Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké

Transkript

Studium při výměně oken v T 15 Jitka Bílková DEU 1. roč. starověké
Studium při výměně oken v T 15
Jitka Bílková
DEU
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
starověké Řecko: sochařství, malířství
renesanční architektura
realismus
futurismus, metafyzická malba, dada
Čína – politická situace
Fi
4. roč.
náboženské systémy: židovství, křesťanství
Lenka Bočanová
1.B DEH
Téma: Řecká hudba
K probraným tématům z uvedené oblasti si studenti doplní okruhy:
Řecká tónová soustava a hudební teorie a Antické drama a jeho
hudební stránka
Zdroje: vytištěný materiál (rozdá vyučující) + doporučená literatura (viz
Škola – Online)
Úkol: na základě řeckých bájí znát děj jedné antické tragédie
(Oresteia, Elektra, Král Oidipus, Medea, Ifigenia v Aulidě, Ifigenie
v Tauridě…) a najít její odraz v hudebních dílech novověkých autorů
(konkrétní autor a dílo)
Doplnění okruhů bude kontrolováno prostřednictvím ústního zkoušení,
antické drama a jeho odraz v dílech pozdějších autorů formou
písemného testu.
2.A DEH
Téma: Italská barokní opera a Claudio Monteverdi
K probrané látce o vzniku italské opery si studenti samostudiem (včetně
poznámek) doplní život a dílo C. Monteverdiho
Zdroje: doporučená literatura ze Školy-Online
Doplnění zadaného okruhu bude kontrolováno prostřednictvím ústního
zkoušení.
1
Lenka Bočanová
3.B DEH
Téma: 2. generace raných romantiků a Robert Schumann
K probrané látce týkající se raného romantismu si studenti samostudiem
(včetně poznámek) doplní život a dílo Roberta Schumanna +
poslechnou si klavírní cyklus Carnaval op. 9 a zjistí , v čem spočívá
jeho programová náplň
Povinný poslech: R. Schumann Carnaval - doporučuji :
https://www.youtube.com/watch?v=ryyNx_7bETo
https://www.youtube.com/watch?v=ApO6JTEFOqo
Případně jiné nahrávky, u nichž jsou označeny názvy jednotlivých částí
cyklu.
Zdroje: doporučená literatura ze Školy-Online
Doplnění zadaného okruhu bude kontrolováno prostřednictvím ústního
zkoušení, poznatky o Carnavalu formou písemného a poslechového
testu
4.B DEH
Téma: Nové směry hudby 20. století a Igor Stravinskij
K probraným okruhům si studenti nastudují život a dílo I.
Stravinského a poslechnou si 1 skladbu z jeho jazzového období (je
nutno vědět kdy a za jakých okolností daná skladba vznikla, pro koho
byla psána)
Zdroje: vytištěný materiál rozdaný vyučující + doporučená literatura (viz
Škola – Online)
Doplnění zadaného okruhu bude kontrolováno prostřednictvím ústního
zkoušení písemného testu.
Anděla Florianová
4. A +B Kp
středa 21. 10.
foyer DH,
8–9
moteto – vývoj, proimitované moteto.
G.P.Palestrina: Benedictus - nácvik hlasů
9 – 10
písemná práce:
charakteristika vokální polyfonie, církevní mody, notace,
stavba cantu firmu, dvojhlasá věta psaná technikou
smíšeného kontrapunktu
2
Eva Hájková
4. A DEH – pondělí 19.10.:
8.00 -8.45 – KS/ 5 – opakování MO
č.: 11(Karban),
12 (Boučková),
14(Pavlíková),
15 (Kubištová),
16 (Trojanová),
19 (Florian)
11.30-12.15-DH/foyer – písemné opakování:
pozdní romantismus, verismus, impresionismus
Samostudium: zpracovat
1. M. Ravela, M. de Fallu – život, znaky, přínos, dílo
2. Nové slohové tendence v hudbě 20. století:
neoklasicismus, expresionismus, civilismus, barbarismus,
neofolklorismus, jazzová vlna, nová jednoduchost a tzv.
Nová hudba)
vždy vysvětlit termín, uvést časový údaj, kdy se v hudbě objevuje +
jména představitelů
3. Naposlouchat se povinné poslechy:
G.Mahler: Symfonie č. 8 Es dur „Tisíců“
R. Strauss: Enšpíglova šibalství
C. Debussy: Faunovo odpoledne
M. Ravel : Bolero, Pavana za mrtvou infantku
M. de Falla – Čarodějná láska
S. Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur „Klasická“
I. Stravinskij : orch. suita z baletu Svěcení jara a Pulcinella
B.Martinů: Otvírání studánek
A. Honegger: Pacifik 231
3. A DEH – pondělí 19.10.:
10.30-11.15 – DH/foyer – písemné opakování:
český klasicismus (domácí i emigrace) + romantismus
periodizace, obecné a hud.znaky romantismu, nové formy,
Schubert,Weber, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Paganini
Samostudium:
Schumann, Mendelssohn, Paganini – život, znaky, přínos, dílo
3
Eva Hájková
naposlouchat povinné poslechy:
Schubert – Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“
Weber
- předehra k opeře Čarostřelec
Schumann – Karneval, op. 9
Mendelssohn - Houslový koncert e moll, Symfonie A dur „ Italská“
Chopin - Klavírní koncert e moll; smuteční pochod ze sonáty b moll
2. B DEH – úterý 20.10.: + 2.KF – pátek 23. 10.
10.30-11.15 –DH/foyer – písemné opakování :
baroko
periodizace, obecné +hud.znaky, hudební formy
vznik a vývoj opery – Fl.camerata, benátská, římská a
neapolská opera
Samostudium:
1. představitelé italské instrumentální hudby
Corelli, Torelli, Vivaldi, Tartini, D.Scarlatti
naučit se látku ze zadaných materiálů
2. Zpracovat si formou referátu (tzn. písemně, na PC)
osobnost J.S.Bacha :
a) život + tvorba
- život a tvorbu rozdělit po obdobích:
1. arnstadtsko-výmarské
2. koethenské
3. lipské
- u jednotlivých období vždy znát
1. dataci (od kdy do kdy tam byl),
2. jakou pracovní funkci zastával
3. znaky hudby jednotlivých období + uvést (a znát)několik
stěžejních děl
b) význam – přínos J.S.Bacha + znaky jeho hudby
c) slavní synové (hudebníci – pokračovatelé) J.S.Bacha
Kopie referátu (psaná na PC) bude odevzdána 3. 11. v hodině DEH.
naposlouchat povinné poslechy:
J.S.Bach: Braniborský koncert č. 3 (G dur) a č. 5 (D dur)
Toccata a fuga d moll (BWV 565)
A. Vivaldi : „Čtvero ročních dob“ pro housle a orchestr
4
Eva Hájková
1. A: DEH – úterý 20.10.: - (píše ve stejnou dobu jako 2B)
10.30-11.15 –DH/foyer – písemné opakování:
periodizace hudby,vznik hudby, pravěká hudba, starověká
hudba (Mezopotámie,Egypt, Židovská hudba.)
Samostudium:
Antická hudba – starověké Řecko:
1. charakteristika, znaky,přínos řecké hudby
2. periodizace starověkého Řecka :
předarchaické,archaické,klasické,helénistické období
u každého období datace, charakteristika, osobnosti…
apollónská x dionýská hudba
kitharodie, aulodie x kitharistika, auletika
řecký instrumentář, notace, hudební památky
antické divadlo a jeho průběh,
významní představitelé a jejich díla
naposlouchat povinné poslechy:
Seikilova píseň
1.ročník(A,B): VHN – úterý 20.10.:
9.40-10.25 –DH/foyer – písemné opakování:
notopis,
klíče,
vlastnosti tónu,
enharmonická záměna,
rozlišení diatonického a chromatického ½ a 1 tónu,
partitura a italské značení nástrojů v partituře,
italské názvosloví,
rytmické hodnoty not a pomlk,
prodlužování not,
nepravidelné dělení not (duoly, trioly, kvartoly atd.),
takt, metrum – druhy taktů (jednoduché, složené)
orientace v dur a moll stupnicích do 7 předznamenání
Samostudium: přečíst, vypsat si poznámky
1. Melodické ozdoby a zvl. způsoby hry
Zenkl – ABC hud. nauky, cca 43-49
5
2. Stupnice – rozdělení, druhy, znaky
Kofroň – učebnice Harmonie str.5-16
Zenkl – ABC hud. nauky, cca str. 55-78
3. ročník(A,B): Formy – čtvrtek 22.10.:
8.50 – 9.35 – DH/foyer – písemné opakování :
velké formy, variace (hud. teorie + rozbory probraných skladeb)
Samostudium:
Rondo - Zenkl : ABC hud. forem str. 126-139:
princip, charakteristika, znaky rondové formy
druhy ronda – vysvětlit a popsat rozdíly:
malé x velké rondo,
velké klasické x sonátové r.,
sonátové rondo nižší x vyšší)
možnosti uplatnění ronda – znát konkrétní příklady z hud. lit.
historický vývoj ronda
rozebrat : F. Couperin – Ženci
2.ročník (A,B): Formy
Samostudium:
1. Přečíst si v učebnici látku:
motiv, téma, figura, pasáž a motivickou práci
(Zenkl: ABC Hudeních forem str. 26 – 46)
2. vymyslet vlastní (krátký a jednoduchý) motiv a zkusit si na něm
všechny v učebnici uvedené možnosti motivické práce.
Jednotlivé způsoby motivické práce vždy přehledně nadepsat.
 Úkol bude pečlivě vypracovaný, buď ručně na notovém papíru
formátu A4, nebo v počítačovém notačním programu.
 Úkol bude předveden nebo odevzdán v hodině For 6. 11. 2015
všechna zadaná látka k samostudiu (pokud není součástí písemného
opakování) bude zkoušena od 2.11. 2015
6
Blanka Hejtmánková
CJL
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
pravopis i-y, s-z, mě-mně, bě-pě-vě, u-ú-ů
úvaha
e-mailem
reportáž e-mailem
rozbor tří uměleckých textů – osobní konzultace
Miroslav Tauš
1.roč.
Hudební nástoje – Modr: viola, violoncello
IRS – Kofroň str. 21, 22, 23, 24, 25, 178, 179(stupňovité postupy v dur
v rozsahu od spodního VII. stupně do horního VI. stupně, stupňovité
postupy v dur v celém rozsahu, osminové i delší noty a pomlky v taktech
osminových, půlové i delší noty a pomlky v taktech půlových)
2.roč. denní a KF
IRS – Kofroň str. 72, 73, 74, 186, 187, 188(zmenšený kvintakord,
dominantní septakord a jeho obraty, synkopické útvary, synkopické
útvary a ligatura v taktech osminových a půlových)
Har – Kofroň –str. 42, 43(spojování příbuzných kvintakordů a
nepříbuzných kvintakordů)
3.roč.
IRS – Kofroň str. 120, 121, 192, 193(diatonická modulace,
dvaatřicetinové noty a pomlky v taktech osminových, tečky u
šestnáctinových not a pomlk)
Har – Kofroň str. 70, 71, 72,73(dominantní septakord, jeho rozvody a
obraty)
4.roč.
An – opakování maturitních otázek č.3, 4, 5
Jaromír Páník
Tělesná výchova je vyučována podle rozvrhu – bazén / tělocvična MG
7
Dagmar Spíralová / Luboš Brabec
IKT se vyučuje v náhradních hodinách na Obchodní akademii
1. A+B
2. A+B
3. A+B
4. A+B
úterý 20. října
úterý 20. října
středa 21. října
středa 21. října
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
Tereza Chvojková
Aj
1A
učebnice str. 26/ cvičení Reading 1+2,
učebnice str. 27/ cvičení Vocabulary 1
1B
učebnice str. 20/ práce s textem dle cvičení na str. 20/ cvičení 2
a na str. 21/cvičení 3
2A
učebnice str. 82/ práce s textem dle cvičení Reading 1+2 +3
Ke cvičení 3 napsat min. 30 slov
3B
nová učebnice (Gateway B1+), práce s textem na str. 10/ cvičení 3,
4A+B viz. požadavky paní Holé => vypracování vybraných otázek
3. části ústní maturity)
5. r. opakování slovní zásoby od září, test v prvním listopadovém týdnu.
6. r. Vypracování otázky k absolutoriu "Czech Personalities" =>
 v každé kategorii student v AJ popíše jednu známou českou
osobnost.
 u každé osobnosti/kategorie student napíše min. 40 slov.
 Kategorie: politicians, actors, musicians, writers, scientists, films.
 Termín odevzdání: osobně či zaslat na e-mail v prvním
listopadovém týdnu.
poznámka:
- práce každého ročníku bude zkontrolována na 1. vyučovací hodině
po podzimních prázdninách
- nevypracované cvičení bude hodnoceno nedostatečně (!)
8
Monika Chocholoušková
OBN
1. roč.
2. roč.
4. roč.
Romové, Židé – zpracovat referát na jeden PC list A4
Etapy vývoje osobnosti – období předškolní, pubescence
zpracovat referát na jeden PC list A4
Ústava jako nejvyšší zákon státu – nastudovat téma
pro písemnou práci
Sociologie – vyplnění DÚ (zadaná práce na pololetí)
PED
Osobnost vychovávaného jedince; výchovné prostředky
PSY
Tvorba referátů ze zadané literatury (V. Marek)
DID
Hlasová výchova
Rytmický výcvik
3. roč.
Práce každého ročníku bude zkontrolována na 1. vyučovací hodině po
podzimních prázdninách
Pavel Samiec
SOH, Har, An
samostudium nezadáno, výuka se odehrává prezenčně
účast nutná !!!
Tereza Soukupová
italština
samostudium nezadáno, výuka se odehrává prezenčně
účast nutná !!!
Eva Kahounová
němčina
samostudium nezadáno, výuka se odehrává prezenčně
možnost dopsání chybějících testů
účast nutná !!!
dějepis
možnost dopsání chybějícího testu
možnost přípravy prezentace ve dvojicích k aktuál. tématu
9

Podobné dokumenty

Hudební výchova

Hudební výchova čeští skladatelé – Vodňanský, Kryštof Harant, Adam Michna, B. M. Černohorský; • dále pak např. Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, Verdi, Bizet, Čajkov...

Více

Plán pro samostudium v době od 5. 12. do 18. 12. 2014 L. Bočanová

Plán pro samostudium v době od 5. 12. do 18. 12. 2014 L. Bočanová 1) studenti zjistí údaje (doba vzniku, charakter, tónový rozsah…) ke 4 významným českým duchovním písním, které si též poslechnou (pozor, vždy jen jednohlasou verzi): Hospodine, pomiluj ny http://w...

Více

O vos omnes - Collegium 419

O vos omnes - Collegium 419 zhudebnil prostě a cudně, s důrazem na jemně klenuté melodie. Jako ve většině Palestrinova díla jsou emotivní místa textu skryta uvnitř hudby, autor považuje otevřenou dramatičnost za nedostatečně ...

Více

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006 Zpráva nezávislého auditora Pro správní radu Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Více

7.5.2012

7.5.2012 všechny jejich různé konstrukce mají obecný základ jak v rejstříku společenských a humanitních věd, z nichž čerpají svou metodologii, tak v typologii teritorií (regionů) jako součástí (časo)prostor...

Více

Cvičení č. 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Cvičení č. 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství • Prezentace k výkladu na cvičení • Pomocné tabulky a grafy Doporučená literatura: DOSTÁL, T. - VÁŠKA, J. - VRÁNA, K. - KLIK, A., 1996: Vodní eroze. Praha. HOLÝ, M., 1994: Eroze a životní prostředí...

Více

Okresní úřad Mladá Boleslav -referát životního prostředí

Okresní úřad Mladá Boleslav -referát životního prostředí VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdější...

Více

Tady je - Gymnastika Chodov

Tady je - Gymnastika Chodov Program pro celou rodinu. Přijďte třeba už v 10:00 na kterékoliv stanoviště. Trasu si zvolte podle chuti. Každé stanoviště může být Vaše první i poslední. Všude soutěžte o drobné ceny a sbírejte ra...

Více