Rozhovor Rozhledů PhDr. Marek Semerád, starosta

Komentáře

Transkript

Rozhovor Rozhledů PhDr. Marek Semerád, starosta
Městys
Ce r h e n i c e
—
čtvrtletník
duben
2010
Rozhovor
Rozhledů
Výstavba přípojky Cerhenic na silnici I/12
PhDr. Marek
Semerád,
starosta
městyse:
Povedlo se vám vloni ve
vaší obci splnit vše, co jste
si předsevzal? Co se vám
naopak nepovedlo realizovat?
Myslím, že se nám podařilo vše, co jsme
si předsevzali. Některé velké projekty
jsou ještě před dokončením. Vloni jsme
zrekonstruovali školní jídelnu a začali
jsme s výstavbou stacionáře pro seni­
ory. Na letošek jsme se důkladně při­
pravili po stránce projektů. Získali
jsme stavební povolení na vodovod
i na rekonstrukci komunikací po něm,
zvláště těch poblíž bývalé skládky.
Podařilo se nám vymoci zvýšení kapa­
city školní jídelny. Uspokojíme tak
v tuto chvíli všechny zájemce o obědy
z Cerhenic. Aktivně sháním peníze
a sponzory na financování cerhenic­
kého fotbalu. Vloni se mi podařilo na
sponzorských příspěvcích od drobných
dárců získat 150 tisíc korun. Myslím, že
letos budeme ve financování fotbalu
ještě úspěšnější. Abychom pro finan­
cování sportu, a především fotbalu
v Cerhenicích, získali skutečně stabilní
zdroj, rozhodl se městys, který si fot­
balové kabiny pronajal od TJ Sokol,
že zde zřídí bufet.
Mohu říci, že se nám v obci dařilo.
Nepodařilo se nám naopak přimět maji­
tele cerhenického cukrovaru k tomu,
aby objekt prodal. Podle posledních
informací jednání stále probíhají.
Je několik zájemců, kteří nabízejí dob­
rou cenu a měli by v plánu vybudovat
na místě cukrovaru fotovoltaickou
elektrárnu. Snažíme se maximálně při­
spět k tomu, aby došlo k dohodě, nic­
méně cukrovar není majetkem obce,
takže naše snahy jsou omezené. Bývalý
cukerní sklad letos v zimě nevydržel
nápor sněhu, takže byl v únoru díky
nátlaku obce vydán demoliční výměr
na tuto část cukrovaru. Obec nechce,
aby objekt cukrovaru obtěžoval nebo
dokonce ohrožoval obyvatele Cerhe­
nic. Demoliční výměr stanovil termín
do konce června.
Asi se shodneme, že největší
radost lidem v Cerhenicích
udělalo nově postavené napojení na silnici Kolín―Praha.
Je to tak? Jak se na tuto
stavbu povedlo získat peníze?
Na této stavbě jsem usilovně praco­
val celých sedm let. Ze začátku nám
pomohl dnes již zesnulý poslanec
František Vnouček, o vybudování pří­
pojky jsme jednali s minulým vede­
ním kraje, probíhalo projektování, zís­
kávání stavebního povolení a výkup
pozemků. Nicméně až za současného
vedení kraje díky přispění hejtmana
Davida Ratha a díky osobní intervenci
předsedy sociální demokracie Jiřího
Paroubka se nám podařilo přimět
kraj k tomu, aby Cerhenice konečně
napojil na hlavní silniční tah a nedů­
stojné odstřižení Cerhenic od silnice
Praha–Kolín se přerušilo. Obyvatelé
nejenže budou mít přímé napojení na
hlavní tah, ale ještě bude odkloněna
nákladní doprava, která směřovala od
Velimi k provozovně KG Servisu a KOV.
Cerhenicím se dopravně uleví, ačkoli si
někdo může myslet opak.
Rekultivaci skládky jsme dokončili
v loňském roce, celá byla zafinanco­
vána z evropských peněz. Skládka
neobyčejně hyzdila jinak velmi hezké
území mezi Cerhenicemi a Cerhýnkami,
kde jsme před třemi lety vybudovali
nový chodník, a tvořila ošklivou kulisu
také pro okolí školy. Rekonstrukce byla
naším dlouhodobým projektem, dva
roky na ní bylo vydané stavení povo­
lení, na záměru jsme pracovali od roku
2003. Dnes je bývalá skládka čerstvě
zalesněná, a jakmile se nové stromky
ujmou (aby nehrozilo jejich zašlapání),
přistoupíme k některé z několika
zvažovaných variant využití tohoto
prostoru. Zatím to vypadá, že zde
vznikne oddechové území s lavičkami,
dětským hřištěm a malým pódiem,
zkrátka místo, kde by se lidé mohli
setkávat při příjemných příležitostech.
Povedlo se rovněž rekonstruovat školní jídelnu. Proč na
rekonstrukci muselo dojít?
Po stavební stránce byla školní jídelna
20 let stará, její vybavení ještě o deset
let starší. Hygiena hrozila, že nám bez
rekonstrukce jídelnu zavře, což by pro
nás byla pochopitelně pohroma. Poté,
co dosud nemáme dostatečný počet
žáků základní školy, získali bychom další
mínus u ministerstva školství a mohlo
by hrozit až uzavření školy. K žádnému
takovémuto katastrofickému scénáři
ale nedošlo, usilovně jsme se snažili
získat peníze na rekonstrukci jídelny.
Podařilo se to a mohu konstatovat, že
jídelna byla kvalitně zrekonstruovaná
a její kapacita navýšená. Myslím, že je
to velký úspěch.
Nedávno začala výstavba
stacionáře pro seniory nad
budovou zdravotního střediska a mateřské školy.
Co je důvodem pro stavbu?
V Cerhenicích myslíme nejen na
potřeby mladých, ale i starších občanů.
Všichni bychom si měli uvědomit, že
i my budeme jednou staří a budeme
rádi, když se o nás, když ne naše
vlastní děti, tak především společnost
postará, abychom žili v důstojných
podmínkách. Stacionář je součástí
komplexní péče o starší spoluobčany,
kterou v naší obci poskytujeme. Letos
už se nám podařilo získat na dotacích
na pečovatelskou službu 100 tisíc
korun. V sousední Sokolči se otevřel
Senior park. Jednalo se o soukromou
iniciativu a obec s tím neměla na roz­
díl od nás žádné starosti. Nicméně my
se starostí nebojíme a navzdory tomu,
že nám ministerstvo práce a sociál­
ních věcí na stacionář ještě neuvolnilo
všechny peníze, věříme, že se nám ho
podaří dokončit v plánovaném ter­
mínu, tj. v říjnu.
Stavba ale znamená i určité
nepohodlí po vaše občany.
Jaké?
Rád bych se našim občanům omluvil
za fakt, že v důsledku výstavby staci­
onáře, zejména pak výtahu, který ale
v budoucnu bude sloužit i pro klienty
lékařek, došlo k dočasnému uzavření
zdravotního střediska. Jedná se o uza­
vření na dobu nezbytně nutnou. Do té
doby lékařky ordinují jen v Plaňanech
a Chotuticích. Je to z důvodu bez­
pečnosti na stavbě, která je zkrátka
nezbytná. Věřím, že to občané
pochopí, nicméně za dočasné nepo­
hodlí se ještě jednou omlouvám.
S jakými investicemi a do
čeho v rozpočtu počítáte?
Musím říct, že letos máme šanci zís­
kat rekordní objem dotací, především
z krajského úřadu a od Státního fondu
životního prostředí. Největší akcí, se
kterou počítáme, je výstavba vodo­
vodu. Do konce dubna bude jasné, zda
na ni získáme dotaci, a během května
spustíme informační kampaň směrem
k občanům tak, abychom zhruba v září
mohli vodovod začít budovat. Jde co
do náročnosti a finančního zabezpe­
čení o akci rekordně velkou, výstavba
vodovodu bude včetně DPH stát 120
milionů korun. Věřím, že se nám to
podaří. Dále plánujeme kompletně
zrekonstruovat komunikaci (včetně
vybudování parkoviště) v lokalitě od
železniční zastávky k poště. Nyní je
tam povrch z kostek, které nahradí
asfaltový kabát, místo se dočká i nové
dešťové kanalizace. Celkem bude akce
stát pět milionů korun, pokoušíme se
na ni získat dotaci od kraje. Pracovat
by se mělo během léta. Další akcí je
vybudování kanalizace v Cerhýnkách.
Během tří let by měla být odkanalizo­
vaná celá vesnice. První etapa v hod­
notě cca tři miliony korun se rozeběhne
letos. V neposlední řadě také chystáme
kompletní rekonstrukci fotbalového
hřiště.
I když většinou starostové
obcí neradi mluví o tom, díky
komu a v jaké výši získali
peníze ze státního rozpočtu
na rozvoj obce, nemohu se
nezeptat na stejnou věc vás?
Peníze jsme získali nejen ze státního
rozpočtu, ale také z krajského roz­
počtu či od Státního fondu rozvoje
bydlení a Státního fondu životního
prostředí. Je to především díky týmu
mých spolupracovníků a celkovému
nasazení, které, myslím si, že na úřadu
městyse máme díky tomu, že táhneme
za jeden provaz, nepolitikaříme a jde
nám o Cerhenice, nikoli o politiku.
Nicméně musím naprosto popravdě
prohlásit, že je to i díky mému velmi
dobrému zázemí v mé politické straně
– v České straně sociálně demokratické
– kde u svých kolegů, jak krajských
zastupitelů, tak poslanců a senátorů
a pevně věřím, že po květnových vol­
bách i ve vládě, nacházím pro své pro­
jekty pochopení a toto pochopení je
pro Cerhenice velice přínosné. Obecně
si myslím, že starosta, který není čle­
nem žádné politické strany, nesežene
pro svou obec tolik peněz jako sta­
rosta, který členem je. Chtěl bych tímto
vyzvat mé kolegy, nezávislé starosty,
aby nelenili a také vstoupili do České
strany sociálně demokratické, protože
objektivně své obci pomohou.
Letos by měla vyjít knížka
o cerhenické rodačce
a člence činohry Národního
divadla Blance Waleské.
Proč, kdo bude jejím autorem
a co se z ní čtenáři dovědí?
Na knížku se pokusíme získat dotaci
od krajského úřadu. Rád bych pozna­
menal, že jsme daleko skromnější než
třeba ve Velkém Oseku, kde nechtějí
jenom knížku, ale celou multifunkční
halu za miliardu. Tedy pokud někdo
říká, že Cerhenice jsou velikášské,
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana 2 | 3)
Stejně důležitou byla i rekultivace skládky. Proč byla tak
důležitá, k čemu nové území
slouží a stejně jako v předešlém případě se nemohu
nezeptat, jak se povedlo
získat finanční prostředky
na akci.
Výstavba stacionáře pro seniory
není tomu tak. Naše knížka o Blance
Waleské bude vydána ke stému výročí
jejího narození, které si připomeneme
v květnu. Blanka Waleská je náš nejvý­
znamnější rodák, původním jménem
Vedlichová, v Cerhenicích žila do svých
zhruba patnácti let. Poté se odstě­
hovala do Prahy, kde udělala kariéru
v Národním divadle, nicméně ke své
rodné obci se vždycky hlásila. Knížku
už má v podstatě hotovou (také náš
rodák) Břetislav Ditrych, který napsal
již několik knih o aviaticích či také o his­
torii Cerhenic. Na publikaci spolupra­
cuje i potomek Blanky Waleské, práv­
ník z Prahy Josef Vedlich. Pokřtíme ji
28. září za účasti osobností kulturního
života. Účast přislíbili Luděk Munzar,
Ljuba Skořepová a Jana Hlaváčková.
Na Cerhenickém večeru by
měl vystoupit Karel Gott?
Je to pravda?
dež 15. května přesunou od počítačů
na fotbalové hřiště. Závod jsme pojme­
novali Fit Cup Cerhenice, pořádá jej
městys ve spolupráci s TJ Sokol a hasiči
a poběží se ve třech kategoriích. První,
která bude obnášet tisíc metrů, je pro
mládež a rekreační běžce. Druhá bude
dlouhá pět tisíc metrů a je určena pro
ženy, třetí, mužská se poběží na deset
tisíc metrů. Vítěz získá odměnu pět
tisíc korun. Na všechny účastníky čeká
občerstvení a doufám, že hlavně pří­
jemné odpoledne a sportovní zpest­
ření a že se z našeho Fit Cupu stane tra­
dice podobně jako u kolegů v Pečkách
Pečecká desítka.
Jak zvládáte práci učitele
na základní škole?
Učím dvě hodiny týdně, a to proto,
abych osobně podpořil národní cítění
Čechů. Při svých zahraničních cestách
jsem si nemohl nevšimnout, že Češi na
Místo plánovaného Karla Gotta vy­
stoupí skupina Olympic, neboť Mistr
odjíždí na turné do Spojených států.
Osobně nechápu, že mohl dát před­
nost Spojeným státům před Cerheni­
cemi, ale každý není patriot a každý
má právo volby.
Slyšel jsem, že v Cerhenicích
chystáte první ročník závodů
v běhu. Můžete nám k němu
říct více?
Impulsem k uspořádání prvního roč­
níku závodu v běhu byla moje snaha,
abych jako učitel na základní škole
podpořil i rozvoj tělesné výchovy
svých žáků, proto máme i mládežnic­
kou kategorii. Mládež dnes sport dost
zanedbává. Věřím tedy, že se naše mlá­
Výlet do Prahy
rozdíl od jiných národů národní cítění
nemají příliš silně vyvinuté a ve vztahu
k jiným národům, především vůči Něm­
cům, podléháme tak trochu své snaze
zalíbit se za každou cenu. Myslím, že
národní cítění se musí formovat už
v mladých lidech. Proto učím dějepis,
což je moje odbornost. Abych národní
cítění podpořil, pořádáme se žáky
deváté třídy výlety. Na jaře budou tři.
Při prvním jsme se vypravili na Pražský
hrad, podívali jsme se k Národnímu
divadlu a Národnímu muzeu. Dále to
bude výlet do Lán, kde uctíme památku
T. G. Masaryka, jehož 160. výročí naro­
zení si letos připomínáme, projdeme si
pamětní síň Alice Masarykové, muzeum
T. G. Masaryka, před nímž je nová socha,
zámecký park a lánskou oboru. Do tře­
tice (počítám, že s celým druhým stup­
něm základní školy) se vydáme na horu
Říp. To je místo, kde by měl stanout
každý Čech.
Oprava
komunikací
Rekonstrukce místních komunikací
(ulice Za Dráhou a 9. května) proběhla
koncem března. Nový povrch se bude
vytvářet až po výstavbě vodovodu,
která začne letos. Občané Cerhenic
se tedy mohou dočkat nových komu­
nikací v roce 2012, v současné době
městys vytváří projektovou dokumen­
taci (projektant – ing. Pažout z Čes­
kého Brodu). Na rekonstrukci chce
městys čerpat peníze z evropských
fondů. Oprava komunikací Zahradní
a Na Vinici proběhne v červnu.
Upozornění
občanům
Volby do poslanecké sněmovny se
v Cerhenicích uskuteční ve dvou
volebních obvodech. První bude v síni
Blanky Waleské, druhý v klubovně
v Cerhýnkách. Termín voleb: pátek
28. května od 14 do 22 hodin, sobota
29. května od 8 do 14 hodin.
Silnice
dostávají
nové značení
Spor
o demolici
Městys Cerhenice vyhrál u Okresního
soudu v Kolíně spor s dědici po paní
Bohumile Daduové, týkající se vymá­
hání částky 166 tisíc korun za demolici
chátrající stavby bývalého čp. 84. v ulici
U Staré školy. Nyní se čeká, zda se dědici
proti rozhodnutí soudu odvolají.
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana 4 | 5)
V Cerhenicích v současné době pro­
bíhá výměna starých dopravních zna­
ček u místních komunikací za nové.
Úřad městyse získal značky darem
od krajského úřadu.
Všem občanům
Cerhenic, Cerhýnek
a Radimku
Vážení spoluobčané, v poslední době se na úřad městyse nebo přímo na mě
osobně obrací řada z Vás s různými dotazy či s žádostmi o pomoc. Mnoho dotazů
je závažných, svědčících mimo jiné o tom, že žijeme skutečně ve složité době.
Týkají se například možností obrany při hrozbě ztráty zaměstnání, ochrany sou­
kromého majetku, dědictví a tak podobně. Z tohoto důvodu se Úřad městyse
Cerhenice rozhodl poskytnout všem občanům Cerhenic, Cerhýnek a Radimku
možnost konzultovat jakékoliv vaše soukromé problémy s právním zástupcem
městyse Mgr. Karlem Jandou, a to zcela zdarma.
Učinit tak můžete buď osobně každou první středu v měsíci od 17 do 19 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městyse Cerhenice nebo prostřednictvím emailové
pošty zasláním dotazu na adresu [email protected], ze které Vám náš
renomovaný právní zástupce do 7 dní odpoví.
Jistě nemusím zdůrazňovat, že tato služba je přísně diskrétní a pan Mgr. Karel
Janda je i v tomto případě pochopitelně vázán mlčenlivostí, takže nemusíte mít
obavy, že by kdokoliv z pracovníků úřadu městyse nějakým způsobem mohl
zjistit obsah vašich dotazů. Tuto službu jsem se rozhodl zřídit proto, že mi záleží
na tom, abyste při svém rozhodování měli včas správné a relevantní informace.
Domnívám se také, že umožnění podobných konzultací je i jednou z forem napl­
ňování mé funkce starosty městyse i samotného poslání úřadu městyse.
Přesto Vám závěrem přeji, abyste daný servis potřebovali co nejméně. Zároveň
věřím, že pokud se ho rozhodnete použít, tak s ním budete spokojeni.
S přáním hezkého jara
Váš starosta PhDr. Marek Semerád
Termíny konání právní poradny na Úřadu městyse Cerhenice
v roce 2010 – vždy od 17 do 19 hodin v těchto dnech:
7. dubna, 5. května, 2. června, 7. července,
4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince
Opatření
starosty proti
kriminalitě
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech bohužel stoupl
v našem městysi výskyt drobné kri­
minality. Došlo ke krádežím, a to jak
v garážích, tak i v rodinných domech
našich spoluobčanů. Podle dostup­
ných informací nejsou podobné krá­
deže v řadě případů náhodné, ale
vše nasvědčuje tomu, že pachatel jde
tak říkajíc najisto. Prosím Vás tedy,
Městys pečuje
o starší
spoluobčany
Denní stacionář pro čtyři desítky seni­
orů vyrůstá jako nástavba a přístavba
budovy úřadu městyse. Jeho vybu­
dováním vznikne v této lokalitě kom­
paktní celek, v němž občané najdou jak
svůj úřad, tak také zdravotní středisko,
školu, školku a dům s chráněným byd­
lením. Dalším zlepšením života seniorů
v Cerhenicích je záměr vedení městyse
vybudovat nad síní Blanky Waleské
pět malometrážních bytů pro seniory.
Na jejich výstavbu žádá radnice o dotaci.
Takto bude vypadat 13 nových bytů
nad síní Blanky Waleské >>
Takto bude vypadat stacionář
pro seniory >>
věnujte ve vlastním zájmu ochraně svého majetku maximální pozornost. Dále
si Vás dovoluji požádat, abyste v případě, že zpozorujete ve Vašem okolí jaký­
koliv neobvyklý pohyb, upozornili buď Policii ČR nebo mě jako starostu obce
na mém krizovém telefonním čísle 605 283 808. Jenom tehdy, nebudeme-li
svoje okolí pozorovat lhostejně, můžeme mnoha incidentům předejít. Záro­
veň si Vás dovoluji ubezpečit, že vedení městyse koná ve spolupráci jak
s okresním, tak i obvodním oddělením Policie ČR v Kolíně a v Pečkách všechny
možné kroky k tomu, aby Váš soukromý majetek byl co nejefektivněji ochrá­
něn. V případě další eskalace tohoto problému bude zastupitelstvo městyse
zvažovat najmutí soukromé agentury k posílení bezpečnosti v našem městysi.
Budu vděčen za jakékoliv podněty k posílení ochrany Vašeho majetku v Cerheni­
cích, Cerhýnkách i Radimku.
Váš starosta PhDr. Marek Semerád
Noví občánci
Cerhenic
) Řady obyvatel Cerhenic rozšířil první kluk do rodiny
Markéty Kutišové a Miroslava Zelenky. Malý Miroslav při
narození v kolínské porodnici vážil 3 790 gramů a měřil
51 centimetr.
) Syn Adam se 10. února narodil rodičům
Pavlíně a Petrovi Zvoníkovým. Vážil 3 400 gramů
a měřil 50 centi­metrů.
) Daniela a Peter Gvizdovi se těší z narození syna
Tadeáše, který přišel na svět 15. února s mírami 3 000
gramů a 49 centimetrů jako čtvrtý kluk do rodiny, a to
k pětiletému bráškovi Alexovi, devítiletému Danielovi
a desetiletému Jakubovi.
) 13. února se Kláře a Miroslavu Hasalovým narodil syn Jan.
Vážil 4 150 gramů a měřil 52 centimetrů. Doma na něj už
čekala čtyřletá sestřička Zuzanka.
) Anička Rzavská se mamince Lucii a tatínkovi Josefovi
narodila 23. ledna s mírami 49 centimetrů a 3 220 gramů.
) Rodičům Evě a Tomášovi Břížďalovým udělala 17. března
radost dcerka Adélka. Měřila 49 centimetrů a vážila 3 150
gramů. Doma už na ni čekala tříapůlletá sestřička Terezka.
Dobrá zpráva:
přibývá nás
O více než devět procent vzrostl za posledních devět let
počet obyvatel Cerhenic. Zásluhu na tom má perspek­
tivní bytová politika, jež během dvou posledních voleb­
ních období přivedla do Cerhenic mimo jiné řadu nových
mladých rodin. K 1. 3. 2001 žilo v Cerhenicích, Cerhýnkách
a Radimku 1493 trvale bydlících obyvatel, k 31. 12. 2009 jich
bylo už 1599.
Prodej bytů, jež vzniknou v cerhenických viladomech v loka­
litě Za Štěpnicí, byl zahájen. Jedná se o 85 bytů o velikosti
1 + kk až 4 + kk (24–133 m2). Lokalita může nabídnout byd­
lení ve třípodlažních viladomech s nadčasovou architektu­
rou, luxusní materiály ve standardu: obklady, dlažby italské
firmy Marazzi, zařizovací předměty německého výrobce
Villeroy&Boch, ale třeba i možnost sportovního vyžití v okolí,
kompletní občanskou vybavenost či výbornou dopravní
dostupnost či možnost klientských změn v průběhu stavby
společností Design Altor s. r. o. Nechybí kompletní ser­
vis při zajištění hypotečního úvěru a znalecký posudek
na byt zdarma. Podrobnosti ke všem bytům naleznete
na www.viladomycerhenice.cz, kde si můžete stáhnout
i rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí.
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana 6 | 7)
Viladomy
Cerhenice
První vítání občánků
v roce 2010
Výrazný nárůst počtu narozených dětí v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku pokra­
čuje i v letošním roce. V sobotu 10. dubna jsme přivítali 10 nových občánků. Naši malí
občánci dostali od Městysu Cerhenice na památku tohoto slavnostního dne zlaté
přívěsky, jejich maminky kytičku a vše bylo zapsáno do kroniky, která se za tímto
účelem vede. Celý slavnostní akt proběhl v síni Blanky Waleské za hojné účasti pří­
buzných vítaných občánků. Úvod patřil recitačnímu pásmu básní, které přenesli žáci
naší školy Monika Vernerová, Kiliána Slovjaková a Klára Málková. Potom následoval
projev 1. zástupce starosty Městysu Cerhenice Mgr. Jana Hraničky, focení občánků
s rodiči, zápis do kroniky a předání dárků a kytiček. Poděkování za organizaci patří
Sboru pro občanské záležitosti, který v našem městysu patří k nejdéle pracujícím
komisím zřízeným zastupitelstvem městyse.
Přivítali jsme tyto nové občánky: Kristýnu Hutníkovou, Adriana Smítku,
Miroslava Zelenku, Jana Hasalu, Kamilu Kunčíkovou, Tadeáše Hvizdy, Adélu
Tůmovou, Šimona Hlavičku, Pavla Mastného a Adélu Caldovou.
Všem novým občánkům přejeme šťastný a spokojený život.
Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty
Novinky ze
Základní školy
a Mateřské školy
Cerhenice
Základní škola žije v očekávání schválení žádosti
o dotaci na dokončení její rekonstrukce, která, jak
pevně věříme, bude letos probíhat.
Protože ale kromě rekonstrukce potřebuje škola
i nové vybavení, a to nikdy není součástí dotace,
pracujeme i na projektech z operačního pro­
gramu EU peníze školám. Tyto dotace sice ještě
čekají na schválení Poslaneckou sněmovnou, ale
my chceme být připraveni a naši učitelé již zpraco­
vávají podklady pro žádost tak, aby škola pokryla
maximální možné prostředky (cca 900 000,– Kč),
které použijeme především na čtenářskou gra­
motnost, individualizaci výuky jazyků, matema­
tickou gramotnost a inovaci a rozvoj výuky pro­
střednictvím ICT.
Peníze z EU jsou připraveny, a i když zatím dochází
k průtahům, je jisté, že pokud vláda dodrží slovo
a ponechá zpracování projektu na samotných školách a nevrátí se
opět k předchozímu lobistickému modelu, kdy žádosti mohly fak­
ticky podat pouze vybrané firmy, školy jasně prokáží, že učitelé jsou
bez problémů schopni tyto projekty zpracovat. Naše škola v tom
nezůstane pozadu a budeme připraveni.
Mateřská škola je naplněna na plnou kapacitu 40 dětí podobně jako
ostatní mateřské školy v našem regionu. Vedení školy spolu s vede­
ním městysu pracuje na tom, aby se kapacita mateřské školy přimě­
řeně zvýšila.
K tomu bude sloužit rekonstrukce bytu bývalého školníka, který bude
uvolněn k 30. 4. 2010. Ihned poté bude zpracována projektová doku­
mentace a budou zahájeny práce. Výsledkem by mělo být navýšení
kapacity o cca 10–15 dětí, což by mělo pokrýt poptávku. Pokud by
v budoucnosti došlo ke snížení počtu dětí v mateřské škole, budou
nové prostory využívány pro rozšíření provozu školní družiny.
Školní jídelna tři měsíce po rekonstrukci dosáhla zvýšení kapacity
počtu vařených jídel v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR,
a ta byla zvýšena z 200 obědů na 300 obědů, což odpovídá novým
možnostem daným rozsáhlou rekonstrukcí.
Obracím se touto cestou na naše spoluobčany, kteří mají zájem
o stravování v naší školní jídelně, aby se pokud možno co nejrych­
leji přihlásili. Zbývající volná kapacita bude totiž nabídnuta firmám
v našem regionu tak, aby se co nejvíce zlepšila ekonomická rentabi­
lita provozu školní jídelny.
Mgr. Jan Hranička, ředitel školy
Bitva u Kolína
se letos rozhoří
i v Cerhenicích
Program vyhlášené vzpomínkové akce při příležitosti
výročí Bitvy u Kolína se letos rozšíří i do Cerhenic.
16. května se mohou obyvatelé Cerhenic těšit na ukázku
srážky předvojů, ale také na verbování. Před síní Blanky
Waleské vyroste verbovací stan, kde se bude moci kdokoli
ze zájemců nechat za glejt a žold naverbovat. Poté si
budou novopečení vojáci moci vystřelit z dlouhé flinty
(pokud se jim ji podaří nabít), ale také se budou učit po­
chodovat či několik pořádkových cviků.
V podmínkách výběrového řízení na výstavbu kanalizace
v Cerhýnkách, jež byly ze strany úřadu městyse nastaveny
přísně, se podařilo uspět firmě Výstavba sítí Kolín. Dala nej­
nižší cenu a nejlepší nabídku. Možná proto, že zná místní
podmínky, manželka předsedy představenstva odtud
pochází. „Práce by měly začít v letních měsících, květen
až červen,“ předeslal předseda představenstva Zbyněk
Hauser. „Na konci Cerhenic poblíž školy je poslední šachta,
z níž se potáhne relativně úzká trubka do Cerhýnek, kde se
vybuduje výtlačná šachta. Ta bude sbírat veškeré odpadní
vody z Cerhýnek a z ní se výtlakem dopraví do stávající
kanalizace v Cerhenicích,“ popsal princip Zbyněk Hau­
ser s tím, že toto je první etapa, tedy příprava na druhou
etapu, jež by se měla spustit v příštím roce.
O výstavbě kanalizace a vodovodu besedovali s Cerhýn­
kách starosta městyse Marek Semerád, předseda před­
stavenstva Výstavby sítí Kolín Zbyněk Hauser a náměstek
hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství
Burza
Všeobecná burza pořádaná na letišti Přešťovice je
přemístěna na letiště Tchořovice. Zpevněná plo­
cha o rozloze 30 000 čtverečních metrů se nachází
cca 85 km jižně od Prahy. Termíny v roce 2010:
1. května, 29. května, 26. června,
24. července, 28. srpna a 30. října.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit,
co ještě nemáte. Zváni jsou též numismatici, filate­
listé, sběratelé od­znaků, pohlednic a další. Pro sbě­
ratele bude připravena krytá sekce. Občerstvení
a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé. Více
na www.burzatchorovice.cz, tel: 602 132 23
Miloš Petera. „S občany se diskutovalo dobře. Kam přijdete
a jedná se o vodu, je ze strany lidí zájem,“ shrnul Miloš Petera.
„Obyvatele tato problematika zajímá. Voda je nejdůležitější
z komodit. Při většině průzkumů se zjistí, že lidé o vodovod
nestojí, a když pak voda není, je z ní najednou priorita číslo
jedna. Jsem rád, že se Cerhenice pro vodovod a kanalizaci
v Cerhýnkách rozhodly. Městys této velikosti bez vodovodu
do budoucna prakticky ani není možný,“ dodal. Podle jeho
slov jsou střední Čechy co do vodohospodářské infrastruk­
tury nejvíc zanedbané. „Proto ministerstvo zemědělství dává
do středočeské vodohospodářské infrastruktury více peněz
než do jiných krajů a doufám, že tento trend bude pokračo­
vat i v letošním a příštím roce,“ řekl. Na besedě vystupoval
také coby předseda představenstva VAKu Nymburk, který
bude kanalizaci a vodovod provozovat. „Společnost je úzce
specializovaná, provozuje tyto služby na celém Nymbursku,
zasahuje i na Kolínsko, Prahu-východ a Mladoboleslavsko.
Připojují se další a další vesnice,“ popsal. „Pro občany vyjde
voda daleko levněji, než kdyby tuto infrastrukturu provozo­
val VODOS. U nás je jednotná cena v rámci celé akciové spo­
lečnosti. Stejná cena bude v Cerhenicích, jako je v Nymburce
či Poděbradech, ačkoli čím menší obec, tím náklady stoupají.
Tyto výkyvy ale eliminujeme a dokážeme cenu udržet. Letos
jsme například vůbec nezdražovali,“ řekl.
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana 8 | 9)
Kanalizaci v Cerhýnkách bude stavět
Výstavba sítí Kolín
Občerstvení na
fotbalovém hřišti
Městys Cerhenice uzavřel se Sokolem Cerhenice nájemní
smlouvu na prostory fotbalového hřiště. Tato smlouva je
logickým vyústění dlouhodobého stavu, kdy je městys
Cerhenice hlavním zdrojem prostředků pro zajištění
provozu fotbalového oddílu (údržba, dotace atd.)
Součástí pronájmu fotbalového hřiště bylo také
zlegalizování provozu občerstvení v kabinách, které je
využíváno především v době tréninků a utkání obou
našich mužstev.
Byl jsem panem starostou pověřen zajištěním úředních
dokladů a uvedením občerstvení do provozu. Hlavní
podmínkou legalizace provozu tohoto občerstvení byly
stavební a technické úpravy tak, aby byly splněny všechny
stavební a především hygienické požadavky.
Vše jsme prováděli vlastními silami, za minimálních
finančních nákladů. Na všech pracích se kromě pracovníků
údržby městysu podílel také Petr Škopek, který má provoz
na starost jako zaměstnanec městysu. Všechny práce
koordinoval a také se spolupodílel na jejich provádění
Václav Hanuš. Zkušební provoz byl zahájen 27. března
a zatím se osvědčil. Součástí nového vybavení je
i ozhlasová ústředna, která umožňuje komentování utkání
i reprodukci hudby.
Těmito všemi kroky se naše fotbalové hřiště přiblížilo
standardu běžnému v okolních obcích. Výtěžek z provozu
občerstvení bude po pokrytí nákladů zcela použit pro
rozvoj oddílu kopané, v první řadě pro žákovské družstvo.
Zveme všechny naše spoluobčany, aby přišli povzbudit naše
hráče a při té příležitosti využili služeb nového občerstvení.
PhDr. Marek Semerád, starosta městyse
Mgr. Jan Hranička, 1. zástupce starosty
Senior handicap
v Lysé nad Labem
Dne 2. 4. nám zajistila vedoucí chráněného bydlení paní
Ryzáková návštěvu výstavy Senior handicap – aktivní život
– šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, kde jsme
mohli obdivovat výtvory a hlavně nápady, co vše lidské ruce
mohou vytvořit. Na této výstavě jsem také vystavovala několik
výrobků, které jsem během roku vytvořila. Děkujeme také
panu starostovi za zapůjčení Tranzitu, čímž se nás této výstavy
mohlo zúčastnit 9 obyvatel našeho domu s chráněným
Miluše Žižková
bydlením.
Silnice Za Dráhou
bude hotová
do konce května
„Každá věc, která se dělá pro lidi, je dobře,“ říká ing. Milan Točík, prokurista
Polabské stavební CZ, s. r. o., která v Cerhenicích opravovala školu, školní
jídelnu a nyní pracuje na silnici Za Dráhou. „Na tuto akci je prodloužený ter­
mín dokončení do konce května,“ doplnil ke komunikaci, jejíž výstavba vyjde
zhruba na 4,5 milionu korun. Polabská stavební toho času zaměstnává dese­
tičlennou partu místních lidí, šest přímo z Cerhenic, čtyři z nejbližšího okolí.
Všichni tak získali pracovní příležitost na několik měsíců. „Základ všeho je, že
firma musí komunikovat s investorem a naopak. Když je tento vztah seriózní,
vždycky se obě strany dohodnou a vše se řeší mnohem lépe. Starosta má
takříkajíc tah na bránu. Jsou obce, kde peníze z dotací prostě neseženou,
to je pro obyvatele horší. Navíc tady v Cerhenicích jsou to všechno užitečné
investice, investice, které slouží lidem,“ shrnul Milan Točík působení Polab­
ské stavební v Cerhenicích.
Starosta městyse PhDr. Marek Semerád a prokurista
Polabské stavební CZ ing. Milan Točík při kontrolním
dnu na silnici Za Dráhou
Nedělní odpoledne
patřilo dětem
U kamarádků hasičů v Klučově se konala zimní halová soutěž pro
dětské kolektivy SDH na okresu Kolín. Náplní dne bylo kolečko
různých soutěží zaměřených jak na fyzickou zátěž, tak i na pře­
mýšlení. Hasičátka neztratila hlavu a bojovala ze všech sil, tento­
kráte soutěžil každý sám za sebe v těchto kategoriích >
Mladší dívky:
Baruška Kudryová, Míša Neradová, Pavlínka Pospíšilová
Mladší chlapci: Míša Mastný
Starší dívky:
Verča Kuklíková, Barča Douchová, Terka Douchová
Starší chlapci: Líba Nerad,
Pavlík Zápotocký, Kuba Plachý
Úsilí se vyplatilo, domů jsme si přivezli krásné ceny. V katego­
rii mladších dívek se na 1. místě umístila Pavlínka Pospíšilová
a 2. místo obsadila Míša Neradová. V kategorii starších dívek
slavily sestry, pro 2. místo si došla Terezka Douchová a 3. místo
patřilo Barče Douchové.
Fotbal
rozpis „A“ – jaro 2010
18. kolo Cerhenice A – Kouřim B SO 17. 4. 17:00
19. kolo Jevany A – Cerhenice A SO 24. 4. 17:00
20. kolo Cerhenice A – Liblice A SO 1. 5. 17:00
21. kolo D. Pole – Cerhenice A SO 8. 5. 17:00
22. kolo Cerhenice A – Kozojedy SO 15. 5. 17:00
14. kolo Dobřichov A – Cerhenice A SO 22. 5. 17:00
23. kolo Radim B – Cerhenice A SO 29. 5. 17:00
24. kolo Cerhenice A – Zásmuky B SO 5. 6. 17:00
26. kolo Libodřice B – Cerhenice A SO 12. 6. 17:00
25. kolo Cerhenice A – Rostoklaty A SO 19. 6. 17:00
Oks. soutěž žáci „A“
11. kolo Cerhenice – Plaňany SO 17. 4. 14:30
12. kolo Kšely – Cerhenice SO 24. 4. 15:00
13. kolo Cerhenice – Liblice SO 1. 5. 14:30
14. kolo Nučice – Cerhenice NE 9. 5. 15:00
15. kolo Cerhenice – D. Chvátliny SO 15. 5. 14:30
16. kolo Tuklaty – Cerhenice SO 22. 5. 15:00
17. kolo = =
18. kolo Cerhenice – Bečváry SO 5. 6. 14:30
10. kolo Tuchoraz – Cerhenice NE 13. 6. 10:15
Rozpis „B“ – jaro 2010
17. kolo Svojšice B – Cerhenice B SO 17. 4. 17:00
18. kolo Cerhenice B – Ratboř B NE 25. 4. 17:00
19. kolo Křečhoř – Cerhenice B SO 1. 5. 17:00
20. kolo Cerhenice B – Bečváry B NE 9. 5. 17:00
21. kolo Ratenice – Cerhenice B NE 16. 5. 17:00 Vr. Lhota
22. kolo Cerhenice B – N. Ves I NE 23. 5. 17:00
23. kolo Cerhenice B – Štítarský SK NE 30. 5. 17:00
24. kolo Lošany – Cerhenice B SO 5. 6. 17:00
25. kolo Cerhenice B – Nebovidy B NE 13. 6. 17:00
26. kolo Kořenice – Cerhenice B NE 20. 6. 17:00
Starší přípravka
17. kolo Cerhenice – Štítarský SK PO 19. 4. 17:00
18. kolo Radim – Cerhenice PO 26. 4. 17:00
19. kolo Cerhenice – Konárovice PO 3. 5. 17:00
20. kolo Č. Brod – Cerhenice PO 10. 5. 17:00
21. kolo Cerhenice- FK Kolín A PO 17. 5. 17:00
22. kolo FŠ V. Osek – Cerhenice PO 24. 5. 17:00
14. kolo J. Lhota – Cerhenice ČT 27. 5. 17:00
23. kolo Cerhenice – Ovčáry PO 31. 5. 17:00
24. kolo Č. Pečky – Cerhenice PO 7. 6. 17:00
26. kolo Cerhenice – Nebovidy ČT 10. 6. 17:00
27. kolo AFK Kolín – Cerhenice PO 14. 6. 17:00
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana 10 | 11)
I. FITCUP CERHENICE
Pořadatel: městys Cerhenice, termín: sobota 15. 5. 2010
Start: v 10 hodin na fotbalovém hřišti,
žákovská kategorie v 8’30 hodin
Trať: 10 000 metrů muži, 5 000 metrů ženy
1 000 metrů mládež a rekreační běh
Přihlášky: on-line registrace na našich webových stránkách
www.cerhenice.cz, možno též poštou nebo osobně do 14. 5.
2010, popř. na místě u prezentace (mládež na místě)
Prezentace: od 8 do 9 hodin na fotbalovém hřišti
Startovné: 90 Kč splatné při prezentaci
(předem přihlášení 70 Kč), mládež zdarma
Šatny: v areálu fotbalového hřiště; Kategorie: muži, ženy, mládež
Ceny: Mezi nejlepší budou rozděleny finanční odměny
a věcné ceny. Vítěz obdrží 4 000 Kč, nejrychlejší muž 1 000 Kč
a nejrychlejší žena 1 000 Kč. První tři v absolutním pořadí obdrží
věcné ceny. Každý účastník získá diplom.
Občerstvení: Zajištěno pro závodníky; Popis tratě: přesně
změřená trať má start a cíl Cerhenice fotbalové hřiště
Ustanovení: Závodníci se řídí dle ustanovení LA, závodníci musí
dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní
nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto
závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáz­
namy, záznamy hovorů nebo jiných prostředků při této spor­
tovní události bez časového omezení v souladu se zákonem.
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo
zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou.
Pořadatel si vyhrazuje právo nevyplatit finanční cenu závodní­
kovi, který se nedostaví na vyhlášení výsledků.
Vyhlášení vítězů: K vyhlášení dojde po 13. hodině, následovat
bude občerstvení.
Výsledky: Na internetu budou výsledky na www.cerhenice.cz
Informace: PhDr. Marek Semerád – starosta městyse
Školská 444, 281 02 Cerhenice
tel.: 321 792 423, 605 283 808, [email protected]
Rozpis akcí
Kolektivu MH
Cerhenice na rok
2010
duben
17. 4.
TRUC TRIAL Milovice > > výlet kolektivu MH
24. 4.
Kostelec n. Čer. Lesy > > útoky v požárním sportu
30. 4.
Cerhenice > > Čarodějnický slet
květen
8. 5.
Cerhenice > > 2. soutěž o pohár starosty Městyse
15. 5.Mrač / Poříčany / Cerhenice > > závody TFA / zahájení podlipanské ligy/ pouť
22. 5.
Žíželice > > PLAMEN – dvoudenní závod (stanování)
červen
12. 6.
Vrbčany > > podlipanská liga
18.–20.6. Sokoloč > > Mýtina – stanování
19. 6.
Přehvozdí > > podlipanská liga (odjezd z Mýtiny)
26. 6.
Cerhenice > > otevírání prázdnin
červenec
17. 7.
Rostoklaty > > podlipanská liga
23.–30. 7. Střechov n. S. > > hasičský tábor (stanování)
srpen
8. 8.
TRUCK TRIAL Ujkovice > > výlet kolektivu MH
*?. 8.
Drahobudice > > útoky v požárním sportu
28. 8.
Tuchoraz > > podlipanská liga (noční závody)
29. 8.
Cerhenice > > zavírání léta
září
4. 9.
Bulánka > > podlipanská liga
11. 9.
Tismice > > podlipanská liga
18. 9.
Ratenice > > podlipanská liga
*?. 9.
Horka II > > útoky v požárním sportu
říjen
*?. 10.
Pečky > > podlipanská liga
*?. 10.
Koslelec n. Č. L. > > podlipanská liga – ukončení ligy
*?. 10.Koslelec n. Č. L. > > PLAMEN
závod požární všestrannosti
28. 10.
Cerhenice > > lampionový průvod
*? bude upřesněno
Cvičební hodiny
pro veřejnost
pondělí
16:00—17:00
17:30—18:30
18:30—20:00
všestrannost žákyně
všestrannost žáci
muži + dorostenci
Sokol se
představuje
Sokol není jen otázkou minulosti, ale i přítomností.
Ptáte-li se, co Vám Sokol může nabídnout, tak je to
především aktivní činnost v nejrůznějších oddílech.
Oddíl všestrannosti nabízí cvičení i těm nejmenším
od tří let, jedná se o cvičení maminek s dětmi, které
se naučí drobné pohybové hry s říkadly, používat cvi­
čební náčiní i jiné netradiční pomůcky a užijí spoustu
další zábavy na tématických hodinách. Pro větší holky
a kluky (8 – 13 let) je cvičení zaměřené na rozvoj koor­
dinace, cvičení na nářadí, míčové a jiné společenské
hry. Mimo jiné se účastníme i závodů všestrannosti
Sokolské Župy Tyršovy, které zahrnují gymnastiku
a šplh, plavání, atletiku a také zálesácký závod zdat­
nosti. Samozřejmě necvičíme pouze v tělocvičně,
ale chodíme i do přírody, kde se zabýváme různými
outdoorovými aktivitami. Dále je tu florbal, ve kterém
si najdou oblibu ti, kteří mají rádi kolektivní hry. Nau­
číte se dokonale zvládnout práci s florbalovou holí
a strategické myšlení. Žáci do 13 let hrají bez brankáře
na malé branky, starší žáci a dorost hrají s brankářem.
Pravidelně si jezdíme porovnat síly na přátelské tur­
naje. K našim největším úspěchům patří postup na
turnaj v oblasti Čechy západ České obce sokolské.
V poslední řadě bych ještě jmenoval kategorii dorost
a muži, kde se zabýváme různými formami posilování,
cvičení na nářadí a společenskými hrami, zejména
badmintonem, indiacou a jinými. Všechny kategorie
také nacvičují pohybové skladby a vystupují s nimi
na veřejných vystoupeních, v loňském roce jsme se
zúčastnili v hojném počtu akademie k výročí založení
Župy Tyršovy v hale Spojů v Kolíně. V předchozích
letech jsme reprezentovali TJ Sokol Cerhenice i na
akcích většího charakteru v zahraničí, v čemž hod­
láme pokračovat i nadále.
V letošním roce oslaví naše tělocvičná jednota Sokol
Cerhenice jubilejní výročí 100. let. Nejenže se bude
oslavovat pohybem, veřejnou akademií, jak už je
u sokolů zvykem, ale chceme uspořádat i výstavu
pamětních fotografií a dokumentů. Obracíme se
proto s prosbou na všechny, kteří mají doma po
rodičích nebo prarodičích nějaké historické materi­
ály, které se týkají sokola, o jejich zapůjčení. Veškeré
zapůjčené dokumenty budou ofoceny a bez poško­
zení vráceny. Předem děkujeme.
kontakt: Kovanda Karel,
777 904 744, [email protected]
Chlumská Zuzana (725 520 040)
Kovanda Karel (777 904 744)
Kosař Jan (603 453 561)
středa
16:00 —17:30 rodiče a děti
Nykodymová Z., Bartáková M. (736 405 863), Uxová K. (739 879 151)
čtvrtek
17:30 — 19:00 florbal 19:00 — 20:00 muži + dorostenci
Kovanda Karel (777 904 744)
Kovanda K., Kosař J. (603 453 561)
Maškarní rej
se vydařil
Dětský maškarní karneval se hemžil nejrůznějšími
maskami, které prokázaly úžasnou fantazii nejen
dětí, ale i rodičů. Malí i velcí se výborně bavili
a domů si odnášeli krásné ceny.
ZM Cerhenice konstatuje, že podle § 87 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení
zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je
nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo městyse Cerhe­
nice je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti
7 členů zastupitelstva městyse Cerhenice.
ZM souhlasí s programem zasedání zastupitel­
stva.
ZM souhlasí s usnesením č.j. 12/2009 ze dne
16. 12. 2009
ZM souhlasí se zplnomocněním pana Rudolfa
Kavánka, společník firmy IR STAV k projednání
a zablokování MWh na akci „fotovaltaická elekt­
rárna“ u ČEZ, a. s.
ZM bere na vědomí informace ohledně prodeje
a demolice cukrovaru Cerhenice.
ZM bere na vědomí informaci starosty o finančním
vyrovnání za ukončení nájemní smlouvy na byt
č. p. 444 Cerhenice – man. Zvěřinovi.
ZM nesouhlasí s nabídkou na finanční vyrovnání
za ukončení nájmu na byt v č. p. 444 Cerhenice
předloženou man. Zvěřinovými.
ZM trvá na rozhodnutí zastupitelstva městyse
o předložené nabídce ze dne 18. 11. 2009 za ukon­
čení nájmu na byt č. p. 444 městysem Cerhenice
„finanční nabídka ve výši 30 000,– Kč“ a to s termí­
nem do 31. 3. 2010 man. Zvěřinovým.
ZM schvaluje a zmocňuje starostu podepsat
smlouvu na autorizační vydání knihy o herečce
B. Waleské s autorem p. Ditrychem, Kobylá­
kova 815, Praha 10
ZM souhlasí s vydáním kladného stanoviska na
akci „III 3297 Cerhenice, most ev. č. 3297-3, rekon­
strukce mostu přes okruh VÚŽ a.s. obec a katast­
rální území Cerhenice (okr. Kolín) s podmínkou
– Po dobu rekonstrukce mostu ebeny. Č. 3297-3
vybudovat provizorní přechod pro pěší (kola)
přes železniční trať zkušebního okruhu VÚŽ
a to z důvodu velké frekvence obyvatel a žáků
docházejících do ZŠ Cerhenice ze sousední obce
Sokoleč.
ZM souhlasí a zmocňuje starostu podepsat
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IP 12-6002540/01 – Cerhenice,
Polní, kabelový svod z venk. Vedení pro st. par.
55/9 katastrální území Cerhenice. Smluvní strany
ČEZ Distribuce, a. s., (strana oprávněná) a Městys
Cerhenice (strana povinná)
ZM bere na vědomí možnost vrácení přeplatku na
sociální pojištění za I. Pololetí 2007 a ukládá sta­
rostovi tuto věc konzultovat s právním zástupcem
městyse.
ZM konstatuje, že vyčká na vyjádření nejvyššího
správního soudu.
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR
ČR na výstavbu malometrážních bytů pro seniory
v půdních prostorách objektu č. p. 22 Cerhenice.
ZM schvaluje rozpočtové opatření 05/2009.
ZM bere na vědomí pozvánku na výroční členskou
schůzi SDH Cerhenice – dne 16. 1. 2010.
ZM bere na vědomí besedu s občany z Cerhýnek
– dne 16. 1. 2010: výstavba kanalizace I. etapa.
ZM souhlasí a zmocňuje starostu podepsat
Smlouvu na zřízení věcného břemene č. IV-126002610/1 – Cerhenice, kabelové vedení pro p.č.
1062/2, PK 847/3, 886/3 katastrální území Cerhe­
nice. Smluvní strany ČEZ Distribuce, a. s., (strana
oprávněná) a Městys Cerhenice (strana povinná)
ZM schvaluje odpovědné osoby za zimní údržbu
v městysi Cerhenice, Cerhýnky a Radimku a to
ve složení: V. Hanuš – tel.: 605 246 277,
Mgr. J. Hranička – tel.: 605 246 273.
ZM schvaluje mimořádné odměny pro pracovníky
pracovní čety (pan R. Kulhánek, paní Irena Duš­
ková, paní Jindřiška Junková) ve výši 2 000,– Kč
za provedení úklidu sněhové kalamity.
ZM bere na vědomí havarijní stav střešní krytiny
na objektu č. p. 132 Cerhenice.
ZM souhlasí s podáním žádosti na odbor školství
Krajského úřadu Střed. kraje na zvýšení kapacity
obědů v ŠJ z 200 na 300.
ZM Cerhenice schvaluje a zmocňuje starostu pode­
psáním dodatku č. 1 Smlouva o dílo č. A09 –CE-01
na zhotovení projektu
(duben 2010 – cerhenické rozhledy – strana bonusová)
USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE CERHENICE
ZE DNE 8. 1. 2010
– č. j. 1/2010
Stručně:
listopad < září < srpen < červenec < červen <<<<<<<<<< květen<<duben
Kulturní a spor­tovní
akce v městysi
Cerhenice
) Dotaci 100 tisíc korun získala cerhenická
30. 4. IV. čarodějnický slet
květen
8. 5. Pietní akt – položení věnců u památníků padlých
(Cerhenice, Cerhýnky)
Sataročeská pouť
15. 5. I. ročník Fitcup Cerhenice
Tradiční pouťová zábava – host: Jaroslav Uhlíř
16. 5. Staročeské verbování do Bitvy u Kolína
29. 5. Oslava 100. výročí založení TJ Sokola Cerhenice
červen
19. 6. Pozvání na festival Mýtina Sokoleč (www.mytina.ic.cz)
26. 6. Otevírání prázdnin ve spolupráci s kolektivem Mladých hasičů
31. 7. Turnaj v malé kopané
srpen
28. 8. V. Cerhenický večer – host: skupina Olympik
29. 8. Uzavírání léta ve spolupráci s kolektivem Mladých hasičů
září
18. 9. Taneční zábava městyse Cerhenice v pohostinství M. Duška
listopad
Posvícenská zábava – SDH
(Čas akcí bude vždy upřesněn na pozvánkách a plakátech.)
Kulturní komise děkuje za dosavadní sponzorské dary
od spoluobčanů a firem, kteří jsou přáteli městyse Cerhenice.
Poděkování
Děkuji všem, kteří si vzpomněli a bla­hopřáli mi k mému
životnímu jubileu.
(Božena Dobiášová)
Děkujeme všem za projevy soustrasti při úmrtí naší maminky
paní Josefy Semerádové.
(Marie Metznerová a Miloslava Zichová)
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou, paní
(Rodina Kučerova a Polívkova)
Aloisií Polívkovou.
Děkuji starostovi městyse a členkám SPOZ za přání a věcný dar
(Josef Zedník)
k mému životnímu jubileu.
Děkujeme starostovi městyse a členkám SPOZ za blahopřání
(Manželé Matyášovi)
a věcný dar k naší zlaté svatbě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za obyvatele chráněného
bydlení v Cerhenicích vedoucí paní Ryzákové a pečovatelce
pani Turkové za jejich starostlivost a péči o nás. A nejen to,
protože v období velkého sněhu nelitovaly čas a mimo svoji
pracovní dobu (sobota, neděle) odklízely sníh před naším
(Miluše Žižková)
domem.
pečovatelská služba od ministerstva práce
a sociálních věcí na zkvalitnění svých
služeb.
) Radnice zavádí zpětný odběr použitých
baterií a monočlánků. Tyto galvanické
články obsahují nebezpečné látky jako
např. kadmium, kobalt či nikl, a jsou tedy
nebezpečným odpadem, který by neměl
končit ve směsném komunálním odpadu.
Odevzdat je můžete do sběrných boxů
na úřadu městyse nebo v knihovně.
) Na soutěžní výstavu Senior handicap
do Lysé nad Labem vyrazila letos oby­
vatelka domu s pečovatelskou službou
Miluše Žižková se svými kouzelnými ple­
tenými a háčkovanými výrobky. Na vyhlá­
šení výsledků se pak vypravil celý zájezd
zástupců domu s pečovatelskou službou.
) Beseda o vodovodu za účasti ing. Mi­
loše Petery, náměstka hejtmana pro
životní prostředí, se uskuteční 21. 5.
od 18 hodin v síni Blanky Waleské.
) Městys Cerhenice v rámci výstavby nové
silnice Antonína Hampla zajistil výstavbu
nové trafostanice. Ta posílí kapacitu elek­
trické sítě v lokalitě Za Dráhou, aby nedo­
cházelo k výpadkům dodávky elektřiny
do domácností.
) Ve dnech 15. a 16. května se koná cerhe­
nická pouť. Na 15. května je připravena
pouťová zábava, kde zahraje Tox Podě­
brady, jako hlavní host vystoupí Jaroslav
Uhlíř. „Přijďte a dobře se bavte,“ zve sta­
rosta Marek Semerád.
Cukrárna
U Jindřišky
náměstí Míru 20, Cerhenice
Cukrárna s kavárnou a venkovním po­
sezením, objednávky na oslavy, svatby
i s rozvozem, široký výběr, doplňkový
sortiment (chlebíčky, dárkové koše apod.)
Po—Pá 7—11 a 13—17, So 7—14
otevřeno od 3. května
CERHENICKÉ ROZHLEDY
ice,
vydává úřad Městyse Cerhen
čtvrtletník Městyse Cerhenice,
a,
blih
š Ko­
a: Mgr. Jan Hranička, Ale
tel.: 321 792 421. Redakční rad
jí
use
nem
ky
ů. Uveřejněné příspěv
Lukáš Dukay. Náklad 700 kus
é rukopisy
redakce. Předem nev yžádan
isko
nutně vyjadřovat stanov
autor.
dá
oví
odp
ku
pěv
původnost přís
a foto­grafie se nevracejí. Za

Podobné dokumenty