20.02.2015 Zápisy do kroniky za rok 2014

Transkript

20.02.2015 Zápisy do kroniky za rok 2014
ZÁPIS DO KRONIKY
2014
Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2014 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních.
Složení zastupitelstva jednotlivých výborů a komisí do říjnových voleb:
Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav Čapek (SNK
Tělovýchova a sport), Robert Kálal (KDU-ČSL), Mgr. Eva Krafková (SNK Tělovýchova a
sport), Josef Kudrna ( SNK Živnostníci), Ing. Petr Moučka (SNK Mosty), Jiřina Procházková
(SNK Zdravý rozum), Petr Král (ČSSD), Ing. Petr Popela (SNK Tělovýchova a sport), Luboš
Rozporka (KSČM), Drahoslava Vobrová (SNK Živnostníci).
Starosta - Jaroslav Čapek, místostarostka - Drahoslava Vobrová.
Finanční výbor: předseda – Ing. Petr Popela, členové – Zdeněk Zámečník, Jana
Procházková, Zdeněk Pudil, Jiří Dvořák.
Kontrolní výbor: předseda – Josef Kudrna, členové – Ing. Karel Winkler, Luboš
Rozporka, Petr Král, Ing. Petr Moučka.
Komise školská a kulturní: předseda – Mgr. Eva Krafková, členové – Iva Eichlerová,
Jiřina Procházková, Josef Drobil, Dana Kudrnová.
Komise sociální a bytová: předseda – Alena Brunnerová, členové – Miroslava
Ferdanová, Marta Hájková, Jindřich Waszniowski, Marie Matoušková.
Komise veřejného pořádku: předseda – Robert Kálal, členové – Jan Smejkal, Karel
Loukota, Jan Nechanický, Eva Šteflová.
Složení zastupitelstva jednotlivých výborů a komisí po komunálních volbách. Volba
starosty, místostarosty a výborů proběhla na zasedání 6. listopadu:
Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SNK SDH Valtínov), Mgr. Jan Dobeš
(NEZÁVISLÍ), Mgr. Eva Krafková (NEZÁVISLÍ), Petr Král (ČSSD), Josef Kudrna (SNK –
Živnostníci), Ing. Petr Moučka (SNK – Mosty), Zdeněk Pudil (KDU – ČSL) Luboš
Rozporka (KSČM), Ing. Vladimír Šamal (KDU – ČSL), Drahoslava Vobrová (SNK –
Živnostníci), Ing.Karel Winkler (SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT).
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů byla sdruženími nezávislých
kandidátů Mosty, SDH Valtínov a Živnostníci navržena jako kandidátka na funkci
uvolněného starosty obce Kunžak paní Drahoslava Vobrová. Sdruženími nezávislých
kandidátů Tělovýchova a sport, Nezávislí, KDÚ-ČSL, KSČM a ČSSD byl jako kandidát na
funkci uvolněného starosty obce Kunžak navržen Ing. Vladimír Šamal.
Hlasování pro volbu starostky - Drahoslava Vobrová:
Pro: Brunnerová A., Kudrna J., Moučka P., Vobrová D.
Proti: Dobeš J., Krafková E., Král P., Pudil Z., Rozporka L., Šamal V., Winkler K.
Paní Drahoslava Vobrová tedy nebyla zvolena uvolněnou starostkou obce Kunžak.
Hlasování pro volbu starosty Ing. Vladimíra Šamal:
Pro: Dobeš J., Krafková E., Král P., Pudil Z., Rozporka L., Šamal V., Winkler K
Proti: Brunnerová A., Kudrna J., Moučka P., Vobrová D.
Pan Ing. Vladimír Šamal byl zvolen uvolněným starostou obce Kunžak.
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů byla na funkci neuvolněné
místostarostky obce Kunžak navržena paní Drahoslava Vobrová. Paní Drahoslava Vobrová
byla na místo neuvolněné místostarostky zvolena všemi hlasy.
Finanční výbor: Mgr. Dobeš Jan – předseda,
Ing. Winkler Karel, Zámečník Zdeněk – členové.
Dvořák Jiří,
Mrkva Ondřej,
Kontrolní výbor: Kudrna Josef – předseda, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,
Rozporka Luboš - členové.
Komise sociální a bytová: Brunnerová Alena – předseda, Bitalová Hana DiS.,
Ferdanová Miroslava, Hájková Marta, Šteflová Eva, Waszniowski Jindřich – členové.
Komise školská a kulturní: Mgr. Krafková Eva –
Eichlerová Iva, Kudrnová Dana – členové.
předseda,
Drobil Josef,
Komise veřejného pořádku: Smejkal Jan – předseda, Čapek Jaroslav, Danielová Jana,
Loukota Karel, Nechanický Jan – členové.
Pracovnice obecního úřadu: Šteflová Eva, Kudrnová Dana, Danielová Jana.
Přibylová Jindra po dobu zástupu za MD Ing. Lenky Kostkové, která opět nastoupila v prosinci 2014
V uplynulém volebním období bylo na akcích proinvestováno 47.284.853,02 Kč,
z toho dotace činily 27.769.878,12 Kč. Z vlastních zdrojů obce bylo použito 19.514.974,49
Kč.
Ke konci volebního období minulého zastupitelstva (ke konci září 2014) má obec na
účtech 20.615.613,63 Kč. Dlouhodobé závazky obce k dnešnímu dni činí 825.450,- Kč, z toho
bezúročná půjčka na rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV 600.000,- Kč, bezúročná
půjčka AVE na zajištění likvidace odpadu 225.450,- Kč. Výše pohledávek po lhůtě splatnosti
delší než tři měsíce k 30.9.2014 činí 109.467,50 Kč.
V září 2010 byla hodnota majetku obce vyčíslena částkou 160.815.991,33 Kč
v pořizovacích cenách. Od 1.1.2012 jsou obce povinny dlouhodobý majetek odepisovat a je
uváděna cena pořizovací, oprávky a cena zůstatková. Hodnota majetku ke konci září 2014 je
v pořizovacích cenách ve výši 203.230.567,18 Kč, oprávky činí 51.854.800,49 Kč a
zůstatková cena je 151.375.766,69 Kč. Během uplynulého volebního období narostl majetek
obce v pořizovacích cenách o částku 42.414.575,85 Kč. Zastupitelstvo tedy předávalo obec v
dobrém stavu.
Akce uskutečněné ve volebním období 2011 – 2014
rok 2011
Kunžak - rekonstrukce a modern. místních komunikací
Úroky z úvěru na rekonstrukci a moderniz. míst. kom.
Modernizace míst. komun. Mosty - zprac. žád. o dotaci
Sjezd z místní komunikace Nerudova
Opravy místních komunikací - běžné
Oprava chodníků ulice Havlíčkova
Oprava chodníku Valtínov
Kč celkem
z toho dotace
20 364 436,00 19 072 835,00
147 844,00
110 882,00
147 000,00
137 398,00
108 504,00
235 222,00
165 985,00
Výstavba chodníků ulice Nerudova
Zpracování žádosti o dotaci Posílení vod. zdroje Valtínov
Prodloužení vodovod. řadu M. Podolí Kunžak
Rekonstrukce vodovodního řadu M. Podolí
Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)
Zpracování žádosti o dotaci ČOV Suchdol
Oprava střechy, místnosti v čp. 394 - kuželna
Dům s pečovatelskou služebou - zahradní altán
Opravy v čp. 165 - byt., půdní prostory
Oprava komína v čp. 60 Mosty
Rozšíření veřejného osvětlení M. Podolí
Materiál, brána hřbitov Kunžak
Oplocení, brána hřbitov Valtínov
Oprava techniky údržby obce - kabina Multicar
Vánoční výzdoba - hvězdy, osvětlení habry, kašna
Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)
Pamětní deska K. Vobišová - Žáková (na budově školy)
celkem 2011
357 018,00
59 640,00
233 319,00
95 966,00
22 399,00
40 000
24 000,00
202 503,00
70 225,00
33 747,00
29 568,00
36 342,00
60 000,00
40 674,00
96 817,00
46 016,00
66 026,00
46 215,00
16 800,00
22 741 483,00 19 325 898,00
rok 2012
Dokončení sjezdu Nerudova
Obrubníky - Bystřická ulice
Chodník u has. Kunžak
Informační ukazatele rychlosti Valtínov
ČOV Suchdol
Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)
Pasport stávající dešťové kanalizace Mosty
Oprava kapličky Mosty
DPS - projektová dokumentace půdní prostor
Rekonstrukce B.j.5 PB-VB Kunžak čp. 170 - byty
Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 170 - 2. etapa
Rekonstrukce střechy ZŠ SNW Kunžak
Proj. dokumentace přísptavba ZŠ - dílny
Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kunžak - stavba
Opravy topného systému v ZŠ
Rekonstrukce rozvodů ústředního topení v ZŠ
Úpravy v budově kina Kunžak
Terénní úpravy pod MŠ - rekultivace terénních úprav
Nákup mulčovače KOALA, malotraktoru BELARUS
Vánoční výzdoba obce
Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)
Vrata, sušárna hadic has. Mosty
celkem 2012
Kč celkem
36 287,00
440 456,00
20 905,20
140 160,00
24 000,00
40 000
15 600,00
12 305,00
20 400,00
3 283 596,55
193 200,00
855 629,00
156 600,00
2 177 677,87
16 224,00
212 938,00
91 070,87
160 089,00
509 658,00
47 136,00
35 615,20
10 381,20
8 499 928,89
rok 2013
Oprava povrchu komunikace Kunžak M. Podolí
Kč celkem
311 456,53
103 440,00
2 750 000,00
130 000,00
24 928,00
3 008 368,00
Chodníky Bystřická ulice
Oprava vodovod - přípojky Dačická ulice
Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy
Oprava kanalizace - Dačická ulice
Revitalizace rybníka Za Ulicí - PD, žádost o dotaci
Obnova kapličky Kaproun
Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa
Dokumentace studie využití kinosálu v budově býv. kina
Demolice nejstarší části čp. 170
Nákup myčky nádobí pro školní jídelnu základní školy
Nákup čisticího stroje pro základní školu
Vypracování Změny č. 3 územního plánu Kunžak
Autobusová čekárna Valtínov
Výkup nemovitosti čp. 213 pro údržbu obce
Nákup rozmetadla na posyp zimní údržba obce
Nákup přívěsu za malotraktor
Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak
Vánoční výzdoba, odpadkové koše veřejné prostranství
Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)
Vybavení zásahové jednotky has. Kunžak, opravy, ...
Vestavba zásahového vozidla CAS has. Kunžak
celkem 2013
rok 2014
Oprava komunikace Mosty
Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy
Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa
Zpevněné plochy u čp. 170
Nátěry oken, okapničky v domě s pečov. službou
Výměna oken v budově základní školy
Střecha + zateplení stropu pavilon MŠ
PD stavební úpravy budovy kina - knihovna
Oprava hrobky hřbitov Kunžak
Architektonická studie Veřejné prostranství Valtínov
Čekárna Mosty směrem na Dačice
Budova pro KS - uskladnění techniky
Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak vč. vybavení
Opravy v bytovém domě čp. 165
nátěry oken v obecní budově Valtínov
Změna č. 3 Územního plánu Kunžak
Odradonování vodního zdroje Suchdol
Obnova rybníka Za Ulicí Kunžak
Odstranění sedimentů - nádrže ČOV
Oprava budovy čp. 213 pro středisko údržby
celkem 2014
1 423 724,40
561 654,63
432 750,00
546 325,00
48 400,00
118 754,00
2 343 463,59
25 168,00
300 000,00
159 985,00
88 780,12
133 100,00
112 875,00
285 960,00
40 103,00
118 701,00
322 180,00
61 994,00
9 243,40
134 214,00
181 379,00
7 760 210,67
Kč celkem
288 859,00
340 559,00
2 461 889,18
210 959,87
38 720,60
294 619,00
540 996,36
118 135,00
37 654,00
18 150,00
58 491,00
163 565,00
2 533 416,38
120 238,00
6 036,00
60.500.3 500,00
629.238,1.613.333,
373.258,7 106 014,39
327 783,60
56 500,00
2 100 000,00
50 000,00
134 214,00
55 212,00
2 723 709,60
236 921,40
2 595 444,00
430.982,-
2 832 365,40
Za období 2011 - 2014 hodnota akcí celkem
z toho - přijaté dotace
Z vlastních zdrojů obce financováno
39 001 622 56
25 057 975,60
13 943 647,04
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Směrnici obce
Kunžak k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Vyhláška č. 1/2014 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her, Vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce Kunžak schválilo dvousložkovou cenu vodného a
stočného na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014. Cena vodného a stočného se tedy
nezvyšuje a bude ve výši 52,51 Kč za m3 bez DPH. Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2015
se usnesením zastupitelstva také nemění a zůstává ve výši 500,-- Kč jak pro trvale bydlícího
občana, tak pro majitele nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
V roce 2014 byla schválena Změna č. 3 územního plánu obce Kunžak.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů).
V prosinci 2006 po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku 2014 nebyla
žádost vyřízena.
Obec Kunžak během roku 2014 přispěla ČSŽ 5 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 5 000,- Kč na pořádání Dětského dne, Svazu tělesně postižených 10 000,- Kč na
jejich činnost, SDH Mosty 10 000,- Kč na pořádání závodů a 1 500,- Kč na pořádání
Dětského dne v Mostech, SDH Valtínov 5 000,- Kč na pořádání hasičských závodů, SDH
Valtínov 60 000,- Kč za terénní úpravy u hřiště ve Valtínově, SDH Kunžak 8 000,- Kč na
pořádání závodů, TJ 8 000,-Kč na uspořádání turnajů v sálové kopané, TJ Kunžak 45 000,Kč na dofinacování rekonstrukce šatny a sociálního zařízení v areálu TJ, 6 000,- Kč oddílu Tri
Club Vajgar na závody v triatlonu na Zvůli O pohár starosty obce, ZŠ S.N.Wintona Kunžak
13 000,- Kč na dopravu do Prahy, MŠ Kunžak 7 000,- Kč na dopravu do ZOO Jihlava,
Občanskému sdružení Baby box 2 000,- Kč, Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a
seniory se sídlem v Jindřichově Hradci 3 000,- Kč, Šrot týmu 5 000,- Kč na organizaci
cyklisticko-orientačních závodů. Obec přispívá na provoz pojízdné prodejny pana Pitrmana ze
Slavonic 1000,- Kč měsíčně. Pan Miláček zásobuje část Suchdola a Terezína dostává
příspěvek 500,- Kč měsíčně.
Volby do Evropského parlamentu konané na území České
republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Obec: Kunžak
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
celkem zpr. v %
3
3
100,00 1 191
273
22,92
273
Strana
Platné hlasy
název
číslo
268
celkem
Předn.
v % hlasy
1
SNK Evropští demokraté
0
0,00
-
2
Koalice SP a NO!
0
0,00
-
3
Klub angažovaných nestraníků
1
0,37
X
4
NE Bruselu-Národní demokracie
1
0,37
X
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
51
19,02 X
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
3
1,11
7
Koalice TOP 09 a STAN
51
19,02 X
8
Liberálně ekologická strana
0
0,00
-
9
LEV 21-Národní socialisté
0
0,00
-
10
Komunistická str.Čech a Moravy
39
14,55 X
11
evropani.cz
0
0,00
-
12
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0
0,00
-
13
Fair play - HNPD
0
0,00
-
14
Česká str.sociálně demokrat.
30
11,19 X
16
ANO 2011
36
13,43 X
17
"Strana rovných příležitostí"
0
0,00
-
18
Moravané
0
0,00
-
19
Česká strana regionů
0
0,00
-
20
Občanská demokratická strana
20
7,46
X
Strana
název
číslo
Platné hlasy
celkem
v%
X
Předn
.
hlasy
21
VIZE 2014
0
0,00
-
22
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
8
2,98
X
23
Strana zelených
3
1,11
X
24
Strana svobodných občanů
8
2,98
X
25
Romská demokratická strana
0
0,00
-
26
Komunistická str.Českosloven.
1
0,37
X
27
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
3
1,11
X
28
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
0
0,00
-
29
Koalice DSSS a SPE
2
0,74
X
30
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
0
0,00
-
31
Republika
0
0,00
-
32
Česká pirátská strana
11
4,10
X
33
Česká Suverenita
0
0,00
-
34
Koruna Česká (monarch.strana)
0
0,00
-
35
Aktiv nezávislých občanů
0
0,00
-
36
Česká strana národně sociální
0
0,00
-
37
Občanská konzervativní strana
0
0,00
-
38
Věci veřejné
0
0,00
-
39
OBČANÉ 2011
0
0,00
-
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
1 003
211
21,04
211
206
Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická str.Čech a Moravy
11 evropani.cz
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
13 Fair play - HNPD
14 Česká str.sociálně demokrat.
16 ANO 2011
17 "Strana rovných příležitostí"
18 Moravané
19 Česká strana regionů
20 Občanská demokratická strana
Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
0
0,00
1
0,48
1
0,48
29
14,07
3
1,45
41
19,90
0
0,00
0
0,00
38
18,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
28
13,59
22
10,67
0
0,00
0
0,00
0
0,00
14
6,79
Strana
číslo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
název
VIZE 2014
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratická strana
Komunistická str.Českosloven.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Platné hlasy
celkem
0
6
3
7
0
1
2
0
2
0
0
v%
0,00
2,91
1,45
3,39
0,00
0,48
0,97
0,00
0,97
0,00
0,00
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Předn
.
hlasy
X
X
X
X
X
X
-
32
33
34
35
36
37
38
39
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká (monarch.strana)
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011
Okrsek: 2 Mosty
8
0
0
0
0
0
0
0
3,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
-
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
99
43
43,43
43
43
Strana
Platné hlasy
číslo
název
celkem v %
1
SNK Evropští demokraté
0
0,00
2
Koalice SP a NO!
0
0,00
3
Klub angažovaných nestraníků
0
0,00
4
NE Bruselu-Národní demokracie
0
0,00
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
19
44,18
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
0
0,00
7
Koalice TOP 09 a STAN
9
20,93
8
Liberálně ekologická strana
0
0,00
9
LEV 21-Národní socialisté
0
0,00
10 Komunistická str.Čech a Moravy
1
2,32
11 evropani.cz
0
0,00
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0
0,00
13 Fair play - HNPD
0
0,00
14 Česká str.sociálně demokrat.
1
2,32
16 ANO 2011
8
18,60
17 "Strana rovných příležitostí"
0
0,00
18 Moravané
0
0,00
19 Česká strana regionů
0
0,00
20 Občanská demokratická strana
2
4,65
21 VIZE 2014
0 0,00 22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury
1 2,32 X
23 Strana zelených
0 0,00 24 Strana svobodných občanů
0 0,00 25 Romská demokratická strana
0 0,00 26 Komunistická str.Českosloven.
0 0,00 27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
0 0,00 28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
0 0,00 29 Koalice DSSS a SPE
0 0,00 30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
0 0,00 31 Republika
0 0,00 32 Česká pirátská strana
2 4,65 X
33 Česká Suverenita
0 0,00 34 Koruna Česká (monarch.strana)
0 0,00 35 Aktiv nezávislých občanů
0 0,00 -
Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
36
37
38
39
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
hlasy
v seznamu obálky účast v % obálky
89
19
21,35
19
19
Strana
číslo
název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10 Komunistická str.Čech a Moravy
11 evropani.cz
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
Platné hlasy
celkem
v%
0,00
0,00
0,00
0,00
15,78
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Předn.
hlasy
X
X
-
12
13
14
16
17
18
19
20
číslo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
Fair play - HNPD
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
"Strana rovných příležitostí"
Moravané
Česká strana regionů
Občanská demokratická strana
Strana
název
VIZE 2014
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratická strana
Komunistická str.Českosloven.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká (monarch.strana)
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011
0
0
1
6
0
0
0
4
0,00 0,00 5,26 X
31,57 X
0,00 0,00 0,00 21,05 X
Platné hlasy Předn
.
celkem v % hlasy
0
0,00
1
5,26
X
0
0,00
1
5,26
X
0
0,00
0
0,00
1
5,26
X
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
5,26
X
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
-
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané
dne 10.10. – 11.10.2014
Výsledky hlasování
Obvod: 15 – Pelhřimov
Obec: Kunžak
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky
3
3
100,00 1 194
594
49,75
577
563
97,57
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
7
Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
135 X
ODS
ODS
ODS
12
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 8
X
STO
STO
BEZPP
8
X
SZ
SZ
SZ
6
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 67
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
159 X
O.K. strana O.K. strana BEZPP
2
X
KSČM
KSČM
KSČM
127 X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
39
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
23,97 X
2,13 X
1,42 X
1,42 X
1,06 X
11,90 X
28,24 X
0,35 X
22,55 X
6,92 X
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1 007
486
48,26
469
460
98,08
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
7
Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
109 X
ODS
ODS
ODS
10
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 6
X
STO
STO
BEZPP
4
X
SZ
SZ
SZ
6
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 46
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
125 X
O.K. strana O.K. strana BEZPP
2
X
KSČM
KSČM
KSČM
118 X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
34
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
23,69 X
2,17 X
1,30 X
0,86 X
1,30 X
10,00 X
27,17 X
0,43 X
25,65 X
7,39 X
Okrsek: 2 Mosty
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
100
68
68,00
68
63
92,65
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
7
Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
12
X
ODS
ODS
ODS
0
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 2
X
STO
STO
BEZPP
1
X
SZ
SZ
SZ
0
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 19
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
20
X
O.K. strana O.K. strana BEZPP
0
X
KSČM
KSČM
KSČM
7
X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
2
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
19,04 X
0,00 X
3,17 X
1,58 X
0,00 X
30,15 X
31,74 X
0,00 X
11,11 X
3,17 X
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
87
40
45,98
40
40
100,00
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
1
Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
7
Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
14
X
ODS
ODS
ODS
2
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 0
X
STO
STO
BEZPP
3
X
SZ
SZ
SZ
0
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 2
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
14
X
O.K. strana O.K. strana BEZPP
0
X
KSČM
KSČM
KSČM
2
X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
3
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
35,00 X
5,00 X
0,00 X
7,50 X
0,00 X
5,00 X
35,00 X
0,00 X
5,00 X
7,50 X
2. kolo
Výsledky hlasování
Obvod: 15 – Pelhřimov
Obec: Kunžak
Okrsky
-
počet zprac. v %
1.
3
kolo
2.
3
kolo
Volební
%
Voliči
Odevzdané Platné
Vydané
v
platných
účast v
obálky
obálky
hlasy
seznamu
%
hlasů
3
100,00 1 194
594
49,75
577
563
97,57
3
100,00 1 195
258
21,59
258
257
99,61
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
*1 Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
+7 Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
135 140
ODS
ODS
ODS
12
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 8
X
STO
STO
BEZPP
8
X
SZ
SZ
SZ
6
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 67
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
159 117
O.K. strana O.K. strana BEZPP
2
X
KSČM
KSČM
KSČM
127 X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
39
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
23,97 54,47
2,13 X
1,42 X
1,42 X
1,06 X
11,90 X
28,24 45,52
0,35 X
22,55 X
6,92 X
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči
v seznamu
1. kolo 1 007
2. kolo 1 008
-
Vydané
obálky
486
205
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
*1 Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
+7 Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Volební Odevzdané Platné % platných
účast v % obálky
hlasy
hlasů
48,26
469
460
98,08
20,34
205
205
100,00
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
109 117
ODS
ODS
ODS
10
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 6
X
STO
STO
BEZPP
4
X
SZ
SZ
SZ
6
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 46
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
125 88
O.K. strana O.K. strana BEZPP
2
X
KSČM
KSČM
KSČM
118 X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
34
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
23,69 57,07
2,17 X
1,30 X
0,86 X
1,30 X
10,00 X
27,17 42,92
0,43 X
25,65 X
7,39 X
Okrsek: 2 Mosty
Voliči
v seznamu
1. kolo 100
2. kolo 100
-
Vydané
obálky
68
33
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
*1 Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
+7 Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Volební Odevzdané Platné % platných
účast v % obálky
hlasy
hlasů
68,00
68
63
92,65
33,00
33
32
96,97
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
12
14
ODS
ODS
ODS
0
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 2
X
STO
STO
BEZPP
1
X
SZ
SZ
SZ
0
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 19
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
20
18
O.K. strana O.K. strana BEZPP
0
X
KSČM
KSČM
KSČM
7
X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
2
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
19,04 43,75
0,00 X
3,17 X
1,58 X
0,00 X
30,15 X
31,74 56,25
0,00 X
11,11 X
3,17 X
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči
v seznamu
1. kolo 87
2. kolo 87
-
Vydané
obálky
40
20
Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
*1 Štěch Milan
2
Doubek Josef JUDr.
3
Havránek Lubomír
4
Bečková Zdeňka
5
Kovář Stanislav
6
Křišťan Tomáš Ing.
+7 Jahelka Ivo JUDr.
8
Lidinský Miroslav
9
Nejezchleb Radek
10 Fučík Josef
Volební Odevzdané Platné % platných
účast v % obálky
hlasy
hlasů
45,98
40
40
100,00
22,99
20
20
100,00
Počty hlasů
1.
2.
kolo kolo
ČSSD
ČSSD
ČSSD
14
9
ODS
ODS
ODS
2
X
Svobodní
Svobodní Svobodní 0
X
STO
STO
BEZPP
3
X
SZ
SZ
SZ
0
X
KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 2
X
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
14
11
O.K. strana O.K. strana BEZPP
0
X
KSČM
KSČM
KSČM
2
X
ANO 2011 ANO 2011 BEZPP
3
X
Volební
strana
Navrhující Politická
strana příslušnost
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
35,00 45,00
5,00 X
0,00 X
7,50 X
0,00 X
5,00 X
35,00 55,00
0,00 X
5,00 X
7,50 X
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. 11.10.2014
Výsledky voleb
Zastupitelstvo obce
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Kunžak
Počet
Okrsky
Počet
Voliči
Volebn
volených
Vydan
Odevzdan Platn
volebníc
v
í
členů
é
é
é
celke zpr
účast v
seznam
h
v
%
zastupitelstv
obálky
obálky hlasy
m
.
%
obvodů
u
a
100,0
11
1
3
3
1 198
721
60,18 721
7 166
0
Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
název
Komunistická
str.Čech a Moravy
SNK SDH Valtínov
SNK
TĚLOVÝCHOVA
A SPORT
SNK - Živnostníci
SNK- Mosty
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně
demokrat.
ZDRAVÝ ROZUM
Křesť.demokr.unieČs.str.lid.
Hlasy
Přepočtený Přepočtené
Počet Podíly
Počet
základ
%
abs. v % kandidátů dle počtu platných mandátů hlasů
kandidátů
hlasů
827
11,54 11
7 166,00
11,54
1
X
546
7,62 11
7 166,00
7,61
1
X
717
10,01 11
7 166,00
10,00
1
X
1 355 18,91 11
558 7,79 11
1 289 17,99 11
7 166,00
7 166,00
7 166,00
18,90
7,78
17,98
2
1
2
X
X
X
542
7,56 9
5 863,09
9,24
1
X
313
4,37 11
7 166,00
4,36
0
-
1 019 14,22 11
7 166,00
14,21
2
X
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Jmenné seznamy
Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku
Obec: Kunžak
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
Kandidát
Navrhující
příjmení,
poř.
číslo
název
jméno, věk strana
číslo
tituly
Komunistická
Rozporka
1
1
40 KSČM
str.Čech a Moravy
Luboš
Brunnerová
2
SNK SDH Valtínov 2
42 NK
Alena
SNK
Winkler
3
TĚLOVÝCHOVA 1
39 NK
Karel Ing.
A SPORT
Kudrna
4
SNK - Živnostníci 1
52 NK
Josef
Vobrová
4
SNK - Živnostníci 2
50 NK
Drahoslava
Moučka
50 NK
5
SNK- Mosty
8
Petr Ing.
Krafková
6
NEZÁVISLÍ
1
51 NK
Eva Mgr.
Dobeš Jan
6
NEZÁVISLÍ
3
35 NK
Mgr.
Česká str.sociálně
7
1
Král Petr
42 ČSSD
demokrat.
Šamal
Křesť.demokr.unie9
1
Vladimír
48 KDU-ČSL
Čs.str.lid.
Ing.
Křesť.demokr.uniePudil
9
3
47 KDU-ČSL
Čs.str.lid.
Zdeněk
Hlasy
Pořadí
Politická
příslušnost abs. v % zvolení
KSČM
133 16,08 1
BEZPP
144 26,37 1
BEZPP
160 22,31 1
BEZPP
269 19,85 1
BEZPP
265 19,55 2
BEZPP
94
BEZPP
325 25,21 1
BEZPP
146 11,32 2
BEZPP
134 24,72 1
16,84 1
KDU-ČSL 259 25,41 1
KDU-ČSL 138 13,54 2
Výběr: náhradníci dle výsledku
Obec: Kunžak
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
Kandidát
poř. příjmení,
čísl
čísl
jméno,
název
o
o
tituly
Komunistická
Nejezchleb
1
5
str.Čech a Moravy
Radek
Komunistická
Beran
1
2
str.Čech a Moravy
Oldřich
Komunistická
Voračka
1
3
str.Čech a Moravy
Michal
Komunistická
Rukavičkov
1
4
str.Čech a Moravy
á Růžena
Komunistická
1
6
Smejkal Jan
str.Čech a Moravy
Komunistická
Rozporková
1
7
str.Čech a Moravy
Lenka
Komunistická
1
8
Čech Petr
str.Čech a Moravy
Komunistická
Winkler
1
9
str.Čech a Moravy
Karel
Komunistická
Pecha
1
10
str.Čech a Moravy
Dobroslav
Komunistická
Průcha
1
11
str.Čech a Moravy
Jaroslav
SNK SDH
2
1
Kálal Robert
Valtínov
SNK SDH
Plucar Karel
2
5
Valtínov
Ing.
SNK SDH
Lovětínský
2
3
Valtínov
Josef
SNK SDH
Závodný
2
4
Valtínov
Petr Ing.
SNK SDH
Lovětínská
2
6
Valtínov
Ivana
SNK SDH
Plucarová
2
7
Valtínov
Iveta Ing.
SNK SDH
2
8
Brtník Pavel
Valtínov
Hlasy
Navrhujíc Politická
Pořadí
í
příslušnos abs
náhradník
vě
v%
strana
t
a
.
k
13,5
1
4
40 KSČM
KSČM
112
39 KSČM
BEZPP
71 8,58 2
30 KSČM
BEZPP
65 7,85 3
49 KSČM
BEZPP
76 9,18 4
68 KSČM
KSČM
75 9,06 5
37 KSČM
BEZPP
59 7,13 6
69 KSČM
KSČM
70 8,46 7
71 KSČM
KSČM
70 8,46 8
68 KSČM
KSČM
49 5,92 9
68 KSČM
BEZPP
47 5,68 10
45 NK
BEZPP
125
51 NK
BEZPP
52 NK
BEZPP
33 6,04 3
46 NK
BEZPP
39 7,14 4
47 NK
BEZPP
24 4,39 5
46 NK
BEZPP
31 5,67 6
67 NK
BEZPP
22 4,02 7
22,8
1
9
12,2
67
2
7
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
SNK SDH
Valtínov
SNK SDH
Valtínov
SNK SDH
Valtínov
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
SNK
TĚLOVÝCHOV
A A SPORT
9
Pekárková
Irena
Vybíral
Vladimír
Hledík
František
48 NK
BEZPP
21 3,84 8
67 NK
BEZPP
20 3,66 9
75 NK
BEZPP
20 3,66 10
6
Kovář Pavel 48 NK
BEZPP
101
14,0
1
8
2
Košťál
Zdeněk
51 NK
BEZPP
91
12,6
2
9
3
Jirků Pavel 38 NK
BEZPP
64 8,92 3
4
Krištof
Libor
47 NK
BEZPP
56 7,81 4
5
Janák Pavel 43 NK
BEZPP
45 6,27 5
7
Ederová
Radmila
Ing.
49 NK
BEZPP
42 5,85 6
8
Janák Pavel 21 NK
BEZPP
33 4,60 7
9
Hanzalíková
65 NK
Libuše
BEZPP
31 4,32 8
10
Škrabal
Vlastimil
59 NK
BEZPP
60 8,36 9
11
Vilímek
Pavel
49 NK
BEZPP
34 4,74 10
34 NK
BEZPP
143
36 NK
BEZPP
110 8,11 2
40 NK
BEZPP
65 4,79 3
60 NK
BEZPP
92 6,78 4
41 NK
BEZPP
64 4,72 5
10
11
4
SNK - Živnostníci 3
4
SNK - Živnostníci 4
4
SNK - Živnostníci 5
4
SNK - Živnostníci 6
4
SNK - Živnostníci 7
Mrkva
Ondřej
Waszniowsk
i Martin
Iboš Pavel
Nechanický
Jan
Melichar
Ladislav
10,5
1
5
4
SNK - Živnostníci 8
4
SNK - Živnostníci 9
4
SNK - Živnostníci 10
4
SNK - Živnostníci 11
Štefl
Jaroslav Ing.
Smejkal
Rostislav
Bc.
Brach
Radim
Máca Milan
5
SNK- Mosty
2
5
SNK- Mosty
1
5
SNK- Mosty
3
5
5
SNK- Mosty
SNK- Mosty
4
5
5
SNK- Mosty
6
5
SNK- Mosty
7
5
SNK- Mosty
9
5
SNK- Mosty
10
5
SNK- Mosty
11
Bezděk
Adolf
Pudil
Jaroslav
Vašek Karel
Drobil Jiří
Bezděková
Jaroslava
Bc. Mgr.
Moučka
Miloslav
Hájek Milan
Kopeček
František
Ing.
Drobil Petr
6
NEZÁVISLÍ
2
6
NEZÁVISLÍ
4
6
NEZÁVISLÍ
5
6
NEZÁVISLÍ
6
6
NEZÁVISLÍ
7
6
NEZÁVISLÍ
8
6
NEZÁVISLÍ
9
6
NEZÁVISLÍ
10
6
NEZÁVISLÍ
11
49 NK
BEZPP
121 8,92 6
38 NK
BEZPP
100 7,38 7
36 NK
BEZPP
50 3,69 8
54 NK
BEZPP
Švec Martin 40 NK
BEZPP
76 5,60 9
10,9
61
1
3
49 NK
BEZPP
51 9,13 2
49 NK
BEZPP
36 6,45 3
35 NK
46 NK
BEZPP
BEZPP
45 8,06 4
50 8,96 5
46 NK
BEZPP
49 8,78 6
48 NK
BEZPP
44 7,88 7
49 NK
BEZPP
44 7,88 8
44 NK
BEZPP
48 8,60 9
47 NK
BEZPP
Dvořák Jiří 45 NK
BEZPP
36 6,45 10
10,0
1
129
0
Buzková
Marie Ing.
Hanzl
Dušan
Bitalová
Hana DiS.
Zeman
Radim
Kozák
Daniel
Prokešová
Magdalena
Ing.
Hájek
Radek DiS.
Pecha
51 NK
"JIH 12"
116 8,99 2
39 NK
BEZPP
104 8,06 3
41 NK
BEZPP
72 5,58 4
42 NK
BEZPP
64 4,96 5
37 NK
BEZPP
96 7,44 6
36 NK
BEZPP
109 8,45 7
35 NK
BEZPP
64 4,96 8
40 NK
BEZPP
64 4,96 9
7
Česká str.sociálně
5
demokrat.
7
Česká str.sociálně
2
demokrat.
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.uni
e-Čs.str.lid.
Tomáš
Zámečník
58 ČSSD
Zdeněk
Zámečníkov
á Petra
35 ČSSD
MUDr.
ČSSD
107
19,7
1
4
BEZPP
67
12,3
2
6
11,0
3
7
3
Vítek Miloš 38 ČSSD
BEZPP
60
4
Kos Jiří
38 ČSSD
BEZPP
42 7,74 4
66 ČSSD
ČSSD
33 6,08 5
53 ČSSD
BEZPP
46 8,48 6
64 ČSSD
ČSSD
23 4,24 7
47 ČSSD
BEZPP
30 5,53 8
6
7
8
Loukota
Karel
Rozporka
Jiří
Pala
Vladimír
9
Tůma Ivan
2
Drobil Josef 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 98 9,61 1
4
5
6
7
8
9
10
11
Chválová
Markéta
Pudilová
Lenka
Lovětínský
Antonín
Ferdanová
Miroslava
Matějková
Lenka
Hájková
Marta
Holcmann
Václav
Šamalová
Šárka
36 KDU-ČSL BEZPP
60 5,88 2
45 KDU-ČSL BEZPP
61 5,98 3
68 KDU-ČSL KDU-ČSL 62 6,08 4
50 KDU-ČSL KDU-ČSL 79 7,75 5
44 KDU-ČSL BEZPP
75 7,36 6
48 KDU-ČSL BEZPP
73 7,16 7
53 KDU-ČSL KDU-ČSL 58 5,69 8
36 KDU-ČSL BEZPP
56 5,49 9
Výsledky voleb
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
1 011
590
58,36
590
5 797
Kandidátní listina
číslo
název
1
Komunistická str.Čech a Moravy
2
SNK SDH Valtínov
3
SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
4
SNK - Živnostníci
5
SNK- Mosty
6
NEZÁVISLÍ
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
ZDRAVÝ ROZUM
9
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Hlasy
abs. v %
809 13,96
319 5,50
697 12,02
1 245 21,48
172 2,97
1 166 20,11
500 8,63
106 1,83
783 13,51
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Platné hlasy celkem: 809
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Rozporka Luboš
124 15,32 1
*
2
Beran Oldřich
69 8,52 2
3
Voračka Michal
64 7,91 3
4
Rukavičková Růžena 75 9,27 4
5
Nejezchleb Radek
110 13,59 1
6
Smejkal Jan
72 8,89 5
7
Rozporková Lenka
59 7,29 6
8
Čech Petr
70 8,65 7
9
Winkler Karel
70 8,65 8
10 Pecha Dobroslav
49 6,05 9
11 Průcha Jaroslav
47 5,80 10
-
Kandidátní listina: SNK SDH Valtínov
Platné hlasy celkem: 319
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kálal Robert
97 30,40 1
2
Brunnerová Alena
116 36,36 1
*
3
Lovětínský Josef
10 3,13 3
4
Závodný Petr Ing.
13 4,07 4
5
Plucar Karel Ing.
40 12,53 2
6
Lovětínská Ivana
8
2,50 5
7
Plucarová Iveta Ing.
15 4,70 6
8
Brtník Pavel
4
1,25 7
9
Pekárková Irena
4
1,25 8
10 Vybíral Vladimír
6
1,88 9
11 Hledík František
6
1,88 10
-
Kandidátní listina: SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Platné hlasy celkem: 697
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Winkler Karel Ing.
153 21,95 1
*
2
Košťál Zdeněk
89 12,76 2
3
Jirků Pavel
64 9,18 3
4
Krištof Libor
55 7,89 4
5
Janák Pavel
45 6,45 5
6
Kovář Pavel
99 14,20 1
7
Ederová Radmila Ing. 39 5,59 6
8
Janák Pavel
33 4,73 7
9
Hanzalíková Libuše
30 4,30 8
10 Škrabal Vlastimil
57 8,17 9
11 Vilímek Pavel
33 4,73 10
-
Kandidátní listina: SNK - Živnostníci
Platné hlasy celkem: 1 245
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kudrna Josef
236 18,95 1
*
2
Vobrová Drahoslava
233 18,71 2
*
3
Mrkva Ondřej
138 11,08 1
4
Waszniowski Martin
106 8,51 2
5
Iboš Pavel
64 5,14 3
6
Nechanický Jan
87 6,98 4
7
Melichar Ladislav
58 4,65 5
8
Štefl Jaroslav Ing.
110 8,83 6
9
Smejkal Rostislav Bc. 91 7,30 7
10 Brach Radim
49 3,93 8
11 Máca Milan
73 5,86 9
-
Kandidátní listina: SNK- Mosty
Platné hlasy celkem: 172
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
příjmení, jméno, tituly
Bezděk Adolf
Švec Martin
Pudil Jaroslav
Vašek Karel
Drobil Jiří
Bezděková Jaroslava Bc. Mgr.
Moučka Miloslav
Moučka Petr Ing.
Hájek Milan
Kopeček František Ing.
Drobil Petr
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
14
19
7
14
7
14
9
51
11
16
10
8,13
11,04
4,06
8,13
4,06
8,13
5,23
29,65
6,39
9,30
5,81
2
1
3
4
5
6
7
1
8
9
10
*
-
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ
Platné hlasy celkem: 1 166
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Krafková Eva Mgr.
284 24,35 1
*
2
Dvořák Jiří
117 10,03 1
3
Dobeš Jan Mgr.
135 11,57 2
*
4
Buzková Marie Ing.
106 9,09 2
5
Hanzl Dušan
95 8,14 3
6
Bitalová Hana DiS.
68 5,83 4
7
Zeman Radim
59 5,06 5
8
Kozák Daniel
88 7,54 6
9
Prokešová Magdalena Ing. 102 8,74 7
10 Hájek Radek DiS.
60 5,14 8
11 Pecha Tomáš
52 4,45 9
-
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.
Platné hlasy celkem: 500
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
příjmení, jméno, tituly
Král Petr
Zámečníková Petra MUDr.
Vítek Miloš
Kos Jiří
Zámečník Zdeněk
Loukota Karel
Rozporka Jiří
Pala Vladimír
Tůma Ivan
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
125
64
55
41
99
25
40
22
29
25,00
12,80
11,00
8,20
19,80
5,00
8,00
4,40
5,80
1
2
3
4
1
5
6
7
8
*
-
Kandidátní listina: ZDRAVÝ ROZUM
Platné hlasy celkem: 106
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Počet hlasů
příjmení, jméno, tituly abs. v %
Maurer Jaroslav
Procházková Jiřina
Vybíralová Radka
Budíček Martin
Čermák Petr
Čermáková Vladislava
Michálek Miloslav
Doležalová Jaroslava
Doležal Pavel
Procházková Jana
Doležal Antonín
5
34
6
20
7
5
6
4
4
11
4
4,71
32,07
5,66
18,86
6,60
4,71
5,66
3,77
3,77
10,37
3,77
Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Platné hlasy celkem: 783
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Šamal Vladimír Ing.
216 27,58 1
*
2
Drobil Josef
72 9,19 1
3
Pudil Zdeněk
107 13,66 2
*
4
Chválová Markéta
49 6,25 2
5
Pudilová Lenka
45 5,74 3
6
Lovětínský Antonín
42 5,36 4
7
Ferdanová Miroslava 59 7,53 5
8
Matějková Lenka
60 7,66 6
9
Hájková Marta
47 6,00 7
10 Holcmann Václav
43 5,49 8
11 Šamalová Šárka
43 5,49 9
-
Okrsek: 2 Mosty
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
100
75
75,00
75
781
Kandidátní listina
číslo
název
1
Komunistická str.Čech a Moravy
2
SNK SDH Valtínov
3
SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
4
SNK - Živnostníci
5
SNK- Mosty
6
NEZÁVISLÍ
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
ZDRAVÝ ROZUM
9
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Hlasy
abs. v %
14 1,79
20 2,56
11 1,41
77 9,86
374 47,89
93 11,91
17 2,18
18 2,30
157 20,10
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Platné hlasy celkem: 14
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Rozporka Luboš
6
42,85 1
*
2
Beran Oldřich
1
7,14 2
3
Voračka Michal
1
7,14 3
4
Rukavičková Růžena 1
7,14 4
5
Nejezchleb Radek
2
14,28 1
6
Smejkal Jan
3
21,42 5
7
Rozporková Lenka
0
0,00 6
8
Čech Petr
0
0,00 7
9
Winkler Karel
0
0,00 8
10 Pecha Dobroslav
0
0,00 9
11 Průcha Jaroslav
0
0,00 10
-
Kandidátní listina: SNK SDH Valtínov
Platné hlasy celkem: 20
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kálal Robert
5
25,00 1
2
Brunnerová Alena
1
5,00 1
*
3
Lovětínský Josef
2
10,00 3
4
Závodný Petr Ing.
1
5,00 4
5
Plucar Karel Ing.
8
40,00 2
6
Lovětínská Ivana
0
0,00 5
7
Plucarová Iveta Ing.
0
0,00 6
8
Brtník Pavel
3
15,00 7
9
Pekárková Irena
0
0,00 8
10 Vybíral Vladimír
0
0,00 9
11 Hledík František
0
0,00 10
-
Kandidátní listina: SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Platné hlasy celkem: 11
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Winkler Karel Ing.
2
18,18 1
*
2
Košťál Zdeněk
2
18,18 2
3
Jirků Pavel
0
0,00 3
4
Krištof Libor
1
9,09 4
5
Janák Pavel
0
0,00 5
6
Kovář Pavel
1
9,09 1
7
Ederová Radmila Ing. 2
18,18 6
8
Janák Pavel
0
0,00 7
9
Hanzalíková Libuše
1
9,09 8
10 Škrabal Vlastimil
2
18,18 9
11 Vilímek Pavel
0
0,00 10
-
Kandidátní listina: SNK - Živnostníci
Platné hlasy celkem: 77
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kudrna Josef
21 27,27 1
*
2
Vobrová Drahoslava
19 24,67 2
*
3
Mrkva Ondřej
5
6,49 1
4
Waszniowski Martin
3
3,89 2
5
Iboš Pavel
1
1,29 3
6
Nechanický Jan
4
5,19 4
7
Melichar Ladislav
6
7,79 5
8
Štefl Jaroslav Ing.
10 12,98 6
9
Smejkal Rostislav Bc. 5
6,49 7
10 Brach Radim
1
1,29 8
11 Máca Milan
2
2,59 9
-
Kandidátní listina: SNK- Mosty
Platné hlasy celkem: 374
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
příjmení, jméno, tituly
Bezděk Adolf
Švec Martin
Pudil Jaroslav
Vašek Karel
Drobil Jiří
Bezděková Jaroslava Bc. Mgr.
Moučka Miloslav
Moučka Petr Ing.
Hájek Milan
Kopeček František Ing.
Drobil Petr
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
36
40
29
29
43
34
34
39
32
32
26
9,62
10,69
7,75
7,75
11,49
9,09
9,09
10,42
8,55
8,55
6,95
2
1
3
4
5
6
7
1
8
9
10
*
-
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ
Platné hlasy celkem: 93
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Krafková Eva Mgr.
28 30,10 1
*
2
Dvořák Jiří
8
8,60 1
3
Dobeš Jan Mgr.
6
6,45 2
*
4
Buzková Marie Ing.
7
7,52 2
5
Hanzl Dušan
9
9,67 3
6
Bitalová Hana DiS.
4
4,30 4
7
Zeman Radim
5
5,37 5
8
Kozák Daniel
8
8,60 6
9
Prokešová Magdalena Ing. 4
4,30 7
10 Hájek Radek DiS.
4
4,30 8
11 Pecha Tomáš
10 10,75 9
-
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.
Platné hlasy celkem: 17
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
příjmení, jméno, tituly
Král Petr
Zámečníková Petra MUDr.
Vítek Miloš
Kos Jiří
Zámečník Zdeněk
Loukota Karel
Rozporka Jiří
Pala Vladimír
Tůma Ivan
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
3
0
3
0
3
5
3
0
0
17,64
0,00
17,64
0,00
17,64
29,41
17,64
0,00
0,00
1
2
3
4
1
5
6
7
8
*
-
Kandidátní listina: ZDRAVÝ ROZUM
Platné hlasy celkem: 18
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Počet hlasů
příjmení, jméno, tituly abs. v %
Maurer Jaroslav
Procházková Jiřina
Vybíralová Radka
Budíček Martin
Čermák Petr
Čermáková Vladislava
Michálek Miloslav
Doležalová Jaroslava
Doležal Pavel
Procházková Jana
Doležal Antonín
3
2
1
3
1
1
4
0
2
1
0
16,66
11,11
5,55
16,66
5,55
5,55
22,22
0,00
11,11
5,55
0,00
Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Platné hlasy celkem: 157
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Šamal Vladimír Ing.
27 17,19 1
*
2
Drobil Josef
19 12,10 1
3
Pudil Zdeněk
23 14,64 2
*
4
Chválová Markéta
6
3,82 2
5
Pudilová Lenka
11 7,00 3
6
Lovětínský Antonín
13 8,28 4
7
Ferdanová Miroslava 14 8,91 5
8
Matějková Lenka
10 6,36 6
9
Hájková Marta
16 10,19 7
10 Holcmann Václav
10 6,36 8
11 Šamalová Šárka
8
5,09 9
-
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
87
56
64,37
56
588
Kandidátní listina
číslo
název
1
Komunistická str.Čech a Moravy
2
SNK SDH Valtínov
3
SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
4
SNK - Živnostníci
5
SNK- Mosty
6
NEZÁVISLÍ
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
ZDRAVÝ ROZUM
9
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Hlasy
abs. v %
4
0,68
207 35,20
9
1,53
33 5,61
12 2,04
30 5,10
25 4,25
189 32,14
79 13,44
Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Platné hlasy celkem: 4
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Rozporka Luboš
3
75,00 1
*
2
Beran Oldřich
1
25,00 2
3
Voračka Michal
0
0,00 3
4
Rukavičková Růžena 0
0,00 4
5
Nejezchleb Radek
0
0,00 1
6
Smejkal Jan
0
0,00 5
7
Rozporková Lenka
0
0,00 6
8
Čech Petr
0
0,00 7
9
Winkler Karel
0
0,00 8
10 Pecha Dobroslav
0
0,00 9
11 Průcha Jaroslav
0
0,00 10
-
Kandidátní listina: SNK SDH Valtínov
Platné hlasy celkem: 207
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kálal Robert
23 11,11 1
2
Brunnerová Alena
27 13,04 1
*
3
Lovětínský Josef
21 10,14 3
4
Závodný Petr Ing.
25 12,07 4
5
Plucar Karel Ing.
19 9,17 2
6
Lovětínská Ivana
16 7,72 5
7
Plucarová Iveta Ing.
16 7,72 6
8
Brtník Pavel
15 7,24 7
9
Pekárková Irena
17 8,21 8
10 Vybíral Vladimír
14 6,76 9
11 Hledík František
14 6,76 10
-
Kandidátní listina: SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Platné hlasy celkem: 9
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Winkler Karel Ing.
5
55,55 1
*
2
Košťál Zdeněk
0
0,00 2
3
Jirků Pavel
0
0,00 3
4
Krištof Libor
0
0,00 4
5
Janák Pavel
0
0,00 5
6
Kovář Pavel
1
11,11 1
7
Ederová Radmila Ing. 1
11,11 6
8
Janák Pavel
0
0,00 7
9
Hanzalíková Libuše
0
0,00 8
10 Škrabal Vlastimil
1
11,11 9
11 Vilímek Pavel
1
11,11 10
-
Platné hlasy celkem: 33
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Kudrna Josef
12 36,36 1
*
2
Vobrová Drahoslava
13 39,39 2
*
3
Mrkva Ondřej
0
0,00 1
4
Waszniowski Martin
1
3,03 2
5
Iboš Pavel
0
0,00 3
6
Nechanický Jan
1
3,03 4
7
Melichar Ladislav
0
0,00 5
8
Štefl Jaroslav Ing.
1
3,03 6
9
Smejkal Rostislav Bc. 4
12,12 7
10 Brach Radim
0
0,00 8
11 Máca Milan
1
3,03 9
-
Kandidátní listina: SNK- Mosty
Platné hlasy celkem: 12
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
příjmení, jméno, tituly
Bezděk Adolf
Švec Martin
Pudil Jaroslav
Vašek Karel
Drobil Jiří
Bezděková Jaroslava Bc. Mgr.
Moučka Miloslav
Moučka Petr Ing.
Hájek Milan
Kopeček František Ing.
Drobil Petr
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
1
2
0
2
0
1
1
4
1
0
0
8,33
16,66
0,00
16,66
0,00
8,33
8,33
33,33
8,33
0,00
0,00
2
1
3
4
5
6
7
1
8
9
10
*
-
Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ
Platné hlasy celkem: 30
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Krafková Eva Mgr.
13 43,33 1
*
2
Dvořák Jiří
4
13,33 1
3
Dobeš Jan Mgr.
5
16,66 2
*
4
Buzková Marie Ing.
3
10,00 2
5
Hanzl Dušan
0
0,00 3
6
Bitalová Hana DiS.
0
0,00 4
7
Zeman Radim
0
0,00 5
8
Kozák Daniel
0
0,00 6
9
Prokešová Magdalena Ing. 3
10,00 7
10 Hájek Radek DiS.
0
0,00 8
11 Pecha Tomáš
2
6,66 9
-
Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.
Platné hlasy celkem: 25
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
příjmení, jméno, tituly
Král Petr
Zámečníková Petra MUDr.
Vítek Miloš
Kos Jiří
Zámečník Zdeněk
Loukota Karel
Rozporka Jiří
Pala Vladimír
Tůma Ivan
Počet hlasů
Pořadí
zvolení Mandát
abs. v % /náhradníka
6
3
2
1
5
3
3
1
1
24,00
12,00
8,00
4,00
20,00
12,00
12,00
4,00
4,00
1
2
3
4
1
5
6
7
8
*
-
Platné hlasy celkem: 189
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Počet hlasů
příjmení, jméno, tituly abs. v %
Maurer Jaroslav
Procházková Jiřina
Vybíralová Radka
Budíček Martin
Čermák Petr
Čermáková Vladislava
Michálek Miloslav
Doležalová Jaroslava
Doležal Pavel
Procházková Jana
Doležal Antonín
17
19
19
17
16
17
16
15
17
20
16
8,99
10,05
10,05
8,99
8,46
8,99
8,46
7,93
8,99
10,58
8,46
Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Platné hlasy celkem: 79
Kandidát
Počet hlasů
Pořadí
zvolení
Mandát
poř.
příjmení, jméno, tituly abs. v % /náhradníka
číslo
1
Šamal Vladimír Ing.
16 20,25 1
*
2
Drobil Josef
7
8,86 1
3
Pudil Zdeněk
8
10,12 2
*
4
Chválová Markéta
5
6,32 2
5
Pudilová Lenka
5
6,32 3
6
Lovětínský Antonín
7
8,86 4
7
Ferdanová Miroslava 6
7,59 5
8
Matějková Lenka
5
6,32 6
9
Hájková Marta
10 12,65 7
10 Holcmann Václav
5
6,32 8
11 Šamalová Šárka
5
6,32 9
-
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola
Sira Nicholase Wintona Kunžak. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škola s REDIZO
600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ: 102 503 869). Sídlo
školy: náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak, e-mail: [email protected] Ředitelkou je
Mgr. Eva Krafková, zástupkyní ředitele Mgr. Dana Horázná.
Ve školním roce 2013/14 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla
podle zahajovacího výkazu celkem 180 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 19,00 na I.
stupni je 109 žáků v 5 třídách (průměr 21,8) a na II. stupni je 71 žáků v 4 třídách (průměr
17,7). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku - 100 (tj. 55,55%), ostatní dojíždějí 80 (45,45
%): z místních částí Kunžaku 20, z Člunecka 21, ze Střížovicka 32, 2 z obvodu Studená a 1
z obvodu Jindřichův Hradec a 1 ze Strmilova. Během školního roku do školy přibyli 4 žáci,
trvale se odstěhovali 2 žáci a 3 žáci pobyli ve škole jenom několik měsíců, takže na konci
školního roku bylo ve škole 182 žáků. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 50 žáků I.
stupně, kteří byli rozděleni do dvou oddělení. Jedno z nich pracovalo v úplném výchovném
programu, druhé oddělení bylo otevřeno jen na 1,5 hodiny denně – od 11.45 do 13.15 hodin.
Toto oddělení navštěvovali zejména přespolní žáci do odjezdu autobusů.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Ve třech třídách byl opraven nástřik soklů. Byly zakoupeny nové židle do
počítačové učebny, kam se také dokoupily počítačové stanice, protože stoupá počet žáků ve
třídách. Ze stejných důvodů se dokoupily lavice a židle. Byly zakoupeny paravany, které
budou využity na prezentaci prací žáků a na instalaci různých výstav. Zakoupili jsme PC
sestavu do ředitelny. Školní jídelna byla vybavena novým nápojovým výrobníkem. Do
kotelny se muselo zakoupit nové čerpadlo. Z grantu jsou zapůjčeny další 2 fotoaparáty a 1
byl zakoupen z vlastních financí.
Z obecního rozpočtu byla v červenci zafinancována výměna oken v 3. nadzemním
podlaží.
V přírodní učebně založili okrasný záhon a malé arboretum. Byl dokončen projekt, na
který získali grant ministerstva životního prostředí ve výši 52 000,- Kč. Projekt začali
realizovat na jaře 2013. Během letních měsíců byl znovu natřen altán a lavičky. Získali titul
Přírodní ukázková zahrada. V rámci projektu Stromy, skřeti, dřeváci zde byl vysazen buk.
Školská rada pracuje v tomto složení:
• jmenovaní zástupci zřizovatele: Alena Brunnerová, Ing. Petr Moučka, Petr Král
• zvolení zástupci rodičů: Ladislav Melichar, Ing. Kateřina Smejkalová, Ing. Iveta
Plucarová
• zvolení zástupci pegagogů: Mgr. Jitka Beranová, Mgr. Štěpánka Štruplová, Mgr. Iva
Kolářová
Předsedou byl zvolen pan Petr Král.
Od září 2014 třídnictví:
1. třída
Iva Kolářová
2. třída
Marie Krejčí
3. třída
Jitka Beranová
4. třída
Štěpánka Štruplová
Jana Geistová
5. třída
6. třída
Pavel Chrstoš
7. třída
8. třída
9. třída
Jana Klabouchová
Jan Dobeš
Hana Chrstošová
Dále na škole vyučuje Radka Burianová a Jaroslava Rozporková, která odešla do
důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek, zástupkyní ředitele je Dana Horázná a Eva Krafková
je ředitelkou školy. Ve školní družině pracuje Petra Nejedlá a Filip Heyduk. Asistentkou
pedagoga je Libuše Pulkrabová. Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová,
kuchařkami jsou Zdeňka Hanzalová, Lenka Fáberová a Šárka Semotánová, školníkem a
topičem Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková. Hospodářkou
školy je Marta Hájková. Od nového školního roku školník a vedoucí školní jídelny ukončili
pracovní poměr - důvodem byl jejich odchod do důchodu. Na jejich místo nastoupili paní
Šárka Semotánová – vedoucí školní jídelny a pan Ondřej Růžička – školník, na dohodu byla
přijata jako pomocná kuchařka paní Valérie Siváková. Pracovní poměr ukončili také pan Filip
Heyduka a paní Libuše Pulkrabová. Speciální pedagožka paní Jitka Balcarová se stala
zaměstnankyní školy.
V rámci mezinárodního projektu Ekoškola uspořádali mnoho akcí. Jejich přípravě se
podílí členové ekotýmu, kteří také chodí s nápady a iniciativou. Pro ekotým byl na škole
uspořádán praktický seminář o plánování. Tři žákyně 8. ročníku se zúčastnily semináře
Ekoškoly v Praze.
Škola se zapojila do projektu Recyklohraní.
9. května pořádali oslavu Dne Země. Téma si zvolili sami žáci, v hlasování letos vyhrálo
téma Sport v přírodě. Připravili pro děti různé dílny. Také se podařilo uspořádat dvě exkurze,
a to díky sponzorskému příspěvku Obce Kunžak 20 000,- Kč, který použili na dopravu.
Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní výchova.
V květnu učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 5. ročníku dopravní soutěž, jejíž součástí byla
nejen jízda zručnosti na kole, která se konala na náměstí před školou, ale i testy z dopravní
výchovy. Pro ty nejmenší soutěž připravili žáci 6. třídy. Byli zde přítomni policisté z Nové
Bystřice, kteří dětem kontrolovali vybavení kol.
Během školního roku pro žáky uspořádali školní kola některých naukových soutěží,
sportovních turnajů a vítězové školních kol pak reprezentovali školu v kolech okresních a i
tam měli několik velmi úspěšných dětí, které postoupily i do krajských kol.
- Logická olympiáda – postup do krajského kola - Michaela Urbánková
- Přírodovědný klokan
- Rybářská soutěž SOU Třeboň – Erik Janotka
- Matematická olympiáda – okresní kolo – Daniel Beránek, Linda Burianová a 3.
místo Lada Švecová
- Dějepisná olympiáda – okresní kolo
- Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Eliška Strabergerová
- Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo - Jana Okálová
- Recitační soutěž – okresní kolo – Lukáš Jirků, Julie Smejkalová, Klára Štruplová,
Lada Švecová, Tereza Hrbová
- Matematický klokan
- Rybářská olympiáda – krajské kolo – Daniel Seitl (1. místo), Erik Janotka, Petr
Kasl
- Žákovská konference KEV Jihočeského kraje – Lada Švecová, Lucie Hrádková –
3. místo
Sport - ve škole jsou pingpongové stoly, kde děti hrají stolní tenis o přestávkách, některé
také začaly chodit do tenisového oddílu místní tělovýchovné jednoty. Ve stolním tenise jsou
pak na soutěžích velice úspěšní. Letos tomu nebylo jinak. V okresním kole školu
reprezentovala čtyři družstva a přivezla 3 zlaté medaile a jednu bronzovou. Z krajského kola
dovezly mladší žákyně zlato, starší žáci stříbro, starší žákyně bronz. Dalšího úspěchu dosáhli
mladší žáci v turnaji ve vybíjené, kde mezi mnoha školami získali 4. místo. A velký úspěch
zaznamenali mladší fotbalisté. Z turnaje Mac Donald Cup přivezli pohár a stříbrné medaile.
Mladší žáci se také zúčastnili atletické soutěže O štít města Dačic. Starší žáci se zúčastnili
přespolního běhu, kde obsadili 2. místo. Na florbalovém turnaji naši žáci obsadili 2. místo.
Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili turnaje v přehazované a fotbalového turnaje v Dačicích.
Soutěže v plavání se zúčastnili žáci I. i II. stupně a přivezli 5 medailí.
Žáci se zúčastnili se svými pracemi žákovských konferencí Klubu ekologické výchovy. 1.
Jihočeské ŽK KEV se zúčastnili s prací Kunžak dříve a dnes Linda Burianová, Markéta
Geistová, Karolína Vrbová. Lucie Hrádková a Lada Švecová prezentovaly svou práci Přírodní
učebna na ŽK KEV v Praze na ministerstvu školství. A na jaře opět Lucie Hrádková a Lada
Švecová prezentovaly svou badatelskou práci o rybníku na Lánech na Jihočeské ŽK KEV,
kde získaly 3. místo.
Na škole pracovalo několik kroužků:
kroužek
třídy
vedoucí
Flétna
4. – 8. r.
Š. Štruplová
Flétna
1. a 2. r.
Š. Štruplová
ZdrTv
Zařazení žáci
H. Chrstošová
Aerobik
Dívky 6. – 9. r. H. Chrstošová
Aerobik
Dívky 2. – 5. r. J. Beranová
Florbal
5. – 9. r.
P.Chrstoš
Dramatický kroužek
1. – 9. r.
E. Krafková
Myslivecký kroužek
1. – 9. r.
E. Nováková
Angličtina
1. – 3. r.
I. Pazourová
Anglický klub
3. – 4. r.
Bill Gregory
Anglický klub
5. – 9. r.
Bill Gregory
Římskokatolické
zájemci
J. Špiřík
náboženství
Kroužek šachu
zájemci
J. Špiřík
Sportovní hry
5. – 9. r.
M. Marková
Výuka hry na nástroj
individuální
p. Martinů
Na prvním stupni byli žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a 1. třída byla zapojena do
projektu Veselé zoubky.
Využili několika nabídek kulturních institucí a výuku doplnili o návštěvu jejich akcí
v rámci výuky: výstava Tutechamon (6. r.), program Přemyslovci na českém trůnu I. (3. – 9.
r.), divadlo Okýnko – O rybce Šupince (1. – 5. r.). Uspořádali pro žáky 3. - 9. r. koncert
dětského pěveckého sboru Kvítek z umělecké školy z Dačic, koncert se konal v místním
kostele.
Do výuky byly zařazeny tyto výukové programy s tématikou EVVO: Cassiopeia u nás
pilotuje několikadenní program Stromy, skřeti, dřeváci (7. a 8. r.), Grázlova naučná stezka (5.
r.).
Lyžařský výcvik v letošním školním roce organizovali pro 7. a 8. ročník. Proběhl v měsíci
únoru v Krkonoších.
Žáci 4. – 5. ročníku se zapojili do projektu Čtení pomáhá.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali v bazénu v Jindřichově Hradci 10 dvouhodinových lekcí
kurzu plavání.
V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda nad kronikou
Kunžaku (3. r.), setkání s pamětníkem ve Slavonicích - beseda a přednáška o totalitním
režimu (9. r.), přednáška Obnovitelné zdroje energie - Jihočeské matky (9. r.), Papua Nová
Quinea - Vojtěch Kolář (7. - 9. r.), Motýli - Vojtěch Kolář (3. a 4. r.), přednáška Houby (1. 9. r.), Putování po Islandu na handbikách (8. a 9. r.), přednáška Rozhledna Valtínov (6. - 9.
r.), beseda s europoslancem Kohlíčkem (8. a 9. r.).
Během školního roku pro žáky školy zorganizovali následující exkurze:
• exkurze JETE, Týn nad Vltavou - likvidace elektroodpadu (8. - 9. r.)
• exkurze u truhláře pana Josefa Kudrny – mlýnské kolo (8. r.)
• exkurze v bioplynové stanice ZD Kunžak (9. r.)
• návštěva mezinárodní křesťanské školy v Praze – poznávání Prahy a školy, ubytování
v rodinách (7. – 9. r.)
• dopravní hřiště v Jindřichově Hradci (1. – 4. r.)
• výukový program v knihovně v Jindřichově Hradci (3. a 4. r.)
• exkurze Dalešice, Chadimův mlýn, sklář (8. a 9. r.)
• exkurze v Lišově ve výrobně nábytku (7. r.)
• Národní divadlo v Praze (9. r.)
• Krýzovy jesličky (1. a 2. r.)
• Exkurze SOU a SŠ rybářská Vodňany - interaktivní výstava o rybách (5. - 7. r.)
• terénní exkurze CHKO Třeboňsko (9. r.)
• terénní exkurze na Jizerce (5. r.)
• burza škol JH (8. a 9. r.)
Škola se zapojuje se do projektu Jaro ožívá, organizovaného Českou společností
ornitologickou. V rámci projektu sledují přílet stěhovavých ptáků, především čápa bílého,
který hnízdí na hnízdní podložce blízko školy, a z oken nejvyššího patra je na něj krásný
výhled. Již osm let žáci prvního stupně vedou Kroniku kunžackého čápa. Zapisují jeho přílet,
počet mláďat a odlet, kreslí obrázky a monitorují další důležité události z života čápů
v Kunžaku.
I v letošním školním roce uskutečnili oblíbený projekt Děti dětem, kdy starší žáci
připravují výukové programy pro mladší děti. 8. třída připravila výukový program pro děti
ze 4. a 5. ročníku. 7. třída měla program o houbách pro žáky 1. a 2. třídy, žáci 6. třídy
připravili program recyklohraní pro 3. a 4. třídu. Žáci 9. ročníku pro ostatní třídy připravili
mikulášskou nadílku. V maskách také obešli Kunžak a navštívili obyvatele DPS. Také
připravili soutěž o nekrásnější čarodějnici. Žáci 6. ročníku připravili dopravní soutěž pro děti
z I. stupně.
V sobotu 13. září vyvrcholily oslavy 110. výroční otevření budovy školy. Škola
uspořádala den otevřených dveří, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výstavky školních
pomůcek, učebnic, historických fotografií, výstavu fotografií, které zachycovaly aktivity
školy za posledních deset let. Ve dvou představeních zde pan Tulis promítal ukázky
z dokumentů o panu Wintonovi. Mezi hosty jsme přivítali pana starostu Jaroslava Čapka, paní
Ruth Hálovou, zástupce Židovského národního fondu, ředitele ze ZŠ Český Rudolec, ZŠ
Slavonice. Škola byla po celou dobu zaplněná návštěvníky z řad rodičů, bývalých žáků a
občanů Kunžaku. Odpoledne se konalo setkání současných a bývalých zaměstnanců školy.
Díky finančnímu příspěvku Obce Kunžak a finanční pomoci sponzorů se nám podařilo
k tomuto výročí vydat Pamětní tisk k 110. výročí otevření školní budovy, který obsahuje
nejen seznamy absolventů a zaměstnanců, ale který připomíná uplynulých 10 let od vydání
minulé publikace o škole. Nechali vyrobit trička s logem školy, propisky a placky.
V rámci oslav již po šesté pořádali pro žáky a jejich rodiče a pro všechny příznivce
turistiky pochod okolo Kunžaku. Turistům přálo pěkné jarní počasí, cestou za splněné úkoly
sbírali samolepky, na Vysokém kameni se mohli občerstvit. Většina účastníků ušla 12 nebo
dokonce 17 kilometrů. Na pochod přišlo více než 120 účastníků, všichni se dobře pobavili a
odměnou jim byl diplom a zasloužený perníček.
Na podzim uspořádali Den otevřených vrat v přírodní učebně, kterou navštívilo hodně
zájemců z řad rodičů i občanů obce.
V listopadu zorganizovali burzu vánočních výrobků, která se setkala u rodičů a ostatních
návštěvníků s velkým zájmem. Žáci všech ročníků tvořili výrobky s vánoční tématikou a také
takové, které se mohli darovat k Vánocům. Výtěžek z prodeje byl použit na zaplacení
školného pro Labana.
Děti z prvního stupně a členové kroužku hry na flétnu několikrát vystupovali na veřejnosti
(předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků).
Letos se podruhé v místním kostele pořádala Noc kostelů, na její organizaci se
spolupodíleli spolu s páterem Špiříkem. Žáci školy zde hráli na flétny, recitovali a sehráli
scénku.
Dramatický kroužek se svou hrou Viking Vike vystoupil nejen na školních představeních,
ale hrál i pro rodiče a veřejnost. Na těchto představeních předvedla svá vystoupení děvčata
z kroužků aerobiku.
Jako již každý rok na jaře děti ze školy vyrazily uklidit okolí školy a hlavní ulice a cesty v
obci. Tato akce probíhá ve spolupráci s obecním úřadem. S touto akcí se přihlásili do projektu
Ukliďme svět.
Pokračovala spolupráce s mateřskými školami v Kunžaku a ve Střížovicích. Vzájemně se
navštěvují děti ze školek s našimi prvňáčky (společná vánoční besídka, návštěva budoucích
žáků 1. třídy ve škole, společná návštěva kulturních programů, výlet 1. a 2. třídy do
střížovické MŠ).
Pátým rokem spolupracují s mezinárodní školou Christian International School of Prague.
V prosinci přijelo do naší školy na dva dny 16 studentů a 4 pedagogové, byli ubytováni
v rodinách žáků a pedagogů naší školy. Uspořádali dvojjazyčný předvánoční koncert pro
veřejnost a pak pro všechny žáky naší školy. Na jaře žáci naší školy navštívili CISP v Praze,
zúčastnili se vyučování, kdy se seznámili s jiným systémem výuky a společně poznávali
Prahu. Byli ubytováni v rodinách studentů. Poznali nejen odlišný systém výuky, ale i jiné
kulturní zvyklosti v mezinárodních rodinách. Od října ve škole vedl rodilý mluvčí z CISP
kluby anglického jazyka (pro mladší a starší žáky). Vedl i sportovní hry pro žáky druhého
stupně. Také vedl dva kurzy angličtiny pro dospělé, které navštěvovalo asi 20 občanů
Kunžaku.
19. května oslavil Sir Nicholas Winton 105. narozeniny. V tento den již po šesté běželi
žáci štafetový běh okolo školy, tentokrát na 105 metrů. Všechny děti i členové čestného
družstva běželi naplno a všichni se nakonec stali vítězi.
20. května se v pražském kině Lucerna konal program Růže pro Nickyho. Tohoto pořadu
se jako diváci zúčastnilo více než čtyřicet žáků z naší školy a v programu vystoupili i naši žáci
a ředitelka školy. Hovořili zde o tom, „jak to všechno vlastně začalo“, o tom, že petice, která
vyjadřuje podporu udělení Nobelovy ceny míru S. N. Wintonovi, začala v Kunžaku. Kromě
jiného jsme zde poprvé viděli i filmové záběry, kdy pan Winton před dvěma lety ve věku 103
let létal ultralightem, který dokonce sám pilotoval! Děkoval nám za náš tehdejší originální
dárek – padák.
28. října byl na Pražském hradě předán prezidentem republiky panu Wintonovi Řád bílého
lva – nejvyšší státní vyznamenání. Pan Winton si přál vidět naše děti, a tak byli žáci školy
pozváni na tuto akci. Naše děti mu udělily svůj řád - Řád malého lvíčka. Lvíčka ve státních
barvách uháčkovala paní učitelka Štruplová a paní učitelka Klabouchová s dětmi vyrobila
certifikát – každé dítě ze školy otisklo svůj prstík na tento certifikát, a tak s námi na Hradě
nakonec symbolicky byly všechny děti ze školy. Na Pražský hrad na předávání nejvyššího
státního vyznamenání panu Wintonovi nás jelo šedesát. Zažili nejen tu slavností atmosféru,
ale také čekání, „boj“ novinářů o výhodné místo, viděli zákulisí, byli v prostorách Hradu, kam
se běžný návštěvník nedostane, slyšeli hrát na housle pana Hudečka, zpívat sbor Boni pueri,
viděli hradní stráž, ochranku, byli v Trůnním sále … Ale největším zážitkem jistě bylo
samotné předávání vyznamenání panu Wintonovi, setkání s osmi Wintonovými dětmi a i s
paní Ruth Hálovou, s rodinou pana Wintona. Dalším vyznamenaným byl Winston Churchill a
za něj přejímal vyznamenání jeho vnuk Sir Nicholas Soames. Na závěr programu předaly
naše děti panu Wintonovi Řád malého lvíčka a Markéta Geistová za všechny žáky přednesla
následující projev:
Milý pane Wintone,
ráda bych vám jménem všech žáků Základní školy Sira Nicholase Wintona Kunžak blahopřála
k udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva. I my žáci vaší školy jsme se
rozhodli vám udělit náš vlastní řád – Řád malého lvíčka. Je to naše poděkování za to, že celý
život rozdáváte štěstí a radost. Velké štěstí měly všechny děti, které jste zachránil. A i my děti
z vaší školy máme štěstí, že jsme vás poznali. Jste pro nás velkým příkladem a inspirací.
Děkujeme vám za vaše přátelství.
Celý program v přímém televizním přenosu vysílala Česká televize.
Granty:
• Moderní pedagog – jihočeská patnáctka – do tohoto projektu jsme se zapojili na
podzim 2013 a 12 učitelů se účastnilo těchto seminářů: Rozvoj pedagogů pracujících
ve výuce s interaktivní tabulí, Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním.
• Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji – příjemcem dotace je Střední
škola technická a obchodní Dačice, spolu s dalšími základními školami regionu se
účastníme odborných seminářů pro pedagogy, žáci 8. a 9. třídy se v rámci projektu
zúčastnili exkurze do elektrárny Dalešice, do technické památky Chadimův mlýn a
viděli ukázku sklářské práce pana Dvořáka. Proběhl projektový den v SŠTO, kde naši
žáci pracovali v tamních dílnách. Skupina žáků se pravidelně každých čtrnáct dnů
účastní technického kroužku, kde žáci pracují s moderními laboratorními přístroji
PASCO. Tento projekt bude pokračovat i příštím školním roce.
• Jčk - Škola zařídí, kraj zaplatí – V říjnu 2013 zorganizovali pro žáky 8. a 9. třídy
exkurzi do Temelína a do firmy Rumpold v Týně nad Vltavou, která se zabývá
recyklací elektroodpadu. Nyní připravují exkurzi na podzim 2014, kdy žáci 7. – 9.
ročníku pojedou do Prahy do Zemědělského muzea na výstavu Od věků sloužím
člověku a navštíví Pražský hrad. Doprava a vstupy jsou hrazeny z tohoto grantu.
• Dopravní výchova - Pravidelně žádají o poskytnutí dotace Jihočeského kraje Podpora
programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště. Dětem tak umožníme nejen výuku
na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci, ale vždy se daří spojit tyto akce například
s kurzem plavání nebo s jinými exkurzemi, takže i tímto způsobem výrazně sníží
příspěvky rodičů na dopravu.
• JčK - EVVO - v letošním roce uspěli s žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v programu Rozvoj venkova a krajiny v oblasti Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty s projektem Poznáváme chráněná území a chráněné
druhy v jihočeském kraji. Díky tomuto grantu žáci tří tříd navštíví CHKO Třeboňsko,
NP Šumava a PP a PR v Novohradských horách, kde mají zajištěný výukový program
v terénu. Výstupem projektu budou mimo jiné kalendáře a pexesa, která žáci sami
připraví ze svých fotografií. Jedna terénní exkurze již proběhla v květnu, kdy 9. třída
navštívila CHKO Třeboňsko, výukový program pro ně zajišťovali pracovníci Českého
nadačního fondu pro vydru. Další dvě akce jsou připraveny na podzim.
• Stromy, skřeti, dřeváci - Český nadační fond pro vydru realizuje na naší škole
výukový program Stromy, skřeti, dřeváci v rámci projektu "Děti pro děti, děti pro
přírodu". Tématem programu je strom a jeho význam pro ekosystém i pro fungování
života na Zemi. Součástí cyklu je i exkurze do středních škol či dílen, kde se pracuje
se dřevem. Na naší škole probíhají dva celoroční programy, do kterých jsou zapojeni
žáci 7. a 8. ročníku.
• RAMPS VIP III - V roce 2012 se zapojili do projektu RAMPS - VIP III, v jehož
rámci na naší škole pracuje na úvazek 0,5 speciální pedagog. Tento projekt skončil
letos v květnu. Naštěstí se podařilo získat finanční prostředky na jeho pokračování, ale
zatím pouze do konce roku 2014. Práce speciálního pedagoga, v našem případě paní
PhDr. Jitky Balcarové se nám velmi osvědčila. Pomáhá nejen mnoha dětem
s výukovými a výchovnými potížemi, ale také metodicky pomáhá učitelům i rodičům.
Jenom pro zajímavost, v ČR je něco přes 4000 základních škol a jenom na 424
školách působí speciální pedagogové nebo psychologové, v Jihočeském kraji je nás
pouze 15 škol, které mají tuto velmi potřebnou „službu“.
• Ministerstvo životního prostředí - V loňském školním roce začali realizovat projekt
„Učíme se pod stromy“, na jehož realizaci jsme získali od ministerstva životního
prostředí 52 000,- Kč (z původně požadovaných 62 000,- Kč). Projekt byl ukončen na
podzim 2013. Peníze byly použity na zbudování arboreta v přírodní učebně a na její
další dovybavení výukovými prvky.
• Podaná ruka - Škola se v roce 2012 zapojila do projektu Podaná ruka, který je
financován z prostředků EU a jeho organizátorem je Centrum ekologické a globální
výchovy Cassiopeia. Cílem tohoto projektu je metodická a informační pomoc
s realizací environmentální a multikulturní výchovy v jihočeských mateřských,
základních a středních školách. Učitelé naší školy se zúčastnili seminářů týkajících se
této problematiky.
• Mléko do škol - Již tradičně se účastnili projektu Mléko do škol, kromě mléka žáci
odebírali i lipánky, přihlášeno bylo asi 60% žáků školy. Ceny mléčných výrobků jsou
dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky nám dodává firma Laktea.
• Ovoce a zelenina do škol -Také se přihlásili do projektu Ovoce do škol a žáci I.
stupně dostávali zdarma dvakrát v měsíci ovoce, nebo zeleninu. Ovoce a zeleniny jsou
hrazeny z prostředků ČR a EU.
Mateřská škola
Statutárním zástupcem: Bc.Hana Spurná
Zástupce ředitelky: Monika Smejkalová
Leden - červen
počet tříd:
3
počet dětí: pavilon A:
pavilon B:
pavilon D:
celkem 63 dětí
21, věk: 2 – 7leté
22, věk: 2 - 7leté
20, věk 3 - 7leté
Pedagog.zaměstnanci:
Vladislava Hansalanderová
Veronika Dobešová
učitelka
učitelka
pav.
pav.
Monika Smejkalová
Bc.Hana Spurná
učitelka
ředitelka
pav. B
pav. A,B,D
červenec - srpen
září - prosinec
letní prázdniny
počet tříd: 3
počet dětí:
Pedagog. zaměstnanci:
pav.A:
pav. B:
pav.D:
pav. A,D:
pav. A,B,D
A
D
1.8. – 31.8. 2014 MŠ uzavřena
pavilon A:
pavilon B:
pavilon D:
celkem 63 dětí
21,
věk 2 - 7leté
21,
věk 3 - 6leté
21,
věk 3 - 7leté
Vlad. Hansalanderová
Monika Smejkalová
Veronika Dobešová
Emilie Kolaříková
Bc. Hana Spurná
Provozní zaměstnanci
Květa Zušťáková
- kuchařka
Simona Němcová
- uklízečka
Jaroslava Drobilová - uklízečka (0,4), pomocná kuchařka (0,6)
Školník Jan Dobeš – zaměstnanec Obce Kunžak
Administrativní zaměstnanci:
Akce pořádané MŠ
Leden
Únor
Duben
Květen
-
Miroslava Váňová - vedoucí ŠJ (0,25) do září 2014
Veronika Dobešová - vedoucí ŠJ (0,25) od září 2014
Marta Hájková
- účetní MŠ (0,2)
návštěva 1. tř. ZŠ
Tříkrálové zpívání
dětský karneval – ve třídách MŠ, odpoledne venku s dětmi a jejich rodiči
pálení "čarodějnic", opékání vuřtů
Den matek
stavění "májky"
-
Červen
23.6. 2014
pečení vuřtů
Besídka pro maminky
Výlet do ZOO Jihlava
kácení "máje"
oslava Dne dětí - zábavní a soutěžní dopoledne ve sportovní hale
turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník
školka nonstop – sportovní odpoledne s programem pro děti – diskotéka,
opékání vuřtů
pěšky – Mosty, Zvůle, Suchdol, Heřmaneč – návštěva u kamarádů na
dvorku, na zahradě – exkurze na statku
- exkurze v místních podnicích – ZD Kunžak, kadeřnictví, výrobna
pracovních oděvů
- školka nonstop
- slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních knih,
29.8. 2014 – Den otevřených dveří a zážitkové odpoledne pro děti u příležitosti uplynutí 30 let
od otevření nové budovy MŠ
3x týdně
6x do roka
říjen
prosinec
- využití sportovní haly – po třídách
- návštěva divadel. představení – Hugo a Fugo na cestách
- Drakiáda
- Mikulášská nadílka
- pečení cukroví s rodiči
- vánoční besídka s nadílkou
- vánoční besídka s 1. třídou ZŠ
- besídka pro důchodce
- výroba přáníček
- rozdávání přáníček k Vánocům obchodům, institucím, sponzorům
22. 12. 2014 - 4.1. 2015 MŠ uzavřena - vánoční prázdniny
MŠ se účastnila sbírky Fondu Sidus, je zapojena do projektů Mrkvička – EVVO, Škola Profi,
EDU_LAB
MŠ má své webové stránky, www.materska-škola.cz/kunzak
MŠ vydává čtvrtletní časopis Zvoneček
Akce pořádané ve spolupráci se ZŠ SNW Kunžak
•
•
•
•
návštěva divadelních představení v ZŠ
návštěva paní učitelky ze ZŠ v MŠ u budoucích prvňáčků
návštěva 1.třídy ZŠ budoucími prvňáčky, před zápisem do ZŠ
již tradiční účast ředitelky MŠ u zápisu dětí do ZŠ
Hospodaření MŠ Kunžak
Nákup hraček a pomůcek pro děti - ze školného (300 Kč na dítě a měsíc).
Provoz MŠ hrazen z rozpočtu MŠ u zřizovatele (Obecní úřad).
Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem - OŠMT, České Budějovice.
Sponzorské dary od podnikatelů (16 000,- Kč za rok).
KDU-ČSL
K 31.12.2014 má organizace 19 členů.
Složení výboru MO :
předseda – Josef Drobil
místopředseda a jednatel – Zdeněk Pudil
hospodář – Václav Holcmann
členové výboru – Ing. Vladimír Šamal, Miloš Šícha, Jiří Drobil, Antonín Lovětínský
Činnost:
- v průběhu roku se konaly dvě členské schůze
- výborové schůze se konaly dle potřeby
- členové MO provedli údržbu božích muk u silnice na Suchdol
- dne 20.2.2014 proběhla členská schůze, které se zúčastnilo 13 členů místní organizace a
předseda okresního výboru strany
- část členů se zúčastnila předvolebních mítinků naší strany v Dačicích, Jindřichově Hradci a
Českých Budějovicích
- v říjnových komunálních volbách do obecního zastupitelstva v Kunžaku získali dva
mandáty (ing. Vladimír Šamal a Zdeněk Pudil), ing. Vladimír Šamal byl poté na ustavujícím
zasedání obecního zastupitelstva zvolen starostou obce
Český svaz žen
V roce 2014 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 23 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:
Datum
08.03.
31.05.
předsedkyně - Věra Šárová
místopředsedkyně – Marie Kudrnová
pokladník – Veronika Vobrová
Pořádané akce
Dětský karneval
Dětský den
Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči.
Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak zaměstnávalo v roce 2012 v průměru 99 zaměstnanců, z toho
62 mužů a 37 žen.
K 31. 12. 2014 mělo družstvo 149 členů. Složení představenstva se za celý rok nezměnilo a
zůstalo stejné, jak vzešlo z voleb v roce 2012. K 31.5.2014 rezignoval na svou funkci
místopředseda představenstva Zdeněk Tůma. Na jeho místo byl zvolen Ing. Zdeněk Martínek.
Pan Tůma dále zůstává členem představenstva. Dalšími členy představenstva byli: Lenka
Haneyová, Milan Máca, Miloš Vítek a Zdeněk Zámečník mladší. Předsedou družstva byl pan
Zdeněk Zámečník st.
Očekávaný hospodářský výsledek za rok 2014 činí 10 milionů korun. Pozitivně byl
hospodářský výsledek ovlivněn především velice vysokou cenou mléka, která činila přes 10
Kč/l, a dále spoluprací družstva se Zemědělským družstvem ve Velkých Pavlovicích.
Negativně pak výsledek ovlivnila především velice nízká cena konzumních brambor na
úrovni cca 2,5 Kč/kg, což je zhruba třetina loňské hodnoty.
Z kulturních akcí pořádaných družstvem lze zmínit hlavně reprezentační ples, který se konal
v polovině února a dále rozloučení zaměstnanců s uplynulým rokem v prosinci.
Rostlinná výroba:
Z hlediska rostlinné výroby dopadl rok 2014 výborně. U obilovin byly výnosy nejlepší za
celou dobu trvání podniku. Rekordní výnos byl také u řepky. Brambor a kukuřice se sklidilo
nadprůměrné množství. Na doplnění zásoby objemných krmiv pěstovalo družstvo od podzimu
do jara 2014 ozimé žito, jehož sklizeň také dopadla velice dobře a pomohla stabilizovat
krmivovou základnu.
Struktura plodin pěstovaných na orné půdě byla následující:
Pšenice ozimá:
244 hektarů
Ječmen jarní:
149 hektarů
Tritikale:
30 hektarů
Kukuřice na siláž:
302 hektarů
Řepka:
52 hektarů
Brambory konzumní: 113 hektarů
Živočišná výroba:
Základem živočišné výroby byla jako v minulých letech produkce mléka, vepřového a
hovězího masa. Výsledek výroby mléka byl velice dobrý, což v kombinaci s výbornou cenou
přispělo k dobré rentabilitě. Výroba masa byla také nadprůměrná.
Přehled prodejů komodit živočišné výroby:
Telata:
32 t
Jalovice:
11 t
Býci ve výkrmu:
54 t
Dojnice:
54 t
Masné krávy:
26 t
Plemenní býci:
2t
Prasata ve výkrmu:
355 t
16 t
Prasnice a prasničky:
Mléko:
1 889 tis. litrů
Služby
Ze služeb tvořila nejvýznamnější položku elektřina a zelený bonus z BPS (18,5 mil.), a dále
doprava (7 milionů).
Investiční výstavba:
Hlavní investiční akcí v roce 2014 i za posledních několik let byla výstavba nové stáje dojnic
v areálu v Kunžaku. Starý nevyhovující kravín byl v dubnu zbourán a na jeho místě vyrostla
do konce října nová moderní stáj o kapacitě 306 kusů dojnic. Od této investice si družstvo
slibuje hlavně navýšení dojivosti mléčného stáda a zlepšení zdravotního stavu krav.
Z dalších větších investic lze zmínit nový 330ti koňový traktor Fendt, dále diskový podmítač
Lemken, nakladač do živočišné výroby Liebherr a secí stroj na kukuřici Väderstad Tempo.
Družstvo dále pokračovalo v odkupu zemědělské půdy, která je klíčovým výrobním
prostředkem.
Úhrnná hodnota investic převyšovala 30 milionů korun.
Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. Členskou základnu tvoří občané
Kunžaku a přilehlých obcí Mosty, Valtínov, Suchdol a dále občané obcí Člunek a Střížovice.
Organizace má od jejího založení před 25 lety nejvíce členů, a to 91 členů, oproti roku 2013 je
to nárůst o 3 členy.
Výroční členská schůze se konala 17. února a bylo na ní přítomno 79 členů a 9 hostů.
V roce 2013 byly volby, bylo zvoleno toto složení výboru: předseda Ing. Karel Mátl,
místopředseda Jan Hájek, hospodář Otýlie Popelová, členové Marie Paulíková, Dagmar
Červená, Jana Drobilová, Libuše Krištofová. Kontrolní a revizní komise pracuje ve stejném
složení: předseda Radka Winklerová, členové Marie Leitgebová, Karel Vítek. Důvěrníkem
byla zvolena Marie Šteflová.
Čtrnácti členům, kteří oslavili kulatá životní jubilea, byl předán dárek. Organizace dále
přispívá svým členům na pedikúru, na rekondiční plavání a na masáže.
Organizace pořádala besedu s poslancem a hercem p. Jandákem zaměřenou na jeho
činnost a práci v Poslanecké sněmovně ČR a na oblast jeho umělecké práce. 28. dubna se
konala beseda s Dr. Větvičkou se zaměřením na jeho práci v televizi, botanickém ústavu a na
zámku Štiřín.
V říjnu byl zorganizován zájezd do Počátek na představení Brouk v hlavě, kterého se
zúčastnilo 61 osob.
Za účasti 46 osob se uskutečnil zájezd do Želiva, Pacova a na hrad Kámen.
Dále pro své členy zorganizovali týdenní pobyt v lázních Jupiter v Bechyni, kterého se
zúčastnilo 22 členů, dále byl zorganizován rehabilitační pobyt u Máchova jezera, jehož se
zúčastnilo 23 členů.
Organizace pokračovala v pořádání besed s tancem, celkem se konaly čtyři
v restauraci U Točíka včetně masopustu a Mikulášské zábavy, a jedna zábava se konala ve
Valtínově. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 243 osob.
Organizace spolupracuje s MO Studená a Dačice.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak, obec Střížovice a obec Člunek, firmy KTZ a pan
Plucar.
Tělovýchovná jednota Kunžak
Výbor: Rudolf Hanzalík – předseda, Jovana Vilímková, Zdeněk Košťál, Michal Ruman,
Radek Burian, ing. Karel Winkler ml., ing. Radka Ederová – finanční referent
Předsedové oddílů:
Kopaná – Ing. Karel Winkler ml.
Kuželky – Radek Burian
Stolní tenis – Michal Ruman
Členská základna TJ Kunžak: 270 členů
Kopaná
členská základna: 135 členů z toho 93 aktivních
v loňském roce pracoval výbor ve složení: předseda Karel Winkler, místopředseda Pavel
Janák, členové - Pavle Kovář, Josef Brtník, Oldřich Beran
Akce: v březnu 2014 - turnaj maminek - pro nejmenší
26.7.2014 Muži - O putovní pohár ředitele závodu Tecnocap. s.r.o.
2.8.2014 Staří páni – Memoriál Milana Řeháka
6.12.2014 halový turnaj mladších žáků
Jaro 2014
Starší přípravka:
Okresní přebor skupina B – 5. místo – 19 bodů – skóre 95:111
Trenéři: Jirků Pavel st., Jirků Pavel ml.
Mladší žáci
Okresní přebor – 3. místo – 22 bodů – skóre 47:41
Trenéři: Pavel Marek, Jaroslav Šlápota
Dorost
1. A třída 10. místo se skóre 62:86 a 28. body.
Trenéři: Josef Brtník, Aleš Přikryl, Jiří Ferdan
Muži : Okresní soutěž
2. místo v Okresní soutěži – 44 bodů – z 20 zápasů – skóre 64:31
Trenéři: Miroslav Petráš, Milan Gründl
Výbor oddílu fotbalu
Sezóna nedopadla přesně podle představ, ale takový je fotbal. Všechna mládežnická mužstva
splnila očekávání a udržela se kolem středu tabulky. Trochu mrzí „AŽ“ druhé místo mužů v
soutěži. Ale jak již víme z předchozích let, spadnout dolů jde snadno, ale vykopat to zpět, již
tak jednoduché není.
Podzim 2014
Mladší přípravka:
Okresní přebor skupina B: zde se tabulka vypisuje až po ukončení celé soutěže
Trenéři: Jirků Pavel st., Jirků Pavel ml., Zeman Radim
Starší přípravka:
Okresní přebor skupina B – 5. místo – 9 bodů – skóre 35:44
Trenér: Michal Komárek
Mladší žáci
1.A. třída skupina A – 8. místo – 16 bodů – skóre 41:26
Trenéři: Pavel Marek
Starší žáci
1.A. třída skupina A – 7. místo – 18 bodů – skóre 32:24
Trenéři: Beran Oldřich, Bodlák Jaroslav
Dorost
1.A. třída skupina A – 3. místo – 28 bodů – skóre 44:26
Trenéři: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák, Jiří Ferdan
Muži
Okresní soutěži - 3. místo – 25 bodů – skóre 41:27
Trenéři: Miroslav Petráš, Milan Gründl, Jiří Ferdan
Od letošní sezony došlo ke sloučení všech mládežnických kategorií s FK Studená. Již dnes lze
říci, že to byl krok správným směrem. Společně zaplnili všechny kategorie a nemusí bojovat s
nedostatkem hráčů v jednotlivých mužstvech. Výsledky mile překvapily: Od nejmenších - v
mladší přípravce došlo k nárůstu počtu dětí, které mají zájem hrát fotbal a a bylo by dobře,
kdyby tento trend zůstal i nadále. Starší přípravka hraje v současné době především pod
taktovkou Studenských. Přestože žáky přihlásili do vyšší soutěže, rozhodně se zde neztratili, a
jak starší, tak i mladší hrají v poklidu ve středu tabulky. Ještě lépe jsou na tom dorostenci,
kteří bojují o čelo 1.A. třídy. U mužů mrzí 5-ti bodová ztráta na čelo tabulky a tedy na postup.
Oddíl kuželek
Na úvod umístnění družstev z loňské sezóny. Družstvo „A“ skončilo v ročníku 20132014 se ziskem 17 bodů na 10. místě, družstvo „C“ s 20 body na 7. místě, družstvo „B“ s 20
body na 7. místě, družstvo „D“ se 3 body na 11. místě.
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I a splnilo předsezónní cíl – udržet se v KP I.
K lepšímu umístění chyběly lepší výsledky z cizích kuželen, dovezli pouze jediný bod za
remízu. V letošním ročníku se ovšem blýská na lepší časy. Zvenku přivezli již 6 bodů za 3
výhry a v aktuální tabulce, po odehrání 9 kol, jsme na 6. místě se ztrátou pouhých 2 bodů na
první místo. Céčko vloni postoupilo do druhé krajské soutěže KP II a ve své nováčkovské
sezóně si vedlo velmi dobře. Letošní ročník má rozehráno také slušně a se ziskem 11 bodů (z
9 odehraných kol ) je na třetím místě. Na jaře to bude mít obtížnější, hraje 3x doma a 8x
venku. Hráčům ale nechybí sebevědomí a chtějí se „porvat“ o nejvyšší příčky. Béčko
a
Déčko hrají spolu okresní přebor OP J. Hradec a loňské umístnění odpovídá možnostem
družstev. V letošním ročníku se situace opakuje, Béčko je po odehrání 6. kol na 5. místě (5
bodů) a Déčko je bez bodu na posledním místě. Déčko mělo velkou smůlu, že administrativní
chybou přišlo o 2 body za vítězství nad soupeřem. Za družstvo nastoupila dorostenka, která
hrála již za Béčko, a tím došlo ke kontumaci.
Dorost po tříleté vládě OP dorostu JH skončil v loňské sezóně ve středu tabulky, v té
letošní je se ziskem 6 bodů na 3. místě. Nutno poznamenat zajímavý fakt, že první tři družstva
mají stejný počet bodů a o umístnění rozhoduje pouze skóre. Všichni naši „mladí“ hrají
zároveň celorepublikový Pohár mladých nadějí (PMN), proběhne 6. turnajů a finále je
v Olomouci 29. 3. 2015. Práce s mládeží je pro budoucnost kuželek v Kunžaku asi
nejdůležitější činností.
Z jednotlivců dosáhl bezesporu největšího úspěchu Správka Zdeněk, který v kategorii
seniorů postoupil z Okresního přeboru do Krajského a zde zvítězil! Naše TJ se tedy rok může
pyšnit titulem Krajského přeborníka 2014! Dále za zmínění stojí celkové 1. místo v hodnocení
jednotlivců žebříček KP II (2013-2014) – Brtník Josef ml. (průměr 444,1) a 6. místo
v hodnocení jednotlivců žebříček OP J. Hradec – Burianová Radka (průměr 418,26). Hrůza
Radek ml. (Kunžak C) v minulém soutěžním kole KP II poprvé v historii kuželny pokořil
hranici 500 shozených kolků a vytvořil výkonem 503 nový rekord kuželny!
Z ostatních aktivit – sečení luk Mosty, brigády vybudování šatny a WC pro hosty,
pořádání Cecilské zábavy, Memoriál Františka Dvořáka, Bohoušova 30.
Sestavy družstev 2014 - 2015:
Družstvo A: Brtník Josef st.
Hrůza Radek st.
Burian Radek
Jirků Pavel
Brát Jiří
Správka Zdeněk
Družstvo B :
Burianová Radka
Vilímková Jovana
Kudrnová Marie
Zoubková Marie
Hanzlíková Libuše
Družstvo C:
Družstvo D :
Pudilová Lenka
Řezáč Karel
Berková Milena
Chramostová Marcela
Frühbauer Lukáš
Fáberová Natálie
Mrkva Ondřej
Škrabal Vlastimil
Brtník Lukáš
Hrůza Radek ml.
Brtník Josef ml.
Horák Michal
Dorost a PMN
Burianová Linda
Vrbová Karolína
Vrba Martin
Zeman Jan
Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu zakončil minulou sezónu dvojitým triumfem. A mužstvo postoupilo
z druhého místa do Okresního přeboru I a B tým se, byť z nižší pozice, probojoval do
Okresního přeboru II.
Vstup do sezóny 2014/2015 ale přinesl komplikace – Áčko muselo s ohledem na nedostatečné
rozměry galerie v hale začít hrát domácí zápasy dole v tělocvičně. Hrací termín byl stanoven
na čtvrtek. Tím se z týmu odstřihli naše dorostenecké naděje včetně jednoho z tahounů Áčka
v uplynulé sezóně Ondry Péče. Oslabení týmu se nutně projevilo na výsledcích a mužstvo, i
přes několik těsných proher, ani jednou nevyhrálo.
O co slabší výsledky má letos Áčko, o to lépe se ukazuje Béčko. Jádro týmu tvoří tři
dorostenci: Ondřej Péč, Tomáš Procházka a David Račák. Spolu s nimi nastupuje Petr Brabec,
Milan Koukol a další zkušení hráči. Mužstvo vede nehrající kapitán Fanda Zabloudil. Béčko
zatím prohrálo jen dva z osmi zápasů a drží si průběžnou druhou příčku. Dorostenci si navíc
domluvili tréninky a střídavý start v českobudějovickém Orlu, jejich výkonnost tak s největší
pravděpodobností půjde ještě nahoru.
Vedle soutěžních zápasů probíhají stejně jako v minulých letech pravidelné tréninky –
v pondělí od půl šesté trénink dětí a od sedmi dospělí. Letos na tréninky dochází méně dětí s o
to větší motivací. Zdá se tak, že se daří vychovávat další naděje pro nadcházející roky. Třeba
se náš tým opět rozroste i díky tradičnímu Mikulášskému turnaji dětí a mládeže, jehož čtvrtý
ročník se konal v neděli 7. prosince ve sportovní hale.
A tým: Ruman Michal, Holcmann Václav, Rokyta Pavel, Zabloudil František, Račák David,
Brabec Petr, Koukol Milan, Paďouk Stanislav
B tým: Péč Ondřej, Račák David, Brabec Petr, Koukol Milan, Košťál Zdeněk, Paďouk
Stanislav, Procházka Tomáš, Uraj Jaromír, Krištof Libor
Sbor dobrovolných hasičů Kunžak
Sbor dobrovolných hasičů má 47 členů, zásahová jednotka má 20 členů.
Výbor pracoval ve složení: starosta – Martin Waszniowski, velitel zásahové jednotky
– Jiří Dvořák, pokladník - Zdeněk Zámečník, členové výboru – Ondřej Mrkva, Petr Hladeček,
Jan Nechanický, Rudolf Hanzalík - jednatel a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří
Zátopek, předseda kontrolní komise – Miroslav Dvořák.
Zásahy SDH
Datum
12.01
.
01.02
.
16.03
.
29.03
.
10.04
.
22.04
.
14.06
.
09.07
.
19.07
.
24.07
.
15.08
.
16.08
.
Druh zásahu
Místo zásahu
Požár os. vozidla
Kunžak
Padlý strom
Kaproun
Padlý strom
Kunžak
Požár lesního porostu
Člunek
Požár osobního majetku
Jindřiš
Požár skládky
Kunějov
Požár trávy
Lomy
Požár trávy
Lomy
Požár louky
Kačlehy
Požár trávy
Kunžak
Požár ohniště
Kaproun
Požár kontejneru
Kunžak
16.08
.
Požár stohu
Strmilov
Požár rekreačního objektu
Kunějov
Kunžateck
28.11
.
01.12
.
Padlé stromy
o
Padlé stromy
o
Padlé stromy
o
02.12
.
Kunžateck
03.12
.
Datum
01.02.
08.03.
22.03.
05.04.
30.04.
09.05.
31.05.
12.07.
09.08.
24.08.
20.09.
11.10.
Datum
24.05.
14.06.
28.06.
04.07.
05.07.
26.07
02.08.
16.08.
13.09.
Kunžateck
Akce
Výroční valná hromada
Karneval (ČSŽ+SDH)
Ples SDH
Hasiči Cup SDH
Stavění máje, čarodejnice
Den s dětmi z ZŠ Kunžak
Dětský den (ČSŽ+SDH)
Soutěž v PS Kunžak
Tour de Komorník
Dozor na pouti
Přelovování rybníku
Kovářák
Výlov Husarského rybníku
Soutěže
Soutěž v PS Valtínov
Soutěž v PS Horní Pole
Soutěž v PS Mosty
Soutěž v PS H. Meziříčko
noc.
Prověrky v PS D. Skrýchov
Soutěž v PS H. Němčice
Soutěž v PS Studená
Soutěž v PS Zahrádky
Soutěž v PS D. Žďár
MS Jitro
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2014 33 stálých členů, 1 čestného
člena.
Výbor pracoval ve složení:
předseda – Petr Trepka
myslivecký hospodář – Jiří Doupník st.
finanční hospodář – Iva Nováková
místopředseda – Ing. Jaroslav Štefl
jednatel – Jan Brunner
kynolog – Lukáš Doupník
člen výboru – Ing. Miloš Bučina
Myslivecké sdružení uspořádalo v roce 2014 tyto akce: myslivecký ples, střelby na
asfaltové holuby v Dačicích – memoriál Pavla Janáka, zájezd do Novohradských hor a
Třeboňska, výlov rybníka. V Hošťatech má v užívání rybník, kde uspořádal rybářské závody
pro děti. Vypouští uměle odchované kachny březňačky a uměle odchovávané bažanty divoké.
V roce 2014 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 23 ks, mufloní zvěř 6 ks, prase
divoké 40 ks, liška 16 ks, zajíc 13 ks, bažant divoký – kohout uměle odchován 63 ks, kachna
divoká z voliérového chovu 83 ks, kachna divoká 19, holub hřivnáč 12 ks, kuna skalní 12 ks,
kuna lesní 7 ks, straka obecná 1 ks, toulavá kočka 19 ks.
SDH MOSTY
Členská základna k 31.1. 2014byla 21 členů mužů. Je to stejný počet jako před rokem.
Ve složení výboru, revizní komise, velitelů i strojníků k žádné změně nedošlo. Ve sboru je
utvořeno hasičské družstvo a sbor i nadále disponuje traktorem Zetor, motorovou stříkačkou
PS 12 a motorovou elektrocentrálu.
Hasičská činnost:
Kontrola stříkačky společně s námětovým cvičením se uskutečnily 17. dubna.
Hasičské závody byly organizovány v rámci nově vzniklé Jindřichohradecké hasičské
ligy. Byli tak jedni z deseti spoluzakladatelů této otevřené soutěže, jíž se celkově zúčastnilo
přes 30 družstev.
Prvních závodů se zúčastnili 25. května ve Valtínově.
Další závody 28. června pořádal hasičský sbor. Proběhly dvoukolově. První kolo dle
pravidel JHHL, započítávané o body do této soutěže. Ve druhém kole se závodilo o ceny dle
mostecké tradice s podúrovňovým sáním z parketu na hřiště. Závodů se zúčastnilo 10
družstev mužů, dvě družstva žen a mimo to samozřejmě družstvo mosteckých dětí.
Noční hasičské závody pořádali 9. srpna. Tyto ale nebyly součástí JHHL.
Dále následovaly závody 4. července v Horním Meziříčku (noční), 12. července
Kunžaku a 16. srpna v Zahrádkách. 13. září se zúčastnili celkového vyhlášení JHHL
v Horním Žďáře. Účast ve všech 10 závodech JHHL je pro SDH v současné době personálně
nemožná.
Sbor v minulém roce zasahoval v srpnu na likvidaci bouřkou poničeného stromu u č.p.
8 a v prosinci likvidoval jinovatkou poničené stromy pod hřištěm. U žádného požáru naštěstí
zasahovat nemusel.
Kulturní činnost
1. března pokračovali v masopustní tradici. Odpoledne se prošel obcí maškarní průvod
s následným zakončením v této místnosti (hasičská klubovna) i pro ostatní obyvatele vesnice.
7. června organizovali dětský den. Na louce u Nového rybníka byl rozdělán oheň, u
kterého si děti ze vsi opékaly buřty. Probíhaly hasičské útoky, dovednostní soutěže a
projížďky dětí na koních. Na závěr proběhl útok na uhašení rozdělaného ohně. Této akce se
zúčastnila většina dětí ze vsi i se svými rodiči i prarodiči.
V rámci letních zábav uspořádali 19. července setkání heligonkářů a 2. srpna country
zábavu, na které opět vystoupili Lovci mamutů z Jarošova nad Nežárkou.
Na závěr letní sezóny uspořádali 23. srpna grilovací akci.
Z brigádnické činnosti jsme se v únoru účastnili na likvidačních pracech v obecní
budově v Kunžaku ve Střížovské ulici. Začátkem dubna byla opravena podlaha buňky u
parketu a kácení stromů v prostoru za Přílepkovou chalupou. I tentokrát bylo odpracováno
množství brigádnických hodin na opravy a úklid hřiště a areálu zábav a závodů.
4. května se členové zúčastnili v kunžackém kostele mše, zasvěcené sv. Floriánovi,
patronu všech hasičů.
Zajištění požární hlídky při pálení čarodějnic, stavění máje či výzdoba vánočního
stromu na ostrůvku jsou samozřejmostí.
Sbor dobrovolných hasičů v Mostech má v užívání 4 návesní rybníky, sloužící jako
požární nádrže, o něž se starají jejich uživatelé, kteří jsou z řad členů SDH Mosty.
Knihovna
Místní lidová knihovna byla do dubna 2012 umístěna v budově čp. 170.
Pak kvůli rekonstrukci byly knihy přestěhovány do budovy bývalého kina, kde
měla být otevřena knihovna. Ale kvůli velkým nárokům na požární bezpečnost a
nutným rozsáhlým stavebním úpravám zde k provozování knihovny prozatím,
místo pro knihovnu se našlo dočasně v přízemí budovy obecního úřadu. Zde
byla knihovna otevřena v srpnu 2013.
Knihovnicí je paní Iva Eichlerová. Knihovna je otevřena pro veřejnost
vždy v úterý a v pátek od 16 do 18 hodin.
V knihovně je v roce 2014 celkem 10 543 svazků, nově bylo zakoupeno
275 knih. Zapsáno je celkem 186 a z toho 59 dětských čtenářů, kteří za rok
2014 celkem navštívili knihovnu 986krát a vypůjčili si 15 978 knižních titulů,
z toho 2 810 naučná dospělí čtenáři, 7 698 beletrie dospělí čtenáři, 950 naučná
děti, 4 520 beletrie děti. Knihovna odebírá 3 periodika, která si čtenáři půjčili
685krát. Oproti roku 2013 se zvýšil počet čtenářů i výpůjček.
Ediční činnost
V roce 2014 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, vyšla v červenci a v prosinci.
Články o dění v Kunžaku se nejčastěji objevovaly v Listech Jindřichohradecka, kde
jsme se mohli dočíst o různých akcích, které se v Kunžaku konaly.
28. října v přímém televizním přenosu vysílala Česká televize předávání Řádu bílého
lva Siru Nicholasu Wintonovi, kdy žáci naší při této příležitosti přadali Siru Wintonovi Řád
malého lvíčka. O této události psaly všechny deníky a všechny internetová zpravodajství,
informace pak proběhly i hlavním vysílacím čase v televizních novinách.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.
Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
18. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
8. února se konal ples valtínovských hasičů.
15. února se konal ples ZD.
22. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
19. července se v Mostech konalo posezení – Hrály heligonky a harmoniky.
2. srpna pořádali členové SDH Mosty v Mostech na parket country zábavu, hrála skupina
Lovci mamutů.
22. srpna byla ve Skalíčku country zábava.
22. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.
Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 37 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Viking Vik. Děti hrály dvakrát pro žáky základní školy.
Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 15. června.
Koncerty
22. července se konal letní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Na koncertě vystoupili
Petr Přibyl - viola, Jan Sládeček – violoncello, David Švec – cembalo. Koncert byl nazván
Baroktní skvosty a zazněly zde skladby Vivaldiho, Händla, Telemanna, Cervettoho, Ditterse
von Dittersdorfa .
31. srpna se v kostele konal koncert skupiny Xtet.
17. prosince se konal v obřadní síni Vánoční koncert studentů z mezinárodní
křesťanské školy z Prahy.
21. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. Vystupoval soubor Ensemble
grazioso, který hrál ve složení: Jana Koucká - zpěv, Hana Šimečková – housle, Miloš Havlík
– housle, Renata Machačová – viola, Orsolya Bartoš Vági – violoncello. Zazněly zde skladby
Jana Jakuba Ryby, Adamy Michny z Otradovic, koleda ze Slavkovska: Vy, pastuškové,
stávéte, Tištínský kancionál: Již slunce z hvězdy vyšlo, Františka Adama Míčy, Pavela
Vranického, Jiřího Ignáce Lineka a nejznámější české koledy.
Oba vánoční koncerty měly velmi vysokou návštěvnost.
Různé
3. března pořádal Svaz invalidů besedu s poslancem Vítězslavem Jandákem.
8. března pořádal Český svaz žen spolu s místními hasiči maškarní karneval pro děti.
4. května se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
8. května ZŠ pořádala Dálkový pochod okolo Kunžaku, kterého se zúčastnilo 126
turistů.
19. května pořádala v den 105. narozenin S.N.Wintona ZŠ štafetový běh na 105 m
okolo školy.
23. května se konala v kostele sv. Bartoloměje Noc kostelů. V programu vystoupili
žáci ze školy, lidé měli možnost prohlédnout si všechny prostory kostela. Byla velmi
vysoká návštěvnost. Veřejnosti byla otevřena i věž kostela.
25. května se po mnoha letech v kostele konalo biřmování.
31. května pořádal svaz žen spolu s hasiči dětský den.
21. června byl u Komorníku sraz motorkářů.
V červenci se konal Turnaj v kopané O pohár ředitele Tecnocap s.r.o. Střížovice.
13. července se na Zvůli konal cyklozávod pořádaný Šrot týmem.
20. července se na Zvůli konal VI. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce,
který pořádal klub Trisk.
V srpnu se konal Turnaj v kopané - memoriál Milana Řeháka.
29. srpna se konaly oslavy 30. výročí mateřské školy v Kunžaku.
31. srpna MS Jitro pořádalo soutěž pro malé myslivce.
13. září proběhly oslavy 110. výročí otevření budovy školy.
8. listopadu se v kunžackém kostele konala Svatohubertská mše.
30. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
10. prosince se na náměstí zpívaly koledy, Kunžak se tak zapojil do
celorepublikové akce, Česko zpívá koledy.
11. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a
zarecitovali, zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 15.
prosince pořádalo již tradiční předvánoční setkání s důchodci, kde zazpívaly a
zarecitovaly děti z mateřské a ze základní školy, také pro účastníky vyrobily
vánoční přání.
Celý prosinec 2014 a leden 2015 se na obecním úřadě konala výstava
fotografií Kunžak dříve a dnes, kterou uspořádaly žákyně základní školy.
Firmy a podniky
NÁZEV
PKD Dačice spol. s r.o.
ADRESA
POZNÁMKA
provozovna Kunžak, Bystřická 288 Kovovýroba
zemědělská výroba,
opravárenská činnost,
Kunžak, Střížovická 420
doprava
výroba a prodej výrobků z
Kunžak, Bystřická 289
plastů
dodávka a montáž
Kunžak, Nerudova 505
plastových oken a dveří
Zemědělské družstvo
Kunžak
K.T.Z. spol. s r.o.
ENERGO OKNA s.r.o.
Zemědělství - Jaroslav
Štefl
Kunžak - Lána 243
Svářečská škola s.r.o.
Kunžak, Střížovická 233
M+P Petr Král
Kunžak, Nová 401
OKTANnew.cz s.r.o.čerpací stanice Kunžak
Pila Kunžak - KNEISSL
Jan s.r.o.
Dopravní a
vodohospodářské stavby
s.r.o.
Zemědělská výroba
svářečské práce, kurzy,
dozor
Výroba a prodej ochranných
pracovních oděvů
Praha 3 - Táboritská 1000/23
Benzinová čerpací stanice
Hodětín 14, 391 81 Veselí nad
Lužnicí
Pořez kulatiny
Nerudova 476
Výstavba lesních a polních
cest, úpravy vodních toků,
výstavba inženýrských sítí a
zpevněných ploch.
Obchody a prodejny
NÁZEV
ADRESA
JEDNOTA, spotřební Kunžak, náměstí
družstvo
Komenského 194
POZNÁMKA
Maloobchodní prodej potravin,
drogistického a nepotravinářského
zboží denní potřeby.
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní
potřeby.
FLOP - prodejna
potravin
Kunžak, Nová 185
MILA - prodejna
potravin
Jiří Miláček, Kunžak
Prodej potravin
Večerka - prodej
potravin
Kunžak, čp. 193
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní
potřeby.
Řeznictví a uzenářství,
Kunžak, B. Němcové 426
Václav Šindelář
Kunžak, náměstí
Drogerie TETA
Komenského 92
Prodej masa a uzenin
Barvy, laky, drogerie
NÁZEV
ADRESA
Prodejna textilu a
Kunžak, náměstí
galanterie- Iva
Komenského 195
Šmídová
AMÁLKA - dětské
Kunžak, Dačická 163
odívání B. Košťálová
Květinka
Kunžak, Hradecká 163
SKI SERVIS - Bc.
Rostislav Smejkal
NOWAS s.r.o.
Kunžak, Nová 374
AZ koupelny s.r.o.
Kunžak,B.Němcové 435
U Agnes
Kunžak, Hradecká 180
POZNÁMKA
Prodej textilu a galanterie, sběr prádla
pro čistírnu, sběrna pro opravy obuvi
prodej dětských oděvů a hraček
prodej květin, krmivo pro domácí
zvířata
půjčovna a prodej lyžařského
vybavení, servis
prodej vázacího zboží, upínací
techniky, zdvihacích zařízení
koupelnové zboží
Prodej tradičních bylinných čajů,
kapek, sirupů, doplňků stravy,
oblečení, šperků.
Služby
Kosová Zdeňka
Kunžak, Malé Podolí 27
STUDIO EVA
Kunžak , Strmilovská 11
Studio Marlen
Kunžak, Hradecká 313
Autoservis JUVE
Střížovice s.r.o.
Marcel Zich
Účto DV s.r.o.
Drahoslava Vobrová
Autoslužba Jiří
Doupník
Pneuservis Radek
Burian
Autoservis Kunžak Daniel Kozák
HOLZ servis s.r.o.
Josef Kudrna
Truhlářství, tesařství
Jiří Kos
Truhlářství Jan Vrlík
Pojišťovnictví, hypotéky a stavební
spoření
Rekondiční a sportovní masáže, mistr
REIKI, ONE BREIN, aromamasáže
Masáže klasické, relaxační, speciální,
anticelulitidové, Lymfotaping,
Rolletic, Lymfodrenáže
Kunžak, Dačická 416
opravy silničních vozidel
Kunžak, B. Němcové 422
vedení účetnictví a daňové evidence
Kunžak, Nerudova 508
Opravy silničních motorových vozidel,
lakování
Kunžak, Nerudova 507
pneuservis
Provozovna Kunžak,
Hradecká 512
Servis a oprava automobilů
Kunžak, Hradecká 303
tesařství, truhlářství, pořez kulatiny
Kunžak, Malé Podolí 27
Truhlářství, tesařství
Kunžak - Lána 82
výroba nábytku na zakázku z lamina,
Truhlářství Jiří Dvořák Kunžak, Nová 358
Truhlářství Lukáš
Kudrna
Tesařství Petr Bitala
Kominictví Karel
Loukota
Taxislužba Marcel
Zich
Zemní a výkopové
práce, Miroslav
Zámečník
Těžba dřeva - Oldřich
Beran
Zemní a výkopové
práce - Milan Sobek
Těžba dřeva - Milan
Koukol
Těžba dřeva - Oldřich
Sýkora
Těžba dřeva František Vičan
Těžba dřeva - Pavel
Nečas
Obchodní činnost Milan Máca
Grafické práce - Pavel
Michl
Kadeřnictví Božena
Smejkalová
Kadeřnictví a
kosmetika Ilona
Melicharová
Nehtové studio - Jana
Brachová
Manikúra pedikúra Marie Kudrnová
Malířství a zednictví Jan Nechanický
Zednictví - Michal
Trepka
Zednictví Kamil
Trepka
masivu i dýhy
výroba a montáž nábytku, obkladů,
podlah
Kunžak, Dačická 416
Truhlářské práce
Kunžak, Bystřická 406
Tesařské práce
Kunžak, Mosty 10
Kominictví, vložkování komínů, revize
Kunžak, Dačická 416
Taxislužba
Kunžak, Lána 247
Zemní a výkopové práce
Kunžak, Nová 364
těžba dřeva
Kunžak - Lána 255
Zemní a výkopové práce
Kunžak, Bystřická 405
Těžba dřeva
Kunžak, Dačická 367
Těžba dřeva
Kunžak, Bystřická 407
Těžba dřeva
Kunžak - Bystřická 407
Těžba dřeva
Kunžak, náměstí
Komenského 72
Obchodní činnost
Kunžak, Ke Kostelu 229
Grafické práce
Kunžak, Nová 401
Kadeřnictví
Kunžak, Nerudova 474
kadeřnictví a kosmetika
Kunžak, Nerudova 476
Nehtová modeláž
Kunžak, Dačická 416
Pedikúra, manikúra
Kunžak, Nová 398
Práce malířské a zednické
Kunžak, Nerudova 505
Zednické práce
Kunžak, Bystřická 405
Zednické práce
Elektrikářství Martin
Janák
Augsten Petr - opravy
vozidel
Údržba a čištění střech
Vlastimil Rychta
Zednictví Rada
Bohumír
Kunžak, Nerudova 504
Práce elektrikářské
Kunžak, Ke Kostelu 1
Opravy silničních motorových vozidel
Kunžak, Nová 393
Práce klempířské, pokrývačské,
natěračské, čištění střech
Kunžak, Havlíčkova 297
Zednické práce
Stravování
NÁZEV
Hostinec U Točíka
GABVIN s.r.o.
Pohostinství Na hřišti
Pizerie - Marie Zámečníková
Pohostinství - Mosty
Pohostinství Kaproun
ADRESA
Kunžak, Hradecká 184
Kunžak, Ke Kostelu 230
Kunžak,Sportovní 394
Kunžak, náměstí Komenského 156
Kunžak, Mosty 60
Kaproun 8
POZNÁMKA
pohostinství
bar, stravování
pohostinství
pizerie
pohostinství
Pohostinství
Ubytovací zařízení a kempy
NÁZEV ZAŘÍZENÍ
Arabela - penzion u
čarodějnic
Autocamp Komorník
ADRESA
POZNÁMKA
Kunžak, Velké Podolí 127
pronájem objektu
Autocamp Komorník
Autokemp Zvůle
Autokemp Zvůle
chalupa "U čerta"
Suchdol
ubytování v chatách i ve stanech
ubytování v chatách i ve stanech,
možnost stravování, vhodné
kapacitně i pro školení, sportovní a
jiná soustředění, recepce ATC:
384399165 / v měsících červen až
srpen/
Ubytování v soukromí v České
Kanadě
Chalupa Kaproun
Kaproun 6, 378 33 Nová
Bystřice
ubytování v soukromí
chalupa Studený pramen
Kaproun 24
Kaproun
Chalupa u Viklanu
Suchdol u Kunžaku 20
chaty Komorník
Miroslav Podlaha, Kunžak
ubytování v soukromí , bližší na
www.chalupauviklanu.cz
ubytování
NÁZEV ZAŘÍZENÍ
ADRESA
POZNÁMKA
342
Chaty u rybníka
Komorník
Tomek Alois
www:chaty-komornik.info
ubytování v chatách, hostinská
činnost
penzion, posilovna, bazén,
Penzion Bělidlo
Kunžak, Nerudova 500
www:belidlo.cz
ubytování ve stylových
Penzion Diana
Autokemp Komorník Kunžak
apartmánech u rybníka Komorník
ubytování v penzionu a v apartmánu
Penzion Klondike
Valtínov 25
v lokalitě Česká Kanada
378 62 Kunžak, Náměstí
Penzion Skalíček
penzion www.ubytovanikunzak.cz
Komenského 71
ubytování a stravování,
Penzion U Točíka
Kunžak, Hradecká 184
www:utocika.com
Ubytování - celoročně v penzionu,
sezónně bungalov a chatky,
Rekreační centrum Česká
restaurace - možnost stravování,
Kunžak, Struhy 57
Kanada
vhodné pro sportovní soustředění,
školy v přírodě, školení
www.centrumceskakanada.cz
Rekreační zařízení u
CHATREK s.r.o., Palackého
ubytování, stravování
rybníka Komorník
tř. 94, Brno
Ubytování v soukromí, byt 2+1 se
sociálním zařízením
Ubytování u Martínků
Kunžak, Střížovická 206
www.zdenekmartinek.cz/ubytovani,
e-mail:
[email protected]
Milan Sobek, 378 62 Kunžak
Ubytování v soukromí
ubytování na samotě u lesa
255
Radek Burian, Nerudova 507,
Ubytování v soukromí
ubytování
378 62 Kunžak
Ubytování v soukromí
Ubytování - Valtínov čp. 82
Chaty Zvůle
SJS Invest s.r.o. Nerudova
472 378 62 Kunžak
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Novák Vítězslav, MUDr. Tomáš Morava (ordinace
Valtínov)
Zubní lékař, MUDr. Matlasová Jana – nastoupila v červenci 2014
Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Spurná Anna
Gynekologická ambulance - MUDr. Kümmel Miroslav
Národopis
Tři králové letos přišli popřát, konala se v Kunžaku Tříkrálová sbírka, tři krále
představovali žáci 5. třídy.
V roce 2014 se masopustní rej na náměstí nekonal. V březnu byl dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos 20. a 21. dubna. Letošní Velikonoce byly teplé, odpolední
teploty byly okolo +17°C a bylo polojasno. Po obci koledovalo velké množství
koledníků.
Čarodějnice se pálily po 15 letech opět v Pazdernách. V obci byly postaveny dvě
májky. Jedna na u hasičské zbrojnice a jedna na Bělidle.
Pouť se konala 24. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. V sobotu byly přeháňky a teplota okolo +16°C a v neděli bylo zataženo, ráno jen
+9°C a odpoledne byly přeháňky, foukal vítr a bylo pouze 12°C. Počasí pouti tedy moc
nepřálo. Kolem náměstí a v ulici Ke Kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky
s tradičním pouťovým zbožím, byly zde i stánky s „vietnamským zbožím“. Oproti minulým
letům jich bylo méně. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: lochneska, autodrom, velký
řetízkový kolotoč, surfdance lavice, dětský kolotoč, skákací hrad, prolézačka s míčky, jedna
střelnice. Dále zde byly stánky s občerstvením. I návštěvníků na pouti bylo méně než
v minulých letech. Náměstí po dobu konání poutě bylo pronajaté panu Ranglovi, který se
svými společníky zajišťoval provoz atrakcí. V pátek před poutí byl country zábava
v penzionu Skalíček.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se velké množství pekelníků i
andělů v čele se svatým Mikulášem a byli velmi pěkně namaskováni. Dopoledne navštívili
také základní školu a DPS a mateřskou školu. V sobotu se na náměstí pro nepřízeň počasí
nekonal naplánovaný rej čertů.
V prosinci byl na náměstí pod školu postaven vánoční strom, uprostřed kašny byl
sloup se čtyřmi hvězdami a dalšími ozdobami. Byly osvíceny keře kolem. Osvětlena byla
základní škola. V Hradecké ulici a okolo náměstí byly umístěny na stožáry veřejného
osvětlení světelné sněhové vločky. Konal se i vánoční koncert. Na Štědrý večer byla v kostele
půlnoční mše.
Silvestr slavili lidé buď doma, na chatách, nebo v restauracích. O půlnoci bylo slyšet
velké množství petard a lidé tentokrát utratili hodně za zábavnou pyrotechniku. Klid nastal
kolem půl jedné již v novém roce.
Informace o trestné činnosti
Obec Kunžak spadá do obvodního oddělení Nová Bystřice, místní část Terezín do
obvodního oddělení Slavonice a Mosty a Suchdol, Valtínov, Kaproun a Zvůle do obvodního
oddělení Dačice.
Obvod Nová Bystřice:
Trestné činy:
Na území obce Kunžak bylo za rok 2014 spácháno celkem 31 přečinů (v minulosti
trestných činů). Z tohoto počtu bylo 15 přečinů majetkových, jedná se o různé druhy krádeží,
4 přečiny – zanedbání povinné výživy, 3 přečiny – ohrožení pod vlivem návyková látky
(alkohol za volantem), 7 přečinů – výtržnictví s ublížením na zdraví, 1 přečin – podvod, 1
zločin – pokus znásilnění.
Z těchto 31 přečinů nebylo objasněno 10 přečinů (nepodařilo se zjistit pachatele), jedná se
hlavně o majetkové trestné činy.
Mezi nejzávažnější případy patří: zločin pokusu znásilnění a přečin krádež vloupání do
Centrum Česká Kanada, kde byla způsobená škoda ve výši cca 131.000,-Kč.
Největším problémem jsou přečiny krádeže vloupání do rekreačních objektů, na území
Kunžaku celkem 6 přečinů, u kterých se nepodařilo zjistit pachatele a poslední dobou se
rozmáhá přečin výtržnictví s ublížení na zdraví (různé rvačky).
29 přečinů dokumentovalo OOP Nová Bystřice a 6 přečinů dokumentovala Služba
kriminální policie a vyšetřování J. Hradec.
Přestupky:
Spácháno celkem 34 přestupků, z toho u 24 přestupků byl zjištěn pachatel, u 10 přestupků se
nepodařilo pachatele zjistit.
Problém: 2x zahoření kontejneru – nezodpovědnost obyvatelů, nejčastěji občanské soužití a
přestupky na úseku občanských průkazů.
Počasí
Nový rok byl bez sněhu a byla 0°C a bylo slunečno. V následujících dnech bylo takřka
jarní počasí, až do 9. ledna byly ranní teploty okolo nuly, nebo dokonce +3°C a ve dne bylo
+7°C a 8. ledna dokonce +13°C. Bylo jasno nebo polojasno. 10. ledna večer pršelo a byla
mlha a teploty okolo nuly. 13. ledna bylo ráno -7°C a bylo jasno, následující den byla teplota
zase okolo nuly a byla mlha. 15. ledna bylo -2°C a na zemi byl bílý poprašek sněhu, který už
dopoledne roztál. Další dny bylo ráno opět okolo nuly a přes den teploty do +6°C. 21. ledna
ráno pršelo a večer sněžilo, druhý den ráno bylo -2°C a byly asi 2 cm sněhu. Následující dny
byly ranní mrazíky -2°C. 25. ledna bylo -5°C, je bílo, trochu pochumeluje a celý den je mráz.
26. ledna je -11°C a je asi 5 cm sněhu, který drží, další den je -7°C a dopoledne sněží. Ranní
mrazíky vydrží až do konce ledna, ale jsou jen od -2°C do -5°C. Poslední dny ledna je
jinovatka, sychravo, námraza, zataženo a fouká vítr.
Únor začal sychravým počasím, bylo zataženo a ráno mrzlo (-3°C až -5°C). 4. a 5.
února foukal vítr a tvořilo se náledí. 6. února byla ledovka a postupně vše začalo tát,
odpoledne bylo +5°C. Do 9. února byly ranní teploty lehce nad nulou a přes den do +5°C,
občas mrholilo. Od 9. do 14. února bylo ráno -3°C a přes den do +6°C a bylo polojasno. Pak
se ještě oteplilo, ranní teploty byly nad nulou a 16. února bylo ve dne +8°C. Bylo bez sněhu.
Další tři dny byly ranní mrazíky (do -5°C), ale přes den bylo +6°C a bylo polojasno. 20. února
bylo ráno +3°C a odpoledne +8°C, další den bylo dokonce +10°C. Od 22. do 24. února ráno
mrzlo (až -6°C), ale přes den bylo +8°C. Stejné počasí vydrželo do konce února, s tím
rozdílem, že ranní teploty byly do +3°C a odpolední do +9°C.
Zima roku 2014 byla prakticky bez sněhu. V březnu se už začalo oteplovat a bylo
krásné jarní počasí. Březen začal ranními teplotami do +3°C a přes den bylo až +10°C. Bylo
polojasno. 5. března ráno mrzlo (-2°C), ale odpoledne bylo +10°C. Ranní mrazíky od -2°C do
-5°C byly až do 16. března, ale denní teploty dosahovaly až +12°C a bylo jasno. 15. března
bylo ráno +5°C a přes den se ochladilo na +3°C, byl silný vítr, zataženo a dešťové přeháňky,
další den bylo celý den +7°C a opět silný vítr, zataženo a dešťové přeháňky. 17. a 18. března
sice stále foukal vítr, ale oteplilo se na +12°C. 19. března bylo ráno +7°C a odpoledne +13°C
a občasná dešťová přeháňka, 2. března bylo dokonce +15°C a bylo jasno. A pak dva dny bylo
ráno +2°C a ve dne +16°C, na slunci bylo vlastně léto! 23. března bylo ráno +6°C a celou noc
drobně pršelo a začal poletovat sníh. 24. března byla ráno nula, chumelilo celé dopoledne, ale
sníh hned roztával, stejně jako další den byly sněhové přeháňky, ale sníh se neudržel. 26.
března bylo ráno -5°C a odpoledne +7°C. Toto počasí přivítalo čápa, který přiletěl v 12.05
hodin, a za hodinu po něm dorazila jeho družka. Do konce března byly ranní teploty 0°C a
přes den teploměr vyšplhal na +15°C, bylo jasno, poslední den března bylo zataženo. Březen
byl nejteplejší za posledních 50 let, vykvetl zlatý déšť, magnolie, stromy byly napučené.
I začátek dubna byl teplý, denní teploty dosahovaly +16°C a bylo jasno. 3. dubna bylo
dokonce +20°C. Toto teplé počasí vydrželo do 8. dubna, ráno byly teploty okolo +5°C a denní
teploty od +14°C do +19°C, bylo polojasno nebo zataženo. Kvetly višně, třešně, blumy! 9.
dubna se ochladilo a i další dny bylo přes den maximálně pouze +10°C. 12. dubna bylo ráno
+1°C a odpoledne +15°C, kvetou hrušně! 13. dubna v noci pršelo a ráno bylo +5°C a ve dne
+10°C a občasná přeháňka. 14. dubna byly přeháňky a odpoledne v 14.00 hodin byla letošní
první bouřka, padaly kroupy a ochladilo se na +6°C. 15. dubna byla nula a přes den +6°C a
sněhové přeháňky, další den ráno pršelo a bylo +8°C. 17. dubna byl ráno bílý mráz -5°C,
odpoledne už bylo +9°C a bylo jasno. 18. dubna naposledy mrzlo, ráno bylo -2°C, odpoledne
bylo +11°C a bylo polojasno. Následující dny až do konce dubna byly ranní teploty nad nulou
(od +2°C do +10°C) a denní teploty byly od +16°C do +20°C a bylo polojasno. 24. dubna
byla navečer bouřka. Duben stejně jako březen byl velmi teplý.
Začátek května bylo stejné teplé počasí. 3. května se ochladilo, v noci pršelo a ráno
bylo +3°C a odpoledne jen +6°C. 4. května byla ráno nula a přes den pouze +10°C a foukal
vítr. 5. května byl ranní mrazík -2°C a odpoledne bylo +14°C a bylo polojasno. Do 11. května
jsou ranní teploty okolo +3°C a odpolední od +16°C do +19°C, vyskytují se občasné
přeháňky. 12. května se ochladilo, odpoledne bylo +12°C a padaly kroupy. Následující dny až
do 17. května bylo ráno +5°C až +6°c a denní teploty byly od +8°C do +12°C, vyskytovaly se
dešťové přeháňky. 18. května se začalo oteplovat, pršelo, ale bylo už +14°Ca 19. května bylo
ráno +8°C a odpoledne bylo +17°C. 20. května dorazilo léto: ráno bylo +8°C a odpoledne
+22°C, 23. května je dokonce ráno +14°C a odpoledne +24°C, navečer bylo dusno a přišla
bouřka. Toto počasí vydrželo do 24. května. Pak se ochladilo, 28. až 30. května bylo ráno
+6°C a přes den bylo +12°C, občas pršelo. Poslední den května bylo ráno +3°C a odpoledne
bylo +17°C a bylo polojasno.
První červen bylo ještě chladněji, ráno +4°C a odpoledne +17°C, ale pak se začalo
oteplovat a až do 7. června byly ranní teploty okolo +10°C a odpolední teploty do +20°C,
bylo polojasno. 8. června začalo slunečné letní počasí, denní teploty byly od +26°C do +30°C.
Od 13. do 19. června byly ranní teploty od +7°C do +10°C a odpolední od +19°C do +21°C.
20. června v noci pršelo a bylo zataženo a přeháňky a odpoledne bylo pouze +16°C.
Následující dny bylo polojasno a denní teploty do +20°C. 25. června ráno pršelo a odpoledne
byla velká dešťová přeháňka a bylo +17°C. Pak byly denní teploty do +23°C. 28. června byla
v noci bouřka. Poslední červnový den bylo zataženo, občas pršelo.
1. července bylo ještě polojasno a +19°C, ale hned následující den začalo léto, bylo
slunečno a teploty až +25°C, 5. července byla bouřka. 9. července bylo zataženo a +19°C,
stejně tak bylo i v dalších dnech, 12. července se po obědě přihnala velká dešťová přeháňka a
pak se oteplilo na +22°C. Další dny začaly teploty stoupat od +23°C až do 25°C. Bylo
slunečno a od 18. do 21. července byly ranní teploty +15°C a denní teploty až +28°C. 21.
července se navečer ke Kužaku přiblížil okraj bouřky, vytrvale pršelo a ochladilo se na
+19°C. Tato teplota byla i ráno příští den a odpoledne bylo zase +28°C. Do konce července
bylo polojasno a denní teploty se pohybovaly od +22°C do +24°C.
Stejný byl i začátek srpna. 5. srpna bylo zataženo a denní teplota +19°C, pak se zase
oteplilo, ranní teploty byly od +12°C do +16°C a odpolední do +25°C. 10. srpna bylo
dokonce +27°C a v noci byl na obloze vidět tzv. super úplněk. 11. srpna se ochladilo,
vyskytovaly se přeháňky a teplota vyla +16°C. Další dny se ochladilo ještě víc, denní teploty
byly od +14°C do +18°C, bylo zataženo a začaly růst houby. Až 21. srpna se denní teploty
zase vrátily na +20°C a bylo polojasno, ale 23. srpna byly přeháňky a ve dne bylo +16°C.
Takto chladné dny vydržely až do 28. srpna, kdy ráno bylo dokonce jenom +3°C. Poslední
dny srpna bylo přes den +20°C a ráno +8°C. Poslední srpnový den byla odpoledne bouřka,
která přinesla ochlazení.
První dva dny září propršely a ve dne bylo +11°C, 3. září už nepršelo a bylo +15°C.
V dalších dnech se ranní teploty pohybovaly okolo +13°C a denní teploty do +22°C a bylo
polojasno. V lesích rostlo velké množství hub, rostlo i hodně pravých hřibů. 10. září se začalo
ochlazovat a následující dny začalo pršet a denní teploty byly do +14°C. Od 15. září se vrátilo
krásné babí léto. Ranní teploty byly okolo +10°C a denní teploty byly od +18°C do +20°C,
bylo jasno. Toto počasí vydrželo do 22. září, kdy se ochladilo na +16°C a dva dny pršelo. 23.
září bylo dokonce jenom +9°C. Pak se zase vyjasnilo a nastaly nádherné „Václavské časy“.
Denní teploty dosahovaly až +20°C. 30. září se večer zatáhla obloha a začalo pršet.
První den října propršel, ale bylo +19°C a večer už zase přestalo pršet a až do 5. října
byla vždy ráno nízká oblačnost a ranní teploty +10°C a odpoledne bylo jasno a +14°C až
+16°C. Pak bylo dva dny jasno a ranní teploty +6°C a denní teploty +16°C. Od 8. října do 11.
října byly ranní mlhy a přes den až +16°C a slunečno. 12. října nebyla mlha a odpoledne bylo
dokonce +18°C! Pak se na den ochladilo na +12°C a potom zase pokračovalo krásné
podzimní počasí, bylo polojasno a denní teploty +14°C. V dalších dnech bylo ještě tepleji,
dokonce +17°C. Toto počasí vydrželo do 17. října, kdy v noci přišla vichřice, a pršelo a 18.
října bylo přes den pouze +3°C a vytrvale pršelo. Pak se zase oteplilo na ranní teploty +5°C a
denní teploty od +9°C do +13°C. 27. října bylo zataženo a mlha a +4°C celý den. 28. října
byla ráno nula a slunečno a přes den +5°C. 29. října bylo zataženo a +2°C a na poslední dva
dny října se oteplilo, ráno bylo +4°C a odpoledne +10°C. Říjen byl také mimořádně teplý
měsíc, ani jeden den nebyl mráz.
1. listopadu bylo krásně, polojasno a +15°C. Pak se trochu ochladilo, ranní teploty
byly +3°C a přes den +6°C a mlha a vlhko. 4. listopadu bylo zase +13°C. V následujících
dnech bylo ráno +7°C přes den od +10°C do +13°C a bylo zataženo. 11. listopadu denní
teplota byla dokonce +15°C a ještě v noci bylo +12°C. Pak bylo zataženo a ranní teploty +7°C
a denní teploty od +8°C do +10°C. 17. a 18. listopadu pršelo a teplota byla +7°C.
V následujících dnech byly ranní teploty +3°C až +6°C a přes den do +7°C a nepršelo. 24.
listopadu se ochladilo na +3°C a byla mlha a zataženo, stejné počasí bylo do 26. listopadu. 28.
listopadu poprvé mrzlo, ráno bylo -1°C, foukal vítr a bylo zataženo, stejné počasí bylo do
konce listopadu, bylo vlhko a ranní mrazíky, takže se začalo tvořit náledí.
První tři dny prosince byly pro Kunžak, Mosty a Valtínov (a další obce v okolí)
přípravou na blackkout, protože každý den nešla několik hodin elektřina. Teploty se
pohybovaly okolo nuly a lehce pod nulou a déšť namrzal na stromech, drátech elektrického
vedení, na silnicích. Byl vydán zákaz vstupu do lesů. Námraza povolila až 4. prosince, kdy se
vše vrátilo do normálu, začaly se sčítat škody v lesích, kde jsou velmi velké polomy. Tento
den je už +4°C a námraza spadla, začal foukat silný vítr. Do 9. prosince se denní teploty
pohybovaly okolo +4°C, je zataženo. 8. prosince poprvé poletoval drobný sníh, přes den svítí
slunce. 9. prosince je ráno jasno a -3°C, odpoledne opět mlha a +1°C. 10. prosince je
celodenní mráz (-1°C) a je jasno. V dalších dnech se začíná oteplovat, až 14. prosince je ráno
+6°C a odpoledne dokonce +10°C. Pak se drobně ochladí na denní teploty od +6°C do +9°C a
nemrzne. 19. prosince je opět +10°C. 20. prosince je ráno nula a přes den +6°C a večer
poletuje sníh, pak prší. Vánoce byly bez sněhu, ranní teploty byly od +3°C a denní do +9°C a
bylo polojasno. 26. prosince ráno mrzlo -3°C a ležel bílý poprašek, odpoledne chumelilo. 27.
prosince bylo -13°C a bylo nasněženo asi 5 cm sněhu, přes den bylo -4°C. 28. prosince bylo
ráno i celý den -5°C a ráno sněžilo, večer bylo jasno a -10°C. 29. prosince celý den sněží a je
ráno -8°C. Sníh se udržel, je ho asi 5 cm. 30. prosince je ráno -9°C a celodenní mráz a je
jasno. Poslední den roku je ráno -5°C a občas pochumeluje. Zamrzly rybníky, začíná se
bruslit.
Srážky v roce 2014:
leden
34,5 mm
únor
12 mm
březen
37,5 mm
duben
29 mm
květen
141 mm
červen
34 mm
červenec
88 mm
srpen
81 mm
září
147 mm
říjen
68,5 mm
listopad
43,5 mm
prosinec
44,5 mm
Celkem:
760,5 mm
63,4 mm
Průměr:
Srážkově byl rok 2014 podpůměrný.
V roce 2012 byla v Kunžaku ukončena činnost oficiální dešťoměrné stanice. Informace jsem
získala od ZD Kunžak, kde si sami provádějí měření srážek.
Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12.2014
Část obce
Kaproun
Kunžak
Mosty
Suchdol
Terezín
Valtínov
Zvůle
muži
2
624
41
9
1
50
7
celkem
celkem
734
Občané s platným trvalým pobytem
ženy
celkem
1
3
578
1202 + 42 cizinců
45
86
7
16
1
2
55
105
9
16
696
Oproti loňskému roku se počet obyvatel snížil o 13 obyvatel.
1430 + 42 cizinců
1472
Ulice
B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Ke Kostelu
Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Sportovní
Žižkova
Ostatní
K Vodojemu
počet obyvatel
62
109
29
101
37
124
20
107
61
81
51
154
157
24
19
26
83
0
V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 7, Rakousko 4,
Ukrajina 21, Maďarsko 3, Německo 1, Vietnam 4, Itálie 1, Nizozemí 1.
Narození v roce 2014:
Eliáš Mrkva
Dominik Klvaňa
Lukáš Sobek
Tobiáš Sobek
Viktorie Lubinová
Adéla Houšková
Zemřelí v roce 2014:
Jolana Floriančíková
Zdeněk Eichler
Marie Chaloupková
Anežka Ryšavá
Zdeněk Grausam
Marie Schütznerová
Josef Kos
Anna Popelová
Jiří Duba
Dušan Koblížek
František Michl
Věra Melicharová
Jiří Augsten
Milena Havlíková
Drahomír Tyleček
Věra Dvořáková
Anežka Koblížková
Ladislav Klíma
Milan Otto
Rudolf Máca
Nejstarší občané:
Ženy Růžena Procházková
Ludmila Čapková
Libuše Hofbauerová
Muži Zdeněk Vondrák
Jaroslav Žluč
Ladislav Michl
Karel Pudil
Svatby:
V roce 2014 bylo v Kunžaku uzavřeno 12 sňatků a 1 sňatek byl uzavřen v Kunějově. Řada
sňatků byla uzavírána venku např. na Zvůli, v Kaprově na zastávce, na zahradách.
Občané Kunžaku, kteří uzavřeli sňatek v roce 2014:
Jaroslav Štefl a Lenka Hrádková
Michal Voračka a Vendula Kroupová
Ondřej Miláček a Zuzana Břenková
Lukáš Sobek a Nela Petriková
Ondřej Malý a Veronika Musilová

Podobné dokumenty