závěřečná zpráva - Vzdělávání zdravotníků

Transkript

závěřečná zpráva - Vzdělávání zdravotníků
ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA
ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR
„VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ“ A „VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ“
Kongresové centrum Hotel ILF Praha, 22.4.2013
Dne 22.4.2013 se u příležitosti ukončení individuálních projektů MZ ČR „Vzdělávání lékařů“
a „Vzdělávání nelékařů“ v prostorách kongresového centra hotelu ILF uskutečnila Závěrečná
konference.
Konference se zúčastnilo celkem 68 zástupců z řad Ministerstva zdravotnictví České
republiky (MZ ČR), Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV), Institutu
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), zdravotnických zařízení, odborných
společností, realizátorů vzdělávacích aktivit a dalších subjektů zapojených do projektů
vzdělávání a médií.
V neděli 21. dubna 2013 proběhla technická příprava konferenčního sálu i předsálí. V souladu
s pravidly pro publicitu dle Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly vstupy do
místností a přístupové cesty, informační a navigační tabule a stojany i orientační body označeny
cedulemi a směrovkami s popisy a logy projektů. V kongresovém sále, v předsálí a v prostorách
pultu prezence účastníků byly umístěny 4 roll-ups projektů „Vzdělávání lékařů“, „Vzdělávání
nelékařů“ a jeden obecný s logy projektů. Vlajky EU, ESF a ČR byly umístěny na předsednickém
stole
v místě registrace a v místech pro občerstvení. Místnosti byly označeny v souladu s OP LZZ.
Prezence účastníků začala v 9 hodin. Samotná konference s diskuzemi se konala od 10:00 hodin
do 13:15 hodin.
V rámci konference zaznělo 14 prezentací. Úvodní slovo pronesl MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.,
náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Pan náměstek kladně zhodnotil celý projekt
vzdělávání zdravotníků a jeho výsledky při dosažení a překročení plánovaných indikátorů spolu
s výraznými finančními úsporami. Poděkoval všem zúčastněným za profesionální práci na tak
náročném úkolu a popřál úspěšně dokončení nezbytných administrativních úkonů a úspěšné
celkové vypořádání.
Poté následovalo vystoupení MUDr. Vladimíra Pavelky, ředitele IPVZ, který rovněž kladně
zhodnotil celkový výsledek projektů se všemi pozitivními i negativními zkušenostmi a současně
připomněl, že oba unikátní projekty výraznou měrou přispěly ke zvýšení zájmu
o postgraduální vzdělávání zdravotníků. Z hlediska charakteru vzdělávacích aktivit připomněl, že
větší zájem je perspektivně o časově kratší aktivity.
1
JUDr. Pavel Janda, ředitel Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR navázal na MUDr. Vladimíra
Pavelku s kladným hodnocením projektů, a to i přes časté personální změny u všech hlavních
aktérů projektů. Stručně připomenul i hlavní nedostatky – nevhodný smluvní vztah mezi MZ ČR
a IPVZ s duplicitou zodpovědnosti (mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací), nevyjasněnost
problematiky veřejné podpory v projektech, změny proplácení finančních prostředků v průběhu
projektů ze strany řídícího orgánu a počáteční malé zkušenosti s tak unikátním projektem.
PhDr. Marína LANDOVÁ, z oddělení realizace OP LZZ - Adaptabilita Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR zhodnotila projekty a informovala o vracení části uspořených finančních
prostředků původně plánovaných pro projekty vzdělávání zdravotníků a jejich dalšího možného
využití. Současně uvedla základní informace k připravovaným výzvám v rámci dalšího
programového období v let 2014 – 2020, kde se počítá i s prostorem pro projekty vzdělávání.
K samotným projektům zástupkyně MPSV dále uvedla, že byly relativně dlouhé s ohledem na
měnící se a vyvíjející se odbornou poptávku a potřebu profesního pracovního trhu.
Ing. Petr LANDA z IPVZ představil souhrn informací z evaluačních studií a zhodnocení projektů
od jejich počátku do úspěšného finále. V rámci svého příspěvku v grafické a tabulkové podobě
prezentoval zásadní zlom ve vývoji projektů, který nastal počátkem roku 2012. Od této doby došlo
k výraznému nárůstu naplňování vzdělávacích aktivit a hlavnímu rozvoji v plnění cílových
monitorovacích indikátorů, ale i souvisejících potíží s financováním. Ing. Landa připomenul
zásadní klady i zápory projektů, včetně náročné administrace. Informoval o celkově kladném
nezávislém evaluačním hodnocení realizace projektů společností NEWTON Solutions Focused,
a.s.
MUDr. Zdeněk HEJDUK, projektový manažer projektu „Vzdělávání lékařů“ IPVZ provedl souhrn
realizace projektu „Vzdělávání lékařů“ s vyhodnocením a porovnáním plánovaných a skutečně
realizovaných akcí s věcným komentářem a zhodnocením získaných zkušeností a poznatků pro
případné další projekty. Mezi nejlepší realizátory v rámci projektu vzdělávání lékařů patří FN
Hradec Králové zastoupená MUDr. Jaromírem Kočím, primářem oddělení urgentní medicíny,
Dentální učení Kladno (DUK) v čele s MUDr. Jiřím Pekárkem a Všeobecná fakultní nemocnice
Praha.
Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, projektová manažerka projektu „Vzdělávání nelékařů“ IPVZ
zrekapitulovala průběh projektu „Vzdělávání nelékařů“ podle všech hlavních vzdělávacích aktivit
a jejich celkové výsledky, včetně statistik podpořených účastníků vzdělávacích aktivit a úspěšných
absolventů. Manažerka projektu informovala o odborných výukových textech, které byly v rámci
projektu připraveny a vydány. Mezi nejlepší realizátory v rámci projektu vzdělávání nelékařů patří
B.Braun Medical, NCO NCZO Brno, ÚVN Praha a SZŠ Zlín. Prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ Dr.Sc., předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS
JEP), provedl celkové shrnutí prvního bloku konference a připomenul aktivitu ČLS JEP v oboru
vzdělávání zdravotníků a úspěšnou spolupráci v rámci projektů s IPVZ.
Na závěr prvního bloku proběhla krátká diskuze, ve které náměstek ministra zdravotnictví pro
zdravotní péči. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., v závěru upozornil na fakt, že pro další možnost
využití prostředků z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost je nezbytné závazně
vyjasnit problematiku veřejné podpory.
2
.
Ve druhém bloku po 15 minutovém coffee-breaku vystoupilo celkem 7 přednášejících a na
závěr proběhla krátká diskuze ke všem vystoupením a hlavnímu tématu konference:
RNDr. Martin KALINA, PhD., ze společnosti B BRAUN Medical, s.r.o. a manažer sekce Aesculap
Akademie se ve svém vystoupení věnoval průběhu a vývoji zájmu o realizovanou vzdělávací
aktivitu konference a semináře pro nelékařské obory. V rámci svého vystoupení informoval o
určitém útlumu zájmu ze strany účastníků v letních měsících a zároveň i v některých regionech,
kde byly k dispozici jiné vzdělávací programy. Vyjádřil se ke zvýšenému zájmu o vzdělávací akce
v závěru projektu i k celkově vysokému hodnocení kvality výuky.
Prim. MUDr. Jaromír KOČÍ, primář Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové prezentoval
vývoj a vstup světového projektu Advanced Trauma Life Support (ATLS) – poskytnutí neodkladné
nemocniční péče do České republiky a postupné zaškolování lektorů a jeho regionálně
rozloženého uplatnění včetně jeho rozvinutí v rámci vzdělávacího projektu IPVZ a MZ ČR.
Mgr. Magdaléna CHOWANIOKOVÁ, jednatelka Soggiorno, spol. s r.o. shrnula realizované
aktivity v obou vzdělávacích projektech za společnost spolu s mnoha klady, přínosy
i některými zápory, k nimž patří i prodleva s úhradou některých faktur ze strany generálního
dodavatele projektů. Paní Chowanioková vysoce kladně hodnotila oba projekty a jejich
smysluplnost včetně vysokého zájmu účastníků a doporučila, aby projekty vzdělávání ve
zdravotnictví mohly dále pokračovat a přinášet zájemcům nové poznatky a zkušenosti pro profesní
dráhu ve zdravotnictví. V závěru poděkovala projektovým týmům IPVZ za dobrou spolupráci a
efektivní součinnost.
Mgr. Jana MIKULKOVÁ, ředitelka NCO NZO Brno, zrekapitulovala aktivity a výsledky
realizovaných vzdělávacích kurzů a akcí. Poděkovala za výbornou spolupráci s projektovými týmy
na výjimečném projektu.
Mgr. Helena MICHÁLKOVÁ, PhD., SEPPIA, o.s. prezentovala specifický projekt občanského
sdružení ve formě on-line vzdělávání, v rámci kterého byly realizovány i odborné kurzy v projektu
Vzdělávání nelékařů. Systém umožňuje uplatnění a účast zájemců, kteří jsou jinak z různých
důvodů limitováni možností se fyzicky přímo účastnit vzdělávání. On-line vzdělávání je
perspektivní metodou vzdělávání a zvyšování kvalifikace, zejména pak při návratu lékařských a
nelékařských pracovnic po mateřské dovolené.
MUDr. Jiří PEKÁREK, DUK Kladno, kromě obecně dobrého hodnocení a shrnutí vlastní
participace a výborných výsledků v počtu účastníků a úspěšných absolventů v rámci projektů
připomenul potíže, které projekty provázely, zejména zpoždění plateb realizátorům z důvodu
absence zálohového financování generálního dodavatele i poměrně náročnou a administrativní
zátěž pro účastníky kurzů. S ohledem na potíže s uvolňováním sester a jejich složitému
nahrazování v ordinacích zubních lékařů po dobu vzdělávání byla řada kurzů realizována
koedukovaně.
3
PaedDr. Eva KRAMPEROVÁ, MBA vedoucí odborného vzdělávání ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze prezentovala zkušenosti a výsledky v rámci smluv, ze kterých bylo realizováno
100% akcí. Kromě celkového pozitivního hodnocení obou projektů a jejich přínosů připomněla i
některé drobné potíže, například s občasným odhlašováním již přihlášených účastníků
vzdělávacích aktivit těsně před jejich realizací a podobně.
Všechny prezentace se setkaly s velkým zájmem. Účastníkům i dalším zájemcům budou
k dispozici na webu projektů www.vzdelavani-zdravotniku.cz. Jednotlivá témata byla diskutována
bezprostředně po proběhlých prezentacích, dále v rámci závěrečné diskuze a následně i
v kuloárech v hotelu ILF. Konference byla zakončena shrnutím a krátkým zhodnocením přínosu
projektů s doporučeními pro další vzdělávací aktivity a projekty.
Na závěr poděkoval ředitel IPVZ MUDr. Vladimír Pavelka všem účastníkům projektů za jejich
úspěšné zvládnutí v nelehkých podmínkách a spolu s ředitelem JUDr. Jandou popřál úspěšné
dokončení zbývající administrace a předání projektů řídícímu orgánu.
4
Moderování celé konference i s diskuzí se velmi profesionálním způsobem zhostil
šéfredaktor Zdravotnických novin Jan Kulhavý.
ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY DLE PRAVIDEL PRO PUBLICITU OP LZZ
Pro účely konference byla vytištěna pozvánka a připraveny desky a materiály s
informacemi pro účastníky konference.
Byly připraveny 4 velké projektové roll-ups („Vzdělávání lékařů“ a „Vzdělávání
nelékařů“), z nichž 2 byly umístěny přímo do kongresového sálu a 2 do prostor u
recepce před vstupem do sálu.
U prezence byly k dispozici projektové bulletiny, výtisky aktuální tiskové zprávy ke
konci projektů a další informační materiály. Byly nabídnuty 4 druhy odborných textů
v brožované podobě, které byly vydány v rámci projektů.
Všem účastníkům byly rozdány konferenční desky, které obsahovaly blok,
propisku, titulní list s pozvánkou a programem, dotazník, projektový kalendář a
4 výtisky odborných textů projektů.
Všechny přístupové cesty a prostory pro coffee - break a raut byly označeny
orientačními šipkami spolu s označením konference a všemi nezbytnými logy.
V prostorách kongresového sálu a místnostech s občerstvením byly umístěny vlaky
ČR, EU a ESF a všechny prostory upraveny květinovou výzdobou.
Příloha 1 - Vyhodnocení dotazníků
Příloha 2 – FOTODOKUMETACE AKCE
5

Podobné dokumenty