Nedělní stránka

Transkript

Nedělní stránka
Nedělní stránka
sokolovské farnosti
2. neděle v mezidobí,
20. 1. 2013
Pořad bohoslužeb
Sokolov kostel
Ne
Sokolov fara
8:30
17:00
7:40
7:40
17:00
16:00
10:30
Po
St
Pá
Svatava
Čt
Krajková
Ne
Eucharistická adorace ve farním kostele
Ne:15:00 – 17:00
Odpověď k žalmu: „Plesejte Hospodinu, všechny země.“
Ohlášky týdne 20. – 26. ledna:
- Neděle 20. 1. je druhou nedělí v mezidobí, od 14:00 se na faře sejdou
františkánští terciáři.
- V pondělí 21. 1. budou katecheze dětí a mládeže.
- V pondělí 21. 1. proběhne na faře od 18:30 společné setkání pastorační
a ekonomické rady.
- Ve středu 23. 1. se na faře od 18:00 sejde středeční společenství.
- Ve čtvrtek 24. 1. bude na faře od 18:00 pokračovat duchovní obnova
vedená bratry Obláty.
- V sobotu 26. 1. budeme od 16:00 slavit mši svatou v Královském Poříčí.
Ohlášky týdne 27. ledna – 3. února:
- Neděle 27. 1. je 3. nedělí v mezidobí. Ve 12:30 slaví svou liturgii ve
farním kostele řeckokatolíci. Při ranní mši svaté v Sokolově udělí náš pan
biskup Gertrudě Beerové pověření k donášení svatého přijímání
nemocným.
- V pondělí 28. 1. se na faře sejdou od 15:30 všichni letošní tříkráloví
koledníci, aby společným setkáním dovršili letošní tříkrálovou sbírku.
- Ve středu 30. 1. bude od 18:00 eucharistická adorace ve farním kostele.
- Ve čtvrtek 31. 1. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním
Rychnově.
- Ve čtvrtek 31. 1. bude na faře od 18:00 pokračovat duchovní obnova
vedená bratry Obláty.
- Pátek 1. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Je to den návštěv
nemocných, eucharistické adorace od 16:00, spolu se svátostí smíření
a mší svatou od 17:00. Vše se v tomto zimním období koná na faře.
Protože následující den je svátek Uvedení Páně do chrámu – hromnice,
požehnáme už v předvečer tohoto svátku při mši svaté v pátek 1. 2.
od 17:00 na faře, hromniční svíčky.
- Neděle 3. 2. je 4. nedělí v mezidobí.
Služba potřebným -Skupinky koledníků TS 2013
podle lokalit, v týdnu od 4.1. do 13.1.2013
Č.
Vedoucí skupinky
1
Václav Kozák
880
2
Norbert Koliáš
1.700
3
Josef Koliáš
2.012 Dolní Rychnov
4
Pavla Koliášová
3.688 Dolní Rychnov
6
Jaroslav Králič
3.966 Březová
7
Ladislav Filip
3.844 Dolní Rychnov
9
Jana Kindlová
3.481 Šabina
10
Anna Reinecková
2.096
Šenvert
11
Kamila Nastincová
1.065
Sokolov kostel
12
Rudolf Tlustý
1.103 Lomnice
13
Gertruda Beerová
7.015 Svatava
14
Alexandra Pokorná
2.448 Krajková
15
Iva Fašková
1.608 Krajková
16
P. Petr Bauchner
17
Hana Kodedová
19a
Edita Bucová
19b
-||-
21
Radek Pitra
Kč Sokolov Kč okolní obce
Lokalita koledování
Michal, staré náměstí
Stará Ovčárna
6.505 Svatava
1.768
Těšovice
1.646 Královské Poříčí
919 Lomnice
2993 Krajková
Sokolov
Dolní Rychnov
Březová
Šabina
Lomnice
Svatava
Krajková
Královské Poříčí
Celkem
7.509 Kč
9.544 Kč
3.966 Kč
3.481 Kč
2.022 Kč
13.520 Kč
7.049 Kč
1.646 Kč
48.737 Kč
Diecéze čte bibli:
Žalmy
Význam žaltáře
Význam knihy žalmů pro Židy i pro křesťany byl v dějinách zcela
mimořádný. Objevují se v něm ideály pravé zbožnosti a společenství
s Bohem, smutek nad hříchem i hledání dokonalosti, život ve tmě nebo
naopak ve světle víry, poslušnost Božímu zákonu, potěšení z opravdové
bohoslužby, úcta k Božímu slovu, důvěra v Hospodina ve chvílích,
kdy zlo má převahu a bují nepravost, pokoj uprostřed bouře. To jsou
duchovní pravdy a zkušenosti, které židovští básníci proměnili v náměty
písní. Je třeba si uvědomit, že žalmy jsou básně, básně určené ke zpěvu
a nikoli náboženské studie nebo kázání." (S. Lewis)
Kniha žalmů se skládá z pěti knih, dříve zřejmě existovalo pět
samostatných sbírek. Nejméně 73 žalmů je připisováno Davidovi, ale jeho
autorství bylo v případě žalmů popřeno, především proto, že David žalmista
nikterak nepřipomíná Davida válečníka z knih Samuelových.
Jádrem duchovního života žalmistů bylo bezesporu poznání Boha. Nikdy
se neunaví oslavováním jeho stvořitelského majestátu. Je všudypřítomný,
je vládcem dějin, milosrdný, věrný, spravedlivý a svatý. On je dodnes
Bohem Izraele, Pánem a Ochráncem vyvoleného lidu. Nelze se divit,
že žalmisté, kteří takto vnímali Boha, nacházeli největší potěšení a výsadu
v modlitbě. V modlitbách chválí, prosí, radují se ze společenství s Bohem.
V něm nacházejí útočistě v nemoci, nedostatku, ranách i pomluvách. Jejich
chování se vyznačuje věrností Hospodinu, poslušností Zákonu a radostí
z bohoslužby ve společenství Božího lidu.
Křesťané a kniha žalmů
Kromě duchovních kvalit vedly církev k přijetí knihy Žalmů za svou
modlitební knihu dvě zkušenosti:
1. Žalmy nesporně hrály významnou roli v Ježíšově životě a jeho učení.
Byla to modlitební kniha, kterou používal při bohoslužbách.
2. Kniha Žalmů byla zpěvníkem a modlitební knihou křesťanské církve
od počátku. Některé z nejslavnějších církevních zpěvníků vznikly právě
na základě žalmů. Ve všech dobách nalézala církev v žalmech "miniaturní
Bibli" (Luther). Tato "malá Bible" má svůj původ v judaismu a úzce souvisí
se SZ, je prosvětlena světlem z Evangelií, proto ji používá i křesťanská
církev v přístupu k Bohu, kterého uctívá a chválí.
(Nový biblický slovník, Návrat domů 2009) Zpracovala Lída Křivancová
Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů
Ne všichni měli možnost zúčastnit se společného setkání modliteb
za jednotu křesťanů minulou neděli. Protože letošní ročník modliteb přinesl
významné podněty pro sdílení evangelia ve smyslu dávání, je vhodné
se k němu v nedělní stránce krátce vrátit. Příručku ke společným modlitbám
opatřil výstižným úvodem Jiří Unger:
Vývoj konzumního stylu života je jednou z největších globálních změn
lidské zkušenosti, která se objevila až v posledních staletích. Přinesl zcela
nový posun v lidském chování a osobních očekáváních. Konzumerismus
vytváří společnost, v níž se většina lidí ve větší či menší míře zaměřuje
na získávání věcí, které prokazatelně nepotřebují. Mnoha lidem
konzumerismus poskytl pocit svobody a sebevyjádření. Stal se náhražkou
potřeby změny, vytvořil nové normy osobního naplnění a identity. Lidé si
na něj zvykli, vyrůstají s ním a připadá jim logický a normální. Nakonec
jsme se ocitli v situaci, kdy lidé kupují věci, které nepotřebují, penězi,
které nemají, aby zapůsobili na lidi, které ani nemají rádi.
Otázkou je, jaký má rozvoj konzumního přístupu k životu vliv na církev
a na jednotlivé křesťany. Zatímco mnozí vidí největší hrozbu pro budoucnost
křesťanství v islámu, já osobně se obávám, že zdaleka největší hrozbou
pro církev a misii jsou hodnoty globální konzumní kultury,
které nepozorovaně, ale rychle nahrazují tradiční křesťanské hodnoty a cíle.
Cílem globálního konzumerismu je nejen prodávat zboží, ale také šířit
hodnoty a světový názor, vytvářet citová pouta a preference či potřebu
i nutkání být „in“. Budeme jako církev úspěšní v bitvě s lákadly tohoto světa,
která jsou mnohem rafinovanější než cokoli v historii?
Před církví stojí nemalý úkol oslovit a znovu získat představivost lidí
zasaženou prodejci a reklamními experty McWorldu. Mnoho lidí uvázlo
v pasti moderního světa a myslí, že není úniku. Existuje ale mnoho způsobů,
jak žít smysluplnější život v pokoji a radosti, o kterých se McWorldu
ani nesní. Jednou z cest, jak se svodům zkomercionalizování postavit, je dát
prostor kreativitě a obnovit biblické porozumění životu a lidskému poslání.
Musíme nabídnout alternativu a praxi, která bude pro naše společenství
silnější než přitažlivost amerického snu.
Jednou z nejúčinnějších cest, jak se z této gravitace vymanit, je štědrost
a kultura dávání. Kromě tržní ekonomiky, která má tendenci zcela ovládat
naši každodenní realitu, existuje ještě Boží ekonomika založená na daru,
která je v jistém smyslu podstatnější, než ta prvně jmenovaná. Většina věcí,
které jsou v lidském životě podstatné, jsou totiž darovány a nedají se koupit.
Největším darem je pak sám Ježíš Kristus a odpuštění. Bůh dal svého syna
a modpustil nám a jediný způsob, jak se na tento dar odpovědět je vděčnost,
štědrost a ochota odpustit druhým. Letošní Alianční týden modliteb se
zabývá oblastí štědrosti a dávání, jako jedné z nejlepších obran
proti nejsilnějšímu konkurenčnímu božstvu současnosti. Církev, která ztratila
i díky restitucím kredibilitu v České společnosti, musí o to více dbát
na teologii správcovství i štědrosti Ať je pro vás ATM zdrojem inspirace
a růstu Boží milosti ve vašem životě i v životě vašich společenství.
Mgr. Jiří Unger ‐ Tajemník ČEA
3. farní ples
U paní Hany Kodedové jsou k dispozici vstupenky na 3. farní ples. Na faru je
též možné přinést příspěvky pro tombolu.
Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070
Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556
Pastorační asistentka: Alena Balcarová mobilní tel.: 777 333 860
Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162
Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800
email: [email protected]
web: http://farnost-sokolov.webnode.cz/