penefol 950 - mp

Transkript

penefol 950 - mp
Montážní předpis
(doporučený standard)
PENEFOL 950
(Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoli změn. Montáž mohou provádět pouze zaškolené organizace.)
Jednovrstvá polyetylenová folie PENEFOL 950 je vhodná jako plošná izolace proti vlhkosti,
tlakové vodě, jako pasivní nepodvětrávaná izolace proti radonu na stavbách kde bylo naměřeno
vysoké radonové riziko v půdním vzduchu, izolace skládek domovního odpadu izolace proti ropným
produktům apod. Předepsaná tloušťka materiálu pro tyto stavební izolace je 0,6-2,0 mm dle
předpokládaného zatížení. Fólie se spojuje v ploše svařováním horkým vzduchem nebo horkým
klínem, detaily je nutné řešit extruzním svárem (pouze od tl. 1,0 mm a více).
Pro svařování folií PENEFOL 950 platí všeobecně tato pravidla:
Vodorovná izolace
1. Připravená spodní stavba objektu tzn. základy, veškeré instalace vyvedené min. 10 - 20 cm
nad úrovní desky, vybetonovaná podkladní deska.
2. Na podkladní betonovou mazaninu nebo zhutněný štěrkopískový podsyp (Edef=20 MPa)
položíme geotextílii ze syntetických vláken o plošné hmotnosti minimálně 300 g/m2.
3. Na geotextílii pokládáme izolační fólii PENEFOL 950 pás vedle pásu s přesahem 7 cm. Po
obvodu objektu necháme fólii přesahovat o 15-20 cm pro možnost ukončení izolace v úrovni
terénu nebo napojení svislé izolace.
4. Pro svařování jednotlivých pásů použijme horkovzdušný automat nebo automat s horkým
klínem LEISTER určený pro svařování polyetylenových fólií. Základní nastavení pro fólie
PENEFOL 950 - minimální přítlak cca 50 kg, rychlost posuvu cca 2 m/s. Doporučená teplota
prostředí pro svařování je 5 – 20 °C, optimální teplota 20 °C. Teplota svařování nastavená na
horkovzdušném automatu je 500 – 600 °C, nastavení teploty závisí na teplotě okolního
prostředí, barvě folie, popřípadě tloušťce fólie. Použitím speciálního nástavce vytvoříme dva
souběžné sváry s kontrolním kanálkem, které je možné odzkoušet tlakem 200 kPa. Po dobu 10
minut nesmí být pokles tlaku větší než 10%. Při svařování dodržujeme pokyny vydané
výrobcem svařovací techniky.
5. Poté provedeme utěsnění prostupů instalací tvarovkou prostupu. Napojení detailů v tloušťce
fólie nad 1 mm provádíme pouze extruzním svárem LEISTER WELDMAX.
6.
Kontrolu svárů provedeme jiskrovou zkouškou odporovým poroskopem a nebo spolehlivě
zkouškou vakuovými zvony.
1/2
Předpisy pro montáž fólie PENEFOL 950
7. Po kontrole svárů a povrchu izolace položíme na celou izolovanou plochu geotextílii o plošné
hmotnosti minimálně 300 g/m2 a povrch zabetonujeme krycí betonovou mazaninous tloušťky
10 cm vyztuženou betonářskou ocelovou sítí 100/100/6 mm (po svaření izolace dochází ke
zvlnění materiálu v celé ploše až do výšky cca 5 cm i více). Pokud provádíme svislou izolaci
na přizdívku, betonáž provedeme až po položení celé vany. Pokud je tato krycí vrstva
armována, popř. s drátkovou výplní, položíme na fólii ochrannou vrstvu geotextílie o plošné
hmotnosti min. 600 g/m2.
8. Přesahující část izolace po obvodu objektu je vhodné zakrýt geotextílií a to v každém případě
proti poškození během betonáže a zdění svislé konstrukce.
9. U izolací menších tlouštěk (pod 1 mm) můžeme řešit detaily pouze samolepícími
butylkaučukovými páskami. Takto provedená izolace se však nesmí použít jako izolace proti
tlakové nebo stékající vodě, jako izolace proti ropným produktům nebo radonu.
2/2
Předpisy pro montáž fólie PENEFOL 950

Podobné dokumenty

Leister WELDMAX Ruªní Miniextruder CZ NÁVOD K OBSLUZE

Leister WELDMAX Ruªní Miniextruder CZ NÁVOD K OBSLUZE Pokud je digitální ukazatel zvolené teploty vzduchu (21) nastaven na vyƒƒí hodnotu ne¢ digitální ukazatel zvolené teploty hmoty (18) a pœístroj b§¢í delƒí dobu bez posuvu drátu, stoupá teplota na d...

Více

PŘÍKLAD 7 Název stavby: Soubor pasivních rodinných domů

PŘÍKLAD 7 Název stavby: Soubor pasivních rodinných domů i obvyklý požadavek na energetický pasivní dům podle ČSN 73 0540:2, Příloha A, a podle mezinárodních zvyklostí (nejvýše 120 kWh/(m2a)). Oproti odhadnuté celkové potřebě dodávané energie ve výši 7,7...

Více

Z Česka se stává betonová placka – Novinky.cz

Z Česka se stává betonová placka – Novinky.cz „Ještě deset let a nebudu mít kde zasévat a sklízet. Polovinu ploch mám pronajatých a je zde očividný tlak na výstavbu dalších skladů a rozšiřování silnic kvůli narůstající kamiónové dopravě. Zeměd...

Více

Katalog svařování plastů 2012 Správné řešení pro každý obor

Katalog svařování plastů 2012 Správné řešení pro každý obor • Stálá teplota nezávisle na kolísání napětí a teplotě okolního prostředí • Trubka adaptéru s tepelnou ochranou • Elektronická ochrana topného tělesa • Automatické vypnutí motoru při minimální úrov...

Více

Patinující oceli pro mostní konstrukce Sanační omítky

Patinující oceli pro mostní konstrukce Sanační omítky stavěné ploše 9,6x8,6 m činí spotřeba řeziva pro přízemí 3,1 m3 a pro celou podkrovní a střešní část (včetně stropů přízemí) je spotřeba pouze 4,8 m3 řeziva. Obvodové stěny tl. 400 mm jsou sestaven...

Více

Měřidla pro měření závitů

Měřidla pro měření závitů Mìøicí nástavky pro vnitøní závity jsou oznaèeny písmenem „J“ a stoupáním závitu. Upozornìní: Mìøicí nástavky pro vnitøní závit se dodávají se dvìmi délkami døíku. Standardní délka a zkrácená délka...

Více

lithoplast dren - mp

lithoplast dren - mp Část vody propuštěná akumulační vrstvou stéká po hydroizolaci do střešních vpustí. Aby se drenážní vrstvy nezanášely zeminou, navrhuje se umístit nad fólií filtrační vrstva z netlející (syntetické)...

Více

Katalog - LITHOPLAST, sro

Katalog - LITHOPLAST, sro zdiva a jako plošný drenážní prvek v podzemních částech objektů.

Více

STARstrapTM

STARstrapTM STARstrap™ pásek je vyroben 100% z polyesteru. Dokonce i barvy a použité přísady jsou na bázi polyesteru. Naše PET pásky jsou ekologické, nezpůsobují škodlivé emise mohou být recyklovány nebo spalo...

Více