STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Transkript

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
VÁŠ DOPIS Č. j.:
ZE DNE:
NAŠE Č. j.:
MMH/33117/2016
POČET LISTŮ DOPISU:
VYŘIZUJE:
TEL:
FAX:
E-MAIL:
Chlebková
596 803 281
596 803 350
[email protected]
DATUM:
14. 4.
2016
Oznámení o záměru města
Odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje
záměr města vypůjčit
část pozemku parc.č. 235/3, ostatní plocha o výměře 72 m2, k.ú. Bludovice, za účelem užívání
předzahrádky pro CLUB DEJA VUE na ul. Okrajové v Havířově - Podlesí
Tímto vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Havířova je výše
uvedený záměr zveřejněn. Zájemci se mohou k záměru vyjádřit a předložit své nabídky na
odbor správy a rozvoje majetku Magistrátu města Havířova, Svornosti 2, Havířov – Město a to
ode dne vyvěšení záměru do doby rozhodnutí ve věci výpůjčky.
Otisk úředního razítka
JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Příloha – snímek katastrální mapy
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn
Statutární město Havířov
MMH/33117/2016
Příloha
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Tel.: 596 803 111
Fax: 596 803 350
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:7zhb6tn

Podobné dokumenty

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele pošto...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému zá...

Více

V E E J N Á V Y H L Á Š K A

V E  E J N Á V Y H L Á Š K A MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město Správní odbor

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA Romana Sabová, Hornosušská 1060/20, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá (dále jen "žadatel") dne 15.6.2016 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění s...

Více

magistrát města havířova - Statutární město Havířov

magistrát města havířova - Statutární město Havířov MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

Více