Infolist 02/2015 - Koalice nevládek Pardubicka

Transkript

Infolist 02/2015 - Koalice nevládek Pardubicka
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, O. S.
Klášterní 54
530 02 Pardubice
[email protected]
www.konep.cz | www.nevladky.cz
04 - 06/2015
INFOLIST
I N FO R M AČ N Í Č T V RT L E T N Í Z P R AVO DA J
PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE V PARDUBICKÉM KRAJI
10
„Ať se zrodí hodně rostlinek, ať máš hodně síly
DEN ZEMĚ
V PARDUBICÍCH a nejsi znečišťovaná, protože tě máme rádi.“
34
Češi přivezli 8 medailí z mezinárodního
turnaje v boccie.
3
2
ÚVODNÍ
SLOVO
TIRÁŽ
Redakční rada:
Monika Pavlíková
Eva Bulisová
Michal Chlumský
Vojtěch Peterka
Lucie Nermuťová
Distribuce:
Primárně elektronicky, štěná verze všem členům
a na vybraných místech Pardubického kraje.
Koalice nevládek Pardubicka, o. s.
Kláštěrní 54
530 02 Pardubice
Ročník IX.
Číslo 04 - 06/2015
[email protected]
www.konep.cz
www.nevladky.cz
Vážení čtenáři,
rok 2015 se nám překlenul do své
druhé poloviny a s ní vychází i druhé
číslo nového Infolistu. Od minulého
vydání jsme v Koalici nevládek Pardubicka s hli uspořádat mnoho akcí pro Vás neziskovky
i pro veřejnost, kterou takto chceme informovat o ak vitách co největšího počtu neziskových organizací v Pardubickém kraji. Z obsahu Infolistu je patrné, že i Vy jste se velmi činili, čtenář se tak dozví o spoustě Vašich zajímavých a přínosných akcích. Děkuji, že Vám nechybí síla a chuť pořádat stále nové a zajímavé ak vity pro širokou veřejnost. Díky společnému úsilí tak můžeme hrdě prohlásit, že neziskovky jsou opravdu vidět a staly se součásveřejného života! A to je velmi dobře.
A co se za uplynulou dobu v Koalici nevládek Pardubicka povedlo? Máme za sebou již 17.
Krajskou konferenci nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, při které jste letos poprvé mohli absolvovat také sérii vzdělávacích workshopů s experty z firemního sektoru. Věřím, že informace zde získané budete moci využít pro práci ve své neziskové organizaci i pro svůj osobní rozvoj. Společně jsme oslavili také Den Země, na který zavítalo
přes 1 000 dě , a uspořádali několik Dnů dě s dobrovolníky.
ČLENOVÉ KONEP
Pardubice
Litomyšl
Dovolte mi na tomto místě opět vyzdvihnout úspěchy Burzy filantropie, kterou pořádáme
společně s Pardubickým krajem již čtvrtým rokem. Zvuk Burzy filantropie se úspěšně šíří
republikou a v březnu 2016 bude poprvé pořádána také ve Středočeském kraji. Nadále pokračují jednání o jejím pořádání v dalších krajích – všichni však již budou mít v pamě , že
burza je fenomén, který vznikl v Pardubickém kraji a velký podíl na něm mají místní osvícení donátoři a také Vy, naše neziskovky, které se nebojíte psát inova vní projekty, jimiž si
dovedete donátory získat! O burze jsme přednášeli také na celostátní přehlídce neziskovek NGO Market v Praze, i zde jsme s ní vzbudili pozornost. Její nejlepší vizitkou poté je
fakt, že nás nyní sami kontaktují donátoři a mají zájem se do burzy zapojit. A nejen donátoři, oslovují nás další významní aktéři, kteří se chtějí o burze dozvědět více a nabízejí
svou pomoc při šíření jejího dobrého jména. Příkladem může být účast zástupkyň Ministerstva práce a sociálních věcí, které se zabývají sociálními inovacemi, na pardubické Burze filantropie.
Díky tomu všemu věřím, že neziskové organizace v Pardubickém kraji mají dobře našlápnuto k dalšímu rozvoji a naše práce (a především spolupráce) bude nadále dávána za
příklad ostatním krajům.
Jolana Štěpánková
předsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka
Obsah 5
4 Obsah
OBSAH
INFOLISTU
04 - 06/2015
Akce pořádané KONEPem
06
17. krajská konference NNO v Pardubickém kraji
Burza filantropie v Pardubicích
Den Země
Burza filantropie nově i ve Středočekém kraji
Aktuální dotační příležitos
14
Nadace ČEZ
Konto Bariéry a Fond vzdělávání
Seznamte se s projekty
18
Ženská energie pro poli ku
Nevymýšlejí zábavu. Pomáhají dětem.
Duševně nemocných se bát nemusíme!
Neziskovky se představují
CHCIPOMOCI.INFO, o.p.s.
Víte co je mediace a v čem vám může pomoci?
Být členy MC Krůček se vypla , staňte se jimi i vy
Úspěšné akce NNO
Den otevřených dveří v o.p.s. CEDR Pardubice
Dobrovolníci věnovali holickým dětem den plný zábavy
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Celostátní kampaň - Ukliďme Česko!
Fundraisingové kampaně se zapojením veřejnos
Češi přivezli 8 medailí z mezinárodního turnaje v boccie.
Představení rizik pro obyvatele Pardubic
Výsledek hry? 24 síc pro Domov Simeon
Žáci školy Svítání objevovali krásu jižních Čech
Největší problém je finanční negramotnost
Ohlédnu za 6. ročníkem Mul kulturního týdne v Pardubicích
Sluníčkův dětský karneval
Dětem v Africe pomáhá i pardubická Charita
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. výrazně přispělo
k ochraně životního prostředí
Neziskovky vás zvou
23
28
44
Akce pořádané KONEPem 7
6 Akce pořádané KONEPem
Bc. Jana Machová
ředitelka KONEP
v němž představil nové inova vní granty
na podporu projektů neziskovek a sociálního podnikání.
NEZISKOVKY JSOU OTEVŘENÉ
SPOLUPRÁCI S FIRMAMI
V Pardubicích proběhla již 17. krajská
konference nestátních neziskových organizací Pardubického kraje. Jejím ústředním tématem byla společenská odpovědnost napříč sektory s důrazem na propojování světů neziskovek, firem i veřejné
správy. Důkazem tohoto sbližování byly i
následné workshopy s firemními experty,
kteří předali cenné zkušenos pracovníkům neziskovek.
Krajskou konferenci pravidelně pořádá Koalice nevládek Pardubicka, která je zastřešující organizací pro neziskovky z Pardubického kraje. Setkání bylo vskutku integrační,
mezi hosty se objevili zástupci Pardubického kraje a veřejné správy, Krajské hospodářské komory, Agrární komory, Akademie
věd ČR, firem a pochopitelně i neziskových
organizací.
Celá konference má několik zajímavých výstupů, které odrážejí současné trendy.
„Účastníci 17. krajské konference zavázali
Koalici nevládek Pardubicka k dalšímu šíření myšlenek společenské odpovědnos či
Jsme si dobře vědomi, kolik užitečných a potřebných skutků vykonávají neziskové organizace pro společnost a všechny potřebné.
rozvoje firemního dobrovolnictví. Zároveň
vyzvali neziskové organizace k otevřenému budování partnerství s veřejným i firemním sektorem, které tak přispěje celkovému rozvoji našeho regionu. V neposlední řadě ocenili také ak vní přístup Pardubického kraje k rozvoji neziskového sektoru a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,“ seznamuje s přijatými usneseními senátorka Miluše Horská,
která je místopředsedkyní správní rady Koalice nevládek Pardubicka.
Ojedinělé partnerství Pardubického kraje a neziskových organizací
potvrdil i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. „Jsme
si dobře vědomi, kolik užitečných a
potřebných skutků vykonávají neziskové organizace pro společnost
a všechny potřebné. Je proto naší
povinnos je v těchto ak vitách
podporovat a vytvářet neziskovkám prostředí pro svůj další rozvoj.
Naším cílem je také obohacení této
spolupráce o partnerství s firemním sektorem. Jsme všichni na jedné lodi a máme společný cíl,“ neskrýval nadšení ze spolupráce radní Pavel Šotola. Výjimečnou podporu Pardubického kraje neziskovým organizacím
potvrdil také svým příspěvkem,
Na konferenci byl přednesen také výsledek výzkumu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnos firem
v Pardubickém kraji, realizovaný Akademií
věd ČR, při němž byla zjištěna narůstající
spolupráce mezi neziskovkami a firmami.
Výzkum ukázal, že více jak polovina oslovených firem podporuje neziskové organizace. Pla orma Byznys pro společnost zde
také představila novou formu partnerství,
spočívající v zapojení firemních dobrovolníků do činnos neziskových organizací.
Aktuálnost fenoménu společenské odpovědnos a propojování světů neziskovek
a firem byla potvrzena i přímo na konferenci. Mezi zástupce neziskových organizací letos zavítali zástupci firemního sektoru, kteří si pro pracovníky neziskovek
připravili poutavé workshopy, na nichž jim
předali své cenné zkušenos v atrak vních oblastech jako je například grafika,
public rela ons, sociální sítě nebo efek vnost řízení organizace.
Akce pořádané KONEPem 9
8 Akce pořádané KONEPem
Bc. Jana Machová
ředitelka KONEP
BURZA FILANTROPIE NADÁLE PROPOJUJE
SVĚTY NEZISKOVEK A FIREM
V Pardubicích byl zahájen již čtvrtý ročník
dobročinného setkání Burza filantropie, pořádaném Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem. Na Burze se i letos představily projekty neziskových organizací, které se ucházely o finanční nebo materiální
podporu donátorů z řad podnikatelského a
veřejného sektoru. „Den D“ pardubických
neziskovek skončil velkým úspěchem – donátoři podpořili veřejně prospěšné projekty
sumou 304 000 Kč!
burzy Jana Machová, ředitelka pořádající
Koalice nevládek Pardubicka.
Díky získané podpoře bude pozi vně ovlivněn život mnoha lidí. Česká abilympijská
asociace tak nastartuje svůj pozoruhodný
projekt „Včelařství v zahradě u Kosatce“,
spočívající v pořízení vlastních včelstev a stáčírny medu. Med z Pardubic bude brzy k dostání v prodejně Pardubanda. Zaměstnání
zároveň získá několik handicapovaných klientů organizace. Oblíbená farma sdružení
„Se svými projekty uspělo všech 6 nezisko- Apolenka – hiporehabilitace vybuduje díky
vých organizací, které do „finále“ burzy po- finančním darům nové sociální zázemí. „Mstoupily na základě hlasování veřejnos i sa- oc děkujeme za podporu donátorů, díky
motných donátorů,“ informuje o výsledku nim budeme moci pořídit nové mobilní toa-
lety, ty budou sloužit všem
návštěvníkům farmy, klientům hiporehabilitace i školním dětem, které k nám
chodí na environmentální
výuku,“ vysvětluje Diana
Houdová ze sdružení Apolenka – hiporehabilitace.
Donátoři Burzy filantropie
pomohli mnoha potřebným, především dětem. Málokdo si dokáže představit
těžké životní situace rodin
s neslyšícími dětmi. Právě
jim pomůže projekt
„Znakujeme s medvědy“
Centra pro dětský sluch
TamTam. Plyšoví medvídci
pomohou rodičům i dětem
při učení znakového jazyka
a vyjadřování vlastních pocitů a potřeb. Podobně složitý je život rodin a dě s poruchami au s ckého spektra. Pro jejich rodiče prakcky neexistuje slovo
„dovolená“, péče o dě je
nepřetržitou činnos . Pamatuje na ně však Rodinné
integrační centrum, které
pro ně zrealizuje odlehčovací služby spočívající v hlídání au s ckých dě a
poskytnu alespoň krátkého volného času.
Organizace Amalthea přichází se zcela novým přístupem v řešení složitých rodinných
vztahů. Byť se to může zdát překvapivé, málokdy se při nich naslouchá přáním samotných dě . Amalthea však chce toto změnit a
pomocí projektu „Ptejme se dě a naslouchejme jim“ zavést praxi respektování názorů a potřeb, které cí
nejmenší. Burza fi-
lantropie letos pomohla zlepšit život také nevidomým.
Tyfloservis uspěl s projektem zřízení speciálně upravené cvičné kuchyně, jenž bude sloužit k nácviku prak ckých zkušenos z každodenního života v domácnos , které přispějí
k větší osobní samostatnos nevidomých a
slabozrakých klientů.
Akce pořádané KONEPem 11
10 Akce pořádané KONEPem
DEN ZEMĚ BYL OSLAVOU
PŘÍRODY I SVĚTA NEZISKOVEK
měs tak vidí velké mraveniště, které už od především nejmenší.
rána žije, dě i dospělí se při plnění úkolů
seznamují s činnos neziskovek, je tedy velmi dobře, že neziskový sektor dokáže být také vidět a uspořádat pro Vás všechny tuto
skvělou oslavu Dne Země,“ ocenila smysl setkání místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Velkým zpestřením a lákadlem celého dne
bylo malování společného obrazu planety
Země, do kterého se zapojila většina dě ,
které Den Země navš vily. Díky nápadu Koalice nevládek Pardubicka a organizace
CEDR Pardubice vzniklo unikátní plas cké
umělecké dílo, které nyní čeká pouze na
vhodné místo k vystavení před veřejnos .
Pardubice se 22. dubna připojily již
popáté k mezinárodnímu svátku
Dne Země. Pernštýnské náměs na
jeden den ožilo velkou oslavou naší
planety. Zábavný program plný soutěží si užívaly především dě z pardubických základních a mateřských
škol. Společně poznávaly přírodu,
malovaly velký obraz planety a nezapomněly naší Zemi napsat také milá
přání k jejímu svátku.
Pestrý program plný poznávacích soutěží
a kulturních vystoupení místních školáků
si pro všechny návštěvníky připravila Koalice nevládek Pardubicka společně s dalšími
30 neziskovými organizacemi z celého Pardubického kraje.
Spolupořadatelem oslavy bylo také informační centrum Europe Direct a Pardubický
kraj. „Jsem velmi rád, že můžeme již pátým
rokem slavit Den Země, je to i svátek neziskových organizací, myslím, že vše do sebe
velmi pěkně zapadá. Smyslem Dne Země je
připomenu myšlenky ohleduplnos k životnímu prostředí, jehož jsme samozřejmě
i my lidé součás . Měli bychom proto být
ohleduplní i mezi sebou, a právě toto odráží činnost neziskových organizací, které pracují pro druhé, dokáží naslouchat potřebným a jsou tak inspirací ostatním,“ vysekl
poklonu neziskovkám Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor.
Nad Dnem Země převzala záš tu také pardubická senátorka a ředitelka školy SVÍTÁNÍ
Miluše Horská „Když člověk přijde na ná-
„Ať se zrodí hodně rostlinek, ať máš hodně síly a nejsi znečišťovaná, protože tě máLetošní oslava Dne Země byla zároveň i ve- me rádi,“ stojí v jednom z přání napsaném
řejnou sbírkou šatstva pro všechny potřeb- dětským krasopisem. Dě k přání často přiné, kterou zde díky Koalici nevládek Pardu- daly i slib, že samy budou pomáhat chránit
bicka uspořádala pardubická charita. Na ná- přírodu. Právě takový závazek by měl být
měs se tak na jeden den objevil speciální
společný nám všem, Den Země nám jej bukontejner známý z pardubických ulic.
de každoročně připomínat.
„Oblastní charita Pardubice má ve městě rozmístěno 10 červených kontejnerů na oblečení. Hlavními příjemci věcí z charitního sociálního šatníku
jsou lidé ohrožení chudobou a sociálním vyloučením z Pardubic a okolí,“
sdělil podrobnos o této
dobročinné ak vitě Vojtěch Homolka z Oblastní
charity Pardubice.
Všichni návštěvníci oslavy
mohli naší Zemi napsat také přání do připravené
kroniky. Přály a děkovaly
Akce pořádané KONEPem 13
12 Akce pořádané KONEPem
Bc. Jana Machová
ředitelka KONEP
BURZA FILANTROPIE POPRVÉ TAKÉ
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!
V roce 2016 se ve Středočeském kraji uskuteční první Burza filantropie! Burza se bude konat v rámci projektu „Burza filantropie – cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru“, který realizuje nestátní nezisková organizace Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s partnerskou
organizací GLE, o.p.s a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. Partnerem burzy ve Středočeském kraji je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Burza filantropie je transparentní
nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň
nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a zástupců veřejné správy. Jedná se fak cky o „Den D“
neziskových organizací a probíhá
podobně, jak jej známe z pořadu
České televize, kde se zajímavé
projekty ucházely o podporu investorů.
V případě Burzy filantropie však
prezentují svůj projekt neziskové
organizace a ucházejí se s ním o
finanční, materiální či jinou podporu od firem a veřejné správy.
Neziskové organizace se na druhou stranu snaží odměnit svým
donátorům a starají se o jejich
propagaci nebo poskytnou své
služby ve prospěch zaměstnanců
firmy. Burza je tak začátkem pro
vznik nových unikátních partnerství.
Od roku 2012 se díky podpoře
štědrých donátorů podařilo realizovat 101 veřejně prospěšných
projektů neziskových organizací,
na které se podařilo prostřednictvím burzy získat podporu v celkové výši 3 512 500 Kč.
Samotné Burze filantropie bude v roce
2015 předcházet série vzdělávacích seminářů pro neziskové organizace, zaměřené
například na metodiku psaní projektů a rozvoj prezentačních dovednos . Proběhne také tzv. pilotní Burza filantropie, ve které
si neziskové organizace i donátoři vyzkouší
svou účast na burze „nanečisto“ tak, aby
byly obě strany dobře seznámeny s princi-
py konání samotné Burzy filantropie.
Burza filantropie se do Středočeského kraje rozšiřuje po úspěšné tříleté existenci v
Pardubickém kraji. Zde probíhají burzy od
roku 2012. Od této doby se díky podpoře
štědrých donátorů podařilo realizovat 101
veřejně prospěšných projektů neziskových
organizací, na které se podařilo prostřednictvím burzy získat podporu v celkové výši 3 512 500 Kč.
Příznivci filantropie a společensky odpovědného podnikání se proto mohou nyní
stát taktéž donátory Burzy filantropie
ve Středočeském kraji, podpořit jejím prostřednictvím veřejně prospěšné projekty
a zároveň poznat lépe svět neziskovek.
V případě zájmu o zapojení do této ak vity je možné kontaktovat
koordinátorku Burzy filantropie Ludmilu Růžičkovou na e-mailu
[email protected] nebo telefonicky na čísle 773 697 874.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Dotační příležitos
14 Dotační příležitos
Konto Bariéry
Nadace ČEZ
Konto Bariéry vyhlašuje v červnu 2015 již šestnáctý ročník S pendia Bariéry, studen s
těžkým zdravotním pos žením se mohou hlásit do otevřeného výběrového řízení do poloviny srpna. Přihlášku a veškeré podrobnos naleznou na www.kontobariery.cz.
S pendium se pohybuje od jednoho do čtyř síc korun měsíčně a není podmíněno vynikajícími studijními úspěchy. Konto Bariéry je poskytuje jako sociální podporu, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem (asisten , speciální učebnice, doprava, počítače a jiné elektronické pomůcky se speciálními programy…).
grantové řízení Oranžové hřiště
Grantové řízení Oranžové hřiště
je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou
je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.
grantové řízení Podpora regionů
Grantové řízení Podpora regionů
je zaměřeno na podporu veřejně
prospěšných projektů.
Předkládané projekty se mohou
týkat podpory dě a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob
s handicapem, vědy, vzdělání,
kultury, sportu či životního
prostředí. Bližší specifikace
zaměření naleznete v dokumentu
Podmínky grantového řízení
Podpora regionů.
Vyplnění, podání a sk žádos je umožněno výhradně prostřednictvím webového formuláře na této adrese:
h ps://www.nadacecez.cz/NadaceForms/compe
ons/
Více informací naleznete na:
h p://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni.html
S pendia Fondu vzdělání
Nadané dě se zdravotním pos žením a dě z dětských domovů mohou podat žádost
Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 25. srpna 2015.
Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje s pendia nadaným dětem se zdravotním pos žením a dětem z dětských domovů
ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu
je ČSOB.
Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit
se ve společnos , být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studen lepší mo vaci k dalšímu studiu.
Podmínky pro získání s pendia a další informace jsou na stránkách:
h p://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
15
Dotační příležitos
16 Dotační příležitos
Nové granty poprvé podpoří sociální
podnikání i fundraising
Vybavení cukrárny, nový mandl pro prádelnu nebo zařízení do výrobny marmelád
mohou pomoci lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Celkem 23 projektů získá podporu v rámci nového grantu
na podporu sociálního podnikání a grantu
na získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Celkem budou podpořeny částkou přesahující 1,7 milionu korun. Rozdělení peněz v červnu schválila Rada Pardubického kraje, některé z podpořených projektů musí ještě potvrdit zastupitelstvo.
„Tyto grantové programy jsou v rámci České republiky unikátní. Díky krajské podpoře
by mělo do roka například přibýt až 36 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním pos žením, dlouhodobě nezaměstnané či mladé lidi z dětských domovů,“ sdělil krajský radní pro sociální věci a
neziskový sektor Pavel Šotola. „Cílem podpory je posílení sociální ekonomiky na území kraje, která přispívá ke zvýšení zaměstnanos a díky společenské odpovědnos firem také k podpoře a rozvoji místní komunity a celého regionu,“ vysvětlil
důvody krajské podpory Pavel Šotola.
Grant na podporu sociálního podnikání
přispívá také na vytvoření a aktualizaci
podnikatelského plánu, pořízení majetku,
zajištění vzdělání pro znevýhodněné na trhu práce i pro management a prostředky
pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají
při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům. Pět projektů tak získalo finance na byznys plán, který jim pomůže
nejen zlepšit podnikání, ale stane se i ne-
dílnou součás jejich budoucích žádos o
evropské dotace.
Lidé s hendikepem najdou práci
v cukrárně i v zemědělství
Například organizace Šťastný domov Líšnice zaměstnává osoby s mentálním pos žením, které nejsou schopny pracovat samostatně. Pomáhají například s chovem a
ustájením koní. Za m ale chybí odpovídající sociální zázemí pro zaměstnance. Příspěvek z grantu pomůže zlepšit sociální zázemí a díky úpravám pracoviště bude moci
Šťastný domov Líšnice přijmout další zaměstnance.
Společnost Perchar, ve které
pracují lidé s mentálním, fyzickým i kombinovaným pos žením u obsluhy mandlu,
zase zakoupí nový mandl, který bude bezpečný a který budou moci obsluhovat dvě osoby. Projekt zároveň umožní financovat asistenta, který pomůže zaměstnancům dobře
zvládnout jejich pracovní povinnos .
Grant také pomůže Cukrárně
Ludmilka v Hlinsku, kterou
chce od října provozovat
Chráněná dílna Fokus Vysočina a ve které hodlá zaměstnat sedm osob se zdravotním
nebo duševním znevýhodněním.
který by měl získat peníze na pořízení služebního automobilu pro potřeby sociálních
Květná zahrada v Květné na Svitavsku pomá- služeb,“ vysvětlil Pavel Šotola s m, že když
díky podpoře z grantu neziskové organizahá znova začít mladým lidem, kteří opouš
dětské domovy a další zařízení péče o mlá- ce nově přijmou fundraisera a budou s ním
dež. Nyní bude moci díky podpoře kraje do- spokojené, může jim pomoci se získáváním
potřebných finančních prostředků i v bukončit výrobnu marmelád, džemů a sušedoucnu. Kromě toho tak budou mít diverziného ovoce. Vznikne regionální produkt,
který se v okolí za m nevyrábí a o který ma- fikované financování, což povede k jejich
větší finanční stabilitě.
jí zájem místní podnikatelé.
Fundraiser pomůže zajis t financování neziskovek
Kromě sociálního podnikání nabízí nový
grantový program také podporu neziskových organizací formou zaplacení nákladů
na fundraisera, jehož úkolem bude získat u
sponzorů a donátorů veškeré prostředky
potřebné pro realizaci přihlášeného projektu. „Například organizaci Rytmus Chrudim
přispějeme 35 síc korun na fundraisera,
Příspěvek na fundraisera získá například také Národní rada osob se zdravotním pos žením. Jeho cílem bude zajis t financování
dalších eurozámků, které zajis osobám se
zdravotním pos žením a rodinám s malými
dětmi rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních zařízení na dalších dese
místech na území kraje (například kempy,
stadiony, kulturní památky, nádraží). V současné době je takto zpřístupněno 23 míst v
kraji.
17
Seznamte se s projekty 19
18 Seznamte se s projekty
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s.
ŽENSKÁ ENERGIE PRO POLITIKU
Projekt "Ženská energie pro poli ku" přispívá prostřednictvím komplexních ak vit ke
vyšování podílu žen na moci a rozhodování na území pardubického a jihomoravského regionu. Ak vity jsou zaměřeny především na ženy, dále pak na poli cké subjekty i veřejnost. Pracují s vnější i vnitřní stránkou problému nízké účastni žen ve veřejném dění. Cílovým stavem projektu je zvýšení počtu sebevědomých, vzdělaných a podporovaných
žen, které mají zájem pracovat pro veřejnost a dávat svou energii poli ce. Dále veřejnost a poli cké subjekty, kterým budou zprostředkována relevantní témata. Projekt je
realizován od 1.4.2015 do 31.3.2016, přičemž na 8.3. 2016 jsme pro vás připravily konferenci s velmi zajímavými tématy a ženami.
Nebojme se poli ky
Již máme za sebou dva měsíce práce a
spoustu zajímavých zkušenos . Úvodem
bych se chtěla zmínit o tom, že mnoho akvních žen, když se řekne slovo „poli ka“,
tak bere zpátečku. Ano, ak vní chceme
být, ale s poli kou zároveň nechceme mít
nic společného.
Co s m? V rámci projektu se nám určitě
nepodaří vylepšit pověst, kterou poli ka
má v naší zemi. Každopádně – poli ku můžeme vnímat také jako „správu věcí veřejných“. Proto rády mezi sebou vítáme ženy,
které se chtějí na veřejném dění a ovlivňování veřejného dění a procesů podílet.
Nejde o to, abyste se staly členkami tradičních poli ckých stran, pokud v nichž již
nejste. Jde o to, abychom věci, které chceme ve svých obcích měnit, dokázaly, ve spolupráci mezi sebou a s muži, měnit.
Do našeho projektu se můžete zapojit ve třech
rovinách. V první – základní – zapojíme 100
žen, které projdou mo vací, mohou se zúčastnit semináře Rosty Gordon Smith, zúčastní
se analýzy a v rámci naší databáze se budou
dozvídat novinky. Druhá úroveň je pro ženy
(60), které se již chtějí vzdělávat a pracovat na
zvýšení svých znalos a dovednos – pro ty
máme speciální kvalitní semináře, jejichž lektorky budeme představovat v dalších číslech
bulle nů. Ve tře úrovni se 20 ženám dostane
VIP péče – mohou se setkávat v podpůrných
skupinách nad zajímavými tématy se zajímavými lidmi, najít si mentorku či samy mentorovat, být členkami uzavřené skupiny a projít koučováním pro zlepšení svého osobního růstu a
nalezení zdrojů i odpovědí.
Vyberte si proto úroveň, která je pro vás ta nejlepší a v ní najdete to, co nyní potřebujete. Pokud máte otázky, obavy, nejasnos – ptejte se,
nejlépe naší koordinátorky Jarky Herbrichové.
Kontakty: Jarka Herbrichová, koordinátorka projektu
[email protected]; tel. 734 134 759
Mgr. Monika Čuhelová, expertka a konzultantka gender a psychologie
[email protected]; tel. 739 085 457
www.poli cka.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
.
Seznamte se s projekty 21
20 Seznamte se s projekty
Mar na Soukupová
Farní charita Litomyšl
Organizace CEDR Pardubice o.p.s.
Nevymýšlejí zábavu. Pomáhají dětem
Každý týden chodí ulicemi litomyšlských sídlišť, procházejí hřiště, parky, nádraží. Ne proto, aby nějak vyplnili svůj volný čas.
Pomáhají tam dětem a mladým lidem. Řeč je o streetworkerech. V Litomyšli pracují od loňského roku v ulicích dva. Jsou
v kontaktu s dětmi a mládeží, která tráví většinu svého volného času venku na ulici.
Projekt terénní práce a péče o neorganizovanou mládež realizuje Farní charita Litomyšl, podporuje jej Město Litomyšl a financemi pomáhají i další partneři. „Terénní pracovníci se pohybují v různých lokalitách města. Setkávají se s dětmi a mladými lidmi, mluví s nimi, nabízejí jim různé
možnos , jak trávit jejich volný čas. Tyto
ak vity jsou prostředníkem k navázání důvěry a hledání dalších řešení těžkos , se
kterými se to mladí lidé setkávají, často
ne úplně vlastní vinou,“ říká Radek Bořek,
vedoucí Služby Sanace rodiny, pod kterou
proza m streetwork působí. „Existuje
to ž, a vždycky bude existovat skupina dě, které samy od sebe žádnou pomoc či organizované ak vity nebudou vyhledávat.
Potýkají se s ob žemi, které nejsou pro
jejich vrstevníky běžné, můžou být ohroženi sociálním vyloučením. Pro ty je streetwork jednoznačně nejefek vnější formou
pomoci,“ shrnuje význam terénní práce Bořek.
Setkávají se s dětmi a mladými lidmi, mluví s nimi,
nabízejí jim různé
možnos , jak trávit jejich volný
čas.
Duševně nemocných se bát nemusíme!
Organizace CEDR Pardubice o.p.s. získala
prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví
ČR finanční prostředky
z Norských fondů
2009 – 2014 na realizaci projektu „Duševně nemocných se bát
nemusíme!
Projekt je zaměřen na osvětu veřejnos v
oblas problema ky duševního zdraví. Základním cílem projektu je v co nejvyšší míře přispět k des gma zaci osob s duševním onemocněním, to znamená odstraňovat a redukovat nega vní a poškozující hodnocení osob s duševním onemocněním
První ak vita projektu proběhla 9. 6. 2015
na Střední zdravotnické škole v Ús nad Orlicí a jednalo se o besedu pro studenty.
Účastnilo se jí 20 studentů druhého ročníku oboru zdravotnický asistent a 2 pedagožky. Beseda trvala 4 vyučovací hodiny, žáci získali teore cké znalos o problema ce,
prak cky si vyzkoušeli vliv jednotlivých nemocí na komunikaci a život lidí s duševním onemocněním.
Besedu vedly zástupkyně organizace CEDR
Pardubice o.p.s. a věnovaly se mimo jiné
postojům společnos k lidem s duševním
onemocněním, mýtům, s gmatu, nevyhovující současné péči a reformě psychiatrické péče, představili také slavné osobnos s
duševním onemocněním. Beseda byla proložena workshopy, které upevňovaly, prohlubovaly a ověřovaly znalos žáků a jejich
postoje k duševnímu zdraví. Během besedy se studen dotazovali a ak vně se podíleli na celém programu.
V rámci projektu budou probíhat další besedy a přednášky až do dubna 2016 především pro studenty, veřejnost a zaměstnavatele. Na závěr projektu proběhne konference, kde budou přednášet pracovníci, kteří
vykonávají přímou práci s osobami s duševním onemocněním. Z besed, konference a dalších příspěvků bude
na konci projektu zpracován sborník, který bude distribuován v době udržitelnos projektu.
První přednáška pro širokou veřejnost se
bude konat 29. 9. 2015 v Ús nad Orlicí a
kromě zástupců CEDR Pardubice o.p.s. se
bude na přednášce podílet i psychiatr.
Tímto na přednášku všechny srdečně zveme.
Více informací na
www.cedrops.cz/projekty Norské fondy.
Neziskovky se představují 23
22 Seznamte se s projekty
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
Ředitelka Rodinného Integračního Centra
CHCIPOMOCI.info, o.p.s.
První část vzdělávání
pracovníků RIC o.s.
finišuje
Příležitost pro všechny neziskovky:
propojování, propagace a spolupráce
Zaměstnanci Rodinného Integračního Centra o.s. v současné době dokončují vzdělávání zaměřené na problema ku poruch aus ckého spektra (PAS), které zajišťuje
Mgr. Romana Straussová z CTA Praha. Díky
finanční podpoře ESF prostřednictví OPLZZ
se mohou pracovníci účastnit velmi specifického a prak cky zaměřeného vzdělávání, které je svým obsahem a rozsahem jedinečné, naplňuje potřeby sociálních pracovníků, které s rodinami a dětmi s PAS
pracují. „Z obou vzdělávacích skupin máme
velmi kladné odezvy. Pozi va vzdělávání
vnímají nejen sami pracovníci, ale především rodiny s dětmi s PAS, které získávají
Co tak vytvořit místo, které bude domovem a zároveň komunikační sí pro všechny neziskovky u nás? V této myšlence spočíval první krok. Ve vybudování široké databáze chcipomoci.info krok druhý.
nové informace o metodách a technikách
práce s dětmi s PAS, rady jak s dětmi zvládat problémové situace a další řadu podnětů.“ uvedla ředitelka a zároveň projektová manažerka projektu Hana Janiková.
Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS rozšířila svůj pracovní tým
Rodinné Integrační Centrum o.s. od června
2015 rozšířilo svůj pracovní tým o jeden celý
úvazek sociální pracovnice ve službě Rané
péče pro rodiny s dětmi s poruchami au s ckého spektra. „Díky podpoře Nadačního fondu J&T budou moci sociální službu využít i další rodiny, které měly o naši službu zájem,
ale z důvodu plné kapacity již s nimi nemohla být uzavřena smlouva o poskytování služby. Podpory Nadačního fondu si velmi vážíme a do budoucích období doufáme i v oboustranně prospěšnou spolupráci.“ uvedla ředitelka RIC Hana Janiková.
Obecně prospěšná společnost chcipomoci.info vznikla v roce 2012 a naším základním kamenem byl výše zmíněný nápad. Jeho realizace na sebe nenechala dlouho čekat. V současné době představuje webová
stránka www.chcipomoci.info styčný bod a
prostor pro všechny účastníky neziskového
sektoru, kteří pomoc potřebují, nebo kteří
naopak pomoc poskytují. Přehledné uspořádání databáze a intui vní vyhledávání tak
přináší možnost jednoduše si vyhledat komu, kde a jak pomoci, nebo na druhou stranu od koho, kde a jak pomoc získat.
Zajímá Vás, jaké výhody můžete čerpat díky
registraci Vaší neziskovky na portálu? Navazování vzájemné spolupráce, spravování
profilu, průběžná aktualizace informací,
vkládání výzev o pomoc a komentářů – to
vše snadněji, efek vněji a na jednom místě. Najít pomocnou ruku nemusí být zdlouhavé, proto neváhejte a začněte se co
nejdříve propojovat s těmi, kteří Vám ji mohou nabídnout.
Neziskovky se představují 25
24 Neziskovky se představují
Evropský ins tut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI)
Víte co je mediace a v čem vám může pomoci?
Setkáváte se ve své činnos se spory, neřešitelnými konflikty a znesvářenými stranami? Nedokážete pro takové situace najít řešení? Pomoc můžete najít v mediaci.
Evropský ins tut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. (ESI) vydal v rámci evropského projektu „Zákon o mediaci (zák.
202/2012 Sb.) z hlediska trhu práce – nová šance zaměstnání“ financovaného z
prostředků ESF OPLZZ a prostředků státního rozpočtu základní osvětovou příručku
„Mediace je když…“. Příručka seznamuje
se základními pojmy ohledně mediace a
mediačního procesu, jako jednoho ze způsobů řešení konfliktů mimosoudní cestou
pomocí řízeného vyjednávání sporných
stran za pomoci prostředníka – mediátora.
Příručka mimo jiné uvádí pro jaké typy konfliktů je mediační proces vhodnou metodou řešení. Stručně shrnuje výhody i negava mediace a možnos jejího uplatnění.
Vysvětluje principy mediace a základní rozdíly v uplatňování mediačního přístupu
podle oblas vztahů, které pomáhá narovnat (rodinné, obchodní, pracovní…). Zamýšlí se nad aplikací mediace na komerční
bázi opro mediaci jako sociální službě a
možnostmi podpory mediace a mediačního procesu ze strany obcí a státu jako prostředku k udržení sociálního smíru a veřejného pořádku.
Příručka nabízí rovněž příklady dobré praxe ze zahraničí konkrétně Skotska, Rakouska, Litvy a Kypru.
Základním předpokladem pro uplatňování
mediace a odborného vyjednávání o mimosoudní dohodě v praxi jsou kromě jiného dostatečné a kvalitní znalos pracovníků obcí, zastupitelských úřadů, úřadů státní a veřejné správy, jakož i odborné a občanské veřejnos o podstatě mediace a
možnos využi jejího potenciálu při řešení široké řady sporů a konfliktů, např. spory sousedské, rodinné, spotřebitelské i
podnikatelské, jakož i ve vztazích mezi obcí, popř. státem a ostatními subjekty, např.
v rámci stavebního řízení, přestupkového
řízení apod. Široké možnos využi mediace a služeb facilitátorů a mediátorů, více,
nežli se doposud uživá a myslí, se nabízí
v oblas péče o rodinu a mládež, ve školství a ve zdravotnictví.
ESI, o.p.s. za dobu svého trvání získala bohaté zkušenos s realizací výcvikových a
odborných seminářů a nabízí obcím, státním, veřejným i privátním organizacím tzv.
„demo“ semináře přizpůsobené požadavkům a potřebám každé jednotlivé ins tuce. Pořádá v rámci vlastních poradenských
a mediačních center anebo v rámci spolupráce s jinými subjekty osvětové besedy
pro veřejnost.
ESI, o.p.s. nabízí prostřednictvím svých
spolupracujících odborníků služby odborného poradenství v oblas prevence a řešení sporů, ADR, mimosoudního řešení
sporů, vyjednávání a mediace. Díky zapojení do sítě mezinárodní spolupráce může
účinně napomoci i při řešení mezinárodních sporů a záležitos .
Více informací o činnos ESI, o.p.s. a o doposud posledním dokončeném, mezinárodním projektu a jeho výstupech lze získat na www.esi-cz.eu.
Zmiňovaná příručka je k dispozici jak v štěné tak v elektronické podobě. Kontakt pro
objednávky příručky event. služeb ESI, o.p.s. (mediace, besedy, výcviky a semináře):
JUDr. Eva Vaňková, tel. 723 810 825 nebo JUDr. Lenka Pavlová, PhD. tel. 604 243 674,
[email protected]
Neziskovky se představují 27
26 Neziskovky se představují
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s.
Být členy MC Krůček se vypla , staňte se jimi i vy
Každým rokem zlepšujeme naši nabídku služeb i akvit a nyní jsme zapracovaly na zlepšení výhod pro
členské rodiny Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy.
Rádi bychom vás informovaly o nových výhodách,
které mohou naše členky a členi MC Krůček čerpat.
Výhody členství:
ź 5% sleva na nákup volného zboží v Nová lékár-
na, nám. Míru 51/63, Svitavy,
www.nova-lekarna.cz
ź Speciální sleva na nákup kosme ky Bioderma a
těhotenské vitamíny v Nová lékárna Svitavy (dle
domluvy)
ź 10% sleva na nákup zboží v Mozaika, R. Kloudy
110/8, Svitavy, www.e-mozaika.cz
ź 10% sleva na nákup zboží Pelz sport, Kpt. Jaroź
ź
ź
ź
ź 10% sleva na nepravidelné velké akce
ź
ź
ź
ź
pořádané MC Krůček Svitavy, o.s. pro
členy Klubu pevného zdraví – VZP. Získání členství u VZP je zdarma.
Nižší cena na pravidelné ak vity MC
Krůček (30 Kč členové, 50 Kč nečlenové), vždy pro celou rodinu
Nižší cena na nepravidelné ak vity
MC Krůček
Výrazně nižší cena na vzdělávací kurzy
i příměstské tábory
10% sleva na nákup zboží v zahradnictví Marcela Poulová, Kpt. Jaroše 13a,
Svitavy
ź
ź
še 65/47, Svitavy, www.pelzsport.cz
10% sleva na nákup zboží SEN Dekor, Smetanovo nám. 62, Litomyšl
5% sleva cukrářství Lucie Kropfová, Kpt. Jaroše
47, Svitavy, www.cukrarstviluciesy.cz
5% sleva půjčovna kostýmů Dráček, Purkyňova 206/55, Svitavy,
www.pujcovna-dracek.webnode.cz
5% sleva kosme čka Jitka Novotná, náměs
Míru 80, www.kosme kasvitavy.webnode.cz
10% sleva přírodní manikúra - pedikúra,Markéta Dobešová, Purkyňova251/15, Svitavy
Připravujeme další výhody
Členství stojí stále 400 Kč na rok. Jak se stát členem? Povinnos členů?
ź Napište si o přihlášku e-mailem ([email protected]
mail.com) nebo přijďte do Krůčku, kde ji vyplníte. Zapla te 400,- Kč. A je to.
ź Účast na Valné hromadě 1x za rok.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, rády vám odpovíme
či odpověď na něj najdete na info tabulích v MC
Krůčku. Přijďte se vzdělávat, poradit se, odpočinout si a hlavně udělat radost sobě i vašim dětem.
Jsou s námi na jedné lodi - pomáhají nám
ź Zahrádkářské a chovatelské potřeby –
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
MARCELA POULOVÁ,
MOUŘENÍN realitní kancelář spol. s r.o.,
STORY DESIGN S.R.O.,
Hasičský záchranný sbor ČR,
Ravensburger Karton, s.r.o.,
Komerční banka, a.s.,
HRG spol. s r.o.,
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov,
Orion, s.r.o.,
Svitap J.H.J., spol. s r.o.,
Cukrářství Lucie Kropfová,
Půjčovna kostýmů DRÁČEK,
ČESKÁ SPOŘITELNA,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Specialista na zdobení tex lu KŘÍŽ,
POJIŠŤOVNA SLAVIA,
KAPELA 3J- Lačnovské country,
NOVÁ LÉKÁRNA,
PELZ SPORT,
SEN DEKOR,
Kosme cké služby Jitka Novotná,
přírodní manikúra- pedikúra Markéta
Dobešová,
J&F CZ s.r.o.,
Bellitex fashoin s.r.o.,
Oáza zdraví,
VZP a další.
Úspěšné akce NNO 29
28 Úspěšné akce NNO
Nezisková organizace CEDR Pardubice
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek a Koalice nevládek Pardubicka
Den otevřených dveří v obecně prospěšné
organizaci CEDR Pardubice
Nezisková organizace CEDR Pardubice, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, uspořádala 27. května Den otevřených dveří. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do prostor sociálně terapeu ckých
dílen a vyzkoušet si různé rukodělné ak vity, kterými se klien organizace zabývají.
Odborní pracovníci CEDRu zároveň podali
všem zvídavým hostům informace o problema ce duševních nemocí. Smyslem činnos organizace je to ž také změna pohledu naší společnos na osoby s duševním
onemocněním a celková osvěta o tématu,
které je bohužel stále za ženo mnoha mylnými předsudky. Čím vším se tedy CEDR zabývá a jak pomáhá svým klientům?
V sociálně terapeu ckých dílnách si tak
klien mohou vyzkoušet nácvik prak ckých dovednos zaměřených na komunikaci, jednoduchou administra vu, jednání
s druhými lidmi nebo práci na počítači. Dílny nabízí i zapojení do uměleckých a rukodělných ak vit jako je výroba keramiky, svíček, bižuterie a dekora vních předmětů,
pletení košíků z pedigu nebo práce na tkalcovském stavu. Všechny tyto činnos pak
u klientů prohlubují pracovní návyky a zlepšují jejich dovednos využitelné na trhu
práce. Práce v dílnách je pro klienty velmi
poutavou činnos , často tak přicházejí i s
vlastními krea vními nápady, jako například stavění různých modelů z papíru.
Jednou z klíčových ak vit, směřovaných ke
klientům, je zřízení sociálně terapeu ckých dílen. „Pro naše klienty máme připravenou pestrou škálu programů, z nichž si
každý může dle svého uvážení vybrat ten,
který jej nejvíce zajímá. Vždy respektujeme
osobnost klienta, jeho specifické dovednos a touhu pro zapojení. Kromě samotné práce je smyslem terapie také strávení
svého dne v kolek vu dalších lidí. Osobní
kontakt, možnost popovídat si, společné
tvoření, sdílení rados z úspěchu, to vše
přispívá ke zlepšení duševního zdraví všech
klientů,“ vysvětluje Jana Otradovská, vedoucí rehabilitace.
Zmíněné zvyšování dovednos v práci na
počítači probíhá v nově vybavené počítačové učebně, jejíž vznik podpořil Pardubický kraj a firmy EXPERIA GROUP a Elektrárny Opatovice v rámci tradiční dobročinné
ak vity Burza filantropie, pořádané Koalicí
nevládek Pardubicka.
Obecně prospěšné společnos CEDR však
může pomoci i široká veřejnost a to například nákupem výrobků z chráněných dílen
CEDRu, které lze nalézt na webu organizace www.cedrops.cz v sekci e-shop. Dobrou
věc tak lze podpořit jednoduše z pohodlí
domova.
Dobrovolníci věnovali holickým dětem den
plný zábavy
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek a Koalice nevládek
Pardubicka uspořádaly v Holicích již popáté akci s názvem
Den dě s dobrovolníky. Zábavné odpoledne na zahradě
Holoubku přilákalo mnoho dě a rodičů ke společně stráveným chvílím s neziskovými organizacemi z okolí.
Celé setkání podpořil také Pardubický kraj, který se dlouhodobě stará o rozvoj dobrovolnických ak vit v celém regionu.
„Mám velkou radost, že se dnes v Holicích sešlo mnoho neziskovek a dobrovolníků, kteří opět věnovali svůj volný čas pro
dobrou věc, tedy připravení zábavy pro ty nejmenší. Díky Vám
je dobrovolnictví v našem kraji skutečně živou skutečnos ,“
děkoval všem přítomným Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
Pro dě bylo na Dni dě s dobrovolníky připraveno mnoho
rozličných ak vit – skákací hrad, trampolína, skluzavka, malování na obličej či překážková dráha, kterou přichystalo sdružení Apolenka - hiporehabilitace. Celý program oboha lo také
muzikoterapeu cké vystoupení žáků školy SVÍTÁNÍ, vystoupení dětského tanečního souboru Tancklub Hany Flekrové nebo
ukázka netradiční sportovní disciplíny králičí hop! Na setkání
zavítali se svým vozem také dobrovolní hasiči z Holic.
„Celý den byl naprosto
perfektní, dě i dospělí se
vydováděli a poznali ak vity neziskových organizací. Už teď se těšíme na další ročník, v Holicích má
oslava Dne dě s dobrovolníky vždy naprosto pohodovou atmosféru,“ nechala se slyšet Jana
Machová, moderátorka
akce a ředitelka Koalice
nevládek Pardubicka.
Úspěšné akce NNO 31
30 Úspěšné akce NNO
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE
Snad každý trenér zažil chvíle
rados , když jeho svěřenci podávají skvělé výkony a za ně si
vystoupí na stupně vítězů. Tak
tento pocit zažili naši trenéři
4. dubna 2015 v Plzni na Mistrovství ČR 2015, kde se bojovalo o mistrovské tuly ve
střelbě ze vzduchových zbraní. V disciplíně VzPu 30 ran vleže - chlapci 13-14 předvedli
nádherné výkony: J. Puhlovský, který si absolutním nástřelem 300 bodů pojis l
1. místo, F. Rotrekl nástřelem
s 299 body získal 6. místo a
oba se probojovali do finálového rozstřelu. Finálová hala
praskala ve všech, všude
vládlo velké napě a ten závodník, který si udržel nervy
v klidu, mohl řádně zamíchat
pořadím na výsledkové lis ně.
Trenéři ještě rozdávali poslední rady a finále bylo zahájené.
Po každé ráně se pořadí míchalo jako v míchačce, žádný
střelec neměl nic jisté. Bylo
nám jasné, že bude rozhodovat až poslední desátá rána,
která opravdu rozhodla. Kluci
všem vystřeli zrak. Ve finále
si J. Puhlovský vystřílel 2. místo a F. Rotrekl se dotáhl na 3.
příčku. Naše radost byla převeliká, objevily se i slzičky rados . Získali jsme stříbrnou a
bronzovou medaili.
A aby toho nebylo málo v disciplíně VzPu 30 ran vleže –
družstva, jsme zásluhou výborných výsledků J. Puhlovského (300b.), F. Rotrekla
(299b.) a L. Vyhnálkové (298
b.) získali ten kov nejcennější zlatou medaili a tul „ Mistr
ČR 2015“. Zapomenout nesmíme i na další účastníky.
Za velice slušný nástřel 297 bodů právem patřilo 7. místo F.
Rážkovi v disciplíně VzPu 30
ran vleže - chlapci do 12 let.
L. Vyhnálková, která dopomohla družstvu k vítězství, byla ve své kategorii devátá za
nástřel 298 bodů. Pro N. Lickovou to byl první start na mistrovství, a tak se nelze divit, že se nervozita podepsala na jejím výsledku. Příště to jistě bude
lepší. Můžeme být spokojeni, z mistrovství si odvážíme 3 medaile! Nedočkaví střelci netrpělivě
vyhlížejí teplejší počasí.
A naši toho nejsou výjimkou. Konečně se otevřou trezory s malorážkovými puškami a pistolemi, vyženou se pavouci z laufů a budeme se
moci zúčastňovat závodů na venkovních střelišch. Podvakrát jsme se utkali se svými soupeři
na domácí půdě – v Sezemicích na puškové soutěži „Memoriál J. Březiny“ a pistolové
„Sezemická třicítka“. Dále na střelnicích v Luži,
Bystřici pod Perštejnem, Hradci Králové, Pardubicích, Plzni, Ostroměři, Zábřehu, Poděbradech, Ostravě. Mladí střelci F. Rotrekl, J. Puhlovský, L. Vyhnálková, V. Vinkler, R. Rážek a
O. Kamenický nesmí chybět na Českém poháru
talentované mládeže a starší L. Hrobařová,
K. Procházková, T. Čihák, J. Novák a J. Forman
na Českém poháru a kontrolních závodech re-
prezentace. V nich podává T. Čihák slušné výkony a proto ho státní trenér nominoval na závody do polské Wroclavi a na mezinárodní závody
v německém Berlíně. Střelba z kuše zaujala J.
Nováka natolik (3. Místo MČR 2014), že se na
chvíli přeorientoval na tuto disciplínu a odjel závodit na mezinárodní závody ze sportovní kuše
do Innsbrucku v Rakousku. Trenér ostravské
RSCM základny Tomeček si odvezl L. Hrobařovou a K. Procházkovou do Plzně na mezinárodní
závody HOPES.
Po roční odmlce hos plzeňská střelnice VII.
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE. Na základě dosažených výsledků byli nominováni sezemič střelci K. Procházková, L. Vyhnálková,
O. Kamenický, F. Rotrekl, aby zde reprezentovali Pardubický kraj.
Nakonec všem přejeme krásné, pohodové
prázdniny a příjemnou dovolenou.
Úspěšné akce NNO 33
32 Úspěšné akce NNO
Mar na Soukupová
Farní charita Litomyšl
Celostátní kampaň - Ukliďme Česko!
Víc než tuna odpadků zmizela díky dobrovolníkům z příkopů i černých skládek.
Krabičky od cigaret, PET lahve, plechovky, ale i pneuma ky
či záchodová mísa. To vše nacházeli dobrovolníci při akci
Ukliďme Česko 18.dubna 2015 v okolí litomyšlských hřišť i
příkopů. Zapojili se mladí lidé z Dobrovolnického centra Farní charity Litomyšl, ale i lidé z Generace 89. Dobrovolnická
akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného
modelu "Let´s do It". Tento typ úklidových akcí již proběhl
úspěšně ve více jak 100 zemích za účas 9 milionů dobrovolníků. U nás si své místo teprve získává. Lidé, sbírající odpadky, které zanechali druzí, jsou považováni spíše za blázny. Situace se naštěs pomalu mění. „Nebaví nás chodit
kolem bince, který máme v blízkos domu,“ zdůvodnila
účast na akci Michala Vavřínová. S úklidem jí pomáhaly i dě . „Jsou zvyklé třídit i uklízet
odpad. Manžel vozil nepořádek i v kočárku, když se s nimi vracel z procházky,“ dodala s
úsměvem. „Máme dobrý pocit, že to minimum jsme mohli udělat. Navíc jsme měli možnost se sejít při příjemné akci,“ řekl Jan Vavřín. Jako parta více jak dvace lidí si všimli i
toho, že v určité lokalitě se opakuje druh odhozených odpadků. Je to nejspíše smutný příklad, že samí lidé opakují svůj zlozvyk a nejsou schopni donést odpadky do popelnice,
kontejneru či sběrného dvora. Více jak tuna odpadků skončila v pytlích, které ještě téhož
dne odvezli zaměstnanci ze
Správy a údržby
silnic, kteří mto
způsobem akci
podepřeli. I díky
takovým akcím a
nezištné pomoci
dobrovolníků lze
upozornit na problém černých
skládek a vyvolávat celospolečenskou diskusi
k jejich problema ce a nepořádku kolem nás. A to za to stojí.
Mar na Soukupová
Farní charita Litomyšl
Fundraisingové kampaně se zapojením
veřejnos
Fundraisingové
kampaně nám
pomáhají a dávají důležitou
zpětnou vazbu
Farní charita Litomyšl se v letošním roce zapojila hned do
dvou fundraisingových kampaní. Díky nim
získala nejen
cenné finanční
prostředky pro
realizaci svých
projektů, ale i
důležitou zpětnou vazbu od
veřejnos . "Velmi nás potěšila reakce veřejnos na naši výzvu v projektu Poštovní spořitelny Era pomáhá
regionům. Získali jsme první místo v podpoře veřejnos v Pardubickém kraji a chybějící prostředky pro nákup nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu, " říká Mar na
Soukupová, která pracuje ve Farní charitě od září loňského roku jako fundraiser. "Proto
jsme neváhali a přihlásili se do kampaně Nadačního fondu Tesco ´Pomáháme s Vámi´. V našem městě sice obchodní dům Tesco nemáme, ale to není podmínkou účas. Oslovujeme veřejnost skrze sousední, vysokomýtský
region. Není to nelogické. Poskytujeme služby také v obcích v sousedství Vysokého Mýta - například v Říkovicích, Cerekvici, Nových Sídlech, Horkách i jinde. Navíc vysokomýtské Tesco dobře známe. Účastnili jsme
se tady podzimní Národní potravinové sbírky. A reakce
byly pozi vní," dodává Soukupová. Více informací o ak vitách Nadačního fondu Tesco na
www.pomahame.itesco.cz.
Úspěšné akce NNO 35
34 Úspěšné akce NNO
Jaroslav Hantl, DiS.
TJ Léčebna Košumberk
Češi přivezli 8 medailí z mezinárodního
turnaje v boccie.
Podhůří Tater hos lo od 7. do 9. června
2015 nultý ročník mezinárodní akce Boccia
Tatra Cup. K této příležitos se sjelo do Liptovského Jána bezmála 40 handicapovaných sportovců z šes evropských zemí, kteří se věnují paralympijské hře připomínající
pétanque s koženými míčky. Početné zastoupení měla Česká republika. V každé
ze čtyř soutěžních kategorií měla 3 zástupce a v každé kategorii získala
jednu a více medailí.
Dařilo se i dvěma mladým
sportovcům
z TJ Léčebna Košumberk, kteří
trénují v Pardubicích. Nejmladší účastník akce,
teprve čtrnác letá Marcela
Čermáková, se
umís la druhá
ve třídě BC3,
kde hráči mají k
dispozici asistenta, který jim
nastavuje speciální pomůcku
připomínající
skluzavku nebo rampičku po níž hráč uvádí
míče do hřiště. Adam Peška (18 let) ve stejné kategorii skončil na tře m místě.
„Ve čtvr inálovém kole eliminační čás
Marcela Čermáková nečekaně vyřadila favorizovaného a strojově přesně hrajícího
Angličana Bena Curryho,“ uvedl Jaroslav
Hantl, hlavní trenér TJ Léčebna Košumberk.
V semifinále se následně rozhodovalo mezi
klubovými a tréninkovými kolegy Peškou a
Čermákovou. „Adam do poslední směny
udržoval dvoubodový náskok, ale v závěru
lehce zaváhal při formování bloku a Marcela toho drze využila a otočila zápas na 4:3,“
pokračoval Hantl. Věkový rozdíl mezi finalisty kategorie BC3 činil rovných 25 let. Přesto Marcela Čermáková defini vně kapitulovala až v poslední směně pro slovenskému mistrovi v párech Michalu Tižovi. Zápas
o bronz probíhal také drama cky. Pro Peškovi nastoupil další boccista z české výpravy Alois Běhounek (TJ ZP Halma Zbůch).
V první směně nadělil Peškovi 3 body, ale
v zápě inkasoval 4. „Stejně jako ve finále
mezi Tižem a Čermákovou vše rozhodovala
závěrečná čtvrtá směna, kde dostal Peška
soupeře dobrým podáním pod tlak a zbývajících 5 míčů ani nevyužil.“
„Velký dík patří pořadatelům ze ZOM
Prešov, kteří odvedli výbornou práci při přípravě a realizaci turnaje. Nemenší poděkování bych chtěl směrovat na Pardubický
kraj, bez jehož dotační podpory bychom nemohli realizovat projekt Hledáme nové paralympioniky,“ zakončil Hantl.
Umístění ostatních českých sportovců:
Bc1:
ź 1. místo - Aneta Pokorná,
ź 2. místo - Kateřina Cuřínová,
ź 3. místo - Simona Blažková (všichni z SC
JÚ Praha),
Bc2:
ź 1. místo - Fran šek Serbus (SC JÚ Praha)
ź 3. místo - Michal Kořínek (TJ STS Praha)
ź 4. místo - Fran šek Petrák (SC JÚ Praha)
Bc4:
ź 3. místo - Petr Hubalovský (TJ STS Praha)
ź 6. místo - Michal Pros (SC JÚ Praha)
ź 7. místo -Jan Bajtek (HSC Havířov)
Naši sponzoři
Pravidla Boccia
Boccia má podobná pravidla jako
francouzský pétanque. Hraje se v hale na rovném povrchu ve vyznačeném kurtu (6 m na šířku a 10 m na
délku), kde je cílem hry přiblížit
se svými míčky co nejblíže k hlavnímu bílému míčku, který se vhazuje
do pole jako první a říká se mu jack
(u pétanque je označován jako prasátko nebo „košonek“).
Každý hráč (v soutěži družstev pár či
tým) má po šes míčkách – jedna
strana červené a pro vník modré.
Cílem je umís t co nejvíce svých míčů k jackovi. Může se využít i vyražení soupeřových míčů, či přisunu
jacka ke svým. Hraje se na 4 sety
(v soutěži týmů na 6 setů) a body za
umístěné míče se sčítají do koncového výsledku. Při nerozhodném stavu po poslední řádné směně se hraje doplňková směna ( ebreak).
Boccia je speciálně vytvořený sport
pro nejvíce pos žené vozíčkáře. Soutěžící jsou rozdělení ve čtyřech kategoriích podle závažnos svého handicapu. Boccie se mohou dokonce
věnovat i hráči, kteří nedokážou míček uchopit či odhodit. Ti mají k dispozici zdravého asistenta a pomůcku – rampičku, po které pouštějí míčky do hřiště. Asistentovi dávají pokyny, jak ji nastavit a namířit.
Naši partneři
MĚSTO LUŽE
Úspěšné akce NNO 37
36 Úspěšné akce NNO
Rescueinfo, z. s.
SKP - Centrum, o. p. s.
Základní a prak cká škola SVÍTÁNÍ, o. p. s.
Představení rizik pro obyvatele Pardubic
Výsledek hry? 24 síc
pro Domov Simeon
předvedla dvojice Miroslav Mareš a Jan Horák. Na druhém místě skončili Lukáš Skokan
a Jan Švadlenka, tře místo připadlo Petru
Valachovi a Janu Ka ovi.
Sportovní setkání partnerů tenisového klu- Tenisové zápolení byl však pouze jeden
bu LTC Pardubice a podpora činnos obec- aspekt setkání. Tím druhým a vlastně důležině prospěšné společnos SKP-CENTRUM.
tějším byla podpora činnos SKP - CENTTento dvojí smysl měl turnaj LTC Pardubice a RUM, o.p.s. Celkový výtěžek ze startovného
SKP-CENTRUM OPEN CUP 2015, který se
činil rovných 24 000,- Kč. Peníze budou pouodehrál 11. 6. 2015 na kurtech u zámku. Cel- žity na nákup seniorských křesel pro Domov
kem se ho zúčastnilo 24 hráčů, převážně z Simeon v Horním Jelení, který poskytuje odřad pardubických firem, organizací a úřadů. lehčovací služby a pomoc lidem se zdravotHra se odehrávala v poměrně horkém poča- ním pos žením. Blahopřejeme všem zúčastsí, přesto mnozí to tenisoví amatéři podá- něným k dobrému sportovnímu výkonu a děvali obdivuhodné výkony. Nejlepší tenis
kujeme jim za účast.
Žáci školy Svítání objevovali krásu jižních Čech
Obyvatelé Pardubic měli v průběhu letošního jara hned tři příležitos se dozvědět,
jak si počínat v nouzi. Výstava Auto moto
show, Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru a nejnověji také Avia cká
pouť. To jsou tři akce, na nichž jste mohli
navš vit stánek spolku Rescueinfo, který
se zabývá preven vní a osvětovou činnos
v oblas ochrany obyvatel a pomocí při mimořádných událostech. Pro návštěvníky
všech zmíněných akcí jsme si připravili preven vní stánek doslova nabitý informacemi, jako jsou povodňové mapy, zóny havarijního plánování nebo rady pro nejrůznější mimořádné událos . Velký zájem veřejnos vzbudilo především evakuační zavazadlo, které si každý mohl zkusit sám se-
stavit a dále vyhledání vlastního domu na
digitálních mapách rizik.
Opět se potvrdila naše dlouhodobá zkušenost, že velká část obyvatel nezná rizika
v okolí svého bydliště a není připravena na
případné událos . I to je jeden z důvodů,
proč se účastníme podobných akcí a od
roku 2007 provozujeme portál Radyvnouzi.cz, který jednotlivá rizika a jejich řešení
představuje.
Pokud chystáte na Pardubicku nebo Chrudimsku akci pro veřejnost a chcete, aby byl
náš stánek její součás , rádi se zúčastníme.
Žáci z tanečního souboru Základní školy a
Prak cké školy Svítání strávili školu v přírodě v malebném městě Frymburk. Ubytování
v komfortních mobilních domcích přímo na
břehu Lipenské přehrady jim zdarma poskytli manželé Tereza a Hanne Wilzingovi
v kempu Camping Frymburk. A jednalo se
opravdu o cestu plnou zážitků.
Do širokého okolí se mohli žáci rozhlédnout
z vrcholu Marta nad Lipenským jezerem,
kam se vydali po Křížové cestě z kempu. Klidná procházka po cyklostezce z Frymburku
do Lipna zavedla dě k bronzové soše víly,
která si smáčí nohy na vodní hladině. „Výlet
dětem zpestřil Welness Hotel Frymburk, kde
mohly zdarma navš vit solnou jeskyni. Společnost Lipno Line zase přispěla m, že výletníky svezla v rámci okružní plavby na palubě parníku,“ sdělila spolumajitelka kempu
Tereza Wilzingová.
Škola Svítání uplatňuje v oblas vzdělávání
žáků se specifickými potřebami netradiční
přístupy. Jednou z průkopnických metod
školy je výuka tancem. „Hudbou učíme hen-
dikepované klienty nejen vnímání rytmu, ale
i návyku na pohyb, který je zdravým základem života. Snažíme se je prostřednictvím
tance včlenit do kolek vu spolužáků a podpořit jejich širší integraci do společnos při
veřejných vystoupeních,“ dodala zástupkyně
ředitelky školy Markéta Hujerová, pod jejímž odborným vedením taneční soubor funguje již šestnáctým rokem.
A co se mladým
tanečníkům líbilo z cesty po jižních Čechách
nejvíce? „Velké
nadšení vzbuzoval žabák Frymba – maskot našeho kempu,“
dodává Hanne
Wilzing, spolumajitel Camping Frymburk.
Úspěšné akce NNO 39
38 Úspěšné akce NNO
Ing. Lenka Jehličková
PR manažer fes valu Mul kulturní týden
Nízkoprahové denní centrum v Pardubicích
Největší problém je finanční negramotnost
V úterý 2. června 2015 proběhla v odpoledních hodinách v Nízkoprahovém denním centru v Pardubicích akce „Může
se to stát i Vám“, na níž se návštěvníci dozvěděli, co nejvíc trápí lidi bez domova a
jak se jim snažíme pomoci.
Podle sociální pracovnice Zuzany Hanušové, DiS., se v poslední době rozšířil počet
mladých lidí bez přístřeší. „Mladí lidé mají
přehnané nároky na finanční ohodnocení
za vykonanou práci, na bydlení a životní
standard,“ vysvětluje Zuzana Hanušová.
„Dále jsou bezdomovectvím více ohroženi
lidé předdůchodového věku, kteří mají
zdravotní komplikace, nebo lidé pobírající
malý důchod,“ dodává.
„Největším problémem je z našeho pohledu finanční negramotnost a s ní související
lehkost získávání půjček. Klien se stydí situaci přiznat a přicházejí, až když jsou dluhy příliš vysoké,“ říká koordinátorka Nízkoprahového denního centra Mgr. Lenka Šuláková.
Během dne otevřených dveří si návštěvníci
vyslechli, jak se do centra klien dostávají,
jaká je jejich věková struktura, nejčastější
problémy i jak se centrum a terénní program snaží lidem bez přístřeší pomoci. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory
centra i zázemí pro pracovnice. „Výklad
pracovnic byl doplněn příběhy klientů, které lemovaly stěny kulturní místnos , a během dne byl připraven film o dluhové problema ce, která je jednou z nejčastějších
příčin života na ulici,“ dodává Lenka Šuláková.
Akce se zúčastnilo kolem 60 lidí z řad donátorů, veřejnos i jiných sociálních služeb.
Tým centra by touto cestou chtěl poděkovat všem návštěvníkům, zvláště těm, kteří
se ak vně zapojili do sbírky oblečení pro
potřebné.
Mladí lidé mají přehnané nároky na finanční ohodnocení
za vykonanou práci,
na bydlení a životní
standard.
Ohlédnu za 6. ročníkem Mul kulturního
týdne v Pardubicích
V týdnu od 22. do 29. května
proběhl v Pardubicích Mul kulturní týden 2015. Tento šestý ročník hodno organizátoři
jako velmi úspěšný. Každoročně se zvyšuje počet návštěvníků ale také migrantů zapojených do realizace celého fes valu. V průběhu letošního ročníku to byli migran z více než
27 zemí světa. Většina z nich žije dlouhodobě v Pardubicích a
okolí.
Letos to bylo i o rodinách
s dětmi. Během fes valu byla
podpořena nevládní nezisková
organizace Amalthea, o. s. formou finanční sbírky a prezentace jednotlivých projektů podporující rodiny a dě v náročných životních situacích. Zároveň byl fes valový program
upraven tak, že většinu akcí
mohla navš vit celá rodina.
A rodiny s dětmi byly i v realizačním týmu.
kém kraji poprvé, jelikož Vietnamská komunita je velmi akvní, co se týče organizace akcí
a zapojení se do společenského života.
Rok 2015 je zároveň Evropským rokem pro rozvoj a je to
první evropský rok, který je zaměřen na vnější vztahy. Zřejmě
proto Mul kulturní týden zaujal i europoslance Tomáše ZdeSlavnostního zahájení fes valu chovského, jež dal fes valu
dne 22. května se osobně zúosobní záš tu a akci podpořil
častnil velvyslanec Vietnamské svou účas na Slavnostním zasocialis cké republiky v České hájení dne 22. 5. Zahájení se
republice, Jeho Excelence pan zúčastnil i náměstek primátora
Truong Manh Son. Letos je to
Pardubic, Jakub Rychtecký. Fes65 let od uzavření diploma cval získal zároveň záš tu
kých vztahů mezi Českosloven- hejtmana Pardubického kraje
skem a Vietnamem. Při této pří- Mar na Netolického a primáležitos se koná mnoho akcí
tora statutárního města Pardupo celé republice. Vietnamský bic Mar na Charváta.
velvyslanec nebyl v Pardubic-
Úspěšné akce NNO 41
40 Úspěšné akce NNO
Oblastní charita Pardubice
Sluníčko – Centrum pro rodinu
Sluníčkův dětský karneval
Dětem v Africe pomáhá i pardubická Charita
Koncem dubna 2015 se zástupci Oblastní
charity Pardubice již potře vypravili do německého kláštera Münsterschwarzach s krabicemi plnými pečlivě roztříděných (převážně českých) známek. Benediktýni, kteří
zásilku přebírali, nešetřili slovy uznání a
chvály. Tato slova patřila celému kolek vu
dobrovolníků z Pardubic, Brna a Kutné Hory, který se tříděním již několik let zabývá.
Každý druh známky se po odlepení a vysušení pečlivě zabalí
do sáčků nebo krabic a označí
katalogovým číslem. Do Německa se známky vozí pravidelně
jednou za dva roky.
šené z vystoupení kouzelníka Čmáryfuka. Pochutnávali
si na palačinkách z Mlsné palačinky a nealko koktejlech.
Ta nek Dušan jim maloval
obrázky na obličej. Dětské
pozornos též neunikla krásná zvířátka z balónků. Na závěr si každý odnesl domů
spoustu dárečků, jenž vyměV průběhu odpoledne si děnili za štěs čko z klobouku.
zahráli různé hry o sladké
Karneval jsme si všichni
odměny. S Janou si zatancoopravdu užili a už nyní se
vali tanec s Xanadou, poté
můžeme těšit na příš rok,
se jim děvčata z Aerobic cenaž se opět sejdeme na Slutra Pardubice představila
níčkově dětském karnevalu.
s vystoupením Veselé veliKarnevalovým rejem, plným konoce. Dě byly opět nad-
I letos se mnoho dě z Pardubic zúčastnilo Sluníčkova
dětského karnevalu, který
se konal 8.3.2015 v Domě
techniky na nám. Republiky,
ve velkém kongresovém sále. Karneval pro ně již druhým rokem přichystali zaměstnanci a dobrovolníci
ze spolku Sluníčko – Centrum pro rodinu, který najdete na Palackého ul. 2411,
vedle autobusového nádraží. Během roku zde naleznete spoustu ak vit pro rodiče
s dětmi.
pohádkových bytos a samozřejmě i spoustou různých
zvířátek v doprovodu maminek a ta nků, te ček a strýců, babiček a dědečků, provázeli moderátorka Lucie
Hamplová a klauník Píďa.
K poslechu i k tanci hrál
Motlik.
Benediktýni prostřednictvím
svých dealerů známky prodávají
na burzách a aukcích a ze získaných finančních prostředků podporují misijní činnost především
v Africe. Velký důraz přitom kladou na pomoc při rozvoji znevýhodněných regionů. Nedávno
se jim například podařilo vybudovat školu pro 200 dě ve městě Kara na nehos nném severu
západoafrického Toga (56 785
km2, cca 7,3 mil. obyvatel). Zároveň v této oblas zprovoznili pět studen
hlubokých 50-70 metrů. Místní ženy do té
doby musely chodit pro vodu několik kilometrů a nabírat ji ze znečištěné řeky. Zmíněná škola bude zanedlouho rozšířena, aby
mohla poskytnout útočiště další stovce žáků. Benediktýni jsou přesvědčeni, že podporou vzdělání nejefek vněji pomohou celému regionu.
Dobrovolníky z Pardubic těší, že se na realizaci podobných projektů mohou spolupodílet. „Mám se místo toho dívat na televizi?
To moc dlouho nevydržím. Já místo toho
radši třídím známky,“ svěřuje se 83letý dobrovolník Antonín Rejlek. „Dokud nás to bude bavit, budeme se třídění známek nadále
věnovat,“ dodává s lišáckým úsměvem. Díky obdivuhodné trpělivos , pracovitos a
vytrvalos takových lidí jako je on a jeho žena Věra Novotná, se v rozvojových zemích
postupně zvyšuje počet lidí, kteří mohou
chodit do školy, mají přístup k nezávadné
pitné vodě a k základní zdravotní péči.
Pokud Vás tato dobrovolnická činnost Charity zaujala, dejte o sobě vědět.
Kontakty:
Tel.: 775 296 842,
E-mail: [email protected]
Pokud máte doma nepotřebná a překážející alba se známkami, víte kam je poslat.
Úspěšné akce NNO 43
42 Úspěšné akce NNO
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. výrazně
přispělo k ochraně životního prostředí
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. již
více než 13 let poskytuje v Pardubickém
kraji službu ranou péči rodinám s dětmi s
ohroženým vývojem (např. v důsledku
předčasného narození) nebo se zdravotním pos žením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dě s handicapem a podpora jejich rodin. Mezi nejvyhledávanější ak vity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dě , půjčování didak ckých
hraček a kompenzačních pomůcek, základní sociální poradenství, pomoc při výběru
předškolního a školního zařízení, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami
dě se zdravotním pos žením.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. již
několik let zodpovědně odevzdává elektro
zařízení ke zpětnému odběru. Do této ak vity byly přizvány i klientské rodiny. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnos ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Cer fikátu Environmentálního vyúčtování společnos ASEKOL vyplývá, že Středis-
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
odevzdalo v roce 2014 k recyklaci 253 kg
drobných spotřebičů.
ko rané péče v Pardubicích o.p.s. odevzdalo
v roce 2014 k recyklaci 253 kg drobných
spotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním
sběrném boxu.
Tím došlo k úspoře 6 MWh elektřiny, 430 litrů ropy, 24 m3 vody a 0 tun primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů o
1 tunu CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 5 tun“. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní čísla.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozi vně, a to
ve všech aspektech. Výsledek studie jedno-
značně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozi vní dopad na životní prostředí.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. bude i nadále zodpovědně třídit odpad a přispívat tak k ochraně životního prostředí.
Kontakt:
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice,
Tel.: 466 641 031,
Mob.: 736 512 613,
E-mail: [email protected],
Web: www,ranapece-pce.cz
Neziskovky vás zvou 45
44 Neziskovky vás zvou
Prázdninové akce v Šanci pro Tebe
ČERVENEC
ź 3.7.2015 - Muzika Elektronika - start 20:00 hod., vstupné: 60 ,- Kč
ELEKTRO, HOUSE, SWING, ACID, TECHNO
ź 4.7.2015 - Muzika Exo ka (MUZIKA CELÝ DEN) - start 11:00 hod.
vstupné zdarma (od 18:00 hod. vstupné: 60 ,- Kč)
JAZZ, FUNKY, DISKO, BEATS, BREAKS, Local Champion DJ´S,UV Dekorace,
Lasers"
ź 7.7.2015 - workshop žonglování - start 17:30
Chtěli jste umět žonglovat s míčky, ale neměli jste trpělivost a chuť dál
trénovat když vám to nešlo? Nebo jste si to chtěli vždycky vyzkoušet? Tak
právě pro vás je určený tento workshop. Budete mít možnost se během
dvou hodin naučit základy žonglování se třemi míčky a pro šikovné i nějaké
triky. K dispozici na vyzkoušení budou i diabola, flowers cky, kruhy a
kuželky.
ź 14.7.2015 - workshop: Výroba broží, je snadná ... - start 17:30
Přijďte oboha t Váš letní oděv o krásnou látkovou Brož.
ź 21.7.2015 - Beseda: Zapalte se pro dobrovolnictví - start 18:00
Změňte něco ve svém okolí, předejte své zkušenos a podpořte dě ,
které mají zájem na sobě pracovat. Povídání a krátký film o dobrovolnictví
a o tom jak je možné se zapojit v organizacích Šance pro Tebe a
Amalthea. Diskuze s dobrovolníky, kteří u nás již působí.
ź 28.7.2015 - Koncert, výstava: „Ozvěny Tejnice má talent“ - start 17:30
Vystoupení nejúspěšnějších mladých talentů z Hrochova Týnce spojená s
výstavou prací výtvarného kroužku.
SRPEN 2015
ź 4.8.2015 - Divadlo: Kouzelná pohádka - start 18:00
Naprosto originální a jedinečnou pohádku plnou kouzelných překvapení,
která v Chrudimi nemá obdoby, pro Vás zahrají dě z Prachovic. Jedná se o
jediné představení svého druhu v Agoře, které zajisté přiláká malé i velké
diváky.
ź 11.8.2015 - workshop: CD disky už vychází z módy? - start 17:30
U nás nic nevyhazujeme, ale přetváříme v něco nového a kouzelného.
Stavte se ozdobit ranní kávu či čaj neobyčejným podtáckem.
ź 18.8.2015 - Cestopisná beseda: „Krásy Skotska“ - start 18:00
Beseda s promítáním fotek cestovatele a dobrodruha Ondřeje Penze.
ź 25.8.2015 - Vegegrilovačka a venkovní promítání filmu. - start 18:00
Přijďte si s námi posedět na naši krásnou terasu, popovídat, ochutnat
nejen dobroty z grilu a podívat se na film, který společně vybereme.
Genius loci Sudslava z.s. vás zve
Genius loci Sudslava z.s., která pořádá ve
spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v
Chrudimi výstavu s názvem Vítejte v říši divů. Ojedinělá výstava prezentuje 10 velkoformátových obrazů /velikos 100 x 130
cm/ ze sbírky sudslavských divadelních kulis v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi
v termínu od 26. 6. až do 25. 10. 2015. Graficky ztvárněným obrazům autora Jindřicha Maxe Pavlíčka posloužily originály historických divadelních dekorací, které jsou
trvale uloženy v budově býval&eacu te; fary v obci Sudslava. Ochotnické divadlo se v
obci hrálo už od roku 1868 až do roku
1948, přičemž v Sudslavě působily v minulos dva ochotnické divadelní spolky.
Projekt prezentace divadelních kulis již získal finanční podporu Státního fondu kul-
tury, Pardubického kraje a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Sudslavská sbírka historických divadelních kulis z počátku 20. stole je výjimečná, jak ve
svém rozsahu, tak v komplexnos dochovaných divadelních dekorací v rámci celé
České republiky. Genius loci Sudslava z.s.
usiluje o zápis unikátního souboru divadelních kulis do Centrální evidence sbírek České republiky.
K výstavě je vydán barevný katalog a brožura s historií ochotnického divadla obce
Sudslava.
Přijměte pozvání a navš vte chrudimskou
výstavu nebo přijeďte přímo do Sudslavy,
budete jistě příjemně překvapeni!
Neziskovky vás zvou 47
46 Neziskovky vás zvou
Ing. Josef Kušička
Český hudební tábor mládeže, o.p.s.
Mgr. Monika Čuhelová
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Český hudební tábor mládeže
podevatenácté
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ V KRŮČKU
Podzim letošního roku bude v Krůčku ve
znamení vzdělávání. Jedním z kurzů bude také kurz efek vního rodičovství aneb rodičovské dovednos v praxi pod lektorováním
zkušené cer fikované lektorky a psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové. Kurz je pro
všechny, kdo si myslí, že rodičovství je důležité a chtějí najít cestu k zodpovědnému,
důslednému a povzbuzujícímu rodičovství porozumíme sobě i našim dětem.
Pokud se vám stává, že si občas nevíte rady..., jak reagovat na dětské špatné chování,
zlobení a konfliktní situace; jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi v celé
rodině; jakou formou a jak ak vně ovlivnit a
naučit dě vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu,
ať už doma, ve škole..., pak je tento kurs určen přímo pro vás. Bude to zajímavé, přínosné a určitě na něj nezapomenete.
Jednotlivé schůzky se vždy skládají z ak vity
pro rodiče, teorie, cvičení na ukotvení tématu a diskuse. Vždy 2 setkání v měsíci, aby bylo možno upevnit získané dovednos .
Cena kursu na osobu za kurs je 400 ,- Kč pro
členy MC Krůček; pro nečleny 700,- Kč +
partneři zdarma. Můžeme zajis t i hlídání
dě .
Více informací či přihlášky na kurz získáte
na [email protected] či 739 085 457.
Kurz Rodina a profese dvě strany téže mince v MC Krůček
Lesy kolem rekreačního zařízení Radost u
Horního Jelení se ve druhé polovině července opět rozezní hudbou. Stane se tak u
příležitos konání 19. ročníku českého hudebního tábora mládeže, který bude host studenty ve věku od 8 do 19 let z České
republiky, Slovenska, Maďarska, Litvy, Srbska, Velké Británie, Ruska, Panamy, Indie,
Vietnamu a USA. Pod vedením českých i
amerických lektorů budou společně zdokonalovat svůj um v symfonických orchestrech, oddělení zobcových fléten, kytarovém souboru, pěveckém sboru, oddělení klavíru, harfy a divadla. Nebude chybět
ani oblíbený jazz band.
Na účastníky čekají kromě každodenního
nácviku závěrečného programu pro rodiče
také sportovní ak vity, hry a táboráky.
Sezónu zahájí ve středu 15. července v
19:30 recitál slovenských umělců v podání
houslistky Lucie Vaníkové za doprovodu
harfenistky Antónie Petrákové. Pro účastníky tábora i veřejnost jsou po celou sezónu připravena vystoupení účastníků i pozvaných hostů, které se konají v areálu tábora každý den od 19:30 s výjimkou 25.
července a 1. srpna 2015, kdy probíhají vystoupení účastníků po celý den.
Letošní sezóna bude pro těm předešlým
o jeden den delší, protože na neděli 19.července chystáme novinku , kterou bude
výjezdní koncert hlavních oborů tábora na
zámku v Doudlebách nad Orlicí se začátkem ve 14:30.
Na úvod druhé čás tábora jsme tradičně
zvolili koncert v kostele Nejsvětější Trojice,
kde se v neděli 26. července od 19:30
představí vokální instrumentální uskupení
SoliDeo z Děčína.
Na podzim letošního roku plánujeme v Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy
zajímavý kurz na téma Rodina a profese dvě strany téže mince. Kurz proběhne pod
vedením vyškolené lektorky Terezy Veitové
v učebně Mul funkčního centra Fabrika,
Wolkerova alej 92/18 v odpoledních hodinách s možnos hlídání dě .
né pro svůj profesní život a přitom být
dobrou mámou.
Cíle vzdělávacího semináře:
ź nabízet prostředky k uskutečnění svobodné volby
ź nabídnout ženě pozi vní pohled na smysl svého dosavadního snažení v rodině
ź nabídnout způsob uvažování, jak obstát v
nárocích na trhu práce
ź členíte životní období na mateřství a zaź podpořit pozi vní pohled na nároky proměstnání?
fesního světa, zvýšit pravděpodobnost
ź strávila jste několik let doma péčí o dítě
úspěšného návratu do zaměstnání a souči blízkou osobu a děsíte se návratu do
časně pokračovat v dosavadním "projekpráce?
tu rodina"
ź máte hodně dě a společnost vás obviNa semináři budeme pracovat i s prak ckýňuje, že se od ní necháváte vyživovat?
ź chcete se vrá t po porodu brzy do práce mi návody ze života.
a mají vás za krkavčí matku?
Pro více informací či přihlášení kontaktujte
lektorku na mailu: [email protected] či
Vzdělávací seminář odpoví na otázky, co
všechno mohu získat na rodičovské dovole- 737 236 152.

Podobné dokumenty

Výroční zpráva AVPO ČR za rok 2013

Výroční zpráva AVPO ČR za rok 2013 ANAG, spol. s r. o. – Odborné internetové knihkupectví se specializuje na oblasti: ekonomika, management, personalistika, účetnictví, daně, právo, počítače, lékařskou literaturu, psychologii, jazyk...

Více

kategorie 89/69

kategorie 89/69 CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE

Více

Sborník - Univerzita Pardubice

Sborník - Univerzita Pardubice Zásadním přínosem výzkumu je zjištění výskytu kriticky ohroženého skokana ostronosého (Rana arvalis), jenž zde dosahuje vysoké početnosti. Z lokality i z celého západního území původního výzkumu z ...

Více

Infolist 04/2015

Infolist 04/2015 KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA Klášterní 54 530 02 Pardubice

Více