Alcohol Meter user`s guide

Transkript

Alcohol Meter user`s guide
Alcohol Meter - uživatelská příručka
Alcohol Meter je javový MIDlet, který počítá obsah alkoholu v krvi v
závislosti na požitých alkoholických nápojích a dalších faktorech. Tato
aplikace může být užitečná pro řidiče pro teoretickou kontrolu před
jízdou.
Požadavky
 zařízení podporující MIDP 1.0 pro "common" verzi
 zařízení s podporou "Nokia UI extensions" pro Nokia verzi
Teoretický podklad
 množství alkoholu, které je organismus schopen odbourat za hodinu se
pohybuje mezi 0,10 - 0,20 promile v závislosti na rychlosti metabolismu
 pro výpočet obsahu alkoholu v krvi je použit následující vzorec
c = (d*e*0,8) / (p*r)
kde uvedené proměnné znamenají:

c – množství alkoholu v krvni v promile

p – hmotnost osoby v kg

r – konstanta; vyjadřuje podíl vody v organismu
(pro muže = 0.68, pro ženy = 0.55)

d – množství požitého alkoholického nápoje v decilitrech

e – % alkoholu v požitém nápoji

0,8 – zaokrouhlená hmotnost ethylalkoholu
kombinací těchto dvou podmínek lze vytvořit funkci pro výpočet obsahu
alkoholu v krvi v závislosti na čase

1
Hlavní rysy aplikace
 aplikace provádí měření ve 24-ti hodinovém intervalu;
uživatel může nastavit počáteční hodinu tohoto intervalu
 v tomto intervalu může uživatel zapisovat požité alkoholické nápoje
do zvolených časových okének
 nápoje jsou nadefinovány v databázi nápojů;
uživatel může tuto databázi měnit a přidávat vlastní oblíbené nápoje
 uživatel má možnost nastavit osobní parametry jako je hmotnost,
pohlaví a rychlost metabolismu
 je možné vytvořit více uživatelských profilů, které lze přepínat; profil
obsahuje nastavení osobních parametrů a tabulku s požitými nápoji
 vypočtené hodnoty jsou zobrazeny v tabulce nebo v přehledném
grafu s možností trasování
 všechna nastavení jsou ukládána před ukončením programu
Popis uživatelského rozhraní
 prvním krokem je vždy registrace požitých nápojů
 nápoje jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce
Hlavní registrační obrazovka

v tabulce se můžete pohybovat pomocí následujících kláves
 šipky nahoru/dolů
 0 – přesune kurzor na první pozici v tabulce
 9 – přesune kurzor na poslední pozici v tabulce
 2 – přesune kurzor o stránku výš
 8 – přesune kurzor o stránku níž
 5 – zobrazení grafu
 # – přesune kurzor na aktuální hodinu
2

pokud přidržíte klávesu *, přepnete se do tzv. Rychého náhledu, kde
můžete vidět vypočtené promile obsahu alkoholu v krvi v daných
časových intervalech
Rychlý náhled – ukazují hodnoty
vypočtené pro aktuální nastavíní
osobních parametrů

stiskem tlačítka Volby, vstoupíte do menu s následujícími volbami
 Přidat nápoj (taktéž šipka vpravo v hlavní obrazovce)
Registruje nápoj do zvolené půlhodiny.
 krok 1  vybrat nápoj z databáze
často používané nápoje jsou zobrazeny
výše v seznamu
ostatní nápoje jsou seřazeny podle názvu


krok 2  zadání množství požitého nápoje
Editovat nápoj (též šipka vlevo v hlavní obrazovce)
Edituje seznam nápojů ve zvolené půlhodině.
 krok 1  výběr nápoje
Přeskočeno pokud je registrován pouze jeden nápoj.
 krok 2  výběr operace
U registrovaného nápoje lze měnit počet požitých drinků,
vymazat jej z tabulky nebo smazat všechny nápoje
registrované v daný časový interval.
3
Graf
Graf umožňuje v přehledné formě zobrazit vypočté hodnoty
obsahu alkoholu v krvi. Graf může být aktivován stiskem
„zeleného telefonu“ z hlavní obrazovky (u některých zařízení je
to klávesa 5).

Základní zobrazení grafu – na
horizontální ose je zobrazen čas a
na vertikální ose jsou vypočtené
promile alkoholu v krvi.
Zobrazení grafu má následující možnosti:
 Rolování
Pro rolování grafu jsou použity šipky (u zařízení, která
nemají šipky se používají tlačítka 4, 6, 2, 8).
Rolování ve vertikálním směru je možné pouze tehdy,
pokud křivka grafu překročí hranice obrazovky.
 Zoom
Zoom je možný ve třech úrovních.
Volba zmenšení může být vybrána z menu nebo stitkem
klávesy *.
Volba zvětšení může být taktéž vybrána z menu nebo
stitkem klávesy #.
Na následujících obrázcích můžete vidět rozdíl mezi
jednotlivými urovněmi zoomu.
4
Trasování hodnot
Trasovací režim může být aktivován z menu „Volby“ z
obrazovky grafu.
V trasovacím módu máte možnost vidět graf a hodnoty
pohromadě. Vždy je jeden časový okamžik vybrán a pro něj
vidíte vypočtenou hodnotu.
Rolování v horizontálním směru posunuje s ukazatelem
vybraného času. Rolování ve vertikálním směru je prováděno
automaticky tak, aby byla vždy vidět aktuální hodnota.

Graf v trasovacím režimu
Nastavení
Tato volba vyvolá menu s následujícími možnostmi:
 Poč. hodina počáteční hodina pro měřený interval
 Hmotnost nastavení hmotnosti v kg
 Pohlaví
 Metabolismus nastavuje kolik promile alkoholu je
schopen organismus odbourat za jednu hodinu.
Jsou tři možnosti:
pomalejší (hodnota je 0.10), normální (0.15) a
rychlejší(0.20).
 Uživatelské rozhraní
 umožňuje nastavit větší fonty
 umožňuje nastavit „export mód“ kde nejsou vidět
popisky funkčních kláves, což umožňuje zobrazit více
informací (pouze verze Nokia)

5
Normální zobrazení
Velké fonty
Expert mód
Smazat tabulku
Smaže tabulku registrovaných nápojů. Máte možnost přenastavit
počáteční hodinu měřeného intervalu na aktuální čas.

Databáze nápojů
Tato volba zobrazí menu s následujícími akcemi:
 Přidat nápoj vytvoření definice nového nápoje.
Budete dotázáni na jméno nápoje, obsah v ml a promilech
alkoholu v nápoji.
 Editovat nápoj stejná operace jako předchozí, ale nejdřív
musíte vybrat nápoj k editaci.
 Smazat, Smazat vše
 Implicitní nastavení
Vymaže databázi nápojů a obnoví původní databázi.
V demo verzi programu nejsou předchozí volby dostupné, existuje
pouze jeden předdefinovaný nápoj.

Podpora produktu
 pokud máte nějaké návrhy nebo otázky, zašlete mail na
[email protected]
6

Podobné dokumenty

Objem - fyzika711.cz

Objem - fyzika711.cz Běžně se používá měření objemu v litrech, mililitrech, decilitrech, centilitrech – prodej tekutin v ochodech a restauracích…

Více

Ferrolux FL 10

Ferrolux FL 10 senzorem FS 10 umožňuje velmi jednoduše využívat známých metod pro hledání tras vedení. Vzhledem k tomu, že je v senzoru FS 10 integrováno více cívek, máme současně k dispozici maximální i minimáln...

Více

Vyšetření stolice

Vyšetření stolice 2. B A K T E R I O L O G I C K É K U L T I V A Č N Í V Y Š E T Ř E N Í S T O L I C E Vyšetřením prokazujeme jak běžnou bakteriální floru, tak patogenní vyvolavatele infekčních průjmů. Zdroj a šířen...

Více

První pomoc

První pomoc Při těchto postupech by neměl zachránce zapomínat na vlastní ochranu. Gumové rukavice a resuscitační rouška by měly být ve vybavení každé autolékárničky. o

Více

Seminár Java I

Seminár Java I • Vývojové nástroje (Development Tools) v bin – určené k vývoji, spouštění, ladění a dokumentování programů v Javě. • Běhové prostředí Javy (Java Runtime Environment) se nalézá v jre. Obsahu...

Více

stáhnout ( 42,55 KB)

stáhnout ( 42,55 KB) Morávek: Při řádném běhu stavby se s nesplněním těchto termínů nepočítá. Pro případ událostí, které stavbu výrazně naruší (krádeže, živel) je firma pojištěna až do 60mil. Kč a fond v těchto případe...

Více