EMOČNÍ LEADERSHIP

Transkript

EMOČNÍ LEADERSHIP
inspirujeme váš růst
EMOČNÍ
LEADERSHIP
Pětimodulový program zaměřený na proces dlouhodobého
osobnostního rozvoje manažera
Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být
si vědomý, kým jsem v každé situaci. Jen ten
proces, který si uvědomujeme, můžeme řídit.
Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít
efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat
činy, které nás vedou k pozitivním výsledkům.
„Kam směřuje tvoje pozornost,
tam směřuje tvoje energie.“
ZÁMĚR A CÍLE
Celý program je postaven na celostním vedení
člověka – leadera k dosahování výsledků.
Dřívější paradigma rozvoje bylo zaměřeno
především na dovednosti a rozvoj chování,
dělat to správně, což má své výrazné limity.
Pokud se nezmění myšlení a řídící přesvědčení
lidí, nelze také změnit jejich chování. Program
a nový směr učení je více zaměřen na způsob,
jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními
a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení
a efektivně ovlivňovat myšlení lidí kolem.
Program je také zaměřen na emoce jako
zdroj energie. Schopnost nabudit sebe a lidi
k žádoucím emocím vytváří energii tahu na
branku. Budeme navyšovat schopnost práce
s emočním klimatem sebe i okolí, navýšením
odpovědnosti přinášíme možnost ovlivňovat
své pocity. Pokud se cítím skvěle, mám chuť
ke správným činům, které přinášejí pozitivní
výsledky.
Hlavní cíle programu: Zásadní pozitivní posun
leaderů ve zvládání osobních zátěžových
situacích, a to lepším vedením svého myšlení
a emocí. Naučit se lépe vést a ovlivňovat
myšlení a emoce svých týmů.
JAK TO FUNGUJE
Společně vytvoříme prostředí, které vám
umožní, zorientovat se ve své osobnosti, vidět
věci v rámci celku, objevovat nové poznatky
neurovědy. Seznámíte se s novými nástroji
a návyky a budete se učit sebereflexi a vnitřnímu vědomí. Program začne vstupním
rozhovorem, interview, které vám pomůže se
podrobně seznámit s programem
Následuje 9 dní workshopů a intenzivního
tréninků. Během workshopů se informační
i prožitkovou formou seznámíte se základy
principů emoční inteligence a budete
postupně rozvíjet své emoční a sociální, a tím
i manažerské kompetence. Naučené a prožité
principy budete okamžitě aplikovat v praxi
v rámci domácích úkolů.
Program je založen na
principech leadershipu
emoční inteligence,
používá filosofický
a psy-chologický model
osobnosti Enneagram
a koučování.
Mezi 2.–4. modulem vám nabízíme možnost
individuálního koučování, které vám pomůže
podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových
poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací
lekce jsou v rozsahu 3x 2 hodiny.
KDO JE LEADER?
Leader je ten, kdo dává
energii, motivuje a má tah
na branku
Management emocí – naučíte se
zvládat a směřovat své emoce.
Získáte nejen znalost, ale také
trénink práce s emocemi
a energií.
Leader je ten, kdo vede,
řídí a určuje směr
Získáte a budete trénovat
techniky a principy sebevedení
a vedení lidí, znalost a aplikaci
zákonitostí psychických procesů
a zákonitostí v praxi leadera.
Leader je vědomá
osobnost s charismatem
Uvědomíte si osobní styl svého
vedení, jeho silných a slabých
stránek.
Poznáte a budete schopni lépe
užívat jedinečnost svého stylu
a jeho vnitřní motivaci.
Leader se stále učí
a navyšuje své kvality
Poznáte a budete rozvíjet svůj
komunikační styl.
Budete trénnovat bourání
vnitřních bariér a limitů.
Leader tvůrcem
učícího se prostředí
Tréninkem si osvojíte principy
vytváření prostředí růstu
a výkonnosti.
Poznáte silné a slabé stránky
jiných typů osobností, se kterými
pracujete.
Poznáním jejich vnitřní motivace
a potřeb navýšíte optimálním
způsobem jejich potenciál.
www.expertis.cz
inspirujeme váš růst
PROGRAM MODULŮ
1. Osobnostní
styly leadershipu (2 dny)
Host: Lenka Papadakisová, EXPERTIS PRAHA
Prožitek poznání struktury své osobnosti
a schopnost sebepozorování jako nástroj
sebevedení řízené změny. Objevení síly svého stylu
leadershipu. Znám svou osobní motivaci a učím se
s ní pracovat. Nalezení konkrétních bodů rozvoje
potenciálu.
Užitek: poznání vnitřních motivů osobnosti
umožňující další kroky v sebevedení
Interview – 1,5–2hodinový rozhovor
zaměřený na audit osobnosti.
2. Leadership
(2 dny)
a management energie
Host: Miroslav Focht, IMI NORGREN CZ
Emoce =Energie. Tah na branku jako klíčová
manažerská kompetence. Na bázi poznání
osobního stylu leadershipu budeme pracovat
s emoční reaktivitou, typickým osobnostním
konfliktem jeho zvládání a odblokováním brzdících
sil v osobnosti v tahu na branku. Hodnoty a etický
rámec leadershipu – konzistence, integrita
osobnosti.
Užitek: zažít potenciál vlastního tahu na branku
a vím, jak tento potenciál rozvíjet.
Vím, jak užívat emoční energii v tahu na branku.
Koučování mezi moduly: podpora žádoucí
změny a aplikace získaného.
3. Rozvoj
osobnosti, odpovědnosti
a osobní důvěry (2 dny)
Host: Roman Pihan, 2N TELEKOMUNIKACE
Změna osobních paradigmat ve vedení k rozvoji
a nárůstu osobní odpovědnosti, nárůstu aktivity
a sebedůvěry. Osobnostní styl komunikace ve
vedení lidí a jeho rozvoj k nárůstu schopnosti
delegování odpovědnosti a kompetencí. Vedení
se záměrem na výsledek s cílem navýšení osobní
odpovědnosti, důvěry a vlivu na výsledek.
Užitek: vyjasnění hranic osobní odpovědnosti
a kompetencí v podmínkách praxe, nárůst osobní
aktivity a sebedůvěry, nárůst osobní důvěry leadera
zralosti a integrity osobnosti
Koučování mezi moduly: podpora žádoucí
změny a aplikace získaného.
4. Trénink
emočních dovedností –
charisma leadera a jeho limit (2 dny)
Host: Robert Sättler
Autentický projev a trénink překročení limitů –
modelové situace, práce s osobním příběhem.
Užitek: pochopení osobního limitu a nácvik jeho
překonávání pro denní praxi, nácvik zvládání
osobních zátěžových situací
Koučování mezi moduly: podpora žádoucí
změny a aplikace získaného.
5. Vize
leadera – prožitek osobnostního
směřování (1 den)
Podpora osobnostních podmínek pro individuální
rozvoj k mistrovství. Osobní prezentace.
Užitek: prožitek nového obrazu sebe sama
a zásadní posun vnitřních paradigmat.
LEKTOŘI
Emanuel Byrtus
Lektor, kouč a terapeut. Specializuje se na
emoční inteligenci a osobnostní rozvoj:
management emocí a potřeb, produktový
management, růst a rozvoj osobnosti, sebevedení.
Jeho specialitou jsou emoční tréninky, kdy
se pracuje v dlouhodobém procesu změny
s emočními a osobnostními návyky a jejich
posunem do žádoucí roviny. Je certifikovaným
lektorem Enneagramu v ČR, střední a východní
Evropě. Kouč metodologie Results.
TERMÍNY
20.–21. října 2009
1.–2. prosince 2009
12.–13. ledna 2010
9.–10. února 2010
9. března 2010
MÍSTO KONÁNÍ
Kombinace docházkových
modulů v Praze a výjezdových
modulů mimo Prahu
CENA
Kurzovné:
45 000 Kč + DPH
Služby:
15 000 Kč + DPH
Koučování (volitelné):
20 000 Kč + DPH
(3x 2hodinová koučovací lekce)
VÍCE INFORMACÍ
A REGISTRACE
Lenka Papadakisová
Yvona Procházková
Majitelka poradenské a vzdělávací společnosti
Expertis. Věnuje se konzultantské práci v rozvoji
firem, koučování a osobnostnímu rozvoji
manažerů. Kouč metodologie Results.
Project Manager
[email protected]
603 424 994
Miroslav Focht
Generální ředitel pro střední a východní
Evropu ve společnosti IMI NORGREN CZ. Jako
konzultant se zaměřuje na oblast leadershipu
a strategického řízení.
Roman Pihan
Spolumajitel 2N TELEKOMUNIKACE. Zaměřuje
se na strategické řízení firem a produktový
management.
REALIZÁTOR
EXPERTIS PRAHA, spol. s r. o.
Kafkova 16, 160 00 Praha 6
+420 224 315 616
+420 603 115 462
[email protected]
Robert Sättler
Lektor a kouč, vede mediální tréninky a semináře
zaměřené na komunikaci, prezentaci, práci
s emoční inteligencí a tvůrčí představivostí.
www.expertis.cz

Podobné dokumenty

Emoční leadership

Emoční leadership a neurologickými poznatky a budete se učit sebereflexi a vnitřnímu vědomí — Program je založen na principech leadershipu emoční inteligence, používá filosofický a psychologický model osobnosti Enne...

Více

EQ ve vzdělávání - Jiří Beníšek

EQ ve vzdělávání - Jiří Beníšek "Kdo zná druhé, je chytrý, Kdo zná sebe, je moudrý. Kdo přemáhá druhé, je silný, Kdo přemáhá sebe, je mocný." Lao – C´ (Tao Te Ťing, 33. kap.)

Více

Lekce ze života - Jeroným Klimeš

Lekce ze života - Jeroným Klimeš Z osobní krize jsem vytřískal doktorát. Na konci vztahu jsem k Mirce cítil fyzický odpor, vyloženě se mi hnusila. A když jsem ji chtěl zpátky, tak pro mě najednou byla nejkrásnější a nejlepší holka...

Více

ZDE - Physiodog

ZDE - Physiodog využít plovací vestu, která nabídne psovi jistotu a správné držení těla ve vodě. Pes v plovací vestě vydrží plavat déle, jeho poloha je optimální díky stabilizaci těla ve vestě, a tím dojde k ideál...

Více

Základy systému enneagram a jeho zasazení do

Základy systému enneagram a jeho zasazení do rozšiřuje nejen ve světě, ale i v naší republice, který však může být mnohými považován za šarlatánský model osobnosti. Domnívám se, že je dobré být informovaný i o některých "kontroverznějších" (l...

Více