenti by měli mít znalosti v rozsahu předmětu KMA/M2 a ze základů funkcionální analýzy (KMA/UFA).
KMA/MK1
Matematická kartografie 1
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.
Způsobilosti: Student získá přehled o důležitých kapitolách, kterými se zabývá matematická kartografie, především o problematice kartografických zkreslení a teorii kartografických zobrazení. Dále získá znalosti z oblasti
sférické trigonometrie a výpočtů na kouli. Předpoklady: Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/MK2.
KMA/MM
Matematické modelování
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
5 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti jsou seznamováni s vybranými tématy matematického modelování v technických a přirodovědných
technologiích. Matematické nástroje umožňují analyzovat matematické modely bilančních a fluktuačních principů
a formulovat a řešit konkrétní úlohy . Na druhé straně přednášky specialistů poskytnou studentům detailnější
informace o zajímavých problémech praxe a o složitosti jejich formulací a metodách řešení. Prioritou předmětu je
vyložit principy matematické formulace základních zákonů v přírodních a technických vědách ve tvaru rovností
a formulovat úlohy ve tvaru rovnic. Jedním z cílů předmětu je odstranit ”vzorečkové vidění světa”.
126
Způsobilosti: Student je schopen uvědomit si, a v lepším případě si osvojit, matematická ”myšlenková schémata” užitečná k vidění problému, posouzení problému , ujasnění si řešitelnosti problému v nematematických
strukturách.
Předpoklady: Předmět je vhodný pro ty studenty, kteří absolvovali matematiku ,fyziku (příp. mechaniku nebo
teoretickou elektrotechniku) na úrovni FAV, FST, FEL, FPE (přírodovědné specializace).
KMA/MNO
Metody numerické optimalizace
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Formulace a řešitelnosti optimalizačních úloh a principy konkrétních, především numerických metod jejich
řešení.
1. Základní optimalizační úlohy - od antiky k současné inženýrské praxi, elementární úlohy lineární a nelineární
optimalizace (s vazbami a bez vazeb). Typy přípustných množin.
2. Metody hladké (klasické) optimalizace a podmínky optimality úloh nepodmíněné optimalizace. Metody spádu,
gradientní metody, kvazinewtonovské metody. Numerické metody jednorozměrné optimalizace.
3. Podmínky optimality v úlohách podmíněné optimalizace s vazbami typu rovnosti. Princip redukce dimenze.
Metody derivování ve směru variety. Lagrangeův princip a Lagrangeova úloha.
4. Podmínky optimality v úlohách podmíněné optimalizace s vazbami typu nerovnosti. Princip dualizace optimalizačních úloh. Sedlový bod Lagrangeovy funkce.
5. Optimalizační úlohy v technice a ekonomii (úlohy optimálního řízení, dopravní problém, problém obchodního
cestujícího, úlohy teorie her).
Způsobilosti: Student je schopen využít elementární matematické poznatky k
pochopení úloh tzv. operační analýzy. Osvojil si principy metod pro řešení jednoduchých úloh a umí použít softwarové systémy typu Matlab. Předpoklady: Předmět je vhodný pro ty studenty, kteří absolvovali matematiku
aspoň na úrovni prvních dvou semestrů FAV, FST, FEL, FEK .
KMA/NGM
Numerické a geometrické modelování
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem je rozvoj základní poznatky a dovednosti studentů v oblasti modelování pomocí metod numerické
matematiky a moderních metod geometrického popisu tvarově složitých objektů.
Způsobilosti: Absolvent
předmětu má přehled o numerických metodách lineární algebry a matematické analýzy. Chápe principy, na kterých je založeno modelání v CAD/CAM systémech, a orientuje se v klasifikaci těchto systémů v závislosti na
použiváných modelovacích technikách. Zvládá úpravu a případně i vývoj jednodušších modelů v prostředí matematického software (Matlab). Předpoklady: Studenti musí být seznámeni se základy algebry, diferenciálního
a integrálního počtu a analytické a desktiptivní geometrie.
Vylučující předměty:
KMA/GPM , KMA/NM
KMA/ODR
Obyčejné diferenciální rovnice
Ing. Jan Čepička, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic. Způsobilosti: Úspěšný
absolvent tohoto předmětu bude schopen především:
1. Orientovat se v problematice ODR
2. Posoudit problém existence a jednoznačnosti řešení ODR
3. Rozhodnout o asymtotické stabilitě daného řešení
4. Řešit počáteční a okrajové úlohy
5. Sestrojit bifurkační diagramy a aplikovat metodu TopView
6. Využít teoretické znalosti v příslušném softwaru (Maxima, Matlab, Mathematica, Maple, . . .)
Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/MA2 a základní znalost
numerických metod řešení diferenciálních rovnic v rozsahu předmětu KMA/NM
KMA/PDB
Prostorové databáze
Ing. Karel Janečka, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především
pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází.
127
Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Datové modelování v prostorových databázích (konceptuální, logický a fyzický datový model). Strategie a techniky
při konverzi dat. Vybraná firemní řešení.
Způsobilosti: Absolventi předmětu budou schopni efektivně zpracovávat a analyzovat prostorová data pomocí vybraných systémů řízení bází dat s rozšířeními pro prostorová
data.
Předpoklady: Jsou vyžadovány znalosti v rozsahu předmětu KMA/UGI. Jsou vyžadovány znalosti v rozsahu
předmětu KIV/DB1. Znalosti z tohoto předmětu jsou doporučovány pro předmět KMA/AGI.
KMA/PDR
Parciální diferenciální rovnice
Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem
a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních
rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci
daných modelů. Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu
KMA/ODR.
Způsobilosti: Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především:
1. Klasifikovat parciální diferenciální rovnice; 2. Formulovat základní počátečně-okrajové úlohy pro transportní,
vlnovou,difuzní a Laplaceovu rovnici; 3. Vysvětlit fyzikální interpretaci výše uvedených úloh; 4. Vysvětlit obecné
principy platné pro výše uvedené úlohy; 5. Řešit počáteční úlohy pomocí základních metod; 6. Řešit počátečněokrajové úlohy pomocí Fourierovy metody a metody integrálních transformací; 7. Aplikovat parciální diferenciální
rovnice a jejich řešení na úlohy z praxe.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U
posluchačů se předpokládají znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.
Vylučující předměty:
KMA/PMO
KMA/PDR-A
Pravděpodobnostní modely
Mgr. Michal Friesl, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést několik představitelů náhodných procesů a studovat některé jejich vlastnosti a aplikace. Poissonův
proces. Markovské procesy s diskrétním a spojitým časem, řízené řetězce, procesy zrodu a zániku, teorie hromadné
obsluhy, MCMC simulace. Náhodná procházka, martingaly, Wienerův proces.
Způsobilosti: Orientovat se v probraných vlastnostech náhodných procesů, umět odvodit vyložené výsledky,
uplatnit je v praktických příkladech a vyvodit praktické závěry. Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti
pravděpodobnosti a statistiky minimálně v rozsahu úvodního kurzu (KMA/PSA), podrobnější znalosti z teorie
pravděpodobnosti (KMA/TP) jsou výhodou. Předmět dále využívá aparátu z dalších úvodních matematických
kurzů (diferenciální a integrální počet, matice,. . .).
KMA/POK
Počítačová kartografie
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Absolvent předmětu KMA/POK se seznámí především s problematikou vztahu značkovacích jazyků a digitální kartografie. V rámci předmětu budou probírány pasáže věnující se mapám na internetu, elektronickému
publikování, publikování na internetu, tvorbě map na internetu a problematice barev. Stěžejní přednášky budou věnovány značkovacím jazykům (XML, formáty pro popis prostorových dat a map, stylové a transformační
jazyky, jazyky pro popis dokumentu. . .). Způsobilosti: Absolvent předmětu by se měl orientovat v odborné terminologii digitální kartografie. Dále bude student disponovat znalostmi značkovacích jazyků (schopnost vytvořit
validní XML, včetně příslušného schématu, transformace dokumentu a jeho následná publikace) a především
aplikovat technologie značkovacích jazyků v digitální kartografii (tvorba mapy pomocí transformace zdrojových
prostorových dat).
Předpoklady: Student by měl mít základní povědomí o geomatické problematice získané
v ostatních předmětech studijního oboru Geomatika. Předmět předpokládá především znalosti kartografie v
rozsahu předmětu KMA/TKA, znalosti základů grafiky a kartografického publikování (KMA/KRP), základů
informatiky a problematiky prostorových dat (KMA/UGI).
KMA/PSA
Pravděpodobnost a statistika A
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
128
RNDr. Zdeněk Kobeda
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a
matematické statistiky.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu bude student schopen :
- popsat náhodné jevy a spočítat jejich pravděpodobnost
- identifikovat a popsat diskrétní nebo spojitou náhodnou proměnnou (náh.veličinu)
- rozpoznat a použít základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti
- použít metody popisné statistiky k shrnutí informací z dat
- vypočítat bodové odhady a sestrojit intervaly spolehlivosti
- formulovat statistickou hypotézu a vybrat vhodný statistický test k jejímu přijetí nebo zamítnutí
- interpretovat statistické výsledky
- vybrat vhodný plán pro statistické experimenty
Předpoklady: Student by měl být seznámen se základy
kombinatoriky v rozsahu běžném na střední škole. Předpokládá se základní znalost diferenciálního a integrálního
počtu funkce jedné proměnné (KMA/M1 nebo KMA/MA1).
Vylučující předměty:
KMA/PSA-A
KMA/SDP
Seminář - diferenciální počet
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence
a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce;
základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního
počtu.
Způsobilosti: Studenti budou schopni řešit základní typy úloh z teorie posloupností a řad, vypočítat derivaci
funkce, nakreslit graf funkce s použitím derivací pro určení intervalů monotonie a konvexity, resp. konkavity, najít
extrém funkce, řešit základní úlohy integrálního počtu. Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující
předměty. U studentů se předpokládají znalosti matematiky v rozsahu učiva střední školy.
Vylučující předměty:
KMA/SMA1
KMA/SDR
Seminář diferenciálních rovnic
Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o
základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat.
Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními
případy úloh nelineárních.
Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.
Způsobilosti: Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude
schopen především:
1. Klasifikovat obyčejné diferenciální rovnice;
2. Formulovat základní počátečně a okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice;
3. Řešit rovnice prvního řádu;
4. Řešit lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty;
5. Řešit soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu;
6. Řešit úlohy na vlastní čísla;
7. Aplikovat obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení na úlohy z praxe.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.
KMA/SKA
Seminář - komplexní analýza
Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
129
Komplexní funkce komplexní proměnné, elementární funkce. Limita, spojitost a derivace komplexních funkcí,
holomorfní funkce, konformní zobrazení. Integrál komplexní funkce, Cauchyova věta a Cauchyovy integrální
vzorce. Posloupnosti a řady komplexních čísel a funkcí. Mocninné řady a Laurentovy řady. Singulární body
komplexních funkcí. Rezidua a jejich užití.
Způsobilosti: Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především:
1. Provádět základní i pokročilejší operace s komplexními čísly;
2. Definovat vybrané komplexní funkce komplexní proměnné a určit jejich vlastnosti;
3. Pracovat s posloupnostmi a číselnými řadami v komplexním oboru;
4. Používat základní diferenciální a integrální počet v komplexním oboru;
5. Pracovat s holomorfními funkcemi;
6. Používat základní techniky výpočtu křivkových integrálů v komplexním oboru;
7. Pracovat s Laurentovými řadami;
8. Aplikovat Cauchyovu větu a její důsledky na výpočet reálných integrálů;
9. Používat korektní postupy při řešení matematických úloh v rozsahu sylabu tohoto předmětu;
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U studentů se předpokládají znalosti matematiky
v rozsahu učiva střední školy.
KMA/SMP
Seminář - maticový počet
RNDr. Jan Ekstein, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při
řešení základních úloh.
Způsobilosti: Studenti budou schopni řešit základní typy úloh z vektorové algebry, analytická geometrie, maticového počtu, dále budou schopni řešit soustavy lineárních algebraických rovnic a porozumět spektrálním vlastnostem matic. Předmět je doporučen k předmětům Lineární algebra KMA/LA a Matematika 2 KMA/ME2.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMA/SOF
Software a algoritmy num. matematiky
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Cesta od matematického modelu k počítačovému programu, problémy při implementaci numerických metod ve formě počítačových programů a jejich
řešení, počítačové prostředí a jeho vliv na tvorbu matematického softwaru (MS), vlastnosti počítačové aritmetiky a jejich důsledky pro funkci MS, příklady problémů při výpočtech. Dobře a špatně podmíněné numerické
úlohy, stabilní a nestabilní algoritmy, příklady. Konkrétní a podrobnější rozbor problematiky na MS pro automatický výpočet integrálu nebo řešení počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Kde a jak získat MS,
vyhledávání MS na Internetu.
Způsobilosti: Úspěšné absolvování předmětu dává studentovi možnost získat tyto
schopnosti:
- znát a umět použít základní matematický software
- diskutovat podmíněnost numerických úloh a stabilitu výpočetních
algoritmů
- znát vlastnosti výpočtů v aritmetice s konečnou přesností
- umět posoudit důvěryhodnost získaných výsledků
Předpoklady: Předmět předpokládá znalosti numerické matematiky v rozsahu předmětu KMA/NM a znalost
matematiky na úrovni prvních dvou ročníků studia. Dále se předpokládá znalost programového systému Matlab,
případně znalost některého vyššího programovacího jazyka (nejlépe Fortran, C).
KMA/SP
Stochastické procesy
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními stochastickými procesy se spojitým časem a
obecnou množinou stavů (především Markovskými procesy), s využitím metod stochastické analýzy. Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět stochastickým procesům a to zejména
- rozpoznat, které stochastické procesy jsou vhodné a potřené pro modelování náhody ve zkoumaném problému
- aplikovat stochastické procesy na praktické úlohy
130
- analyzovat vhodnost použití stochastických procesů v profesionální oblasti
- předvést logické a souvislé důkazy teoretických výsledků
- řešit problémy pomocí abstraktních metod,
- uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z teorie pravděpodobnosti (KMA/PSA), základů náhodných
procesů (KMA/ZNP) a z úvodu do stochastické analýzy (KMA/USA).
Vylučující předměty:
KMA/SP-A
KMA/ST
Seminář -integrál.a diskrét.transformace
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů, principů a použití
integrálních a diskrétních transformací (transformace Z, Laplaceova transformace).
Předmět je doporučen jako doplňující k předmětu KMA/ME3. Způsobilosti: Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen především:
- znát definici, vlastnosti a slovník Laplaceovy transformace a transformace Z,
- použít transformace k řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají základní znalosti
matematické analýzy, zejména diferenciálního a integrálního počtu.
KMA/STAV
Výpočtová statistika
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s grafickým zpracováním a presentací statistických dat, s použitím
systémů vybraných statistických SW pro statistické zpracování dat (např. Excel, Matlab, R, Mathematica nebo
Statistica). Studenti budou seznámeni též se základními principy a využitím simulačních modelů. Způsobilosti:
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- vyjmenovat vybrané SW produkty vhodné pro statistické zpracování dat;
- posoudit vhodnost jednotlivých SW pro vybrané statistické problémy;
- ilustrovat použití vybraných SW na jednoduchých příkladech;
- použít zvolený SW pro statistické zpracování dat;
- aplikovat statistické principy na vybrané reálné problémy a navrhnout jejich řešení ve zvoleném SW prostředí. Předpoklady: Student by měl být seznámen se základními pojmy diferenciálního a integrálního počtu
(KMA/MA2). Student by měl mít základní znalosti z oblasti pravděpodobnosti a statistiky (KMA/PSE nebo
KMA/PSA nebo KMA/PSB).
KMA/TGD1
Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy algoritmické teorie grafů a výpočetní složitosti. Student
bude schopen po absolvování předmětu aktivně ovládat základní grafové pojmy, bude schopen navrhnout algoritmy jejich řešení a posoudit jejich výpočetní složitost. Bude ovládat základy teorie NP-úplnosti a u vybraných
konkrétních grafových a kombinatorických problémů ověřit jejich NP-úplnost, včetně konstrukce příslušných
polynomiálních převodních algoritmů. Způsobilosti: Student bude schopen po absolvování předmětu:
- aktivně ovládat základní pojmy a úlohy teorie grafů,
- navrhnout, formulovat a prakticky použít algoritmy řešení základních grafových úloh,
- ovládat klasifikaci algoritmů z hlediska jejich výpočetní složitosti a umět posoudit výpočetní
složitost konkrétních algoritmů,
- ovládat základy teorie NP-úplnosti,
- u konkrétních grafových a kombinatorických problémů ověřit jejich NP-úplnost, včetně
konstrukce příslušných polynomiálních převodních algoritmů.
Předpoklady: U posluchačů se předpokládají znalosti základů diskrétní matematiky v rozsahu předmětu KMA/DMA.
KMA/TGD2
Teorie grafů a diskrétní optimalizace 2
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
131
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní optimalizace. Student bude mít po absolvování předmětu přehled o základních optimalizačních úlohách na grafech a sítích, bude schopen aktivně ovládat
základní metody a algoritmy jejich řešení, a to včetně posouzení jejich výpočetní složitosti. Bude rozumět teoretickému pozadí jednotlivých metod a jejich vzájemné
převoditelnosti, včetně pochopení role charakterizačních vět při konstrukci efektivních algoritmů. Způsobilosti:
Student bude schopen po absolvování předmětu:
- ovládat základní optimalizační úlohy na grafech a sítích,
- aktivně používat metody a algoritmy řešení jednotlivých úloh,
- používat vzájemné převody úloh,
- rozumět výpočetní složitosti jednotlivých problémů a u NP-těžkých problémů ovládat
základní heuristické a aproximační algoritmy.
Předpoklady: U posluchačů se předpokládají znalosti algoritmické teorie grafů a základů teorie výpočetní složitosti v rozsahu předmětu KMA/TGD1.
Podmiňující předměty:
KMA/TGD1
KMA/TKA
Tematická kartografie
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí steorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na
další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především skartografickými interpretačními metodami sdůrazem na tematickou kartografii.
Způsobilosti: Absolvent předmětu by se měl orientovat v kartografické odborné terminologii, měl by mít přehled
o vývoji kartografie jako vědeckého i technického oboru, včetně znalosti významných osobností, kartografických
děl a technik, a měl by být schopný na základě analýzy vstupních dat zvolit odpovídající způsob kartografického vyjádření a vytvořit správnou mapu nebo jiný kartografický produkt. Předpoklady: Student by měl mít
základní povědomí o geomatické problematice získané v ostatních předmětech studijního oboru Geomatika.
Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětech KMA/POK, KMA/SGG a případně v dalších předmětech zabývajících se vizualizací prostorových dat.
KMA/TSI
Teorie sítí
Ing. Roman Kužel, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie grafů a výpočetní složitosti. Student bude schopen po
absolvování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie grafů, výpočetní složitosti a řešit základní
úlohy na grafech, řešitelných v polynomiálním čase. Způsobilosti: Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základním pojmům z teorie grafů.
- rozumět základním pojmům z výpočetní složitosti
- mít přehled o základních NP-úplných úlohách
- schopen řešit základní úlohy na grafech řešitelných v polynomiálním čase: minimální cesty a kostry, vzdálenost,
souvislost, Eulerovské grafy, acyklické grafy, kritická cesta a metody CPM,
transportní úlohy převodem na tok v sítích
- ovládat základy teorie NP-úplnosti,
- u konkrétních grafových a kombinatorických problémů umět ověřit jejich NP-úplnost, včetně
konstrukce příslušných polynomiálních převodních algoritmů.
- umět použít přibližné algoritmy a heuristiky pro řešení konkrétních kombinatorických problémů
Předpoklady: U studentů se předpokládají znalosti základů diskrétní matematiky v rozsahu předmětu KMA/DMA
nebo KMA/DMB.
Podmiňující předměty:
KMA/DMA nebo KMA/DMB
Vylučující předměty:
KMA/UGEM
KMA/TGD1
Úvod do geomatiky
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
132
1. Topografický zemský povrch a náhradní referenční plochy.
2. Volba a vlastnosti kartografických zobrazení.
3. Geodetické polohové a výškové základy a geodetické sítě.
4. Přímé (geodetické) a nepřímé (fotogrammetrie, dálkový průzkum Země) metody sběru dat.
5. Způsoby zpracování geodat a jejich vizualizace.
6. Datové modely geodat.
7. Modelová a kartografická generalizace dat.
8. Způsoby ukládání geodat a jejich správa.
9. Mapové servery a webové mapové služby. Způsobilosti: Získání přehledu základních témat, kterými se zabývá
geomatika.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají
znalosti v rozsahu učiva střední školy.
KMA/UGI
Úvod do GIS
Ing. Karel Jedlička, PhD.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy
prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.
Způsobilosti: - Povědomí o teoretickém pozadí geografických informačních systémů.
- Získání základních praktických dovedností v ovládání konkrétního geografického software.
- Pochopení práce v grafickém uživatelském rozhraní geografických informačních systémů.
- Získání přehledu o základních geografických datových sadách dostupných na internetu pro oblast ČR. Předpoklady: Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětech KMA/APA a KMA/AGI.
KMA/UMV
Úvod do matematických výpočtů
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Smyslem předmětu je na základě středoškolské matematiky seznámit studenty s matematickými principy
a myšlenkami základních algoritmů používaných v numerické matematice, matematické analýze, geometrii atd.
Student se seznámí s problematikou chyb ve výpočtech, o vlastnostech výpočtu v aritmetice s konečnou přesností,
s možností využití internetu a software, zejména Matlab a Mathematica.
Způsobilosti: Úspěšný absolvent
tohoto předmětu bude schopen především
- vidět matematiku i tam, kde ji ostatní nevidí,
- uvědomit si možné problémy při strojových výpočtech,
- pochopit iterační princip a podmínky, za kterých konverguje,
- pochopit nutnost aproximace problémů při řešení na počítači.
Předpoklady: Nejsou požadovány žádné podmiňující předměty. U posluchačů se předpokládají znalosti matematiky v rozsahu učiva střední školy.
KMA/USA
Úvod do stochastické analýzy
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a nástroji stochastické analýzy.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základním problémům stochastické
analýzy a to zejména
- rozpoznat, který stochastický proces je vhodný pro modelování náhody ve zkoumaném problému,
- aplikovat nástroje stochastické analýzy na praktické úlohy,
- analyzovat vhodnost použití stochastických diferenciálních rovnic v profesionální oblasti,
- předvést logické a souvislé důkazy teoretických výsledků
- řešit problémy pomocí abstraktních metod,
- uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z teorie pravděpodobnosti (KMA/PSA) a z obyčejných
diferenciálních rovnic (KMA/ODR).
Vylučující předměty:
KMA/USA-A
KMA/ZNP
Základy náhodných procesů
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
133
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy náhodných procesů, a to zejména s Markovskými
procesy s diskrétním a spojitým časem s procesy množení a zániku, se systémy hromadné obsluhy a s procesy
obnovy.
Způsobilosti: Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět základům náhodných procesů a to
zejména:
- rozpoznat a klasifikovat Markovské řetězce s diskrétním a spojitým časem a určit jejich základní vlastnosti
- aplikovat použití Markovských řetězců na praktické úlohy
- analyzovat Poissonův proces, procesy růstu, množení a zániku, systémy hromadné obsluhy a procesy obnovy
- předvést logické a souvislé důkazy teoretických výsledků
- řešit problémy pomocí abstraktních metod,
- uplatnit správně formální i obsahovou stránku v matematickém projevu, a to písemném i ústním.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti z teorie pravděpodobnosti (KMA/PSA).
Podmiňující předměty:
KMA/PSA nebo
KMA/PSA-A nebo
KMA/PSB
nebo
KMA/PSE nebo
KMT/PAS nebo
KSO/STA
134
28
KME-Katedra mechaniky
KME/BIM
Biomechanika
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenta do problematiky
- modelování nelineárního kontinua,
- modelování kosterních a hladkých svalů,
- modelování srdečně cévního systému,
- implantátů a umělých kloubních a cévních náhrad,
- modelování vybraných orgánů lidského těla.
Získané vědomosti student aplikuje při modelování biomechanických problémů vybraných tkání a orgánů.
Způsobilosti: Student
- analyzuje stavbu, strukturu a funkci biologických tkání a orgánů,
- analyzuje biomechanický problém,
- aplikuje teoretické poznatky na modelování nelineárních problémů kontinua,
- je schopen vytvořit matematický a počítačový model vybraných problémů biomechaniky člověka.
Předpoklady: Student zná
- klasickou mechaniku hmotných bodů a těles,
- základy anatonomie a fyziologie člověka,
- diferenciální a integrální počet,
- parciální diferciální rovnice,
- komplexní proměnnou a základy tenzorového počtu.
KME/D
Dynamika
Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student se seznámí
- s dynamikou tělesa a soustav těles,
- s dynamikou vyvažování rotorů,
- se základy analytické dynamiky,
- se základy teorie kmitání. Způsobilosti: Student
- klasifikuje pohyb tělesa z hlediska kinematiky pro vyšetřování jeho dynamických vlastností,
- aplikuje metody uvolňování a Lagrangeových rovnic pro vyšetřování pohybu mechanických soustav
- analyzuje dynamické vlastnosti mechanismů
- vyšetřuje kmitání vybraných mechanických soustav s jedním a s více stupni volnosti Předpoklady: Student
zná
- statiku a kinematiku hmotných bodů a tělesa,
- dynamiku hmotných bodů,
- maticový a vektorový počet,
- základy lineární algebry,
- základy diferenciálního a integrálního počtu.
Požadované znalosti v rozsahu předmětu KME/TM.
Podmiňující předměty:
KME/TM nebo KME/TMT
KME/DMS
Dynamika mechanismů a strojů
Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student se seznámí
- s kinetostatikou vázaných mechanických soustav (VMS)
- s modelování pohybu VMS využitím Lagrangeových rovnic obyčejného a smíšeného typu
- s dynamikou pohonů, hřídelových soustav s klouby a s ozubenými koly, vačkových mechanismů
- s dynamikou rotorových soustav
- s pružným ukládáním strojů
- s metodami vyšetřování seismické odezvy Způsobilosti: Student
135
- aplikuje metody modelování na sestavení matematických modelů konrétních mechanismů a strojů
- vyšetřuje dynamickou odezvu mechanismů a strojů
- analyzuje dynamické vlastnosti vybraných mechanismů a strojů
- navrhuje zlepšení dynamických vlastností úpravou konstrukčních parametrů Předpoklady: Student zná
- technickou mechaniku (staitka, kinematika, dynamika) bodů a tělesa
- maticový a vektorový počet
- základy teorie kmitání
Požadované znalosti v rozsahu předmětu KME/MECH2 nebo KME/TM.
Podmiňující předměty:
KME/MECH2 nebo KME/TM nebo KME/TMT
KME/EXM
Experimentální mechanika
Prof. Ing. František Plánička, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student porozumí dimensionální analýze a modelové podobnosti. Obeznámí se s vyšetřováním na konstrukcích a na modelech, s metodami pro statická i dynamická měření. Naučí se zpracovávat experimentální data a
vyhodnocovat je. Způsobilosti: Student
- pochopí princip dimensionální analýzy a modelové podobnosti
- aplikuje znalosti k vyšetřování konstrukcí na modelech
- aplikuje vhodné metody pro experimentální měření
- zvládne v požadovaném rozsahu elektrickou odporovou tenzometrii
- provádí statistickou analýzu experimentálních dat
- je obeznámen s počítačovými měřicími systémy
- aplikuje diskrétní Fourierovu transformaci k výpočtu dynamických odezev mechanických soustav
- vysvětlí způsoby číslicového zpracování signálu, využití frekvenčních analyzátorů
- provádí měření periodických vibrací počítačem a neperiodických vibrací analyzátorem
- zjišťuje experimentálně modální a kmitočtové charakteristiky
Předpoklady: Student zná
- základní fyzikální principy
- mechaniku tuhých a poddajných těles v rozsahu základních předmětů mechanika a pružnost a pevnost
- základy statistiky a počtu pravděpodobnosti
- základy matematické analýzy
Požadované znalosti v rozsahu předmětu KME/PP2 nebo KME/TM.
Podmiňující předměty:
KME/PP2 nebo KME/TM nebo KME/TMT
KME/MECHV
Mechanika vyrovnávací
Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
1 kr.
Zk
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s partiemi mechaniky, jež jsou součástí předmětu KME/MECHB,
ale nevyučují se v rámci předmětu KME/MECH1. Způsobilosti: Student
- určí typ soustavy těles podle pohyblivosti
- vyřeší rychlosti a zrychlení libovolného bodu mechanismu
- určí zatížení vazeb a navrhne účinky pro zajištění rovnováhy konkrétní soustavy
těles
Předpoklady: Student zná
- základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu
- partie obsažené v předmětu KME/MECH1
Požadované znalosti v rozsahu předmětu KME/MECH1.
Podmiňující předměty:
KME/MECH1
Vylučující předměty:
KME/MV
KME/MECHB , KME/MECH2
Mechanika vozidel
Doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Aplikace obecných teoretických poznatků z mechaniky na řešení silových a rychlostních poměrů u pohybujícího
se silničního a kolejového vozidla. Adhezní poměry, valení kola a pneumatiky. Statická a kinematická analýzy
136
mechanismů pomocí vektorového a maticového počtu. Geometrická syntéza zavěšení kol a řízení. Stacionární,
kvazistatický pohyb vozidla. Základy teorie ozubených kol. Volné dvojkolí v koleji. Kmitání diskrétních lineárních
soustav s více stupni volnosti. Dynamika vozidel ve svislém směru. Stabilita vozidel. Způsobilosti: Student
- se orinetuje v problému kontaktu pneu s vozovkou jak pro stacionární, tak i pro
nestacionární případy,
- umí řešit statickou a kinematickou analýzu použitím maticového počtu,
- má základní znalosti syntézy vozidlových mechanismů jako je mechanismus zavěšení kol,
řízení a pod. ,
- umí řešit kmitání diskrétních soustav s více stupňi volnosti,
- má základní představu o stabilitě silničního vozidla a kritické rychlosti,
- umí řešit pohyb železničního dvojkolí po kolejovém pásu jak přímém, tak i zakřiveném,
- zná základní případy dynamiky kolejového vozidla ve svislém směru. Předpoklady: Student zná
- základy mechaniky 1
- základy mechaniky 2
KME/SM
Statistická mechanika
Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Student se seznámí
- s řešením odezev mechanických systémů ve frekvenční oblasti
- s řešením problémů chování mechanických systémů, které jsou buzeny buď vstupními veličinymi náhodného
průběhu, nebo samy systémy obsahují náhodné parametry.
- s identifikací parametrů kmitavých systémů na základě naměřených hodnot vstupních a výstupních veličin
Způsobilosti: Studenti
- umějí sestavit pohybové rovnice diskrétních i spojitých mechanických systémů obsahujících náhodné parametry
a tyto rovnice řešit zejména ve frekvenční oblasti
- umějí určit spektrální reprezentaci vstupních budicích procesů, zejména spektrální hustotu a Fourierův obraz
- umějí určit vybranou spektrální reprezentaci výstupních veličin, zejména spektrální hustotu a Fourierův obraz
- umějí identifikovat parametry kmitavých systémů na základě experimentálně zjištěných vstupních a výstupních
veličin Předpoklady: Student
- má znalosti z oboru mechaniky tuhých těles na úrovni základního kursu mechaniky vysokých škol technického
směru
- má základy teorie kmitání lineárních systémů
- má základy diferenciálního a integrálního počtu z oblasti matematické analýzy a maticového počtu z lineární
algebry
Požadované znalosti v rozsahu předmětu KME/MECH2.
Podmiňující předměty:
KME/MECH2 nebo KME/TM nebo KME/TMT
KME/VMS
Vázané mechanické soustavy
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Student se seznámí s
- popisem kinematiky bodu a tělesa v maticovém tvaru,
- popisem kinematiky a kinetostatiky otevřených a uzavřených kinematických řetězců,
- základními metodami syntézy mechanických soustav,
- numerickým řešením úlohy polohy a dynamiky těles v kinematických řetězcích.
Způsobilosti: Student
- aplikuje maticový počet na kinematické řešení bodu a tělesa,
- aplikuje maticový počet na řešení pohybu soustavy mnoha vázaných těles,
- sestaví algoritmus řešení kinematiky a dynamiky bodu, tělesa a soustavy mnoha vázaných těles,
- analyzuje silové poměry těles,
- volí vhodnou numerickou metodu pro řešení kinematiky a dynamiky soustavy vázaných těles.
Předpoklady: Student zná
- klasickou mechaniku (statika, kinematika, dynamika) bodů a tělesa,
- maticový a vektorový počet,
- základní numerické metody pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic,
- vektorovou analýzu a transformace vektorů mezi prostory,
137
- základy matematické optimalizace fyzikálních systémů.
Podmiňující předměty:
KME/TM
KME/ZS
Životnost a spolehlivost konstrukcí
Prof. Ing. František Plánička, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky mezních stavů. Porozumět únavě materiálů. Znát metody zpracování
zatížení. Ohodnotit únavovou pevnost. Pochopit okolnosti ovlivňující únavu. Obeznámit se s mezním stavem
creep.
Způsobilosti: Student
- klasifikuje mezní stavy
- popíše mezní stav únavy
- analyzuje provozní zatížení
- aplikuje hypotézy pro výpočet životnosti
- zhodnotí okolnosti ovlivňující únavu
- aplikuje postupy lomové mechaniky v únavě
- volí únavový experiment
- analyzuje životnost v oblasti creepu
- zhodnotí životnost a spolehlivost konstrukce Předpoklady: Student zná
- pružnost a pevnost
- základy nauky o materiálu
- základy statistiky a pravděpodobnosti
138
29
KMM-Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
KMM/BM
Biomateriály
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti získají informace o materiálech aplikovatelných v živých systémech (přírodní i syntetické, kovové,
nekovové, kompozitní a nanokompozitní). Cílem kurzu je osvojení si komplexního pohledu na materiály z hlediska
aplikovatelnosti v biosystémech Způsobilosti: Student po absolvování tohoto předmětu získá základní informace
o podstatě procesu implantace náhradních materiálů za části lidského těla.
Základní vědomosti a představy o principech výměny a podmínkách výběru náhradních materiálů v lidském těle
i jejich další funkčnosti. Předpoklady: Absolvování předmětů chemie, fyzika a nauka o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
KMM/DPD
Defektoskopie a provozní diagnostika
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Ing. Petr Beneš, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a fyzikálními principy zjišťování materiálové integrity ,
resp. vad, které se mohou v materiálech vyskytovat. Základní metody nedestruktivního zkoušení (NDT) materiálu, se kterými bude student obeznámen zahrnují: akustickou emisi, elektromagnetické zkoušení (včetně metody
vířivých proudů), zkoušení založené na měření teploty či infračerveného záření, zkoušení těsnosti systémů, kapilární zkoušení, magnetická polévací metoda, neutronová radiografie, prozařovací zkoušení, ultrazvukové zkoušení, analýza vibrací, vizuální zkoušení. V předmětu jsou probírány nejen klasické metody, ale také nejmodernější
trendy v oboru NDT. V rámci předmětu jsou realizovány praktická cvičení, při kterých si studenti samy vyzkouší
některé metody nedestruktivního zkoušení materiálů a kalibrace měřících přístrojů. Dalším cílem je seznámit
studenty se základními typy vad a jejich vlivem na životnost a spolehlivost konstrukcí, včetně způsobů jejich
optimální detekce. Student bude seznámen s některými evropskými technickými normami, které jsou závazné pro
příslušná zkoušení metodami NDT. V rámci předmětu jsou uskutečněny exkurze do významných strojírenských
firem zabývajících se nedestruktivním zkoušením materiálu.
Způsobilosti: Student získá absolvováním předmětu základní znalosti o jednotlivých metodách nedestruktivního
zkoušení a taktéž všeobecný přehled o možnosti uplatnění tradičních i speciálních metod NDT v různých průmyslových odvětví. Jelikož v rámci předmětu je kladen důraz na možnost uplatnění NDT metod pro zjišťování
vnitřní stavby materiálů, student si absolvováním předmětu taktéž prohloubí znalosti týkající se struktury materiálů získané předchozím studiem. Během praktických cvičení si student vyzkouší samostatnou práci s některými
přístroji NDT (ultrazvukové zkoušení, magnetická polévací metoda, kapilární zkoušení). Předpoklady: Předpokládají se hlubší znalosti o stavbě a struktuře kovových materiálů. Posluchač by měl také mít osvojeny obecné
znalosti týkající se problematiky tvářecích, slévárenských a svařovacích technologií. Výhodou je znalost základů
elektrotechniky.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
KMM/DPZ
Degradační pochody a životnost
Prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty znalostni v oblastech souvisejících s degradací mechanických vlastností vlivem dlouhodobého působení provozních podmínek: Křehký lom materiálů a konstrukcé. Vliv metalurgických, technol. a
vnějších faktorů na vznik křehkého lomu. Metody hodnocení odolnosti ocelí proti křehkému lomu. Poškozování
materiálů únavou. Popis šíření únavových trhlin veličinami lomové mechaniky. Životnost materiálů v oblasti malocyklové únavy. Zvyšování odolnosti proti únavovému porušování. Poškození materiálů za vyšších teplot. Vliv
dlouhodobé teplotní expozice. Poškození při interakci creepu a únavy. Poškození korozí pod napětím.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže posoudit stupeň degradace materiálu součástí dlouhodobě
vystavených provozním podmínkám (creep, únava, koroze a pod.) včetně hodnocení odolnosti materiálů proti
porušení křehkým lomem a odhadu zbytkové životnosti. Předpoklady: Student by měl získat základy v následujících oblastech:
139
fyzikální metalurgie, mezní stavy, nauka o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/FMM nebo KMM/FMMB , KMM/FMMB
KMM/NM
nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/EMI
nebo
KMM/ZIVZ
Experimentální metody studia materiálu
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout přehled o experimentálních metodách používaných ke studiu reálných struktur materiálů, objasnit jejich fyzikální základy a možnosti použití v materiálovém inženýrství tak, aby posluchač dokázal zvolit
vhodné experimentální metody pro řešení typických materiálových problémů ve strojírenství. Způsobilosti: Po
složení předmětu je student schopen řešit jednodušší materiálové problémy pomocí světelné mikroskopie a vybraných experimentálních metod. Předpoklady: Základní znalosti z fyziky (optika, vlnová mechanika, kvantová
fyzika) a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM ,
KMM/FMM
Vylučující předměty:
KMM/ETP
KMM/SMB
Ekologie technologických procesů
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je:
Seznámit studetny se základními ekologické pojmy a problémy v ŽP.
Představit studetnům jednotlivé prachové částice a jejich vliv na lidské zdraví, student bude mít přehled o všech
typech používaných odlučovačů.
Absolvent předmětu dokáže popsat problematiku čištění ropných látek, dokáže popsat jednotlivé typy vod a
jejich čištění apod.
Seznámit studenty s problematikou likvidace tuhých odpadů.
Popis problematikx bezprostředního vlivu prostředí na zaměstnance (ochraně proti hluku, úpravě mikroklimatu
na pracovištích, vlivům jednotlivých technologií na zdraví a životní prostředí). Způsobilosti: Student absolvováním předmětu by měl:
Znát ekologické pojmy a hlavní problémy ŽP.
Mít přehled o typech odlučovačů prachu apod.
Ovládat metody likvidace tuhých odpadů.
Pochopit problematiku mikroklimatu na pracovištích.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti chemie a fyziky.
KMM/FCH
Fyzikální chemie
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšíření poznatků studentů v oblasti stavby látek při různých skupenských stavech. Objasnění nejdůležitějších termodynamických zákonitostí. Zvláštní důraz je kladen na fyzikálněchemické základy metalurgických
procesů při tavení kovů a jejich slitin.
Způsobilosti: Student se po absolvování předmětu dokáže orientovat
v zákonitostech stavby látek, fázových rovnováhách a dokáže definovat podstatu (příp. specifika) jednotlivých
skupenských stavů. Je schopen vysvětlit důvod a podstatu metalurgického zpracování kovů a jejich slitin v
návaznosti na průmyslové aplikace. Předpoklady: Základní znalosti z nauky o materiálu a stojírenství
Podmiňující předměty:
KMM/CH nebo KMM/UMCH nebo KMM/9CH
KMM/FMM
Fyzikální metalurgie a mezní stavy mat.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Osnova prědmetu je zaměřena na studium degradačních procesů konstrukčních materiálů, při kterých dochází k znehodnocován jejich užitných vlastností. Cílem je získání vědomostí a pochopení podstaty degradačních
procesů s ohledem na vztah mikrostruktury materiálů a mikrostrukturních procesů vyvolaných podmínkami
140
exploatace, které mají přijmou vazbu na změny makroskopických mechanických vlastností. Z tohoto důvodu
jsou do osnovy předmětu zařazeny následující kapitoly: vnitřní stavba pevných látek. Krystalová mřížka a její
poruchy. Struktury kovových soustav, fázové přeměny. Kinetika a mechanismus fázových přeměn. Nukleační a
růstové pochody. krystalizace, dislokační podstata deformačních procesů a lomové chování kovů a slitin. Mezní
stavy, mikromechanismus porušení. Rozvoj porušení a lom. druhy porušení, hodnocení náchylnosti ke křehkému
porušení,vliv prostředí na procesy porušování.Vnitřní stavba pevných látek.
Způsobilosti: Úspěšné absolvování předmětu umožnuje studentům orientovat se v destrukčních procesech v kovových materiálech a vytvořit
si představu pro správný výběr ocelových materiálů pro konstrukční aplikace a o možnostech hodnocení jejich
žívotnosti.
Předpoklady: Požadované vědomosti pro pochopení přednášené látky: chemie, fyzikální chemie,
nauka o materiálech
fyzika, pružnost a pevnost
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/FMMB
KMM/FMMB
Fyzikální metalurgie a mezní stavy B
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem absolvování předmětu je získání vědomostí o vztahu struktury a vlastnostech kovových materiálů
na principech poznání fyzikálně-metalurgické podstaty procesů. Urověn poznání je založena na pochopení role
interakcí poruch krystalové struktury materiálů a volné energie kovových systému.
Způsobilosti: Úspěšné
absolvování předmětu je předpokladem pro další studium destrukčních procesů v kovových materiálech a poznání
kterých je předpokladem pro správný výběr ocelových materiálů pro konstrukční aplikace.
Předpoklady:
Základní znalosti z chemie, fyzikální chemie, nauky o materiálech, fyziky, pružnosti a pevnosti
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/KPO
KMM/FMM
Koroze a protikorozní ochrana
Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy povrchového inženýrství. Budou popsány základní vlastnosti povrchů, jejich interakce a porušování prostředím. Budou prezentovány ochrany povrchů pomocí organických a anorganických povlaků. Pozornost bude zaměřena také na hodnocení vlastností povrchů a povrchových
úprav.
Způsobilosti: Studenti budou schopni posoudit působení prostředí na korozi určitých součástí a navrhnout vhodné povrchové úpravy pro konkrétní prostředí a podmínky namáhání konkrétních součástí. Dále
budou schopni zhodnotit základní vlastnosti vytvořených povrchových úprav i povrchů po určité době provozu.
Předpoklady: Základní znalosti z chemie a materiálového inženýrství.
Podmiňující předměty:
KMM/CH nebo KMM/UMCH nebo KMM/9CH ,
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/MDMT
Materiály pro dopr. a manip. techniku
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními konstrukčními ocelemi používanými v dopravní a manipulační technice
(IF oceli, TRIP, BH oceli, dvoufázové oceli apod.) Absolvent předmětu bude mít přehled o nejpoužívanějších povrchových úpravách v dopravní a manipulační technice (DMT) jako je zinkování, chromování atd. . Studentům
budou podrobně představeny materiály využívané např. ve spalovacích motorech, pro konstrukci letadel, pro
rámy kol, kolejnice, brzdová obložení atd. . Studenti se poprvé podrobněji seznámí s jednotlivými typy opotřebení, včetně způsobů jak jím předcházet. Absolvent předmětu bude mít přehled o možnostech využití práškové
metalurgie v DMT. V rámci předmětu budou studentům představeny rovněž možnosti využití neželezných kovů
v DMT.
Způsobilosti: Student by absolvováním předmětu měl:
- získat ”know how” při volbě materiálu.
- mít přehled o nových typech ocelích využívaných v dopravní a manipulační technice.
- znát problematiku únavové životnosti.
- mít přehled o produktech prášk. metalurgie v dopravní a manipulační technice.
- umět navrhnout vhodný typ povrchové úpravy.
141
- získat přehled o využívaných hliníkových, titanových slitinách.
- získat základní přehled o problematice tribologie.
Předpoklady: Znalosti z oblasti nauky o materiálu a strojírenských materiálů.
Podmiňující předměty:
KMM/SMA
Vylučující předměty:
KMM/MK
KMM/MEZ , KMM/MVT
Materiály kovové
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se souvislostmi doposud získaných základních a teoretických poznatků a chováním kovových materiálů v praxi. Vytvořit podmínky pro to, aby se studenti naučili komplexně řešit materiálové problémy.
Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá hlubší poznatky z oblasti základních vlastností kovových materiálů a jejich užitnými a aplikačními možnostmi. Dokáže využít celého spektra předchozím studiem získaných
zkušeností a informací pro posouzení chování materiálů a predikování jeho vlastností. Předpoklady: Studenti
by měli mít základní znalosti chemie (střední škola) a hlubší znalosti strojírenství, technologie a materiálových
vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM ,
KMM/SMA
Vylučující předměty:
KMM/MN
KMM/KMM
Materiály nekovové
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se strukturou, výrobou a základními vlastnostmi keramických, skelných a polymerních
materiálů a kompozitních systémů, a to zejména pohledu vnitřní struktury (vazby). Informovat o nekovových
materiálech s vysokou přidanou hodnotou (inteligentní materiály a nanomateriály); nastínit vývojové trendy
v jiných než kovových materiálech. Základ práce s materiálovou databází. Kurs je určen pouze pro studenty
navazujícího magisterského studia. Způsobilosti: Studenti získají podrobné znalosti o keramických, skelných,
polymerních a kompozitních materiálech z hlediska jejich složení, vlastností a aplikací.Důraz bude kladen na porozumění vztahu mezi strukturou materiálu a vlastnostmi. Budou seznámeni s podstatou inteligentních materiálů
a nanomateriálů včetně rozvoje této oblasti. Naučí se pracovat s materiálovou komerční databází. Předpoklady:
Znalosti chemie, fyzikální chemie a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/NOM nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/MO
KMM/MNB
Materiály v obrábění
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti získají celkový přehled o materiálech, které se používají k výrobě řezných nástrojů. Budou presentovány také technologie depozic tenkých otěruvzdorných vrstev a jejich, v procesu obrábění, důležitých vlastností.
Studenti získají informace o vlastnostech řezných materiálů a o technologiích tepelného i tepelně-chemického
zpracování. Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá hlubší poznatky v oblasti řezných materiálů,
jejich technologie výroby a procesu dalšího zpracování za účelem zlepšení užitných vlastností. Rovněž si doplní
další poznatky o obráběných materiálech a souvislostech mezi jejich vlastnostmi a obrobitelností.
Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti chemie (střední škola) a základní znalosti strojírenství, technologie
a materiálových vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/MOL
Metalurgie ocelí a litin
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět poskytuje teoretické i praktické poznatky z oblasti výroby ocelí a litin v elektrických obloukových
a indukčních pecích i kuplovnách.Pozornost je věnována i moderním trendům v oblasti metalurgie ocelí a litin,
které umožňují zvýšení čistoty tavenin a tím i mechanických vlastností odlitků.
Způsobilosti: Student po
absolvování předmětu je schopen posoudit možnost výroby konkrétní slitiny v závislosti na možném technickém
142
vybavení. Může posoudit vhodnost technologie tavení pro dosažení jakostní výroby.
znalosti z oblasti fyziky a nauky o materiálu.
KMM/MPE
Materiály pro energetiku
Prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
Předpoklady: Základní
6 kr.
Zp,Zk
3 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Vysvětlit posluchačům jaké je geometrické a dynamické ustrojení materiálu; jak toto ustrojení souvisí s
odezvou materiálu na mechanické, tepelné, (elektro)chemické a radiační vlivy jeho prostředí; a jak lze ustrojení
materiálu a následně jeho vlastnosti zlepšit nebo naopak zhoršit.
Způsobilosti: Získané vědomosti umožní
studentům orientovat se v materiálové problematice na úrovni nezbytné pro úspěšné působení ve strojírenství,
zejména v (jaderné) energetice. Předpoklady: Absolutorium přednášek: KMM/NM, KMM/SMA
KMM/MZ
Mechanické zkoušení
Prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenta s následujícími problémy: Odběr a výroba vzorků pro mechanické zkoušky. Mechanické
zkoušky statické a dynamické. Zkouška tahem, tlakem, ohybem a krutem. Zkoušky tvrdosti. Zkouška rázem
v ohybu, zkoušení únavy. Zkoušky za vyšších teplot. Základy lomové mechaniky.
Způsobilosti: Student po
absolvování získá znalosti o základních i progresivních zkouškách mechanických vlastností.
Předpoklady:
Předpokladem úspěšného absolvování předmětu jsou základní znalosti z nauky o materiálu a mechaniky.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/NM
Nauka o materiálu
Doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy a principy materiálového inženýrství.
Způsobilosti: Studenti
si zapamatují základní pojmy a definice z oblasti krystalografie, termodynamiky a materiálového inženýrství a
zkušebnictví.
Studenti popíšou průběh a vyhodnocení základních mechanických, technologických a defektoskopických zkoušek.
Studenti se naučí pracovat s rovnovážnými binárními diagramy, s důrazem na diagramy Fe-C a Fe-Fe3C.
Studenti objasní procesy probíhající při tepelném zpracování a deformaci materiálu (difúze, fázové přeměny,
plastická deformace).
Studenti charakterizují základní metody tepelného, tepelně-chemického a tepelně-mechanického zpracování ocelí
a jejich dopad na strukturu a vlastnosti ocelí.
Studenti stručně charakterizují vlastnosti a použití neželezných kovů, keramiky, plastů a kompozitních materiálů.
Předpoklady: Základní znalosti z chemie
Podmiňující předměty:
KMM/CH nebo KMM/UMCH nebo KMM/9CH
Vylučující předměty:
KMM/NMD
KMM/NMD
Nauka o materiálu pro design
Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je, aby studenti průmyslového a produktového designu získali prvotní ucelené informace
o oblasti konstrukčních kovových a nekovových materiálů, jejich struktuře, jejich zkoušení (testování) a jejich
správné volbě pro danou aplikaci v návaznosti na odborné zaměření posluchačů. Způsobilosti: a) studenti si
zapamatují základní pojmy a definice z oblasti materiálového inženýrství a zkušebnictví.
b) studenti jsou schopni popsat průběh a vyhodnocení základních mechanických, technologických a defektoskopických zkoušek.
c) studenti objasní procesy probíhající při deformaci materiálu.
d) studenti charakterizují základní metody tepelného, tepelně-chemického a tepelně-mechanického zpracování
kovů a jejich dopad na strukturu a vlastnosti kovů.
e) studenti stručně charakterizují vlastnosti a použití neželezných kovů, plastů a kompozitních materiálů.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti chemie, mechaniky, technologií, nauky o materiálech a zkoušení vlastností materiálů.
KMM/NOM
Nauka o materiálu a mezní stavy
5 kr.
Zp,Zk
143
Doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy a principy materiálového inženýrství
Způsobilosti: Studenti si zapamatují základní pojmy a definice z oblasti krystalografie, materiálového inženýrství
a zkušebnictví a fraktografie.
Popíšou průběh a vyhodnocení základních mechanických, technologických a defektoskopických zkoušek.
Naučí se pracovat s rovnovážnými binárními diagramy, s důrazem na diagramy Fe-C a Fe-Fe3C.
Objasní procesy probíhající při tepelném zpracování a deformaci materiálu (difúze, fázové přeměny, plastická
deformace).
Charakterizují základní metody tepelného zpracování základních technických materiálů a jejich dopad na strukturu a vlastnosti těchto materiálů.
Stručně charakterizují vlastnosti a použití neželezných kovů, keramiky, plastů a kompozitních materiálů.
Vyjmenují základní typy lomů, objasní různé mechanismy porušení materiálu a stručně je charakterizují.
Předpoklady: Základní znalosti z chemie a fyziky.
Vylučující předměty:
KMM/NM , KMM/NMD , KMM/9NM
KMM/PNT
Přípravky a nástroje pro tváření
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s přípravky a nástroji pro plošné a objemové tváření a to nejen v teoretické rovině
(namáhání nástrojů), tak i v aplikační rovině. Zvláštní důraz je kladen na prezentaci nových trendů v oblasti
nástrojů jak pro tváření za tepla tak za studena.
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže
stanovit vhodný nástroj pro konkrétní tvářecí operaci, včetně variantního řešení s ohledem na zadané výrobní
podmínky. Je schopen provést základní pevnostní výpočet nástroje s ohledem na jeho životnost a spolehlivost.
Předpoklady: Základní znalosti technologických procesů tváření.
Podmiňující předměty:
KMM/TTSS
KMM/POU
Povrchy a jejich úpravy
Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se základy povrchového inženýrství. Budou popsány základní vlastnosti povrchů, jejich interakce a porušování prostředím. Budou prezentovány ochrany povrchů pomocí organických a anorganických povlaků. Pozornost bude zaměřena také na hodnocení vlastností povrchů a povrchových
úprav.
Způsobilosti: Studenti budou schopni navrhnout vhodné povrchové úpravy pro konkrétní prostředí a podmínky
namáhání konkrétních součástí. Dále budou schopni zhodnotit základní vlastnosti vytvořených povrchových
úprav i povrchů po určité době provozu. Předpoklady: Základní znalosti z chemie a materiálového inženýrství.
Podmiňující předměty:
KMM/PSV
KMM/NM
nebo
nebo
KMM/NMD
KMM/9NM
Přípravky pro svařování
Ing. Aleš Franc
nebo
KMM/NOM
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy vypracování technologického postupu (WPS) svařenců. Poskytnout přehled
o přípravcích pro výrobu svařenců, svařovacího zařízení vysvětlit jejich výhody a nevýhody včetně použití EN
a ČSN norem bezpečnostních předpisů při svařování. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže
vypracovat technologický postup pro svařence včetně WPS, navrhnout vhodné svařovací zdroje a přípravky pro
svařování. Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/SF
Slévárenské formy
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
144
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s hlavními požadavky na slévárenské formy, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu odlitků. Pozornost je rovněž věnována základnímu rozdělení a složení forem s ohledem na druh odlévané slitiny,
hmotnost odlitku a charakteru slévárenské výroby. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu je schopen
posoudit možnost výroby odlitků v závislosti na možném technickém vybavení slévárny. Může navrhnout vhodnou technologii vzhledem k velikosti a sériovosti odlitku.
Předpoklady: Základní znalosti z oblasti chemie,
fyziky a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/TSL
KMM/SK
Svařované konstrukce
Ing. Aleš Franc
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základy navrhování a výpočtu svařovaných konstrukcí s ohledem na druhy namáhání.
Řešení svařitelnosti materiálů, volba přídavných materiálů pro svařování tepelné zpracování a znalost platných
norem EN a ČSN. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže navrhnout svařovanou konstrukci s
ohledem na svařitelnost použitých materiálů včetně defektoskopických zkoušek a tepelného zpracování. Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/SMA
Strojírenské materiály
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základními typy materiálů, které se používají pro konstrukční prvky ve strojírenství, v
energetice i ve stavebnictví. Jsou získány znalosti v oblasti železných i neželezných slitin, polymerních materiálů
a kompozitů. Zároveň jsou uvedeny moderní technologie povrchového zpracování. Pozornost je věnována také
specifickým zkouškám kovových i polymerních materiálů. Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá
způsobilosti ve výběru vhodných materiálů pro strojírenské součásti a nástroje. Získá přehled o jejich technologii
výroby a procesu dalšího zpracování za účelem zlepšení užitných vlastností. Rovněž si doplní další poznatky o
materiálech a souvislostech mezi jejich vlastnostmi, výrobou a aplikací.
Předpoklady: Studenti by měli mít
základní znalosti chemie (střední škola) a základní znalosti materiálů.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/SMB
Struktura materiálů B
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout informace o základních charakteristikách kovových materiálů, minerálů
a syntetických materiálů. Dále budou probírány optické vlastnosti, vlastnosti podmíněné tvrdostí, vlastnosti
spojené se strukturou a morfologií, fázové diagramy. Pozornost bude věnována i způsobům diagnostiky struktury
uvedených materiálů, přípravě preparátů a mikroskopickým metodám. Dalším cílem budou metody povrchových
analýz a testovaní vybraných fyzikálních a mechanických vlastností.
Způsobilosti: Student absolvováním
předmětu získá hlubší poznatky z oblasti základních vlastností kovových materiálů a jejich užitnými a aplikačními
možnostmi. Dokáže využít celého spektra předchozím studiem získaných zkušeností a informací pro posouzení
chování materiálů a predikování jeho vlastností. Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti chemie
(střední škola) a základní znalosti strojírenství, technologie a materiálových vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
Vylučující předměty:
KMM/STSV
KMM/EMI
Speciální technologie svařování
Ing. Aleš Franc
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s hlubšími poznatky z teorie svařování: měrným teplem při svařování, ochranou svarové
lázně, vznik trhlin ve svarových spojích, výpočtem svarových spojů, kontrolou svarů, vadami ve svarových
spojích, s normami EN a ČSN, tvorbou technologických postupů při výrobě svařenců. Způsobilosti: Student
po absolvování předmětu získá hluboké poznatky z oblasti teorie svařování jednolitých technologických metod
145
svařování včetně navrhování svařenců a výpočtu svarových spojů. Podrobně se seznámí s normami EN a ČSN.
Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/STTV
Speciální technologie tváření
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšíření poznatků studentů v oblasti tvářecích technologií, včetně teoretických zákonitostí.
Poskytnout přehled nekonvenčních technologií plošného a objemového tváření s důrazem na jejich přednosti a
aplikovatelnost v průmyslové praxi. Exkurze do vybraných závodů
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže navrhovat vhodnou technologii tváření pro konkretní
složitější tvary součástí. Je schopen definovat okrajové podmínky pro realizaci zvolené technologie, t.zn. tvar
výchozího polotovaru, potřebnou tvářecí sílu, teplotu tváření a.j.
Předpoklady: Základní znalosti klasických
technologií
Podmiňující předměty:
KMM/TTV
KMM/TSL
Teorie slévání
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět poskytuje teoretické znalosti o vlastnostech kovových tavenin, jejich proudění a krystalizaci.
Rovněž postihuje procesy probíhající na rozhraní tekutého kovu a formy a
procesy tuhnutí a chladnutí odlitku. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu je schopen návrhu vtokové
soustavy pro jednoduché tvary odlitků, posoudit možnost výroby konkrétní slitiny v závislosti na možném
technickém vybavení. Může posoudit vhodnost technologie tavení pro dosažení jakostní výroby. Předpoklady:
Základní znalosti z oblasti fyziky a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/TTSS
KMM/TSV
Teorie svařování
Ing. Aleš Franc
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s jednotlivými technologiemi svařování, navařování, pájení, tepelného dělení strojírenských materiálů, s hodnocením svařitelnosti, se strukturou svarových spojů a s tepelným zpracováním svařenců.
Způsobilosti: Student se po absolvování předmětu dokáže orientovat v jednotlivých technologiích svařování. Umí
vypracovat technologický postup svařování včetně tepelného zpracování svařenců. Předpoklady: Pro studium
předmětu se předpokládají znalosti strojírenských technologií.
Podmiňující předměty:
KMM/TTSS
KMM/TTP
Teorie technologických procesů
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty s teoretickými základy technologií slévání, tváření a svařování. Hlavní pozornost je
zaměřena na zákonitosti vztahující se na kovové taveniny, tepelně mechanické faktory, ovlivňující zpracování
kovů v tuhém stavu a na základní podmínky umožňující spojování kovů a jejich slitin. Způsobilosti: Student se
po absolvování předmětu dokáže orientovat v možnostech zpracování kovů a jejich slitin. Je schopen analyzovat
základní podmínky a faktory pro výrobu odlitků, výkovků a svařenců. Dokáže definovat přednosti ale i nevýhody
jednotlivých technologií.
Předpoklady: Základní znalosti z fyziky a nauky o materiálu.
Vylučující předměty:
KMM/TSL , KMM/TSV , KMM/TTV
KMM/TTSS
Technologie tváření,slévání a svařování
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se základy technologií tváření, slévání a svařování včetně teoretických zákonitostí a
jejich aplikací, poskytnout přehled druhů technologických zařízení a vysvětlit jejich výhody a nevýhody, vysvětlit
principy technologického postupu výroby výkovku a odlitku.
146
Způsobilosti: Student po absolvování předmětu dokáže stanovit postupy ve strojírenské výrobě z oblasti tváření,
slévání a svařování, vysvětlí vliv a význam teoretických zákonitostí a dokáže je aplikovat na vybrané technologie.
Umí popsat uspořádání a druhy technologického zařízení, jejich použití a vymezí jejich výhody a nevýhody. Je
schopen navrhnout technologický postup výroby odlitku a výkovku. Předpoklady: Základní znalosti z nauky
o materiálu a chemie.
Podmiňující předměty:
KMM/NM
nebo KMM/9NM , KMM/CH nebo
KMM/UMCH nebo KMM/9CH
KMM/TTV
Teorie tváření
Ing. Soňa Benešová, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět poskytuje teoretické základy pro výpočet napětí a sil v technologii tváření. Seznamuje studenty s
principy a zákony mechaniky plastického přetvoření. Teoreticky analyzuje stav napjatosti, matematické vztahy
pro výpočet malých deformací, rovnice kompatibility a podmínky plasticity. Jsou odvozeny diferenciální rovnice rovnováhy pro tvářecí pochody a specifikovány metody určování přetvárných sil a prací. V aplikační části
předmětu jsou řešeny napěťové poměry a výpočet sil při tváření pro pěchování, válcování a tažení drátu a trub
pomocí rovnic rovnováhy s podmínkou plasticity. Je vysvětlena metoda skluzových čar a jsou touto metodou
vypočteny vybrané úlohy .
Způsobilosti: Student se dokáže orientovat v teoretických pojmech z oblasti mechaniky plastického přetvoření,
dovede vysvětlit pojmy efektivní, hlavní, normálové, smykové a oktaedrické napětí a jejich analogické veličiny z
oblasti deformace, zná jejich vliv a význam při tváření.Dovede zapsat rovnice rovnováhy pro kubický a cylindrický
souřadnicový systém.Pro vybrané technologie dokáže vypočítat napětí a síly, nutné pro plastickou deformaci,
pomocí zjednodušených rovnic rovnováhy a podmínky plasticity.Absolvováním tohoto předmětu je student připraven k převedení teoretických poznatků do praktické oblasti, které lze využít např. při řešení úloh pomocí
numerických simulací. Předpoklady: Základní znalosti technologických procesů tváření.
Podmiňující předměty:
KMM/TTSS
KMM/TZMN
Technologie zpracování materiálů nekov.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Doc. Ing. Petr Duchek, CSc.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základními procesy zpracování nekovových materiálů (keramika a skla, plasty, kompozitní materiály)a základy příslušných technologií a strojního vybavení. Důraz bude kladen na vztah mezi typem
a strukturou zpracovávaného materiálu a příslušnou metodou zpracování.
Kurs je určen pro studenty navazujícího magisterského studia. Způsobilosti: Studenti získají detailní znalosti o
procesních technologiích a aparátech používaných při zpracování nekovových materiálů (keramika, sklo, plasty,
kompozity).
Předpoklady: Znalosti chemie, fyzikální chemie a nauky o materiálu. Absolvování předmětu
Materiály nekovové.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/TZS
Tepelné zpracování a slinování
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je:
seznámit studenty s prostředím ve kterém probíhá ohřev a ochlazování.
Popsat média při tepelném (TZ) a chemickotepelném (CHTZ) zpracování.
Úvést zásadní principy TZ a CHTZ slitin železa a vybraných neželezných kovů.
Představit rovněž nekonvenční způsoby TZ.
V rácmi cvičení seznámit studenty s kontrolou a měřením v TZ.
Představit zařízení a navrhování dílen TZ.
Úvést základy práškové metalurgie (výroba prášků, zhutňování, slinování)včetně představení slinutých materiálů
a jejich použití. Způsobilosti: Student má přehled o základních pochodech v oblasti tepelného zpracování.
Student umí samostatně zpracovat problémy v TZ.
Student má přehled o zařízeních využívaných v tepelném zpracování.
Předpoklady: Znalosti z oblasti nauky o materiálu, strojírenských materiálů, fyzikální metalurgie.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/UVMB
Užitné vlastnosti a volba materiálu B
5 kr.
Zp,Zk
147
Prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
Přednáška 3 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vybavit studenty znalostni v oblastech souvisejících volbou vhodných konstrukčních materiálů pro dané
provozní podmínky: Definice materiálů, materiálový cyklus. Kritéria volby materiálu. Struktura materiálového
průmyslu. Hodnocení materiálů z hlediska energetické náročnosti. Zásady optimálního výběru materiálu podle
užitných vlastností (mechanické, fyzikální, vlastnosti povrchu). Volba materiálu z hlediska výrobní technologie.
Materiálové předpoklady pro uplatnění speciálních technologií k zajištění požadovaných vlastností. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu získá znalosti v následujících oblastech: Definice materiálů, materiálový
cyklus. Kritéria volby materiálu. Struktura materiálového průmyslu. Hodnocení materiálů z hlediska energetické
náročnosti. Zásady optimálního výběru materiálu podle užitných vlastností (mechanické, fyzikální, vlastnosti
povrchu). Volba materiálu z hlediska výrobní technologie. Materiálové předpoklady pro uplatnění speciálních
technologií k zajištění požadovaných vlastností povrchu. Předpoklady: Předpokladem úspěšného absolvování
předmětu jsou znalosti z nauky o materiálu, strojírenských materiálů a mechanického zkoušení.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM
KMM/VKSL
Vybrané kapitoly ze slévání
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšíření poznatků v oblasti teorie a technologie slévání. Pozornost je zaměřena především na nekonvenční
způsoby výroba odlitků. Důraz je kladen nejen na objasněněí teoretických závislostí, ale i na praktické příklady,
včetně prohlídek vybraných externích pracovišť.
Způsobilosti: Student se po absolvování předmětu dokáže
orientovat v oblasti výroby speciálních trvalých a netrvalých forem a v oblasti nekonvenčního odlévání těchto
forem. Je schopen analyzovat faktory, které zásadním způsobem ovlivňují možnost využití konkrétní slévárenské
technologie. Předpoklady: Základní znalosti z oblasti fyziky a nauky o materiálu.
Podmiňující předměty:
KMM/TSL
KMM/VKSV
Vybrané kapitoly ze svařování
Ing. Aleš Franc
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty se speciálními metodami obloukového svařování a navařování, difůzí, explozí a třením,
termickými nástřiky, tepelným dělením. Použitím laserového a elektronového paprsku. Řezání vodním paprskem.
Metody rovnání svařence. Numerická simulace procesu svařování. Způsobilosti: Student po absolvování předmětu získá přehled o speciálních metodách svařování a navařování. Bude schopen tyto metody předepisovat při
zpracování technologického postupu v podniku. Předpoklady: Pro studium předmětu se předpokládají znalosti
technologie a teorie svařování.
Podmiňující předměty:
KMM/TSV
KMM/VKTV
Vybrané kapitoly z tváření
Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozšíření poznatků studentů v oblasti teorie a technologie tváření. Pozornost je zaměřena především na
zpracování materiálů nekonvenčními metodami tváření. Důraz je kladen nejen na objasnění teoretických zákonitostí, ale i na praktické příklady, včetně prohlídek vybraných externích pracovišť. Způsobilosti: Student se po
absolvování předmětu dokáže orientovat v možnostech zpracování netradičních materiálů. Je schopen analyzovat tepelně mechanické faktory, které rozhodným způsobem ovlivňují průběh stanovených tvářecích technologií.
Předpoklady: Základní znalosti klasických technologií.
Podmiňující předměty:
KMM/TTV
KMM/VVP
Vady výrobků a jejich příčiny
Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům komplexní přehled o vadách, které se v mohou vyskytovat především v kovových
materiálech. Tyto vady jsou uvedeny jednak podle technologie výroby, tak i z hlediska jejich způsobu jejich
identifikace.
Způsobilosti: Student absolvováním předmětu získá hlubší poznatky z oblasti vzniku vad a
možností jejich identifikace. Získá praktické zkušenosti vyplývající z expertizních činností, osvojí si postupy při
148
expertízách a psaní zpráv pro zákazníky. Předpoklady: Studenti by měli mít základní znalosti chemie (střední
škola) a hlubší znalosti strojírenství, technologie a materiálových vlastností.
Podmiňující předměty:
KMM/NM nebo KMM/9NM , KMM/FMM
Vylučující předměty:
KMM/VVPB
149
30
KMO-Katedra marketingu, obchodu a služeb
KMO/CRM
Řízení vztahů se zákazníky
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
4 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s významem, úlohou a zařazením CRM v podnikových procesech, vysvětlit CRM jako
podnikatelskou filozofii a rovněž z technického a technologického pohledu, seznámit s manažerským pohledem
na řízení zákazníků a vysvětlit metody identifikace klíčových zákazníků, zjišťování hodnoty pro zákazníka, spokojenosti zákazníků a jejich aplikaci v praxi. Způsobilosti: Student je schopen:
- vysvětlit definici a vývojové koncepce CRM,
- aplikovat metodu segmentace zákazníků,
- rozlišit funkčnost front-office a back-office podnikových procesů,
- vysvětlit a popsat architekturu CRM a jednotlivá technická řešení systému CRM,
- vysvětlit jednotlivé fáze implementace CRM do podnikových procesů,
- aplikovat metody hodnocení efektivity implementace,
- vypočítat pomocí vybraných metod hodnotu zákazníka,
- vysvětlit význam CRM jako nástroje konkurenceschopnosti podniků.
Předpoklady: Znalost základních
marektingových nástrojů a podnikatelských koncepcí.
KMO/EEI
Evropská ekonomická integrace
Ing. Hana Kunešová
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout informace o fungování evropské ekonomické integrace v rámci EU, vysvětlit úlohu institucí
EU při řízení integračních procesů, vysvětlit podstatu, funkce a strukturu rozpočtu EU, vysvětlit fungování
jednotného trhu, Evropské měnové unie a vybraných politik v ekonomické oblasti, zhodnotit současný stupeň
rozvoje evropské ekonomické integrace a seznámit s cíli pro další období. Způsobilosti: Student je schopen:
- charakterizovat současnou úroveň ekonomické integrace v EU,
- vysvětlit principy vybraných politik EU v ekonomické oblasti,
- vysvětlit důsledky integračních procesů pro Českou republiku. Předpoklady: Žádné.
Vylučující předměty:
KMO/EAEU
KMO/GCR
Geografie cestovního ruchu
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Zprostředkovat přehled o územním aspektu cestovního ruchu jako významné charakteristice a specifickém
rysu tohoto odvětví. Poskytnout základní orientaci o atraktivitách a předpokladech cestovního ruchu v ČR,
Evropě a ve světě. Zprostředkovat metody pro analýzu vybrané oblasti (destinace) z hlediska geografie cestovního
ruchu. Popsat a na příkladech ilustrovat typy atraktivit cestovního ruchu. Popsat rajonizaci cestovního ruchu v
ČR. Charakterizovat a na příkladech ukázat dopady cestovního ruchu na území. Charakterizovat typy cestovního
ruchu z hlediska geografického. Identifikovat a představit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Způsobilosti:
Student je schopen:
- charakterizovat dopady cestovního ruchu v území,
- identifikovat různé typy atraktivit cestovního ruchu,
- shrnout rajonizaci cestovního ruchu v ČR,
- uvést příklady k jednotlivým teoretickým aspektům předmětu,
- aplikovat získané znalosti a metody na konkrétním příkladu destinace při samostatné práci,
- pozorovat, analyzovat, rozlišit a vysvětlit pozorované jevy v případě výuky v terénu (exkurze),
- identifikovat a vysvětlit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Předpoklady: Základní znalosti historického
vývoje cestovního ruchu v ČR i ve světě.
Znalost pojmosloví v odvětví cestovního ruchu.
Znalost základních vazeb v odvětví cestovního ruchu.
Schopnost praktické aplikace normy ČSN 690 a 690-2 dle standardů na Fakultě ekonomické ZČU.
Vylučující předměty:
KGE/GVC , KMO/GVC
KMO/MINT
Marketing na internetu
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
150
Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předat základní informace o využívání internetu v marketingu a obchodu a interpretovat je. Vysvětlit
aplikace marketingového mixu na internetu. Naučit analyzovat a navrhovat možnosti propagace firem a jejich
produktů na internetu. Informovat o obchodování na internetu, o možnostech marketingového výzkumu na
internetu a o nejnovějších trendech v oblasti marketingu na internetu. Procvičit se studenty přípravu realizace
e-shopu včetně vytvoření příkladu ve dvojici či v minitýmu v cvičném software a vést je k obhajobě vytvořeného
řešení při prezentaci a v diskusi při výuce.
Způsobilosti: Student je schopen: - využívat základní informace z oblasti marketingu na internetu v praxi, pracovat s marketingovým mixem na internetu, - aplikovat zásady prezentace firem na internetu, - orientovat se v
oblasti propagace firem a jejich produktů na internetu, obchodování na internetu a v možnostech marketingového
výzkumu na internetu, - zvažovat nejnovější trendy v oblasti marketingu na internetu, - reálně admistrovat eshop (B2C) a realizovat pro něj marketingovou komunikaci.
Předpoklady: Znalost základů marketingu a
managementu.
KMO/MTGA
Základy marketingu
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Objasnit úlohu marketingu při řízení podniku, naučit využívat marketingové nástroje v praxi, ukázat provázanost marketingu a ostatních vědeckých disciplín. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové
studie a vést je k obhajování svých výstupů. Způsobilosti: Student je schopen:
- využívat teoretické základy marketingu a marketingové koncepce řízení podniku,
- porovnat marketingové a ostatní podnikatelské koncepce,
- pochopit a objasnit úlohu marketingu, marketingového plánování a informačních systémů v podniku, potřebu
analýzy marketingového prostředí a faktorů prostředí,
- aplikovat marketingový mix a zpracovat a prezentovat (obhájit) projekt marketingového plánu.
Předpoklady: Žádné
KMO/OS
Obchod a služby
Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
4 kr.
Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Orientovat studenty v odvětví obchodu, cestovního ruchu a služeb, seznámit s jeho významem v národním
hospodářství i ve světové ekonomice, vysvětlit vývojové tendence obchodu a cestovního ruchu doma i ve světě,
popsat strukturu odvětví a vymezit moderní retailingovou firmu.
Způsobilosti: Student je schopen: - vymezit hlavní ukazatele charakterizující postavení obchodu a služeb cestovního ruchu v národní ekonomice, - pochopit a vysvětlit přínos odvětví národní ekonomice a hlavní tendence
ve vývoji obchodu a služeb spojených s cestovním ruchem, - popsat činnost maloobchodu a velkoobchodu a
strukturu obchodu se všemi rozpornými jevy, - vysvětlit strategii jednotlivých typů (formátů) maloobchodních jednotek, - identifikovat specifické postavení nadnárodních obchodních společnosti a společností ve skupině
malých a středních podniků včetně konzumních družstev, - vymezit hlavní cíle nákupních a marketingových
kooperací a franchisingu v obchodě a službách. Předpoklady: Základní ekonomický přehled.
KMO/SE
Světová ekonomika a EU
Ing. Hana Kunešová
4 kr.
Zk
Přednáška 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout informace o současné světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích, seznámit s
tendencemi a faktory, které ovlivňují světovou ekonomiku a její makroregiony, umožnit porozumět procesům
ve světové ekonomice a zhodnotit její současný stav.
Způsobilosti: Student je schopen: - definovat faktory,
které ovliňují vývoj světové ekonomiky a mezinárodních ekonomických vztahů, - zhodnotit situaci ve světové
ekonomice a jejích makroregionech, - zhodnotit zapojení vybrané ekonomiky do mezinárodních ekonomických
vztahů, - aplikovat ekonomickou teorii na vybrané procesy ve světové ekonomice.
Předpoklady: Doporučené jsou znalosti základů makroekonomie.
151
31
KMP-Katedra mezinárodního práva
KMP/AIIL
Úvod do mezinárodního práva
Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc.
4 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled o vybraných otázkách z oblasti mezinárodního práva
veřejného v anglickém jazyce. Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné anglické mezinárodněprávní terminologii,
2. vztahu mezi vnitrostátním a mezinárodním právem,
3. základním zásadám soudobého mezinárodního práva,
4. právní regulaci vztahů mezi jednotlivými subjekty mezinárodního práva,
5. mezinárodněprávnímu systému ochrany lidských práv,
6. významu vědního oboru Mezinárodní právo veřejné.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy mezinárodního práva v anglickém jazyce,
2. rozlišit prameny mezinárodního práva,
3. vymezit hranice platnosti mezinárodního práva, poměr mezi právem mezinárodním a právem vnitrostátním,
subjekt, pojem svrchovanosti, okamžik vzniku a zániku státu a mezinárodněprávní odpo odpovědnost,
4. chápat mezinárodní právo v kontextu s mezinárodněprávní ochranou lidských práv,
5. používat odbornou anglickou mezinárodněprávní terminologii.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/DP
Diplomová práce - mezinárodní právo
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/DPO
Diplomová práce - obhajoba
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia
KMP/MPE
Mezinárodní právo ekonomické
JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., LL.M.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cíle:
Mezinárodní právo ekonomické je oblastí mezinárodního práva, která se zaobírá otázkami veřejnoprávní regulace
hospodářských poměrů.
Způsobilosti: Způsobilosti:
Studenti se v této disciplíně, oscilující mezi mezinárodním právem veřejným a soukromým, seznámí s mezinárodním obchodním systémem, mezinárodním měnovým a finančním systémem, mezinárodním právem rozvoje
a mezinárodních investic. Při výkladu institutů MPE je zmíněna interpretace pravidel GATT/WTO a ochrany
mezinárodních investic, se zvláštním způsobem na řešení sporů. Předpoklady: Nespecifikovány
KMP/MPS1
Mezinár. právo soukr. a obchodní 1
3 kr.
Zp
152
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva soukromého, které je odvětvím českého právního řádu, a které zahrnuje právní normy, jež jsou výlučně určeny pro úpravu vztahů práva
občanského, obchodního, rodinného a pracovního s tzv.mezinárodním prvkem, a právní normy, jež jsou určeny
pro úpravu postupu soudů a jiných orgánů v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní
prvek.
Způsobilosti: Studenti se seznamují s právní úpravou mezinárodního práva soukromého, obsažené v
mezinárodních smlouvách, evropském právu i v českém právu. Vedle teoretických znalostí jsou studenti vedeni i k
získání určitých praktických návyků, zejména použití konkrétní právní normy na určité případy z praxe. Mezinárodní právo soukromé předpokládá znalosti studentů ze základních disciplin soukromého práva, mezinárodního
práva veřejného a Evropského práva. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/MPS2
Mezinár. právo soukr. a obchodní 2
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout základní přehled z oblasti práva mezinárodního obchodu, tzn. vztahů, které
vznikají při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci mezi subjekty podnikajícími na území různých států.
Mezinárodní právo obchodní navazuje na základní teoretické znalosti získané studiem mezinárodního práva
soukromého.
Způsobilosti: Studenti navazují na znalosti získané v předmětu MPS1, seznamují se s právní
úpravou vybraných mezinárodních ekonomických transakcí a s problematikou řešení sporů v mezinárodním
obchodním styku. Vedle teoretických znalostí jsou studenti vedeni i k získání určitých praktických návyků,
zejména formulování smluv, jejich ustanovení, řešení konkrétních praktických kauz.
Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/MPS2N
Mezinár. právo soukr. a obchodní 2
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout základní přehled z oblasti práva mezinárodního obchodu, tzn. vztahů, které
vznikají při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci mezi subjekty podnikajícími na území různých států.
Mezinárodní právo obchodní navazuje na základní teoretické znalosti získané studiem mezinárodního práva
soukromého.
Způsobilosti: Studenti navazují na znalosti získané v předmětu MPS1, seznamují se s právní
úpravou vybraných mezinárodních ekonomických transakcí a s problematikou řešení sporů v mezinárodním
obchodním styku. Vedle teoretických znalostí jsou studenti vedeni i k získání určitých praktických návyků,
zejména formulování smluv, jejich ustanovení, řešení konkrétních praktických kauz.
Předpoklady: Znalost
mezinárodního práva soukromého v rozsahu kurzu MPS1.
KMP/MPV1
Mezinárodní právo veřejné 1
Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva veřejného. Vzhledem ke
značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé řadě doplňkových povinně
volitelných předmětů.
Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s právní regulací vztahů vznikajících mezi
jednotlivými subjekty mezinárodního práva, zejména mezi státy. Provádějí analýzu základních pojmů mezinárodního práva, prameny, hranice jeho platnosti, poměr mezi právem mezinárodním a právem vnitrostátním,
otázka subjektů, pojem svrchovanosti, otázky spojené se vznikem a zánikem států a s mezinárodní odpovědností. Věnují pozornost rovněž obyvatelstvu státu, státnímu území, státním orgánům pro mezinárodní styky,
mezinárodním smlouvám. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/MPV2
Mezinárodní právo veřejné 2
Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout výuku základů mezinárodního práva veřejného. Předmět navazuje na MPV 1.
Vzhledem ke značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé řadě doplňkových
povinně volitelných předmětů. Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s mezinárodními organizacemi. Důraz
je kladen nejen na tzv. právo mírové, ale i na tzv. právo válečné, s mezinárodněprávní ochranou lidských práv, a
153
to vše v celém svém historickém vývoji, včetně mírového řešení mezinárodních sporů. Seznamují se s mezinárodněprávní regulací ekonomických vztahů a základy evropských i světových integračních snah, zvláště pak v
Evropské unii. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/MPV2N
Mezinárodní právo veřejné 2
Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva veřejného. Předmět navazuje na MPV 1. Vzhledem ke značné šíři obsahu tohoto předmětu je navazováno na danou problematiku v celé
řadě doplňkových povinně volitelných předmětů.
Způsobilosti: Studenti jsou seznamováni s mezinárodními
organizacemi. Důraz je kladen nejen na tzv. právo mírové, ale i na tzv. právo válečné, s mezinárodněprávní
ochranou lidských práv, a to vše v celém svém historickém vývoji, včetně mírového řešení mezinárodních sporů.
Seznamují se s mezinárodněprávní regulací ekonomických vztahů a základy evropských i světových integračních
snah, zvláště pak v Evropské unii.
Předpoklady: Znalost základů mezinárodního práva veřejného v rozsahu
kurzu MPV1.
KMP/NEIPH
Úvod do MPS - německy
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
4 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je poskytnout podrobný přehled z oblasti mezinárodního práva soukromého, které je
odvětvím českého právního řádu, a které zahrnuje právní normy, jež jsou výlučně určeny pro úpravu vztahů
práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního s tzv.mezinárodním prvkem, a právní normy, jež jsou
určeny pro úpravu postupu soudů a jiných orgánů v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je obsažen
mezinárodní prvek. Způsobilosti: Student porozumí:
1. odborné terminologii z oboru mezinárodního práva soukromého,
2. historickým souvislostem vzniku mezinárodního práva soukromého,
3. systému právní úpravy mezinárodního práva soukromého,
4. významu vědního oboru Mezinárodní právo soukromé.
Po absolvování předmětu bude student schopen:
1. vysvětlit základní pojmy mezinárodního práva soukromého,
2. rozlišit a použít prameny mezinárodního práva soukromého obsažené v mezinárodních smlouvách, evropském
a českém právu,
3. vymezit a správně aplikovat jednotlivé druhy norem mezinárodního práva soukromého,
4. určit pravomoc a příslušnost soudů na základě aplikace norem mezinárodního práva procesního.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KMP/PMD
Právo mezinárodní říční dopravy
JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., LL.M.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s problematikou vnitrozemské říční plavby v dějinném a mezinárodním kontextu. Způsobilosti: Student: - porozumí základním pojmům v oblasti práva mezinárodní říční dopravy - je schopen aplikovat
získané poznatky při hodnocení současné mezinárodní situace v oblasti říční dopravy
Předpoklady: Znalost
mezinárodního práva veřejného.
154
32
KMT-Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
KMT/AAO
Astronomie pro každého
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti se seznámí se základními astronomickými objekty a s fyzikálními procesy, které probíhají ve
vesmíru. Způsobilosti: Student si osvojí základní procesy ve hvězdách, pochopí vývojové fáze hvězd a dalších
astronomických objektů. Předpoklady: Z povahy předmětu vyplývá, že nejsou nutné žádné vstupní předpoklady.
KMT/AI
Astronomie a internet
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti se seznámí s astronomickými webovými stránkami a astronomickými programy, naučí se je využívat
a pracovat s nimi. Způsobilosti: Student si osvojí využití astronomických webových aplikací a dalších programů.
Předpoklady: Je vhodné, aby studenti měli základní vědomosti z astronomie, například na úrovni předmětu
AAO.
KMT/ASPR
Astronomické přístroje
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
2 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem je seznámení se základními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým
rozvojem, zejména s ohledem na mechanické a optické vlastnosti.
Způsobilosti: Studenti se seznámí se základními principy konstrukce astronomických dalekohledů v souladu se soudobým rozvojem, zejména s ohledem
na mechanické a optické vlastnosti. Předpoklady: Vstupním předpokladem je znalost mechaniky a optiky na
gymnaziální úrovni a znalost základních astronomických pojmů a jevů.
KMT/ASTR1
Astronomické poznatky na 1. stupni ZŠ
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Sluneční soustava a prostředky pro názornou výuku tohoto tématu; Galaxie, Hvězdy, Souhvězdí na obloze;
Výzkum sluneční soustavy pomocí sond, Gravitační a magnetická síla a její měření. Způsobilosti: Studenti se
seznámí se základními astronomickými objekty a s fyzikálními procesy, které probíhají ve vesmíru. Předpoklady:
Vstupními požadavky jsou poznatky o výuce prvouky a přírodovědy na základní škole.
KMT/DITNŠ
Didaktická technologie NŠ
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
3 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky didaktických technologií a didaktické techniky používané především při
výuce na prvním stupni ZŠ. Pochopení principů významu moderních výukových prostředků aplikovaných při
výuce. Způsobilosti: Student je schopen využívat a pracovat s moderní didaktickou technikou a za její pomoci
vytvářet studijní podpory pro vlastní výuku. Student umí vyhledávat a zpracovávat informace a je schopen
realizovat jejich distribuci v prezentovatelné formě. Student při své práci postupuje systematicky a kreativně,
kombinuje různé vstupy (media) a postupy. Předpoklady: Základní ovládání PC. Základní orientace v prostředí
MS Windows. Práce se soubory a adresáři. Hygiena práce s PC.
KMT/DPV
Didaktika pracovní výchovy
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Vyučovací metody a organizační formy v pracovních činnostech, diagnostikování. Vyhledávání mezipředmětových vztahů. Příprava učitele na vyučovací jednotku, volba vyuč. metod, forem a prostředků. Příprava
výukových projektů.
Způsobilosti: Student zvládne základní vyučovací metody a organizační formy práce v
pracovní výchově, seznámí se s didaktickými zásadami, naučí se plánovat pracovní činnosti, pozná antropogenní
činitele technického vzdělávání. Předpoklady: Zkušenosti s praktickým využití materiálů, nástrojů, nářadí.
KMT/DS
Diplomový seminář
6 kr.
Zp
155
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomový seminář probíhá konzultační formou s vedoucím práce. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
aktivně užívat získaných matematických poznatků z předchozího bakalářského studia,
mají schopnost samostatně studovat matematický text,
interpretovat získaná data,
formulovat závěry,
pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim.
Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání diplomové práce.
KMT/DSTC
Diplomový seminář
PaedDr. Petr Mach, CSc.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat zvolené odborné
téma. Způsobilosti: Student je schopen: - statisticky zpracovat data, - analyzovat získaná data, - interpretovat
získaná data, - formulovat závěry, - pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim, představit svou práci ústní formou.
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud
získal ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru požadovaný počet kreditů.
KMT/DS2M
Diplomový seminář 2
Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
12 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Student má prokázat svou schopnost samostaně zpracovat zadané odborné téma, správně strukturovat
svou práci, korektně citovat použité prameny a oddělit svůj vlastní přínos. Způsobilosti: Student je schopen
samostatně a s pochopením studovat (cizojazyčný) odborný matematický text, korektně pracovat s prameny,
správně vznikající práci strukturovat. Předpoklady: Vybrané téma diplomové práce, schválené a zapsané zadání
diplomové práce.
KMT/DS2T
Diplomový seminář 2
PaedDr. Petr Mach, CSc.
12 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je ověřit studentovu schopnost samostatně tvůrčím způsobem zpracovat zvolené odborné
téma. Způsobilosti: Studenti jsou schopni:
- statisticky zpracovat data,
- analyzovat získaná data,
- interpretovat získaná data,
- formulovat závěry,
- pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
- představit svou práci ústní formou,
- obhájit svou práci před komisí.
Předpoklady: Studenti mohou vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získali ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru počet kreditů odpovídající standardní době studia.
KMT/GAL
Mezihvězdné prostředí, galaxie
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Uvést studenta do problematiky astronomie mimo sluneční soustavu.
Student pochopí složení mezihvězdného prostředí a mlhovin.
Orientuje se v druzích galaxií a jejích částech.
Způsobilosti: Student dokáže rozpoznat základní typy galaxií a jejích součástí.
Dokáže popsat časový vývoj těchto objektů a vysvětlit fyzikální pochody v galaktických strukturách.
klady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/HRA
Fyzikální hrátky pro každého
Předpo-
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
156
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentům pestrost experimentální fyziky a její zasahování do běžného života. Ukázat, že fyzika
umí být i zábavná. Způsobilosti: Student pochopí, že fyzika je obsažena v každodenním životě člověka, zvládne
některé metody popularizace přírodních věd.
Předpoklady: Student by měl ovládat fyziku na středoškolské
úrovni.
KMT/LEGO
Lego dacta
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámení se systémem Lego dacta. Technické činnosti při použití stavebnice Lego technic. Soubor projektů
pro děti od 7 let s použitím stavebnice Lego Project Set. Výukové projekty postavené na využití stavebnice Lego.
Principy a užitečnost projektů, mezipřemětové povahy s uplatněním skupinové práce a řešení problémů.
Možnosti využití Lego Mindstorms.
Způsobilosti: Student zvládne základní práce montážní a demontážní se stavebnicemi Lego. Pozná možnosti
využití systému Lego Dacta. Předpoklady: Základní znalost montážních prací.
KMT/MMV
Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s pedagogicko-psychologickými aspekty práce s multimédii v počátečním vyučování, naučit je efektivně tyto prostředky využívat, poskytnout jim základní kritéria pro hodnocení
kvality výukových programů, vytvořit u nich dovednost tvořit vlastní počítačové prezentace.
Způsobilosti: Student/ka:
- posoudí a formuluje výhody i nevýhody užití multimédií v počátečním vyučování,
- pozná, zda jsou při práci žáků s počítačem splněny podmínky hygieny práce,
- posoudí kvalitu výukového programu z didaktického hlediska,
- používá internet ve vyučovacím procesu jako zdroj informací a nástroj komunikace,
- navrhne a zpracuje v Power Pointu prezentaci vhodnou pro zařazení do vyučování na 1. stupni.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompetence občanské a sociální. Z profesních kompetencí učitele jsou významně rozvíjeny kompetence pedagogické a
didaktické, diagnostické a komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se základní počítačová gramotnost.
Podmiňující předměty:
KVD/ITV
KMT/MSD1
Matematika s didaktikou /aritmetika/
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými modely množiny přirozených čísel a metodikou jejich
zavedení v počátečním vyučování matematice. Důraz je kladen na didaktickou transformaci poznatků z matematické teorie. Student/ka se naučí porozumět vlastnostem binárních operací, pozná algebraické struktury s
jednou operací a algebraické struktury se dvěma operacemi. Porozumí procesu vytváření pojmu přirozené číslo a
různým modelům zavádění přirozených čísel a operací s nimi. Získá zkušenosti s aktivitami manipulativního charakteru používanými na 1. stupni při vytváření pojmu přirozené číslo. Zdokonalí své komunikativní kompetence.
Způsobilosti: Student/ka
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině, rozpozná vlastnosti operací sčítání, odčítání, násobení
a dělení v jednotlivých číselných množinách,
- identifikuje různé typy algebraických struktur s jednou operací a algebraických struktur se dvěma operacemi,
- vysvětlí proces vytváření pojmu přirozené číslo z pohledu různých matematických modelů u dětí mladšího
školního věku,
- na základě příkladů z praxe a vlastního studia učebnic rozpozná různá pojetí zavedení přirozených čísel (kardinální pojetí, ordinální pojetí, zavedení přirozených čísel jako prvků Peanovy množiny),
- objasní různé způsoby porovnávání přirozených čísel,
- formuluje úkoly numerace v matematice na 1. stupni ZŠ
- popíše různé možnosti zavedení operací sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel s ohledem na
předoperační myšlení a myšlení na konkrétní úrovni žáků 1. stupně,
157
- ilustruje způsoby práce s dětmi, které nevedou k formálnímu vyučování matematiky.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou částečně rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně
diagnostické, komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se znalost matematického jazyka na úrovni výstupu předmětu KMT/USM
Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.
Nejsou podmiňující předměty.
KMT/MSD2
Matematika s didaktikou /aritmetika/
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty se strategiemi řešení rovnic a nerovnic na 1. stupni a naučit je efektivně
jednotlivé strategie využívat, seznámit studenty s konstruktivistickými principy při zavádění celých čísel tak, aby
pochopili jejich podstatu, dovést je k porozumění pravidlům počítání v různých číselných soustavách a jejich
aktivnímu využití v početních operacích primární školy. Při práci v malých skupinách získají studenti zkušenosti
s kooperativními formami výuky v matematice, se způsoby neformální výuky a zdokonalí své komunikativní
schopnosti. Způsobilosti: Student/ka
- demonstruje různé strategie řešení rovnic a nerovnic, které používají děti na 1. stupni ZŠ,
- ilustruje principy počítání v desítkové soustavě a početní operace v nedesítkových číselných soustavách,
- aplikuje teoretické poznatky o nedesítkových číselných soustavách do učiva matematiky 1. stupně, uvede možnosti využití číselných soustav v dalších přírodovědných předmětech,
- objasní základní principy konstrukce oboru integrity celých čísel a základní principy konstruktivistického pojetí
zavedení celých čísel na základní škole,
- prokáže schopnost vyhledávat a vytvářet úlohy s celými čísly, které vedou k integraci matematiky a přírodovědy,
- uvede kritéria dělitelnosti přirozených čísel čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
- rozliší jednotlivé způsoby určování největšího společného dělitele, resp. nejmenšího kladného společného násobku,
- zjistí, zda dané číslo je prvočíslo,
- prostřednictvím neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi vhodnými pro žáky
1. stupně.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost základů výrokové logiky, základních pojmů teorie
množin a teorie relací a operací (úroveň výstupu předmětu KMT/MSD1).
Student/ka
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině, rozpozná vlastnosti operací sčítání, odčítání, násobení
a dělení v jednotlivých číselných množinách,
- identifikuje různé typy algebraických struktur s jednou operací a algebraických struktur se dvěma operacemi,
- vysvětlí proces vytváření pojmu přirozené číslo z pohledu různých matematických modelů u dětí mladšího
školního věku,
- na základě příkladů z praxe a vlastního studia učebnic rozpozná různá pojetí zavedení přirozených čísel (kardinální pojetí, ordinální pojetí, zavedení přirozených čísel jako prvků Peanovy množiny),
- objasní různé způsoby porovnávání přirozených čísel,
- formuluje úkoly numerace v matematice na 1. stupni ZŠ
- popíše různé možnosti zavedení operací sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel s ohledem na
předoperační myšlení a myšlení na konkrétní úrovni žáků 1. stupně,
- ilustruje způsoby práce s dětmi, které nevedou k formálnímu vyučování matematiky.
KMT/MSD3
Matematika s didaktikou /aritmetika/
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
158
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s fenomény ovlivňujícími u žáka vhled do struktury slovní úlohy a proces jejího řešení, naučit
je pracovat s textem slovní úlohy a volit různé způsoby vizualizace struk struktury slovní úlohy, volit metody
řešení slovní úlohy podle individuálních potřeb žáka,
- dovést studenty k pochopení souvislostí mezi racionálními a reálnými čísly,
- formou kooperativní výuky naučit studenty práci s chybou v matematice.
Způsobilosti: Student/ka
- pomocí neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi řešení vhodnými pro žáky 1.
stupně,
- navrhne různé aktivity vedoucí k vytvoření proceptu racionálního čísla na základní škole,
- zkonstruuje těleso racionálních čísel,
- objasní vlastnosti reálných čísel, provede klasifikaci desetinných rozvojů reálných čísel,
- demonstruje způsoby převádění zlomků na racionální čísla a naopak,
- uvede fenomény, které mohou u žáka ovlivnit proces řešení slovní úlohy,
- navrhne různé aritmetické a algebraické strategie řešení jednoduchých slovních úloh na 1. stupni ZŠ,
- rozliší analytickou a syntetickou metodu řešení složených slovních úloh a aplikuje je na konkrétní úlohy,
- navrhne různé způsoby vizualizace struktury jednoduchých nebo složených slovních úloh,
- demonstruje práci s chybou v hodinách matematiky.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a částečně i kompetence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost základů výrokové logiky, základních pojmů teorie
množin a teorie relací a operací, polokruhu přirozených čísel a okruhu celých čísel (úroveň výstupu předmětu
KMT/MSD2). Student/ka
- demonstruje různé strategie řešení rovnic a nerovnic, které používají děti na 1. stupni ZŠ,
- ilustruje principy počítání v desítkové soustavě a početní operace v nedesítkových číselných soustavách,
- aplikuje teoretické poznatky o nedesítkových číselných soustavách do učiva matematiky 1. stupně, uvede možnosti využití číselných soustav v dalších přírodovědných předmětech,
- objasní základní principy konstrukce oboru integrity celých čísel a základní principy konstruktivistického pojetí
zavedení celých čísel na základní škole,
- prokáže schopnost vyhledávat a vytvářet úlohy s celými čísly, které vedou k integraci matematiky a přírodovědy,
- uvede kritéria dělitelnosti přirozených čísel čísly 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
- rozliší jednotlivé způsoby určování největšího společného dělitele, resp. nejmenšího kladného společného násobku,
- zjistí, zda dané číslo je prvočíslo,
- prostřednictvím neurčitých rovnic řeší úlohy z praxe a diskutuje nad dalšími strategiemi vhodnými pro žáky
1. stupně.
KMT/MSD4
Matematika s didaktikou /geometrie/
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je dovést studenty k porozumění a přesnému vymezení elementárních pojmů geometrie
a základních topologických pojmů, k pochopení relací mezi geometrickými objekty. Na základě vlastní činnosti
získají studenti zkušenosti s manipulativní činností rozvíjející prostorovou představivost a představu symetrie.
Pochopí vlastnosti osové souměrnosti a středové souměrnosti. Způsobilosti: Student/ka
- vymezí elementární pojmy geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, polorovina, rovina, trojúhelník, úhel, čtyřstěn) z hlediska matematické teorie,
- rozliší vzájemnou polohu dvou přímek v rovině a prostoru, vzájemnou polohu přímky a roviny a vzájemnou
polohu dvou rovin,
- vymezí základní topologické pojmy (okolí bodu, vnitřní, vnější, hraniční bod, uzavřený a otevřený útvar),
- aplikuje některé principy volného rovnoběžného promítání a činnosti s ním spojené do učiva matematiky 1.
stupně,
- provede rozbor činností se stavebnicemi z hlediska rozvoje prostorové inteligence,
- vymezí pojem shodného zobrazení a demonstruje základní vlastnosti osové souměrnosti, středové souměrnosti
a rovinové souměrnosti,
159
- specifikuje manipulativní činnosti rozvíjející u dětí představu symetrie.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompetence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, komunikativní. Předpoklady: Předpokládá se znalost matematického jazyka na úrovni výstupu předmětu
KMT/USM
Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.
KMT/MSD5
Matematika s didaktikou /geometrie/
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření předmatematických pojmů a
geometrických pojmů ve vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku, získat zkušenosti s činnostmi
směřujícími k integraci matematiky a ostatních přírodovědných předmětů, naučit studenty/tky didakticky zpracovat dané téma, pracovat s pomůckami, reagovat na situaci ve třídě, provádět reflexi své práce.
Způsobilosti: Student/ka
- vymezí pojem podobné zobrazení, demonstruje základní vlastnosti stejnolehlosti, rozliší shodné, podobné a
topologické zobrazení,
- analyzuje množiny bodů z hlediska jejich vlastností, vyvodí obecné závěry o zadaných množinách, rozhodne,
jaký geometrický útvar tvoří body splňující danou vlastnost,
- provede rozbor zadání konstrukční úlohy, obhájí postup vlastního řešení,
- kategorizuje jednotlivé etapy procesu měření úsečky v primární škole, navrhne aktivity vedoucí k vytvoření
pojmu obsah čtverce a obdélníka a k propedeutice pojmu objem,
- aplikuje poznatky o Pythagorově větě a větách Euklidových při řešení konkrétních úloh z praxe,
- na základě videozáznamů, příkladů z praxe a studia učebnic analyzuje různá pojetí zavádění elementárních
pojmů geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, trojúhelník) na 1. stupni ZŠ s důrazem na
konstruktivistický přístup,
- rozliší jednotlivé úrovně rozvoje předmatematického geometrického myšlení předškolních dětí,
- specifikuje manipulativní aktivity a další činnosti, které vedou k rozvoji geometrické představivosti dětí mladšího školního věku,
- porovná jednotlivé učebnice matematiky 1. stupně z hlediska integrace matematiky a přírodovědy,
- navrhne a vyzkouší konkrétní aktivity dětí, které zamezí formalismu v poznávacím procesu žáka.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompetence občanské a sociální.
Z profesních kompetencí učitele jsou rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, komunikativní.
Předpoklady: Předpokládá se znalost elementárních geometrických pojmů a jejich vztahů na úrovni výstupu
předmětu KMT/MSD4.
Student/ka
- vymezí elementární pojmy geometrie (bod, úsečka, lomená čára, polopřímka, přímka, polorovina, rovina, trojúhelník, úhel, čtyřstěn) z hlediska matematické teorie,
- rozliší vzájemnou polohu dvou přímek v rovině a prostoru, vzájemnou polohu přímky a roviny a vzájemnou
polohu dvou rovin,
- vymezí základní topologické pojmy (okolí bodu, vnitřní, vnější, hraniční bod, uzavřený a otevřený útvar),
- aplikuje některé principy volného rovnoběžného promítání a činnosti s ním spojené do učiva matematiky 1.
stupně,
- provede rozbor činností se stavebnicemi z hlediska rozvoje prostorové inteligence,
- vymezí pojem shodného zobrazení a demonstruje základní vlastnosti osové souměrnosti, středové souměrnosti
a rovinové souměrnosti,
- specifikuje manipulativní činnosti rozvíjející u dětí představu symetrie.
KMT/NASPF
Náslechová praxe
2 kr.
Zp
160
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvést studenty do problematiky učitelské praxe. Představit jim práci učitele fyziky v prostředí školní třídy
přímo při vyučování. Způsobilosti: Student pozná práci učitele v praxi, seznámí se základními didaktickými
dovednostmi a zvyšuje tak svou připravenost k vlastní práci učitele. Předpoklady: Kromě znalostí kurzu obecné
fyziky na úrovni vysoké školy by měl mít student absolvovány základní disciplíny z pedagogicky a odborné
didaktiky.
KMT/NASPM
Náslechová praxe
RNDr. Jiří Potůček, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Získat základních představu o možných modelech vyučování matematice na základě reálné situace. Způsobilosti: Vytváření představ o možných způsobech vyučování.
Předpoklady: Studium magisterského oboru
učitelství matematiky.
KMT/NASPT
Náslechová praxe
PaedDr. Petr Mach, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení studenta s realitou učitelské profese. Vytvoření představy o plánování, realizaci a evaluaci výukových hodin technické výchovy na ZŠ v podmínkách kurikulární transformace školy.
Způsobilosti: Student je schopen analyzovat konkrétní výukový proces a jeho jednotlivé aspekty.
Porozumí plánování vyučovacího procesu v hodině, volbě metod, forem a prostředků výuky.
Je schopen vyhodnotit nastavení pracovního klimatu v hodině, diagnostikovat činnosti žáků i učitele a důležité
interakce v procesu výuky.
Student dokáže zpracovat strukturovaný hospitační záznam a věcně diskutovat o pozorovaných problémech.
Předpoklady: Základní znalosti z pedagogiky, pedagogické psychologie a didaktiky oboru technická výchova.
Student má osvojeny základní vědomosti z oblasti výchovně vzdělávacího procesu žáků. Student má přehled o
používaných výukových metodách, má znalostní a postojový základ pro aplikaci pedagogické teorie v oblasti
technické výchovy. Student je schopen pozorovat a analyzovat edukační proces v praxi.
KMT/PČM
Pracovní činnosti a materiály
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit studenty s postavením a úkoly pracovních činností na 1. st. ZŠ, umístěním předmětu v učebním
plánu, teoretickými poznatky o materiálech, výrobě. Aplikace poznatků na pracovních námětech, práce s různými
materiály. Realizace montážních a demontážních prací. Ukázka stolování a úpravy pokrmů. Realizace pracovních
námětů z oblasti lidových zvyků a řemesel.
Způsobilosti: Student zvládne základní teoretické poznatky o
materiálech, nástrojích a nářadí. Dokáže sám dle návodu či fantazie zhotovit výrobky z různých materiálů,
kreativně obměňovat pracovní postupy, naplánovat skupinovou práci. Předpoklady: Určitá manuální zručnost.
KMT/SLUN
Astrofyzika sluneční soustavy
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Představit studentu sluneční soustavu z pohledu astrofyziky.
Seznámit studenta s jednotlivými objekty sluneční soustavy a se zákonitostmi, které pro ně platí.
Způsobilosti: Student rozezná jednotlivé objekty sluneční soustavy a dokáže popsat jejich pohyb a časový vývoj.
Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu fyziky a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/SVH
Stavba a vývoj hvězd
Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 3 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student pochopí fyzikální děje v různých typech hvězd a pozná jejich časový vývoj .
Způsobilosti: Student dokáže klasifikovat hvězdy podle hmotnosti a stádia jejich vývoje.
161
Popíše fyzikální pochody v různých fázích vývoje hvězd. Předpoklady: Dobré znalosti vysokoškolského kurzu
fyziky (zvláště atomové a jaderné fyziky) a středoškolských poznatků z astronomie.
KMT/SZNŠ
Státní závěrečná zkouška
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
0 kr.
Szv
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky matematických předmětů daného
studijního oboru a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky z oblasti počátečního vyučování matematiky. Způsobilosti: Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové
poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompetence občanské a sociální. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných
a povinně volitelných předmětů.
KMT/TAP
Technika astronomických pozorování
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
Ing. Libor Šmíd
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést studenty do techniky astronomických pozorování. Seznámit je s objekty pozorování a jejich specifikacemi pro pozorování a jejich zpracování.
Způsobilosti: Student dokáže pozorováním rozpoznat různé astronomické objekty a zpracovat data z těchto
pozorování.
Předpoklady: Student by měl mít znalosti alespoň na úrovni základního kurzu astronomie na
vysoké škole.
KMT/USM
Úvod do studia matematiky
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vytvořit základní matematický jazyk a naučit ho studenta aktivně používat na úrovni,
která je nutná k teoretickému budování číselných oborů v dalších semestrech studia. Student/ka pozná výrok
a výrokovou formu, získá zkušenosti s používáním logických spojek při vytváření složených výroků a složených
výrokových forem a s vyhodnocováním výrokových formulí. Naučí se v textu slovní úlohy analyzovat jednotlivé
vztahy a operace mezi množinami, rozpoznávat typy kvantifikovaných výroků a porozumět vlastnostem binárních
relací. Způsobilosti: Student/ka:
- zjistí typ výrokové formule,
- objasní pojem výroková forma a rozliší ji od výroku,
- aplikuje teoretické poznatky o množinách, množinových operacích a Vennových diagramech do řešení slovních
úloh,
- rozliší obecný a existenční výrok,
- prokáže schopnost použití různých typů důkazů matematických vět,
- vymezí základní vlastnosti binárních operací v množině a rozpozná tyto vlastnosti u konkrétních typů relací,
- identifikuje různé typy zobrazení v množině a mezi množinami.
Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní a částečně i kompetence občanské a sociální.
Předpoklady: Předpokládá se středoškolská úroveň matematických znalostí v následujících tématických okruzích:
úpravy algebraických výrazů, řešení lineárních rovnic (včetně rovnic s absolutní hodnotou a rovnic s parametrem),
řešení soustav lineárních rovnic.
162
33
KNJ-Katedra německého jazyka
KNJ/DINŠ1
Didaktika německého jazyka NŠ 1
Mgr. Věra Krbůšková
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Rozlišit obsah a cíl předmětu a získat přehled o vyučování CJ a NJ na 1. stupni ZŠ a o provázanosti
jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Získat vědomosti o vyučování CJ a NJ a jeho prioritách v různých
historických obdobích, o stavu ”Instituce DaF” (vývoj němčiny jako CJ) ve světě. Ovládat základní terminologii
didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Způsobilosti: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a
získá znalosti o vyučování CJ a NJ na 1. stupni ZŠ a o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu,
porovná zásady a priority vyučování CJ a NJ v různých historických obdobích, zjistí stav ”Instituce DaF”(vývoj
němčiny jako CJ ve světě). Užívá základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Předpoklady: Základy obecné didaktiky, obecné pedagogiky a vývojové psychologie.
KNJ/DINŠ2
Didaktika německého jazyka 2 NŠ
Mgr. Věra Krbůšková
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Být schopen/a vidět činitele vyučování ve vzájemných vztazích: umět připravit i zrealizovat vyučovací
jednotku a jejím následným zhodnocením pro sebe vyvodit závěry. Prakticky zvládnout základy metodiky nácviků jazykových prostředků a řečových dovedností; umět vytvořit efektivní jazykové nebo řečové cvičení pro
žáky německého jazyka na 1. stupni ZŠ v souladu se SERR, EJP, umět pracovat s RVP a ŠVP. Způsobilosti:
Student/ka získá přehled o klíčových otázkách oboru výuky didaktiky německého jazyka na 1. stupni ZŠ i o
jednotlivých dílčích komponentech tohoto oboru, připraví se na vlastní náslechové a výstupové hodiny, osvojí
si schopnost uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, na seminářích či při samostudiu ve své vlastní
praxi.
Předpoklady: Student/ka rozliší obsah a cíl předmětu a získá znalosti o vyučování CJ a NJ a o provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Porovná zásady i priority vyučování CJ a NJ v různých
historických obdobích, zjistí stav ”Instituce DaF” (vývoj němčiny jako CJ) ve světě. Užívá základní terminologii
didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Podmiňující předměty:
KNJ/DINŠ1
KNJ/DIPS
Diplomový seminář
Mgr. Hana Menclová
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém.
Způsobilosti: Student vyřeší zadaný problém pod odborným vedením, postup a výsledky řešení včetně vlastních
návrhů prezentuje ve své diplomové práci. Předpoklady: Studenti vstupují do předmětu s teoretickými znalostmi
a praktickými dovednostmi, které získali během první studia NJ na KNJ FPE ZČU. .
Student má předpoklady pro samostudium.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.
KNJ/DLNŠ
Literatura pro děti
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Podat základní poučení o německé literatuře pro děti. Přehled vývoje německé dětské literatury od středověku po současnost. Důraz na jednoduchá říkadla, rozpočitadla, básně, ukolébavky a další dětské popěvky,
pohádku. Didaktické využití jednoduchých dětských textů při počáteční výuce německého jazyka.
Způsobilosti: Student získá základní vědomosti o vývoji německé literatury pro děti od středověku až po současnost. Dokáže vysvětlit specifičnost dětské literatury a orientuje se v žánrovém systému. Navrhne, připraví a
realizuje dramatizaci pohádky. Dokáže vybrat a metodicky zpracovat malé literární útvary vhodné pro počáteční
vyučování německého jazyka jako cizího jazyka. Předpoklady: Student má znalost NJ na úrovni B2 a vyšší.
KNJ/DNŠ3
Didaktika německého jazyka 3
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Komunikativní vyučování.Cvičení a hry k nácviku řečových dovedností v rané výuce NJ.Studenti absolvují
163
náslechy a výstupy na 1.st. ZŠ. Seznámí se s různými aspekty pedagogického procesu počáteční výuky CJ.
Sestavování příprav. Cíl: Rozvíjení schopnosti vést a připravit hodinu vyučování CJ na 1.st. ZŠ. Způsobilosti:
Student/ka získá přehled o komunikativní metodě vyučování německého jazyka na 1. stupni ZŠ, připraví se na
vlastní pedagogickou činnost a osvojí si schopnost kreativně plánovat a vést výuku cizího jazyka dle platných
evropských a českých školských dokumentů (SERR, Jazykové evropské portfolio, Norimberská doporučení pro
ranou výuku cizích jazyků, RVP, ŠVP.)
Předpoklady: Student/-ka je schopen/a seznámit se s obsahem
oboru didaktiky německého jazyka a porozumět mu, získat přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích
jazyků a výuky německého jazyka i o jednotlivých dílčích komponentech těchto oborů. Je schopnen/a uplatnit
teoretické znalosti získané v přednáškách, cvičeních a seminářích didaktiky ve své vlastní praxi. Orientuje ve
spektru výukových materiálů, zvládne srovnání školského systému u nás a v ostatních německy mluvících zemích
a překonávání bariéry, které přinášejí rozdílné vzdělávací systémy v Evropě a odbourávání předsudky vůči jiným
kulturním prostředím.
KNJ/DPRX1
Didaktika prvopoč. čtení
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poučit o elementárním čtení, o vývoji českého slabikáře, o metodických postupech - zejména 20.a 21.stol.,
Kožíškova metoda, globální metoda, analyticko-syntetická metoda. Seznámit s nejnovějšími slabikáři a uvést
do praxe současný nácvik čtení v první třídě. Poučit o některých poruchách čtení. Orientovat se v základních
diagnostických metodách . Plánovat a připravit vyučování.
Způsobilosti: Student získá základní vědomosti
o problematice vyučování elementárního čtení. Dokáže vymezit a vysvětlit historický vývoj metod počátečního
čtení, rozpozná a zdůvodní rozdíly mezi metodami. Navrhne metodické postupy pro nácvik čtení hlásek, případně
slabik, slov a vět.Zhodnotí metodu analyticko-syntetickou a metodu genetickou. Najde vhodná cvičení a hry pro
rozvoj smyslů, dokáže navrhnout dechové, artikulační a hlasové cviky. Orientuje se v základních diagnostických
metodách. Předpoklady: Student by měl znát základy vývojové psychologie, pedagogické psychologie, speciální
pedagogiky a měl by mít dobré znalosti českého jazyka.
KNJ/DPRX2
Didaktika psaní
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poučit o předmětu psaní na 1. st. ZŠ. Vývoj latinky, analýza psacího pohybu, kvalitativní a kvantitativní
znaky písma, psací dovednosti a návyky. Osobitý rukopis, metody nácviku psaní a vyučování psaní v současné
škole. Nedostatky a poruchy psaní, výzkum dětského písma a příprava na vyučování. Způsobilosti: Student získá
základní vědomosti o problematice prvopočátečního psaní. Dokáže vymezit a vysvětlit historický vývoj metod
elementárního psaní. Rozpozná a zdůvodní rozdíly mezi metodami. Dokáže připravit a realizovat výuku psaní v 1.,
2. a 3. třídě ZŠ. Navrhne grafomotorické cviky a zdůvodní jejich využití. Zhodnotí metodické zvláštnosti nácviku
psaní v současných písankách. Dbá na správný úchop psacího náčiní a vzorově vyplní písanky. Orientuje se v
základních diagnostických metodách. Předpoklady: Student by měl mít základní znalosti vývojové psychologie,
obecné didaktiky, pedagogické psychologie, speciální pedagogiky.
Podmiňující předměty:
KNJ/DPRX1 nebo KRF/DPRX1
KNJ/DS2
Diplomový seminář 2
Mgr. Hana Menclová
12 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student pod odborným vedením vedoucího diplomové práce samostatně řeší zadaný problém, argumentuje
a navrhuje vlastní řešení. Způsobilosti: Student řeší zadaný problém pod odborným vedením, navrhuje řešení
zadaného problému, je schopen svůj návrh obhájit. Předpoklady: Student má znalosti na úrovni absolvovaného
Bc. studia NJ na KNJ FPE ZČU v Plzni.
Student má znalost NJ na úrovni C1 a vyšší.
KNJ/NASPX
Náslechová praxe
Mgr. Věra Krbůšková
2 kr.
Zp
Seminář 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Absolvovat 1 týden blokové náslechové praxe, hospitovat v 5 vyučovacích hodinách na vybraných typech ZŠ
a SŠ. Seznámit se se s různými aspekty pedagogického procesu, sledovat a analyzovat různé didaktické postupy
a medody v těchto hodinách, účastnit se jejich důkladných rozborů s vyučujícími a aplikovat získané teoretické
164
znalosti v praxi. Způsobilosti: Student/ka provede ústní í písemné hodnocení pěti náslechových hodin, ověří si
platnost aktuálních didaktických kritérií při rozboru jednotlivých hodin německého jazyka, zjistí jaké metody a
didaktické postupy učitelé/ky v náslechových hodinách použili/y a ty pak popř. aplikuje a používá v rámci své
výstupové pedagogické praxe. Předpoklady: Teoretické znalosti lingvistických, pedagogických - didaktických
a psychologických zásad výuky cizích jazyků.
KNJ/NJD1
Německý jazyk s didaktikou 1
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poučit o fonetice - fonologii. Systém českých a německých hlásek, fonetická transkripce. Procvičit spisovnou
výslovnost na jednoduchých textech vhodných pro mladší žáky ZŠ. Oživit, upevnit a rozvíjet slovní zásobu,
praktickou komunikaci v NJ. Upevňovat písemný projev a základy německé gramatiky. Zdokonalit spisovnou
výslovnost. Vyrovnat vstupní jazykové znalosti, dosáhnout jazykové úrovně A1.1.
Způsobilosti: Student užívá a zdokonaluje spisovnou výslovnost, orientuje se v systému českých a německých
hlásek. Oživí, upevní a rozvíjí systematicky slovní zásobu v praktické komunikaci. Upevňuje základy gramatiky
a písemný projev s oporou o nová pravidla německého pravopisu. Předpoklady: Schopnost užívat NJ na úrovni
A2 a vyšší.
KNJ/NJD2
Německý jazyk s didaktikou 2
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Uvést do německé gramatiky. Hlavní rysy morfologického systému, slovní druhy a jejich rozdělení. Procvičit
základní gramatické a pravopisné jevy v písemném a mluveném projevu. Základní lingvistická terminologie.
Orientovat se v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ , výběr cvičení. Automatizovat gramatické a lexikální prostředky
při tvorbě mluvené i psané řeči. Dosáhnout jazykové úrovně A1.2.
Způsobilosti: Student dokáže aplikovat základní gramatické a pravopisné jevy v písemném a mluveném projevu,
umí je rozlišit, určit a zdůvodnit. Orientuje se v základní lingvistické terminologii. Automatizuje gramatické a
lexikální prostředky při tvorbě mluvené i psané řeči. Zhodnotí některé současné učebnice němčiny pro 1. stupeň
ZŠ. Předpoklady: Schopnost užívat NJ na úrovni A2 a vyšší.
KNJ/NJD3
Německý jazyk s didaktikou 3
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poučit o lexikologii. Slovo a slovní zásoba, tvoření slov, přejímání slov, odborný text. Rozvíjet jazykovou
kompetenci, praktickou komunikaci. Procvičovat základní gramatické jevy v mluveném i písemném projevu.
Pracovat s učebnicemi pro 1.st. ZŠ. Uvést do dějin a kultury německých jazykových oblastí s důrazem na
novověk. Automatizovat gramatické a lexikální prostředky při tvorbě mluvené i psané řeči. Dosáhnout jazykové
úrovně A2.1.
Způsobilosti: Student dokáže aplikovat základní gramatické a pravopisné jevy v písemném a mluveném projevu,
umí je rozlišit, určit a zdůvodnit. Gramatické a lexikální prostředky automatizuje při tvorbě mluvené i psané
řeči. Prokáže základní znalosti dějin a kultury německy mluvících zemí. Předpoklady: Schopnost užívat NJ na
jazykové úrovni nejméně B1.
KNJ/NJD4
Německý jazyk s didaktikou 4
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc.
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Zkvalitnit a upevnit gramatické jevy a rozvíjet aktivní slovní zásobu v mluveném i písemném projevu.
Upevňovat návyky správné výslovnosti.Práce s odborným textem.
Dosažení jazykové úrovně B1.2. Rozvoj didaktické kompetence v počáteční výuce NJ.
Způsobilosti: Student si osvojí základy práce s odborným textem, čte a překládá s pomocí slovníku. Dokáže se
orientovat zejména v pedagogické literatuře.Je schopen vybrat klíčová slova, číst a studovat odborné knihy v
německém originále. Vyhledá vhodnou německou literaturu, přeloží text a sestaví slovník termínů, prezentuje
výsledky své práce.Odbornou literaturu v originále využije např. při tvorbě diplomové práce.
Předpoklady:
Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu se doporučuje splnění předmětu KNJ/NJD3.
165
34
KOP-Katedra obchodního práva
KOP/AP1
Advokátní praktikum 1
JUDr. Anna Outlá
3 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Obeznámit se s právní úpravou, předpoklady a podmínkami výkonu povolání advokáta a standardním
chodem advokátní kanceláře. Způsobilosti: Studenti:
- analyzují právní předpisy o advokacii a stavovské předpisy,
- rozpoznají a formulují problémy vlastního výkonu advokacie,
- sestaví postup práce se spisem od založení po archivaci,
- aplikují teoretické poznatky na modelové situace v oblasti stavovské samosprávy,
- srovnají různé modely poskytování právních služeb v rámci advokacie.
Předpoklady: Předmět je určen pro III. a IV. ročník.
KOP/AP2
Advokátní praktikum 2
JUDr. Anna Outlá
3 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Upevnit znalosti získané dosavadním studiem, prohloubit úroveň porozumění a vybavit studenty kompetencemi nutnými pro právní zastupování. Způsobilosti: Studenti:
- navrhnou důkazní prostředky k prokázání skutkových tvrzení,
- rozliší právně významné skutečnosti od méně významných,
- specifikují kritická místa důkazního procesu,
- navrhnou věcné řešení případu včetně závěrečné řeči a argumentačně je podpoří,
- porovnají soulad navrhovaného řešení s širším právním rámcem, zejména ústavním,
- zhodnotí klady a zápory navrženého postupu,
- predikují rizika zvoleného řešení,
- chronologicky uspořádají skutková tvrzení případu (v první fázi simulovaného, v druhé konkrétního,
- aplikují právní předpisy dopadající na daný skutkový stav,
- připraví a zdůvodní strategii obhajoby,
- provedou rozbor možné obrany odpůrce.
Předpoklady: Předmět je určen pro III. a IV. ročník. Advokátní praktikum I.
KOP/DP
Diplomová práce - obchodní právo
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:
KOP/DPO
Diplomová práce - obhajoba
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné
práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit
166
dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
magisterského studia
KOP/DVB
Družstevní a vlastnické bydlení
JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Předpoklady: Studijní povinnosti
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět má podrobněji vyložit problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostorů a družstevního vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Předmět je koncipován jako povinně volitelný, rozšiřující základní výuku
občanského a obchodního práva. Předmět je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro studenty 2. až 5. ročníku.
Způsobilosti: Student porozumí problematice právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů a
družstevního vlastnictví bytů a nebytových prostorů a osvojí si základní i vedlejší aspekty této problematiky
včetně otázek transformace bytových družstev a změn jedné formy vlastnictví na druhou.
Student popíše významné otázky a instituty právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů a družstevního vlastnictví bytů a nebytových prostorů, posoudí jejich význam v současném socioekonomickém i právním
systému, posoudí současnou úlohu těchto právních vztahů, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné
právní úpravy, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti těchto právních vztahů, bude schopen jednat a
nalézat řešení v souladu se zákonnými principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry. Předpoklady:
KOP/OOS
Osobní obchodní společnosti
JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět má podrobněji vyložit problematiku právní úpravy osobních obchodních společností, ve smyslu
jejich existence a základních otázek jejich fungování. Předmět je koncipován jako povinně volitelný, rozšiřující
základní výuku občanského a obchodního práva. Předmět je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro studenty
2. až 5. ročníku. Způsobilosti: Student porozumí problematice právní úpravy osobních obchodních společností
v širším kontextu právnických osob soukromého práva a osvojí si základní i vedlejší aspekty této problematiky
včetně otázek jejich vzniku a zániku, orgánů společností, společníků a jejich právního postavení a přeměn těchto
společností.
Student popíše významné otázky a instituty právní úpravy osobních obchodních společností, posoudí jejich
význam v současném socioekonomickém i právním systému, posoudí současnou úlohu těchto právních vztahů,
identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy, aplikuje poznatky na modelové situace v
oblasti těchto právních vztahů, bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu se zákonnými principy, zhodnotí,
zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady:
KOP/OPPS
Přípravný seminář ke státní zkoušce
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
2 kr.
Zp
Seminář 26 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seminář zaměřený na shrnutí učiva a upozornění na novelizace předpisů, které proběhly od ukončení výuky
základního kurzu do doby předcházející složení závěrečné státní souborné
zkoušky z obchodního práva v posledním semestru studia. Výuku může nahradit i forma individuálních a skupinových konzultací. Způsobilosti: Studenti si osvojí platnou právní úpravu především obchodního zákoníku a
některých souvisejících předpisů. Dovedou analyzovat konkrétní právní vztah, jeho zařazení do právního odvětví
s aplikací ustanovení občanského zákoníku. Získají přehled o názorech na právní úpravu jak z hlediska doktríny,
tak i soudní praxe.
Předpoklady: Splnění požadavků závěru studia.
KOP/OPSZ
Obchodní právo - státní zkouška
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
0 kr.
Szv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny
v aplikační praxi.
Způsobilosti: Studenti získají znalost všech institutů obchodního práva a osvojí si jejich
interpretaci jak v právní nauce, tak i právní praxi.
167
Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných v oboru obchodního práva během dosavadního
studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat a aplikovat normy obchodního práva.
Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu
KOP/OP1
Obchodní právo 1
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
6 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního
programu právo. Předmět Obchodní právo - obecná část tvoří první část obsahově uceleného kursu, který je
ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závěrečných
zkoušek.
Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní obecné obchodněprávní
principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se zohledněním vazeb na
právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obecné části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
obchodních vztahů v právním řádu ČR a v národním hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného obchodněprávního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti národního hospodářství,
bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s obchodněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí
zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: Občanské a obligační právo.
KOP/OP1N
Obchodní právo 1
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního programu právo. Předmět Obchodní právo - obecná část tvoří první část obsahově uceleného kursu, který
je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závěrečných zkoušek.
Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní
obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním systému státu i se
zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obecné části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
obchodních vztahů v právním řádu ČR a v národním hospodářství, identifikuje a vymezí silná a slabá místa
současného obchodněprávního vývoje, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti národního hospodářství,
bude schopen jednat a nalézat řešení v souladu s obchodněprávními principy, zhodnotí, zdůvodní a posoudí
zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: Občanské a obligační právo.
KOP/OP2
Obchodní právo 2
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního programu právo. Předmět Obchodní právo - obchodní společnosti a družstva tvoří druhou část obsahově
uceleného kursu, který je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v
rámci státních závěrečných zkoušek.
Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii,
osvojí si základní obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo Evropské unie.
Student popíše základní obchodněprávní instituty korporační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodních společností a družstev pro vývoj a rozvoj národní hospodářství, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současné právní úpravy obchodních společností a družstev, aplikuje poznatky na modelové situace
v běžných otázkách správy obchodních společností a družstev, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení
při řízení obchodních společností a družstev, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: absolvování OP1
KOP/OP2N
Obchodní právo 2
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
168
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního programu právo. Předmět Obchodní právo - obchodní společnosti a družstva tvoří druhou část obsahově
uceleného kursu, který je ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v
rámci státních závěrečných zkoušek.
Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii,
osvojí si základní obecné obchodněprávní principy, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo Evropské unie.
Student popíše základní obchodněprávní instituty korporační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodních společností a družstev pro vývoj a rozvoj národní hospodářství, identifikuje a vymezí silná
a slabá místa současné právní úpravy obchodních společností a družstev, aplikuje poznatky na modelové situace
v běžných otázkách správy obchodních společností a družstev, bude schopen jednat a nalézat vhodná řešení
při řízení obchodních společností a družstev, zhodnotí, zdůvodní a posoudí zvolená řešení v souladu s právním
řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: absolvování OP1
KOP/OP3
Obchodní právo 3
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
7 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního
programu právo. Předmět Obchodní právo - obligační právo tvoří třetí část obsahově uceleného kursu, který je
ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závěrečných
zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní obecné obchodněprávní principy obchodního obligačního práva, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obligační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodního obligačního práva v obchodních vztazích, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy obchodního obligačního práva, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti obchodního
obligačního práva, bude schopen jednat a nalézat řešení běžných obchodních problémů, zhodnotí, zdůvodní a
posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: OP1 a OP2
KOP/OP3N
Obchodní právo 3
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Obchodní právo je jedním z klíčových předmětů výuky soukromého práva v rámci magisterského studijního
programu právo. Předmět Obchodní právo - obligační právo tvoří třetí část obsahově uceleného kursu, který je
ukončen zkouškou a na samém konci magisterského studia završen státní zkouškou v rámci státních závěrečných
zkoušek. Způsobilosti: Student porozumí odborné obchodněprávní terminologii, osvojí si základní obecné obchodněprávní principy obchodního obligačního práva, pochopí význam vědního oboru Obchodní právo v právním
systému státu i se zohledněním vazeb na právo EU.
Student popíše základní obchodněprávní instituty obligační části obchodního práva, posoudí současnou úlohu
a význam obchodního obligačního práva v obchodních vztazích, identifikuje a vymezí silná a slabá místa současné právní úpravy obchodního obligačního práva, aplikuje poznatky na modelové situace v oblasti obchodního
obligačního práva, bude schopen jednat a nalézat řešení běžných obchodních problémů, zhodnotí, zdůvodní a
posoudí zvolená řešení v souladu s právním řádem ČR a také EU a vyvodí všeobecné závěry.
Předpoklady: OP1 a OP2
KOP/OP4
Obchodní právo 4
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Pokračování v kurzu OP3, jehož absolvování a získání zápočtu je podmínkou pro získání zápočtu v tomto
kurzu. Student, který získá zápočet za všechny kurzy OP1, OP2, OP3 a OP4, a absolvuje úspěšně postupovou
zkoušku, je způsobilý přistoupit ke SSZK.
Způsobilosti: Schopnost a znalost celkové konstrukce soukromého obchodního práva. Znalost kapitálového trhu
169
Předpoklady: OP1 - OP3
KOP/PD1
Podnikatelské dovednosti 1
JUDr. Anna Outlá
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Položit základy vzdělávací strategie podporující profesionální i osobní ambice jednotlivce ke kariérnímu
růstu ve vlastním podnikání a poskytnout studentům nezbytné vstupní informace na poli práva ústavního,
občanského a obchodního. Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- identifikovat rizikové faktory zahájení podnikatelské činnosti v oblasti ústavního, občanského a obchodního
práva
- specifikovat dovednosti potřebné k realizaci vlastního podnikání
- srovnat možnosti uplatnění na trhu práce v porovnání se samostatnou výdělečnou činností
- aplikovat získané teoretické znalosti
- posoudit příležitosti
- predikovat úspěšnost vlastního podnikání
Předpoklady: Nespecifikovány
KOP/PD2
Podnikatelské dovednosti 2
JUDr. Anna Outlá
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Podpořit rozvoj flexibilních vzdělávacích aktivit, vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi,
praktickými dovednostmi a kompetencemi nutnými pro podnikání v oblasti práva veřejného včetně základů
organizace práce. Způsobilosti: Studenti budou schopni:
- rozpoznat rizikové faktory zahájení podnikatelské činnosti v oblasti veřejného práva
- identifikovat dovednosti potřebné k realizaci vlastního podnikání
- vyhodnotit kladné a záporné stránky zaměstnaneckého poměru a samostatné výdělečné činnosti
- aplikovat získané teoretické znalosti
- posoudit příležitosti
- predikovat úspěšnost vlastního podnikání
Předpoklady: Nespecifikovány
KOP/SME
Směnečné právo
JUDr. Zuzana Krejsová
3 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o právní problematice směnek a směnečného řízení a vybavit je i poznatky
z praxe.
Způsobilosti: Studenti:
- porozumí základním pojmům
- seznámí se s odbornou terminologií
- určí náležitosti směnek
- obeznámí se s převody směnek, s postavením osob na směnce podepsaných a protesty směnek
- pochopí základní problematiku směnečného řízení
Student se bude orientovat v problematice směnečného práva, v oblasti pojmového vymezení směnky, převodů
směnek a námitkového řízení.
Předpoklady: nejsou specifikovány
170
35
KPD-Katedra právních dějin
KPD/ALHC1
Dějiny práva ve střední Evropě 1
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.
4 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v anglickém, případně německém
jazyce. Ve výuce se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od
nejstarších dob do současnosti, včetně počátků mezinárodního práva a diplomacie.
Způsobilosti: Studenti: - získají potřebné znalosti zahrnující přehled dědického práva v zemích střední Evropy bývalého Československa a Polska, jeho základních principů, a to s využitím komparativní metody, - komparují
právní instituty jednotlivých vývojových stádií státu (patrimoniální stát, stavovský stát, absolutistický stát,
národně reprezentační stát, poválečné období), - analyzují společné rysy vybraných právních institutů ČSR,
Polska a Maďarska.
Předpoklady: Znalost angličtiny/němčiny. Předmět je určen především pro studenty
programu Erasmus, je přednášen v Aj, případně Fj. V přednáškách se klade důraz na srovnání institutů dědického
práva v díle císaře Justinián se současnou právní úpravou ČR a ostatních zemí střední Evropy s právní úpravou
významných evropských občanských zákonníků - rakouského, německého, švýcarského, italského a španělského
(Code Civil, ABGB, BGB, ZGB, CCI) , včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí.
KPD/ALHC2
Dějiny práva ve střední Evropě 2
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.
4 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět je určen především pro studenty programu Erasmus, je přednášen v Aj, případně Nj. V přednáškách se klade důraz na srovnání podobných státních a právních institutů zemí střední Evropy od nejstarších dob
do současnosti, včetně včetně nejnovějších názorů právní vědy a soudních rozhodnutí. Způsobilosti: Studenti:
- získají potřebné znalosti zahrnující přehled obligačního práva v zemích střední Evropy - bývalého Československa a Polska, jeho základních principů, a to s využitím komparativní metody, - komparují právní instituty
jednotlivých vývojových stádií státu (patrimoniální stát, stavovský stát, absolutistický stát, národně reprezentační stát, poválečné období), - analyzují společné rysy vybraných právních institutů ČSR, Polska a Maďarska.
Předpoklady: Znalost angličtiny/němčiny
KPD/ČDDZ
České a českosl. právní děj. - soub. zk.
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
0 kr.
Sz
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Způsobilosti: Studenti formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva
veřejného a soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Předpoklady: Úspěšné absolvování tří semestrů studia.
KPD/ČDSZ
České a českosl. právní děj. - st. zk.
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
0 kr.
Szv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva
veřejného a soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ČD1
České a československé právní dějiny 1
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
171
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět má poskytnout studentům podrobný přehled z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a
soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do r. 1848.
Způsobilosti: Studenti si plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od počátku vzniku prvních státních
útvarů do r. 1848. Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ČD2
České a československé právní dějiny 2
6 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty potřebnými znalostmi z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní
moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území
českých zemí a ČSR od roku 1848 do roku 1990.
Způsobilosti: Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin státu a práva od roku 1848 do roku 1990. Rozpoznávají, analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného. Zaměřují se na kritiku pramenů
v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy. Věnují se také samostudiu a hodnotí
další možné závěry.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/DP
Diplomová práce - právní dějiny
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Základní požadavky určuje rozhodnutí děkana FPR a další požadavky určuje vedoucí diplomové
práce.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/DPO
Diplomová práce - obhajoba
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia
KPD/DVS
Dějiny veřejné správy v českých zemích
Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled z dějin veřejné správy, od vzniku a organizačního vývoje úřadů
- orgánů veřejné, zejména státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do poloviny 20.
stol.
Způsobilosti: Studenti se soustředí na studium vzniku a organizačního vývoje úřadů - orgánů veřejné, zejména
státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do poloviny 20. stol. Porozumí systému
veřejné správy na základě studia dějin úřadů - institucí na ústřední i místní úrovni, s vybranými obory veřejné
správy podle věcné příslušnosti např. finanční, bezpečnostní (policejní), vojenské, zdravotní. Výklad vychází z
teoretických základů dějin státu a práva a je rovnoměrně doplňován studiem fungování administrativy v praxi.
172
Studenti si rozšíří základní znalosti získané v právních dějinách a může uspokojit zvlášť zájemce, kteří se chtějí
věnovat práci na úseku veřejné správy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/HSČN
Historie a současnost českého notářství
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je informovat studenty o úloze a postavení notářství v České republice a jeho perspektivách v Evropské unii. Hlavní pozornost je věnována tématům: pojetí notářství, historie notářství v českých
zemích, organizace notářství, podmínky pro přístup k povolání notáře, postavení notáře, jeho práva a povinnosti.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné historické právní dokumenty a současné právní přepisy o notářství, budou diskutovat o historickém vývoji notářství a jeho vlivu na notářství v 21. století Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/KA1
Kanonické právo 1
Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům bližší pohled na postavení kanonického práva mezi ostatními právními vědami, jeho
význam a důležitost v minulosti a přítomnosti, vývoj práva v církvi od apoštolských dob po Gratiánův Dekret,
od středověkého Corpus Iuris Canonici k moderní kodifikaci kanonického práva na počátku 20. století
Způsobilosti: Studenti: Porozumějí jednak přehledu dějin kanonického práva, tj. práva katolické církve, od svého
vzniku až po kodifikace ve 20. století, jednak základům teorie kanonického práva, seznamují se se základními
kanonickoprávními pojmy, instituty a principy. Srovnávají a analyzují vývoj kanonického práva v souvislosti
s romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva. Výuka studentům přispívá k přípravě na
vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/KA2
Kanonické právo 2
Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům bližší přehled vybraných témat z platného práva katolické církve a objasnit perspektivy jeho dalšího vývoje.
Způsobilosti: Studenti: Navazují na předmět KA1. Získávají znalosti z přednesených vybraných kapitol z platného
kanonického práva se zaměřením na jeho použití v právní praxi. Rozpoznávají základní instituty z odvětví
kanonického práva manželského, majetkového, trestního a procesního, které jsou porovnávány s právní úpravou
odpovídajících odvětví českého právního řádu. Srovnávají a analyzují vývoj kanonického práva v souvislosti s
romanistikou, obecnými právními dějinami a obecnou teorií práva. Výuka studentům přispívá k přípravě na
vykonání státní zkoušky za 3. semestr magisterského studia.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/KO
Konfesní právo
Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o vztazích mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé.
Způsobilosti: Studenti: Seznamují se se základními pojmy, s předmětem a prameny konfesního práva, zabývají
se vztahem k ostatním vědeckým disciplínám jako je oblast obecných dějin, české dějiny. Analyzují vztahy
konfesního práva k současné platné právní úpravě (ústavněprávní a mezinárodněprávní garance individuálních
a kolektivních náboženských práv, zákon o církvích a náboženských společnostech, církevní majetek a jeho
restituce, možnost působení církví a náboženských společností ve veřejných institucích). Předpoklady: Nejsou
předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/MPPA
Min., přít. a perspektivy advokacie
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
173
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je informovat studenty o úloze a postavení advokacie v České republice a jejích perspektivách v Evropské unii. Hlavní pozornost je věnována tématům: pojetí advokacie, historie advokacie v českých
zemích, organizace advokacie, podmínky pro přístup k povolání advokáta, postavení advokáta a advokátního
koncipienta, jejich práva a povinnosti, česká advokacie v Evropské unii.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné historické právní dokumenty a současné právní přepisy o
advokacii, budou diskutovat o historickém vývoji advokacie a jeho vlivu advokacii v 21. století. Předpoklady:
Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/OD1
Obecné dějiny státu a práva 1
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných evropských zemí, provést
právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období starověku a středověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí a, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/OD2
Obecné dějiny státu a práva 2
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných evropských zemí, provést
právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období novověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty z vybraných evropských zemí a, budou
diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích. Předpoklady: Znalost obecných právních dějin staršího období v rozsahu kurzu OD1.
KPD/PDMZ1
Právní dějiny mimoevropských zemí 1
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a
latino-amerických zemí, provést právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na
období starověku, středověku a raného novověku. Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní
dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky, budou diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a
jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické
předpoklady.
KPD/PDMZ2
Právní dějiny mimoevropských zemí 2
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět si klade za cíl seznámit studenty s dějinami státu a práva vybraných asijských, afrických a latinoamerických zemí, provést právněhistorický rozbor významných právních památek. Výklad je zaměřen na období
starověku, středověku a raného novověku.
Způsobilosti: Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky,
budou diskutovat o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/PDZBS
Právní dějiny zemí bývalého SSSR
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o dějinách a současnosti Ruska a post-sovětských států a vyložit vývoj
právních institucí a právních institutů v závislosti na rozhodujících společenských změnách a upozornit na
souvislost mezi procesy, které probíhají ve společnosti a změnami, které pozorujeme v právu.
Způsobilosti:
Studenti budou analyzovat významné právní dokumenty ze zemí bývalého Sovětského Svazu, budou diskutovat
o historickém vývoji těchto zemí a jeho vlivu na současný právní systém v těchto zemích.
174
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ŘPDZ
Římské právo - dílčí část soub. zk.
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
0 kr.
Sz
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z oblasti římského práva. Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí
do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého
s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Dále pak zhodnocují své znalosti základních
témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces)
a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Předpoklady: Úspěšné absolvování tří semestrů studia oboru právo.
KPD/ŘPO
Římské právo obligační
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout širší přehled o významu římského práva obligačního. Římské právo obligační navazuje na znalosti získané v předmětu Římské právu 1 a 2.
Způsobilosti: Studenti: Interpretují a analyzují fragmenta z
Digest, která jsou zaměřena na nejvýznamnější kontrakty (emptio venditio, locatio conductio, societas, mandatum) i vybrané delikty (damnum iniuria datum) a kvazidelikty (negotiorum gestio, indebiti solutio) a provádějí
jejich komparaci s právem moderním, zejména občanským. Prohlubují si znalosti ze základních zásad soukromého práva, jež jim usnadňuje další studium občanského a obchodního práva. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
KPD/ŘPST
Římské právo ve středověku
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout širší přehled o významu římského práva při formování středověké Evropy, jakožto spojnice mezi
antikou a moderní dobou, se zvláštním zřetelem na české prostředí.
Způsobilosti: Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin římského práva ve středověku, zvláště v Evropě.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ŘPSZ
Římské právo - státní zkouška
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
0 kr.
Szv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kriticky zhodnotit znalosti studentů z oblasti římského práva. Způsobilosti: Studenti: Formulují a uvádějí
do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého
s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Dále pak zhodnocují své znalosti základních
témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces)
a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ŘP1
Římské právo 1
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Způsobilosti:
Studenti: Plně si osvojí znalosti z oblasti dějin římského práva. Rozpoznávají základní právní instituty římského
práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Zaměřují se na základní
témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces.
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/ŘP2
Římské právo 2
6 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
175
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout širší přehled a objasnit význam studia římského práva pro dnešní právníky.
Způsobilosti:
Studenti: Rozpoznávají a zaměřují se na základní instituty soukromého práva římského (obligační, rodinné,
dědické).
Dále pak analyzují, správně posuzují a interpretují podrobným rozborem právněhistorických pramenů pochopení
kontinuity vývoje římského práva s kořeny současného práva platného.
Zaměřují se na kritiku pramenů v širších souvislostech spojenou se závěrečným vyhodnocením své analýzy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/SDSE
Srovn. dějiny veř. práva ve stř. Evropě
Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Srovnávacím způsobem studentům v přednáškách představit nejvyšší orgány států střední Evropy, ukázat
jejich role a kompetence v období od vrcholného středověku do konce 19. století. Vedle této tématiky studenty
seznámit i s některými historickými pokusy o vytvoření širšího evropského společenství států (projekt Jiřího
z Poděbrad, J. A. Komenského atp.). Dále podat vývoj trendů v oblasti práva trestního, mezinárodního a
diplomatického.
Způsobilosti: Studenti: Rozpoznávají funkce nejvyšších orgánů států střední Evropy. Analyzují jejich role a
kompetence v období od vrcholného středověku do konce 19. století. Formulují a uvádějí do souvislostí ve
spojení s ústavněprávní tématikou některé historické pokusy o vytvoření širšího evropského společenství států.
Analyzují trendy, které formovaly vývoj mezinárodního, diplomatického a trestního práva střední Evropy.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/TPHV
Trestní právo v historickém vývoji
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Během přednášek poskytnout ucelený komplexní přehled historického vývoje institutů trestního práva a
vývoje orgánů toto právo aplikujících a to v komparačním pohledu zejména z perspektivy států střední Evropy.
Prostřednictvím konkrétních případů demonstrovat dobovou aplikaci trestního práva v praxi.
Způsobilosti:
Studenti si osvojí znalosti zahrnující přehled vývoje trestního práva v českých zemích od jeho počátků do
roku 2009, včetně základní terminologie. Komplexní chronologické podání vývoje trestněprávních institutů ve
středoevropské perspektivě umožní studentovi v budoucnosti lépe pochopit a následně aplikovat platné trestní
právo, které kontinuálně navazuje na trestněprávní úpravu historickou. Předpoklady: Nespecifikovány
KPD/VEN
Vývoj evidence nemovitostí
Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům podrobné informace o významu evidence nemovitostí a s nimi spojených práv pro
současnost od jejich vzniku až po dnešní dobu. Způsobilosti: Studenti: Rozpoznávají a hodnotí význam evidence
nemovitostí v historickém vývoji a její využití v dnešní praxi. Procvičují a analyzují praktická řešení případů
spojených s evidencí nemovitostí.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPD/VKŘP
Vybrané kapitoly z římského práva
JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout širší přehled z oblasti některých důležitých témat, prostupujících v různých historických obdobích římského práva (národ, svoboda, autorita, lidskost, věrnost, atd.).
Seznámit studenty s římským právem v rozličných pojetích od Justiniána až po současnost.
Způsobilosti: Studenti poznají některé klíčové pojmy, jimiž se při své práci řídili římští právníci klasického období.
Rozšíří si znalosti z oboru římského práva, obzvláště ti, kteří již úspěšně absolvovali státní zkoušku z římského
práva. Samostatně analyzují a hodnotí právní prameny z oblasti recepce římského práva za účelem objasnění
jeho vývoje v jednotlivých historických obdobích, jakož i vlivu a významu římského práva pro současnou právní
vzdělanost.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
176
36
KPF-Katedra forenzní psychologie a sociologie
KPF/DP
Diplomová práce - forenzní disciplíny
Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní
důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu
teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i
osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce. Způsobilosti: Po absolvování tohoto
předmětu je student způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPF/DPO
Diplomová práce - obhajoba
Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním zaměřením, popř. oborem
dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu.
Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu
metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené
oblasti. Předpoklady: Studijní povinnosti magisterského studia
KPF/FPS
Forenzní psychologie
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studenty se základní typologií delikventní populace. Umožnit pochopit možnosti resocializace
jednotlivých typů osob páchajících trestnou činnost. Seznámit se základními zásadami způsobu komunikace
v právní praxi. Umožnit pochopit základní problémy spojené s laickou diagnostikou osob pohyb účastnících
se soudních sporů.
Způsobilosti: Studenti identifikují základní hlavní znaky jednotlivých typů delikventní
populace,
pochopí základní znaky charakteristik delikventní mládeže, získají poznatky z problematiky resocializace recidivistů. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPF/KLP
Klinická právní praxe
JUDr. Kristýna Spurná, JUDr. Radek Spurný
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Reagovat na aktuální poptávku po studentech, kteří si na standardně kvalitním teoretickém základu testují
schopnost práce v právnické profesi řešením konkrétních živých kauz, navázat tím na současnou moderní vzdělávací strategii úzkého sepětí teorie a praxe, která modeluje profil studenta jako profesně zdatné i lidsky vyzrálé
osobnosti.
Způsobilosti: Studenti: - připraví kontaktní pohovor s klientem - provedou rozbor dané kauzy po skutkové stránce
- identifikují kritická místa - analyzují potřebné právní předpisy a judikaturu - aplikují získané teoretické znalosti
- posoudí riziko navrhovaného řešení - predikují vývoj kauzy
Předpoklady: Nespecifikovány
KPF/PPP
Psychopatologie pro právníky
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s forenzními aspekty psychických poruch a s psychologickou problematikou deviantních a duševně nemocných jedinců. Součástí výuky je i problematika duševní hygieny a některých
sociálně patologických jevů. Způsobilosti: Studenti:
dokáží popsat jednotlivé symptomy duševních poruch,
177
umí vhodně interpretovat forenzní aspekty duševních chorob,
jsou schopni orientačně interpretovat závěry znaleckých posudků v souvislosti s věrohodností svědeckých výpovědí. Předpoklady: Znalosti z předmětu Základy psychologie pro právníky.
KPF/PSG
Psychologie gamblerství
3 kr.
Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.
Cíle: Seznámit studenty se základními znaky patologického hráčství. Upozornit studenty na rizika podceňování
prvních stádií vzniku závislostí. Umožnit pochopit příčiny vzniku herních závislostí. Informovat studenty o
výsledcích výzkumů herních závislostí v ČR a v západních zemích. Obeznámit studenty s příkladovými studiemi
gambleru.
Způsobilosti: Studenti se seznámí se základní stupnicí hráčských závislostí, získají informace o
diagnostických znacích typických pro herní závislosti. Získají informace o stavu gemblerství v české republice a
západních zemích. Budou informováni o motivaci hráčského chování.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPF/SO
Sociologie pro právníky
Doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 3 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty se základními pojmy a koncepty sociologie, které jsou relevantní i pro právní myšlení.
Upozornit na širší kontext vývoje společnosti uvažovaný v kategoriích sociologického myšlení.
Způsobilosti:
Studenti si osvojí znalosti z oblasti sociologie, které jsou důležité pro právní myšlení. Rozpoznávají, analyzují,
správně posuzují a interpretují vybraná témata vztahující se k procesům sociálních změn ovlivňujících kontinuitu
vývoje práva. Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPF/SPS
Sociální psychologie pro právníky
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Doc. PhDr. Pavel
Prunner, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Vybavit studenty základními informacemi z oblasti sociální psychologie a obeznámit je se složitostmi
sociálně psychologických jevů, umožňující pochopit některé složitosti sociálních interakcí a to jak v běžném
životě tak i ve vazbě na pracovní činnost jedinců s kvalifikací právníka.
Způsobilosti: Studenti - identifikují
základní charakteristiky determinace lidské psychyky se zvláštním důrazem
na význam intervariabilního přístupu.
- porozumí základním charakteristikám psychosociální geneze v procesu socializace
- rozpoznají možnosti resocializace v kontextu postojových změn
- seznámí se se základními indikacemi problémových stavů (partnerských, manželských)
- veškerá tématika bude aplikovaná do roviny osobního života a právní praxe. Předpoklady: Nejsou předepsány
žádné specifické předpoklady.
KPF/ZPS
Základy psychologie pro právníky
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi potřebnými k efektivní komunikaci s klienty, vybavit
budoucí právníky či pracovníky veřejné správy kompetencemi potřebnými pro úspěšný výkon role právníka či
pracovníka večejné správy. Způsobilosti: Studenti:
- porozumí osobnosti klienta, fungování kognitivních a emocionálních procesů lidské psychiky,
- pochopí základní principy fungování jednotlivých psychických funkcí i celé osobnosti,
- osvojí si základní vědomosti a dovednosti z oblasti obecné psychologie, vývojové psychologie včetně psychologie
osobnosti a z jejich aplikace v oblasti mezilidských vztahů a efektivní komunikace.
Předpoklady: Základní
znalosti ze společenských a přírodních věd v rozsahu střední školy.
178
37
KPG-Katedra pedagogiky
KPG/ANO
Andragogika
Mgr. Michal Dubec
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámit účastníky: se základními pojmy a kategoriemi z oblasti andragogiky, s historií
vzdělávání dospělých u nás i ve světě, se základními dokumenty ovlivňujícími vzdělávání dospělých u nás i ve
světě, s designováním kurzů pro dospělé, s nástroji pro zjišťování vzdělávacích potřeb dospělých,
s fázemi vývoje skupin v čase a jejich vlivem na designování kurzů, s formulováním měřitelných cílů a praktickými
pomůckami pro jejich formulaci, s metodami vyplývajícími z cílů a použitelnými při vzdělávání dospělých, s
prací s reflexí během programů pro dospělé, s jednotlivými evaluačními nástroji použitelnými při evaluaci kurzů
pro dospělé, s konceptem skupinové dynamiky, s teoretickými základy jejích jednotlivých prvků (komunikace a
interakce, cíle a normy, pozice a role, atmosféra, podskupiny, vedení a stimulace, struktura(stavba) skupiny), se
základními možnostmi lektorských intervencí do těchto prvků během kurzů , se zákonitostmi učení s prožitkem,
S didaktickým cyklem cíle, metody, reflexe, evaluace, S psychologickými zákonitostmi prožitkového učení.
Způsobilosti: Student zpracuje vzdělávací projekt pro dospělé odpovídající probraným kritériím Předpoklady:
Znalost základních pedagogických disciplín.
KPG/AP
Asistentská praxe
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
6 kr.
Zp
13 [dnů/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Studenti zažijí kontinuální práci učitele v jedné konkrétní třídě. Uvidí pokroky žáků, práci učitele při
zprostředkovávání nových poznatků, při rozvíjení klíčových kompetencí. Budou v roli asistentů, kteří s učitelem
spolupracuje. Zažijí i aktivity, které v daném období: prožívají žáci mimo prostor školy, prožívají rodiče ve
spolupráci se školou, prožívají učitelé v rámci učitelského týmu.
Způsobilosti: Student získá:
1. Kontinuální představu o tom, jak vypadá práce v jedné školní třídě po dobu 3 měsíců.
2. Získá představu o výukových strategiích podporujících rozvoj klíčových kompetencí, vedoucích k naplňování
konkrétních očekávaných výstupů. Tyto získané poznatky a dovednosti využije v následujícím roce při výstupových praxích.
3. Seznámí se s konkrétní podobou Školního vzdělávacího programu.
4. Bude mít příležitost pracovat individuálně s jednotlivými žáky či malými skupinami žáků.
5. Získá možnost zúčastnit se mimoškolních aktivit se školní třídou.
6.Rozvine svoji schopnost reflektovat prožité a učit se z toho.
Předpoklady: Student zná základní poznatky o vyučování orientovaném na žáka, zná RVP pro ZV, umí pozorovat
a zapisovat své pozorování. Má absolvovány předměty PGNSB a PNPN2.
Podmiňující předměty:
KPG/PGNSB
KPG/DGVP
Diagnostika v práci výchovného poradce
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Mgr. Pavla Soukupová
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství a budoucích výchovných poradců základy metod a
technik diagnostikování v teoretické i praktické rovině. Hlavním cílem je porozumění věkovým i individuálním
zvláštnostem, znalost diagnostických metod i jejich praktického využití, rozvíjení schopnosti budoucích učitelů ZŠ
a SŠ podílet se na optimálním rozvoji osobnosti svého žáka. Způsobilosti: Student získá kompetence, znalosti a
dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky. Bude znát jednotlivé metody a diagnostické techniky, jejich přínos
a způsoby provedení a možnosti jejich použití. Student na základě situace dokáže vybrat vhodnou techniku,
zná její pozitiva i negativa a umí se na základě toho rozhodnout. Student dokáže pro zvýšení validity výsledků
diagnostické metody vhodně kombinovat a doplňovat. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.
Podmiňující předměty:
KPG/VPOR
KPG/DISE
Diplomový seminář
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
6 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího DP připravit projekt práce, s oporou o tématu relevantní literaturu
zpracovat teoretickou část práce, vymezit cíl empirické části práce, charakterizovat výzkumné pole, metody a
179
výzkumný vzorek.
Způsobilosti: Studenti jsou schopni
? statisticky zpracovat data,
? analyzovat získaná data,
? interpretovat získaná data,
? formulovat závěry,
? pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
? představit svou práci ústní formou,
? obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Zpracování projektu diplomové práce v požadované kvalitě a zadání práce v řádném termínu.
Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané studijním
programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.
KPG/DPŘI
Prvouka, přírod., pěstitel. s didakt. I
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Osvojit si předmět, cíle pojetí a vývoj předmětů o přírodě a společnosti, vědecké pojmy a struktura
oboru, srovnávací studie pojetí předmětu u nás a v zahraničí, koncepce prvouky, přírodovědy a pěstitelských
prací, analýza základních didaktických kategorií, formy, metody, prostředky, pojmotvorný proces, kreativita,
motivace, manipulace s předměty, výchovné momenty. Způsobilosti: Student si prohloubí schopnost didakticky
transformovat a aplikovat přírodovědné vědomosti a dovednosti do vyučování primární školy.
Předpoklady:
Schopnost aplikovat základní ddiaktické kategorie do procesuální stránky vyučování prvouky a přírodovědy v
primární škole.
KPG/DPŘII
Prvouka,přírodověda,pěstit. s didakt. II
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 3 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Osvojit si principy seznamování dětí s přírodninami a přírodními jevy, možnosti pozorování, pokusy a
manipulace s přírodninami, zásady ekologická výchovy, sexuální výchovy žáků mladšího školního věku, možnosti
přírodovědné mimoškolní a mimotřídní činnosti. Didakticko-faktografické rozbory jednotlivých částí prvouky,
přírodovědy a pěstitelství na 1. stupni ZŠ a práci s rostlinným a zoologickým materiálem.
Způsobilosti:
Student pochopí princip integrování prvouky a přírodovědy, uvědomuje si komplexnost získávaných vědomostí a
dovedností v prvouce a přírodovědě, pochopí vytváření příslušných postojů žáků k člověku, rodině, společnosti,
vlasti, přírodě, kultuře, technice, zdraví a k sobě samému.
Předpoklady: Absolovobání předmětu KBI/DPŘI
Podmiňující předměty:
KBI/DPŘI nebo KPG/DPŘI
KPG/DS2
Diplomový seminář 2
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
12 kr.
Zp
Konzultace 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Pod individuálním vedením vedoucího DP připravit projekt empirické části práce, realizovat, zhodnotit a
popsat empirickou část práce, včetně apikačních výstupů. Způsobilosti: Studenti jsou schopni
? statisticky zpracovat data,
? analyzovat získaná data,
? interpretovat získaná data,
? formulovat závěry,
? pochopit nejčastější chyby v diplomových pracích a vyhnout se jim,
? představit svou práci ústní formou,
? obhájit svou práci před komisí
Předpoklady: Student může vykonat obhajobu diplomové práce, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané
studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní
doby studia.
KPG/DV1
Dramatická výchova 1
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
180
Mgr. et MgA. Roman Černík
možný semestr: ZS
Cíle: Předmět je zaměřen na praktické seznámení se základními herními principy používanými v dramatické
výchově (volná hra, dramatická hra, hra v roli). Studenti se budou věnovat rozvíjení své schopností a dovednosti
vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování a jednání druhých, rozlišovat herní a reálnou situaci,
pracovat s herními pravidly. Naučí se vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat.
Způsobilosti: Studenti na základě vlastních zkušeností budou schopni vnímat rozdílnosti jednotlivých metod a technik
dramatické výchovy a specifika jejich využití. Studenti dokáží sestavit program lekce dramatické výchovy pro
konkrétní cílovou skupinu. Studenti dokáží reflektovat skupinovou dynamiku v průběhu vedené lekce dramatické
výchovy. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/OASR nebo KPG/OSR.
Podmiňující předměty:
KPG/OASR
KPG/DV2
Dramatická výchova 2
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Předmět uvede studenta do vztahu hlasu, dechu, těla a řeči. Na práci s hlasem organicky navazuje výchova
řečová, jejíž podstatou je umění sdílet, sdělovat, promlouvat k druhému, naslouchat i odpovědět. Práce v semináři probíhá se zřetelem kproblematice dramatické výchovy a je doplněna základy didaktiky hlasové výchovy
a základy didaktiky uměleckého předněsu. Způsobilosti: Vrámci předmětu se studenti seznámí se základními
poznatky fyziologie hlasu, s hlasovými poruchami a pravidly hlasové hygieny. Na základě získané zkušenosti
porozumí souvislostem hlasu (dechu, fonace, artikulace, rezonance) s psychickým prožíváním. Vpráci s textem
studenti s pomocí videonahrávky zanalyzuje svůj mluvní projev z hlediska věcného důrazu a kvality hlasotvornosti a výslovnosti. Dokáží pojmenovat, v kterých oblastech a jakým způsobem mohou svůj projev zkvalitňovat.
Studenti veřejně vystoupí spřipraveným textem, aktivně se zúčastní společné reflexe (diskuse) nad výsledky práce
v kurzu.
Z hlediska pedagogických kompetencí práce v tomto semináři posiluje osobnostně kultivující
Předpoklady:
Absolvování KPG/DV1 a KPG/OSR nebo KPG/OASR.
Podmiňující předměty:
KPG/DV1
KPG/DV3
Dramatická výchova 3
Mgr. et MgA. Roman Černík
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Studenti se seznámí se základy dramatického umění a jeho teorií využitelnou v procesu dramatické výchovy.
Poznají výstavbu dramatické situace a jejím pedagogickém využití. Předmět je zaměřen budování kompetencí pro
samostatnou práci s technikami rolové hry, jednání v dramatických situacích, a využitím příběhu pro výstavbu
dramatické lekce. Důležitou součástí je seznámení a praktické ověření technik strukturovaného výchovného dramatu. Způsobilosti: Studenti budou schopni vystavět a vést lekci dramatické výchovy postavenou na technikách
strukturovaného dramatu. Budou schopni pojmenovat pedagogické přínosy postupů divadla ve výchově a divadla
forum.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/DV1 nebo KPG/MTDVI. Studenti na základě vlastních
zkušeností budou schopni vnímat rozdílnosti jednotlivých metod a technik dramatické výchovy a specifika jejich
využití. Studenti dokáží sestavit program lekce dramatické výchovy pro konkrétní cílovou skupinu. Studenti
dokáží reflektovat skupinovou dynamiku v průběhu vedené lekce dramatické výchovy.
KPG/DV4
Dramatická výchova 4
Mgr. et MgA. Roman Černík
4 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Studenti se seznámí se základními principy a vývojem dramatického umění a jeho vztahů ke školní praxi
(divadlo s dětmi, divadlo pro děti, divadlo ve vyučování). V praktické části budou studenti ve skupině pracovat
na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využijí přitom různých výrazových prostředků. Důležitou součástí
předmětu je také rozvíjení schopností reflektovat divadelní inscenaci a její hodnoty pro školní praxi. U závěrečné
zkoušky studenti prokáží zvládnutí teorie dramatické výchovy a prokáží schopnost tvůrčí aplikace základních
principů, metod a technik do pedagogické praxe.
Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v základních
pojmech dramatického umění, uvědomují si vztahy dramatického umění ke školní praxi (divadlo s dětmi, divadlo
pro děti, divadlo ve vyučování). Studenti získají dovednosti pro vytvoření menšího inscenačního tvaru s dětskou
skupinou. Studenti budou schopni využít základní teorie dramatického umění pro reflexi dramatického tvaru ve
vztahu ke vzdělávacímu procesu. U závěrečné zkoušky studenti prokáží zvládnutí teorie dramatické výchovy a
181
prokáží schopnost tvůrčí aplikace základních principů, metod a technik do pedagogické praxe.
Absolutorium předmětu KPG/DV1 a KPG/DV2
Podmiňující předměty:
KPG/DV3
KPG/EPRV
Exkurze k didaktice prvouky
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
Předpoklady:
1 kr.
Zp
Seminář 1 [dnů/sem]
možný semestr: ZS
Cíle: Seznámit se s regionem fakulty s ohledem na poznávací proces dětí mladšího školního věku. Pochopit
metodiku vedení prvoučné vycházky. Metodika práce s přírodním materiálem Způsobilosti: Schopnost uplatňovat získané didaktické dovednosti při vedení prvoučné vycházky s aplikování různých forem a metod práce.
Získat dovednost plánovat prvoučné vycházky pro žáky primární školy. Předpoklady: Absolvování předmětu
KBI/DPŘI
KPG/EPŘ
Exkurze k didaktice přírodovědy
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
1 kr.
Zp
Seminář 2 [dnů/sem]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit se s vedením přírodovědné vycházky a exkurze na I.st.základní školy s přihlédnutím na komplexnost předmětu a zvláštnosti dětí mladšího školního věku. Metodika práce s přírodním materiálem v terénu u dětí
mladšího školního věku. Mimoškolní přírodovědné činnosti v terénu u žáků mladšího školního věku. Přírodovědné
hry a soutěže v terénu. Způsobilosti: Praktické zvládnutí vedení vycházky s využíváním různých forem a metod
práce. Získání dovednosti práce s přírodninami a zpracování přírodního materiálu.
Předpoklady: Schopnost
uplatňovat získané didaktické dovednosti při vedení vycházky s aplikování různých forem a metod práce. Získat
dovednost plánovat vycházky pro žáky primární školy.
Podmiňující předměty:
KBI/DPŘI nebo KPG/DPŘI
KPG/HLP
Hlasová průprava
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Předmět (povinně-volitelný) nabízí prohloubené praktické a činnostní studium hlasu jakožto psychosomatické disciplíny. Práce v semináři bude směřovat k výrazuschopnému, ale hygienickému hlasovému projevua.
Obsah výuky bude vztahován k problematice pedagogické komunikace.
Způsobilosti: Účastník tohoto kurzu si prohloubí znalosti z oblasti fyziologie hlasu. hlasu, a s principy psychosomatického pojetí hlasové výchovy.Dá se předpokládat, že studující rozšíří své vlastní tělové zkušenosti
tzv.”ekonomického hlasu” (viz Coblenzer, Muhar). Dokáže vysvětlit souvislosti hlasu (dechu, artikulace, rezonance) s psychickým prožíváním. Je ochoten respektovat a dodržovat základní zásady hlasové hygieny, pravidelně
realizuje doporučená hlasová cvičení. V závěru kurzu disponuje následujícími dovednostmi: aktivní zapojení bránice, měkké nasazení, prohloubená schopnost výrazu,hlasová revitalizační cvičení, základní sluchová analýza
hlasového projevu. Práce s hlasem pozitivně ovlivňuje jeho pedagogickou komunikaci.
Předpoklady: Student zná a rozumí základním pojmům hlasové výchovy. Zná pravidla hlasové hygieny, charakterizuje specifika práce s dětským hlasem. Student má zkušenost s přednesem textu na veřejnosti. Své sdělení
dokáže přizpůsobit dané situaci, student zná zásady efektivní komunikace.
KPG/IPDA
Integrace postiženého dítěte A
Mgr. Markéta Zachová
1 kr.
Zp
Seminář 13 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Pod pedagogických vedením sledovat, analyzovat a hodnotit konkrétní situace integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZŠ, SŠ a SpŠ. Způsobilosti: Předmět prohloubí předcházející speciálně pedagogické
kompetence do konkrétní oblasti integrace na úrovni ZŠ, SŠ a SpŠ. Předpoklady: Osvojené základní speciálně
pedagogické znalosti, dovednosti a postoje
KPG/IPV
Inkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků
PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
2 kr.
Zp
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu určeného pro studenty oborů Učitelství 1. stupně ZŠ je seznámení s nezbytnými podmínkami inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžných škol, včetně
182
legislativního zajištění, možností podpůrných a vyrovnávacích opatření a také podpory sociální integrace těchto
žáků v rámci školy a školní třídy. Způsobilosti: Student rozumí podmínkám a souvislostem inkluziního vzdělávání, dokáže pracovat se základními podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžné škole (jako je individuální vzdělávací plán apod.).
Předpoklady: Student
absolvoval základní kurz speciální pedagogiky (předměty KPG/SPNS1 a KPG/SPNS2).
KPG/LGPP
Logopedická praxe
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 26 [hod/sem]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je seznámení s logopedickými pracovišti, získání přehledu logopedických dovedností a postojů pro práci s dětmi s řečovou vadou. Logopedická praxe na MŠ, SpŠ, speciální škole pro sluchově postižené
nebo zdravotnickém zařízení. Způsobilosti: Student získá vhled do konkrétní logopedické praxe v jednom typu
speciálního zařízení. Bude orientován v základní logopedické diagnostice a intervenci, bude umět zpracovat základní logopedickou dokumentaci a na odpovídající úrovni komunikovat s odborníky ze spolupracujících oborů.
Předpoklady: Předcházející základní speciálně pedagogická způsobilost a základní orientace v logopedické problematice.
Podmiňující předměty:
KPG/ZALOA
KPG/MKVV
Multikulturní výchova a vzdělávání
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je představit klíčové teoretické přístupy k soužití a setkávání kultur. Seznámit studenty
s teoretickámi východisky a realnými aplikacemi multikulturalismu ve světě. Základem předmětu je aktivní
poznávání ústředních pojmů oboru: kultura, etnikum, etnicita, multikulturalismus a výchova se zřetelem k
přesahům mezi kulturami a prevenci rasismu a xenofobii. Představeny budou také významné multikulturní
projekty připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí.
Způsobilosti: Studenti se budou
orientovat v klíčových pojmech oboru, porozumí otázkám vzniku multikulturalismu, seznámi se s problémy v
realizaci multikulturní teorie v praxi. Studenti dokáží argumentovat na základě odborné teorie proti projevům
diskriminace. Studenti poznají možnosti pro případnou vlastní angažovanost v problamatice multikulturalismu
a globální rozvojové spolupráce.
Předpoklady: Studenti dokáží pohjmenovat klíčová témata multikulturní
výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve školách. Studenti budou schopni pospat klíčové
postupy interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MLKV, KPG/DMKV.
Vylučující předměty:
KPG/MLKV
KPG/MLKV
Multikulturní výchova
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Základem předmětu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na zíákladě praktických zkušeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem
předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Představeny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v
ČR i v zahraničí. Způsobilosti: Studenti se budou orientovat v postavemí multikulturní výchovy ve stávajících
školských dokumentech. Poznají a budou umět využít klíčové metody multikulturní výchovy. Budou schopni
zařadit multikulturní témna do vzdělávací lekce svého aprobačního předmětu. Předpoklady: Studenti dokáží
pohjmenovat klíčová témata multikulturní výchovy, dokáží pojmenovat příčiny adůsledky interkulturality ve
školách. Studenti budou schopni pospat klíčové postupy interkulturní výchovy a vzdělávání. Dokáží reflektovat
podmínky pro interkulturní dialog ve svém okolí.
Vylučující předměty jsou KPG/IKVV, KPG/MKVV, KPG/DMKV.
KPG/OASR
Osobnostní a sociální rozvoj
Mgr. et MgA. Roman Černík
2 kr.
Zp
Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je: - práce na rozvoji smyslového vnímání, prostorového cítění a pozornosti, - rozvíjení
představivosti a obrazotvornosti - rozvíjení kompetencí spolupráce a komunikace ve skupině - rozvíjení schopnosti
reflexe a sebereflexe a představení jejich technik. Způsobilosti: Studenti si v praktický seminářích a v kontextu se
183
studovanou literaturou uvědomí základní principy činnostního učení, interaktivních metod vzdělávání. V kurzu si
také studenti uvědomí své osobní dispozice pro práci s lidmi pro úspěšné zapojení do kolektivu, pro prezentování
vlastních postojů i pro vedení skupiny. Předpoklady: Základní komunikační a sociální dovednosti.
Vylučující předmět KPG/OSR.
Vylučující předměty:
KPG/OSR
KPG/PAŠ
Právní aspekty školství
JUDr. Karel Mošna
1 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti základních právních norem
vztahujících se k oblasti školství, v oblasti legislativního uspořádání vzdělávací soustavy ČR, včetně státní správy
a samosprávy ve školství a v oblasti právních aspektů práce učitele, jeho práv, povinností a odpovědnosti.
Způsobilosti: Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti výchovy a vzdělávání, porozumí základním
principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve
vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným právním vztahům mezi subjekty výchovně
vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na modelové situace. Předpoklady: Předpokládá
se znalost základních právních institutů na úrovni středoškolského učiva společnských věd.
KPG/PED1
Pedagogika I.
JUDr. Karel Mošna
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogické teorie a jejího významu pro výchovnou a vzdělávací praxi, v oblasti vývoje názorů na výchovu a v oblasti pedagogické
komunikace.
Způsobilosti: Studenti budou znát základní pedagogické pojmy a kategorie (výchova, vzdělávání, vyučování,
učení, cíle, prostředky apod.), dále budou znát významné osobnosti ve vývoji České i světové pedagogiky a
základní pedagogické směry. Studenti porozumí specifickým znakům a východiskům pedagogických koncepcí a
směrů a vzájemným vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu. Předpoklady: Předpokládá se, že
studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
KPG/PED2
Pedagogika II.
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student/ka si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti pedagogiky se zaměřením na
analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce
i s projektovou prací a zdokonalí své komunikativní kompetence. Student/ka porozumí novému paradigmatu
pedagogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá
znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti:
Student/ka: Pochopí a aplikuje pojmy z oblasti pedagogické diagnostiky žáka i učitele, na základě analýzy jednotlivých diagnostických metod si ověří jejich možnosti a meze v práci učitele; na základě videozáznamu, příkladů
z praxe a vlastního studia dokáže analyzovat různá pojetí vyučovacího procesu; porozumí různým modelům
vyučování, využívá teoretické poznatky a vlastní zkušenost a dokáže odlišit různé vedení vyučovacího procesu i
pohledy na postavení žáka a učitele.Na základě reflexe vlastního plánování a realizace výukového procesu zaujímá postoj k různým podobám vedení výuky z hlediska kurikulární reformy probíhající ve škole (RVP, ŠVP)
a dokáže tento postoj podložit argumenty. Porozumí základním kurikulárním dokumentům, analyzuje zejména
RVP pro ZV, SŠ a porozumí jednotlivým pojmům v těchto dokumentech, pochopí odlišnosti RVP a ŠVP. Porozumí pojmům jako jsou: výukové metody, organizační formy vyučování, a chápe různá kritéria jejich dělení
a jejich vhodnost pro žáka i učitele, sám zažije různé aktivizující strategie výuky v semináři. Dokáže vysvětlit
rozdíly mezi vnější a vnitřní motivací žáka, integruje poznatky z psychologie a pedagogiky v této oblasti, dokáže
diagnostikovat motivační struktury žáka. Na základě vytvoření vlastní přípravy hodiny (část zkoušky) dokáže
analyzovat jednotlivé kategorie výukového procesu ve vztahu k ŠVP. Pochopí odlišnosti různých forem hodnocení
ve výuce, zejména odlišnosti mezi hodnocením známkou, slovním hodnocením, autonomním hodnocením apod.
V semináři realizuje týmový projekt , aplikuje v něm teoretické pedagogické poznatky, oborové znalosti, výstupy
z výzkumné sondy z praxe a dovednosti týkající se vedení výukového procesu (např. motivace žáka, výukové
metody, hodnocení žáka). Učí se vytvářet neohrožující a tolerantní prostředí, které respektuje potřeby žáků, ale
i jeho vlastní postoje, pocity a potřeby. Rozvíjeny jsou především kompetence k učení, komunikativní, sociální,
184
personální, řešení problémů a částečně i kompetence občanská.Z profesních kompetencí učitele jsou částečně
rozvíjeny zejména kompetence pedagogické a didaktické, částečně diagnostické, sociální a komunikativní, dále
manažérské kompetence (např. při plánování a realizaci týmové práce).
Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy. Absolvování předmětu KPG/PED1.
Podmiňující předměty:
KPG/PED1
KPG/PGNSA
Pedagogika pro učitele NŠA
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
3 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti obecné didaktiky se zaměřením na
analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce,
projektovou výukou a zdokonalí své komunikativní kompetence. Porozumí novému paradigmatu pedagogiky v
procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie
v oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: 1. Student získá základní pojmy vážící se ke konceptu vyučovací
proces. Porozumí jim, je schopen je používat při vysvětlování jevů, které se odehrávají v pedagogické realitě.
Rozliší tak pojetí vyučování : demokratické, orientované na žáka, konstruktivistické od pojetí autokratického,
orientovaného na učitele a učivo, transmisivního.
2. Student porozumí vývoji pohledů na pojetí vyučovacího procesu v historickém kontextu. Jeden z reformních
či alternativních proudů prozkoumá do hloubky ( na základě studia literatury) a je a je schopen o něm s
porozuměním hovořit veřejně.
3. Prozkoumá svůj vlastní prekoncept pojmu vyučovací proces. Objeví jeho znaky a zjistí k jakému pojetí
vyučování se nejvíce blíží. Pokusí se pohlédnout na koncept vyučování i z jiných úhlů úhlů pohledu nežli je mu
vlastní. Uvažuje o vlastních postojích k jednotlivým podobám pojetí vyučovacího procesu.
4. Porozumí vývoji názorů na vyučovací proces v posledních 20-ti letech v ČR. Spojí si tento vývoj s transformační
proměnou, která právě probíhá. Porozumí základním kurikulárním doku dokumentům.
5. Porozumí pojetí formulace výstupů ( cílů) v RVP. Vytvoří vlastní přípravu vyučovací hodiny, v níž bude cíl
vyučovací jednotky formulován s oporou o teorii zaměřenou na žákův rozvoj.
6. Seznámí se z variantami možného hodnocení ve vyučování. Sám sepíše slovní hodnocení pro pozorovaného žáka
( jeden vyučovací den) a zhodnotí, zda toto hodnocení odpovídá kriteriím efek efektivního slovního hodnocení.
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/UPNS.
Podmiňující předměty:
KPG/UPNS
KPG/PGNSB
Pedagogika pro učitele NŠB
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti obecné didaktiky se zaměřením na
analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce,
projektovou výukou a zdokonalí své komunikativní kompetence. Porozumí novému paradigmatu pedagogiky v
procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v
oblasti oborových didaktik. Způsobilosti: Student zažije vyučovací strategie ( aktivizační metody,kooperativní
a individuální vyučování), které odpovídají strategigím umožňujícím rozvíjet u žáků na 1. st. ZŠ kompetence k
učení, řešení problémů, komunikace, personální a sociální. Tyto prožitky bude reflektovat a formulovat přínos
výuky pro rozvoj své osobnosti.
Vypracuje a realizuje vlastní individuální projekt s využitím popisného šetření. tento projekt bude obsahovat
teoretickou a praktickou část.
Otevřeně hovoří o svých názorech, pocitech a potřebách. respektuje názory druhých a je schopen o rozdílných
názorech diskutovat. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/PGNSA.
Podmiňující předměty:
KPG/PGNSA
KPG/PG1
Pedagogika
JUDr. Karel Mošna
2 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti pedagogicko-psychologické
diagnostiky žáka, pedagogické teorie a praxe s důrazem na současné modely školy a vyučování, dále v oblasti
aktuálních kurikulárních změn, v oblasti humanistických koncepcí vyučování. Dále je cílem předmětu osvojení
185
základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti školní legislativy, právních vztahů ve školství a odpovědnost v
oblasti školství. Způsobilosti: Studenti pochopí a budou umět aplikovat základní pojmy z oblasti pedagogické
diagnostiky, porozumí různým modelům vyučování, porozumí základním kurikulárním dokumentům a budou
umět analyzovat zejména RVP pro základní vzdělávání. Studenti budou znát základní právní předpisy v oblasti
výchovy a vzdělávání, porozumí základním principům, na nichž je postavena současná vzdělávací soustava v
ČR, budou znát subjekty právních vztahů ve vzdělávání, včetně jejich práv a povinností, porozumí vzájemným
právním vztahům mezi subjekty výchovně vzdělávacího procesu a budou umět aplikovat právní předpisy na
modelové situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých
pojmů a kategorií.
Podmiňující předměty:
KPG/OTV
KPG/PNPN1
Průběžná náslechová praxe NŠ - 1
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
1 kr.
Zp
Seminář 6 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: 1. Učit se pozorovat nezávisle a objektivně činnost ve třídě
2. Vést si pozorovací arch a použít v maximální možné míře popisný jazyk
3. Reflektovat své cítění, vnímání , myšlení a potřeby
4. Učit se hledat evidence v záznamových arších a přiřazovat je k teoreticky formulovaným výrokům
Způsobilosti: 1. Student je schopen pozorovat a pozorované zaznamenat popisným jazykem do pozorovacího
archu
2. Student je schopen reflektovat pozorované dle struktury zadané učitelem
3. Pozorovací archy využije pro hledání evidencí dle zadaných materiálů
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/UPNS.
Podmiňující předměty:
KPG/UPNS
KPG/PNPN2
Průběžná náslechová praxe NŠ - 2
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 6 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: 1. Setkat se s různými edukačními prostředími 2. Získat představu o možnostech spolupráce s neziskovými
organizacemi v ČR 3. Zjistit, jakou podobu mohou mít průřezová témata 4. Pozorovat jednoho žáka v průběhu
dne a napsat pro něj slovní hodnocení 5. Pobýt ve třídě s PZS
Způsobilosti: 1. Student se zapojí vlastní
aktivitou do mimoškolního edukačního procesu (dle svých možností vybere z nabídky poskytnuté na začátku
semestru
2. Absolvuje semináře věnující se některému z průřezových témat
3. Vypracuje slovní hodnocení pro jednoho žáka
4. Odevzdá reflexe všech aktivit v semestru
Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/PNPN1.
Podmiňující předměty:
KPG/UPNS
KPG/PPN
Pedagogická praxe náslechová, 1. třída
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
1 kr.
Zp
Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je zorientovat studenta ve specifické problematice 1. ročníku
Způsobilosti: Student dokáže spolupracovat s vyučujícím 1. třídy při organizování činnosti žáků, při uvádění
žáků do denního režimu. Předpoklady: Znalost základních pedagogických disciplín.
KPG/PPVÝ1
Pedagogická praxe - výstupy
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
4 kr.
Zp
Cvičení 1 [týd/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Praxe je zacílena na studentovu schopnost pod vedením učitele připravit a zrealizovat výuku, tuto výuku
reflektovat.
Student bude pozorovat své kolegy a bude schopen dávat dobrou zpětnou vazbu.
Student bude schopen pracovat na skupinových přípravách.
Způsobilosti: Student je schopen projektovat,
realizovat a reflektovat výuku vlastní a svých kolegů. Je schopen individuálně i ve skupině připravovovat projekty.
Je schopen pozorovat a na základě pozorování poskytovat dobrou zpětnou vazbu. Předpoklady: Předpokládá
se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
186
Student je schopen pozorovat a pozorované zaznamenat popisným jazykem do pozorovacího archu.
Student je schopen reflektovat pozorované dle struktury zadané učitelem.
Pozorovací archy využije pro hledání evidencí dle zadaných materiálů.
KPG/PPVÝ2
Pedagogická praxe - výstupy
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
4 kr.
Zp
Cvičení 10 [hod/sem]
možný semestr: LS
Cíle: Praxe je zacílena na studentovu schopnost pod vedením učitele připravit a zrealizovat výuku, tuto výuku
reflektovat.
Student bude pozorovat své kolegy a bude schopen dávat dobrou zpětnou vazbu.
Student bude schopen pracovat na skupinových přípravách.
Způsobilosti: Student je schopen projektovat,
realizovat a reflektovat výuku vlastní a svých kolegů. Je schopen individuálně i ve skupině připravovovat projekty.
Je schopen pozorovat a na základě pozorování poskytovat dobrou zpětnou vazbu. Předpoklady: Absolvování
předmětu KPG/PPVÝ1.
KPG/PUCHA
Specifické poruchy učení a chování
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, diagnostických a intervenčních aspektech problematiky.
Způsobilosti: Student získá základní kompetence k diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni
ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační diagnostiku laterality, symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD
na učitelské úrovni a diagnostiku SPU z analýzy školních produktů žáka. Student bude schopen spolupracovat
při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou učení a při realizaci intervenčních technik.
Předpoklady:
Předmět předpokládá předcházející základní studium problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(speciální pedagogika) a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.
Vylučující předměty:
KPG/SPUCH
KPG/PVP1
Praxe výchovného poradenství 1
Mgr. Pavla Soukupová
2 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství Návštěva výchovných poradců na ZŠ a SŠ. Tvorba programu práce VP (praktická činnost v rámci praxe).
Student zde využije a rozšíří své znalosti, dovednosti a kompetence získané v předmětu VPOR - Výchovné
poradenství. Způsobilosti: Student dokáže aplikovat znalosti z předmětu VPOR v praxi. Dokáže samostatně
vypracovat záznam návštěvy výchovnéo poradce na škole, připravit pozorovací arch či dotazník a ten využít a
výsledky zpracovat a shrnout do písemné zprávy, zanalyzovat dokumentaci o práci VP, zpracovat vlastní návrh
práce a ten odperezentovat a obhájit, navrhnout změny. Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VPOR.
KPG/PVP2
Praxe výchovného poradenství 2
Mgr. Pavla Soukupová
1 kr.
Zp
Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout studentům učitelství ZŠ a SŠ praxi v oblasti výchovného poradenství (diagnostika problémového dítěte, diagnostika spojená s volbou povolání, spolupráce
s pedagogicko - psychologickými poradnami a s úřady práce ohledně profesního poradenství) atd. Způsobilosti:
Student dokáže aplikovat znalosti z předmětů VPOR, DGVP a VPV v praxi. Student je schopen najít, zpracovat
a využít informací týkajících se výchovného poradenství, ytto informace vidí v souvislostech s dalšími znalostmi.
Dokáže samostatně volit a zpracovat diagnostické šetření a využít jeho výsledků např. v profesní orientaci žáků.
Student zná náplň práce a pravomoci poradenských zařízení v ČR.
Předpoklady: Absolvování předmětu
KPG/DGVP a KPG/VPV.
KPG/RTF
Rétorika - prohloubený kurz
2 kr.
Zp,Zk
Seminář 2 [hod/týd]
187
Mgr. et MgA. Roman Černík
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je rozvíjení komunikačních dovedností studentů: komunikace mluvenou řečí, neverbální
komunikace, vedení diskuse, a schopnosti kultivované veřejné debaty. Součástí předmětu je také teoretické a
praktické seznámení s hlasovými a stylistickými cvičeními, metodami a technikami výchovy a péče o hlas a
řeč. Způsobilosti: Studenti si uvědomí význam kultivovaného veřejného projevu a umění jednat s lidmi. Kurz
využije znalostí z psychologie, pedagogiky a sociologie. Získané znalosti si mohou studenti ověřit v moderovaných
diskuzích, debatách a polemikách. Předpoklady: Základní komunikační a sociální dovednosti.
Vylučující předměty:
KPG/RTFB
KPG/SCPA
Sociální patologie
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s obecnou problematikou sociální patologie, nejfrekventovanějšími
sociálně patologickými jevy a orientace v resocializačních zařízeních. Způsobilosti: Student získá vědomosti o
příčinách a struktuře sociálně patologických jevů, základní dovednosti v prevenci sociálně patologických jevů a
postoje odpovídající současným sociálně politickým konceptům. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí
základní studium sociologie a odpovídající orientaci v psychologických souvislostech.
KPG/SCZS
Sociální pedagogika ZŠ
JUDr. Karel Mošna
1 kr.
Zp
Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a významu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově.
Způsobilosti: Studenti
porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, budou umět
aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
Podmiňující předměty:
KPG/PEDGA , KPG/PEDGB
KPG/SEXV
Sexuální výchova
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
1 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti sexuální výchovy zaměřené na oblast předškolní výchovy. Dále pak porozumění základním terminologickým pojmům a etickým otázkám sexuální
výchovy na MŠ. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám sexuální výchovy jako součásti zdravého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy k sexuální výchově (od tabuizace k otavřené sexuální
výchově). Vysvětlí základní roviny sexuální výchovy a analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodinnou a institucionální sexuální výchovou (na MŠ). Zaujímá otevřený postoj k jednotlivým přístupům v sexuální
výchově. Respektuje etické otázky v oblasti sexu a sexuality a dokáže vysvětlit rizika spojená s komerčním sexuálním zneužíváním dětí a mládeže. Aplikuje teoretické poznatky na sexuální výchovu pro určité věkové období
života jedince, včetně sexuální výchovy postižených dětí a mládeže. Předpoklady: Základní orientace v biologii
člověka a v otázkách výchovy ke zdraví.
Vylučující předměty:
KPG/SEXA , KPG/VPAR
KPG/SOCPS
Sociální pedagogika SŠ
JUDr. Karel Mošna
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je osvojení základních znalostí, dovedností a postojů v oblasti procesu socializace, a významu přirozeného prostředí a prostředí výchovně vzdělávacích institucí ve výchově.
Způsobilosti: Studenti
porozumí sociálním vztahům v různých typech přirozeného i institucionálního sociálního prostředí, budou umět
aplikovat své poznatky na modelové situace a budou schopni analyzovat sociální situace. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
Podmiňující předměty:
KPG/PED1
KPG/SPNS1
Speciální pedagogika NŠ1
2 kr.
Zp
Není 2 [hod/týd]
188
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. V obsahu je kladen důraz na pochopení specifik
vztahu minorit lidí s jednotlivými typy postižení a intaktní majority. Studentům bude představena historie vztahu
společnosti k lidem s postižením, budou seznámeni se základní terminologií, s interdisciplinárním konceptem
oboru a jeho strukturou, získají základní orientaci v relevantní legislativě a v systému péče ve školství a v sociální
péči. Způsobilosti: Student bude základně orientován v problematice sociálního zařazení osob se speciálními
potřebami, v užívané terminologii a interdisciplinárních souvislostech. Osvojí si postoje k žákům s postižením
nezbytné pro výkon učitelské profese. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti
biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.
KPG/SPNS2
Speciální pedagogika NŠ2
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Není 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je konkretizace speciálně pedagogických vědomostí, dovedností a postojů ve vztahu k
žákům s psychickým, řečovým, smyslovým a somatickým postižením jejich individuální a skupinová integrace.
Seznámení se základy sociální patologie a prevence poruch chování, orientace v problematice vzdělávání dětí
rómského etnika.
Způsobilosti: Student získá základní vědomosti z klasifikace a symptomatiky vad a poruch, základní dovednosti
přístupu k žákům s jednotlivými typy postižení a postoje k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající potřebám učitelské profese na 1. st. ZŠ a MŠ. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem
poznatků v oblasti biologie člověka, filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.
Absolvování předmětu KPG/SPNS1.
Podmiňující předměty:
KPG/SPNS1
KPG/SPPB
Speciální pedagogická praxe
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Seminář 26 [hod/sem]
možný semestr: ZS
Cíle: Kurz ”Speciálně pedagogická praxe B” je určen studentům certifikátového studia Speciální pedagogika.
Cílem kurzu je seznámení s konkrétním speciálně pedagogickým pracovištěm. Předmětem praxe je praktická
činnost na jednom ze dvou nabízených pracovišť v oblasti speciální pedagogiky. 1. Individuální práce s člověkem s
mentálním či kombinovaným postižením v programu volnočasových aktivit v organizaci Diakonie ČCE - středisko
v Plzni (Student se po úvodním školení stává asistentem člověku s mentálním či kombinovaným postižením.
Prostřednictvím setkávání mu umožňuje kontakt s populací bez postižení, nácvik sociálních dovedností a pomáhá
mu věnovat se koníčkům, kterým by se bez jeho(jí) pomoci mohl věnovat jen velmi obtížně.) 2. Individuální
doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí realizovaného Společností Tady a Teď, o.p.s. . (V rámci
programu jsou studenti seznámeni s problémy těchto dětí ve výchovně vzdělávacím procesu a nabízí možnost
blíže poznat specifika jejich rodinného prostředí. Pro děti je doučování nenahraditelnou součástí přípravy do
školy. Možnost doučování v rodinném prostředí vede děti k větší motivaci, dlouhodobějšímu zájmu a tedy i k
lepším výsledkům.) Praxe má dotaci 3 hodin týdně po dobu celého semestru. V nadcházejícím semestru praxe
pokračuje předmětem KPG/SPPD. Způsobilosti: Student analyzuje způsoby vzdělávání žáků se speciálními
potřebami na různých typech škol - speciální mateřská škola, základní škola se specializovanou třídou, základní
škola s integrativním programem, základní školy praktické, základní školy speciální, přičemž výběr škol realizuje
s ohledem na svůj studovaný obor. Na základě reflexe vlastní zkušenosti z různě zaměřených praxí (praxe
náslechová, asistenční a výstupová) student zaujímá postoj k různým podobám vzdělávání žáků se speciálními
potřebami a dokáže tento postoj podložit argumenty.
Předpoklady: Pro absolvování předmětu je nezbytná
základní orientovanost ve speciálně pedagogické problematice a systému školských a sociálních zařízení pro osoby
s postižením a absolvování předmětu KPG/SPPA.
Podmiňující předměty:
KPG/SPPA
KPG/SPPD
Speciální pedagogická praxe
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
1 kr.
Zp
Seminář 13 [dnů/sem]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Kurz ”Speciálně pedagogická praxe A” je určen studentům certifikátového studia Speciální pedagogika.
Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými speciálně pedagogickými školskými pracovišti. Student si osvojí
189
základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na analýzu procesu vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Způsobilosti: Studenti v tomto certifikátovém studiu získají kompetence,
znalosti a dovednosti ve vybraných speciálně pedagogických školských pracovištích. Studenti si osvojí základní
vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na analýzu procesu vzdělávání
žáků se speciálními potřebami. Předpoklady: Základní orientovanost ve speciálně pedagogické problematice a
systému školských a sociálních zařízení pro osoby s postižením.
Podmiňující předměty:
KPG/SPPC
KPG/SPSS
Speciální pedagogika SŠ
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu
současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky.
Způsobilosti: Student porozumí základní speciálněpedagogické terminologii, zorientuje se v problematice různých druhů zdravotního postižení, zdravotního
znevýhodnění a sociálního znevýhodnění vzhledem k různým případům žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, reflektuje a dokáže využít různé možnosti přístupu k těmto žákům a studentům integrovaným
v běžných školách. Předpoklady: Student disponuje základním přehledem poznatků v oblasti biologie člověka,
filozofie a společenských věd na úrovni absolventa středoškolského vzdělávání.
Podmiňující předměty:
KPG/PED1 , KPG/PED2
KPG/SPT2
Sociální patologie 2
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Seznámení s jednotlivými sociálně nežádoucími jevy, budování základních kompetencí k jejich rozpoznávání
a prevenci. Získání základní orientace v systému reedukačních zařízení.
Způsobilosti: Vědomosti o etiologii
a symptomatice jednotlivých sociálně patologických jevů, získání základních dovedností k jejich rozpoznávání
a prevenci. Získání základní orientace v systému reedukačních zařízení. Předpoklady: Absolvování předmětu
KPG/SPT.
Podmiňující předměty:
KPG/SPT
KPG/SPUCH
Specif. vývojové poruchy učení a chování
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Prohloubení speciálně pedagogické orientace studentů do oblasti specifických poruch učení. Pochopení
kontextu speciálních vzdělávacích potřeb žáků se SPU, základní orientacev v etiologických, legislativních, diagnostických a intervenčních aspektech problematiky.
Způsobilosti: Student získá základní kompetence k
diagnostikování a nápravě specifických poruch učení na úrovni ZŠ, případně SŠ. Konkrétně zvládne orientační diagnostiku laterality, symptomatickou diagnostiku LMD/ADHD na učitelské urovni a diagnostiku SPU z analýzy
školních produktů žáka. Student bude schopen spolupracovat při sestavování IVP žáka se specifickou poruchou
učení a při realizaci intervenčních technik.
Předpoklady: Předmět předpokládá předcházející základní studium problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) a odpovídající orientaci
v psychologických souvislostech
Vylučující předměty:
KPG/PUCHA
KPG/SZ
Státní záv.zkouška z pedagogiky NŠ
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
0 kr.
Szv
možný semestr: LS
Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů a obhájení studentského portfolia před zkušební
komisí.
KPG/TVYCH
Teorie výchovy
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
190
Mgr. Pavla Soukupová
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je aktivní porozumění problematice teorie výchovy, zaměření se na východiska výchovy,
na optimální rozvoj osobnosti jedince, na pochopení významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanisticky pojatou výchovu. Způsobilosti: Studenti získají základní znalosti a dovednosti v oblasti teorie výchovy,
porozumí problematice teorie výchovy, významu a smyslu školní výchovy s důrazem na humanisticky pojatou
výchovu, pochopí a zorientují se ve východiscích výchovy a dokáží nabyté vědomosti aplikovat v praxi. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých pojmů a kategorií.
KPG/UDP
Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
možný semestr: LS
Cíle: Seznámit studující s úvodem do teorie předmětové didaktiky předmětů o přírodě a společnosti, projektové
úrovně koncepcí předmětů o přírodě a společnosti v primární škole, základní didaktické kategorie předmětové didaktiky a jejich aplikace v primární škole s ohledem na prvouku a přírodovědu, didaktická analýza alternativních
učebních programů a alternativních učebních prostředků, evaluace vyučování a učení v prvouce a přírodovědě.
Způsobilosti: Schopnost didaktické transformace přírodovědných poznatků v mateřské škole a zvládnutí procesuální stránky vyučování reálím v primární škole. Předpoklady: Základní znalosti předmětu obecné didaktiky,
pedagogické a vývojové psychologie. Základní přírodovědné poznatky ze základní, popř. střední školy a schopnost
jejich vysvětlení a praktické aplikace.
KPG/UPNS
Úvod do pedagogiky NŠ
Mgr. Pavla Soukupová
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je, aby student porozuměl základním pedagogickým pojmům, uměl vymezit její cíl a obsah,
dokázal zargumentovat vývoj názorů na výchovu a vzdělávání ve společensko- historických souvislostech, znal
současné pedagogické směry, jejich zaměření a obsah a na základě těchto znalostí dokázal srovnat jednotlivé
systémy a vymezit jejich klíčové oblasti.
Způsobilosti: Student porozumí základním pedagogickým pojmům, umí vymezit její cíl a obsah, dokáže zargumentovat vývoj názorů na výchovu a vzdělávání ve společensko-historických souvislostech, zná současné pedagogické směry, jejich zaměření a obsah a na základě těchto znalostí dokáže srovnat jednotlivé sitémy a vymezit
jejich klíčové oblasti.
Student získá náhled na vývoj názorů na výchovu a vzdělávání v společensko-historickém kontextu, porozumí
historickým souvislostem a dokáže vysvětlit jednotlivé názory a zhodnotit jejich přínosy. Student dokáže zanalyzovat vliv společenských změn na výchovu a vzdělávání a dokáže zdůvodnit jejich dopad.
Předpoklady:
Předpokládají se základní znalosti ze společenskovědních disciplín na úrovni středoškolského učiva a společensko
historická přehled.
KPG/VPAR
Výchova k partnerství a rodičovství
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je získání základních dovedností a vědomostí v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Poukázat na problémy rodinné a sexuální výchovy, zejména pak v otázkách týkajících se výchovy k odpovědnému
partnerství, manželství a rodičovství. Způsobilosti: Studen/-ka porozumí otázkám rodinné a sexuální výchovy
jako součásti zdravého životního stylu. Dokáže odlišit historické a současné přístupy. Analyzuje odlišnosti obsahu a prostředků mezi rodinnou a institucionální sexuální výchovou, mezi partnerstvím a rodičovstvím. Zaujímá
otevřený postoj k jednotlivým přístupům v rodinné výchově. Aplikuje teoretické poznatky na výchovu dítěte v
určitém věkovém období, včetně otázek sexuální výchovy. zaujímá postoj k autokratické výchově a k otázkám
negativní komunikace v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Využívá prostředky respektující výchovy a dokáže
zhodnotit pedagogicko psychologické a sociální aspekty partnerské a rodičovské role.
Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních pedagogikých a psychologických pojmů a kategorií.
Vylučující předměty:
KPG/VPOR
KPG/SEXA , KPG/SEXV
Výchovné poradenství
2 kr.
Zp
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 1 [hod/týd]
191
Mgr. Pavla Soukupová
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je nabídnout přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném
stavu, dále o výchovných teoriích založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy,
z behaviorismu, z interakčních teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití
v poradenské praxi. Způsobilosti: Student získá znalostia dovednosti v oblasti výchovného poradenství. Získá
přehled o výchovném poradenství, o jeho vývoji u nás i ve světě, o současném stavu, dále o výchovných teoriích
založených na psychologii chování a učení (teorie vycházející z psychoanalýzy, z behaviorismu, z interakčních
teorií). Porozumění teoretickému základu je předpokladem pro praktické využití v poradenské praxi. Student na
základě teoretických poznatků dokáže navrhnout a zanalyzovat vlastní plán práce výchovného poradce, Předpoklady: Základní orientace v pedagogické terminologii, zejména z oblasti obecné pedagogiky a teorie výchovy.
Abspolvování předmětu KPG/TVYCH.
Podmiňující předměty:
KPG/TVYCH
KPG/VPV
Výchova k volbě povolání
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Mgr. Pavla Soukupová
Cíle: Cílem výuky je vybavit studenta učitelství základními kompetencemi souvisejícími s profesní orientací
žáka. Základní tematické okruhy: Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty výchovy k volbě povolání.
Informační základna volby povolání. Charakteristické znaky práce. Základní aspekty výchovy k volbě povolání.
Sociální aspekty profesní orientace. Vztah k výkonu povolání. Organizační aspekty práce. Práva a povinnosti
zaměstnanců. Trh práce. Profesní dráha. Spolupráce s ÚP a exkurze. Způsobilosti: Student získá dovednosti
vedení a zajištění karierového poradenství. Prokáže znalost složek kariérového poradenství a dovednost v organizaci a zapojení dalších institucí do programu kariérobvého poradenství. Předpoklady: Absolvování předmětu
KPG/VPOR.
Podmiňující předměty:
KPG/VPOR
Vylučující předměty:
KPG/VTI1
KPG/USP
Videotrénink ve škole 1
3 kr.
Zp
Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
Cíle: Student bude po absolvování předmětu vědět, z jakých teoretických a metodických základů VTI vychází.
Seznámí se se základními atributy metody VTI na základě simulací situací, práce s kasuistikami apod. Seznámí
se s mikroanalýzou videozáznamu komunikace. Student se rovněž seznámí se základy efektivní- respektující komunikace ( příjmu).
Způsobilosti: Student bude schopen rozumět podstatě respektující komunikace, bude
schopen rozlišit efektivní a neefektivní komunikaci, bude reflektovat vlastní komunikaci prostřednictvím týdenních zápisů a na konci semestru vyjádří svůj posun a doporučení pro další dny.
Předpoklady: Absolvování
předmětu KPG/PGNSB.
Podmiňující předměty:
KPG/PGNSB
KPG/VTI2
Videotrénink ve škole 2
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Student bude po absolvování předmětu vědět, z jakých teoretických a metodických základů VTI vychází.
Bude schopen pořídit vlastní videonahrávku z vyučovacího procesu, provést mikroanalýzu nahrávky, poskytnout
bezprostřední zpětnou vazbu kolegům k mikroanalýze a reflektovat svoji i cizí činnost ve vyučovacím procesu.
Způsobilosti: - Student pořídí videonahrávku vybraného úseku své práce ve vyučování
- Provede analýzu nahrávky s oporou o teorii VTI
- Při skupinové diskusi (3 lidé) nabídne svoji nahrávku a analýzu
- Skupina prezentuje své objevy v seminární skupině Předpoklady: Absolvování předmětu KPG/VTI1.
Podmiňující předměty:
KPG/VTI1
KPG/VVKVS
Výchova a vzděl. v kontextu vývoje spol.
2 kr.
Zp,Zk
1 [hod/týd]
192
Mgr. et MgA. Roman Černík
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem předmětu je vybavit studenty základními fakty z jednotlivých etap společenského vývoje a otevřít
cestu k porozumění problémům výchovy a vzdělávání ve sledovaných společenských epochách. Způsobilosti:
Studenti se seznámí sklíčovými postavami pedagogiky a jejich pedagogickým dílem. Porozumí rozdílným přístupům ke vzdělávání a výchově v jednotlivých etapách společenského vývoje a porozumí vlivu tradice na soudobé
školství, výchovu a vzdělávání. Předpoklady: Předpokládá se, že studenti budou vybaveni znalostí základních
pedagogikých pojmů a kategorií.
Vylučující předměty:
KPG/DEŠKP
KPG/ZAKEA
Základy etopedie
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
2 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Cílem předmětu je rozšíření speciálně pedagogických způsobilostí studenta do specifické oblasti poruch
chování.
Způsobilosti: Student získá vědomostní etopedickou výbavu a základní dovednosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Předpoklady: Předmět předpokládá předchozí základní studium sociologie,
odpovídající orientaci v psychologických souvislostech a základní speciálně pedagogické vědomosti.
Podmiňující předměty:
KPG/USPA
KPG/ZALOA
Základy logopedie
PhDr. Josef Slowík, Ph.D.
3 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Cílem předmětu je základní seznámení s logopedickou problematikou s důrazem na logopedickou prevenci.Jedná se o rozšiřující speciálně pedagogický předmět
Způsobilosti: Student získá absolvováním předmětu orientaci v systému řečových vad a poruch, v metodách intervence, získá základní diagnostické kompetence v oblasti řeči a přehled o možnostech logopedické péče Předpoklady: Student disponuje základním přehledem v oboru speciální pedagogiky.
Podmiňující předměty:
KPG/USPA
KPG/ZZC
Závěrečná zkouška ze spec. pedagogiky
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
0 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru daného studijního
programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky.
Způsobilosti: Úspěšným absolvováním
zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné
souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu kreditů ve
stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
KPG/ZZCPG
Závěrečná zkouška - pedagogika
0 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: 1. část závěrečné zkoušky certifikátového studia ukončuje pedagogické disciplíny programu. Způsobilosti:
Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního
oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.
Předpoklady: Získání
předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
KPG/ZZK
Závěrečná zkouška
Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
0 kr.
Zv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Cílem zkoušky je ověřit schopnost studentů syntetizovat poznatky různých předmětů studijního oboru
daného studijního programu a aplikovat je při řešení určitého problému nebo otázky. Způsobilosti: Úspěšným
absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je
do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů. Předpoklady: Získání předepsaného počtu
kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.
193
38
KPM-Katedra podnikové ekonomiky a managementu
KPM/KIM
Znalostní management a inovace
Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout přehledné teoretické znalosti o metodách, přístupech a nástrojích využívaných při managementu
inovací a znalostí. Uvést praktické příklady jejich použití a případové studie. Procvičit využití vybraných SW
nástrojů. Způsobilosti: Student je schopen: - aplikovat základní znalosti metod, přístupů a nástrojů využívaných
při managementu inovací a znalostí. Předpoklady: Základy managementu.
KPM/MOPJ
Motivace v řízení pracovních činností
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
PhDr. Věra Dvořáková
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Naučit studenty orientovat se v problematice motivace v pracovních činnostech, seznámit studenty s vybranými teoriemi motivace, vysvětlit jejich využití v hospodářské praxi, předat studentům poznatky o úloze
manažera v motivaci pracovníků, vysvětlit jak využít získané poznatky k motivování sebe samého, případně
jím řízených pracovníků a poskytnout studentům informace o problémech motivačního programu organizace.
Způsobilosti: Student je schopen: - charakterizovat problematiku motivace k práci - vysvětlit působení motivace
na pracovníka - analyzovat zdroje pracovní motivace - vysvětlit vztah mezi spokojeností zaměstnanců a jejich
výkonností
Předpoklady: Znalost základních pojmů z psychologie, zvládnutí základní terminologie z oblasti
pracovní motivace. Základní orientace v oblasti vedení lidí a managementu.
KPM/MUP
Management ukončení činností podniku
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům potřebné informace o zjišťování stavu podniku a postupech při ukončování jeho
činnosti. Vybavit studenty znalostmi a dovednostmi umožňujícími kvantifikovat možná rizika. Naučit studenty
vnímat rizika, osvojit si dovednosti rizika, identifikovat, hodnotit a zvládat základní metodiky při jejich ošetření.
Vysvětlit a prakticky ověřit postup při likvidaci a úpadku podniku.
Způsobilosti: Student je schopen : - identifikovat a analyzovat situaci v podniku - orientovat se v krizovém
řízení - zvolit vhodný postup pro ukončení činnosti podniku - orientovat se v základních předpisech týkajících
se likvidací a úpadku
Předpoklady: Zvládat orientaci v oblasti krizového řízení podniku a finanční analýzy
podniku. Prokázat znalosti v souvislosti s aplikací základních právních předpisů při ukončování činnosti podniku.
KPM/PEN
Podniková ekonomika pro neekonomy
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout přehled o kategoriích podnikové ekonomiky, o podstatě podniku a podnikání, efektivnosti, cílech
a typologii podniků, činnostech či funkcích podniku, majetkové a kapitálové výstavbě podniku, organizační
struktuře podniku, nástrojích ekonomické analýzy, podnikových financích a investiční činnosti i o některých
specifických ekonomikách. Způsobilosti: Student je schopen: - přiměřeně analyzovat a pochopit všechny hlavní
procesy v podniku s důrazem na ekonomické procesy, - umí o nich uvažovat a také je ekonomicky zkoumat a
hodnotit i navrhovat cesty ke zlepšení. Předpoklady: Žádné.
KPM/PKV
Podniková kultura a výkonnost
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o významu podnikové kultury, jejích funkcích a typech. Vysvětlit propojení
mezi hlavními prvky organizačního chování. Vést studenty k osvojení aktuálních poznatků o možnostech tvorby
a rozvíjení podnikové kultury. Vysvětlit vazby mezi různými stránkami organizační dynamiky, podnikové kultury
a reálné výkonnosti organizace. Způsobilosti: Student je schopen:
- podat přehled typů firemní kultury,
- diagnostikovat firemní kulturu konkrétní organizace,
- zpracovat projekt změny kultury konkrétní organizace,
- aplikovat různé metody ovlivňování individuální a skupinové výkonnosti,
194
- postihnout souvislosti mezi firemní kulturou, strategií a lidským kapitálem organizace.
Předpoklady: Mít základní přehled získaný studiem předmětů Psychologie v ekonomické praxi a Základy managementu. Orientovat se v základech psychologie osobnosti, teorií motivace.
- Rozumět sociálním stránkám současných organizací a managementu.
KPM/PM
Projektový management
Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním
přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s definováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi
realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingovými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy
používání program MS Project na podporu PM. Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D
Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA).
Způsobilosti: Student je schopen: - je připraven na práci v
projektovém týmu; - zná procesy a metody plánování, řízení a kontrolingu projektu; - umí používat nástroje pro
řízení projektu; - zná souvislosti mezi zúčastněnými osobami na projektu, projektový manažer, členové projektového týmu, mateřská organizace, dodávající organizace, zákazník, investor a uživatel projektu.
Předpoklady:
Prokázat základní vědomosti o podnikovém managementu.
Ovládat základní práce s programem MS Excel.
Umět uplatnit poznatky ze základů managementu, operačního výzkumu, sociálních a manažerských dovedností
a personálního managementu.
KPM/PPO
Personální procesy v organizaci
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
5 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd] + 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o pojetí a uplatnění personálních procesů v organizacích. Předat studentům znalosti a seznámit je s metodami a postupy, které využijí při práci v organizacích, případně při vedení
malých pracovních skupin. Naučit je rozumět a orientovat se v hlavních stránkách personální, ale i sociologické
a psychologické problematiky organizací.
Způsobilosti: Student je schopen: - zorientovat se v personálních
a sociálních procesech v organizacích - posoudit ekonomické přínosy těchto procesů - přispět k rozvoji těchto
procesů a plnění cílů organizace - analyzovat a zhodnotit orientačně podobu těchto procesů, navrhnout žádoucí
úpravy - být připraven spolupracovat s personálním systémem organizace - uplatnit se jako řadový pracovník
personálního útvaru.
Předpoklady: Prokázat přehled získaný studiem předmětu Psychologie v ekonomické
praxi, Podniková ekonomika I.
KPM/PSM
Personální management
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům prohloubený přehled o obsahu personálního managementu a o souvislostech jeho
uplatnění v praxi firem a institucí. Předat studentům znalosti a seznámit je s metodami a postupy potřebnými
v oblasti řízení lidských zdrojů. Procvičit základní dovednosti v této oblasti. Vést studenty k pochopení vazeb
mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace. Způsobilosti: Student je schopen:
- zhodnotit význam propojení mezi lidským potenciálem a možnostmi rozvoje organizace,
- analyzovat politiku a praxi managementu lidských zdrojů v organizacích různého typu,
- formulovat zásady personální politiky pro organizaci,
- uplatnit činnosti personálního managementu v řídící praxi,
- organizovat výběrové řízení na obsazení pracovní pozice,
- zhodnotit efektivnost výcvikových a rozvojových aktivit organizace,
- aplikovat metody motivování v souladu se záměry organizace.
Předpoklady: Prokázat základní přehled
získaný studiem předmětů:
- psychologie v ekonomické praxi
- sociologie v ekonomické praxi
- základy managementu
Orientovat se v základech psychologie osobnosti, teorie motivace, posuzování psychické a pracovní způsobilosti.
Rozumět hlavním stránkám sociologické a psychologické problematiky organizací (např. komunikace, konflikty
apod.)
195
Využít poznatky o funkcích a činnostech manažera.
KPM/PSYCH
Psychologie v ekonomické praxi
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Naučit studenty orientovat se v problematice psychologických aspektů a v základních poznatcích o poznávacích procesech, poskytnout poznatky o zjišťování a hodnocení psychické způsobilosti s důrazem na úlohy
osobnosti v organizaci, naučit studenty základní poznatky o možnosti pozitivního ovlivnění pracovní motivace,
vybavit studenty poznatky o dynamice sociálních interakcí a komunikace v pracovních skupinách a organizacích.
Způsobilosti: Student je schopen:
- rozlišit možnosti ovlivňování pracovní motivace v závislosti na stylu vedení a osobnosti a
podmínkách činnosti organizace,
- vymezovat rámcově podmínky pracovního procesu a jejich vlivu na psychiku zaměstnanců,
- rozumět základním prvkům komunikačního procesu a podmínkám řízení konfliktů a řízení spolupráce,
- aplikovat vybranou metodu psychologického výzkumu s cílem získat poznatky pro deskripci vybraných
sociálních jevů v organizaci.
Předpoklady: Zvládat základní pojmy obecné psychologie a psychologie osobnosti.
KPM/SMP
Strategický management podniku
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
8 kr.
Zp,Zk
Přednáška 4 [hod/týd] + Cvičení 2 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku. Na základě
získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu. Způsobilosti: Student je schopen: - podle
charakteru organizace formulovat strategickou vizi pro střednědobý horizont; - z této vize vyvodit strategické cíle
a k nim přiřadit relevantní strategie; - analyzovat prostředí, ve kterém organizace působí a vnímat jeho vývojové
tendence; - identifikovat klíčová rizika a promítnout je do korekcí strategie; - rozpracovat střednědobé cíle do
krátkodobých akcí pro implementaci strategie; - zvolit klíčové ukazatele výkonnosti a k nim přiřadit vhodné
metriky pro controlling; - dynamicky pracovat se strategickým plánem organizace; - komunikovat s podniky při
zpracování samostatného projektu. Předpoklady: Zvládat základní terminologii strategického managementu.
Prokázat znalosti při stanovení formulaci strategického záměru. Orientovat se ve výběru relevantní strategie pro
naplnění strategických cílů. Uplatňovat moderní manažerské metody zahrnující riziko při predikci budoucího vývoje firmy. Komunikovat základní postupy implementace strategie do podnikových procesů. Pracovat moderními
nástroji komplexního řízení výkonnosti.
KPM/SOC
Sociologie v ekonomické praxi
PhDr. Věra Dvořáková
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Naučit studenty orientovat se v problematice sociologických aspektů pracovního procesu a organizace.
Seznámit studenty s možnostmi využití vybraných metod a technik sociologického výzkumu v hospodářské
praxi. Vysvětlit studentům sociologické aspekty činnosti, postavení.role, sociálního statusu manažera. Poskytnout
studentům poznatky o vlivu sociální změny a sociální struktury v rozvoji organizace. Předat studentům poznatky
o sociologických koncepcích v managementu.
Způsobilosti: Student je schopen:
- rámcově vymezovat vliv pracovních skupin na výkonnost pracovníků.
- analyzovat sociální prostředí organiazce
- dynamicky regovat na potřeby pracovního trhu (změny pracovního trhu)
- rozpracovat získané poznatky z ekonomické sociologie pro potřeby konkrétní organizace
- aplikovat vybrané metody a techniky sociologického výzkumu v hospodářské praxi
- využít získané znalosti v praxi hospodářské organizace
Předpoklady: Prokázat základní přehled získaný studiem předmětů: psychologie v ekonomické praxi.
KPM/SOMAD
Rozvíjení sociálních a manaž. dovedností
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 1 [hod/týd] + Seminář 2 [hod/týd]
PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout studentům teoretické poznatky a rozvíjet dovednosti, které jsou nezbytné pro vedení efektivní
komunikace, pro úspěšné prezentování, vyjednávání a argumentování. Vybavit studenty znalostmi a doved-
196
nostmi v oblastech management konfliktů, utváření a řízení efektivního týmu a týmové spolupráce. Seznámit s
vybranými manažerskými dovednostmi - příprava a vedení rozhovoru, příprava a vedení porady, delegování a
time-management. Způsobilosti: Student je schopen:
- objasnit zásady efektivní komunikace a aplikovat je v sociální interakci,
- úspěšně a přesvědčivě prezentovat a argumentovat,
- připravit a vést vyjednávání,
- popsat a analyzovat příčiny konfliktů, aplikovat vhodné způsoby řešení konfliktů,
- aplikovat a využívat zásady, postupy a techniky vedení rozhovoru,
- vhodně aplikovat postupy a zásady vytváření efektivních týmů a týmové práce,
- připravit a vést poradu,
- vhodně aplikovat zásady správného delegování a time-managementu.
Předpoklady: Doporučené znalosti: Psychologie v ekonomické praxi.
KPM/SPOL
Politika a praxe zaměstnanosti
Mgr. Jana Vacíková
4 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout potřebné informace a znalosti v oblasti trhu práce, politiky zaměstnanosti. Předat studentům
potřebné znalosti v oblasti tzv. individuálního pracovního práva. Naučit studenty pravidla pro fungování trhu
práce v kontextu státní politiky zaměstnanosti. Vysvětlit právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Způsobilosti: Student je schopen:
- popsat zásady fungování trhu práce a základní charakteristiky státní politiky zaměstnanosti.
- vysvětlit zásady pracovněprávních vztahů a z nich vyplývající povinnosti a kompetentce pro zaměstnance i
zaměstnavatele.
- uvést do souvislosti působení institucí státní a veřejné správy se zaměstnaneckou a personální politikou podniků.
- aplikovat na příkladech komunikaci mezi organizací a zaměstnanci ve věcech pracovního poměru. Předpoklady:
Výchozím jsou znalosti z předmětu KPM/PSYCH a KPM/PE1.
KPM/ZAP
Základy podnikání
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Poskytnout potřebné znalosti pro zásadní postupy v oblasti podnikání. Vytvořit tématický celek průřezově
zahrnující základní podnikatelské činnosti. Naučit studenty orientovat se v prostředí podnikatele. Vysvětlit
základní pojmy a metody podnikatelské praxe. Způsobilosti: Student je schopen:
- Popsat podnikatelské činnosti.
- Vymezit dopad prostředí na podnikání.
- Vysvětlit předpoklady aktivního podnikání.
- Aplikovat právní a legislativní rámec do praktických podnikatelských postupů.
- Odhadnout rizika a objemy zdrojů potřebné pro podnikání.
- Reagovat na základní teoretické a praktické příklady v souvislosti se zahájením podnikání, existencí podnikatelské činnosti a jejím ukončením.
Předpoklady: - Zvládat metody používané v moderní podnikatelské praxi. - Orientovat se v legislativě podmiňující podnikatelskou činnost.
KPM/ZM
Základy managementu
Ing. Yvona Holečková, Ph.D.
6 kr.
Zp,Zk
Přednáška 2 [hod/týd] + Cvičení 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Seznámit s přehledným, úplným a obecně srozumitelným výkladem principů managementu. Rozlišit práci
manažerů na různých úrovních řízení a pochopit význam manažerské práce v různých organizacích a v prostředí
globalizující se Evropy. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajování
svých výstupů. Způsobilosti: Student je schopen: - pochopit význam manažerské práce v různých organizacích,
- vyjmenovat základní manažerské aktivity, - srovnánat práci managerů na jednotlivých úrovních řízení, - popsat
manažerské role, - aplikovat obecné principy do českých podmínek. Předpoklady: Základní znalosti z podnikové
ekonomiky.
197
39
KPO-Katedra občanského práva
KPO/CP1
Cenné papíry 1
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o základních právních otázkách cenných papírů se zvláštním
zaměřením na klíčové instituty teorie cenných papírů, a to jak v oblasti soukromého práva, tak i v oblasti
veřejného práva. Způsobilosti: Po úspěšném absolvování kursu budou studenti schopni se adekvátně orientovat
v těch detailech práva cenných papírů, které většinou bývají opomíjeny ve výuce obchodního práva. Právě tímto
studiem studenti získají předpoklady pro další studium právních informací, jež jsou nezbytné pro působení na
kapitálovém trhu. Absolvent bude disponovat teoretickými poznatky nezbytnými jak pro další studium detailů
práva cenných papírů, tak pro praktickou činnost na kapitálovém trhu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné specifické předpoklady.
KPO/CP2
Cenné papíry 2
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
3 kr.
Zk
Přednáška 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Poskytnout studentům podrobný přehled o základních právních otázkách cenných papírů se zvláštním
zaměřením na smluvní právo cenných papírů a hlavní účastníky kapitálového trhu. Způsobilosti: Po úspěšném
absolvování kursu budou studenti schopni se adekvátně orientovat v těch detailech smluvního práva týkajícího
se cenných papírů, které většinou bývají opomíjeny ve výuce občanského a obchodního práva. Právě tímto
studiem (spolu se studiem v kursu CP1) studenti získají schopnosti potřebné pro působení na kapitálovém trhu.
Absolvent bude disponovat dalšími, zejména praktickými poznatky, které mu umožní nejrůznějšími způsoby
nakládat s cennými papíry a orientovat se na kapitálovém trhu.
Předpoklady: Nejsou předepsány žádné
specifické předpoklady.
KPO/DIS
Vybrané otázky zákazu diskriminace
JUDr. Anna Outlá
3 kr.
Zp,Zk
2 [hod/týd]
možný semestr: ZS
Cíle: Poskytnout studentům přehled o antidiskriminační legislativě a vybavit je potřebnými poznatky pro posouzení aspektů rovnosti a zákazu diskriminace. Způsobilosti: Studenti:
- si zapamatují odborné termíny,
- identifikují a analyzují příčiny vedoucí k diskriminačnímu jednání,
- srovnají jednotlivé důvody diskriminace,
- zhodnotí význam antidiskriminačního zákona,
- predikují další vývoj v oblasti boje s diskriminací. Předpoklady:
KPO/DP
Diplomová práce - občanské právo
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
18 kr.
Zp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Diplomová práce je závěrečnou prací studenta magisterského studia. Studenti samostatně řeší zvolené téma
pod vedením vedoucího diplomové práce. Podmínky vypracování a odevzdání upravuje rozhodnutí děkana FPR.
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady:
KPO/DPO
Diplomová práce - obhajoba
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
0 kr.
Odp
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné
činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření
odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův
vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.
198
Způsobilosti: Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí,
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit dosažené výsledky a nastínit
prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti. Student je způsobilý prezentovat výsledky své samostatné výzkumné
práce před odbornou komisí, obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce a současně kriticky zhodnotit
dosažené výsledky a nastínit prognózu dalšího vývoje v řešené oblasti.
Předpoklady: Studijní povinnosti
magisterského studia
KPO/OHPS
Přípravný seminář ke státní zkoušce
2 kr.
Zp
26 [hod/sem]
možný semestr: ZS/LS
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Cíle: Seminář je zaměřený na zopakování a shrnutí učiva občanského práva hmotného od ukončení výuky základního kurzu do složení státní závěrečné zkoušky v posledním semestru studia. Důraz je kladen rovněž na
novelizace právních předpisů, které se uskutečnily v uplynulém období. Výuka může být nahrazena také formou
individuálních a skupinových konzultací.
Způsobilosti: Studenti si osvojí platnou právní úpravu především občanského zákoníku a některých souvisejících
předpisů. Dovedou analyzovat konkrétní právní vztah, jeho zařazení do právního odvětví s aplikací ustanovení
občanského zákoníku. Získají přehled o názorech na právní úpravu jak z hlediska doktríny, tak i soudní praxe.
Předpoklady: Splnění požadavků závěru studia.
KPO/OHSZ
Občanské právo hmotné - státní zkouška
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
0 kr.
Szv
možný semestr: ZS/LS
Cíle: Závěr studia. Dochází k prověření základních znalostí studenta získaných v oboru během celého studia,
se zvláštním zaměřením na pochopení poznatků ve vzájemných souvislostech a na jednoduchou aplikaci norem.
Shrnující průřez odpřednášené látky s ohledem na legislativní změny, nejnovější vědecké poznatky a posuny v
aplikační praxi. Způsobilosti: Studenti získají znalost všech institutů občanského práva a svojí si jejich interpretaci jak v právní nauce, tak i právní praxi. Absolvent bude schopen při prověření svých znalostí získaných v
oboru občanského práva během dosavadního studia prokázat své znalosti a svou způsobilost chápat, interpretovat
a aplikovat normy občanského práva.
Předpoklady: Úspěšné splnění požadavků studijního programu
KPO/OH1
Občanské právo hmotné 1
Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
4 kr.
Zp
Přednáška 2 [hod/týd] + Není 1 [hod/týd]
možný semestr: LS
Cíle: Občanské právo je jedním z hlavních předmětů výuky práva v rámci magisterského studijního programu a
klíčovým odvětvím práva soukromého. Cílem tohoto předmětu, věnovaného obecné části občanského zákoníku a
částečně rodinnému právu, je seznámit studenty s postavením těchto právní