Přijďte si popovídat, připomenout či postěžovat.

Transkript

Přijďte si popovídat, připomenout či postěžovat.
Vážení spoluobčané,
právě jste otevřeli nové číslo Náměšťských listů, které znamená také první vydání
v novém roce 2011. Neúprosný běh času nás staví stále před něco nového a uzavírá to
minulé. Nejinak je tomu i teď.
V uplynulém roce bylo v Náměšti hodně živo především v oblasti investiční
výstavby. Podařilo se dokončit, nebo dát do zkušebního provozu akce, které naše
město a jeho obyvatelé potřebovali a na které jsme se poměrně důkladně připravovali
nejen z pohledu projekčního ale také finančního. Pokračovalo tak vybavování našeho
města investičními akcemi, které by nebylo možné uskutečnit bez postupného
doplňování infrastruktury v minulých volebních obdobích. Nechci zde vyjmenovávat
jednotlivé akce, které jsme společně dokázali uvést do života, nebo alespoň do
zkušebního provozu, to bude jistě předmětem mnoha jiných pojednání a článků. Rád
bych se zmínil o tom, co je pro všechny samosprávné demokratické orgány
charakteristické - o spolupráci, o vědomí odpovědnosti ke spravovanému majetku,
správě obce jako takové a především ke spoluobčanovi.
Je za námi doba podzimních komunálních voleb, ze kterých vzešlo nové
Zastupitelstvo města. Zastupitelstvo, které bylo zvoleno bezpochyby demokratickým
způsobem, a které se ujalo své práce a odpovědnosti. Zastupitelstvo, které doznalo
jistých změn a které má Váš mandát k tomu, aby řídilo chod našeho města. Svou
činnost také zahájila rada města, která byla podobně jako v minulých volebních
obdobích zvolena tak, aby byly co nejvíce respektovány výsledky voleb - vůle voliče
a také schopnost konstruktivní kolektivní práce, která je právě tolik charakteristická pro
každou samosprávu. Prvním krůčkem je schválení finančního plánu na letošní rok
- rozpočtu města. Právě zde se nachází nejvíce prostoru pro diskusi, protože tak jak
bude plněn rozpočet, budou naplňovány další kroky vedoucí k rozvoji a správě. Obec
je živý celek, který má základ v rodinách a v podstatě ji lze jako rodinu chápat. Potřeby
rodiny i obce mají mnoho podob a jsou náročné na každodenní funkci základních
služeb - školství, zdravotnictví, veřejný pořádek, sociální oblast, investiční činnost,
bydlení, stejně jako uspokojování volnočasových aktivit i odpovědnost k životnímu
prostředí.
1
Je toho opravdu hodně, o co se stará samospráva obce a je důležité dbát na
vyváženost a úměrnost. Zaznamenal jsem postesk nad tím, že nebude prostor na další
významné investice a že nám peníze stačí sotva na provoz. Opět se zde nabízí
srovnání s rodinou. Na všechny mimořádné výdaje a budování je potřeba našetřit,
mimořádně získat nebo splácet. Nestačí tedy jen chtít, ale je potřeba zabezpečit, a to je
náš hlavní úkol. Zabezpečit trvalý a bez rizika dalšího neúměrného zadlužování (byť
i skrytého) postupný rozvoj. V nadcházejících letech budeme splácet a je dobře, že
současně s tím můžeme již užívat - volnočasové aktivity (zimní stadion, Hájek, hřiště
ZŠ Husova) a infrastrukturu (inženýrské sítě Pod Křišťálovem, dopravní terminál).
Význam našeho města od roku 2003 postupně vzrůstá. Poté co se Náměšť nad
Oslavou dostala ve výkonu územní správy na úroveň Třebíče a Moravských Budějovic
jako tzv. „malý okres“, plní město funkci správního centra území a výkon statní správy
i samosprávy je tak historicky na jednom z nejvyšších dosažených stupňů. Zde je však
poměrně veliký problém - letošní snížení příspěvku na výkon státní správy ze státního
rozpočtu a snaha státu o přenesení úhrady na výkon státní správy ze státu na obce.
S tímto pojetím úspor nelze souhlasit a je nutné odmítat tento postup, který ohrožuje
kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Jestliže máme od státu „objednávku na výkon
státní správy“, chceme také její finanční krytí. Je historicky potvrzeno, že právě obce
dosahují nejnižší náklady na správu, zatímco u státu tomu bývá právě naopak. Nikdo
nedovede snižovat náklady provozu úřadu tak, jako je tomu právě u samospráv.
V letošním roce půjde především o úspory počtu pracovníků, stejně jako o snižování
provozních výdajů a o společný postup obcí III. stupně v hájení svých potřeb vůči Vládě
ČR. Je zde potřeba společný postup, protože pokud by u nás došlo k vyřazení
některých správních činností, jako jsou např. doprava, životní prostředí, apod., hrozí
převzetí funkce „malého okresu“ jinými městy, které tak úspěšné v minulosti na tomto
úseku nebyly a správu v rozšířeném rozsahu nevykonávají.
Naše republika prochází nelehkým obdobím, které bude znatelné i v letošním roce.
Je jisté, že vyrovnat se s ním, nás bude stát mnoho úsilí, práce a pochopení. Dovolte mi
proto, abych Vám do veškerého snažení popřál hodně sil, zdraví a úspěchů. Rád bych
také poděkoval všem, kteří pro naše město cokoliv dobrého vykonali a kterým leží na
srdci naše budoucnost. Velmi si cením Vaší podpory, kterou jste vyjádřili svými hlasy,
upřímně Vám za ni děkuji a ubezpečuji Vás, že veškerá má práce na radnici bude mít
jediného jmenovatele - město Náměšť nad Oslavou.
Našemu zastupitelstvu pak přeji hodně porozumění a dobrou spolupráci, která jistě
v nadcházejícím období, stejně jako v těch uplynulých, přijde a že opět potáhneme za
jeden provaz, protože naše práce není o mimořádných oslnivých jedincích, ale
především o týmu a plodném kolektivu. Hodně zdraví a štěstí v novém roce nám všem.
Vladimír Měrka
2
informace
nejen z radnice
A/ Informace z RM č. 25/2010, konané dne 29. listopadu 2010
1/ RM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Husova a Mateřské školy Třebíčská
a přerušení provozu školní kuchyně Základní školy Husova dne 8. 12. 2010 z důvodu
celodenní stávky nepedagogických pracovníků.
2/ RM souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Husova a Mateřské školy Třebíčská
včetně přerušení provozu školní jídelny ve dnech 27. 12. až 31. 12. 2010.
3/ RM odvolala pana Ing. Ivo Matouška ze Školské rady ZŠ Husova a ze Školské rady Základní
školy Komenského . Současně RM jmenovala pana Ing. Jana Kotačku do výše uvedených
školských rad jako zástupce za zřizovatele.
4/ RM jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domu dětí
a mládeže Náměšť nad Oslavou, Nová 535 ve složení - předseda Ing. Jan Kotačka, Vladimír
Měrka, Mgr. Eva Chvátalová, PaedDr. Olga Drápalová, Marie Ráčilová, Miloš Fiala.
5/ RM projednala a postoupila na jednání zastupitelstva města předložené změny v Obecně
závazných vyhláškách města o místních poplatcích.
6/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – místnost 3 a 6
v budově likus na ul. Husova v Náměšti nad Oslavou s MěKS Náměšť nad Oslavou od 1. 12.
2010 za cenu 200,- Kč/rok na dobu neurčitou (100,- Kč za místnost) na uskladnění věcí
a zřízení archívu s tím, že v nájemní smlouvě bude zakotvena podmínka – závazek MěKS,
že poskytne bezplatně tyto prostory Charitě pro konání sbírek dle potřeby, popř. pro potřeby
DDM.
7/ RM vzala na vědomí informaci o výši sazeb poplatku z prodlení z plateb nájemného u nebytů
i bytů v Náměšti nad Oslavou.
8/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost pana Vlastimila Rouska, bytem Náměšť
nad Oslavou o odprodej části pozemku p.č. 1117/2- ostatní plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú.
Náměšť nad Oslavou.
9/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost manželů Daniela a Vítězslavy
Frolových, bytem Náměšť nad Oslavou o odprodej části pozemku p.č. 1266/1 – ostatní
plocha o výměře cca 122 m2 v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
10/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města informaci o odstoupení pana Pavla Hlouška,
bytem Náměšť nad Oslavou od schváleného odprodeje pozemku v lokalitě „Pod
Křišťálovem“ p.č. 1002/44 – orná půda o výměře 678 m2.
11/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města informaci o odstoupení pana Vlastimila
Brabce, bytem Náměšť nad Oslavou od schváleného odprodeje části pozemku p.č. 990/3
– trvalý travní porost o výměře cca 11 m2 ve Vícenickém Žlebu v k.ú. Náměšť nad Oslavou.
Dále RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na snížení pronajatých částí
pozemků p.č. 990/3, 990/55 a 990/56 na celkovou výměru 60 m2 s platností od 1. 1. 2011
s panem Vlastimilem Brabcem, bytem Náměšť nad Oslavou za cenu 9,-Kč/m2.
12/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost pana Jiřího Kučery, bytem Březová nad
Svitavou o odprodej pozemku p.č. st. 132 – zastavěná plocha o výměře 804 m2 (pozemek
pod bývalou sýpkou) v Náměšti nad Oslavou.
3
13/ RM schválila uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby příjezdové komunikace k RD“,
s paní Blankou Kormošovou, panem Janem Vrbou, dále s paní Markétou Krškovou
Uherkovou a panem Romanem Krškem, kteří na stavebních parcelách p.č. 649/1 a 649/5
v k.ú. Náměšť nad Oslavou (za „Rohlíkem“) budou realizovat výstavbu dvou rodinných
domů.
14/ RM schválila uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené dne
7. 2. 2005 s JUDr. Marií Rohovskou, JUDr. Marií Veselou a JUDr. Šárkou Vítkovou,
Společnou advokátní kanceláří, se sídlem Bráfova 7, Třebíč, v předloženém znění.
15/ RM stanovila s účinností od 1. 2. 2011 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu
na 61.
16/ RM schválila program zasedání zastupitelstva města č. 2/2010, které se bude konat dne
15. prosince 2010 ve 13: 00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Náměšti nad Oslavou.
17/ RM stanovila, že členové zastupitelstva města Ing. Jan Kotačka, Petr Krátký, Ing. Jaroslav
Hrubý a Radomír Bednář mohou při občanských obřadech užívat závěsný odznak v souladu
s ust. § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 4 zákona č. 94/1963
Sb., o rodině, v platném znění.
18/ RM souhlasila s uložením ostatků pana Heinricha Haugwitze v rodinné hrobce Haugwitzů
v Náměšti nad Oslavou.
Informace z RM č. 26/2010, konané dne 13. prosince 2010
1/ RM vzala na vědomí zápis z Dozorčí rady společnosti Služby města Náměště nad Oslavou,
s.r.o. a schválila , že jednateli náleží v prvních dnech nemoci, za které mu ze smlouvy
o komerčním pojištění nenáleží pojistná náhrada, plná výše odměny za výkon funkce
jednatele.
Dále RM schválila úhradu komerčního pojištění jednatele tak, aby vyplácená pojistná
náhrada byla přibližně ve výši odpovídající náhradě nemocenské od OSSZ a částka za
komerční pojištění byla co nejnižší.
2/ RM postoupila na jednání zastupitelstva města žádost pana Petra Havla ohledně odprodeje
bytu s tím, že doporučila zastupitelstvu města odprodat byt č. 6 na ul. P. Křičky 561 v Náměšti
nad Oslavou žadateli panu Petru Havlovi, bytem tamtéž, ale nedoporučila promíjet mu kauci
ve výši 10% kupní ceny tj. 55.000,-Kč.
3/ RM rozhodla ukončit dohodou nájemní smlouvu k 31. 12. 2010 na stávající pronajaté nebytové
prostory v čp. 386 na ul. Žerotínova v Náměšti nad Oslavou (II. podlaží o výměře 26,4 m2) se
společností INSIA, zastoupenou jednatelem společnosti panem Drahoslavem Oulehlou.
RM schválila uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou se společností INSIA za
stejnou cenu tj. 770,- Kč/m2/rok na kancelář o výměře 14,9 m2. A dále RM souhlasila se
zveřejněním záměru na pronájem kanceláře o výměře 26,4 m2.
4/ RM rozhodla níže uvedené odstraněné stavby vyřadit z majetku města při inventarizaci majetku
k 31. 12. 2010.
zimní stadion (291/30,291/31)
2.410 756,00,-Kč
(tribuny se zázemím, bufet, pokladna, garáž rolby,jímka
technologie chlazení, rozhl. kabina, časomíra atd.)
hřiště dopravní ZŠ Husova
211 256,00,-Kč
hřiště u ZŠ Husova/1298/
346 250,00,-Kč
4
5/ RM souhlasila se vstupem pana Jana Böhma, bytem Stařeč, do podnikatelského inkubátoru
v Náměšti nad Oslavou, místnost 1.18 o výměře 32,1 m2, za účelem provozování autoškoly
a poskytování služeb – různá školení řidičů od 1. 1. 2011.
6/ RM projednala zápis z jednání Komise sociální, zdravotní a bytové č. 12/2010 a rozhodla
o jednotlivých bytových záležitostech.
7/ RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržené dotace z Kraje Vysočina ve výši
175.000,- Kč určené pro Městské kulturní středisko na realizaci Festivalu Folkové prázdniny
2010.
Dále RM schválila příjem a použití finančních prostředků z obdržené zálohové platby od
Kraje Vysočina na projekt „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ ve výši 683.118,68 Kč
určené pro Základní školu Náměšť nad Oslavou, Husova.
8/ RM schválila příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu Náměšť nad Oslavou – oddíl ledního
hokeje na zajištění turnaje žáků v ledním hokeji „TURNAJ FRANTIŠKA COUFALA“ dne
26. 12. 2010 ve výši 4.000,- Kč a částku 4.000,- Kč na úhradu vícenákladů vzniklých při
utkání dne 4. 12. 2010.
9/ RM souhlasila s přijetím peněžitých darů:
- ve výši 1.000,- Kč od pana Jaroslava Bednáře, Pucov, který bude použit na nákup učebních
pomůcek
- ve výši 3.000.- od paní Ditty Fibíkové, Náměšť nad Oslavou, který bude použit na nákup
učebních pomůcek a výtvarného materiálu a potřeb
- ve výši 10.000,-- od paní Olgy Outulné, Hartvíkovice, který bude použit na nákup školních
pomůcek a hraček pro děti
a dále RM souhlasila s přijetím věcných darů:
- 40 ks dětského povlečení v hodnotě 12.500,-Kč od dárce HABITAT, a.s., Náměšť nad
Oslavou,
- 2 ks pružinových houpadel včetně instalace v hodnotě 25.000,-Kč od dárce Outulný, a.s.,
Náměšť nad Oslavou
vše pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Husova.
10/ RM schválila jmenování ústřední inventarizační komise pro inventarizaci majetku v roce 2010
ve složení: předseda: Vladimír Měrka,členové: Ing. Jan Kotačka,Radomír Bednář,
Ing. Jaroslav Hrubý,Petr Krátký a Ing. Pavel Janata.
11/ Členové RM (jako členové ústřední inventarizační komise) schválili předloženou zprávu
o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Náměště nad Oslavou
k datu 30. 11. 2010. Dále RM (ÚIK) schválila vyřazení hmotného majetku dle předloženého
seznamu a provedení konečné likvidace hmotného a nehmotného majetku s tím, že RM
pověřila jejím provedením likvidační komisi.
12/ RM souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Náměšť
nad Oslavou ve věci projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“.
13/ RM stanovila s účinností od 1.3.2011 celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na
60.
5
Co dělal starosta a místostarosta
Hned v úvodu nového volebního období jsme intenzivně pracovali na tvorbě rozpočtu města
na rok 2011. Bez kvalitního rozpočtu, který se musí vypořádat se všemi závazky z minulosti
a zároveň myslet na budoucnost, nemůže žádné město řádně fungovat. Proto jeho zpracování
byla věnována značná pozornost, podobně jako v předchozích letech. Schválení rozpočtu
zastupitelstvem města předcházela celá řada jednání. Vyjadřovali se k němu všichni ředitelé
a vedoucí příspěvkových organizací města (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, MěKS), vedoucí odborů
městského úřadu, finanční výbor, pracovní zastupitelstvo i individuálně jednotliví zastupitelé
a občané města. Výslednou podobu rozpočtu můžete nalézt v těchto listech.
Kolem financí se točila i většina dalších jednání:
Na svazku obcí „Skládka TKO“ Petrůvky starosta řešil otázky odpadového
hospodářství. Bylo nutné projednat ceny svozu odpadů na rok 2011, práce spojené
s rozšířením skládky v Petrůvkách i problematiku tříděných odpadů.
Sešel se monitorovací výbor ROP (regionální operační program) Jihovýchod, který
řešil peníze z EU pro roky 2014 – 20. Starosta zde reprezentoval obce Vysočiny
a prosazoval zde vyšší podíly finančních prostředků právě do obcí.
Chystá se nový zákon o rozpočtovém určení daní a i kvůli němu se sešla za účasti
našeho starosty občansko bezpečnostní komise JEDU (jaderná elektrárna Dukovany)
v Zastávce u Brna.
Na představenstvu a valné hromadě Sdružení obcí Vysočiny v Jihlavě se podařilo
starostovi prosadit a odhlasovat zástupce obcí do přípravné skupiny plánovacího
období do ROP 2014 – 20. Zároveň jednal o zvýšení kvóty pro obce a města mimo
Jihlavu a Brno (ti už mají peněz snad dost).
Financím se věnovalo i setkání rady Energoregionu 2020, jemuž starosta předsedá.
Toto sdružení, které hájí zájmy obyvatel ve 20 km vzdálenosti od elektrárny, zejména
ve vztahu k jaderné energetice, uskutečnilo v Česko-rakouském centru podnikání
(prostory Habitatu) setkání učitelů pracujících na moderních multimediálních
didaktických tabulích. V Náměšti máme díky Energoregionu již dvě.
Starosta se hned dvakrát zúčastnil zasedání svazku obcí Vodovody a kanalizace, kde
důrazně vystupoval proti zvyšování cen za odběr vody.
Vše ale naštěstí není o penězích a tak proběhla i celá řada dalších jednání a setkání:
Přivítali jsme představitele obcí z mikroregionu Náměšťsko na pravidelném setkání
a poznali některé nové tváře na obecních radnicích. Vypadá to, že i nadále budou obce
v našem regionu dobře spolupracovat.
Na radnici nás navštívili okresní a místní velitel policie. Řešili jsme aktuální problémy,
které nás trápí. S potěšením jsme si vyslechli ujištění, že se místní policejní stanice
nebude omezovat či snad rušit jako v jiných místech ČR.
Mladí dobrovolní hasiči nám společně se svými veliteli přišli oznámit výsledky celoroční
soutěže hasičů. Nevedli si špatně, ale je pravdou že některé sbory na vesnicích si
vedou lépe. A to zejména tím, že mají větší členskou základnu. I tak jsme rádi, že to
s naším sborem nevypadá do budoucna zle.
Starosta se zúčastnil na vojenské základně setkání velitele se starosty obcí a jistě
slyšel řadu názorů starostů o pozitivním i negativním působení letiště.
Ředitel muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek navštívil starostu a seznámil ho
s dalšími možnostmi spolupráce mezi muzei na Vysočině a tedy i našim muzeem.
Komise pro občanské záležitosti přichystala tradiční setkání osmdesátníků se staro6
-
-
-
-
stou města. Je dobře, když se seznámí představitelé města s názory občanů, kteří již
hodně zažili osobně a mají vše z první ruky. Jen tak lze účinně pomáhat, kde je potřeba.
Já se sešel s řediteli škol a školek, abych zjistil, co je momentálně nejvíce trápí. U nepedagogických pracovníků to víme – mzdy. I proto stávkovali a rodiče školáků museli
dětem nabalit větší svačinu. S menšími dětmi dokonce museli zůstat doma, neboť
školky byly v den stávky uzavřeny. Koneckonců mnozí z vás viděli krátkou reportáž
o stávce v Náměšti v televizi. Snad televize přijede do našeho města natočit pořádnou
reportáž i o něčem jiném a veselejším.
Dva dny jsem strávil v Praze na jednání koordinační rady pracovníků s dětmi a mládeží, kde jsme řešili aktuální záležitosti týkající se zejména nové legislativy ve školství.
Pravidelně se každý týden účastníme kontrolních dnů na zimním stadionu za účasti
provozovatele, dodavatele stavby, uživatelů a řešíme problémy, které každá nová
stavba přináší. Např. problém s prasklým sklem mantinelu a tím neodehraných dvou
utkání. Důvodem byla špatná instalace skla subdodavatelem a pozdním dodáním
náhradních skel. Věříme, že se podobná situace již nebude opakovat.
Dne 11. listopadu 1918 v jedenáct hodin a jedenáct minut zazněl poslední výstřel, který
definitivně ukončil první světovou válku. Na počest všem padlým hrdinům byl tento den
vyhlášen Dnem válečných veteránů. V Náměšti jsme si připomenuli tuto událost
položením věnců k pamětním deskám za účasti příslušníků základny a válečných
veteránů RAF. Pro mě osobně to bylo velmi příjemné setkání s lidmi, kteří se tak
významně podíleli na naší svobodě.
A samozřejmě jsme nemohli chybět na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na
náměstí, který přináší stále rozšířenější program. Starosta se objevil nahoře na podiu
pod Betlémskou hvězdou a já dole v pekle mezi čerty.
Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo Náměšťských listů tohoto roku. S přáním všeho
dobrého v celém roce končím své první povídání o dění na radnici a vyrážím do mrazivé
noční Náměště. Snad mi neumrznou uši.
Jan Kotačka, místostarosta
Přijďte si popovídat,
připomenout či postěžovat.
Obnovujeme bývalou tradici besed s občany, které se uskuteční každou
první středu v měsíci od 14.00 do 17.00 hod v malé zasedací síni Městského
úřadu. Přijďte si s námi popovídat na jakákoliv témata týkající se našeho
města a okolí. První beseda proběhne ve středu 2. února 2011. Těšíme se na
vás.
Vladimír Měrka
starosta
7
Ing. Jan Kotačka
místostarosta
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009, daňový řád, který nahradí dosud platný
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. V souvislosti s přijetím daňového řádu dochází
i ke změně zákona o místních poplatcích. Bylo proto nutné vydat nové obecně závazné vyhlášky
města a provést příslušné změny.
Zastupitelstvo města Náměště nad Oslavou vydalo na svém 2. zasedání dne 15. 12. 2010
šest obecně závazných vyhlášek:
l
o místním poplatku ze psů
l
o místním poplatku za odpady
l
o místním poplatku za výherní hrací přístroj a jiné technické hrací zařízení
l
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
l
o místním poplatku za ubytovací kapacity
l
o zrušení místního poplatku ze vstupného
Vyhlášku o místním poplatku ze psů a vyhlášku o poplatku za odpady nyní uveřejňujeme
v plném znění. Sazby poplatku za odpady se nemění, u poplatku ze psů chovaných v bytových
domech se sazba mění z částky 540,- Kč na 650,- Kč za jednoho psa.
Místní poplatek ze vstupného byl v Náměšti nad Oslavou zrušen.
Ostatní vyhlášky budou uveřejňovány postupně v dalších číslech Náměšťských listů.
Všechny vyhlášky jsou dostupné na Odboru finančním a školství, na Odboru správy
vnitřních věcí a na stránkách města http://namestnosl.cz/download.php?sekce=7.
Ing. Milada Burianová, odbor finanční a školství
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Náměště nad Oslavou se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením
č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Náměšť nad Oslavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Náměšť nad Oslavou (dále jen „správce
poplatku“).1)
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
8
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2):
1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení,
jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo
popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.3
5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 500,- Kč za rok a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 250,- Kč a je tvořena:
a) z částky 125,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 125,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
3) Rozúčtování skutečných nákladů města Náměště nad Oslavou na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za předchozí rok na osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
9
4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději
do 28. února příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do
31. května příslušného kalendářního roku.
3) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky lze v případě bezhotovostní platby
hradit ve čtvrtletních splátkách, každá ve výši jedné čtvrtiny roční sazby a to do 31. března,
31. května, 31. srpna a 30. listopadu příslušného roku. Správce poplatku na žádost poplatníka sdělí variabilní symbol platby a číslo účtu, na který bude poplatek hrazen, případně
dohodne s poplatníkem další podrobnosti, nezbytné pro placení poplatku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) žáci a studenti s internátním pobytem mimo území města, pokud se v místě trvalého
pobytu zdržují úhrnem méně než 4 měsíce v kalendářním roce. Tuto skutečnost doloží
vždy do 30.9. každého roku potvrzením o studiu a potvrzením o ubytování ve školním
ubytovacím zařízení
b) osoby s pobytem v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou
c) fyzické osoby žijící dlouhodobě (po dobu delší než 6 měsíců) v zahraničí, a to po celou
dobu svého pobytu mimo území ČR. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením.
d) fyzické osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
e) osoby dlouhodobě nemocné, zdržující se v nemocnici, léčebně pro dlouhodobě nemocné,
rehabilitačním ústavu, ústavu sociální péče apod., po dobu svého pobytu v tomto
zařízení, pokud se v něm zdržují nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce, a to zpětně po
předložení potvrzení o pobytu
f) poplatníci dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky, pokud mají současně v Náměšti nad Oslavou trvalý
pobyt a platí poplatek dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky
g) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně města
h) Sazba stanovená v čl. 4 odst. 1 se pro poplatníky dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky, pokud mají
trvalý pobyt v místních částech Jedov, Otradice, Zňátky, snižuje o 50%.
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem.6
5) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
24.10.2007.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.
Ing. Jan Kotačka, místostarosta
Vladimír Měrka, starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2010, sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2010
Příloha č. 1
obecně závazné vyhlášky města Náměště nad Oslavou č. 2/2010,
o místním poplatku za provoz systému o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování nákladů roku 2009 za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu ve městě Náměšť nad Oslavou
Kalkulace vychází z výdajů spojených s likvidací netříděného odpadu účetně ukončeného roku
2009 a dokládá se jí část sazby poplatku uvedeného ve vyhlášce v čl. 4, odst. 1, části b)
Skutečné náklady na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu
Počet osob rozhodných pro rozúčtování skutečných nákladů
– počet obyvatel k 31.12.2009
Náklady za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu
na osobu a rok
2,616.613,- Kč
5 111
512,- Kč
Maximálně možná výše poplatku za netříděný odpad dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů je částka 250,- Kč/rok.
Výše poplatku pro r. 2011
a) část poplatku stanovená za osobu a kalendářní rok
b) část poplatku stanovená na základě skutečných nákl. z r. 2009
Sazba poplatku celkem
Za stavbu určenou k rekreaci
250,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
Projednáno na 2. zasedání zastupitelstva města Náměšť nad Oslavou dne 15. 12. 2010
Ing. Jan Kotačka, místostarosta
Vladimír Měrka, starosta
Vyvěšeno dne: 16.12.2010, sejmuto dne: 31.12.2010
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2010,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Náměště nad Oslavou se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením
č. 2/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Město Náměšť nad Oslavou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
(2)
Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Náměšť nad Oslavou (dále jen „správce
poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Náměště nad Oslavou.
(2)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu
nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
V ohlášení držitel psa uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
12
c)
(4)
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří
a počet držených psů, identifikační znaky psa, především rasu, pohlaví a barvu
psa, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá při plnění ohlašovací povinnosti držiteli psa identifikační známku
s vyznačení názvu města a evidenčního čísla psa. Vydá ji i držiteli psa, který je podle této vyhlášky
od poplatku osvobozen. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby se jednalo o psa téhož
držitele. Při ztrátě nebo odcizení známky vydá správce poplatku známku novou.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
(1)
na území města, kromě částí, uvedených v bodě 2
a)
za psa, chovaného v rodinném domě
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
b)
za psa, chovaného v bytovém domě
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
(2)
(3)
a)
b)
(1)
(2)
v částech města Náměště nad Oslavou (Jedov, Otradice, Zňátky)
za druhého a každého dalšího psa
240,- Kč
360,- Kč
650,- Kč
810,- Kč
180,- Kč
270,- Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu na území města, kromě částí, uvedených v bodě 2
za psa, chovaného v rodinném domě
120,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
180,- Kč
za psa, chovaného v bytovém domě
180,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
270,- Kč
v částech města dle bodu 2
120,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
180,- Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla .
13
(1)
Čl. 8
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis.
(2)
Od poplatku se dále osvobozují:
a)
Město Náměšť nad Oslavou nebo jeho organizační složky a příspěvkové
organizace, jejichž zřizovatelem je Město Náměšť nad Oslavou a které psa užívají
k ochraně svého majetku
b)
osoba, jež převzala psa z útulku po dobu 5 let od jeho převzetí, pokud byl tento pes
odchycen v katastru města Náměště nad Oslavou a jeho částí
(3)
U psů, chovaných na samotě, se poskytuje úleva ve výši 50 % příslušné základní sazby.
Samotou se pro účely této vyhlášky rozumí : Jedov č.p. 24, 27 a 37, Otradice č.p. 26,
U Železničního mostu č.p. 474, Sadová č.p. 343, Obora č.p. 32 a ulice Kleinovka
a Příhoří.
(1)
(2)
Čl. 9
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Náměště nad Oslavou č.5/2003, o místním
poplatku ze psů, ze dne 3. 12 .2003.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Ing. Jan Kotačka, místostarosta
Vladimír Měrka, starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2010
14
15
Město Náměšť nad Oslavou
má schválený rozpočet na rok 2011
Město Náměšť nad Oslavou bude v roce 2011 hospodařit s rozpočtem ve výši 93.385 tis. Kč.
Rozpočet byl schválen 15. prosince 2010 ZM č. 2 a je schválen jako přebytkový. Do rozpočtu je
zapojen očekávaný zůstatek finančních prostředků ke konci roku 2010 a nedočerpaná část úvěru
z roku 2010 v celkové výši 3.631 tis. Kč. Tyto finanční prostředky spolu s přebytkem hospodaření
4.226 tis. Kč jsou určeny ke splácení jistin úvěrů a půjček z předchozích let ve výši 7.857 tis. Kč.
Termíny přípravy a projednávání rozpočtu na rok 2011 byly stanoveny již v měsíci září. Vlastní
návrh rozpočtu byl připravován v průběhu měsíce října a listopadu roku 2010 na základě
požadavků z jednotlivých odborů, příspěvkových organizací města, požadavků samospráv
místních částí a ostatních organizací, které požádaly město o příspěvek. Projednávání rozpočtu
probíhalo stejně jako ve všech 15-ti předchozích letech. První čtení rozpočtu proběhlo za účasti
vedení úřadu a všech vedoucích odborů, části rozpočtu týkající se příspěvkových organizací byly
projednány s řediteli příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu byl projednán dvakrát ve
finančním výboru, poprvé před pracovním zastupitelstvem a podruhé po pracovním
zastupitelstvu. Návrh rozpočtu byl projednáván v pracovním zastupitelstvu v široké diskusi
a v nejpodrobnější verzi. Zastupitelstvu města nebyl předložen konečný návrh rozpočtu, byl
předložen pracovní materiál rozpočtu s návrhem na jeho další řešení hlavně v oblasti
dofinancování probíhajících investičních akcí. Mnoho podnětných návrhů bylo do rozpočtu
v průběhu projednávání také zakomponováno. (Pozn.: nejednalo se o žádný katastrofický návrh
rozpočtu, jak bylo některými zastupiteli prezentováno)
Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z nezbytných potřeb, které vyplývají z úkolů a kompetencí
daných legislativou, ze současného stavu rozpracovanosti investičních akcí a ze záměrů
budoucího rozvoje města a stanovených priorit. Při tvorbě rozpočtu jsme byli limitováni výší
příjmů a možností dofinancování.
Rozpočet je navrhován tak, aby běžné výdaje byly pokryty běžnými příjmy a neinvestičními
dotacemi. Daňové příjmy představují více jak polovinu příjmové stránky rozpočtu. Příjmy ze
sdílených daních byly do rozpočtu stanoveny na základě predikce daňových příjmů na rok 2011
ministerstvem financí a s ohledem na dosavadní vývoj. Pro rok 2011 je očekáván meziroční růst
o necelá 2 %. Předpokládaným přírůstkem zdrojů z daňových příjmů ministerstvo odůvodňuje
prostor pro snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy. Pro město Náměšť nad Oslavou
snížení příspěvku na přenesený výkon státní správy představuje 2.615 tis. Kč, jedná se o snížení
o 17,6 % oproti roku 2010. Ostatní příjmy byly do rozpočtu navrženy na základě dosavadního
vývoje.
Výdajová stránka rozpočtu je ovlivněna řadou úsporných opatření. Kromě rekonstrukce
veřejného osvětlení není v rozpočtu počítáno s žádnými většími novými investicemi. Kapitálové
výdaje rozpočtu města plně nepokrývají závazky ze smluvně podložených rozpracovaných
investičních akcí. Jedná se o inženýrské sítě v lokalitě Křišťálov a o Zastřešení zimního stadionu.
Financování těchto investičních akcí vychází z modelu financování, který byl odsouhlasen ZM
v únoru 2010 a který řeší pouze financování smluv o dílo s hlavním zhotovitelem investičních akcí.
Na základě uzavřených dodatků ke smlouvám o dílo se zhotovitelem investičních akcí, které byly
odsouhlaseny minulou radou města, došlo u těchto investičních akcí k navýšení investic.
16
Finanční model dále neřešil financování všech ostatních závazků, které souvisí
s investicemi, které byly podepsány v roce 2009, ale jejich plnění nastalo v roce 2010.
Z výše uvedených důvodů dochází u těchto investičních akcí k navýšení investic o 6 mil. Kč oproti
schválenému modelu financování - toto je neustále některými zastupiteli mylně prezentováno
a panem Ing. Ivo Matouškem i uveřejňováno.
V návrhu rozpočtu 2011 nebylo možné navýšené financování těchto akcí plně pokrýt.
Dofinancování se do rozpočtu zařadí prostřednictvím rozpočtových opatření v roce 2011 na
základě zajištění finančních zdrojů.
V rozpočtu nejsou zakomponovány účelové prostředky na výplatku příspěvku na péči
oprávněným osobám a na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto prostředky jsou do rozpočtu
zapojovány ve stejné výši příjmů i výdajů na základě rozhodnutí MPSV.
Rozpočet je důležitým dokumentem pro hospodaření města, bez jeho schválení by nebylo
možné realizovat běžný provoz města, zejména pak všechny investiční akce. Město uskutečňuje
finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého
hospodaření po celý rozpočtový rok.
Příjmy a výdaje rozpočtu města na rok 2011
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery – dotace
Příjmy
47.930 tis. Kč
14.014 tis. Kč
13.622 tis. Kč
14.188 tis. Kč
Příjmy celkem
89.754 tis. Kč
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
67.792 tis. Kč
17.736 tis. Kč
Výdaje celkem
85.528 tis. Kč
Zapojení finančních prostředků –
nedočerpaný úvěr a očekávaný zůstatek roku
Splátky úvěrů a půjček z předchozích let
Příjmy a výdaje vč. financování celkem
3.631 tis. Kč
7.857 tis. Kč
93.385 tis. Kč
93.385 tis. Kč
Ing. Milada Burianová
vedoucí odboru finančního a školství
17
názory,
kritika, polemika
Rozpočet města 2011
Ve středu 15. 12. 2010 byl na zastupitelstvu města schválen rozpočet Náměště na rok 2011.
Rozpočet byl schválen nejtěsnějším možným počtem devíti hlasů a kromě osmi přítomných členů
koalice, byl podpořen i zastupitelem, hlásícím se dlouhodobě k prioritám, jež tento dokument
potírá. Jeho právo na toto rozhodnutí plně respektuji, ale osobně mu nerozumím.
Byl přijat rozpočet schodkový, omezující činnost některých společenských organizací,
rozpočet prohlubující další omezení výdajů na možný rozvoj města na úkor chodu městského
úřadu. Drtivá část diskuze zastupitelstva se místo hledání vhodného kompromisu na co a jak
vynaložit peníze města, změnila v monotónní obhajobu špatně předloženého koaličního návrhu
rozpočtu a nebyl připuštěn žádný z množství našich pozměňovacích návrhů.
Je jasné, že tento rozpočet je ovlivněn nutnými masivními investicemi do majetku města
a rozvoje volnočasových aktivit, které díky nevhodně připravenému projektu Regionálního centra
na Suché louce musely být hrazeny převážně z městského rozpočtu. Nad čím se vznáší velký
otazník, je však skutečnost, že ještě v září letošního roku byly veškeré rozpracované investiční
akce kryty jednohlasně zastupitelstvem schválenou koncepcí financování těchto investic do roku
2011, avšak nyní je nutno celých osm milionů korun přesunout až do roku 2012.
Byla omezena dotace na činnost sportovních oddílů, Tělovýchovné jednoty, Fotbalového
klubu, Sokolu i dalších a to někdy až o 35 %. Sníženy příspěvky na školství, městskou knihovnu,
neuskuteční se tolik potřebná rekonstrukce ulice Zborovské.
Postoj jednotlivých zastupitelů k schvalování rozpočtu pak přesně zobrazoval tři vzniklé
skupiny v současném zastupitelstvu. První převážně vládnoucí skupinu zastupitelů, kteří buď
s rozpočtem souhlasí či s jednou čestnou výjimkou si nedovolí žádnou připomínku a projevení
svého názoru. Druhá část zastupitelů s jiným návrhem, bez možnosti jeho prosazení a třetí
skupina projevující bohužel naprostou lhostejnost. Celkově je kvalita současného zastupitelstva
na nižší úrovni než zastupitelstva minulého, tam byla řada zkušených osobností nebojících se
obhajoby svého postoje, o tom ovšem rozhodli občané Náměště. Rada města historicky vzniklá
od proslulé indiánské rady starších, je v našem případě spíše radou juniorskou, pevně
sešněrovanou otěžemi neporazitelného náčelníka.
Čtyři roky byl předkládán na ZM rozpočet po podrobném projednání v pracovním
zastupitelstvu a vlastní proces jeho schvalování probíhal ve všeobecné podpoře. Letos byl až na
schvalovací zastupitelstvo předložen návrh rozpočtu, který měl projít důkladnou revizí a selekcí
již dávno předem.
Český stát se rozhodl snížit náklady na chody úřadů, bojovat se zbytečnou byrokracií, omezil
o 17,6 % svůj příspěvek na výkon státní správy, což pro naše město znamená více než 2,6 mil. Kč
a já s tímto postojem plně souhlasím.
Bohužel v naše městě na toto snížení doplatí jeho občané, protože nebude finančně
omezena státní správa , ale správa městská. A už vůbec neobstojí argument, že Náměšť má
dodatečnou částku na pokrytí nákladů místní správy hradit ze svého, z výnosu daní. Proč máme
dotovat 27 obcí spadajících pod náměšťskou část státní správy?!? Financování výkonu
přenesené státní správy nelze míchat se samostatnou působností, na kterou jsou určeny příjmy
ze sdílených daní. Ty mají sloužit k rozvoji města, nikoli k úhradě činností prováděných za stát.
Město Náměšť má schválený špatný rozpočet na rok 2011, nejdůležitější usnesení zastupitelstva v daném roce. Šance na jeho úpravu při současném poměru sil v ZM jsou reálně nulové.
Ing. Ivo Matoušek
18
… a co takto?
Rozpočet města 2011
Ve středu 15. 12. 2010 byl na zastupitelstvu města schválen rozpočet Náměště na rok 2011.
Rozpočet byl schválen nejtěsnějším možným počtem devíti hlasů.
Byl přijat rozpočet vyrovnaný, reagující na to, co město v minulých letech zbudovalo a k čemu
se za souhlasu minulého zastupitelstva zavázalo. Rozpočet, ve kterém se již neobjeví podobné
položky jako prodej bytů Zborovská 3 0mil. Kč, pozemky na výstavbu fotovoltaiky 6mil. Kč, prodej
starého úřadu 2,3 mil.Kč, prodej bytů v majetku města a další nadstandardní příjmy do pokladny
města. Pokud k tomu přičteme úvěr 30mil. Kč, jehož splácení bude muset řešit až současné
zastupitelstvo, musí logicky tento rozpočet vypadat jinak, úsporněji, než rozpočty minulých let.
.
Je jasné, že tento rozpočet je zatížen závazky, předvídanými i nepředvídanými provozními
náklady již zrealizovaných akcí města. Při schvalování těchto akcí zastupitelstvem města finanční
výbor několikrát upozorňoval na skutečnot, že může dojít a zřejmě dojde k problémům s financováním dalších akcí města: potřebných rekonstrukcí ulic, výstavby nových parkovacích míst
apod., pokud na tyto schvalované akce nebudou čerpány dotační a grantové tituly a nebudou
maximálně využívány prostředky z evropských fondů. Dále upozorňoval na skutečnost
navyšování cen realizovaných městských zakázek (tzv. vícepráce), jejichž důvodem byly
nedostatky v prováděcích projektech.
Finančnímu výboru byl předložen rozpočet města, který byl projednán jednotlivými složkami
města a byl již podstatně redukován. Protože byl předpoklad, že přítomní zastupitelé navrhnou
ještě další varianty řešení, finanční výbor předložil pracovnímu zastupitelstvu rozpracovaný
rozpočet s návrhem jeho dorovnání. Na podobě rozpočtu města se tak mohli podílet všichni
zastupitelé města. Bohužel právě ti členové zastupitelstva, kteří termín schůzky pracovního
zastupitelstva určili, z tohoto jednání z rodinných důvodů odešli. Přesto jim byl dán prostor svoje
názory do návrhu rozpočtu zapracovat a znovu se jimi zabýval finanční výbor, který materiál
doporučil zastupitelstvu města ke schválení.
Dále finanční výbor konstatuje a doporučuje:
1) V případě dalšího omezování výdajů na státní správu by mohlo dojít ke snížení, či
omezení služeb pro občany a tyto ušetřené prostředky by se překlopily na občana, který
by za službami, které poskytuje naše obec s rozšířenou působností, musel dojíždět.
2) Doporučuje trvale sledovat dotační a grantové tituly k pokrytí nových projektových
záměrů města, maximálně využívat všechny dostupné prostředky z evropských fondů,
více podporovat projekty s následnou úsporou provozních výdajů.
3) Doporučuje provést krátkodobé i dlouhodobé zhodnocení města, analýzu hospodaření
o získání přehledu o volných finančních zdrojích k financování rozvojových záměrů.
4) Doporučuje z hlediska realizace dalších investičních rozvojových aktivit města stanovit
priority jednotlivých projektových záměrů. O plánovaných finančně náročných
projektech, například o výstavbě sportovní haly, bazénu, zařízení pro sport a kulturu vést
diskuzi s veřejností formou veřejného projednávání, ankety, o umístění z hlediska
územního plánu a zvážení vlastní realizace ve vazbě na financování.
Ing. Petr Širůček
předseda finančního výboru
19
K financování a rozpočtu
V minulém čtyřletém volebním období bylo v Náměšti pro sport uděláno mnoho, byla
postavena velmi pěkná sportoviště, na hokejisty neprší, tenis se hraje v příjemném prostředí
s rozšířenou kapacitou bez nutnosti shánět volné hrací hodiny někde mimo město.
Nic však není zadarmo a tak s těmito investicemi souvisí i to, že je nutno je zaplatit. Je to jako
v rodině, kdy se po výstavbě nového domu při splácení hypoték a úvěrů na některé věci prostě
nedostává a musí se pokračovat dál v „úsporném režimu“, protože máme větší pohodlí a něco
nového, co jsme si přáli a na co jsme tak dlouho čekali. Tak je to i v náměšťském sportu.
V této souvislosti jsme i v TJ Náměšť počítali s tím, že je peněz méně a budeme se muset
uskrovnit a sami přispět třeba více i ze své kapsy na to, co chceme provozovat. TJ Náměšť byl
příspěvek na činnost snížen o 10 %, což považuji za přiměřené a jsme připraveni podle toho
upravit rozpočet, aby organizace bez potíží dostála svého poslání a na činnosti jednotlivých
oddílů toto snížení mělo co nejmenší vliv.
R. Bednář
předseda TJ
Vyjádření k Volebnímu epilogu
a Rozpočtu města 2011
Na jiném místě těchto Náměšťských listů, stejně jako v předchozích, byly uvedeny komentáře
člena zastupitelstva města Ing. Ivo Matouška k současnému dění na náměšťské radnici. Dovolte
mi, abych na některé tvrzení v nich obsažené reagoval.
Předesílám, že nejsem veden snahou o dosažení jediné pravdy, ale snahou o vysvětlení, či
napravení některých nepravd. Osobní útoky ponechávám stranou a nechci se jimi zabývat.
Vzhledem k tomu, že podrobnější vysvětlování by zabralo mnoho cenného místa, raději volím
formu heslovitých odpovědí:
-
-
Volební výsledky komunálních voleb 2010 jsou obecně známy a respektovány. Stejně
jako v minulém volebním období a podobně jako v těch předcházejících, byla rada
města navržena tak, že volební uskupení s největším počtem hlasů navrhovalo
starostu a dále radního, druhé nejúspěšnější pak místostarostu a radního a další
volební strana byla přizvána ke spolupráci v radě jedním členem. Toho všeho se
účastnil i Ing. Ivo Matoušek a výrazně toto sestavení návrhu rady města podporoval.
Nejinak je tomu i v současné době. Volební výsledek Ing. Ivo Matouška je však takový,
že na pozici místostarosty, kterou chtěl i nadále vykonávat, je před ním 7 jmen. Žádný
jiný požadavek na pozici v radě města nevznesl ani pro sebe ani pro své kolegy. Na
ustavujícím zastupitelstvu byl navržen do rady města, kandidatury se sám vzdal.
Nenavrhl žádného kandidáta ani na předsedu kontrolního výboru, ani finančního
výboru. Předsedu kontrolního výboru jsem navrhoval z jeho volební strany na
ustavujícím zasedání zastupitelstva já. Zcela otevřeně podotýkám, že nesouhlasím
s jeho negativním názorem na kvalitu zastupitelů.
Rozpočet města byl připravován dle stejného schématu jako před příchodem Ing. Ivo
Matouška na radnici, stejně tak za jeho ekonomického vedení v minulém volebním
období, a stejně je tomu i nyní. O algoritmu přípravy hovoří ve svém příspěvku NL
vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Milada Burianová a nelze ani v nejmenším hovořit
20
-
-
-
-
-
o tom, že by rozpočet města byl předložen až na schvalovací zastupitelstvo (rozumějte
15. 12. 2010) bez předchozího projednání na pracovní schůzce zastupitelů. Ta se
uskutečnila 24. 11. 2010. Zde se Ing. Ivo Matoušek omluvil v necelé polovině jednání
a odešel. Aby byly jeho připomínky a návrhy i přes to projednány, dohodli jsme se s ním
na užším jednání, které jsem svolal na 29. 11. 2010.
Ing. Ivo Matoušek hovoří o nevhodném projektu regionálního centra, a proto se musí
další investice financovat pouze z rozpočtu města (nebyli jsme úspěšní při získání
dotace z ROP). Jde o hrubé zkreslení skutečnosti. Před přizváním Ing. Ivo Matouška ke
spolupráci na přípravě regionálního centra (z pozice tehdejšího nastupujícího
místostarosty), obsahoval projekt tohoto centra zimní stadion a sousední sportovní
halu s potřebným zázemím a možností pořádání kulturních a společenských akcí. Stál
před námi úkol snížení rozsahu stavby z důvodu příliš vysoké předpokládané ceny.
Stal se však pravý opak. Tvrdým kladením požadavků ze strany Ing. Ivo Matouška
došlo naopak k rozšíření projektu o bazén a bowling. Nerozumím tomu, že byl právě
jím projekt označen za megalomanský či nevhodný, když jej spolu připravoval
a v některých částech dokonce rozšiřoval.
Podobná situace nastala v roce 2010, kdy byl jím připravený rozpočet podhodnocen
v investiční části Křišťálov. Nebyly zde zařazeny všechny náklady, které se týkají
vyvolaných investic - přeložky EON, přeložka optického kabelu apod., i když byly ze
strany správy majetku města nárokovány. Teď zpochybňuje tyto náklady, se kterými
rozpočet nepočítal a podivuje se nad tím, že se budou muset odsunout k financování do
příštího roku. Podotýkám, že v rámci působností bylo starostí Ing. Ivo Matouška vše, co
se týká ekonomiky města a jeho rozpočtu. Naopak se sám ptám, proč máme situaci,
kdy je téměř vše, co se týká investičních akcí v rozpočtu města roku 2010
podhodnoceno. Zimní stadion měl dle vyjádření Ing. Ivo Matouška - při jeho
prosazování - stát cca 25 mil. Kč. Poté 35 mil. Kč a reálné číslo, které odpovídá
obdobným projektům je nad 45 mil. Kč.
Ing. Ivo Matoušek předložil ve svých úpravách rozpočtu návrh na snížení rozpočtů
u škol a školských zařízení i městské knihovny. Dobře ví, že nebylo možné akceptovat
návrh na zařazení více než miliónové položky - parkoviště Zborovská, když nám letos
schází potřebné peníze na dofinancování běžících staveb - Inženýrské sítě Pod
Křišťálovem a Zimního stadionu.
Dotace do sportovních oddílů a klubů byla skutečně mírně zkrácena. Je však
předpoklad, že se nám podaří v průběhu roku těmto organizacím přilepšit, avšak ze
zdrojů mimo rozpočet města. Stalo se tak i v roce 2010, kdy se podařilo získat 100 tis Kč
pro Tělovýchovnou jednotu a 100 tis. Kč pro FC. Nepamatuji se na to, že by kdykoliv
Ing. Ivo Matoušek získal jakékoliv finanční prostředky jinam než do aktivit souvisejících
s Tenisovým klubem - jednorázově 50 tis Kč. U rozpočtu města na rok 2011 navrhoval
přesun 50 tis. Kč z Domu dětí a mládeže - určeny na pronájem tenisových kurtů v Hájku
Jako příspěvek pro Tenisový klub - asi komerční tenisovou školu, kde se předpokládají
dle zveřejněných inzerátů úhrady dětí za hodinu okolo 350,- Kč.
V podobném duchu by se dalo jistě pokračovat i nadále. Argument po argumentu, důvod po
důvodu, názor po názoru. Nejsem rád, že musím podobným způsobem poprvé, co jsem na
radnici, diskutovat se svým kolegou zastupitelem na stránkách Náměšťských listů. Jsem toho
názoru, že vše je o komunikaci mezi lidmi a nejinak by tomu mělo být i mezi zastupiteli. Tahanice
a vzájemné osočování ještě nikdy nepřinesly kýžený rozvoj a dobré ovzduší pro spolupráci. Jsou
před námi čtyři roky práce, zkusme si ji nekazit.
Vladimír Měrka
21
Reakce na Volební epilog
Vážení náměšťáci,
s rozčarováním jsem sledoval předvolební kampaň uskupení „Změna? Rozhodněte!“.
I z mého vzdáleného pohledu ze Zlína byla naplněna polopravdami, ze kterých člověk musel
získat dojem, že uskupení mělo zásadní a rozhodující podíl na tom, co se kdy v Náměšti dobrého
povedlo. (Včetně např. realizace půdního ateliéru ZUŠ, kde ovšem rozhodující byla především
aktivita studentů, kteří s nápadem přišli a na ateliér získali část prostředků z dražby svých
vlastních obrazů. Dílem přispěla na přímluvu starosty také Skupina ČEZ a dalším dílem město.
Jen v tom třetím dílu měla ale hlas Změna? Rozhodněte! A to ještě menšinový! Tak jakýpak
„rozhodující podíl“?)
Předvolební kampaň to byla velmi silná, útočná a měla zřejmý cíl – převzít radnici a změnit
směrování města. Zamyslel jsem se nad tím, zda to bude tatáž Náměšť, kterou tak obdivuji, pokud
se to povede. Rozhodl jsem se sepsat text, kterým jsem chtěl vrhnout trochu světla do toho
mlžení. Text jsem chtěl nechat otisknout v Listech, což se nakonec neuskutečnilo, protože
v předvolebním čísle k tomu nebyl dán prostor. Samotné volby nakonec ukázaly, že to nebylo ani
třeba, protože občané mají jasno.
Po povolební svérázné „analýze“ pana Ing. Matouška v Listech jsem ovšem jen zíral, kam je
schopen až zajít člověk, který neunese prohru. Posílám tedy text do Listů podruhé, byl sice určen
do času předvolebního, ale jako odpověď poslouží i nyní:
Hlas nevoliče. Rozhodněte neměnit! (23. 9. 2010)
V nadcházejících volbách lituji toho, že nevolím v Náměšti, protože si myslím, že každého
hlasu bude třeba. Myslím, že po veletoči posledních voleb do poslanecké sněmovny o tom už
mnoho lidí nepochybuje. Skutečně máme velký vliv na to, kdo bude o čem rozhodovat – protože
jsme to právě MY, občané. V tomto případě VY, náměšťáci.
Už je to dlouho, kdy jsem psal do Listů. Měl jsem ve zvyku popisovat svoje stopařské zážitky
z cest, ať už blízkých nebo dalekých. Cestování zvětšuje rozhled, zvyšuje nadhled, prostě má
smysl, aby člověk pochopil, jak se vlastně máme, kým jsme z pohledu vnějšího. V mém případě
jsem si víc začal vážit mojí republiky a lidí zde žijících, přes všechny ty mouchy jsem pochopil, že
doma mi bude skutečně nejlépe. Pravda, někdy jsem domovem myslel Evropu, někdy ČR.
Záleželo na úhlu pohledu – na vzdálenosti. Daleko víc jsem ovšem v rámci nejen naší země začal
vnímat Náměšť jako skutečně výjimečné místo. Od roku 1995 zde bývám hodně často a za celou
tu dobu sleduji vývoj a rozvoj města.
Město samo je zasazeno do skvělého okolí, přivedl jsem sem v průběhu let řadu přátel,
kterým bylo co ukazovat. Daleko důležitější se mi ovšem jeví vysoké zastoupení sebevědomých
a činorodých lidí ve městě. Při poslední návštěvě jsem provázel na Oživeném zámku zájezd až
z Mladé Boleslavi. Po prohlídce se lidé ptali, z jakého divadla vystupující v obrazech jsou. Ale
kdeže, jsou to přece náměšťáci a jejich kamarádi! Prostě velká parta – 130 nadšenců. To je věc,
do Náměště jezdí zájezdy z takové dálky na akci, kterou kompletně vytvořili náměšťáci svým
důvtipem a vtipem. O Náměšti se ale mluví i mezi muzikanty s velkým respektem a zájmem,
protože Folkové prázdniny se staly pojmem. Akci připravují místní a jejich přátelé z celé republiky,
pro které se stala Náměšť symbolem. Akce tu nejsou maloměstské, jak by se čekalo, ale naprosto
originální a republikové a zapojují všechny věkové kategorie. Nedávno jsem hovořil
s kamarádkou z o něco většího města, u kterého se aktivity tamního kulturního referátu redukují
na odemykání dveří výstavní síně, pokud si ovšem vystavující sám zorganizuje vernisáž!
22
Víte vy vůbec milí náměšťáci, co doma máte? Jaký poklad je to, že řada z obyvatel se zapojuje
nezištně do tvorby kulturního zázemí města? Že zde je velmi silně zastoupená skutečná
občanská společnost, po které jinak prahne celá Česká republika? Bez osvíceného vedení
města, které podporuje správné věci, by to ovšem nebylo jednoduché.
Náměšti se podařilo od těch 90. let, kdy ji sleduji, realizovat řada důležitých projektů. Měnila
se pozvolna, ale cílevědomě, v závislosti na svých možnostech. Většina z těch v současnosti
viditelně dokončených záměrů má počátky dříve, než o tom mohlo rozhodovat posledně zvolené
zastupitelstvo.
O stadionu se mluví dlouho, vyřešení koupaní také, sokolovně…. Jen dobře poskládat
priority. Škoda, že dostal zelenou projekt ne zas tak dlouho plánovaný a promýšlený – projekt
tenisových kurtů. Ne že bych měl něco proti tenisu, ale vnímám právě jiné priority pro pětitisícové
město. Když jsem jel v létě na kole ze Zlína do Náměště, připletly se mi do cesty Těmice.
Vesnička, která, světe div se, měla svoje malé a funkční koupaliště. Bylo plné. Je sice Rathan, ale
tam bývá jen zlomek lidí, co v Těmicích. Široko daleko koupaliště chybí, určitě by to byla dobrá
služba pro obyvatele náměšťska. Selský rozum mi říká, že tu kdosi chtěl prosadit především svůj
zájem, než ten obecný. Proč tenis dostal přednost právě třeba před koupalištěm? Dále čeká třeba
kompletní oprava Špitálku, kde už se déle diskutuje o vybudování klubu pro mládež. Ten jsem
zase viděl ve Fryštáku. Dospívající lidé se zde celoročně scházejí, protože je tam co dělat.
Pravda, bez alkoholu a cigaret, ale jde to. Pak tu visí otazník nad sokolovnou - jediným
společenským sálem. Všechno mi přijde rozumnější než přidat v Náměšti k těm stávajícím další
kurty sloužící úzké skupině obyvatel, kde aby se neřeklo, přilepíme hřiště a pár prolézaček.
Primární účel je ovšem zřejmý.
Kdo skutečně není slepý, měl by si začít vážit Náměště, měl by být hrdý, že žije právě ve
městě, které vyčnívá ve svých aktivitách, ve městě, o kterém se mluví s respektem, ve městě kde
od devadesátých let trvá kontinuita lidí v zastupitelstvu, kteří umí prosazovat nikoli své zájmy, ale
obecné a kteří podporují nebo jsou přímo účastni systematickému budování občanské
společnosti. Rád bych i nadále měl důvod navštěvovat Náměšť, ale z obavy o to, aby nevyhrál
zájem osobní, aby se neměnilo a nerozhodovalo vychýlit Náměšť z dobrého směru, kde celou
dobu je, jsem se rozhodl napsat tento text. Nevěřím, že náměšťáci budou zbytečně
experimentovat, když směr je dobrý.
Přemýšlím, jak se stalo, že politická kultura v zemi je na bodu mrazu. Jak se stalo, že si politici
zvykli přeřvávat se, než by slušně diskutovali. Myslím, že ta změna byla plíživá. Začíná to
u přivlastňování si myšlenek a zásluh druhých. Přemýšlel jsem nad tím, proč lidé, kteří přišli se
skutečně velkou změnou v minulých obecních volbách, házením špíny na dosavadní rozvoj
města, vůbec uspěli. Proč když získali jen tři zastupitele, byli za to vše přizváni do „vlády“, když by
se to obešlo i bez nich. Došel jsem k tomu, že to bylo docela slušné gesto. Nepřeválcovat je, ale
prostě ukázat dobrou vůli, podělit se o odpovědnost. Nazval bych to politickou výchovou, člověk
by čekal, že za čtyři roky dojde k prozření, ale není tomu tak, je z toho politická chyba, protože
k prozření nedošlo a věci se mohly odehrát v posledních čtyřech letech lépe.
Nehraji si na to, že nejsem zainteresovaný na složení zastupitelstva. Mám mezi skutečně
aktivními náměšťáky řadu přátel. Nikdo z nich mě ovšem k sepsání tohoto textu nevyzval
a vzhledem k jejich skromnosti spíš doufám, že se za něj nebudou zlobit! A vy, občané voliči,
vezměte rozum do hrsti a myslete na to, že rozhodujete i za velkou spoustu fandů Náměště.
Dnes už jen dodávám: volil jsem v Třebíči, kde lidé ukázali, kdy má smysl rozhodnout
o změně. Děkuji voličům v Náměšti, že rozeznali, kdy to smysl nemá. A příště zas raději
o cestování.
Mgr. Tomáš Pasterný - Skřet
23
Vážení čtenáři, milí náměšťáci,
ráda čtu náměšťské listy a tak tomu nebylo ani jinak i v jejich prosincovém vydání. Mou
největší pozornost však upoutal článek s názvem „volební epilog“.
Nevím, jak může někdo tak neskutečně obviňovat někoho, kdo už řadu let s „tou kytičkou“
chodí za stařenkami a dědečky. Nikdy jsem v tomto aktu neviděla náznak nějaké zištnosti, ba
naopak. Je to pouze o úctě ke stáří a radosti z toho, že právě ona kytička přinese úsměv na tvář
toho, který ji dostane. Tato tradice je tu již pár desítek let, nikoli poslední rok či dva měsíce před
volbami a právě proto v tomto gestu nevidím zcela žádnou taktiku. Zvláště v době svátků
vánočních právě toto více než kdy jindy potěší.
Nepleťme si tedy úctu ke stáří s politikou. Ten kdo na toto bude zapomínat, nikdy si onu úctu
druhých nezíská.
Marie Dudová, Výbor pro občanské záležitosti
Kytička pro seniory
Dovolte mi reagovat na článek v prosincovém čísle s názvem Volební epilog.
Od otevření Domova
v září 2000 jsme se navázali velmi dobrou spolupráci s představiteli města
a s místními organizacemi.
Klienti se vždy těší na
vystoupení dětí z mateřských školek, ze Základní
umělecké školy a z dramatických kroužků, které
pracují při základních školách. Už 10 let s nimi udržujeme pravidelnou spolupráci, která pomáhá našim
klientům získávat nové
sociální kontakty.
Jsem ráda, že představitelé města nezapomínají, že i u nás jsou jejich občané, pro které je to
už jediná možnost jak se s nimi mohou setkat.
Proto bych chtěla poděkovat všem, kdo k nám přichází s kytičkou a komu nejsou problémy
seniorů lhostejné.
A jen na závěr pro upřesnění: pouze 24 našich klientů volilo v komunálních volbách.
Ing. Věra Bařinová
Příspěvky v rubrice „Názory, kritika, polemika“ jsou názory autorů a nemusí
tedy vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele Náměšťských listů. Příspěvky
nejsou redakcí nijak obsahově ani jazykově upravovány.
24
slovo hejtmana
Začátkem každého nového roku rekapitulujeme ten minulý a hlavně se zamýšlíme nad tím, co
nás čeká. Je toho hodně, co mě napadá a nezastírám, že ani tento rok 2011 nebude jednoduchý.
Při všech těch starostech a v médiích dostatečně rozebíraných hrozbách doufám, že si u nás na
Vysočině dokážeme najít a prožívat ty příjemné a pozitivní stránky našich všedních i svátečních
dnů. I proto se chci dnes podělit o své dojmy z jedné oblasti, která mne docela těší.
Mezi prioritami, na něž se soustřeďujeme, je i propagace Vysočiny, jejích krás i výsledků
práce našich lidí. Přitom se snažíme spolupracovat s městy i s podnikatelskými subjekty. Jedním
z výsledků je zavedení značky regionální produkt. Provedený průzkum nám ukázal, že
propagační, prodejní a výstavní akce s nabídkou regionálních produktů se zapisují do povědomí
občanů. Jestliže před rokem slyšel nebo věděl, že kraj Vysočina má pro regionální výrobky
a produkty svoji značku, každý třetí obyvatel, letos na podzim to byl již každý druhý. A přibývá těch,
kteří při nákupech upřednostňují produkty ze svého kraje.
Jedním z konkrétních projevů jejich propagace bylo, jak se spolupráce naší krajské
příspěvkové organizace Vysočina Tourism s podnikateli projevila při přípravě významné akce, na
níž se náš kraj podílel jako jediný za Českou republiku. První adventní neděli loňského roku se
v pražském hotelu Hilton konal už pátý Mezinárodní vánoční bazar. Cílem tradičního projektu,
který je podporován mezinárodními organizacemi i diplomatickými komunitami z celého světa, je
finanční podpora českých charitativních organizací. Na bazar se sjelo na několik tisíc
návštěvníků. Tuto výjimečnou charitativní akci pořádá Asociace manželek diplomatů s patronkou
Livií Klausovou. Prodejního veletrhu se širokým sortimentem nabízeného zboží se zúčastnilo
celkem 47 zemí z celého světa. Své viditelné místo tu měl i stánek kraje Vysočina, ve kterém si
mohli návštěvníci vybrat z celé škály tradičních produktů z Vysočiny. Do tohoto bazaru své
výrobky věnovaly zdarma firmy jako byly Království loutek ze Žďáru nad Sázavou, Ateliér KVAK
Koněšín, Huť Anna Bělá, Jaroměřická mlékárna, Dalešické cukrářství nebo Kostelecké uzeniny.
Přispěly tak k propagaci své firmy i celé Vysočiny. Výtěžek této akce byl věnován na charitativní
účely a potěšilo mne, že i sama první dáma Livie Klausová si v naší expozici zakoupila keramický
květináč z Nové Říše a salám Křemešník z Kostelce. A přitom s upřímným nadšením
zavzpomínala na své návštěvy Vysočiny.
Vůbec si myslím, že se naše krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism vydala
správnou cestou, když se místo nákladných účastí na mezinárodních veletrzích soustředila na
spolupráci s našimi městy a podnikateli na konkrétních akcích a projektech především pro občany
České republiky. Líbí se mi vytváření balíčku nabídek k pobytí na Vysočině s konkrétním dalším
prožitkovým programem. Dnes už nenalákáme mnoho návštěvníků na Vysočinu pouze na
ubytování, prohlídku památek a procházku voňavým lesem. Když ale k těmto stálicím přidáme
konkrétní zvláštní gastronomické zážitky, specifické sportovní či pohybové vyžití, wellnes
uvolnění nebo jiné tvůrčí aktivity, stává se z klasické pohody v příjemném prostředí zelené
Vysočiny i lákavé aktivní prožití volných dnů podle různých zájmů a představ. V propagačním
materiálu připraveném k prezentaci na lednovém veletrhu „Regiontour 2011“ je takových
komplexních programů skoro stovka. Předpokládám, že i další podnikatelé pochopí, že zde mají
příležitost k rozvoji svých firem. A růst cestovního ruchu přináší své ovoce zprostředkovaně všem
obyvatelům kraje. Vysočina Tourism nejen připravuje mnohé propagační materiály a akce, ale
spolupracuje s městy i na jejich akcích, což bylo loni kvitováno např. v Telči, Bystřici nad
Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě. Spojení sil a prostředků je vždy užitečné. O to se
koneckonců jako kraj snažíme ve všech svých činnostech a nejde o to, kdo je pod výsledkem
podepsaný.
Přeji vám i v roce 2011 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
25
MO KDU-ČSL a farnost sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou
srdečně zvou na vánoční hru podle předlohy Henryho van Dyka
„Čtvrtý z mudrců“
Příběh o hledání a nalezení předvedou
v sobotu 15. 1. 2011 od 14 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
ochotníci z farnosti Velká Losenice
Vstupné dobrovolné
Průvod Tří Králů
Sobota 8..ledna 2011 v 9.45 – 10.15 hod.
Náměšť nad Oslavou
Všichni jsou srdečně zváni před radnici k jeho přivítání.
Společně se pak průvod vydá k živým jesličkám ve farním dvoře.
Teplé občerstvení zajištěno
K+M+B+2009
(Christus mansionem benedicat = Kristus požehnej tomuto domu.)
26
Náměšť na obrazovce České televize
Chvíli televizní slávy si užívala Náměšť a její zámek na konci loňského roku, přesně
24. listopadu, kdy odvysílala Česká televize další díl publicistického cyklu Ta naše povaha. Díl
nesl název „Hodní a zlí Němci“. Pro některé obyvatele města však mohlo toto vysílání přinést
vedle hrdosti i určitou míru rozčarování.
Pořad zachytil zářiovou návštěvu Johanny El-Kalak-Haugwitz a dokumentoval na
dramatickém případu jejího otce, posledního majitele zámku a odpůrce nacismu, neblahé
následky protiněmeckých nálad v poválečném Československu. Byla jsem při nátáčení
rozhovoru, neb jsem ho tehdy celý živě tlumočila do češtiny. Pro účely vysílání byl však posléze
rozhovor sestříhán a opatřen novým českým komentářem. Tím došlo na dvou místech k určitému
zkreslení.
Vznikl mylný dojem, že k zatčení Heinricha Haugwitze a rozdělení rodiny došlo v květnu 1945
na zámku v Náměšti nad Oslavou. Událost popisovaná v České televizi Johannou El-KalakHaugwitz se však odehrála na zámku v Blatné, kam se rodina Haugwitzů v poválečném chaosu
uchýlila k přátelům. Vyprávění tedy reflektovalo poměry v západních Čechách a nevypovídá nic
o poměrech v Náměšti nad Oslavou. Nový český komentář v určitém okamžiku také pozměnil
perspektivu vyprávějící osoby. V internačním táboře pro ženy a děti dlela po určitou dobu Alice
Haugwitzová se synem a starší dcerou, ne paní Johanna, jak z překladu vyznělo, neboť ona sama
byla oním zmiňovaným dvouletým dítětem, které se dík chůvě podařilo ukrýt u místních sedláků.
Omluvu za toto nedopatření si tedy zaslouží jak paní Johanna El-Kalak-Haugwitz, tak pamětníci
a znalci poválečných poměrů v Náměšti nad Oslavou.
Až na toto nedopatření však pořad objektivně reflektoval tuto doposud málo probíranou část
našich poválečných dějin, se kterou se současná společnost teprve učí vyrovnávat. A také přiblížil
divákům z různých koutů České republiky, jak čestně se Heinrich Haugwitz zachoval v průběhu
druhé světové války.
Mgr. Jana Hubková. Ph.D., historička Muzea města Ústí nad Labem
PATOGENNÍ ZÓNY (PTZ)
Že dlouhodobý ale i krátkodobý opakovaný pobyt v nebezpečných zónách je zdraví
škodlivý už většina obyvatel dnes ví. Proto je důležité vědět, kde tyto zóny v našich bytech
a domcích probíhají a jejich působení se vyhnout!
Proto nemá smysl slibovat změření těchto zón zadarmo a následně nabízet jejich odrušení za
tisíce korun.
Vzhledem k tomu, že působení pochází z geologického podloží pod našimi byty a domky,
nelze je ničím odrušit!! Jediné řešení je se jim vyhnout.
Proto je ke každé změřené místnosti nutno dodat plánek zjištěného průběhu PTZ, který je
možno v měřítku překreslit a vhodným přemístěním lůžek, křesel, židlí a stolů, kde spíme,
odpočíváme, děti sedí nad úlohami nebo u počítače, se z působení těchto zdraví škodících zón
dostat.
Vždyť delší pobyt nad těmito PTZ nám snižuje celkovou odolnost (imunitu) organismu a je
jednou z příčin různých dýchacích, cévních, srdečních, kloubních, alergických a onkologických
onemocnění.
Proto je důležité v dnešním prostředí plném různých negativních vlivů (voda, potraviny,
stres, hluk, elektronický smog) svoji imunitu zvyšovat všemi možnými prostředky. Je třeba
cíleně pečovat o svoje zdraví, protože je základem k produktivnímu a spokojenému životu.
Ing. Miloslav Werner, certifikovaný specialista
27
žijí mezi námi
Advent v Domově pro seniory
Doba vánoční je sice už minulostí, ale rádi bychom si zavzpomínali, jak adventní čas trávili
obyvatelé z Domova pro seniory.
První adventní svíčku jsme
zapalovali již ve středu 24. 11.
na hudebním klubu a svíčku na
adventním věnci přišla zapálit
naše paní ředitelka Ing. Věra
Bařinová. O týden později se
zde zapalovala svíčka druhá,
a o to se postarala vedoucí
zdravotnického úseku paní
Helena Šromová.
Zapálení třetí adventní
svíčky probíhalo společně
s oslavou narozenin, na které
vystoupily se svým programem
děti ze ZUŠ. Jubilantům přišli
popřát také zástupci města a při
této příležitosti nám pan starosta Vladimír Měrka svíčku
zapálil.
Poslední – čtvrtou – adventní svíčku rozsvítil pan Michal Frýbort, náš sponzor. Stalo se již
téměř zvykem, že na tuto sváteční chvíli zveme známou osobnost – ani letos jsme neudělali
výjimku a pozvali k nám českou herečku, zpěvačku a konferenciérku paní Pavlínu Filipovskou.
Zavzpomínala na své profesní
začátky v divadle Semafor,
vzpomenula některé své divadelní kolegy a samozřejmě neopomenula ani svého tatínka
– Františka Filipovského a celou svou rodinu, ve které vždy
našla velkou oporu a pevné
zázemí. Také zazpívala několik
písniček, které byly ve své době
velmi populární a líbí se
dodnes. Toto společné setkání
bylo velice milé a příjemné
a opět o něco víc navodilo tu
správnou vánoční atmosféru.
Eva Gothardová,
Kateřina Paličková
- terapeutky
28
ÚSP Jinošov končí s Novým rokem 2011
Končí také starý rok a my stále s optimismem hledíme do nového. Malé ohlédnutí je však
nutné.
Vedení ústavu odevzdalo jako první v republice jednu ze dvou částí projektu transformace
ÚSP Jinošov. Tento projekt mimo jiné obsahuje výstavbu dvou domků v Náměšti nad Oslavou
a ve Velké Bíteši pro dvacet dva klientů. Dále výstavbu Centra denních aktivit na místě bývalé
budovy Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. Na jaře 2011 se začne stavět.
Pronajali jsme pro šest našich klientů vilu na ulici Jana Nerudy, kde provozujeme službu
chráněné bydlení. A také terapii pro klienty z ulice Husova. V chráněném bydlení se totiž snažíme
co nejvíce simulovat přirozený život občanů většinové společnosti. Například, že ráno vstanu
a jdu do zaměstnání (do terapie), provádím běžné domácí práce včetně vaření a podobně, což na
zámku bylo nemyslitelné.
Prodej areálu Schönwaldu krajem Vysočina nám umožnil hledání dalších ubytovacích
kapacit tentokrát pro klienty s nejtěžším postižením. Podařilo se nám umístit dvacet tři klientů do
moderní ubytovny v Rouchovanech, kde jsou ubytováni v jednom až dvoulůžkových pokojích.
Dalších osm uživatelů našich služeb se zabydlelo v pronajaté vile ve Vícenicích. V současné
době bydlíme na šesti místech. Protože jsme byli nuceni zrušit centrální kuchyň a prádelnu,
perou si většinou sami klienti za podpory personálu. Za podpory personálu si také nakupují
a připravují snídaně, svačiny a večeře. V případě nemohoucnosti klientů tyto úkony vykonává
personál. Obědy nám dováží vybraní dodavatelé nebo se chodíme stravovat do restaurace,
domova pro seniory a podobně. Ve Vícenicích připravujeme o víkendech chlazenou stravu,
kterou nám dováží brněnská firma a zatím klientům chutná.
Počáteční obavy z dopadu výše jmenovaných změn na psychiku klientů se rozplynuly.
V lepším prostředí, s větším počtem personálu se poskytuje kvalitnější péče a podpora. Ta je na
rozdíl od minulosti zaměřená na jednotlivce, na rozvíjení jeho schopností, dovedností a motivaci
k životu. Jsem pyšná na to, že se nám daří klienty motivovat, a že nám věří. Proto zvládli se
statečností sobě vlastní všechny výše jmenované změny životních podmínek. Statečný je
i personál, který vytrval a neodešel.
Areál Schönwaldu jsme během prosince předali novému majiteli.
Sídlo ústavu je na ulici Sadová č. 338 v Náměšti nad Oslavou. Se změnou sídla budeme měnit
také název. Namísto ÚSP Jinošov, budeme od nového roku DOMOV BEZ ZÁMKU.
Děkuji svým vedoucím a všem zaměstnancům za usilovnou práci v roce 2010.
Klientům děkuji za důvěru.
Všem přeji mnoho zdraví a spokojenosti v Novém roce 2011.
Ředitelka ÚSP Jinošov
Bc. Alena Brožková
Městská knihovna v Náměšti nad Oslavou
oznamuje změnu půjčovní doby.
Od 1. 2. 2011 bude v pátek zkrácena půjčovní doba o 1 hodinu.
Půjčovní doba:
Po: 8.00-12.00 13.00-17.00
St: 8.00-12.00 13.00-17.00
Pá: 8.00-12.00 13.00-17.00
29
DDM
„RADOST“
DDM „RADOST“ Náměšť nad Oslavou Vás zve
l
O PERNÍKOVOU CHALOUPKU – ŠACHY
Sobota 8. ledna od 8.00 hod. v DDM
Turnaje se mohou účastnit hráči do 16. let (1995 a ml.).
Vítězové jednotlivých kategorií získají velké perníkové chaloupky.
Hrát budeme švýcarským systémem na 7 kol – 2 x 20 min.
Přihlášky a další informace v DDM.
Startovné 40,- Kč.
l
POČÍTAČOVÉ HRY:
Středa 12. ledna od 15.30 hod. v DDM
Zveme Vás na odpoledne počítačových her. Nejúspěšnější „hráči“ se mohou těšit na drobné
odměny. Vstup zdarma.
l
ŘEMESLNÉ DÍLNY – UBROUSKOVÁ TECHNIKA:
Pátek 14. ledna od 16.00 hod. v DDM
Ubrousková technika je metoda dekorování pomocí ubrousků. U nás budou připraveny
květináče a dřevěné podložky, takže si můžete podle své fantazie vyrobit netradiční doplněk
do kuchyně nebo do dětského pokoje. Cena: 50,- Kč.
l
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pondělí 17. ledna od 16.00 hod. v sokolovně, dospělí od 18.30 hod.
Zveme Vás na turnaj stolního tenisu. Turnaj je určen pro všechny kluky a holky ze ZŠ i dospělé
a bude odehrán ve třech kategoriích: 1. - 5. tř. ZŠ, 6. - 9. tř. ZŠ a dospělí. Body získané
z jednotlivých turnajů se započítávají do celkového pořadí. Startovné: 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
l
BASKETBAL:
Středa 19. ledna od 15.00 hod. v tělocvičně ZŠ Husova
Přijďte si zahrát basketbal a pořádně si zaházet na koš. Družstva vytvoříme na místě tak, aby
si všichni dobře zahráli. Vstup zdarma.
l
ŘEMESLNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ Pátek 21. ledna od 16.00 hod. v DDM
Máte oblíbený hrníček? Připadá Vám moc obyčejný? Vezměte ho k nám a sami si ho
zkrášlete drátěnou krajkou. Je to jednoduché, zvládne to každý. Cena: 50,- Kč
l TIFFANY:
Sobota 22. ledna od 8.30 hod. v DDM
Přijďte si vyrobit pěkný výrobek z barevných sklíček technikou tiffany. Inspiraci i pomocnou
ruku dodáme my, vy dodáte energii a dobrou náladu. Cena: 50,- Kč
l
TANEČNÍ PODLOŽKY:
Středa 26. ledna od 16.00 hod. v DDM
Taneční podložky již určitě dobře znáte a tak pro Vás nebude problém pořádně to na nich
roztočit. Těšíme se na Vás.Vstup zdarma.
30
l
ŘEMESLNÁ DÍLNA – SMALT
Pátek 28. ledna od 16.00 hod. v DDM
Netradiční šperk, který musíte mít. A stačí si ho u nás vyrobit. My se pokusíme Vám v tom
pomoci. Cena 50,- Kč
l
TURNAJ VE FLORBALE
Pátek 4. února od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Husova
Zveme Vás do tělocvičny, kde se uskuteční velký florbalový turnaj. Turnaj je určen pro
všechny hráče ze základních škol. Bude odehrán v několika kategoriích. Na vítěze čekají
diplomy a sladká odměna. S sebou si vezměte sportovní obuv, florb. hokejku, pití a dobrou
formu. Startovné: 10,- Kč
Informace o všech chystaných akcích, kroužcích… Vám rádi sdělíme v
DDM RADOST, NOVÁ 535, NÁMĚŠŤ N. OSL., TEL.: 568 620 039, 731 418 207
www.namestddm.cz, [email protected]
KLUB MLÁDEŽE V DDM aneb VOLNÁ STŘEDA
Každou středu od 15.00 do 18.00 hod. můžete přijít do DDM a zahrát si šipky, deskové hry,
stolní tenis, stolní fotbálek, ruské kuželky, zatančit na tanečních podložkách – dance revolution,
navštívit otevřenou klubovnu počítačů či si jen tak pokecat s kamarády.
Vše zdarma právě pro Vás. Nenuďte se, přijďte k nám.
ZIMNÍ TÁBOR DOLNÍ MORAVA
Po velice vydařeném loňském zimním táboře jsme pro Vás připravili zimní tábor i letos. Hlavní
náplní je samozřejmě lyžování, ale program je podstatně bohatší. Budeme sami hospodařit na
krásné chalupě se saunou a užívat si zimních radovánek od rána do večera. Např. v moderním
lyžařském areálu s novou sedačkovou lanovkou. Na tyto hory určitě budete dlouho rádi
vzpomínat.
Termín: 19. – 26. února 2011
Místo:
Dolní Morava, chata Červený potok
Cena:
2.000,- Kč (ubytování, strava, doprava)
Pro koho: Kluci a holky od 6. tříd ZŠ
Vedoucí: Petr Krátký, Jan Kotačka
Související odkazy: www.chatacervenypotok.cz; www.skisneznik.cz
Předběžně je domluvena cena za jeden den lyžování 250,- Kč.
Zprávy z DDM:
MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA
DO NALOUČAN
O víkendu 3. – 5. prosince jsme
s dvanácti dětmi odjeli na výpravu do
Naloučan. Na základnu DDM Třebíč.
Měli jsme velmi náročný program.
Museli jsme stihnout celou řadu her
a soutěží. Dát krmení zvířátkům,
předat si vánoční dárky a ještě se
nechat vyprášit od čerta s Mikulášem.
A aby vánoční atmosféra byla
dokonalá, udělal nám náš kuchař Jéňa
bramborový salát a kapra. Už teď se
těšíme na další výpravu a na další
dobrodružství.
31
POHODÁŘI OPĚT OVLÁDLI MÍČOVÝ PĚTIBOJ
V sobotu 18. prosince se v tělocvičně ZŠ Husova uskutečnil jubilejní desátý ročník prestižního
turnaje v míčovém pětiboji. Do turnaje opět nastoupila čtyři družstva, která se již dobře znají
z předchozích ročníků.
Kdo chce pomýšlet na vítězství, musí dobře zvládnout všechny sportovní disciplíny a ještě
navíc mít trochu štěstí. Zejména, pokud by chtěl porazit historicky nejúspěšnější tým Pohodářů.
Ten po dvouleté pauze opět stanul na pomyslném vrcholu a zasloužili se o to tito hráči: Marek
Bacúr, Petr Doležal, Jan Kotačka, Petr Krátký, Olin Mička, Pavol Seman, Miloš Široký a Pavel
Široký.
Na druhém místě skončil
tým Sobotkovi, který nehrál
špatně a často soupeře řádně
potrápil.
Třetí místo obsadil tým
Olafovci. Chlapi bojovali, seč
jim dech stačil a nakonec
umístění na bedně obhájili.
Nejslabším týmem byla
letos Alcajdá. Po loňském
vítězství skončil tento tým až
čtvrtý. I přesto nehrál vůbec
špatně. Doplatil na menší
turnajovou zkušenost.
Těšíme se na již jedenáctý
ročník, který se uskuteční
v sobotu 17. prosince 2011.
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A ŠKOLKAMI
Podzim a začátek zimy v DDM je vždy plný akcí, kterých se účastní děti z mateřských
a základních škol. Nejinak tomu bylo na konci roku 2010.
Již tradičně se u nás vyráběly keramické dárečky pro maminky, tatínky a kamarády. Pec se
nezastavila a naše keramička měla plno starostí, jak si s kupou krásných výrobků poradit.
Také jsme se učili. V rámci ekologického programu „Včelka Mája“ jsme se dozvěděli, jak
vlastně žijí naše kamarádky včely.
A nechyběl ani sport. Sportovní devítka se nezastavila a máme za sebou již tři sporty. Florbal,
šachy a vybíjenou. Myslíme si, že budeme dokonale připraveni na blížící se olympiádu.
IV. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Na těchto stránkách Vás budeme podrobně
informovat o blížící se olympiádě. Velké
sportovní akci, která v našem městě přivítá
mladé sportovce z 28 obcí.
Termín IV. Regionální olympiády dětí
a mládeže byl stanoven na 17. – 22. května
2011.
32
ze škol
a školiček
Zprávy z MŠ Třebíčská
Milí čtenáři náměšťských listů, tři králové
jdou k Vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta přejí
Vám a s nimi přichází nový rok plný
očekávání, přání a vzpomínek na už loňské
Vánoce. A jaké byly v naší MŠ? Moc jsme se
na ně těšili! Poslední den v listopadu nás
navštívil kouzelník Waldini. Kouzlil, čaroval
s našimi kamarády, které si pozval na
podium, ale ani s jejich pomocí Vánoce dřív
nepřičaroval. A tak jsme si dlouhé chvíle
vánočního čekání na stromeček v MŠ krátili
povídáním o tom, jaké tradice udržujeme
doma. Kdo jí a nejí vánočního kapra, kdo lije
olovo a co to znamená, kdo si pouští
skořápkové lodičky a kdo krájí jablíčko, aby
uviděl hvězdičku, která je uvnitř ukrytá.
Některé tradice jsme si s paními učitelkami
vyzkoušeli i my. Radostnou vánoční
atmosféru nám pomohly vykouzlit děti ze
ZUŠ, z výtvarného oboru, pod vedením
pí. učitelky Hoškové. Věnovaly nám
keramický BETLÉM ze své dílny a ten
společně s ozdůbkami, které jsme si vyrobily
z papíru zase my, lákal Vánoce k brzkému
příchodu.
Po školce to vonělo perníčky. Sami jsme
si těsto vyváleli, vykrájeli z něho perníčky,
s pomocí paní kuchařky upekli (NESPÁLILI
JE!), dozdobili čokoládovou polevou a hlavně snědli!). S námi je také ochutnali naši
rodiče, kterým jsme vánoční očekávání
zpříjemnili BESÍDKOU plnou koled, tanečků,
hraní na flétnu a cvičení aerobicu.
Škoda, že jsme neměli napečeno, když
nás navštívil MIKULÁŠ S ANDĚLEM
A ČERTEM. A tak místo perníčků si poslechli
básničky, písničky s mikuláško-čertovskou
tematikou a čert si nechal podrbat blechy
v kožichu.
Naši předškoláci pomohli rozsvítit
vánoční strom na Masarykově náměstí koledami a písničkami. Jednu koledu naučili
zpívat i diváky, které neodradil mráz a poletující sníh.
To jsme šikovní pekaři!
Ještě mě podrbejte!
Pojďte si s námi zazpívat.
33
Navštívili jsme kapli sv. Anny, kde pro nás učitelé a žáci ZUŠ připravili pásmo ZLATÁ BRÁNA,
plné písniček, úkolů a opravdové vánoční atmosféry. Také jsme navštívili kostel Sv. Jana Křtitele,
kde si pro nás krásný vánoční program připravil sbor JA.S pod vedením Jaromíra Hlaváče.
Všem moc děkujeme za krásné chvíle, které nám pomohly přečkat dobu, kdy jsme se těšili na
školkový stromeček. A až jsme se konečně dočkali, rozsvítila se na něm světýlka a pod ním jsme
našli dárky, se kterými si budeme hrát i po Vánocích.
Děkujeme všem sponzorům a rodičům za spolupráci a jsme zvědaví, co nového nám
přinese leden.
Z ČINNOSTI MŠ HUSOVA
Kouzelný adventní čas, který byl po delší době v „bílém kabátě“, jsme si užívali se všemi
radovánkami, které patří zimě a Vánocům.
m
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ RODIČŮ S DĚTMI – Děti z budovy Husova a později i z budovy
E. F. Buriana společně s rodiči tvořili různé vánoční dekorace. Vydařená akce, u které nikdy
nechybí také vá-noční básničky a koledy.
m
MAGICKÁ ŠOU - Do naší školky přijel kouzelník a předvedl nám různá kouzla. Někteří
kamarádi mu asistovali a zažili jsme spoustu legrace.
m
VČELÍ MEDVÍDCI - V sokolovně jsme byli na divadle Příběhy včelích medvídků. Moc pěkné
představení plné písniček a příběhů.
m
MIKULÁŠ - V pátek 3. 12. za námi do MŠ přišli čerti, andílci a Mikuláš (děti ze ZŠ Husova).
Přinesli si s sebou „Pekelnou knihu“, ve které byli zapsáni ti, co by se měli polepšit.
Mikulášská nadílka byla samá dobrota a aspoň nám pomohla zahnat ten velký strach
z čertů.
m
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Děti ze II. třídy E. F. Buriana vystoupily
s vánočním pásmem na náměstí při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
m
VÝSTAVA - Ve Staré radnici naše MŠ společně s MŠ Třebíčská uspořádala výstavu
s názvem Od podzimu do vánoc.
m
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA - Pěkné hudební představení v MŠ, které nás naladilo písničkami
a koledami a zkrátilo to dlouhé čekání na Ježíška.
m
ZLATÁ BRÁNA - Program ZUŠ v kapli sv. Anny, který navštěvujeme každý rok, zaměřený na
vánoční období - zpěv koled a hra na hudební nástroje.
m
Ještě nás čeká vánoční besídka v MŠ a vánoční koncert v kostele, pomalu dohoří poslední
svíčka na adventním věnci a dočkáme se, především pro nás děti, nejkrásnějších svátků
v roce.
Na závěr roku děkujeme všem
našim sponzorům: Finanční dary - III.
org. ČSŽ Náměšť n. Osl., Jaroslav
Bednář, Ditta Fabíková, manželé
Záviškovi.
Věcné dary – pan Milan Horký. Dále
děkujeme všem rodičům za drobné
sponzorské dary (výtvarné potřeby,
hygienické potřeby) a sponzorskou
činnost (praní ručníků, ložního prádla
a pomoc na školní zahradě).
Úplným závěrem je přání pevného zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti v novém roce 2011.
Mikulášská nadílka
34
ZŠ KOMENSKÉHO
Přejeme všem žákům, rodičům i spoluobčanům šťastný rok 2011, hodně zdraví,
radosti, lásky, hodně přečtených knih, které vám přinesou moudrost, hodně zážitků, které
vám přinesou radost, hodně dobrých lidí, kteří vám přinesou přátelství…
kolektiv zaměstnanců ZŠ Komenského
Tradičně netradiční pátek 3. 12. 2010 na ZŠ Komenského
Svaté Barborky
V dopoledních hodinách nás a všechny ostatní žáky přišly navštívit Svaté Barborky. Žáky na
1. stupni seznámily s touto tradicí, pohrozily zlobivým dětem a všem daly drobnou sladkost na
památku. Příští rok se určitě můžeme těšit na jejich návštěvu.
Mikulášská nadílka
Každý rok v pátek, který je nejbližší k 5. 12. celou školu navštívila expedice nejen z horoucích
pekel, ale i návštěva z nebes. Skupinka asi 6 čertů a 4 andělů pod vedením svatého Mikuláše
přišla ztrestat, nebo naopak pochválit děti z naší školy. Někteří zlobivci se již od začátku
vyučování klepali strachy, ale když poznali, že to nejsou opravdoví čerti, ale jen deváťáci
převlečení za čerty nebo anděly, trochu se jim ulevilo. Ale stejně strach přetrvával.
Andělé rozdali dobroty a vyšli ze školy
směr městský úřad, aby se přesvědčili, že
nejenom děti jsou zlobivé. Pro jejich
zklamání, pracovníci MÚ byli celý rok
hodní, a proto si neodnesli ani jednoho,
stejně jako naše žáky.
Nadílka skončila a celá expedice se
vrátila do svých obydlí. Žáci naší školy se
těší na další nebeský i pekelný rok.
Rozsvícení vánočního stromu
V rámci akce "Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu" v Náměšti nad Oslavou
v pátek 3. 12. 2010 vystoupili žáci naší
školy s velmi vydařeným vánočním
programem, který jistě přispěl ke krásné
předvánoční atmosféře. Představili se žáci
pěveckého kroužku pod vedením p. uč.
Malé, žáci dramatického kroužku pod
vedením p. uč. Mrenicové a žáci 2. třídy.
Celý program zdařile moderovala dvojice
žáků 9. ročníku, v programu jsme se mohli
zaposlouchat do písní nejen vánočních,
vystoupily zde „Barborky“ a nechyběly ani
básničky a říkadla s vánoční tématikou.
Celý program byl součástí již tradičního
JARMARKU, kde měla i naše škola stánek
s výrobky našich žáků. A stejně jako
v loňském roce byl o výrobky dětí velký
zájem. A jakby také ne, vždyť je děti dělaly
Vánoční tvoření
Výstava
35
s velkou chutí a nadšením. A komu tohle všechno nestačilo, ten si mohl jít zazvonit na náš ZVON
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
S.K.
Škola, jak ji neznáme
Tak se nám přiblížil opět kouzelný vánoční čas, čas plný pohádek a překvapení. V tomto čase
pro nás paní učitelka připravila akci „ Škola jak ji neznáme“.
Sešli jsme se ve čtvrtek 2. 12. v 8.00 ráno v naší třídě. Celé dopoledne jsme opakovali
a procvičovali to, co jsme se již naučili. Pracovali jsme samostatně i ve skupinách, pomáhali si
a radili se. V poledne jsme se společně naobědvali ve školní jídelně – byly výborné buchty. Tak
poznali školní jídelnu i kamarádi, kteří se v ní jinak nestravují.
Po obědě následovala chvilka odpočinku u pohádky. Hned potom následovalo tvořivé
odpoledne. Vyrobili jsme pěkné čertíky, modelovali jsme ze slaného těsta, ale také trénovali
básničky a společně si zazpívali. Stihli jsme i svačinku (pochopitelně byla vánočka)
a také večeři. No, někteří měli s mazáním rohlíku či chleba docela dost práce.
Večer se naše třída proměnila v odpočívárnu – rozložili jsme své karimatky a spacáky,
převlékli se, vyčistili zoubky a pak hurá do spacáků na pohádku. Chvíli po pohádce se třídou neslo
již jen pochrupávání a oddychování spících prvňáčků. Ráno před sedmou se některým ani
nechtělo vstávat. Čekal nás úklid třídy – balení spacáků. Některým pomohla paní učitelka
a někteří to zvládli docela sami – chválíme šikulky.
Po snídani jsme opět procvičovali počítání i čtení. A když skončila svačinka, přišla k nám
návštěva – sám Mikuláš s anděly a čerty. Někteří se trochu obávali, ale nakonec návštěva
dopadla dobře. Čerti nikoho neodnesli a všichni dostali nadílku.
My jsme ještě dokončili svoji práci, a pak už jsme se chystali na cestu domů.
Myslím, že celá akce se líbila nejen paní učitelce, ale hlavně všem dětem ze třídy. Celých
28 hodin bez rodičů jsme zvládli dobře. Opět jsme se lépe poznali, zkusili si spolupracovat i při
jiných činnostech než při školní práci a také se pobavili. Tak zase za rok, až se přiblíží čas Vánoc…
V.M.
Dějepisná olympiáda
Stejně jako každý rok proběhla v uplynulých dnech na naší škole dějepisná olympiáda.
Zájemců o školní kolo bylo dost a neodradilo je ani letošní poměrně obsáhlé téma – „Ve zdraví
i v nemoci“ (Od šamana po penicilin). Vítězkou se stala Marie Drncová z 9. A. Velmi dobré znalosti
prokázali Přemek Augusta (2. místo) a Žaneta Dvořáčková (3. místo) - oba z 9. B. Vítězům
gratulujeme a zároveň přejeme hodně štěstí v okresním kole soutěže. Ostatním zájemcům
o historii děkujeme za účast.
H.M.
36
Finanční gramotnost
Naučit se pořádně hospodařit s penězi, to
si jistě mnozí z nás přejí celý život. Naše ZŠ
Komenského je zapojena do projektu
Rozumíme penězům. Smyslem tohoto
projektu je pomoci dětem rozumět situacím,
které souvisejí s financemi, s kterými se
každodenně setkáváme.
Finanční vzdělávání má žákům napomoci
– v rozhodování ve finančních záležitostech,
- znát základní finanční terminologii, - vyznat
se v nabízených službách a finančních
produktech, - uvědomit si důsledky finančního
rozhodování, - nenechat se manipulovat ve
finančních záležitostech…
Žáci 7. a 8. ročníků si v prvním projektovém dnu ověřili základní finanční terminologii, potom si
vyzkoušeli, jak je těžké sestavit rodinný rozpočet. K tomuto sloužilo sestavení modelových rodin
Brzobohatých, Bohatých, Dolarových, Librových, Forintových, Penězových, Zbohatlíkových,
Šetřílkových. Úkolem rodiny bylo rozumně pokrýt potřeby a požadavky členů rodiny tak, aby jejich
rodinný rozpočet nezkrachoval.
Práce nebyla jednoduchá, některé rodiny se svým úkolem zápasily, děti však práce bavila.
Takto si žáci zajímavou a nenásilnou formou vyzkoušeli téma zodpovědného finančního
rozhodování, které se stává v naší době stále důležitějším.
R.M. a B.V.
Co nového v projektu Individualizace v prosinci?
Konference partnerských škol v Trnavě
13. 12. jsme letošní setkávání se a výměnu zkušeností zakončili na ZŠ v Trnavě. Tématem
byla projektová výuka a také výuka mediální výchovy na této škole.
Studijní materiály na webu školy
Vzdělávání učitelů
Zatímco děti již koukaly doma na pohádky, učitelé během ředitelského volna 20. – 22. 12.
cvičili svoje mozkové závity, porovnávali svoje zkušenosti s radami lektorky či lektora, přemýšleli
o tématu životních dovedností a o tom, jak je vštěpit dětem. Při tom všem jsme si vychutnávali
cukroví, kávu i předvánoční čas, takže jsme si to vlastně užili skoro jako ty děti.
Třetí oborový den na 2. stupni
završil letošní cyklus pro podporu nadání dítěte. Je zajímavé pozorovat, jak děti zvýší svoji
snahu, pokud si vyberou pro sebe zajímavé téma, jak pomohou druhým, ale bohužel někdy i to, že
si dítě umí najít mnoho věcí v literatuře, na internetu, ale neumí vyjít s dětmi ve skupině, nechce
pracovat na splnění společného úkolu.
37
Zprávičky ze ZŠ Husova
Modrobílý den ve 2. B
Na konci listopadu konečně začal padat sníh a tak ho žáci 2. B náležitě přivítali.
Ve čtvrtek 2. prosince přišli všichni do školy v modrobílém oblečení, v rukou drželi vystřižené
papírové vločky, které jim sloužily jako vstupenky do netradičního dne. Následně už se mohli
pustit do úkolů, které pro ně byly připraveny. Řešení úkolů na modrobílých pracovních listech do
českého jazyka a matematických úkolů na interaktivní tabuli se žáci zhostili dobře a tak si za
odměnu připravili ve školní kuchyňce modrobílé jednohubky. Po návratu do třídy si ještě přečetli
článek o Prvním sněhu a vyrobili modrobílé hvězdy, kterými vyzdobili okna třídy.
Dopravní výchova ve 4. ročníku
1. prosince jsme se zúčastnili dvouhodinového programu k dopravní výchově. Zpočátku
proběhla asi hodinová přednáška. Osvěžení dopravních značek a základních pravidel silničního
provozu jsme potřebovali. Ve druhé hodině jsme si vše vyzkoušeli v programu na interaktivní
tabuli.
Koncert na 1. stupni
Již potřetí zavítal na naši školu pan Vojkůvka se svým hudebním programem. Tentokrát na
téma vskutku aktuální - Vánoce. Způsobem sobě vlastním nás provedl vánočními písněmi
a koledami. Zpříjemnil nám tak adventní čas.
Školní kolo Dějepisné olympiády
V pondělí 29. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády na téma „Ve
zdraví i v nemoci“ aneb „Od šamana po penicilín“ pro žáky 8. a 9. ročníků. Vzhledem k náročnosti
olympiády a velmi krátkému časovému úseku na přípravu (nezpůsobeném školou, ale
zadavatelem) našli nakonec odvahu zhostit se tohoto těžkého úkolu pouze 4 žáci. Michaela
Cesneková z 8. A, Dominik Bruzl a Vojtěch Tomáš z 8. B a Sabina Országová z 9. A. Nejlepšího
výsledku dosáhl Dominik Bruzl a bude naši školu reprezentovat v okresním kole v Třebíči.
Den otevřených dveří
Minulý týden, při pravidelném podepisování žákovské knížky, jsem se dozvěděl, že škola,
kterou můj syn navštěvuje, opět organizuje den otevřených dveří. Jak ten rok rychle utekl! Chvíli
jsem se zasnil, zavzpomínal. Také jsem do té školy chodil, dokonce někteří současní učitelé tam
již tehdy působili. Byla to krásná léta….
Účast na dopoledních ukázkách výuky mi syn rezolutně zakázal, dostává se totiž do věku, kdy
se se svými rodiči nerad chlubí. Každý z rodičů chce své dítě vidět při školní práci, ale přece jen je
to uměle navozená situace. Dítě se chová úplně jinak před rodiči, než když je ve škole samo.
Musel bych se proměnit v malou zlatou mušku, abych byl neviditelný zrakem svého syna. To
samozřejmě nejde. Nechci se ale vzdát návštěvy školy, proto přistupuji na kompromis. Půjdu do
školy až odpoledne, ale v doprovodu syna a manželky.
Hned při vstupu do školy vidím, že se zaměstnanci i děti na tento den pečlivě připravovali. Ve
vestibulu prodávají žáci překrásné výrobky, které vytvářejí paní družinářky s dětmi. Hned se
jdeme do družiny podívat. Jsme překvapeni, protože tam, kde dříve byly dílny, jsou dnes dvě velké
třídy - herny nové družiny. Je to smysluplně využitý prostor. Hned vedle družiny vidíme moderně
vybavenou počítačovou učebnu a jazykovou učebnu s interaktivní tabulí. Dozvídáme se, že je jich
na škole několik. Samozřejmě nemineme ani malý bufet, který náš syn tak rád navštěvuje. Ani
naše chuťové buňky v tuto chvíli nepřijdou zkrátka, neboť nám své výrobky nabízejí chlapci
a dívky, kteří rádi vaří. Ochutnáváme výborné jednohubky, které připravili ve cvičné kuchyni. Mojí
nejoblíbenější učebnou na škole byla tělocvična, tak naše další kroky vedou tímto směrem. Je zde
velmi rušno. Své umění předvádějí malé i velké gymnastky a je opravdu se na co dívat.
38
Nyní se přemístíme do druhého patra,
abychom si prohlédli vše od 1. třídy. Paní
učitelky jsou zde připraveny se svými kvízy,
jako odměnu za správnou odpověď (na
učivo 1. stupně ZŠ zatím stačím) dostávám
bonbony, které jsou zde připraveny pro
úspěšné řešitele. A dostáváme se k dalším
ukázkám práce s interaktivními tabulemi.
Jsou v obležení malých dětí, které školní
docházka teprve čeká. Jsme překvapeni, jak
jsou při řešení názorných úkolů tyto šestileté
děti šikovné. Inu, mladá generace...
Najednou něco cítím! Blížíme se k odborné
pracovně chemie. Podle dýmu a zápachu
předpokládám, že se tam děje něco
zajímavého. A opravdu, chemici mají
připravené netradiční pokusy – bengálský
oheň, zápalná šňůra, nehořící kapesník…
A již sestupujeme do 1. patra. Míjíme
učebnu, kde bych nechtěl stát o přestávce
při dozoru na místě učitele – chlapci, ale
i dívky hrají stolní fotbal, ping-pong a hlučně
při tom dovádějí. Uprostřed chodby je
připravená učebna s dataprojektorem a nasvíceným plátnem. Otázky z dějepisu, českého jazyka a literatury formou kvízu zde
řeší raději manželka se synem. Moc se jí do
toho nechce, ale nakonec vítězí její soutěživý duch. Musím říct, že mě překvapují znalosti ženy i syna. Zachraňují tak čest rodiny.
O pár kroků dále, v učebně přírodopisu, pro
nás byla připravena pozorování mikroskopických preparátů, zástupců hmyzí říše
a různé poznávačky přírodnin. Ale to se
k nám už linou krásné hlásky dívčího sboru
a tóny klavíru. Vždyť se blíží Vánoce! Oživlý
betlém a pásmo koled a básní se zimní a vánoční tematikou jsou krásným vyvrcholením dnešního příjemně stráveného odpoledne. Prostředí školy na nás dýchá
sváteční atmosférou klidu a pohody. Venku
to vypadá mnohem hůře. Řekl bych, že se
tam čerti žení. Ale to přece patří k zimě
a předvánočnímu období…
39
Vánoce v ZUŠ
Předvánoční podvečer
Toto první velké vystoupení žáků ZUŠ se konalo v pátek 17. prosince. Program připravili žáci
a jejich učitelé z hudebního a tanečního oboru a byl pestrý. K vidění bylo vystoupení čertíků
i andílků, kluci se svými partnerkami předvedli společenský tanec valčík, naši nejmenší zpěváčci
si zazpívali a slyšet jsme mohli klavírní dua, smyčcový kvintet i pěkný program žáků dechového
oddělení. A na závěr našim žákům zatleskal plný sál diváků – zaslouženě.
Adventní koncert Základní umělecké školy
Ani se tomu nedá věřit, ale je to tak – 19. prosince jsme mohli v kostele sv. Jana Křtitele slyšet
v pořadí již 21. adventní koncert naší školy. A jelikož jsem byla i u prvního koncertu v roce 1989,
promítly se mi hlavou některé momenty. Jak na prvním koncertu - z popudu p. uč. Ludmily Šilhavé,
zpívala vlastně celá škola, žáci i učitelé – to ještě neexistoval pěvecký sbor. Jak krásně zpíval svá
sóla Richard Samek a celá plejáda děvčat – sólistek…. Nedá se vše popsat, jisté však je, že se
adventní koncerty připravovaly vždy v plném nasazení a s elánem. Každý koncert byl trochu jiný
a nebylo to jen tím, jak se měnilo
obsazení dětí i učitelů. Myšlenka
koncertu zůstala však stále
stejná: pozastavit se, zaposlouchat se a s trochu svátečním
pocitem čekat Vánoce. A tuto
myšlenku, pocity, se vám prostřednictvím hudby snažily děti
a jejich pedagogové v poslední
adventní neděli předat.
Radka Hajšelová
40
POHYBOVÉ STUDIO
HELENY NEVORALOVÉ
TJ-SOKOL NÁMĚŠŤ
Měsíc prosinec byl ve znamení soukromých oslav, na
které jsme byli pozváni, abychom zde vystoupily
a pobavily oslavence. Z těchto oslav jsme vybrali ta
nejdůležitější: Vyjeli jsme popřát do Třebíče panu Helmutu
Holinskému k jeho krásným 80- tinám.
Oslavenec byl natolik v kondici, že si i zastepoval společně s vedoucí Helenou Nevoralovou
v černošském čísle. Krásné pohostinné prostředí, příjemná společnost a super zábava.
Děkujeme za pozvání.
Při příležitosti jubilejních 90- tin jsme nemuseli cestovat
daleko, oslavila je paní Vlasta Šafrová obyvatelka
Domova Důchodců v Náměšti nad Oslavou, která svojí
vitalitou a životním elánem bavila všechny přítomné.
I zde byla příjemná společnost jídla a pití, co hrdlo ráčí. Taktéž děkujeme za pozvání a oběma
oslavencům ještě jednou přejeme hodně zdravíčka, štěstí rodinné spokojenosti do dalších let.
Pohybové studio Heleny Nevoralové přeje Všem fanouškům
a čtenářům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2011.
41
sport
Od vysoké sítě
Krajský přebor I. Třídy žen 2010-11 – stav k 16.12.2010
p. družstvo
utkání V
P
K
sety
míče
body
1. TJ Jiskra Humpolec A
2. TJ OA Třebíč A
3. SK Dekora Ždírec n. D. A
4. TJ Slavoj Polná A
5. TJ Náměšť nad Oslavou A
6. TJ Spartak Pelhřimov A
7. TJ Žďár nad Sázavou A
8. TJ Sokol Přibyslav A
9. TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. A
16
16
16
16
16
16
16
16
16
2
2
6
8
9
10
11
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43:14
44:19
38:22
34:28
28:35
27:35
21:41
19:39
17:38
1323:1044
1424:1238
1394:1247
1331:1265
1252:1343
1324:1423
1236:1412
1169:1336
1117:1262
30
30
26
24
23
22
21
20
20
14
14
10
8
7
6
5
4
4
Zleva: číslo 9 – Kašková,
18 – Ing. Ospalá (Nečasová),
10 (libero) – Snášilová Petra,
21 – Mgr. Lorková, 7-Dobrovolná, 8 – Krátká Petra, 12 – Palátová, 3 - Doláková
4.12.2010 TJ Náměšť nad Oslavou – TJ OA Třebíč A 2:3 (20,-17,15,-18,-14)
a 1:3 (-22,-13,17,-16)
Velmi vyrovnaný první zápas s druhým celkem tabulky oproti minulé sezoně posíleným
o několik bývalých ligových dorostenek rozhodl nakonec zkrácený pátý set, ve kterém domácí již
sahaly po vítěství, když za stavu 14:13 se dopustily několika nevynucených chyb a dali tak šanci
zkušenějším hostím.
11.12.2010 TJ Sok. Přibyslav – TJ Náměšť 3:0 (12,12,23) a 2:3 (-18,14,25,-23,-10)
Díky sněhové kalamitě přijely naše hráčky pozdě a tak se rozcvičovaly prikaticky v prvních
dvou setech. Druhý zápas pak dokázaly obrátit ve svůj prospěch.
Celkové páté místo družstva po podzimní části je docela pěkým výsledkem a nebýt zranění
a nemocí mohl být výsledek ještě lepší. Přejeme děvčatům do Nového roku, aby jarní část byla
stejně tak úspěšná jako podzimní.
42
Vendulka patří
mezi nejlepší v Suhlu
Odchovankyně náměšťského volejbalu, Vendula
Měrková, je jednou z nejlépe hodnocených hráček klubu
VfB Suhl. Tento tým složený převážně ze zahraničních
hráček hraje nejvyšší německou soutěž.
Přejeme Vendulce, aby se jí dařilo i v novém roce 2011
a to nejen na poli sportovním.
Extraliga dorostu pokračovala 5. kolem
Mladé družstvo TJ Náměšť nad Oslavou sehrálo v domácím prostředí na Penzionu utkání 5.
kola Extraligy dorostu proti Lokomotivě Brno. Hosté přijeli v nejsilnější sestavě. Zápas vypadal
poměrně dlouho vyrovnaně, ale ve čtvrté hodině hry se projevila větší zkušenost Brňanů, kteří
mají ve sbírce několik medailí z Extraligy dorostu a dokonce i předloňský titul mistrů republiky.
Nakonec zápas skončil vysokou porážkou ½ : 5 ½. Do skončení 1. části Extraligy zbývají 2 kola.
Systém Extraligy tvoří v první části rozdělení 16 týmů na skupiny „Západ“ a „Východ“, kde
každé družstvo sehraje 7 utkání. Poté týmy na 1. - 4. místě z obou skupin dohrají „Finále A“ o 1. - 8.
místo v Extralize a týmy na 5. - 8. místě skupin „Východ“ a „Západ“ dohrají „Finále B“ o 9. - 16.
místo. Vzájemné zápasy se započítávají a každé družstvo hraje v dubnu 4 zápasy proti
zbývajícím družstvům svého „Finále“. Týmy na 13. - 16. místě sestupují do 1. lig.
Jak vypadají průběžné tabulky?
Pořadí po kole 5 - tabulka Extraligy dorostu - Východ :
Por.
Tým
Part. + = - Body Skore Výher
1. BŠŠ Frýdek-Místek
5
500
15 24½​
21
2. ŠK Lokomotiva Brno
5
401
12 21
19
3. SK Boršice
5
203
6 15
11
4. ŠK Staré Město
5
203
6 13½​
9
5. TŽ Třinec
5
203
6 13
11
6. TJ Slovan Havířov
5
203
6 13
8
7. TJ Náměšť nad Oslavou
5
203
6 11
8
8. SK Slavia Orlová
5
104
3 9
4
Pořadí po kole 5 - tabulka Extraligy dorostu - Západ :
Por.
Tým
Part. + = - Body Skore Výher
1. TRW Autolektronika Vlašim 5
410
13 23
19
2. 2222 ŠK Polabiny
5
311
10 18½​
16
3. Desko Liberec
5
230
9 19½​
16
4. ŠK Kladno
5
221
8 16½​
14
5. Sokol Údlice
5
131
6 15
13
6. TJ Jiskra Hořice
5
122
5 12½​
12
7. ŠŠ Panda ARTCO Rychnov 5
104
3 11½​
8
8. SK OAZA Praha
5
005
0 3½​
1
V lednu sehrají mladí náměšťští šachisté důležité zápasy proti Boršicím a Starému Městu.
Situace v tabulce je nevyjasněná, týmy mezi 3. - 7. místem skupiny východ budou bojovat o 2
místa do „Finále A“. Podaří se Náměšti dostat se tam a nemuset bojovat ve „Finále B“ o udržení?
43
18. ročník Losinského kapra
Již poosmnácté se v Jeseníkách hrál turnaj v rapid šachu, kdy každý ze soupeřů má na partii
20 minut. Celkem 154 hráčů od 10 do 80 let bojovalo v hotelu Dlouhé stráně celou zasněženou
sobotu 11. prosince, z Náměště se zúčastnila 5- členná sestava. Mezi účastníky z několika států
byla celá řada hráčů s mezinárodními tituly. O velké bojovnosti svědčí to, že největší favorit
turnaje, hráč světové špičky velmistr Navara, skončil až na 18. místě.
Náměšťští zástupci si vedli se střídavými úspěchy. Přestože nikdo nebyl úplně se svým
výsledkem spokojen, čtyři z pěti náměšťáků skončili v první polovině výsledkové listiny. Tomáši
Košutovi se podařilo porazit ostravského rozhodčího Kořínka, Rudovi Zezulovi pardubického
kandidáta mistra Petuchova, Davidu Mičulkovi nejlepší ženu v turnaji, mistryni Miturovou z Frýdku-Místku. Víťa Kratochvíl měl výborný finiš. Náměšťská mládež se mezi silnou konkurencí
dospělých hráčů pohybovala bez respektu a výsledek všech lze hodnotit jako velmi slibný do
budoucna. Umístění hráčů Náměště: 52. Rudolf Zezula, 62. Petr Mičulka, 66. Vít Kratochvíl, 76.
David Mičulka, 114. Tomáš Košut, celkem 154 hráčů.
Mladí šachisté v Přibyslavi
Tři mladí šachisté z TJ Náměšť nad Oslavou se zúčastnili ve dnech 14. - 20. listopadu
Přibyslavského šachového festivalu. Hlavní náplní bylo po celý týden MČR juniorek v kategoriích
do 18 a 20 let a polofinále MČR juniorů do 18 a 20 let. Všech 80 mladých talentů hrálo v hotelu
Přibyslav, zrekonstruovaném z hasičské zbrojnice. S Přibyslaví jsme se setkali v hodinách jazyka
českého při vyjmenovaných slovech a město je známo také tím, že několik km severně je na
mohyle nápis: „Zde zemřel Jan Žižka z Trocnova dne 11. října 1424“. Nedaleko v parku hleděl
směrem k šachistům jedním okem slavný vojevůdce sedě na koni. Vzhledem k tomu, že
zúčastnění zástupci Náměště mají v kategorii juniorů ještě hodně let před sebou, pojali turnaj
především jako příležitost poměřit své umění s republikovou špičkou mnohem zkušenějších
talentů. V průběhu turnaje sehráli mnoho poučných partií. Všichni tři měli horší závěr, když Ruda a
David získali z posledních 3 partií jen po půlbodu a Víťa z posledních 5 partií jen 1 bod. To značně
zkreslilo celkový výsledek – 34. Ruda Zezula, 49. Víťa Kratochvíl, 56. David Mičulka. Všichni
3 však měli ve skupině hráčů se stejným počtem bodů absolutně nejvyšší pomocné hodnocení.
Při vyhodnocení nejlepší partie jednotlivých kol byli náměšťští jmenováni hned dvakrát. Turnaj lze
hodnotit jako cennou zkušenost, kluci rozhodně nezklamali. Zatímco při celotýdenním turnaji
nedosáhli náměšťští výrazného úspěchu, prosadili se v jednodenních turnajích. 17. listopadu se
hrál turnaj v rapid šachu O pohár města Přibyslav pro všechny šachisty bez rozdílu věku. Jedním
z 45 účastníků byl Víťa Kratochvíl. Podal vynikající výkon a umístil se na výborném 6. místě,
vyhrál cenu pro nejlepšího hráče do 16 let. O dva dny později se hrál turnaj v rapid šachu pro
mládež do 18 let, kterého se zúčastnilo celkem 77 hráčů. Všichni 3 náměšťáci se ukázali ve
výborném světle, Ruda Zezula vyhrál kategorii do 16 let, David Mičulka kategorii do 12 let (a z
kategorie do 14 let nebyl nikdo před ním), druhý do 12 let byl Víťa Kratochvíl. I v absolutním pořadí
do 18 let se kluci umístili výborně: 2. Ruda Zezula, 9. David Mičulka, 14. Víťa Kratochvíl. Rozbory
všech odehraných partií juniorů prováděl IM David Kaňovský z Náměště, který tak měl výkony
svých svěřenců pod kontrolou.
(MiČ)
44
45
Bikeklub Sokolisti pořádá klubový lyžařský zájezd do:/
STUHLECK 700 - 1640 m n.m.
http://www.stuhleck.com
Stuhleck je největší lyžařský areál východního Rakouska a je pravým zimním rájem pro všechny
skupiny lyžařů. Leží na rozhraní Dolních Rakous a Štýrska. Je rájem pro každého milovníka
zimních sportů. Převýšení 1.000 m ze Stuhlecku až do údolí nabízí skutečnou lyžařskou pohodu.
Garantem spokojenosti je stálost sněhové pokrývky, která je dána polohou střediska a dostatkem
sněhových děl. Je ideálním střediskem pro rodinné lyžování s dostatkem lehkých a středně
těžkých sjezdových tratí. Na své si však přijdou i příznivci sportovní jízdy, pro které je určena
členitá a rychlá FIS sjezdovka . Nespornou výhodou střediska je i snadná dosažitelnost, která
umožňuje zejména u krátkodobých zájezdů zkrátit čas dopravy na minimum.
Termín: 15. 01. 2011
Cena:
Děti ročník 2004-1996
900,- Kč
Mladiství ročník 1995-1992
1150,- Kč
Dospělí
1250,- Kč
(v ceně je zahrnuta doprava autobusem tam a zpět, permanentka a pojišťění léčebných výloh
v zahraničí)
Přihlášky: - do 11.01. 2011 na www.sokolisti.org
- v přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení, telefon, rodné číslo (je potřeba na pojištění)
a místo odjezdu
Platba:
- do 12. 01. 2011 na účet Tj Sokol Náměšť n. O. Číslo účtu: 86-2698320207/0100,
- variabilní symbol – Vám bude vygenerován po vyplnění on – line přihlášky na
www.sokolisti.org, konstantní symbol – 0008
Nakládání: - v Náměšti n. O. u Sokolovny 03.45 – 04.00
- v Třebíči u úřadu práce (naproti autobus. nádraží směrem na Náměšť n. O.) 04.25 - 04.30
Odjezd:
z Náměště n. O. - 04.00
z Třebíče - 04.30
Příjezd do střediska:
08.00 – 09.00
Odjezd ze střediska:16.30
Příjezd do Třebíče:
19.30 – 20.30 (do Náměště n. O. o 20 minut později)
Info: www.sokolisti.org, +420608830773, [email protected]
46
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ
TRIO
Jana Ryšánková
Jiří Jahoda
Miroslav Zicha
klavír
housle
violoncello
/ tenor
Na programu:
W. A. Mozart,
G.Verdi,
G. Puccini,
A. Dvořák
a další
neděle 16. ledna 2011
kostel sv. Jana Křtitele v 17.00 hodin
Náměšť nad Oslavou
Vstupné: 80,- Kč / studenti a důchodci 50,- Kč
Na koncertě můžete vyhrát krásné hudební CD
47
Přehled kulturních, sportovních
a společenských akcí na LEDEN 2011
15. 01.
OLDIES DISKOTÉKA - ag. Music Production
16. 01.
Novoroční koncert
RICHARDA SAMKA
sokolovna 22.00 hod.
kostel sv. Jana Křtitele 17.00 hod.
Agentura GLOBART ve spolupráci s MěKS uvádí Novoroční koncert náměšťského
rodáka RICHARDA SAMKA s Moravských klavírním triem. Na programu budou
W. A. Mozart, G. Verdi., G. Puccini, A. Dvořák a další. Vstupné: 80,- Kč / studenti
a důchodci 50,- Kč.
22. 01.
sokolovna 20.00 hod.
Rybářský ples
K poslechu a tanci bude hrát skupina A JE TO z Třebíče a jako vždy bude bohatá
tombola.
Vstupné 100 Kč. Předprodej bude probíhat v prodejně "Opravy Kormošová" na ulici
Lipová č. 438 od 10. 1. do 21. 1. 2011. Pořadatel: Rybářský svaz.
05. 02.
sokolovna 20.00 hod.
Pleskoles
K bujarému tanci a prvotřídnímu poslechu vám po celý večer bude hrát orchestr
Zatrestband z Třeště. After party obstará dj Hrr.nec a jeho sbírka asfaltů. Dále vystoupí
břišní tanečnice Erika Illková a ze Zastávky u Brna doveze speciální dvojvystoupení
taneční skupina Mighty Shake. Nebude chybět plesová tombola, dobrotami
překypující bary a svátečně naladěná Sokolovna.
Vstupné: 150,- Kč včetně místenky.
Lístky si zamlouvejte na info centru v Náměšti nad Oslavou tel. 568 620 493, více
informací na www.sokolisti.org.
PLESOVÁ SEZÓNA 2011
22. 01. RYBÁŘSKÝ PLES
05. 03. CHARITATIVNÍ PLES (ÚSP Jinošov)
05. 02. PLESKOLES
19. 03. NETRADIČNÍ PLES
19. 02. XVII. NÁMĚŠŤSKÝ PLES
Náměšťské listy 1/2011
Měsíčník, vydává Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo n. 108, IČ: 00289965
Místo a datum vydání: Náměšť nad Oslavou, 2. 1. 2009, reg. MK ČR E 11634
redakce: MěKS, Masarykovo n. 100, tel.: 568 620 493
odpovědná redaktorka Mgr. Věra Szemlová
Realizace: Petr Večeřa, Bačice
48