CLIMATIC™ 50 Příručka pro uživatele

Komentáře

Transkript

CLIMATIC™ 50 Příručka pro uživatele
Příručka pro uživatele
CLIMATIC™ 50
ROOFTOP & AIRCOOLAIR
Providing indoor climate comfort
CL50-ROOFTOP-IOM-1107-CZ
Climatic 50
Roof-Top & Aircoolair
NÁVOD PRO INSTALACI,
PROVOZ
A ÚDRŽBU
Ref.: CL50-RoofTop-IOM-1107-CZ
Společnost LENNOX poskytuje environmentální řešení již od roku 1895, naše série Baltic TM rooftop je pokračováním trendu v plnění
standardů, díky jimž značka LENNOX již zdomácněla. Řešení s flexibilní konstrukcí navržená tak, aby splňovala VAŠE potřeby, jsou
propracovaná do nejmenších detailů. Jsou zkonstruované na dlouhou životnost, s jednoduchou údržbou a vysokou kvalitou, která se stává
normou. Další informace na www.lennoxeurope.com.
Veškeré technické a technologické informace obsažené v tomto návodu, včetně všech výkresů a technickým popisů poskytnutých naší
společností zůstávají vlastnictvím společnosti Lennox a nelze je používat (vyjma během provozu tohoto výrobku), reprodukovat, publikovat
či poskytovat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Lennox.
Technické informace a údaje uvedené v tomto návodu jsou použité jen pro orientaci. Výrobce si vyhrazuje právo na změny těchto informací a
údajů bez předchozího upozornění a bez povinnosti provádět změny již prodaného zařízení.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
1
OBSAH
Strana
3
4
8
10
ÚVOD
ZAPOJENÍ
KONFIGURACE
PLÁNOVÁNÍ – NASTAVENÍ HODIN
VENTILACE
TERMOSTAT / HYGROSTAT – NASTAVOVACÍ HODNOTY
TERMOSTAT / HYGROSTAT – PRINCIP ŘÍZENÍ
ZVLHČOVAČ ČERSTVÉHO VZDUCHU – VOLNÉ CHLAZENÍ
KOMPRESORY
ODMRAZOVÁNÍ – TEPELNÉ ČERPADLO
DOPLŇKOVÉ VYTÁPĚNÍ (VARIANTA)
PŘIZPŮSOBENÝ VSTUP/VÝSTUP
13
15
17
18
20
22
23
25
KÓDY CHYB
Nedostatečný průtok vzduchu
Zanesené či chybějící filtry
Teplota a vlhkost okolí mimo rozmezí
Teplota dmýchaného vzduchu mimo rozmezí
Přehřívání elektrických topných těles
Závady plynového hořáku
Závada externího zvlhčovače
Závada oběhového čerpadla teplé vody
Závada na hodinách s reálným časem
Závada rozšiřovací karty (BE50)
Závady čidel a snímačů
Výtlačný ventilátor
Ventilátory kondenzátoru
Závady kondenzátoru vody
Detektor kouře
Odstavení kompresorů při vypnutí nízkého tlaku
KOMUNIKACE
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
37
38
39
40
41
43
NADŘÍZENÁ/PODŘÍZENÁ
BMS
43
45
KONFIGURACE ADRESY BM50 PLAN
PŘIDĚLENÍ DISPLEJŮ K BM50
DISPLEJE DC50 COMFORT & DM50 MULTI CUSTOMER
DISPLEJ DS50 SERVICE
46
47
48
53
STRUKTURA NABÍDEK DS50
MAPOVÁNÍ VSTUPŮ/VÝSTUPŮ CLIMATIC™50
59
67
TABULKY BMS ADRES MODBUS, LONWORKS
70
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
2
ÚVOD
CLIMATIC™50
Nová generace řídících jednotek na základě mikroprocesoru, CLIMATICTM 50 lze nainstalovat na sérii chladících
jednotek Lennox sérií Roof-Top nebo AirCooler. Základem je dvacetiletý vývoj technologie a provozních
zkušeností s jeho předchůdci CLIMATICTM1 a CLIMATICTM 2.
Společnost LENNOX nalezla nejmodernější technologii hardware, která je k dispozici na trhu a vyvinula software
navržený pro použití v aplikacích Roof-Top a AirCooler, čímž je zajištěna maximalizace účinnosti a výkonů
jednotek LENNOX.
Kompatibilita
Tato dokumentace je kompatibilní s programy Roof Top a AirCooler:
•
Série Baltic, Flexy I, Flexy II, FX a AC, počínaje verzí 20.0
Varování
Veškeré změny parametrů smí provádět jen proškolený oprávněný technik s příslušným osvědčením.
Před spuštěním nebo opakovaným spuštěním jednotky řízené zařízením Climatic 50 je nutné
zkontrolovat přijatelnost mezi zařízením Climatic 50 a jednotkou s jejím příslušenstvím.
•
•
38xx nabídky pro jednotku a příslušenství
39xx nabídky pro komunikaci
V případě nesprávných parametrů se může jednat o nesprávné propojení I/O (vstupy/výstupy) a může
docházet k některým provozním problémům s jednotkami a následným závadám.
Společnost Lennox neponese žádnou odpovědnost za reklamace jednotek vzniklé z důvodu
nesprávného sledu parametrů nebo změn parametrů provedených techniky bez řádného oprávnění.
V tomto případě pozbývá záruka právní platnosti.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
3
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ
Veškeré změny zapojení na CLIMATIC 50 musí provádět technik či zaměstnanci společnosti Lennox, kteří mají
platnou elektrotechnickou kvalifikaci a oprávnění.
Při veškerých změnách elektrického zapojení na napájení 24V nebo na snímači 4-20mA zkontrolujte před
zapojením zdroje polaritu. Nesprávná polarita může způsobit vážné poškození a zničení sítě pLan.
Společnost Lennox neponese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným zapojením
napájení nebo změnami zapojení, které provedly osoby bez platného školení a kvalifikace.
Veškerá externí zapojení jednotky pomocí napětí 24Vac nesmí překročit délku 30 metrů. Toto pravidlo se
týká externích kontaktů připojených k logickým vstupům Climatic™50 nebo zapojení řízení zvlhčovače
k výstupu 0-10v.
Při délce vyšší než 30 metrů musí osoba provádějící instalaci propojit tyto informace pomocí relé nebo
převodníků.
V každém případě se řídící napětí 24Vac nesmí používat k pohonu externích funkcí pomocí logických
výstupů Climatic™50
VAROVÁNÍ: Od napájeních kabelů se silnou indukční zátěží oddělte co nejvíce kabelů čidel, displejů logických vstupů, aby se
zabránilo možnému elektromagnetickému rušení.
ZAPOJENÍ
SNÍMAČE A ČIDLA
Zapojení externích čidel a snímačů je nutné provádět za použití následujícího kabelu:
- Délka kabelu do 20 m: AWG22 (0,34 mm²), 1 pár zkřížený se stíněním (2 páry pro snímač CO2).
- Délka kabelu do 50 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 pár s obvyklým stíněním. (2 páry pro snímač CO2).
Délka kabelu by neměla překročit 50 m.
Z důvodu lepší elektromagnetické ochrany doporučuje společnost Lennox použít kabel LiYCY-P
ČIDLO POKOJOVÉ TEPOTY (NTC)
Čidlo pokojové teploty (- BT10) se připojuje k hlavní desce Climatic™ BM50 50, vstup B7, konektor J6 (viz schéma elektrického
zapojení jednotky).
ČIDLO POKOJOVÉ VLHKOSTI (0-20mA/volitelné)
Čidlo pokojové vlhkosti (- BH10) se připojuje k rozšiřovací kartě Climatic™ BE50, vstup B1, konektor J9 (viz schéma elektrického
zapojení jednotky).
SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU V MÍSTNOSTI CO² (4-20mA / volitelné)
Snímač kvality vzduchu v místnosti (-BG10) se připojuje k hlavní desce Climatic™ BM50, vstup B2, konektor (viz schéma
elektrického zapojení jednotky).
DISPLEJ DS50
Displej DS50 lze připojit ke Climatic™ buď k jednomu z konektorů RJ12 umístěných na kartě DT50 nebo přímo k hlavní desce
BM50, konektor J10.
Zapojení se provádí plochým kabelem 1,5 m dodávaným společně s DS50.
V každém případě nelze displej DS50 připojit dálkově.
V případě instalace nadřízený/podřízený je nutné ke sběrnici pLan připojit jen jeden displej DS50.
DISPLEJ DC50 nebo DM50 (dálkové ZAPOJENÍ)
Varování:
Nesprávné zapojení displeje způsobí okamžité poškození tohoto displeje anebo hlavní desky BM50.
Volitelný DC50/DM50 je navržen pro montáž na stěnu.
Nainstalujte kabel z desky DT50 skrz zadní díl
Upevněte zadní díl ke stěně a to pomocí šroubů s půlkulatou hlavou dodávaných s výrobkem
Zapojte kabel z hlavní desky ke konektoru na zadní straně displeje DC50
K zadnímu dílu připevněte přední panel a to pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou dodávaných s výrobkem
Na závěr zaklapněte rámeček
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
4
Displej DC50 nebo DM50 se připojuje ke Climatic™ pomocí šroubovacího konektoru DT50.
Zapojení je nutné provádět pomocí následujícího kabelu:
- Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 páry zkřížené se stíněním.
- Délka kabelu do 500 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 páry s obvyklým stíněním.
Délka kabelu by neměla překročit 500 m.
Z důvodu lepší elektromagnetické ochrany doporučuje společnost Lennox použít kabel LiYCY-P
ZAPOJENÍ K ROZDĚLOVAČI DT50
DT50
DC50 / DM50
-
+
3
4
ZEM
2
VL
1
1
2
3
4
Pokyny k instalaci desky svorkovnice DT 50
Deska je vybavena třemi „telefonními“ zástrčkami RJ12. Zajistěte, aby deska byla zapojena správně.
Standardní zapojení je:
BM50 na konektor C
DC50/DM50 na konektor A nebo SC
DS50 na konektor B
Spojky:
„Displeje“ se napájejí přímo z desky Climatic proudem 30Vdc. Při použití několika desek věnujte velkou pozornost cestě, kterou
se toto napájení 30V vede.
J14 a J15 mohou zapínat či vypínat přímé napájení ze zdroje:
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5
J14 a J15 nastaveny mezi 1-2 :
Konektory A, B, C a šroubovací konektor SC jsou zapojeny paralelně. Napájení je k dispozici na všech konektorech.
J14 a J15 nastaveny mezi 2-3 :
Konektory B a C jsou napájeny paralelně, ale konektor A a šroubovací konektor SC nejsou.
Displeje připojené k těmto portům nebudou napájeny.
Pokud jsou J14 a J15 nastaveny do různých poloh, „deska svorkovnice“ DT50 NEBUDE FUNGOVAT a proto ani
připojené displeje nebudou fungovat.
DM50 a KOMUNIKACE NADŘÍZENÍ/PODŘÍZENÝ
Sběrnice propojující karty (pLan) se připojuje ke Climatic™ na konektoru J11 na desce.
Zapojení do hvězdy se nedoporučuje, z důvodu optimální funkce se doporučuje zapojit maximálně dva kabely na jednotku.
Zapojení je nutné provádět pomocí následujícího kabelu:
- Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pár zkřížený se stíněním.
- Délka kabelu do 500 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pár s obvyklým stíněním.
Délka kabelu by neměla překročit 500 m.
Z důvodu lepší elektromagnetické ochrany doporučuje společnost Lennox použít kabel LiYCY-P
Varování:
Napájení 24Vac přiváděné na desky BM50 by nemělo být připojeno k zemi
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6
KOMUNIKACE BMS
Komunikační sběrnice se připojuje k sériové kartě Climatic™ dceřiné desky na BM50.
Zapojení do hvězdy se nedoporučuje, z důvodu optimální funkce se doporučuje zapojit maximálně dva kabely na jednotku.
V případě sběrnice RS485 lze mezi svorky + a - na poslední jednotce připojit odpor 120Ω 1/4W.
Zapojení je nutné provádět pomocí následujícího kabelu:
- Délka kabelu do 300 m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pár zkřížený se stíněním.
- Délka kabelu do 1000 m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pár s obvyklým stíněním.
Délka kabelu by neměla překročit 1000 m.
Z důvodu lepší elektromagnetické ochrany doporučuje společnost Lennox použít kabel LiYCY-P
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7
KONFIGURACE
Funkce
Společnost LENNOX© navrhuje samostatný software pro celé série Roof-Top a Aircooler.
Pro první použití před jakýmkoli použití jednotky, je nutné nastavit Climatic™ za použití parametrů v souladu s rozsahem,
velikostí a různým příslušenstvím jednotky.
Popis
Konfigurace jednotky se provádí pomocí následujících nabídek (viz také kapitolu o struktuře nabídek):
3811 Æ Volba rozsahu jednotky
[BC]
Baltic, jen chlazení
[BH]
Baltic, dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[BG]
Baltic, plynový
[BD]
Baltic, plynový a dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[BGN]
Baltic, plynový, bez kompresoru
[FC]
Flexy 1, jen chlazení
[FC²]
Flexy 2, jen chlazení
[FH]
Flexy 1, dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[FH²]
Flexy 2, dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[FG]
Flexy 1, plynový
[FG²]
Flexy 2, plynový
[FD]
Flexy 1, plynový a dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[FD²]
Flexy 2, plynový a dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[FGN]
Flexy, plynový, bez kompresoru
[FW]
Flexy, spirála pro chlazení vody, bez kompresoru
[FX]
Roof-Top se zvlhčovači modulu 4
[ANC]
Aircooler, jen chlazení
[ANH]
Aircooler, dvojčinný (tepelné čerpadlo)
[NSR]
Jednotka podle nestandardních požadavků
3812 Æ Volba velikosti jednotky
BC
BH
BG
BD BGN FC
FC²
FH
FH²
FG
FG²
FD
FD² FGN FWN
BCK020NS BHK020NS BGK020SS BDK020SS BGN001S FCK085N FCM085N FHK085N FHM085N FGK085S FGM085S FDK085S FDM085S FGN002S FWN002S
BCK025NS BHK025NS BGK025SS BDK025SS BGN001H FCK100N FCM100N FHK100N FHM100N FGK100S FGM100S FDK100S FDM100S FGN003S FWN003S
BCK030NS BHK030NS BGK030SS BDK030SS
FCK120N FCM120N FHK120N FHM120N FGK120S FGM120S FDK120S FDM120S FGN004S FWN004S
BCK035NS BHK035NS BGK035SS BDK035SS
FCK140N FCM150N FHK140N FHM150N FGK140S FGM150S FDK140S FDM150S FGN005S FWN005S
BCK040NS BHK040NS BGK040SS BDK040SS
FCK160N FCM170N FHK160N FHM170N FGK160S FGM170S FDK160S FDM170S FGN002H FWN002H
BCK045NS BHK045NS BGK045SS BDK045SS
FCK190N FCM200N FHK190N FHM200N FGK190S FGM200S FDK190S FDM200S FGN003H FWN003H
BCK030ND BHK030ND BGK030SD BDK030SD
FCM230N
FHM230N FGK085H FGM230S FDK085H FDM230S FGN004H FWN004H
BCK035ND BHK035ND BGK035SD BDK035SD
FGK100H FGM085H FDK100H FDM085H FGN005H FWN005H
BCK040ND BHK040ND BGK040SD BDK040SD
FGK120H FGM100H FDK120H FDM100H
BCK045ND BHK045ND BGK045SD BDK045SD
FGK140H FGM120H FDK140H FDM120H
BCK050ND BHK050ND BGK050SD BDK050SD
FGK160H FGM150H FDK160H FDM150H
BCK060ND BHK060ND BGK060SD BDK060SD
FGK190H FGM170H FDK190H FDM170H
BCK070ND BHK070ND BGK070SD BDK070SD
FGM200H
FDM200H
BHK020HS BGK020HS BDK020HS
FGM230H
FDM230H
BHK025HS BGK025HS BDK025HS
BHK030HS BGK030HS BDK030HS
BHK035HS BGK035HS BDK035HS
BHK040HS BGK040HS BDK040HS
BHK045HS BGK045HS BDK045HS
BHK030HD BGK035HD BDK030HD
BHK035HD BGK040HD BDK035HD
BHK040HD BGK045HD BDK040HD
BHK045HD BGK050HD BDK045HD
BHK050HD BGK060HD BDK050HD
BHK060HD BGK030HD BDK060HD
BHK070HD BGK070HD BDK070HD
3813 Æ Zapnutí varianty s řízením vlhkosti
3814 Æ Zapnutí vysoce účinného hlavního ventilátoru anebo varianty přenosu s proměnnou rychlostí,
3815 Æ Zapnutí varianty řízení teploty externím termostatem,
3821 Æ Volba typu snímače nebo čidla na chladícím okruhu
[No]
Žádný snímač nebo čidlo není na okruzích nainstalované
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
FX
FXK025N
FXK030N
FXK035N
FXK040N
FXK055N
FXK070N
FXK085N
FXK100N
FXK110N
FXK140N
FXK170N
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
ANC
ANCM022E
ANCM026E
ANCM032E
ANCM038E
ANCM043E
ANCM052D
ANCM064D
ANCM076D
ANCM086D
ANCM112D
ANCM128D
ANCM152D
ANH
ANHM022E
ANHM026E
ANHM032E
ANHM038E
ANHM043E
ANHM052D
ANHM064D
ANHM076D
ANHM086D
ANHM112D
ANHM128D
ANHM152D
8
[NTC]
Teplotní čidlo „NTC“ na tyčích spirál
[0-5V]
Vysílač teploty „Ratiométrique“ na okruzích
[4-20mA]
Vysílač tlaku „4-20mA“ na okruzích
3822 Æ Zapnutí varianty se soupravou pro nízkou okolní teplotu,
3823 Æ Jednotka s kondenzací vody
3824 Æ Zapnutí varianty s náhradním rozmrazováním pro sérii Flexy1 velikostí 85 a 100
3831 Æ Volba typu pomocného vytápění.
[No]
Bez pomocného vytápění
[Hot W/Coil]
Spirála pro ohřev vody
[Gas 2]
Plynové, 1 křivka se 2 kroky
[Gas 4]
Plynové, 2 křivky se 2 kroky
[Gas 2 Pro.]
Plynové, 1 modulační křivka
[Gas 4 Pro.]
Plynové, 2 modulační křivka
[ElecH. Ste]
Elektrická topná tělesa, bez triakové modulace.
[ElecH. Pro]
Elektrická topná tělesa, s triakem, umístěná za chladícími spirálami
[ElecH. Mix]
Elektrická topná tělesa, s triakem, umístěná před chladícími spirálami
3711 Æ Volba typu karty pro řízení plynových ventilů.
[BG50]
Karta BG50
[EF49]
Karta EF49
[EF48]
Karta EF48
[EF45]
Karta EF45
[MMI No]
Plynový blok s výstupem závady v běžně otevřeném stavu
[MMI Nc]
Plynový blok s výstupem závady v běžně uzavřeném stavu
3832 Æ Volba typu vzduchové směšovací komory
[No]
Bez čerstvého vzduchu
[100%]
Veškerý čerstvý vzduchu
[0%-100%]
Proporcionální ekonomizér
[0%-50%]
Proporcionální ekonomizér, omezení na 50 % otevření
3517 Æ Zapnutí varianty s rekuperací tepla ze vzduchu,
3833 Æ Volba typu vzduchového průtokového snímače
[No]
Bez varianty
[500pa]
Snímač, 0 až 500 pa
[1000pa]
Snímač, 0 až 1000 pa
3834 Æ Volba typu snímače kvality vzduchu
[No]
Bez varianty
[0-2000]
Snímač, 0 až 2000 ppm
[350-2000]
Snímač, 350 až 2000 ppm (snímač značky Carel©)
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
9
PLÁNOVÁNÍ – NASTAVENÍ HODIN
NASTAVENÍ HODIN
Funkce
Zařízení Climatic™ má kartu s hodinami s reálným časem, které umožňují používání funkcí v rozsahu dat a hodin (týdenní
program, zaznamenávání událostí,…).
Popis
Nabídky 3121 až 3125 poskytují možnosti pro nastavení vnitřních hodin.
Den v týdnu si zařízení Climatic™ vypočítává.
V zemích eurozóny zařízení umožňuje automatické přepínání mezi letním a zimním časem. Tuto funkci lze zrušit v nabídce 3126.
3121 Æ Hodina.
3122 Æ Minuta.
3123 Æ Den v měsíci.
3124 Æ Měsíc.
3125 Æ Rok.
3126 Æ Zapnutí automatického přepínání letního a zimního času.
PLÁNOVÁNÍ
Funkce
Řízení funkce jednotky podle času a dne v týdnu
Popis
Přístroj CLIMATICTM 50 je schopen zpracovávat 4 časová pásma během 7 dní v týdnu:
•
•
•
•
Neobsazené pásmo „Noc“
Pásmo A „Den A“
Pásmo B „Den B“
Pásmo C „Den C“
Pomocí nabídek 3211 až 3214 lze nastavit čas spuštění (hodiny a minuty) u každého z těchto časových pásem a u každého dne
v týdnu (pro změnu dne stiskněte klávesu „Prg“).
Každá nastavovací hodina zahrnuje hodinu a minutu nastavení, takže hodnota 8.3 se rovná 8.30 ráno.
3211 Æ Hodina a minuta začátku noci (neobsazeno)
3212 Æ Hodina a minuta začátku „Dne A“
3213 Æ Hodina a minuta začátku „Dne B“
3214 Æ Hodina a minuta začátku „Dne C“
8h00
Pondělí
Neobsazeno
12h00
Z :A
13h50
Z :B
20h30
Z :C
22h00
Neobsazeno
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
10
U každého časového pásma lze nastavit následující nastavovací hodnoty:
SEZNAM NAST. HOD. PODLE
PÁSMA
Kód
DISPLEJ
CONFORT
DISPLEJ
MAINTENANCE
Okolní teplota
Nastavovací hodnota průměr
3311
Ano
Ano
Nastavovací hodnota dynamická
3321
Ano
Ano
Nastavovací hodnota chlazení
3322
Ano
Nastavovací hodnota vytápění
3323
Ano
Priorita vytápění
Opakované zahřívání čerstvého
vzduchu
3324
Ano
Zapnout
3331
Ano
Priorita vytápění
3332
Ano
3312
Ano
Odvlhčování
3341
Ano
Zvlhčování
3342
Ano
Volné chlazení
3353
Ano
Čerstvý vzduch podle CO²
3354
Ano
Chlazení kompresorem
3355
Ano
Vytápění kompresorem
3356
Ano
Čerstvý vzduch
Nastavovací hodnota
Vlhkost
Autorizace
Pomocné vytápění
3357
Ano
Řízení vlhkosti
3358
Ano
Nízká úroveň hluku
3359
Ano
Ventilátor, aktivovat
3351
Ano
Ventilátor, aktivovat, v mrtvém pásmu
3352
Minimum čerstvého vzduchu (%)
3353
Ano
Ano
Ano
Start neobs.
3211
Ano
Ano
Start p. A
3212
Ano
Ano
Start p. B
3213
Ano
Ano
Start p. C
3214
Ano
Ano
Jiné
Ano
Ano
Programování
Začátek pásma; každý den
U DS50 a u každé nastavovací hodnoty pro změnu časového pásma a potvrzení správné nastavovací hodnoty v správném
pásmu stiskněte klávesu „Prg“.
Poznámka: Pro plánování na přístroji CLIMATICTM 50 je „pondělí“ prvním dnem týdne.
Tovární nastavení:
„Den A“ se aktivuje od pondělí do soboty 6hÆ22h
Noční režim (neobsazený) po zbývající dobu, včetně neděle
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
11
ANTICIPACE
Funkce
Tato funkce umožňuje anticipované ranní spuštění provedené v závislosti na venkovní teplotě.
Popis
Tato funkce je aktivní jen u Pásma A a umožňuje, aby se stroj
přesunul z neobsazeného pásma do Pásma A dříve, je-li
venkovní teplota nižší než určitá hodnota. Používejte tuto funkci
pro dřívější spuštění vytápění v chladných dnech.
Čas začátku Pásma A
7h30
Tepl. venk. vzduchu
8h00
0°C
3°C
Tuto funkci lze nastavit pomocí nastavovacích hodnot 3221 a 3222.
3221 Æ dolní část sestupu (°C), Bod začátku anticipace
3222 Æ sestup v minutách anticipace po stupních
Příklad:
Jednotka, u které Den A začíná v 8.00 hod. ráno; 3221 nastavit na 3°C a 3222 nastavit na 10 mn/°C;
Je-li venkovní teplota 0°C, Den A začne v 7.30 ráno.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
12
VENTILACE
ZAP. / VYP. (Start & Stop)
Funkce
Obecně řečeno, jednotka se považuje za pracující, je-li v provozu přívodní ventilátor.
Ale podle nastavovacích hodnot se může ventilátor zastavit v mrtvém pásmu řízení teploty.
Popis
Aby se umožnil provoz jednotky, je nutné nastavit nastavovací hodnotu 3111 na „On“ (zap.) a aby logický vstup ID7 na
BM50 na konektoru J5 byl uzavřen.
Úprava nastavovací hodnoty 3111 je k dispozici na DC/DM50 s funkcí ON/OFF (ZAP./VYP.).
U každého plánovaného pásma definovaného na Climatic™50 je možné nastavit stav start/stop. Tato funkce umožňuje
zastavení jednotky po určitou dobu během dne.
Když bude teplota v místnosti v rámci mrtvého pásma regulace, u každého plánovaného pásma definovaného na
Climatic™50 je možné spustit či zastavit provoz ventilátoru
3111 Æ Hlavní zap./vyp.
3351 Æ Zap./vyp., nastavení podle pásma.
3352 Æ Zap./vyp. v mrtvých pásmech řízení teploty, nastavení podle pásma.
POSTUPNÝ START
Funkce
Po výpadku napájení je možné jednotky spouštět postupně, aby se zabránilo problémům s přetížením.
Popis
Jednotky není nutné zapojovat; musí mít prostě jen různé adresy pLan, (viz konfiguraci adresy pLan BM50).
Tím se umožní opětovné spuštění jednotek (10 x číslo jejich adresy) v sekundách po obnovení přívodu napájení.
Příklad:
Má-li jednotka adresu č. 3., jednotka se spustí po 30 sek. (3 x 10 sekund) po obnovení přívodu napájení.
VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY anebo S PŘENOSEM S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI
Funkce
Varianta s možností proměnných otáček přívodního ventilátoru umožňuje dvě funkce:
Progresivní opětovné spuštění (používání pro nafukování textilního vedení)
Snižování otáček v mrtvém pásmu řízení teploty, aby se dodávalo jen nutné množství čerstvého vzduchu.
Popis
Otáčky přívodního ventilátoru jsou původně nastaveny nastavovací hodnotou 3422.
Otáčky zadané v této nastavovací hodnotě odpovídají jmenovitému průtoku vzduchu v instalaci. Tuto nastavovací
hodnotu lze upravit až na místě provozu.
Progresivní Start / Stop
Je-li nastavovací hodnota 3423 aktivována;
Během spouštění ventilátoru, na dobu 30 sek., jsou otáčky nastaveny prahovou nastavovací hodnotou 3421. Pak
během dalších 30 sekund ventilátor postupně zrychluje až do otáček nastavených nastavovací hodnotou 3422.
Během zastavování ventilátoru se otáčky ventilátoru postupně zastaví v průběhu jedné minuty.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
13
Snížení otáček v mrtvém pásmu
Je-li nastavovací hodnota 3424 aktivována;
Je-li teplota v místnosti v rámci mrtvého pásma regulace (bez vytápění ani chlazení), otáčky ventilátoru jsou nastaveny
nastavovací hodnotou 3421 a zvlhčovač čerstvého vzduchu je otevřen na 100%.
Pokud množství čerstvého vzduchu přiváděného při minimálních otáčkách překračuje definované prahové množství,
bude se zvlhčovat vzduchu proporcionálně uzavírat až do dosažení požadované hodnoty.
3421 Æ Práh minimálních otáček ventilátoru (%).
3422 Æ Práh maximálních otáček ventilátoru (%).
3423 Æ Zapnutí funkce progresivního startu.
3424 Æ Zapnutí funkce snižování otáček v mrtvém pásmu.
SACÍ VENTILÁTORY
Funkce
Možnost ovládání jednoho až tří sacích ventilátorů. Spuštění a zastavení těchto ventilátorů závisí na míře otevření
zvlhčovače čerstvého vzduchu.
Popis
Ventilátory se aktivují, je-li míra otevření zvlhčovače čerstvého vzduchu větší něž prahové hodnoty nastavené pomocí
nastavovacích hodnot.
3431 Æ Práh zvlhčovače čerstvého vzduchu, zapnutí 1. ventilátoru (%).
3432 Æ Práh zvlhčovače čerstvého vzduchu, zapnutí 2. ventilátoru (%).
3433 Æ Práh zvlhčovače čerstvého vzduchu, zapnutí 3. ventilátoru (%).
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
14
TERMOSTAT / HYGROSTAT – Nastavovací hodnoty
NASTAVOVACÍ HODNOTY, TEPLOTA
Funkce
Zařízení Climatic™ je naprogramováno tak, aby udržovalo teplotu na co nejpříjemnější hodnotě a to při co
nejefektivnějším využití jednotky.
Popis
Je-li tato nastavovací hodnota změněna, má přednost před 2
prahovými hodnotami, ale mrtvé pásmo bude stále definováno
jako rozdíl mezi těmito prahovými hodnotami.
Jsou-li změněné prahové hodnoty 3322 a 3323, nastavovací
hodnota 3311 se vypočítává automaticky jako jejich průměrná
hodnota.
Práh chlazení (3322)
Mrtvé pásmo
Teplota v místnosti se udržuje mezi minimální prahovou hodnotou
– odpovídající teplotě vytápění – a maximální prahovou hodnotou
– odpovídající teplotě chlazení. Regulace „mrtvého pásma“ se
definuje mezi těmito dvěma prahovými hodnotami.
Pro snadnost obsluhy se používá jen jedna nastavovací hodnota.
Tato nastavovací hodnota je uprostřed mrtvého pásma.
∆
Nast. hod. přizpůs. (3311)
∆
Práh vytápění (3323)
Okolní teplota °C
Režim chlazení
Režim vytápění
3311 Æ Přizpůsobená nastavovací hodnota teploty (°C), nastavení podle pásma.
3322 Æ Prahová hodnota chlazení (°C), nastavení podle pásma.
3323 Æ Prahová hodnota vytápění (°C), nastavení podle pásma.
Změna nastavovací hodnoty pomocí externího signálu
Nastavovací hodnotu lze měnit dálkově pomocí signálu 4-20mA (viz PŘIZPŮSOBENÝ VSTUP / VÝSTUP)
U signálu 4 mA se nastavovací hodnota teploty snižuje o 5°k
U signálu 20 mA se nastavovací hodnota teploty zvyšuje o 5°k
Mezi těmito dvěma signály se uplatňuje lineární pravidlo.
DYMANICKÁ NASTAVOVACÍ HODNOTA
Funkce
Tato funkce umožňuje získání proporcionálního posunu prahové teploty chlazení podle venkovní teploty.
Popis
Prahová teplota chlazení se začne zvyšovat, jakmile teplota venkovního vzduchu překročí tuto prahovou teplotu chlazení
plus hodnotu dynamické nastavovací hodnoty.
Pokud si tuto funkci nepřejete využívat, přidělte volbě dynamické nastavovací hodnoty teplotu 99,9°C
Příklad:
Rovná-li se prahová teplota chlazení hodnotě 25°C a hodnota dynamické nastavovací hodnoty je 6K
Posun prahové teploty chlazení začne při venkovní teplotě 31°C (25°C + 6K) a pak bude prahová teplota sledovat vývoj
venkovní teploty s udržováním rozdílu 6K.
3321 Æ Dynamická nastavovací hodnota (K), nastavení podle pásma.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
15
NASTAVOVACÍ HODNOTA PŘIHŘÍVÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
Funkce
Zařízení Climatic™ lze nastavit tak, aby udržovalo příjemnou teplotu dmýchaného vzduchu prostřednictvím kompenzace
teploty čerstvého vzduchu v zimním období.
Popis
Je-li tato funkce aktivována:
• Je-li teplota v místnosti v mrtvém pásmu regulace nebo v režimu vytápění, pravidlo pro regulaci dmýchaného
vzduchu bude udržovat teplotu dmýchání na hodnotě minimálně ekvivalentní prahové teplotě vytápění.
• Je-li teplota v místnosti v režimu chlazení, minimální teplota dmýchaného vzduchu se bude rovnat bezpečnostnímu
dolnímu prahovému limitu plus 2K.
3331 Æ Zapnutí řízení přihřívání čerstvého vzduchu, nastavení podle pásma.
NASTAVOVACÍ HODNOTA VLHKOSTI (varianta)
Funkce
Relativní vlhkost v místnosti se udržuje mezi dvěma prahovými hodnotami, minimální prahovou hodnotou, odpovídající
bodu vlhčení, a maximální prahovou hodnotou, odpovídající bodu odvlhčování.
Popis
Odvlhčování
Zajišťuje se kompresory v režimu chlazení.
Je aktivní v mrtvém pásmu a v chladném režimu řízení teploty v místnosti.
Zařízení Climatic™ dává prioritu teplotě.
Aby se zajistilo dodatečné vytápění, je nutné aktivovat nastavovací hodnotu přihřívání čerstvého vzduchu.
Zvlhčování
Podle požadavku na regulaci se proporcionálním způsobem generuje signál 0-10V.
3341 Æ Prahová hodnota odvlhčování – relativní vlhkost (%hod), nastavení podle pásma.
3342 Æ Prahová hodnota zvlhčování – relativní vlhkost (%hod), nastavení podle pásma.
3358 Æ Zapnutí nebo vypnutí, řízení vlhkosti.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
16
TERMOSTAT / HYGROSTAT – Princip řízení
Funkce
Nastavení a udržování teploty a vlhkosti v místnosti a to co nejblíže nastavené hodnotě. Provádí se prostřednictvím
řízení počtu kompresních stupňů v závislosti na tepelném zatížení systému .
Popis
Řídící zařízení CLIMATICTM50 neustále vypočítává kapacitu požadovanou k dožení nastavené hodnoty teploty.
Tato proměnná se nazývá „CAPACITY FACTOR“ (kapacitní faktor; dále jen CF) a jeho hodnota se může pohybovat od 0
do 100 %.
Je přímo spojená s počtem řídících kroků jednotky.
U jednotky se 4 stupni regulace CF začne a zastaví krok na následujících hodnotách:
0-25-50-75-100.
Vyvíjí se pak podle principů zobrazených v níže uvedeném grafu (vztahuje se na chladící zařízení):
+ 2°K
CF NARŮSTÁ
(spouští více kapacitních
stupňů)
CF ZMRAZEN
+ 1°K
Rozdíl mezi teplotou
vody na výstupu a
NASTAVOVACÍ 0°K
HODNOTOU
- 1°K
CF KLESÁ
(odebírá kapacitní stupně)
CF ZMRAZEN
- 2°K
RYCHLÁ
POMALÁ
Teplota v místnosti
Rychlost změny
POMALÁ
RYCHÁL
Aby bylo možno předvídat, referenční bod se přepočítává pokaždé, když rozdíl mezi teplotou vzduchu a nastavovací
hodnotou dosáhne minima či maxima.
Rychlost změny kapacitního faktoru (CF) se určuje dalším parametrem zvaným „REACTIVTY“ (reaktivita) a jehož
hodnota je v: % CF / °C (rozdíl vs. nastavovací hodnota) / min.
3361 Æ REACTIVITA pro režim chlazení.
3362 Æ REACTIVITA pro režim vytápění.
3363 Æ REACTIVITA pro režim přihřívání čerstvého vzduchu
Pro variantu s řízením vlhkosti
3364 Æ REACTIVITA pro režim odvlhčování.
3365 Æ REACTIVITA pro režim zvlhčování.
Permutace, režim chlazení nebo vytápění (přepínání; volitelné)
Volba provozního režimu během chlazení nebo vytápění se provádí automaticky podle teploty v místnosti a použitých
nastavovacích hodnotách teploty.
Jako alternativa existuje možnost použít volné kontakty na parametrických vstupech, čímž lze jeden z režimů vypnout
(viz Přizpůsobený vstup / výstup (BE.50)).
• S volným kontaktem na [Sw Dis.Cool] Uzavřením kontaktu se vypne režim chlazení.
• S volným kontaktem na [Sw Dis.Heat] Uzavřením kontaktu se vypne režim vytápění.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
17
ZVLHČOVAČ ČERSTVÉHO VZDUCHU – Volné chlazení
Funkce
Zajištění minimální dodávky vzduchu do místnosti anebo využití volného chlazení, čímž se snižuje spotřeba elektrického
proudu.
Popis
MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
Nastavení pomocí nastavovací hodnoty
Množství čerstvého vzduchu lze nastavit pomocí nastavovací hodnoty.
3312 Æ Minimální otevření zvlhčovače čerstvého vzduchu, %, nastavení podle pásma.
Nastavení pomocí volných kontaktů (volitelné)
Množství čerstvého vzduchu lze nastavit pomocí přizpůsobených volných kontaktů (viz Přizpůsobený vstup / výstup
(BE.50)).
• S volným kontaktem na [0% F.A.]) Uzavřením kontaktu se zvlhčovač zcela uzavře.
• S volným kontaktem na [100% F.A.] Uzavřením kontaktu se zvlhčovač zcela otevře.
• S volným kontaktem na [10% F.A.], [20% F.A.], [30% F.A.], [40% F.A.] nebo [50% F.A.] Uzavřením kontaktu se
zvlhčovač otevře v uvedeném poměru.
Je-li pro tuto funkci přizpůsobeno několik kontaktů, zvlhčovač vzduchu se otevře podle souhrnné hodnoty všech
uzavřených kontaktů.
V každém případě, minimální množství čerstvého vzduchu se určí podle nejvyšší hodnoty mezi nastavovací hodnotou a
požadavkem podle kontaktů.
Nastavení pomocí externích signálů (volitelné)
Minimální množství čerstvého vzduchu lze řídit dálkově pomocí signálu 4-20mA (viz Přizpůsobený vstup / výstup
(BE.50)).
Pro signál 4 mA přivedený na [F.A Offset] je prahová hodnota nastavena na 0%
Pro signál 20 mA přivedený na [F.A Offset] je prahová hodnota nastavena na 100%
Mezi těmito dvěma mezními hodnotami funguje lineární pravidlo.
Snímač kvality vzduchu, CO² (volitelný)
Je-li k jednotce připojen snímač CO², minimální množství čerstvého vzduchu se vypočítává podle poměru CO².
Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat v rámci 4 denních pásem.
Je možné zvolit dva režimy otevírání:
• Otevření zvlhčovače vzduchu mezi 0 % a minimální nastavovací hodnotou množství čerstvého vzduchu [0-Min].
Min. množ.
čerstvého vzd.
0
•
Nast. hod.
3513
Nast. hod.
3514
2000 ppm
Otevření zvlhčovače vzduchu mezi minimální a maximální nastavovací hodnotou množství čerstvého vzduchu [Minmax].
Nast. hod.
3512
Min. množ.
čerstvého vzd.
0
Nast. hod.
3513
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Nast. hod.
3514
2000 ppm
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
18
2132 Æ Naměřená hodnota podílu CO² (ppm).
3354 Æ Povolení funkce CO², nastavení podle pásma.
3515 Æ Režim funkce CO² [0-Min], [Min-Max].
3513 Æ Podíl CO² (ppm), práh, do kterého se udržuje 0 % nebo minimální množství čerstvého vzduchu.
3514 Æ Podíl CO² (ppm), práh, od kterého se používá minimální množství čerstvého vzduchu nebo 100 %.
3512 Æ Maximální otevření zvlhčovače čerstvého vzduchu.
Kalibrace zvlhčovače čerstvého vzduchu
Skutečné množství čerstvého vzduchu dodávaného do systému není vždy ve vztahu s otevřením zvlhčovače. To je
obzvláště zjevné, když je vratné vzduchové vedení dimenzované tak, že se u něj vyskytují značné tlakové ztráty.
Následkem je nadměrná dodávka vzduchu a tím se zvyšují náklady na provoz systému. Od tohoto okamžiku je
k dispozici možnost zkalibrovat množství čerstvého vzduchu pomocí tří teplotních čidel: jedno v části dmýchání, další ve
vratném vzduchovém vedení a poslední měří venkovní teplotu.
Pomocí těchto tří čidel zařízení Climatic™50 vypočítává a ukládá do paměti přesné procentuální množství čerstvého
vzduchu v každé poloze zvlhčovače.
Teplota dmýchaného vzduchu = teplota návratu x % vzduchu v návratu + teplota čerstvého vzduchu x % čerstvého
vzduchu
Tento proces nastavení se provádí pravidelně, když jsou veškeré chladící a vytápěcí prvky vypnuty.
3516 Æ Povolení kalibrace zvlhčovače vzduchu.
VOLNÉ CHLAZENÍ
Na základě potřeby teploty v místnosti (kapacitní faktor) se otevírá zvlhčovač vzduchu podle proporcionálního pravidla
na teplotě dmýchaného vzduchu.
0% potřeba = Minimální množství čerstvého vzduchu.
100% potřeba = práh dolního limitu (3373) + 2K
Uživatel má možnost omezovat funkci zvlhčovače čerstvého vzduchu pomocí kontaktů nebo změn nastavovacích hodnot
(viz pravidlo o minimálním množství čerstvého vzduchu výše). Venkovní teplota a vlhkost také mohou otevření
omezovat.
Venkovní teplota
Volné chlazení je zastaveno, pokud je venkovní teplota vyšší než teplota ve vratném vedení nebo teplota v místnosti.
Volné chlazení je zastaveno, pokud je venkovní teplota nižší nebo vyšší než prahová hodnota definovaná
v nastavovacím bodu (3511).
Volné chlazení je zakázáno u horního limitu pro nastavení nastavovací hodnoty nad +20,0°C.
Volné chlazení je zakázáno u dolního limitu pro nastavení nastavovací hodnoty pod +20,0°C.
Venkovní vlhkost (volitelné)
Je-li zvolena varianta řízení vlhkosti, volné chlazení je zastaveno, pokud je vnější absolutní vlhkost (hmotnost vody)
vyšší než vnitřní absolutní vlhkost.
Nastavovací hodnota
Volné chlazení je zastaveno, pokud je nastavovací hodnota (3353) na „No“ (ne).
Volný kontakt (volitelné)
Zastavení volného chlazení prostřednictví uzavření přizpůsobených volných kontaktů (viz pravidlo o minimálním
množství čerstvého vzduchu výše).
[0% A.N.] = registr vzduchu je zcela uzavřen.
[100% A.N.] = registr vzduchu je zcela otevřen.
3353 Æ Povolení funkce ekonomizéru, nastavení podle pásma.
3373 Æ Práh teploty dolního limitu dmýchání.
3511 Æ Práh venkovní teploty pro povolení funkce ekonomizéru.
3512 Æ Maximální otevření zvlhčovače čerstvého vzduchu
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
19
KOMPRESORY
Funkce
Podle potřeby teploty v místnosti (kapacitní faktor) se spouští a vypínají v určitém sledu, aby se minimalizovalo působení
ochrany před krátkým cyklem a stejné doby provozu.
Popis
Sled kroků při spouštění/zastavování kompresorů.
Tento sled se nastavuje podle provozní doby kompresoru uložené v paměti a také zahrnuje záložní funkci ostatních
kompresorů, pokud nejsou k dispozici. U okruhů s tandemovými kompresory je možné dát prioritu výkonu jednotky,
COP, před rovnováhou provozní doby kompresorů (3642).
Kompresor se spustí, pokud budou splněny veškeré následující podmínky:
•
U jednotky, kompresoru a obvodu se nevyskytují žádné závažné závady.
•
Řídící zařízení vyžaduje spuštění kompresoru.
•
Kompresor má ze všech záložních kompresorů nejkratší provozní dobu.
•
Kompresor nebyl po dobu minimálně 6 minut v provozu.
Stav každého kompresoru lze zkontrolovat v následujících nabídkách: 2512, 2522, 2532…, 2562
Ke kontrole provozní doby u každého kompresoru použijte nabídky: 2519, 2529….2569
Pro vynulování čítače provozní doby umístěte kurzor DS50 na řádek a během 20 sekund stiskněte klávesu „Enter“.
Povolení provozu kompresoru.
Uživatel si může zvolit omezení provozu kompresorů pomocí kontaktů nebo změny nastavovacích hodnot.
Venkovní teplota
Režim chlazení
Zastavení všech kompresorů, pokud je venkovní teplota nižší než prahová hodnota (3612)
Zastavení 50 % kompresorů, pokud je venkovní teplota nižší než prahová hodnota (3611)
Poznámka: je-li aktivována varianta se „soupravou pro nízkou okolní teplotu“ (3822) tyto dvě funkce jsou vypnuty.
Režim vytápění (tepelné čerpadlo)
Zastavení všech kompresorů, pokud je venkovní teplota vyšší než prahová hodnota (3613)
Nastavovací hodnoty
Zastavení jednoho nebo několika kompresorů, pokud není číslo kompresoru zobrazeno v adrese (3641)
Režim chlazení
Zastavení všech kompresorů, pokud je pokyn (3355) nastaven na [No]
Omezení 50 % kompresorů, pokud je pokyn (3359) nastaven na [Yes]
Okamžité zastavení 50 % kompresorů, pokud je pokyn (3643) nastaven na [Yes]
Režim vytápění (tepelné čerpadlo)
Zastavení všech kompresorů, pokud je pokyn (3356) nastaven na [No]
Poznámka: Adresy 3355 a 3356 lze nastavit různě pro pásma A, B, C, Neobs nebo BMS
Poznámka: Adresu 3359 lze nastavit různě pro pásma Neobs nebo BMS
Volné kontakty (volitelné – viz Přizpůsobený vstup / výstup (BE.50))
Zastavení jednoho nebo několika kompresorů, pokud není číslo kompresoru zobrazeno v adrese (3641)
Zastavení 50 % kompresorů, pokud je kontakt [Dis. 50%Cp] uzavřen.
Zastavení všech kompresorů, pokud je kontakt [Dis. Cp/Ah] nebo [Dis. Comp] uzavřen.
Odlehčení přetlaku (jen u FLEXY 2 tandem)
S tandemovými kompresory je možné redukovat kapacitu okruhu prostřednictví zastavení jednoho nebo dvou
kompresorů ještě před tím, než přetlak dosáhne svých limitů, aby byla zachována částečná kapacita s vysokou venkovní
teplotou.
Je-li kondenzační tlak vyšší než 40 bar a stále narůstá i se všemi ventilátory v provozu na plné otáčky, 1 kompresor
v okruhu se považuje za zastavený.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
20
3355 Æ Povolení kompresorů v režimu chlazení, nastavení podle pásma.
3356 Æ Povolení kompresorů v režimu vytápění, nastavení podle pásma.
3359 Æ Omezení 50 % kompresorů, v režimu Neobsazený a BMS.
3611 Æ Dolní prahová hodnota venkovní teploty pro omezení 50 % kompresorů, v režimu chlazení.
3612 Æ Dolní prahová hodnota venkovní teploty pro zastavení všech kompresorů, v režimu chlazení.
3613 Æ Horní prahová hodnota venkovní teploty pro zastavení všech kompresorů, v režimu vytápění.
3641 Æ Povolení kompresorů.
3642 Æ Volba režimu otáčení.
3643 Æ Odlehčení 50 % kompresorů.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
21
ODMRAZOVÁNÍ – Tepelné čerpadlo
Funkce
Zabránění tvorbě ledu na výparníku (vnější spirála) při funkci tepelného čerpadla v zimním provozu.
Popis
Aby se zabránilo zamrzání vnějšího výměníku vzduchu v zimním provozu je nutné pravidelně obracet chladící cyklus,
čímž dojde k odmrazování zahříváním výměníku.
Odmrazování se aktivuje, když teplota vzduchu klesne pod nastavovací hodnotu (3422)
Při nutnosti odmrazování bude průběh tohoto cyklu následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Předehřátí doplňkového topného tělesa na dobu 1 minuty (možnost)
Zastavení kompresorů a čerpadel
Otočení čtyřcestného ventilu
Spuštění kompresorů.
Když se ventilátory několikrát rozběhnou (3625) nebo když kompresory běží již déle než 6 minut, kompresory
zastavte.
Otočení čtyřcestného ventilu
Konec odmrazování
Možné jsou dva různé typy požadavků na odmrazování.
•
Dynamické odmrazování (nastavovací hodnota 3431 = Dynamic)
•
Cyklické odmrazování (nastavovací hodnota 3621 = Cyclic)
Cyklické odmrazování
Jednotka bude zahajovat odmrazování v pravidelných intervalech (pokyn 3624)
Dynamické odmrazování
Tato funkce umožňuje jednotce zahájit odmrazovací cyklus jen když je to nutné. Lze toho dosáhnout měřením rozdílu
teploty mezi spirálou a vnějším prostředím. Odmrazování se zahájí krátce poté, co zařízení Climatic50 zjistí nejvyšší
gradient na křivce.
Teplotní rozdíl mezi
spirálou a vnějším
prostředím
Spirál
a čistá
Spirála zamrzá
Spirála je
zamrzlá
Začátek odmrazovacího cyklu
Nejvyšší gradient
Čas
3621 Æ Režim odmrazování.
3622 Æ Teplota vnějšího vzduchu, při které se zahájí cyklus odmrazování.
3623 Æ Teplota v nízkotlakém okruhu, při které se zahájí cyklus odmrazování u cyklického režimu a citlivost zapnutí
odmrazovacího cyklu u dynamického režimu (standardní poměr mezi ∆T suché spirály a ∆T zamrzlé spirály).
3624 Æ Minimální provozní doba kompresorů mezi dvěma cykly odmrazování
3625 Æ Počet opětovných spuštění ventilátorů podle tlaku.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
22
DOPLŇKOVÉ VYTÁPĚNÍ (Varianta)
Funkce
Jednotky mohou být vybaveny 3 typy doplňkového vytápění:
Plynové (BG, FG a BD, FD)
Spirály pro ohřev vody (BC, FC a BH, FH)
Elektrická topná tělesa (BC, FC a BH, FH)
Na základě potřeby teploty v místnosti (kapacitní faktor) se spouští a vypínají stupně doplňkového vytápění a to
v předem stanoveném pořadí.
Popis
Priorita funkce, kompresory / dodatečné vytápění
Podle továrního nastavení zařízení Climatic™ spouští nejprve kompresory a pak, v případě nutnosti, zapíná dodatečné
vytápění.
Toto pořadí lze obrátit pomocí nastavovacích hodnot pro regulaci okolní teploty a pro předehřívání čerstvého vzduchu.
3324 Æ Obrácení priority z kompresorů na doplňkové vytápění, regulace teploty vzduchu, nastavení podle pásma.
3332 Æ Obrácení Priority z kompresorů na doplňkové vytápění, regulace čerstvého vzduchu, nastavení podle pásma.
Povolení provozu
Uživatel si může zvolit provozní limit kompresoru a to pomocí kontaktů nebo změny nastavovacích hodnot.
Nastavovací hodnoty
Zastavení doplňkového vytápění, pokud je nastavovací hodnota (3357) nastavena na „No“ (ne).
Poznámka: Adresu (3357) lze nastavit různě pro pásma A, B, C, Neobs nebo GTC
Kontakty
Zastavení plynového modulu, pokud jsou volné kontakty [Dis. Cp/Ah] nebo [Dis. AuxH.] uzavřeny (viz Přizpůsobený
vstup / výstup (BE.50)).
3357 Æ Povolení doplňkového vytápění, nastavení podle pásma.
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA
Elektrická topná tělesa se vypínají, pokud je venkovní teplota vyšší než prahová teplota v nastavovací hodnotě (3721).
Kapacita elektrických topných těles řízených triakem může být omezena. Nastavovací hodnota (3723) určuje maximální
prahovou teplotu.
U elektrických topných těles řízených triakem a umístěných před spirálou, pokud je teplota míšeného vzduchu nižší než
prahová teplota v nastavovací hodnotě (3722), se budou elektrická topná tělesa zapínat na 100%.
U elektrických topných těles řízených triakem a umístěných za spirálou, pokud je teplota dmýchaného vzduchu nižší než
prahová teplota v nastavovací hodnotě (3722), se budou elektrická topná tělesa zapínat na 100%.
Pour les résistances électrique pilotées par Triac et positionnées après la batterie de détente directe ; si la température
de soufflage est inférieure au seuil de la consigne 3722 les résistances sont activées à 100%
3721 Æ Prahová hodnota teploty venkovního vzduchu pro povolení elektrických topných těles.
3722 Æ Minimální prahová teplota, triak.
3723 Æ Maximální prahová kapacita, triak.
HORKÁ VODA
Ochrana proti zamrznutí pomocí minimálního průtoku.
Je-li venkovní teplota pod nastavovací hodnotou (3331), ventil se otevře na minimální hodnotu nastavenou jako prahová
hodnota (3332).
Závada zamrznutím
Obecně řečeno, v případě zjištění zamrzání spirály pro ohřev vody se ventil otevře na 100%. Z důvodů vlastností
hydraulického systému, čerpadel nebo sledování se ochrana spirály provádí uzavřením ventilu. Tuto funkci lze zapnout
pomocí nastavovací hodnoty 3733.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
23
3731 Æ Prahová hodnota teploty venkovního vzduchu pro povolení, minimální průtok vody.
3732 Æ Prahová hodnota otevření ventilu, minimální průtok vody.
3733 Æ Činnost ventilu v případě závady zamrznutím.
OBĚHOVÉ ČERPADLO HORKÉ VODY
Zařízení Climatic může řídit oběžné čerpalo v horkovodním hydraulickém okruhu.
Režim zapnutí oběžného čerpadla je nutné určit podle okruhu.
3741 Æ Provozní režim oběhového čerpadla.
[No]
Bez oběžného čerpadla
[Frost.Al.]
Zapnutí oběžného čerpadla v případě závady zamrznutím
[Start Heat.]
Zapnutí oběžného čerpadla v režimu vytápění pro regulaci teploty vzduchu.
[Started]
Zapnutí oběžného čerpadla jakmile se zapne výtlačný ventilátor.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
24
PŘIZPŮSOBENÝ VSTUP/VÝSTUP
Funkce
Na kartě BM.50 a s volitelnou rozšiřující kartou BE.50 je možné přizpůsobovat některé vstupy / výstupy pro dálkové
ovládání jednotky. Je tedy možné přizpůsobit:
•
5 digitálních výstupů NC nebo NO nastavovaných parametry 3841, 3842, 3843 a 3845
•
6 digitálních vstupů nastavovaných parametry 3851, 3852, 3853 a 3854
•
4 analogické vstupy (4-20mA nebo teplotní čidlo Lennox NTC) nastavované parametry 3861, 3862, 3863 a 3864
Popis
Il est possible de paramétrer les fonctions suivantes :
Digitální výstup NC nebo NO – suché kontakty
Na každém kontaktu lze získat následující informace:
[Not Used.]
[Filter Al.]
[Blower Al.]
[Comp. Al.]
[Gas Al]
[ElecH. Al]
[Frost. Al]
[Smoke. Al.]
[Heat. Mode]
[Humidif.]
[Z:A]
[Z:B]
[Z:C]
[Uno]
[Bms]
[LibrFree]
[Exhaust 1]
[Exhaust 2]
[Exhaust 3]
Bez kontaktu
Závada na filtru
Závada výtlačného ventilátoru
Závada kompresoru
Závada plynového vytápění
Závada elektrických topných těles
Alarm, nebezpečí zamrznutí
Alarm od detektoru kouře
Režim vytápění
Řízení zvlhčovače
Provozní režim jednotky A
Provozní režim jednotky B
Provozní režim jednotky C
Provozní režim jednotky Neobs
Provozní režim jednotky BMS
Volné pro činnost BMS
Pohon odsávacího ventilátoru č. 1
Pohon odsávacího ventilátoru č. 2
Pohon odsávacího ventilátoru č. 3
3841 Æ Nastavení konektoru BM50-J17-N12.
3842 Æ Nastavení konektoru BE50-J5-N1.
3843 Æ Nastavení konektoru BE50-J6-N2.
3844 Æ Nastavení konektoru BE50-J7-N3.
3845 Æ Nastavení konektoru BE50-J8-N4.
Digitální vstup 24V AC nebo DC
na každý kontakt lze zaslat následující příkazy:
[Not Used]
Bez kontaktu
[Sw Unoc.]
Použít neobsazený režim
[Dis. Cp/AH]
Zastavení všech kompresorů a doplňkového vytápění
[Dis. Comp. ]
Zastavení všech kompresorů
[Dis. 50%Cp]
Okamžité zastavení 50 % kompresorů
[Dis. AuxH.]
Vypnutí doplňkového vytápění
[Sw Dis.Cool]
Zrušení režimu chlazení
[Sw Dis.Heat]
Zrušení režimu vytápění
[State Humi]
Vstup závady zvlhčovače
[0% F.A. ]
Dmýchat 0% čerstvého vzduchu
[10% F.A.]
Přidat 10% čerstvého vzduchu
[20% F.A. ]
Přidat 20% čerstvého vzduchu
[30% F.A.]
Přidat 30% čerstvého vzduchu
[40% F.A.]
Přidat 40% čerstvého vzduchu
[50% F.A.]
Přidat 50% čerstvého vzduchu
[100% F.A.]
Dmýchat 100% čerstvého vzduchu
[Low Speed]
Použití ventilace s nízkou rychlostí
[Free]
Volné pro informace systému BMS.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
25
3851 Æ Nastavení konektoru BM50-J8-ID13.
3852 Æ Nastavení konektoru BM50-J8-ID14.
3853 Æ Nastavení konektoru BE50-J4-ID1.
3854 Æ Nastavení konektoru BE50-J4-ID2.
3855 Æ Nastavení konektoru BE50-J4-ID3.
3856 Æ Nastavení konektoru BE50-J4-ID4.
Analogový vstup
Je možné provádět následující činnosti:
[Not Used]
Nepoužito
[S.P Offset]
Kompenzace nastavovací hodnoty okolní teploty – signál 4-20mA.
[F.A Offset]
Nastavovací hodnota minimálního množství čerstvého vzduchu – signál 4-20mA.
[Weather T.]
Vstup pro meteo snímač teploty
[Weather H.]
Vstup pro meteo snímač vlhkosti
[Free NTC]
Volné zapojení pro čidlo teploty
[Free Hr.]
Volné zapojení pro snímač relativní vlhkosti
Kompenzace nastavovací hodnoty okolní teploty – signál 4-20mA:
Signál 4-20mA vyslaný do jednotky se lineárně převádí pomocí rozsahu -5K až +5K nastavovací hodnoty teploty.
Například: u jednotky s nastavovací hodnotou 20°C
Signál 4mA vyšle nastavovací hodnotu teploty 15°C
Signál 20mA vyšle nastavovací hodnotu teploty 20°C
Signál 20mA vyšle nastavovací hodnotu teploty 25°C
Nastavovací hodnota minimálního množství čerstvého vzduchu – signál 4-20mA:
Signál 4-20mA vyslaný do jednotky se lineárně převádí na požadavek otevření zvlhčovače vzduchu 0% - 100%.
Vstup pro meteo snímač teploty:
Signál 4-20mA vyslaný do jednotky se lineárně převádí pomocí rozsahu -40°C až +80°C, tato hodnota nahradí údaj
vyslaný snímačem jednotky.
Vstup pro meteo snímač vlhkosti:
Signál 4-20mA vyslaný do jednotky se lineárně převádí pomocí rozsahu 0% až 100%, tato hodnota nahradí údaj vyslaný
snímačem jednotky.
Volné zapojení pro čidlo teploty:
Snímač Lennox NTC. Naměřená hodnota se zobrazí na následujících adresách 2161, 2162, 2163 nebo 2164.
Volné zapojení pro snímač relativní vlhkosti:
Signál 4-20 mA vyslaný do jednotky se lineárně převádí pomocí rozsahu 0% až 100%. Naměřená hodnota se zobrazí na
následujících adresách 2165, 2166, 2167 nebo 2168.
3861 Æ Nastavení konektoru BE50-J9-B1.
3862 Æ Nastavení konektoru BE50-J9-B2.
3863 Æ Nastavení konektoru BE50-J10-B3.
3864 Æ Nastavení konektoru BE50-J10-B4.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
26
KÓDY CHYB
001
004
005
011
012
013
014
015
022
023
031
032
033
041
070
071
081
082
083
084
085
086
087
088
091
092
093
094
095
096
097
098
099
111
115
117
121
125
127
131
135
137
141
145
147
„Průtok vzduchu“
Filtry, zanesené
Filtry, chybějící
Elektrická topná tělesa
Vysoká teplota, dmýchání
Nízká teplota, okolní
Plynový hořák, 1
Plynový hořák, 2
Nízká teplota, dmýchání
Vysoká teplota, okolní
Zvlhčovač
Nízká vlhkost, okolní
Vysoká vlhkost, okolní
Čerpadlo
Karta hodin
BE50
Snímač teploty, okolní
Snímač vlhkosti, okolní
Čidlo teploty, venkovní
Čidlo vlhkosti, venkovní
Čidlo teploty, dmýchadlo
Okruh 1, snímač teploty, výstup kondenzátoru vody
Okruh 2, snímač teploty, výstup kondenzátoru vody
Snímač teploty, návrat nebo směšování vzduchu
Ventilátor pro zpracování vzduchu
Okruh 1, ventilátor kondenzátoru
Okruh 2, ventilátor kondenzátoru
Okruh 3, ventilátor kondenzátoru
Okruh 4, ventilátor kondenzátoru
Nízká teplota, kondenzátor vody
Vysoká teplota, kondenzátor vody
Průtok, kondenzátor vody
Detektor kouře
Okruh 1, čidlo nebo snímač
Okruh 1, přetlak nebo elektrická ochrana
Okruh 1, nízký tlak
Okruh 2, čidlo nebo snímač
Okruh 2, přetlak nebo elektrická ochrana
Okruh 2, nízký tlak
Okruh 3, čidlo nebo snímač
Okruh 3, přetlak nebo elektrická ochrana
Okruh 3, nízký tlak
Okruh 4, čidlo nebo snímač
Okruh 4, přetlak nebo elektrická ochrana
Okruh 4, nízký tlak
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
27
Nedostatečný průtok vzduchu
Kód chyby: 001
Popis
Rozdíl tlaku mezi jednotkou pro zpracování vzduchu a filtry je malý, i když ventilátory pracují již déle než 3 minuty.
∆p < bezpečná prahová hodnota na dobu více než 20 sekund
2131 Æ ∆p.
3411 Æ Bezpečná prahová hodnota
Činnost
) Okamžité odstavení celé jednotky.
) Signalizace závady.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
Reset
Jednotka se automaticky opět spustí 2 minuty po uvedení do bezpečného stavu.
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Vzduchová soustava zablokována či uzavřena
Prasklé řemeny
Problém v zapojení ventilátoru
Problém v zapojení vysílače tlaku
Nesprávné nastavení bezpečnostní prahové hodnoty
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat soustavu
Řemeny vyměnit
Zkontrolovat zapojení
Zkontrolovat zapojení
Zkontrolovat nastavení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
28
Zanesené či chybějící filtry
Kód chyby: 004, 005
Popis
Rozdíl tlaku mezi jednotkou pro zpracování vzduchu a filtry je malý, i když ventilátory pracují již déle než 3 minuty.
Chybějící filtry: ∆p < bezpečná prahová hodnota na dobu více než 1 minuty
Zanesené filtry: ∆p > bezpečná prahová hodnota na dobu více než 1 minuty
2131 Æ ∆p.
3412 Æ Bezpečná prahová hodnota, chybějící filtry.
3413 Æ Bezpečná prahová hodnota, zablokované filtry.
Činnost
) Žádné bezpečnostní opatření.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti
) Zobrazení závady.
004, Filtry zanesené
005, Filtry chybějící
Reset
Automatické resetování závady, jakmile se tlak navrátí do přípustného provozního rozsahu.
Možné příčiny
Filtry vyjmuty a nevyměněny
Filtry zanesené
Problém v zapojení vysílače tlaku
Nesprávné nastavení bezpečnostní prahové hodnoty
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Nainstalovat filtry nové
Filtry vyměnit či vyčistit
Zkontrolovat zapojení
Zkontrolovat nastavení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
29
Teplota a vlhkost okolí mimo rozmezí
Kód chyby: 013, 023, 032, 033
Popis
Teplota nebo vlhkost okolního vzduchu měřené snímačem jsou mimo povolené rozmezí.
Dolní mez okolní teploty: Okolní teplota < bezpečná prahová hodnota
Horní mez okolní teploty: Okolní teplota > bezpečná prahová hodnota
Dolní mez okolní vlhkosti: Okolní vlhkost < bezpečná prahová hodnota
Horní mez okolní vlhkosti: Okolní vlhkost > bezpečná prahová hodnota
2112 Æ Okolní teplota
3371 Æ Bezpečná prahová hodnota, dolní mez okolní teploty
3372 Æ Bezpečná prahová hodnota, horní mez okolní teploty
2122 Æ Okolní vlhkost
3378 Æ Bezpečná prahová hodnota, dolní mez okolní vlhkosti
3379 Æ Bezpečná prahová hodnota, horní mez okolní vlhkosti
Činnost
) Žádné bezpečnostní opatření.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti
) Zobrazení závady.
013, Dolní mez okolní teploty.
023, Horní mez okolní teploty.
032, Dolní mez okolní vlhkosti.
033, Horní mez okolní vlhkosti.
Reset
Automatické resetování závady, jakmile se teplota a vlhkost navrátí do přípustného provozního rozsahu.
Možné příčiny
Závada na teplotním čidle či snímači vlhkosti
Problém v zapojení čidla či snímače
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Čidlo nebo snímač vyměnit.
Zkontrolovat zapojení čidla či snímače
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
30
Teplota dmýchaného vzduchu mimo rozmezí
Kód chyby: 012, 022
Popis
Teplota dmýchaného vzduchu měřená snímačem je mimo povolené rozmezí nebo se zapnul termostat chlazení
v horkovodním systému.
Dolní teplotní limit dmýchadla: Teplota dmýchadla < bezpečná prahová hodnota
Horní teplotní limit dmýchadla: Teplota dmýchadla > bezpečná prahová hodnota
2113 Æ Okolní teplota
3373 Æ 1. bezpečná prahová hodnota, dolní teplotní limit dmýchadla
3374 Æ 2. bezpečná prahová hodnota, dolní teplotní limit dmýchadla
3375 Æ 3. bezpečná prahová hodnota, dolní teplotní limit dmýchadla
3376 Æ 1. bezpečná prahová hodnota, horní teplotní limit dmýchadla
3377 Æ 2. bezpečná prahová hodnota, horní teplotní limit dmýchadla
Činnost
) 1. dolní bezpečná prahová hodnota:
Jeden kompresor se zastaví okamžitě, ostatní postupně potom.
Regulátor čerstvého vzduchu nastaven na minimální otevření.
) 2. dolní bezpečná prahová hodnota:
Zastavení všech kompresorů.
Uzavření regulátoru čerstvého vzduchu.
) 3. dolní bezpečná prahová hodnota nebo zapnutí termostatu chlazení:
Je-li nainstalována horkovodní jednotka; celá jednotka se okamžitě zastaví.
Jinak; jednotka se zastaví po 15 minutách.
) 1. horní bezpečná prahová hodnota:
Jeden kompresor nebo stupeň záložního vytápění se okamžitě zastaví, ostatní postupně potom.
) 2. horní bezpečná prahová hodnota:
Veškeré kompresory a veškeré stupně záložního vytápění se zastaví.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
) Zobrazení závady.
012, 2. horní prahová hodnota limitu teploty dmýchání.
022, 3. dolní prahová hodnota limitu teploty dmýchání nebo aktivace mraz. termostatu.
Reset
Automatické resetování závady, jakmile se teplota navrátí do přípustného provozního rozsahu, vyjma 3. bezpečné
prahové hodnoty dolního limitu, která vyžaduje manuální resetování.
Možné příčiny
Nedostatečný průtok vzduchu
Zvlhčovač vzduchu zablokován v otevřené poloze
Zapnutý bezpečnostní termostat chlazení
Závada na čidle.
Problém v zapojení čidla
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat vzduchovou soustavu
Zkontrolovat zvlhčovač vzduchu, mechanicky i
elektronicky
Manuální resetování tlakového spínače
Čidlo vyměnit.
Zkontrolovat zapojení čidla
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
31
Přehřívání elektrických topných těles
Kód chyby: 011
Popis
Bezpečnostní termostat v jednotce elektrického topného tělesa se spustil nebo se aktivoval řídící stykač.
Činnost
) Topná tělesa se okamžitě vypnou.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Manuální resetování.
Možné příčiny
Vzduchová soustava zablokována či uzavřena
Zanesené filtry
Prasklé řemeny
Problém v zapojení topných těles
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat soustavu
Filtry vyčistit
Řemeny vyměnit
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
32
Závady plynového hořáku
Kód chyby: 014, 015
Popis
Řídící skříň plynového hořáku zjistila závadu a již není schopna řídit odsávací ventilátor spalin.
Činnost
) Plynový hořák se okamžitě zastaví.
) Signalizace závady.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení.
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
) Zobrazení závady.
014, 1. plynový hořák.
015, 2. plynový hořák
Reset
Hořák se automaticky spustí 2 minuty po bezpečném nastavení prostřednictvím elektrického nastavení řídící skříně
hořáku.
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Viz IOM Flexy
Problém v zapojení plynových hořáků
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Pročíst si dokumentaci
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
33
Závada externího zvlhčovače
Kód závady: 031
Popis
Spínač vně jednotky hlásí závadu spojenou se zvlhčovačem.
Činnost
) Řídící zařízení zvlhčovače se okamžitě vypne.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Řídící zařízení zvlhčovače se zapne automaticky po uzavření spínače.
Možné příčiny
Problém s externím zvlhčovačem
Řešení problému
Zkontrolovat zvlhčovač
Závada oběhového čerpadla teplé vody
Kód závady: 040
Popis
Elektrická ochrana oběhového čerpadla se uvedla v činnost.
Činnost
) Oběhové čerpadlo se okamžitě zastaví.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Manuální reset.
Možné příčiny
Problém s oběhovým čerpadlem
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
34
Závada na hodinách s reálným časem
Kód závady: 070
Popis
Karta hodin s reálným časem zabudovaná do karty Climatic™ má závadu.
Činnost
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Automatické resetování.
Možné příčiny
Vybitá baterie
Dceřiná karta není řádně zasunuta
Řešení problému
Vyměnit dceřinou kartu
Zkontrolovat zapojení
Závada rozšiřovací karty (BE50)
Kód chyby: 071
Popis
Selhání komunikace mezi BM50 a BE50.
Činnost
) Kompresory 3 a 4 se zastaví, platí pro sérii Flexy.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Závada automaticky zmizí po obnovení komunikace.
Možné příčiny
Nesprávné adresy BE50
Poškození na BM50 nebo BE50
Problém s BIOSem
Nesprávné zapojení nebo uvolněné kontakty
mezi BM50 a BE50
Řešení problému
Konfigurovat dvoupolohové spínače sériových adres (zap., vyp.,
vyp., vyp.)
Vadnou součást vyměnit
Nahradit BIOS verzí 3A.57 nebo 3.64 nebo vyšší
Zkontrolovat zapojení a kontakty
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
35
Závady čidel a snímačů
Kód chyby: 081, 082, 083, 085, 086, 087, 088, 111, 121, 131, 141
Popis
Jedno nebo více teplotních čidel nebo tlakových snímačů umístěných na okruhu n nebo na jiném místě jsou zkratovány,
odstřiženy či odpojeny.
Činnost
) Teplota dmýchání nebo venkovní teplota:
Odstavení kompresorů a doplňkového vyhřívání, ventilátoru stále pracují.
) Teplota nebo tlak v okruhu:
Odstavení všech kompresorů v okruhu.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
) Zobrazení závady.
081, Teplotní snímač; okolní.
082, Snímač vlhkosti; okolní.
083, Teplotní snímač; venkovní.
085, Teplotní snímač; dmýchání
086, Teplotní snímač; výstup 1 kondenzačního tepelného výměníku.
087, Teplotní snímač; výstup 2 kondenzačního tepelného výměníku.
088, Teplotní snímač; vratné vzduchové vedení.
111, Teplotní snímač nebo tlakové čidlo; okruh 1.
121, Teplotní snímač nebo tlakové čidlo; okruh 2.
131, Teplotní snímač nebo tlakové čidlo; okruh 3.
141, Teplotní snímač nebo tlakové čidlo; okruh 4.
Reset
Jednotka se vrátí do normálního provozu po obnovení signálu z vadných čidel nebo snímačů.
Možné příčiny
Poškozená čidla či snímače
Nesprávné zapojení nebo uvolněné kontakty na čidle nebo
snímači
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Čidlo nebo snímač vyměnit
Zkontrolovat zapojení a kontakty čidla nebo snímače
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
36
Výtlačný ventilátor
Kód závady: 091
Popis
Řízení motoru ventilátoru klimatizace nepracuje.
Činnost
) Jednotka se okamžitě zastaví.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Manuální resetování.
Možné příčiny
Protipožární bezpečnostní termostat v činnosti
Zařízení pro tepelnou ochranu motoru v činnosti
Zařízení pro tepelnou ochranu motoru v činnosti
Problém v zapojení ventilátoru
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Resetovat termostat
Zkontrolovat vzduchovou soustavu
Zkontrolovat motory
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
37
Ventilátory kondenzátoru
Kód závady: 092, 093, 094, 095
Popis
Řízení motoru ventilátoru kondenzátoru nepracuje.
Činnost
) Okamžité odstavení kompresorů a ventilátorů v okruhu.
) Signalizace závady.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení.
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
) Zobrazení závady.
092, Ventilátor; okruh 1.
093, Ventilátor; okruh 2.
094, Ventilátor; okruh 3.
095, Ventilátor; okruh 4.
Reset
Bezpečnostní zařízení se automaticky vypne 30 minut po zapnutí.
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Zařízení pro tepelnou ochranu motoru v činnosti
Zařízení pro tepelnou ochranu motoru v činnosti
Problém v zapojení ventilátoru
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat vzduchovou soustavu
Zkontrolovat motory
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
38
Závady kondenzátoru vody
Kód chyby: 096, 097, 098
Popis
Teplota vody na výstupu z výměníku tepla měřená snímačem je mimo povolené rozmezí nebo zařízení pro kontrolu
průtoku vody není v činnosti.
Dolní teplotní limit: Teplota vody na výstupu < bezpečná prahová hodnota
Horní teplotní limit: Teplota vody na výstupu > bezpečná prahová hodnota
2572 Æ Teplota v okruhu 1
2573 Æ Teplota v okruhu 2
3631 Æ Bezpečná prahová hodnota, dolní limit teploty vody na výstupu
3632 Æ Bezpečná prahová hodnota, horní limit teploty vody na výstupu
Činnost
) Okamžité zastavení všech kompresorů.
) Signalizace závady.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení.
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
) Zobrazení závady.
096, Dolní limit.
097, Horní limit.
098, Nedostatečný průtok vody v kondenzátoru.
Reset
Automatické resetování závady, jakmile se teplota vrátí do povoleného provozního rozmezí.
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Závada na čidlech nebo snímačích.
Nesprávné zapojení nebo uvolněné kontakty čidla nebo
snímače
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Čidlo nebo snímač vyměnit.
Zkontrolovat zapojení nebo kontakty čidla nebo
snímače
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
39
Detektor kouře
Kód závady: 099
Popis
Spínač samostatného detektoru (DAD), který kontroluje přítomnost kouře v jednotce je v činnosti.
Činnost
) Okamžité odstavení jednotky a otevření řídícího zařízení množství čerstvého vzduchu.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Reset
Manuální resetování.
Možné příčiny
Problém v zapojení DAD
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Zkontrolovat zapojení
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
40
Odstavení kompresorů při vypnutí nízkého tlaku
Kód závady: 117, 127, 137, 147
Popis
Nízkotlaký spínač v okruhu byl 2 minuty otevřen a současně jeden kompresor v daném okruhu byl 2 minuty v činnosti.
Nízkotlaký spínač v okruhu byl 1 hodinu otevřen.
Činnost
) Okamžité odstavení kompresorů v daném okruhu.
) Signalizace závady. Zobrazení údajů v paměti.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení.
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
) Zobrazení závady.
117, Okruh 1.
127, Okruh 2.
137, Okruh 3.
147, Okruh 4.
Reset
Automatické resetování závady, jakmile bude hodnota nízkého tlaku vyšší než limit vypnutí na tlakovém spínači
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Nedostatečné množství chladiva v okruhu
Závada na expanzním ventilu
Zablokování sušiče filtru
Závada na nízkotlakém spínači
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Doplnit chladivo v okruhu
Kontrola správné funkce expanzního ventilu
Sušič filtru vyměnit
Nízkotlaký spínač vyměnit
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
41
Odstavení kompresoru při vypnutí nízkého tlaku nebo elektrické ochrany
Kód závady: 115, 125, 135, 147
Popis
Během spouštění nebo provozu kompresoru:
Otevře se přetlakový spínač v okruhu.
Aktivuje se vnitřní ochrana kompresoru v okruhu.
Aktivuje se průtokový termostat kompresoru v okruhu.
Činnost
) Okamžité odstavení kompresorů v okruhu.
) Signalizace závady.
Je-li k jednotce připojen DS50; uložení všech závad do paměti a jejich zobrazení.
Jinak; uložení jen třetí závady za den do paměti a její zobrazení.
) Zobrazení závady.
115, Okruh 1.
125, Okruh 2.
135, Okruh 3.
145, Okruh 4.
Reset
Bezpečnostní zařízení se automaticky vypne 30 minut po zapnutí.
Závady se přestanou automaticky resetovat po překročení počtu tří odstavení v ten samý den a je nutné je resetovat
manuálně.
Poznámka: Čítač závad se vymazává a resetuje každý den v 11:00 dopoledne za předpokladu, že nebylo dosaženo
maximálního počtu závad.
Možné příčiny
Znečištěný kondenzátor
Ventilátor mimo provoz
Nesprávné zapojení přetlakového spínače
Znečištěný sušič filtru
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Řešení problému
Kondenzátor vyčistit
Ventilátor vyměnit
Zkontrolovat zapojení přetlakového spínače
Sušič filtru vyměnit
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
42
KOMUNIKACE
NADŘÍZENÁ/PODŘÍZENÁ
Funkce
Spojení několika jednotek, které umožňuje mezi jednotkami ustavení vztahu „nadřízená/podřízená“.
Popis
Konfigurace sítě pLan
Pro konfiguraci adres karet pro síť pLan viz kapitolu: (Konfigurace adresy pLan u BM50)
V síti pLan musí mít každá jednotka jinou adresu:
Jednotka č. 1
Æ Nadřízená jednotka (Master)
Jednotky č. 2 až 4
Æ Podřízené jednotky (Slave)
Režimy vztahu nadřízený/podřízený
K dispozici je několik režimů „nadřízený/podřízený“ a lze je konfigurovat prostřednictvím nastavovacích hodnot 3922 a
3923:
Režim nadřízený/podřízený „studený/horký“:
Veškeré jednotky jsou samostatné, ale:
•
Pokud nadřízená jednotka vyžaduje chlazení, nastavení podřízených jednotek pro vytápění je potlačeno.
•
Pokud nadřízená jednotka vyžaduje vytápění, nastavení podřízených jednotek pro chlazení je potlačeno.
Režim „Token“:
Tento režim omezuje počet kompresorů v provozu.
Pro nastavení maximálního počtu kompresorů, které mohou být současně v provozu, použijte nastavovací hodnotu
3922. To platí pro všechny zapojené jednotky.
Zálohovací režim:
Jednotka s nejvyšší adresou pLan se používá v případě závady na jiné jednotce jako záložní.
V případě různých závad na několika jednotkách se použije následující pořadí priorit:
1. Jednotka se vypne
2. Závada na jednom snímači nebo čidle
3. Závada na jednom či více kompresorech
4. Závada na záložním topném tělese
5. Závada limitu teploty
6. Závada na filtru
Je-li překročena teplota okolí, závada 013 nebo 023, záložní jednotka se spustí, aby kompenzovala ztrátu výkonu
ostatních jednotek.
Režim střídání záložní jednotky:
Stejné jako výše, vyjma skutečnosti, že se „záložní“ jednotka střídá každé úterý v 9.00, pokud ostatní jednotky
nevykazují závady.
Nadřízená DC50
Funkci lze konfigurovat pomocí nastavovací hodnoty 3924:
Zapnutí této funkce umožňuje, aby jen jedna DC50 byla připojena pro maximální počet 12 jednotek.
•
DC50 musí být připojena k nadřízené jednotce (adresa pLan 1).
•
Funkce mezi nadřízenou BM50 a její DC50 jsou standardní.
•
Nadřízená BM50 přenáší svůj stav Start/Stop do svých podřízených jednotek, aktuální rozsah a své nastavovací
hodnoty teploty a minimálního množství čerstvého vzduchu.
•
Podřízené BM50 přenášejí do nadřízené jednotky shrnutí svých alarmů. Alarm 902 na nadřízené jednotce
představuje zapnutí závady na podřízené jednotce 2 (903 pro jednotku 3, atd.).
Tato funkce není kompatibilní se zálohovacím režimem.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
43
Referenční teplota, vlhkost a CO2.
Funkci lze konfigurovat prostřednictvím nastavovacích hodnot 3922, 3925, 3926 a 3927
Pomocí následujících výpočtů lze určit okolní teplotu a vlhkost (nastavovací hodnota 3925), teplotu a vlhkost venkovního
vzduchu (nastavovací hodnota 3926) anebo obsah CO2 (nastavovací hodnota 3927) používané pro regulaci:
[Not Used]
Æ Každá jednotka se reguluje pomocí vlastních snímačů
[M/S Temp]
Æ Podřízené jednotky se regulují pomocí hodnot snímačů a čidel nadřízené jednotky
[M/S Aver.]
Æ Všechny jednotky se regulují pomocí průměrných hodnot snímačů a čidel na sběrnici
Pro výpočet průměrných hodnot je nutné do nastavovací hodnoty 3922 zadat počet zapojených jednotek.
Ve všech režimech se pro řízení závad každá jednotka považuje za samostatnou.
3921 Æ Adresa pLan, viz kapitolu: Konfigurace adresy pLan na BM50
3922 Æ Počet zapojených karet nebo požadovaný počet kompresorů
3923 Æ Volba funkce
[Not Used]
Žádná
[M/S C/H]
Režim nadřízená/podřízené „chlazení/vytápění“
[Token]
Omezení počtu aktivních kompresorů
[Backup]
Zálohovací režim
[Rol.Backupt] Zálohovací režim + střídání každý týden
3924 Æ Zapnutí, nadřízená DC50
3925 Æ Volba řízení okolní teploty a vlhkosti
3926 Æ Volba řízení venkovní teploty a vlhkosti
3927 Æ Volba řízení snímačů kvality vzduchu
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
44
BMS
Funkce
Používá se ke spojení zařízení Climatic™ se sítí BMS pro dálkové ovládání jednotky.
Popis
Zařízení Climatic™ 50 může komunikovat podle různých protokolů:
Protokol MODBUS pro spojení s KP06 (viz zvláštní návod pro KP06) nebo jinými komunikačními produkty Lennox
(3932 = Modbus)
Protokol MODBUS (3932 = Modbus)
Systém LONWORKS (3932 = LonWorks)
Systém BACNET (3932 = Bacnet)
Systém TREND (3932 = Trend)
Systém ADALINK (3932 = Adalink)
Systém CLIMALINK (3932 = Climatic)
Tabulky s adresami MODBUS, LONWORKS, BACNET & TREND jsou uvedeny v příloze na konci tohoto návodu.
Identifikační číslo každé jednotky lze nastavit (3931) a rychlost komunikace lze nastavit v rozmezí mezi 1200Bds a
19200Bds (3933).
3931 Æ Adresa jednotky na sběrnici
3932 Æ Volba typu protokolu
3933 Æ Volba rychlosti komunikace
Protokol MODBUS
U této možnosti musí být BM50 vybaven kartou PCO1004850
Tato karta se používá k propojení BM50 se sběrnicí typu.
Tato karta zaručuje optické oddělení řídící jednotky od sériové sítě RS485.
Na Climatic™, nastavovací hodnota 3932 = ModBus
Přenosový vid = RTU
Přenosová rychlost = nastavovací hodnota 3933 (1200/2400/4800/9600/19200)
Délka slova = 8
Parita = ŽÁDNÁ
Ukončovací bity = 2
Identifikace zařízení = nastavovací hodnota 3931 (1 až 199)
Protokol LONWORKS
U této možnosti musí být BM50 vybaven kartou PCO10000F0
Tato karta se používá k propojení BM50 se sítí LonWorks®, pomocí FTT-10A 78 kbs (TP/FT-10).
Na Climatic™, nastavovací hodnota 3932 = LonWorks
Přenosová rychlost = nastavovací hodnota 3933 (4800)
Identifikace zařízení = nastavovací hodnota 3931 (1 to 199)
Funkce „hlídacího zařízení“ pro Climatic™50.
Automatický ovládací systém Climatic™50, je-li na sběrnici pasivní, nemůže zjišťovat veškerá selhání komunikace
s BMS. Proto v případě selhání komunikace bude jednotka pokračovat v práci podle posledního nastavení předaného
z BMS.
Aby se zabránilo riziku nesprávného fungování jednotky, musí BMS pravidelně zapisovat do slova 01h hodnotu, která se
nerovná nule. Na své straně automatický ovládací systém Climatic™50 snižuje každých 5 sekund hodnotu slova 01h o 5
jednotek.
Následující body proto automatický ovládací systém Climatic™50 nebere v úvahu, pokud se slovo 01h bude rovnat nule
a v tomto případě bude pracovat podle vnitřních naprogramovaných nastavovacích hodnot.
Tato funkce nezabraňuje zapsání bitu nebo slova; ty lze vždy odečítat na displeji DS50 display (nastaveném na režim
BMS pomocí tlačítka „Prg“)
Když je slovo 01h na našem displeji k dispozici v režimu zapisování/čtení, jsme schopni vyzkoušet režim BMS manuálně
a zjistit hodnotu snižování a pak se vrátit do režimu vnitřního řízení.
Body ovlivněné slovem 01h
Slova:
02H/03H /04H/05H/06H/07H/08H
Bity:
03H/04H/06H/07H/08H/09H/0AH/0BH/0CH/0DH/0EH
3934 Æ Hlídací zařízení komunikace
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
45
Konfigurace adresy BM50 pLan
Funkce
V některých případech může vyvstat nutnost změnit adresu karty BM50 v síti pLan – hlavně v případě instalace
„nadřízená/podřízená nebo DM50. Změna se provádí podle následujícího postupu:
Popis
Nastavení adresy displeje DS50 na 0;
Sds.1
Zapnutí režimu konfigurace se provede stisknutím tlačítek
minimálně na dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí obrazovka
Sds.1:
Stisknutím tlačítka
umístíte kurzor na řádek „Setting“ (nastavení)
Pomocí tlačítka
nebo
 nastavíte adresu displeje na 00 (místo
standardní hodnoty 32) a potvrdíte tlačítkem
Sds.2
Zobrazí se obrazovka Sds.2.
(Display address changed = Adresa displeje změněna)
Změna adresy BM50
Sds.3
Vypněte napájení karty BM50 a pak jej po 5 sekundách opět zapněte.
Když se zobrazí obrazovka Sds.3, stiskněte na 5 sekund tlačítka „Alarm“ a
.
(UP = nahoru; DOWN = dolu; increase = navýšit; decrease = snížit;
ENTER: save & exit = ENTER: uložit a odejít)
Sds.4
Zobrazí se obrazovka Sds.4.
Stisknutím tlačítka
umístíte kurzor na řádek „pLan address“ (adresa
pLan)
Pomocí tlačítka nebo  nastavte požadovanou adresu pLan (1 až 12) a
potvrďte tlačítkem
Pro obnovení původní adresy DS50 (32) postupujte podle výše uvedených pokynů.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
46
Přidělení displejů k BM50
Funkce
Zajištění dobrého spojení mezi BM50 a jeho displeji
Popis
U každé karty Climatic™50 je nutné pomocí DS50 provést následující nastavení.
Odpojení sběrnice pLan na J10 a J11 a připojení DS50 přímo na kontaktu J10 u BM50;
Sds.1
Zapnutí režimu konfigurace se provede stisknutím tlačítek
minimálně na dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí obrazovka
Sds.1:
Stisknutím tlačítka
umístíte kurzor na řádek „Setting“ (nastavení)
Opět stiskněte tlačítko  , čímž umístíte kurzor na řádek „I/O board
adress“ (adresa karty vstupů a výstupů)
Pomocí tlačítka
nebo
 nahradíte „- -“ adresou připojeného BM50 a
potvrdíte tlačítkem
Sds.5
Zobrazí se obrazovka Sds.5.
Stiskněte tlačítko
Sds.6 (pro DC50)
Sds.6 (pro DM50)
Zobrazí se obrazovka Sds.6.
Pole „P:XX“ zobrazí zvolenou adresu pLan. V tomto příkladu byla zvolena
hodnota „01“.
Pole ve sloupci „Adr“ představují adresy zobrazovacích terminálů
spojených s BM50, zatímco sloupec „Priv/Shared“ zobrazuje stav
zvoleného zobrazovacího terminálu.
Pr: Private (privátní)
Sh: Shared (sdílený)
Sp: Shared Printer (N/A) (sdílená tiskárna; nepoužito)
Kurzor mezi poli přesunujte pomocí tlačítka
nebo
.
Požadovanou hodnotu zvolte pomocí tlačítka
Pro ukončení procesu konfigurace a uložení dat zvolte) pomocí tlačítek
nebo
  v poli „OK?No“ možnost „Yes“ (a potvrďte stisknutím
Trm1 je vyhrazen pro přidělení DC50 k BM50.
Jeho hodnota se liší v závislosti na adrese pLan na BM50
(viz tabulku vedle)
Jeho stav je vždy „Pr“
V případě připojení k DM50 nastavte adresu na „Žádné“
Trm2 je vyhrazen pro přidělení DM50 k BM50.
Jeho hodnota je vždy 31
Jeho stav je vždy „Sh“
V případě připojení k DC50 nastavte adresu na „Žádné“
Trm3 je vyhrazen pro přidělení DS50 k BM50.
Jeho hodnota je vždy 32
Jeho stav je vždy „Sh“
Adresa pLan
na BM50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Trm1
DC50
17 pr
18 pr
19 pr
20 pr
21 pr
22 pr
23 pr
24 pr
25 pr
26 pr
27 pr
28 pr
Je-li zobrazovací jednotka 30 sekund neaktivní (není stisknuto žádné tlačítko), proces konfigurace bude automaticky
ukončen.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
4747
DISPLEJE DC50 COMFORT & DM50 MULTI CUSTOMER
Funkce
Tento displej se připojuje jako vzdálené zařízení; je určen pro uživatele, kteří nemají žádné technické vzdělání. Tento
displej umožňuje přístup k obecným provozním údajům jednotky, ale neumožňuje přístup k podrobným provozním
údajům.
Lze jej použít ke změnám programování různých časových období a nastavovacích hodnot teploty pro každé období.
Má také funkce pro nastavení tříhodinového vyřazení a použít neobsazený režim nebo libovolné časové pásmo a to na
období až 7 dnů. Zobrazuje reálný čas a různé signály závad.
Popis
Tlačítka
„Prg“ Přístup k nast. hodnotám
„Up“ (nahoru) Přístup k vyřazení nebo navýšení hodnot
„Clock“ Přístup k hodinám
„Enter“ Potvrzení volby
„Esc“ Návrat k předchozímu displeji
„Down“ (dolu) Přístup k vyřazení nebo snížení hodnot
Jas/Kontrast
Displej má kontrast nastaven, ale ten je možné upravit manuálně. Pro manuální úpravu kontrastu stiskněte společně
nebo
.
tlačítka „Prg“ a „Clock“ a pro zvýšení či snížení kontrastu použijte tlačítka
Konfigurace adresy terminálu
Sdc.1
Po zapnutí karty je nutné zkontrolovat adresu terminálu (DC50 nebo
DM50).
Zapnutí režimu konfigurace se provede stisknutím tlačítek
minimálně na dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí obrazovka
Sds.1.
Stisknutím tlačítka „Enter“ umístíte kurzor na řádek „Setting“ (nastavení)
nebo
nastavte adresu displeje. Pro DC50 viz
Pomocí tlačítka
tabulku níže DC50, DM50 je vždy 31, pak potvrďte tlačítkem
Adresa pLan
s připojeným BM50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Adresa
DC50
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
4848
Sdc.2
Zobrazí se obrazovka Sdc.2.
Pokud displej není po 5 sekundách správný:
Návrat do režimu konfigurace se provede stisknutím tlačítek
minimálně na dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí obrazovka
Sds.1.
Stisknutím tlačítka
umístíte kurzor na řádek „Setting“ (nastavení)
Opět stiskněte tlačítko  , čímž umístíte kurzor na řádek „I/O board
adress“ (adresa karty vstupů a výstupů)
Pomocí tlačítka
nebo
 nahradíte „- -“ adresou připojeného BM50 a
potvrdíte tlačítkem
Pak opakujte postup „Přidělení displejů k BM50“
Funkce u DM50
Obrazovky a funkce u DM50 jsou stejné jako obrazovky u DC50.
Zařízení DC je nutné připojit jen k jednomu BM50. I když je jednotka připojena ke sběrnici pLan, obrazovky na DC50 se
budou týkat jen nakonfigurovanému BM50.
Jedno zařízení DM50 lze pomocí sběrnice pLan připojit ke 12 jednotkám. Obrazovky na DM50 se budou týkat střídavě
jednoho BM50.
Sdm.1
Symbol „ “ na spodním řádku BM50 označuje BM50 identifikované
na sběrnici pLan (číslo 1 vlevo, nahoru k číslu 12 vpravo)
Jednotku, která je odpojena či vypnuta nelze pomocí DM50 zobrazit
DM50.
Číslo v závorkách vlevo dole označuje počet BM50 momentálně
připojených k DM50.
V případě závady na jednom z označených BM se červeně rozsvítí
tlačítko „Prg“ a symbol „ “ u dané jednotky bliká.
Pro zobrazení jiné jednotky z hlavního displeje stiskněte tlačítko .
Hlavní obrazovka
Sdc.3
Na prvním řádku jako dvojité zobrazení:
Okolní teplota
Ventilátor „on“ (zap.) nebo „off“ (vyp.).
Na druhém řádku:
Stupeň otevření emulátoru množství vzduchu (varianta)
„Dyn“ pokud je aktivní funkce kompenzace nastavovací funkce jako
funkce odchylky venkovní teploty.
„Vent: Auto“ pokud je nakonfigurován start/stop ventilátoru v mrtvém
pásmu funkce nastavení.
Na třetím řádku:
Teplota venkovního vzduchu
Aktuální časové období (Z :A, Z :B, Z :C, Neobs, Ove a BMS)
Provozní režim (Horký, Mrtvý nebo Studený)
Tříhodinové vyřazení
Tyto funkce lze použít k vyřazení buď požadované okolní teploty nebo minimální rychlosti výměny vzduchu a to na dobu
3 hodin.
Sdc.3
Je-li funkce vyřazení aktivní, zobrazení časového období se změní na
symbol „Der“
Tlačítko „Esc“ lze použít pro vypnutí režimu vyřazení.
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko
(na DM50 stiskněte tlačítko )
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
nebo
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
4949
Sdc.4
Obrazovka Sdc.4 se používá ke změnám hodnot vyřazení
Aktuální časové období se zobrazí na druhém řádku. Toto období zůstane
v platnosti na dobu 3 hodin.
Stisknutím
umístíte kurzor na řádek „Csg. Amb.“
Pomocí tlačítek
nebo
nastavte požadovanou teplotu a potvrďte
tlačítkem „Enter“.
Kurzor se umístí na řádek „Min. A.N.“
nastavte požadovanou rychlost výměny
Pomocí tlačítka nebo
vzduchu a potvrďte tlačítkem
Zařízení DC50 se navrátí k hlavnímu displeji.
Není-li jednotka vybavena ekonomizérem, bude se zobrazovat jen řádek
s teplotou.
Jedním stisknutím tlačítka „Esc“ zrušíte změny a vrátíte se na hlavní
obrazovku.
Zařízení se po 15 sekundách nečinnosti vrátí na hlavní obrazovku.
Nabídka „hodiny“
Tyto obrazovky se používají k zobrazování a změnám času a data na BM50.
Sdc.5
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko „clock“ (hodiny)
Obrazovka Sdc.5 zobrazí čas a datum.
Pro změnu času a data:
umístíte kurzor na „čas“.
Stisknutím
Pomocí tlačítek nebo  nastavíte čas a potvrdíte tlačítkem
Umístěte kurzor na „minuty“.
Pomocí tlačítek nebo  nastavíte minuty a potvrdíte tlačítkem
Umístěte kurzor na „měsíc“.
Pomocí tlačítek nebo  nastavíte měsíc a potvrdíte tlačítkem
Umístěte kurzor na „rok“.
Pomocí tlačítek nebo  nastavíte rok a potvrdíte tlačítkem
Umístěte kurzor na „hodiny“.
…
Stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte na hlavní obrazovku
Zařízení se po 15 sekundách nečinnosti vrátí na hlavní obrazovku.
Nabídka „Programování“
Tyto obrazovky se používají k zobrazování a změnám nastavovacích hodnot BM50 pro každé časové období.
Sdc.6
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko „Prg“.
Obrazovka Sdc.6 zobrazí nastavovací hodnotu teploty a minimálního
průtoku vzduchu.
Není-li jednotka vybavena ekonomizérem, bude se zobrazovat jen řádek
s teplotou.
Pomocí tlačítka nebo nastavte požadovanou teplotu a potvrďte
tlačítkem .
Kurzor se umístí na řádek „Min. A.N.“
Pomocí tlačítka nebo
nastavte požadovanou rychlost výměny
vzduchu a potvrďte tlačítkem .
Umístěte kurzor na řádek „Csg. Amb.“
Stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Časové období lze zvolit opakovaným stisknutím tlačítka „clock“ (hodiny).
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5050
Sdc.7
Na obrazovce Sdc.6 stiskněte tlačítko „Prg“
Obrazovka Sdc.7 zobrazí nastavené období.
Umístěte kurzor na období A
nebo  nastavte počáteční čas období A a potvrďte
Pomocí tlačítka
tlačítkem .
Umístěte kurzor na období B.
Pomocí tlačítka
nebo  nastavte počáteční čas období B a potvrďte
tlačítkem .
Umístěte kurzor na období C.
Pomocí tlačítka
nebo  nastavte počáteční čas období C a potvrďte
tlačítkem .
Umístěte kurzor na období Ino.
Pomocí tlačítka
nebo  nastavte počáteční čas neobsazeného
období a potvrďte tlačítkem .
Umístěte kurzor na období A.
…
Stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Opakovaným stisknutím tlačítka „clock“ (hodiny) zobrazíte den v týdnu
Zařízení se po 15 sekundách nečinnosti vrátí na hlavní obrazovku.
Alarmy
Alarm filtru
V případě aktivace závady filtru na jednotce se zobrazí obrazovka Sdc.8.
Tlačítko „clock“ bude svítit.
Všechna tlačítka budou mimo provoz
Sdc.8
Jediným způsobem pro obnovení činnosti DC50 je vyčistit nebo vyměnit
v jednotce filtry.
Hlavní alarm
Sdc.9
V případě aktivace závady jednotky se zobrazí obrazovka Sdc.9.
Tlačítko „Prg“ bude svítit.
Všechna tlačítka budou mimo provoz
∗
Jediným způsobem pro obnovení činnosti DC50 je vyřešit závadu na
jednotce.
Pro zobrazení historie závad na jednotce stiskněte tlačítko
Sdc.10
V historii se ukládá posledních 32 alarmů, ke kterým na jednotce došlo.
Každý alarm se ukládá s datem a časem výskytu závady.
Aktivní alarm je označen symbolem „∗“.
Potvrzený alarm je označen symbolem „=“.
Každý alarm je označen tříčíselným kódem (viz KÓD CHYBY)
Stisknutím tlačítka „Alarm“ se veškeré alarmy resetují, je-li to možné
Počet aktivních alarmů se vrátí na 0, v nabídce nebude zobrazen žádný
aktivní alarm a tlačítko „Alarm“ zhasne.
Sdc.11
Pro zvýraznění názvu u kódu chyby umístěte pomocí tlačítek
kurzor na požadovaný řádek, pak potvrďte tlačítkem „Enter“
nebo
Pro návrat do předchozí úrovně použijte tlačítko „Prg“.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5151
Start/stop
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko
Zobrazí se obrazovka Sdc.12.
Sdc.3
Pro zastavení jednotky:
Pomocí tlačítka nebo nastavte hodnotu na „Yes“ (ano) a potvrďte
tlačítkem
Jednotka se zastaví a zobrazí se obrazovka Sdc.13
Sdc.12
VAROVÁNÍ: Vypnutím jednotky se také vypnout veškerá bezpečnostní
zařízení
Stisknutím tlačítka „Esc“ se vrátíte na hlavní obrazovku.
Je-li jednotka zastavena (off), zobrazí se obrazovka Sdc.13.
Pro spuštění jednotky stiskněte tlačítko
Jednotka se rozběhne a zobrazí se hlavní obrazovka.
Sdc.13
Vyřazení 1 týden
Pomocí této funkce se vyřadí provozní období na dobu maximální 7 dní.
Sdc.14
a tím umístíte kurzor
Na obrazovce Sdc.12 stiskněte dvakrát tlačítko
na řádek „Override a period“ (vyřadit období)
Pomocí tlačítek nebo nastavte požadované období a potvrďte
tlačítkem .
Zobrazí se obrazovka Sdc.14.
Pomocí tlačítek nebo nastavte dny v týdnu k požadovanému období a
potvrďte tlačítkem .
V tomto příkladu jednotka zůstává v neobsazeném období v úterý, když je
potvrzeno, až do půlnoci ve čtvrtek.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5252
DISPLEJ DS50 SERVICE
Funkce
Toto je displej typu „plug and play“ a je určen pro techniky údržby.
Popis
Tlačítka
„Alarm“ shrnuje nabídku Alarm
„Up“ Procházení nabídkami směrem nahoru nebo navýšení hodnot
„Prg“ Mění časové období
„Enter“ Potvrzení volby
„Esc“ Návrat k předchozí obrazovce
„Down“ Procházení nabídkami směrem dolu nebo snížení hodnot
Jas/Kontrast
Displej má kontrast nastaven, ale ten je možné upravit manuálně. Pro manuální úpravu kontrastu stiskněte společně
tlačítka „Alarm“ a „Prg“ a pro zvýšení či snížení kontrastu použijte tlačítka
nebo
.
Obrazovky pro spuštění
S.1
Displej DS50 se dodává, aby zajišťoval komunikaci střídavě se všemi BM50
připojenými ke sběrnici pLan.
Při zapnutí displeje bude obrazovka S.1, řádek „Unit:“ (jednotka) vyžadovat
zadání čísla pLan požadované BM50.
Pomocí tlačítka nebo  nahraďte „- -„ adresou dané BM50 a potvrďte
tlačítkem
S.2
Zobrazí se obrazovka S.2.
Pro pokračování stiskněte tlačítko „Prg“ nebo kterékoli jiné
Je-li k BM50 připojena DC50 nebo DM50, bude tento displej a veškerá
tlačítka na vzdáleném displeji potlačena a zobrazí se nápis „Lennox“.
Ten zmizí jakmile bude DS50 od BM50 odpojena.
S.3
Tato obrazovka S.3 ukazuje verze software nainstalovaného v BM50.
V tomto případě je zobrazeno:
Verze programu 50.22 „RT“ Roof-Top a AirCooler program
Verze 4.10 Bios
Verze 4.03 Boot
S.4
V případě zvláštního programu pro jeden úkol (NSR) bude tento uveden
pod továrním výrobním číslem vlevo od verze programu S.4.
Volba jazyka
nyní je k dispozici dvanáct jazyků (DE, DK, FR, GB, IT, NL, PL, PT, RO, SE,
SP, TR), ale při výrobě jsou nainstalována jen dva (angličtina + xxx). Takže
je nutné požadovaný jazyk určit již v době objednávky.
V případě potřeby je možné, aby jiný jazyk nainstalovali technici Lennox na
místě.
Pomocí tlačítka nebo  zvolte „English“ (angličtina) nebo druhý
nainstalovaný jazyk a potvrďte tlačítkem
Pro pokračování beze změny jazyka stiskněte tlačítko „Prg“, „Esc“ nebo
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5353
Navigace obrazovkami
Hlavní nabídka (0000)
S.5
Čtyři číslice v závorkách označují číslo aktuální nabídky.
Dvě číslice vedle závorek označují číslo pLan zvolené karty.
Zobrazení vpravo označuje provozní období a aktuální čas.
Procházení nabídkami
Stisknutím tlačítka nebo můžete pohybovat kurzorem nahoru nebo dolu.
Zvolená položka se zobrazí VELKÝMI písmeny a bude před ní symbol „Æ“.
Položku lze zvolit stisknutím tlačítka .
Symbol „+“ nebo „++“ vedle čísla prvního nebo třetího řádku označuje
přítomnost jednoho či více dalších řádků.
S.6
Data (2000)
S.7
Příklady S.6 až S.9 zobrazují, jak se struktura nabídek mění po každém
stisknutí tlačítka
v předchozí nabídce
Data (2000)
General (2100) (obecné)
Temperature (2210) (teplota)
(2211) Venkovní teplota 27,9°C
(2212) Teplota v místnosti 24,5°C
(2213) Teplota dmýchání 12,3°C
S.8
S.9
Pokud kdykoli stisknete tlačítko „Esc“, vrátíte se ve struktuře nabídek o
úroveň výš. Na výše uvedeném příkladu je nutné pro návrat do hlavní
nabídky (0000) stisknout tlačítko „Esc“ třikrát
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5454
Alarmy (1000)
S.10
V případě výskytu alarmu na jednotce se červeně rozsvítí tlačítko „Alarm“.
V případě závady na filtru se žlutě rozsvítí tlačítko „Prg“.
Pro zobrazení historie alarmů umístěte pomocí tlačítek nebo kurzor na
řádek „1 Alarm“, pak potvrďte tlačítkem
nebo přímo stiskněte tlačítko
„Alarm“ ať jste ve struktuře nabídek kdekoli.
S.11
V historii se ukládá posledních 32 alarmů, ke kterým na jednotce došlo.
Každý alarm se ukládá s datem a časem výskytu závady.
Aktivní alarm je označen symbolem „∗“.
Potvrzený alarm je označen symbolem „=“.
Každý alarm je označen tříčíselným kódem (viz KÓD CHYBY)
Stisknutím tlačítka „Alarm“ se veškeré alarmy resetují, je-li to možné
Počet aktivních alarmů se vrátí na 0, v nabídce nebude zobrazen žádný
aktivní alarm a tlačítko „Alarm“ zhasne
S.12
Stisknutím tlačítka „Alarm“ na více než 10 sekund vymažete historii 32
alarmů na nulu.
Pro zvýraznění názvu u kódu chyby umístěte pomocí tlačítek nebo
kurzor na požadovaný řádek, pak potvrďte tlačítkem
Pro návrat do předchozí úrovně ve struktuře nabídek použijte tlačítko „Esc“.
Nastavovací hodnoty (3000)
S.13
Pro změnu parametru na nastavovací hodnotě:
V hlavní nabídce zvolte řádek „SET POINTS“ (nastavovací hodnoty), pak
procházejte podnabídkami, dokud se požadovaná nastavovací hodnota
nezobrazí (např. 3120).
Umístěte kurzor na požadovaný řádek (např. 2) a potvrďte tlačítkem
S.14
Obrazovka S.14 se používá ke změnám nastavovacích hodnot (např.
minuty na str. 3122)
Maximální a minimální prahové hodnoty parametru se zobrazují v pravé
části obrazovky, stejně jako přednastavené výchozí hodnoty.
Pomocí tlačítka nebo nastavte požadovanou hodnotu a potvrďte
tlačítkem
S.15
S.16
Pro návrat do předchozí úrovně ve struktuře nabídek použijte tlačítko „Esc“.
Jedním stisknutím tlačítka „Esc“ bez potvrzení tlačítkem „Enter“ budou
změny zrušeny.
Je-li v prvním řádku zobrazen den v týdnu, daný parametr lze nastavit
zvlášť pro každý den v týdnu
Pro zobrazení a změny hodnot v jiných dnech stiskněte tlačítko „Prg“.
Stisknutím tlačítka „Prg“ se změna potvrdí stejným způsobem jako při
stisknutí tlačítka .
Je-li v prvním řádku zobrazeno provozní období, lze daný parametr nastavit
na různé hodnoty u každého z období (A, B, C, Neobs a GTC).
Pro zobrazení a změny hodnot v jiných obdobích stiskněte tlačítko „Prg“.
Stisknutím tlačítka „Prg“ se změna potvrdí stejným způsobem jako při
stisknutí tlačítka .
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5555
Speciální diagnostické obrazovky
Aby bylo možné analyzovat funkci jednotky, lze používat následující obrazovky, ke kterým se lze dostat stisknutím
tlačítka „Prg“ v nabídce 0000 nebo datových nabídkách 2xxx
Pro postupné procházení obrazovkami tiskněte tlačítko nebo
Obrazovky jsou k dispozici jako funkce konfigurace programu.
T.1
T.1 Obecné teploty
Provozní režim vytápění nebo chlazení
Prostředí: Nastavovací hodnota vytápění, Teplota, Nastavovací hodnota
chlazení
Dmýchání: Nastavovací hodnota vytápění, teplota
Venkovní vzduch: Teplota
T.2
T.2 Obecná vlhkost
(Varianta)
Prostředí: Nastavovací hodnota odvlhčování, Vlhkost, Nastavovací hodnota
zvlhčování
Venkovní vzduchu: Vlhkost
T.3
T.3 Obecný účiník, Teplota
Prostředí: Účiník vytápění, Účiník chlazení
Dmýchání: Účiník vytápění
T.4
T.4 Obecný účiník, Vlhkost
(Varianta)
Prostředí: Účiník odvlhčování, Účiník zvlhčování
T.5
T.5 Kompresory a ventilátory kondenzátoru
Okruh 1, Okruh 2, Okruh 3 nebo Okruh 4
‘⇔’ Stop nebo „ “ Start; Kompresory
‘⇔’ Stop nebo „ “ Start; Zpětný ventil cyklu
‘⇔’ Stop nebo „ “ Start; Ventilátory kondenzátoru
T.6
T.6 Kompresory a ventilátory kondenzátoru
(Varianta)
T.7
Okruh 1, Tlak v okruhu, „⇔“ přetlak nebo „ “ nízký tlak; Teplota v okruhu.
Okruh 1, „ “ Konec odmrazování, Účiník změny otáček.
Okruh 2, Tlak v okruhu, „⇔“ přetlak nebo „ “ nízký tlak; Teplota v okruhu.
Okruh 2, „ “Konec odmrazování, Účiník změny otáček.
T.7 Odmrazování
(Varianta)
Okruh 1, „ “ Požadavek na odmrazení; Provozní doba kompresoru od
posledního odmrazování
Stejné pro okruhy 2 až 4
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5656
T.8
T.8 Dynamické odmrazování
(Varianta)
Okruh 1, ∆t okamžitý; ∆t v paměti; ∆t i/∆t m poměr
Stejné pro okruhy 2 až 4
∆t = rozdíl mezi teplotou v okruhu a teplotou venkovního vzduchu.
T.9
T.9 Změna otáček, ventilátor pro úpravy vzduchu
(Varianta)
Napětí (0-10V) přiváděné na regulátor otáček
„ “ Ventilátor zapnut, „ “ Regulátor otáček zapnut; Účiník; Požadavky
Hodnota ∆p uvnitř jednotky
T.10
T.10 Regulátor čerstvého vzduchu
Napětí (0-10V) přiváděné na servomotor
Teplota dmýchání; Úroveň CO2 v ppm
Vypočítaná prahová hodnota míšení; Minimální požadované otevření.
Vypočítaná prahová hodnota dmýchání; Požadavek na volné chlazení
T.11
T.11 Ohřívák horké vody
(Varianta)
Napětí (0-10V) přiváděné na ventil
Termostat chlazení „⇔“ závada, „ “ v pořádku
Požadavek na otevření
T.12
T.12 Plynové hořáky
(Varianta)
Napětí (0-10V) přiváděné na proporcionální ventil
„⇔“ Stop nebo „ “ Start; Hořák 1
„⇔“ Nízký požadavek nebo „ “ Vysoký požadavek; Hořák 1
„⇔“ Stop nebo „ “ Start; Hořák 2
Požadavek na modulaci
T.13
T.13 Elektrická topná tělesa
(Varianta)
Napětí (0-10V) přiváděné na triaky
„⇔“ Stop nebo „ “ Start; Vyhřívací jednotka 1
„⇔“ Stop nebo „ “ Start; Vyhřívací jednotka 2
Požadavek na modulaci
T.14
T.14 BM50 zapojené na sběrnici pLan
Zobrazuje počet BM50 zapojených na sběrnici pLan
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5757
T.15
T.15 Funkce nadřízená/podřízená
„ “ Omezení horká/studená; „ “ Nadřízená vytápění; „ “ Nadřízená
chlazení
„ “ Omezení kompresorů; počet pracujících kompresorů
„ “ Zálohovací režim; Počet záložních jednotek
T.16
T.16 Provozní doba
Stisknutím tlačítka „ “ umístíte kurzor na číslo čítače.
Pomocí tlačítka nebo zadáte požadované číslo čítače
Stisknutím tlačítka „ “ pole změníte
Pro resetování všech údajů o provozních dobách na nulu zvolta „Yes“ (ano)
v poli „Clar“ (vymazat)
Označuje datum a čas začátku ukládání do paměti.
T.17
MD0
MD1
MD2
MD3
MD4
MD5
MD6
MD7
MD8
MD9
MD10
MD11
MD12
MD13
MD14
MD15
MD16
MD17
MD18
MD19
MD20
MD21
MD22
MD23
MD24
MD25
MD26
MD27
MD28
MD29
MD30
MD31
MD32
MD33
MD34
MD35
MD36
MD37
MD38
MD39
MD40
MD41
BM50 zapnuta
V mrtvém pásmu
Ve studeném pásmu
V horkém pásmu
A
B
C
Neobs
BMS
Ventilace
Zvlhčovač nastaven na min. čerstvého vzduchu bez kompresoru
Zvlhčovač nastaven na min. čerstvého vzduchu s kompresorem
Zvlhčovač ve volném chlazení bez kompresoru
Zvlhčovač ve volném chlazení s kompresorem
Okruh 1 & Kompresor 1 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 1 & Kompresor 1 Studený s volným chlazením
Okruh 1 & Kompresor 1 Horký
Okruh 1 & Kompresor 1 Odmrazování
Okruh 1 & Kompresor 2 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 1 & Kompresor 2 Studený s volným chlazením
Okruh 1 & Kompresor 2 Horký
Okruh 1 & Kompresor 2 Odmrazování
Okruh 2 & Kompresor 1 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 2 & Kompresor 1 Studený s volným chlazením
Okruh 2 & Kompresor 1 Horký
Okruh 2 & Kompresor 1 Odmrazování
Okruh 2 & Kompresor 2 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 2 & Kompresor 2 Studený s volným chlazením
Okruh 2 & Kompresor 2 Horké
Okruh 2 & Kompresor 2 Odmrazování
Okruh 3 & Kompresor 1 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 3 & Kompresor 1 Studený s volným chlazením
Okruh 3 & Kompresor 1 Horký
Okruh 3 & Kompresor 1 Odmrazování
Okruh 4 & Kompresor 1 Studený min. čerstvého vzduchu
Okruh 4 & Kompresor 1 Studený s volným chlazením
Okruh 4 & Kompresor 1 Horký
Okruh 4 & Kompresor 1 Odmrazování
Doplňkové vytápění 25%
Doplňkové vytápění 50%
Doplňkové vytápění 75%
Doplňkové vytápění 100%
T.17 Smyčka DM50
(Varianta)
Zobrazuje střídání karet na základě požadavku z DM50
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
5858
STRUKTURA NABÍDEK DS50
Nab.
Polož.
Nab.
1000
Alarm
.
2000
Data
2100
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Jedn.
Obecné
2110
Teplota
2111
Venkovní
°c
2112
V místnosti
°c
2113
Přívod
°c
2114
Návrat
°c
2121
Venkovní
%.
2122
V místnosti
%.
2123
Venkovní
g/Kg
2124
V místnosti
g/Kg
2131
Tlak vzd.
pa
2132
Co2
ppm
2133
Spín. zap./vyp.
Vyp./zap.
2134
Spín. reset
Vyp./zap.
2135
Spín. neobs.
Vyp./zap.
2141
bm50.1
Vyp./zap.
2142
be50.1
Vyp./zap.
2143
be50.2
Vyp./zap.
2144
be50.3
Vyp./zap.
2145
be50.4
Vyp./zap.
2151
bm50.1
Vyp./zap.
2152
bm50.2
Vyp./zap.
2153
be50.1
Vyp./zap.
2154
be50.2
Vyp./zap.
2155
be50.3
Vyp./zap.
2156
be50.4
Vyp./zap.
2161
be50.1
°C
2162
be50.2
°C
2163
be50.3
°C
2164
be50.4
°C
2165
be50.1
%
2166
be50.2
%
2167
be50.3
%
2168
be50.4
%
2211
NH chlaz.
°C
2212
NH vyt.
°C
2213
Kapa chlaz.
%
2214
Kapa vyt.
%
2215
Sp. vzd. chl.
Vyp./zap.
2216
Sp. vzd. vyt.
Vyp./zap.
2217
4-20mA
°C
2221
Nast. hod.
°C
2222
Kapacita
%
2231
NH odvlhč.
%
2120
2130
2140
2150
2160
2200
Řízení
2210
2220
2230
Vlhkost
Jiné
Výst.
přizpůs.
Vstup.
přizpůs.
Vstup %
přizpůs.
Místnost
Přihřív.
Vlhkost
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Mini.
Usine
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Maxi.
5959
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
2240
2300
Ventilátor
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2400
Chl. zař.
2410
2420
Polož.
Tcb
Ventilace
Odtah
Kondenz. 1
Kondenz. 2
Kondenz. 3
Kondenz. 4
Čerstvý vzd.
Spir. chl.
vody
Nab.
Polož.
Jedn.
2232
NH vlh.
%
2233
Kapa odvlh.
%
2234
Kapa vlh.
%
2241
Spín. g
Vyp./zap.
2242
Spín. y1
Vyp./zap.
2243
Spín. y2
Vyp./zap.
2244
Spín. w1
Vyp./zap.
2245
Spín. w2
Vyp./zap.
2246
Spín. b
Vyp./zap.
2311
Konfig.
Sez. konf.
2312
Stav
Sez. stav
2313
Spín. stav
Vyp./zap.
2314
Požár/Kouř
Vyp./zap.
2315
Relé
Vyp./zap.
2316
Níz. ot.
Vyp./zap.
2317
Spín. ot.
Vyp./zap.
2318
Doba běhu
hod.
2321
Stav
Sez. stav
2322
Relé 1
Vyp./zap.
2323
Relé 2
Vyp./zap.
2324
Relé 3
Vyp./zap.
2331
Konfig.
Sez. konf.
2332
Stav
Sez. stav
2333
Spín. stav
Vyp./zap.
2334
Relé
Vyp./zap.
2341
Konfig.
Sez. konf.
2342
Stav
Sez. stav
2343
Spín. stav
Vyp./zap.
2344
Relé
Vyp./zap.
2351
Konfig.
Sez. konf.
2352
Stav
Sez. stav
2353
Spín. stav
Vyp./zap.
2354
Relé
Vyp./zap.
2361
Konfig.
Sez. konf.
2362
Stav
Sez. stav
2363
Spín. stav
Vyp./zap.
2364
Relé
Vyp./zap.
2411
Konfig.
Sez. konf.
2412
Stav
Sez. stav
2413
Mini. vzd.
%
2414
Modulace
%
2415
Otevření
%
2416
Kalib.
Ne/Ano
2417
4-20mA
%
2421
Konfig.
Sez. konf.
2422
Stav
Sez. stav
2423
Otevření
%
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Mini.
Usine
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Maxi.
6060
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Jedn.
2500
Kompresor
2510
Okr.1-Kp.1
2511
Konfig.
Sez. konf.
2512
Stav
Sez. stav
2513
Tepl. odmr.
°C
2514
Spín. stav
Vyp./zap.
2515
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2516
Relé
Vyp./zap.
2517
Př. čerp.
Vyp./zap.
2518
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2519
Doba běhu
hod.
2521
Konfig.
Sez. konf.
2522
Stav
Sez. stav
2523
Tepl. odmr.
°C
2524
Spín. stav
Vyp./zap.
2525
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2526
Relé
Vyp./zap.
2527
Př. čerp.
Vyp./zap.
2528
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2529
Doba běhu
hod.
2531
Konfig.
Sez. konf.
2532
Stav
Sez. stav
2533
Tepl. odmr.
°C
2534
Spín. stav
Vyp./zap.
2535
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2536
Relé
Vyp./zap.
2537
Př. čerp.
Vyp./zap.
2538
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2539
Doba běhu
hod.
2541
Konfig.
Sez. konf.
2542
Stav
Sez. stav
2543
Tepl. odmr.
°C
2544
Spín. stav
Vyp./zap.
2545
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2546
Relé
Vyp./zap.
2547
Př. čerp.
Vyp./zap.
2548
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2549
Doba běhu
hod.
2551
Konfig.
Sez. konf.
2552
Stav
Sez. stav
2553
Tepl. odmr.
°C
2554
Spín. stav
Vyp./zap.
2555
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2556
Relé
Vyp./zap.
2557
Př. čerp.
Vyp./zap.
2558
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2559
Doba běhu
hod.
2561
Konfig.
Sez. konf.
2562
Stav
Sez. stav
2520
2530
2540
2550
2560
Okr.1-Kp.2
Okr.2-Kp.1
Okr.2-Kp.2
Okr.3-Kp.1
Okr.4-Kp.1
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Mini.
Usine
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Maxi.
6161
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
2570
2600
Ohřívač
2610
2620
2630
2640
2700
2800
Polož.
Jiné
Plyn
El. top. těl.
Hor. v./Spir.
Čerpadlo
Zvlhč.
Kom.
2810
Venkovní
Nab.
Polož.
Jedn.
2563
Tepl. odmr.
°C
2564
Spín. stav
Vyp./zap.
2565
Spín. n. tl.
Vyp./zap.
2566
Relé
Vyp./zap.
2567
Př. čerp.
Vyp./zap.
2568
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2569
Doba běhu
hod.
2571
Níz. okol.
Vyp./zap.
2572
V/Kond.1
°C
2573
V/Kond.2
°C
2611
Konfig.
Sez. konf.
2612
Stav
Sez. stav
2613
Spín. stav 1
Vyp./zap.
2614
Spín. stav 2
Vyp./zap.
2615
Relé 1
Vyp./zap.
2616
Relé 2
Vyp./zap.
2617
Vys.
Vyp./zap.
2618
Modulace
%
2619
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2620
Konfig.
Sez. konf.
2621
Stav
Sez. stav
2622
Spín. stav 1
Vyp./zap.
2623
Spín. stav 2
Vyp./zap.
2624
Relé 1
Vyp./zap.
2625
Relé 2
Vyp./zap.
2626
Vys.
%
2627
Modulace
Vyp./zap.
2630
Konfig.
Sez. konf.
2631
Stav
Sez. stav
2632
Otevření
%
2633
Spín. mraz.
Vyp./zap.
2634
Spín. vyp.
Vyp./zap.
2640
Konfig.
Sez. konf.
2641
Stav
Sez. stav
2642
Spín. stav
Vyp./zap.
2643
Relé
Vyp./zap.
2711
Konfig.
Sez. konf.
2712
Stav
Sez. stav
2713
Spín. stav
Vyp./zap.
2714
Modulace.
%
2811
Hodnota
°C
2812
Snímač
°C
2813
Spoj.
°C
2814
Bms
°C
2815
Hodnota
%
2816
Snímač
%
2817
Spoj.
%
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Mini.
Usine
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Maxi.
6262
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
2820
3000
Nast.
3100
Obecné
3110
3120
3200
Plán
3210
3220
3300
Řízení
3310
3320
3330
3340
3350
3360
Polož.
V pokoji
Pořadí
Hodiny
Čas
Anticipace
Přizpůs.
V místnosti
Přihřív.
Vlhkost
Opráv.
Reaktiv.
Nab.
Polož.
Jedn.
Mini.
Usine
Maxi.
2818
Bms
%
2820
Hodnota
°C
2821
Snímač
°C
2822
Spoj.
°C
2823
Bms
°C
2824
Hodnota
%
2825
Snímač
%
2826
Spoj.
%
2827
Bms
%
3111
Zap./vyp.
Vyp./zap.
~
Ne
~
3112
Reset vše
Ne/Ano
~
Ne
~
3113
Obnov
Ne/Ano
~
Ne
~
3114
Test
Sez. test
0
0
6
3121
Hodina
hod.
0
~
23
3122
Minuta
min.
0
~
59
3123
Den
~
1
~
31
3124
Měsíc
~
1
~
12
3125
Rok
~
2
~
99
3126
Zima/léto
Ne/Ano
~
Ano
~
3211
Start Neobs
hod.
0
22
24
3212
Start A
hod.
0
6
24
3213
Start B
hod.
0
22
24
3214
Start C
hod.
0
22
24
3221
Stopa
°C
-10
10
20
3222
Gradient
m/°C
0
0
100
3311
NH v míst.
°C
8
20
35
3312
Mini. vzd.
%
0
20
100
3321
NH dyna.
°C
0
99,9
99,9
3322
NH chlaz.
°C
8
21
35
3323
NH vyt.
°C
8
19
35
3324
Spín. dod. top.
Ne/Ano
~
Ne
~
3331
Aktivace
Ne/Ano
~
Ne
~
3332
Spín. dod. top.
Ne/Ano
~
Ne
~
3341
NH odvlh.
%
0
100
100
3342
NH vlh.
%
0
0
100
3351
Vent. zap./vyp.
Ne/Ano
~
Ano
~
3352
Vent. mrt.
Ne/Ano
~
Ano
~
3353
V. vzd.
Ne/Ano
~
Ano
~
3354
Co2
Ne/Ano
~
Ano
~
3355
Komp. chl.
Ne/Ano
~
Ano
~
3356
Komp. vyt.
Ne/Ano
~
Ano
~
3357
Pom. vyt.
Ne/Ano
~
Ano
~
3358
Zvlhč.
Ne/Ano
~
Ano
~
3359
Níz. hluk
Ne/Ano
~
Ne
~
3361
Chlazení
~
1
4
50
3362
Vytápění
~
1
4
50
3363
Předehřív.
~
1
4
50
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6363
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
3370
3400
Ventilace
3410
3420
3430
3500
3600
Bezpeč.
Filtry
h.e.
Odtah
Čerst. vzd.
Kompresor
3610
3620
3630
3640
3700
Polož.
Ohřívák
Výst. limit
Odmraz
Bezpečnost
Režim
Nab.
Polož.
Jedn.
Mini.
Usine
Maxi.
3364
Odvlh..
~
1
4
50
3365
Vlh..
~
1
4
50
3371
V místnosti níz.
°C
5
5
20
3372
V místnosti vys.
°C
20
40
40
3373
Přív.Níz.1
°C
9,0 či 5,0
10,0 či 8,0
19
3374
Přív.Níz.2
°C
7,0 či 3,0
8,0 či 6,0
17
3375
Přív.Níz.3
°C
5,0 či 1,0
6,0 či 2,0
15
3376
Přív.Vys.1
°C
20
40
70
3377
Přív.Vys.2
°C
20
60
70
3378
V místnosti níz.
%
0
0
1000
3379
V místnosti vys.
%
0
1000
1000
3411
Proud vzd.
pa
0
25
1000
3412
Bez filtru
pa
0
50
1000
3413
Nečiš. filt.
pa
0
250
1000
3421
NH mini.
%
0
0
100
3422
NH maxi.
%
0
100
100
3423
Vent. start
Ne/Ano
~
Ano
~
3424
Mrt. pásmo
Ne/Ano
~
Ne
~
3431
Ventil.,1
%
0
33
100
3432
Ventil., 2
%
0
50
100
3433
Ventil., 3
%
0
66
100
3511
Výst. limit
°c
-20
-20
40
3512
Maximum
%
0
100
100
3513
Mini.Co2
ppm
0
1000
2000
3514
Maxi.Co2
ppm
0
1500
2000
3515
Typ
Sez.
CO2M
0
0
1
3516
Kalib.
Ne/Ano
~
Ano
~
3517
Obnova
Ne/Ano
~
Ne
~
3611
Chlaz. 50
°C
5,0 či 12,0
40
3612
Chlaz.100
°C
12,0 či 20,0
40
3613
Vyt.100
°C
-50
-20
40
3621
Typ
Sezn.
odmr.
0
0
1
3622
Venkovní
°C
8
16
22
2
10,0 či 3,0
-10,0 či
10,0
-10,0 či
10,0
3623
Spirála
°C
-10,0 či
1,0
3624
Čas. limit
min.
30
45
90
3625
Čas fce
~
1
3
5
3631
V/Kd mini
°C
4
5
20
3632
V/Kd Maxi
°C
20
45
46
3641
Umož.
Sez. cena
1
3 / 15
3 / 15
3642
Rotac.
Sezn. rota
0
0
1
3643
Výst. 50% kp
Ne/Ano
~
Ne
~
3710
Plyn
3711
Typ
Sez. plyn
0
1
1
3720
El. vyt. těl.
3721
Výst. limit
°C
-20
10
40
3722
NH míšení
°C
0
5
10
3723
Maximum
%
0
100
100
3731
Výst. limit
°C
-20
10
40
3730
Hor. v./Spir.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6464
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
3740
3800
Konfig.
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3900
Kom.
3910
3920
3930
Polož.
Čerpadlo
Jednotka
Kompresor
Varianta
Výst. přizp.
Vst. přizp.
Vst. % přizp.
Displej
Nadř./podř.
Bms
Nab.
Polož.
Jedn.
Mini.
Usine
Maxi.
3732
Otevření
%
0
0
50
3733
Protimr.
Sez.
protimraz.
0
1
1
3741
Režim
sez. čerp.
0
0
3
3811
Rozmezí
Sez.
rozm.
0
6
13
3812
Rozměr
Sez. roz.
0
0
162
3813
Vlh. pak.
Ne/Ano
~
Ne
~
3814
h.e.
Ne/Ano
~
Ne
~
3815
Tcb
Ne/Ano
~
Ne
~
3821
Snímač
Sez. sním.
0
0
3
3822
Lak
Ne/Ano
~
Ne
~
3823
Vod/kond
Ne/Ano
~
Ne
~
3824
085/100 +
Ne/Ano
~
Ne
~
3831
Pom. vyt.
Sez. pom.
vyt.
0
0
8
3832
Čerst. vzd.
Sez. eko.
0
0
3
3833
P. vzd.
Sez. č.
vzd.
0
0
2
3834
Co2
Sez. CO2C
0
0
2
3841
bm50.1
Sez. DO
0
0
15
3842
be50.1
Sez. DO
0
0
15
3843
be50.2
Sez. DO
0
0
15
3844
be50.3
Sez. DO
0
0
15
3845
be50.4
Sez. DO
0
0
15
3851
bm50.1
Sez. DI
0
0
17
3852
bm50.2
Sez. DI
0
0
17
3853
be50.1
Sez. DI
0
0
17
3854
be50.2
Sez. DI
0
0
17
3855
be50.3
Sez. DI
0
0
17
3856
be50.4
Sez. DI
0
0
17
3861
be50.1
Sez. AI
0
0
6
3862
be50.2
Sez. AI
0
0
6
3863
be50.3
Sez. AI
0
0
6
3864
be50.4
Sez. AI
0
0
6
3911
NH mini.
°c
8
17
21
3912
NH maxi.
°c
21
27
35
3913
Kompenzace
°c
-5
0
5
3914
Standard NH
Ne/Ano
~
Ne
~
3921
Id
~
1
1
12
3922
Počet
~
1
1
12
3923
Typ
Sz. MS_1
0
0
4
3924
DC50 nadř.
Ne/Ano
~
Ne
~
3925
V místnosti
Sz. MS_2
0
0
2
3926
Venkovní
Sz. MS_2
0
0
2
3927
Co2
Sz. MS_2
0
0
2
3931
Id
~
1
1
199
3932
Typ
Sez. BMS
0
1
4
3933
Baud
Sez.
baud
0
3
4
3934
Hlíd. zař.
~
0
0
1000
3935
Bms Neobs.
Vyp./zap.
~
Vyp.
~
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6565
Nab.
Polož.
Nab.
Polož.
Nab.
3940
Polož.
Bezdrát
Nab.
Polož.
Jedn.
Mini.
Usine
Maxi.
3936
Níz. ot.
Vyp./zap.
~
Vyp.
~
3941
Povol.
Ne/Ano
~
Ne
~
3942
Dcw
~
0
0
1
3943
Scw
~
0
0
6
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6666
Mapování vstupů/výstupů CLIMATIC™50
Série „Baltic“ a „Flexy 1“
BM50 – Hlavní karta
Digitální vstup
Digitální výstup
Analogový vstup
Analogový výstup
J5.ID1
Plyn. ventil 1
El. vyt.
Protizamrz. snímač
J12.NO1
Plyn. ventil 1
El. vyt. 1
Čerpadlo
J2.B1 Filtry/Ventilátor (0~5V)
J4.Y1 Ekonomizér (0~10V)
J5.ID2
Kompresor 1
J12.NO2
Plyn. ventil 2
El. vyt. 2
J2.B2 Vnitřní, CO2 (4~20mA)
H/V ventil spir. (0-10V)
J4.Y2 El. vyt.. „triak“ (0-10V)
Modulační plyn (0-10V)
J5.ID3
Komp. 1, níz. tlak
J12.NO3
Komp. 1, Odmraz (NTC)
J2.B3 Výst. podm. „NEBO“ 1
(NTC)
S/V ventil spir. (0~10V)
J4.Y3 Modul. vent. spir. 1
(PWM)
J5.ID4
Dmýchadlo
J13.NO4
Ods. ventil
Komp. 2, Odmraz (NTC)
J2.B4 Výst. podm. „NEBO“ 2
(NTC)
J4.Y4
J5.ID5
Detektor pož./kouře
J13.NO5
Kompresor 1
J3.B5 Přívod (NTC)
J5.ID6
Ventilátor spirály 1
Průtok. spín. „NEBO“
J13.NO6
Zpětný ventil 1
J3.B6 Návrat (NTC)
J5.ID7
ZAP./VYP.
J14.NO7
Dmýchadlo
J6.B7 Vnitřní (NTC)
J5.ID8
Reset
J15.NO8
J15.NC8
Ventilátor spirály 1
J6.B8 Venkovní (NTC)
J7.ID9
Ventilátor spirály 2
J16.NO9
Ventilátor spirály 2
J7.ID10 Kompresor 2
J16.NO10 Kompresor 2
J7.ID11 Komp. 2, níz. tlak
J16.NO11 Zpětný ventil 2
J7.ID12
Plyn. ventil 2
Čerpadlo
Přepoušť. obnova
J17.NO12
Přepoušť. obnova
J17.NC12
Přizpůs. BM50-1
J8.ID13
Tlak. spín. obnova
Přizpůs. BM50-1
J18.NO13
Obecný alarm
J18.NC13
Modul. vent. spir. 2
(PWM)
J8.ID14 Přizpůs. BM50-2
BE50 – Rozšiřovací karta
Digitální vstup
Digitální výstup
Analogový vstup
J4.ID1
Kompresor 3
Přizpůs. BE50-1
J5.NO1
J5.NC1
Níz. ot. dmých.
Přizpůs. BE50-1
J9.B1
Vlhkost, Vnitřní (4~20mA)
TCB1 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-1
J4.ID2
Komp. 3, Níz. tlak
Přizpůs. BE50-2
J6.NO2
J6.NC2
Kompresor 3
Přizpůs. BE50-2
J9.B2
Vlhkost, Venk. (4~20mA)
TCB2 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-2
J4.ID3
Kompresor 4
Přizpůs. BE50-3
J7.NO3
J7.NC3
Kompresor 4
Přizpůs. BE50-3
J10.B3
Komp. 3, Odmraz (NTC)
Přizpůs. BE50-3
J4.ID4
Komp. 4, Níz. tlak
Přizpůs. BE50-4
J8.NO4
J8.NC4
Níz. okolní
Přizpůs. BE50-4
J10.B4
Komp. 4, Odmraz (NTC)
Přizpůs. BE50-4
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Analogový výstup
J2.Y1
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Zvlhčovač
(0~10V)
6767
Série střešních „Flexy II“
BM50 – Hlavní karta
Digitální vstup
Plyn, Ventil 1
El. vyt.
H/V spirála,
Protimraz. sním.
J5.ID1
Okruh 1,
Kompresory
J5.ID2
J5.ID3
Dmýchadlo
Detektor
pož./kouře
Okruh 1, Vent.
spirály
Kondenzátor vody,
Průt. spín.
J5.ID5
J5.ID6
J12.NO1
J12.NO2
Okruh 1, Níz. tlak
J5.ID4
Digitální výstup
Plyn, Ventil 1
El. vyt., 1
Čerpadlo
Plyn, Ventil 2
El. vyt., 2
Analogový vstup
Filtry/Vent. (0~5V)
Ekonomizér
(0~10V)
J4.Y1
S/V spirála, Ventil
(0~10V)
J2.B2
Vnitřní, CO2 (4~20mA)
H/V spirála, Ventil
(0-10V)
J4.Y2 El. vyt., „triak“ (010V)
Plyn (0-10V)
J2.B3
Okruh 1, Odmraz (NTC)
Okruh 1, Tlak -1~29b
(4-20mA)
Kondenzátor vody,
Okruh 1, Výstup (NTC)
J4.Y3
Okruh 1, Ventilátor
spirály (PWM)
J4.Y4
Okruh 2, Ventilátor
spirály (PWM)
J2.B1
J12.NO3
Odsávací vent.
J13.NO4
Okruh 1,
Kompresor 1
J2.B4
Okruh 2, Odmraz (NTC)
Okruh 2, Tlak -1~29b
(4-20mA)
Kondenzátor vody,
Okruh 2, Výstup (NTC)
J13.NO5
Okruh 1,
Kompresor 2
J3.B5
Přívod (NTC)
J13.NO6
Okruh 1,
Zpětný ventil
J3.B6
Návrat nebo míšení
(NTC)
J5.ID7
ZAP./VYP.
J14.NO7
Blower
J6.B7
Vnitřní (NTC)
J5.ID8
Reset
J15.NO8
J15.NC8
Okruh 1, Vent.
spirály
J6.B8
Venkovní (NTC)
J7.ID9
Okruh 2, Vent.
spirály
J16.NO9
Okruh 2,
Kompresor 1
J7.ID10
Okruh 2,
Kompresory
J16.NO10
Okruh 2,
Kompresor 2
J16.NO11
Okruh 2,
Zpětný ventil
J17.NO12
J17.NC12
Okruh 2, Vent.
spirály
J18.NO13
J18.NC13
Obecný alarm
J7.ID11 Okruh 2, níz. tlak
J7.ID12
Plyn, Ventil 2
Čerpadlo
J8.ID13 Přizpůs. BM50-1
Analogový výstup
J8.ID14 Přizpůs. BM50-2
BE50 – Rozšiřovací karta
Digitální vstup
Digitální výstup
J4.ID1
Dmých. HE,
Alarm
Přizpůs.
BE50-1
J4.ID2
J4.ID3
J4.ID4
Analogový vstup
J5.NO1
J5.NC1
Níz. ot.
dmých.
Přizpůs.
BE50-1
J9.B1
Vlhkost, Vnitřní
(4~20mA)
TCB1 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-1
Přizpůs.
BE50-2
J6.NO2
J6.NC2
Přizpůs.
BE50-2
J9.B2
Vlhkost, Venkovní
(4~20mA)
TCB2 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-2
Přizpůs.
BE50-3
Přizpůs.
BE50-4
J7.NO3
J7.NC3
J8.NO4
J8.NC4
Přizpůs.
BE50-3
Přizpůs.
BE50-4
J10.B3
Přizpůs. BE50-3
J10.B4
Přizpůs. BE50-4
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Analogový výstup
Zvlhčovač (0~10V)
S/V spir., Ventil
J2.Y1 (0~10V)
Dmých. HE,
Modulace (0~10V)
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
6868
Série „AirCooler“
BM50 – Hlavní karta
Digitální vstup
Digitální výstup
Analogový vstup
Analogový výstup
J5.ID1
Okruh 1,
Kompresor 1
J12.NO1
El. vyt., 1
J2.B1
Filtry/Ventilátor
(0~5V)
J4.Y1
Ekonomizér
(0~10V)
J5.ID2
Okruh 1,
Kompresor 2
J12.NO2
El. vyt., 2
J2.B2
Vnitřní, CO2
(4~20mA)
J4.Y2
El. vyt., „triak“ (010V)
J5.ID3
Okruh 1, Níz.
tlak
J12.NO3
Dmých.
J2.B3
Okruh 1, Odmraz
(NTC)
Okruh 1, Tlak -1~29b
(4-20mA)
J4.Y3
Okruh 1, ventil
spir. (PWM)
J5.ID4
Okruh 1, Vent.
spir.
J13.NO4
Okruh 1,
Kompresor 1
J2.B4
Okruh 2, Odmraz
(NTC)
Okruh 2, Tlak -1~29b
(4-20mA)
J4.Y4
Okruh 2, ventil
spir. (PWM)
J5.ID5
Detektor
pož./kouře
J13.NO5
Okruh 1,
Kompresor 2
J3.B5
Přívod (NTC)
J5.ID6
Dmýchadlo
J13.NO6
Okruh 1, Zpětný
ventil
J3.B6
Návrat nebo míšení
(NTC)
J5.ID7
ZAP./VYP.
J14.NO7
Okruh 1, Vent.
spir.
J6.B7
Vnitřní (NTC)
J5.ID8
Reset
J15.NO8
J15.NC8
Okruh 1, Vent.
spir. s níz. ot.
J6.B8
Venkovní (NTC)
J7.ID9
Okruh 2,
Kompresor 1
J16.NO9
J7.ID10
El. vyt.
J16.NO10
J7.ID11
Okruh 2, Níz.
tlak
J16.NO11
Okruh 2, Vent.
spir.
J7.ID12
Okruh 2, Vent.
spir.
J17.NO12
J17.NC12
Okruh 2, Vent.
spir. s níz. ot.
Přizpůs. BM501
Přizpůs. BM502
J18.NO13
J18.NC13
Obecný alarm
J8.ID13
J8.ID14
Okruh 2,
Kompresor 1
Okruh 2, Zpětný
ventil
BE50 – Rozšiřovací karta
Digitální vstup
Digitální výstup
Analogový vstup
J4.ID1
Přizpůs. BE50-1
J5.NO1
J5.NC1
Přizpůs. BE50-1
Ods. ventilátor 1
J9.B1
Vlhkost, Vnitřní (4~20mA)
TCB1 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-1
J4.ID2
Přizpůs. BE50-2
J6.NO2
J6.NC2
Přizpůs. BE50-2
Ods. ventilátor 2
J9.B2
Vlhkost, Venkovní
(4~20mA)
TCB2 (4~20 mA)
Přizpůs. BE50-2
J4.ID3
Přizpůs. BE50-3
J7.NO3
J7.NC3
Přizpůs. BE50-3
J10.B3
Přizpůs. BE50-3
J4.ID4
Přizpůs. BE50-4
J8.NO4
J8.NC4
Přizpůs. BE50-4
J10.B4
Přizpůs. BE50-4
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
Analogový výstup
J2.Y1
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
Zvlhčovač (0~10V)
6969
Tabulky BMS adres ModBus, LonWorks
MODBUS
Logický
@ (hexa) @ (deci)
DS50
01H
1
R/W L [On / Vyp.] Jednotka
3111
02H
2
R/W L [Reset] Vypíná bezpečnostní zařízení jednotky
3112
03H
3
R/W L
04H
4
R/W L
05H
5
R/W L
06H
6
R/W L
07H
7
R/W L
08H
8
R/W L
09H
9
R/W L [Povolit] Zapnout eko: [On] Ekonomizér je v provozu, [Vyp.] Ekonomizér je vypnut.
0AH
10
R/W L
0BH
11
R/W L [Povolit] [VYP.] Zapnout odlehčení kompresorů v režimu chlazení.
3355
(BMS)
0CH
12
R/W L [Povolit] [VYP.] Zapnout odlehčení kompresorů v režimu vytápění.
3356
(BMS)
0DH
13
R/W L
0EH
14
R/W L [Povolit] [VYP.] Zapnout odlehčení regulace vlhkosti.
0FH
15
R/W L
10H
16
R/W L [Hodiny] [VYP.] Načtení hodiny a minuty [ZAP.] Zapsání hodiny a minuty
11H
17
R/W L [Suchý kontakt] Digitální výstup, Volný 1, BM50-J17-NO12
2141
12H
18
R/W L [Suchý kontakt] Digitální výstup, Volný 2, BE50-J5-NO1
2142
13H
19
R/W L [Suchý kontakt] Digitální výstup, Volný 3, BE50-J6-NO2
2143
14H
20
R/W L [Suchý kontakt] Digitální výstup, Volný 4, BE50-J7-NO3
2144
15H
21
R/W L [Suchý kontakt] Digitální výstup, Volný 5, BE50-J8-NO4
2145
16H
22
R/W L nepoužito
17H
23
R/W L nepoužito
18H
24
R/W L nepoužito
19H
25
R/W L nepoužito
1AH
26
R/W L nepoužito
1BH
27
R/W L nepoužito
1CH
28
R/W L nepoužito
1DH
29
R/W L nepoužito
1EH
30
R/W L nepoužito
1FH
31
R/W L nepoužito
[Povolit] Zastavení a rozběh vent. dmýchadla. [Vyp.] dmýchadlo stojí, [Zap.]
dmýchadlo běží.
3351
(BMS)
[Povolit] Zastavení a rozběh ventilátoru v „mrtvém pásmu řízení“. [Vyp.] dmýchadlo
stojí, [Zap.] dmýchadlo běží.
[BMS] Zapnutí neobsazeného režimu [Vyp.] obsazený režim - [Zap.] neobsazený
režim
[Regulace místnosti] Výběr priority při regulaci při vytápění - [Vyp.] Tep. čerpadlo,
pak spirála pro ohřev vody nebo el. nebo plyn [On] Spirála pro ohřev vody nebo el.
nebo plyn, pak tep. čerpadlo
[Přihř. čerst. vzduchu] Zapnutí předehřívání čerstvého vzduchu v mrtvém pásmu,
aby se udržela teplota přiváděného vzduchu.
[Přihř. čerst. vzduchu] Zvolení priority regulace v režimu vytápění - [Vyp.] Tep.
čerpadlo, pak spirála pro ohřev vody nebo el. nebo plyn [Zap.] Spirála pro ohřev
vody nebo el. nebo plyn, pak tep. čerpadlo
3352
(BMS)
[Povolit] Zapnout snímač CO2: [Zap.] Zapnutí regulace CO2 v pásmu, [Vyp.]
Vypnutí regulace CO2 v pásmu.
[Povolit] [VYP.] Zapnout odlehčení modulu vytápění (elektrické, plynové nebo
spirála pro ohřev vody)
[Odlehčený] Uplatnit zastavení poloviny kompresorů, které jsou v provozu
v okamžiku použití tohoto bodu.
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
3935
3324
(BMS)
3331
(BMS)
3332
(BMS)
3353
(BMS)
3354
(BMS)
3357
(BMS)
3358
(BMS)
3643
…
7070
@ (hexa) @ (deci)
DS50
20H
32
21H
33
R
L [Alarm] Obecný
1000
22H
34
R
L [Zap./Vyp.] Ventilátor, Výtlačný
2315
23H
35
R
L [Zap./Vyp.] Ventilátor, Odsávací
2321
24H
36
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, 1
2516
25H
37
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, Tepelné čerpadlo, 1
2517
26H
38
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, 2
2526
27H
39
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, Tepelné čerpadlo, 2
2527
28H
40
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, 3
2536
29H
41
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, Tepelné čerpadlo, 3
2537
2AH
42
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, 4
2546
2BH
43
R
L [Zap./Vyp.] Kompresor, Tepelné čerpadlo, 4
2547
2CH
44
R
L [Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, 1
2615
2DH
45
R
L [Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, 2
2616
2EH
46
R
L [Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, Vysoký výkon, 1
2617
2FH
47
R
L [Zap./Vyp.] Elektrická topná tělesa, 1
2625
30H
48
R
L [Zap./Vyp.] Elektrická topná tělesa, 2
2626
31H
49
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 1, BM50-J8-ID13
2151
32H
50
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 2, BM50-J8-ID14
2152
33H
51
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 3, BE50-J4-ID1
2153
34H
52
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 4, BE50-J4-ID2
2154
35H
53
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 5, BE50-J4-ID3
2155
36H
54
R
L [Suchý kontakt] Digitální vstup, Volný 6, BE50-J4-ID4
2156
37H
55
R
L nepoužito
38H
56
R
L nepoužito
39H
57
R
L nepoužito
3AH
58
R
L nepoužito
3BH
59
R
L nepoužito
3CH
60
R
L nepoužito
3DH
61
R
L nepoužito
3EH
62
R
L [Místnost] Režim chlazení
…
3FH
63
R
L [Místnost] Režim mrtvého pásma
…
40H
64
R
L [Místnost] Režim vytápění
…
R/W L nepoužito
Analogický
@ (hexa) @ (deci)
DS50
01H
1
R/W
1 = 1 sek.
[ BMS ] Aktivace řízení počítačem nebo automatem - režim BMS se
aktivuje, liší-li se tato hodn. od nuly. Tato hodn. se každou sek. snižuje
3934
02H
2
R/W
10 = 1,0°C
[Obsazenost][NH místnosti] Požadovaná maximální teplota v místnosti
ve °C. Nastavovací hodnota chlazení
3322
(BMS)
03H
3
R/W
10 = 1,0°C
[Obsazenost][ NH místnosti] Požadovaná minimální teplota v místnosti
ve °C. Nastavovací hodnota chlazení
3323
(BMS)
04H
4
R/W
1 = 1%
[NH místnosti] Požadovaný minimální obsah čerstvého vzduchu
v místnosti v %. Střed mrtvého pásma.
3312
(BMS)
05H
5
R/W
10 = 1,0°C
[Neobsazenost][ NH místnosti] Požadovaná maximální teplota v
místnosti ve °C. Nastavovací hodnota chlazení
3322
(Uno)
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7171
@ (hexa) @ (deci)
DS50
[Neobsazenost][ NH místnosti] Požadovaná minimální teplota v místnosti
ve °C. Nastavovací hodnota vytápění
3323
(Uno)
1 = 1%
[Vlhkost] Požadovaná maximální relativní vlhkost v místnosti (v %). –
Nastavovací hodnota odvlhčování.
3341
(BMS)
1 = 1%
[Vlhkost] Požadovaná minimální relativní vlhkost v místnosti (v %). –
Nastavovací hodnota odvlhčování.
3342
(BMS)
06H
6
R/W
10 = 1,0°C
07H
7
R/W
08H
8
R/W
09H
9
R/W
nepoužito
0AH
10
R/W
nepoužito
0BH
11
R/W
nepoužito
0CH
12
R/W
1 = 1hod.
[Hodiny] Hodina
3121
0DH
13
R/W
1 = 1min.
[Hodiny] Minuta
3122
0EH
14
R/W
1=1
[Hodiny] Den v měsíci
3123
0FH
15
R/W
1=1
[Hodiny] Měsíc
3124
10H
16
R/W
1 = 2001
[Hodiny] Rok
3125
11H
17
R/W
10 = 1,0°C
[BMS] Teplota v místnosti vycházející z BMS
2824
12H
18
R/W
10 = 1,0%
[BMS] Vlhkost v místnosti vycházející z BMS
2828
13H
19
R/W
10 = 1,0°C
[BMS] Venkovní teplota v místnosti přicházející z BMS
2814
14H
20
R/W
10 = 1,0%
[BMS] Venkovní teplota v místnosti přicházející z BMS
2818
15H
21
R/W
1 = 1 ppm
[BMS] Kvalita vzduchu přicházejícího z BMS
16H
22
R/W
nepoužito
17H
23
R/W
nepoužito
18H
24
R/W
nepoužito
19H
25
R/W
nepoužito
1AH
26
R/W
nepoužito
1BH
27
R/W
nepoužito
1CH
28
R/W
nepoužito
1DH
29
R/W
nepoužito
1EH
30
R/W
nepoužito
1FH
31
R/W
nepoužito
20H
32
R/W
nepoužito
21H
33
R
1=1
22H
34
R
23H
35
24H
[Alarm] Kód chyby
1000
10 = 1,0°C
[Teplota] V místnosti
2112
R
10 = 1,0°C
[Teplota] Venkovní
2111
36
R
10 = 1,0°C
[Teplota] Přívod
2113
25H
37
R
10 = 1,0°C
[Teplota] Návrat
2114
26H
38
R
10 = 1,0%
[Relativní vlhkost] V místnosti
2122
27H
39
R
10 = 1,0
g/Kg
[Absolutní vlhkost] V místnosti
2124
28H
40
R
10 = 1,0%
[Relativní vlhkost] Venkovní
2121
[Absolutní vlhkost] Venkovní
2123
[Průtok] Tlakový rozdíl vzduchu, v Pascalech
2131
[CO2] Úroveň v ppm
2132
29H
41
R
10 = 1,0
g/Kg
2AH
42
R
1 = 1 pa
2BH
43
R
1 = 1 ppm
2CH
44
R
1 = 1%
[% otevření] Registr čerstvého vzduchu
2413
2DH
45
R
1 = 1%
[% otevření] Plynový ventil
2618
2EH
46
R
1 = 1%
[% otevření] Elektrická topná tělesa (triak)
2627
2FH
47
R
1 = 1%
[% otevření] Spirála pro ohřev vody
2633
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7272
@ (hexa) @ (deci)
DS50
30H
48
R
1 = 1%
[% otevření] Zvlhčovač
2714
31H
49
R
10 = 1,0°C
[Suchý kontakt] Teplota, Volný 1, BE50-J9-B1
2161
32H
50
R
10 = 1,0°C
[Suchý kontakt] Teplota, Volný 2, BE50-J9-B2
2162
33H
51
R
10 = 1,0°C
[Suchý kontakt] Teplota, Volný 3, BE50-J10-B3
2163
34H
52
R
10 = 1,0°C
[Suchý kontakt] Teplota, Volný 4, BE50-J10-B4
2164
35H
53
R
10 = 1,0%
[Suchý kontakt] Vlhkost, Volný 1, BE50-J9-B1
2165
36H
54
R
10 = 1,0%
[Suchý kontakt] Vlhkost, Volný 2, BE50-J9-B2
2166
37H
55
R
10 = 1,0%
[Suchý kontakt] Vlhkost, Volný 3, BE50-J10-B3
2167
38H
56
R
10 = 1,0%
[Suchý kontakt] Vlhkost, Volný 4, BE50-J10-B4
2168
39H
57
R
1 = 1 hod.
[Čítač provozní doby] Ventilátor, Přívodní
2318
3AH
58
R
1 = 1 hod.
[Čítač provozní doby] Kompresor, 1
2519
3BH
59
R
1 = 1 hod.
[Čítač provozní doby] Kompresor, 2
2529
3CH
60
R
1 = 1 hod.
[Čítač provozní doby] Kompresor, 3
2539
3DH
61
R
1 = 1 hod.
[Čítač provozní doby] Kompresor, 4
2549
bit
[Alarm]
bit.0 = Průtok vzduchu
bit.1 = Znečištěné filtry
bit.2 = Bez filtrů
bit.3 = Elektrická topná tělesa
bit.4 = Vysoká teplota, přívod
bit.5 = Nízká teplota, v místnosti
bit.6 = Plynový hořák 1
bit.7 = Plynový hořák 2
bit.8 = Nízká teplota, přívod
bit.9 = Vysoká teplota, v místnosti
bit.10 = Zvlhčovač
bit.11 = Nízká vlhkost, v místnosti
bit.12 = Vysoká vlhkost, v místnosti
bit.13 = Čerpadlo
bit.14 = Hodiny s reálným časem
bit.15 = BE50
…
bit
[Alarm]
bit.0 = Čidla a snímače
bit.1 = Ventilátor, přívodní
bit.2 = Nízká teplota, Kondenzátor vody
bit.3 = Vysoká teplota, Kondenzátor vody
bit.4 = Průtokový spínač, Kondenzátor vody
bit.5 = Detektor kouře
bit.6 = Ventilátory, Kondenzátor
bit.7 = Kompresor 1, vysokotlaký a nízkotlaký
bit.8 = Kompresor 1, nízkotlaký
bit.9 = Kompresor 2, vysokotlaký a nízkotlaký
bit.10 = Kompresor 2, nízkotlaký
bit.11 = Kompresor 3, vysokotlaký a nízkotlaký
bit.12 = Kompresor 3, nízkotlaký
bit.13 = Kompresor 4, vysokotlaký a nízkotlaký
bit.14 = Kompresor 4, nízkotlaký
bit.15 =
…
3EH
62
R
3FH
63
R
40H
64
R
nepoužito
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7373
Tabulka s adresami BMS pro LonWorks
Typ
Index pCO
Název NV
Typ NV
Směr
Index pCO
ANL
1
I_Sp_T_Cool_BMS
105
vstup
1
ANL
1
O_Sp_T_Cool_BMS
105
výstup
1
ANL
2
I_Sp_T_Heat_BMS
105
vstup
2
ANL
2
O_Sp_T_Heat_BMS
105
výstup
2
ANL
3
I_Sp_T_Cool_Uno
105
vstup
3
ANL
3
O_Sp_T_Cool_Uno
105
výstup
3
ANL
4
I_Sp_T_Heat_Uno
105
vstup
4
ANL
4
O_Sp_T_Heat_Uno
105
výstup
4
ANL
5
I_Sp_Hr_Dehu_BMS
81
vstup
5
ANL
5
O_Sp_Hr_Dehu_BMS
81
výstup
5
ANL
6
I_Sp_Hr_Humi_BMS
81
vstup
6
ANL
6
O_Sp_Hr_Humi_BMS
81
výstup
ANL
17
O_T_Room
105
výstup
DS50
[Obsazenost][NH místnosti] Požadovaná maximální
teplota v místnosti ve °C. Nast. hod. chlazení
3322
(BMS)
[Obsazenost][NH místnosti] Požadovaná minimální
teplota v místnosti ve °C. Nast. hod. vytápění
3323
(BMS)
[Neobsazenost][NH místnosti] Požadovaná
maximální teplota v místnosti ve °C. Nast. hod. chl.
3322
(Uno)
[Neobsazenost][NH místnosti] Požadovaná
minimální teplota v místnosti ve °C. Nast. hod. vyt.
3323
(Uno)
[Vlhkost] Požadovaná maximální relativní vlhkost
v místnosti (v %) – Nast. hod. odvlhč.
3341
(BMS)
6
[Vlhkost] Požadovaná minimální relativní vlhkost
v místnosti (v %) – Nast. hod. zvlhč.
3342
(BMS)
17
[Teplota] V místnosti
2112
ANL
18
O_T_Outside
105
výstup
18
[Teplota] Venkovní
2111
ANL
19
O_Ia_T_Supply
105
výstup
19
[Teplota] Přívod
2113
ANL
20
O_Hr_Room
81
výstup
20
[Relativní vlhkost] V místnosti
2122
ANL
21
O_Ha_Room
23
výstup
21
[Absolutní vlhkost] V místnosti
2124
ANL
22
O_Hr_Outside
81
výstup
22
[Relativní vlhkost] Venkovní
2121
ANL
23
O_Ha_Outside
23
výstup
23
[Absolutní vlhkost] Venkovní
2123
INT
1
I_Sp_BMS_Dog
8
vstup
208
INT
1
O_Sp_BMS_Dog
8
výstup
208
INT
2
I_Sp_EcoMini_BMS
8
vstup
209
INT
2
O_Sp_EcoMini_BMS
8
výstup
209
[ BMS ] Aktivace řízení počítačem nebo automatem
– režim BMS se aktivuje, liší-li se tato hod. od nuly.
Tato hodnota se každou sekundu snižuje
[NH místnosti] Požadované minimální množství
čerstvého vzduchu v místnosti v %. Střed mrtvého
pásma.
INT
3
I_Hour
8
vstup
210
INT
3
O_Hour
8
výstup
210
INT
4
I_Minute
8
vstup
211
INT
4
O_Minute
8
výstup
211
INT
5
I_Day
8
vstup
212
INT
5
O_Day
8
výstup
212
INT
6
I_Month
8
vstup
213
INT
6
O_Month
8
výstup
213
INT
17
O_Error_Codes
8
výstup
INT
18
O_Oa_Eco
81
výstup
INT
19
O_Oa_GasHeat
81
výstup
INT
20
O_Oa_TriacHeat
81
výstup
3932
3312
(BMS)
[Hodiny] Hodina
3121
[Hodiny] Minuta
3122
[Hodiny] Den v měsíci
3123
[Hodiny] Měsíc
3124
224
[Alarm] Kód chyby
1000
225
[% otevření] Registr čerstvého vzduchu
2413
226
[% otevření] Plyn. ventil
2618
227
[% otevření] El. top. tělesa (triak)
2627
[% otevření] Spirála pro ohřev vody
2633
[Zap. / Vyp.] Jednotka
3111
[Reset] Vypíná bezpečnostní zařízení jednotky
3112
[BMS] Aktivace neobsazeného režimu [Vyp.]
obsazený režim - [Zap.] neobsazený režim
3933
[Hodiny] [VYP.] načtení hodiny a minuty [ZAP.]
zapsání hodiny a minuty
…
1000
INT
21
O_Oa_HotWater
81
výstup
228
DGT
1
I_Sp_On_Unit
95
vstup
415
DGT
1
O_Sp_On_Unit
95
výstup
415
DGT
2
I_Sp_Reset
95
vstup
416
DGT
2
O_Sp_Reset
95
výstup
416
DGT
3
I_Sp_Unoc
95
vstup
417
DGT
3
O_Sp_Unoc
95
výstup
417
DGT
4
I_Clock
95
vstup
418
DGT
17
O_Od_Alarm
95
výstup
431
[Alarm] Obecný
DGT
18
O_Od_Blower
95
výstup
432
[Zap./Vyp.] Ventilátor, Výtlačný
2315
DGT
19
O_Od_Comp_1
95
výstup
433
[Zap./Vyp.] Kompresor, 1
2516
DGT
20
O_Od_CPac_1
95
výstup
434
[Zap./Vyp.] Kompresor, Tep. čerpadlo, 1
2517
DGT
21
O_Od_Comp_2
95
výstup
435
[Zap./Vyp.] Kompresor, 2
2526
DGT
22
95
výstup
436
[Zap./Vyp.] Kompresor, Tep. čerpadlo, 2
2527
DGT
23
O_Od_CPac_2
O_Od_Comp_3
95
výstup
437
[Zap./Vyp.] Kompresor, 3
2536
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7474
Typ
Index pCO
Název NV
Typ NV
Směr
Index pCO
DS50
DGT
24
O_Od_CPac_3
95
výstup
438
[Zap./Vyp.] Kompresor, Tep. čerpadlo, 3
2537
DGT
25
O_Od_Comp_4
95
výstup
439
[Zap./Vyp.] Kompresor, 4
2546
DGT
26
O_Od_CPac_4
95
výstup
440
[Zap./Vyp.] Kompresor, Tep. čerpadlo, 4
2547
DGT
27
O_Od_GasHeat_11
95
výstup
441
[Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, 1
2615
DGT
28
O_Od_GasHeat_2
95
výstup
442
[Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, 2
2616
DGT
29
O_Od_GasHeat_12
95
výstup
443
[Zap./Vyp.] Plyn, Hořák, Vys. výkon, 1
2617
DGT
30
O_Od_ElecHeat_1
95
výstup
444
[Zap./Vyp.] El. topná tělesa, 1
2625
DGT
31
O_Od_ElecHeat_2
95
výstup
445
[Zap./Vyp.] El. topná tělesa, 2
2626
CLIMATIC™50 – IOM – Rooftops/ Aircoolair
CL50-ROOFTOPS-IOM-1107-CZ
7575
www.lennoxeurope.com
V zájmu neustálé péče o kvalitu si společnost Lennox vyhrazuje právo provést bez předchozího písemného upozornění změnu vlastností,
nominálních hodnot či rozměrů.
Neodborně provedená instalace, nastavení, úprava či údržba mohou mít za následek poškození zařízení či zranění osob.
Instalaci a údržbu může provádět výhradně odborně zaškolený technický pracovník.
CL50-ROOFTOP-IOM-1107-CZ

Podobné dokumenty

My Document

My Document 1.Připravte nanášecí směs smícháním 2 µL velikostního standardu (560 SIZER ORANGE) s 100 µL Hi-DiTM Formamidu (směs stačí pro 6 jamek/zkumavek). 2.Vortexujte 15 s. 3.Do jamek mikrotitrační destičky...

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Řídící jednotka Climatic™ 50 – příslušenství DC50 pro dálkové spojení..............................4

Více

BALTIC R410A Instalace, provoz a údržba

BALTIC R410A Instalace, provoz a údržba Společnost Lennox nabízí řešení pro vnitřní prostředí budov již od roku 1895. Náš sortiment střešních jednotek Baltic TM rooftop má i nadále vsokou úroveň, díky které značka LENNOX u zákazníků zdom...

Více

gsm ultimate

gsm ultimate POZOR ! ! ! : Před instalací SIM karty do modulu musíte zakázat požadavek na PIN kód a aktivovat službu pro datové hovory s DATOVÝM ČÍSLEM! Poznámka: Pomocí programovacího software (Ultimate Remote...

Více

GSM-Spínač NT

GSM-Spínač NT OUT GSM -S pínač N T bude spínán podle tep loty čidla T1. N astav itelný rozsah regulace je od 0 °C do +55 °C . Regulace se ukončí SMS zpráv ou v e tv aru 1234 VYP nebo prozv oněním. V případě proz...

Více

FW 500 - Kosemo

FW 500 - Kosemo – Dálkové ovládání FB 10 pro otopný okruh 1 a 2. – Dálkové ovládání FB 100 s modulem IPM1/ 2 pro rozšíření do max. 10 topných okruhů. – Modul ISM 1 pro solární přípravu teplé

Více

flexy ii

flexy ii požadavkům a nekompromisní smysl pro detail. Řešení, která jsou navržena, aby vydržela, aby byla snadno udržovatelná a zhotovena s kvalitou, která se již stala normou. Další informace viz www.lenno...

Více

zde - SEVEn

zde - SEVEn Vážení přátelé a obchodní partneři, dovolujeme si vám předložit katalog aktivit společnosti SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., za rok 2013. SEVEn již od roku 1990 poskytuje...

Více

Katalog aktivit 2015

Katalog aktivit 2015 Customer: Association of Energy Services Providers

Více