3 Lidská práva

Komentáře

Transkript

3 Lidská práva
Lidská práva
Autor: Mgr. Václav Štěpař
Vytvořeno: říjen 2013
ANOTACE
• Kód DUMu:
VY_6_INOVACE_2.ZSV.3
• Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0851
• Vytvořeno:
říjen 2013
• Ročník:
4. ročník – střední zdravotnická škola (RVP-ZA)
Vzdělávací oblast
Společenskovědní vzdělávání
Vzdělávací obor
Základy společenských věd
Tematický okruh
Politologie
• Anotace: Prezentace seznamuje studenty s pojmem lidská práva. Student se dozví o vývoji
lidských práv, jejich současném stavu ve světě. Součástí je ověřovací část.
Co jsou lidská práva?
• Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou
přisuzovány každé lidské bytosti.
Zpět do minulosti
• v minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco
obyčejným lidem jen v malé míře nebo zcela upírána.
• teprve v roce 1848 byla zrušena robota.
• po válce Severu proti Jihu zrušeno otroctví.
• před první světovou válkou zavedeno volební a hlasovací právo pro muže, po válce
i pro ženy.
• po druhé světové válce byla vyhlášena Všeobecná deklarace lidských práv, Přesto
ještě celá desetiletí museli například američtí černoši usilovat o rovnoprávnost .
Magna Charta libertatum
• neboli Velká listina práv a svobod byla vydána
15.června 1215 v Anglii králem Janem
Bezzemkem.
• Omezení královské moci ve prospěch šlechty.
• Ustanoven výbor 25 baronů, který rozhodoval o
zákonnosti jednání panovníka.
• Habeas Corpus - člověk nemůže být zatčen bez
zákonného rozsudku .
Rozdělení lidských práv
1. Občanská práva
2. Politická práva
3. Sociální práva
4. Právo na soudní a jinou ochranu
Občanská práva
• svoboda a rovnost všech lidí v jejich právech.
• právo na život, nedotknutelnost osoby a obydlí, nikdo nesmí být nucen
k pracím a službám.
• ochrana lidské důstojnosti, cti, pověsti a jména.
• právo na majetek, listovní tajemství, svoboda pohybu a svoboda myšlení.
Politická práva
• svoboda projevu.
• ochrana menšin.
• právo petiční.
• shromažďovací právo.
• sdružovací právo.
• právo účastnit se řízení státu.
Sociální práva
• právo na svobodnou volbu povolání.
• právo na práci, právo svobodně se sdružovat v odborových organizacích.
• právo na spravedlivou odměnu.
• ochrana žen, mladistvých a tělesně postižených, právo na sociální
zabezpečení.
• ochrana rodiny a rodičovství, právo na vzdělání.
Právo na soudní a jinou ochranu
• každý má právo domáhat se práva zákonným způsobem.
• každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil újmu sobě nebo
osobě blízké.
• nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.
• jen soud rozhoduje o vině či nevině
• právo obhajoby.
Některé listiny zajišťující lidská práva
• Všeobecná deklarace lidských práv
10. 12. 1948 Valným shromážděním OSN.
• Listina základních práv a svobod
součást Ústavy České republiky, vyhlášena 16. 12. 1992
• Evropská sociální charta
• Deklarace práv dítěte
• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
Kde jsou porušována lidská práva v 21.
století?
S dodržováním lidských práv má v současnosti problém
mnoho zemí tzv. třetího světa.
Dodržovat LP se nejvíce nedaří v zemích, ve kterých vládne
diktatura, autoritativní režim.
Problematické situace najdeme ale v i zemích
demokratických.
Kde jsou porušována lidská práva v 21. století?
Vybrané země více či méně porušující lidská práva










Severní Korea – absolutní izolace od okolního světa, bída.
Mauretánie – dodnes existuje otroctví.
Bělorusko – autoritativní prezident, podezření z manipulace voleb.
Čína – cenzura internetu, potlačování kritiků režimu.
Kuba – političtí vězni.
Rusko – potlačování kritiků režimu.
Kongo – dětští vojáci, sexuální násilí.
Kambodža – dětská práce.
Tibet.
Islámské země – postavení žen, právo šária apod.
Porušování lidských práv v minulosti – 20. století.
Zkuste se zamyslet a říct, kdy a jak v 20. století docházelo k
největšímu porušování lidských práv ve světě i u nás.
Holokaust - shoah
• Jeden z nejhrozivějších případů porušování lidských práv v dějinách.
• 11-17 mil., z toho nejvíce Židů – 6. mil.
• Židé, Romové, homosexuálové, kněží, komunisté, Svědci Jehovovy,
postižení apod. byli systematicky likvidováni ve vyhlazovacích táborech –
Osvětim, Treblinka, Buchenwald apod.
• Všichni „neárijské rasy“ určeni k likvidaci.
Ověření
1.
2.
3.
4.
5.
Vysvětlete pojem „lidské právo“
Které občanské svobody znáte?
Které země současného světa mají problém s dodržováním lidských práv?
V čem spočívá svoboda projevu?
Co je to shoah?
Zdroje
• HIRTLOVÁ, Petra, ed. a SRB, Vladimír, ed. Lidská práva a svobody v
demokratické společnosti: sborník z mezinárodní vědecké konference
konané ve dnech 11.-12. května 2006 ... [v Kolíně]. Vyd. 1. Kolín: Nezávislé
centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola
politických a společenských věd, 2006. 288 s. Sborníky.ISBN 80-86879-06-2.
• DRBOHLAVOVÁ, Kateřina, ed. a ZARCKÝ, Jan, ed. Jdu na vysokou školu:
[sada] Basic. Základy společenských věd. Praha: Scio, [2004]. [28] s. ISBN
80-903535-7-6.
• DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. 6., přeprac., dopl.
vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 458 s. ISBN 978-80-7182239-4.
• BÍLÝ, Jiří. Základy státovědy, politologie a sociologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex
Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 80-86861-24-4.
Děkuji za pozornost.