Katalogový list e-STUDIO232 CZ - Schuss-CZ

Transkript

Katalogový list e-STUDIO232 CZ - Schuss-CZ
Document
Manager
•
23/28 kopií a výtiskù za minutu pro rychlejší a snadnìjší èernobílou
reprodukci kanceláøských dokumentù.
•
2.generace MF strojù s kontrolerem e-BRIDGE
technologie pro kopírování, skenování, tisk, e-filing
síová konektivita ve standardní výbavì.
•
Volitelnì tisk, skenování a výhody e-filingu DMS a funkce
faxu / PC faxu v kompaktním tvaru.
•
Vysoká ochrana dat s funkcí soukromého tisku, uivatelských
vstupních kódù, volitelnì šifrovací zaøízení a pøepisovací
zaøízení pevného disku.
Networking Documents.
Typ
Rychlost tisku/kopírování
Zahøívací doba
Formát papíru
Kapacita papíru
Gramá papíru
Výstupní kapacita
Automatická duplexní jednotka
Hard Disk
Pøístupové kódy
Jednodotykové šablony
(Copy, Scan, e-File, Fax)
Rozmìry (ŠxVxH)
Váha
Tisk*
PDL
Network OS
Interface
Rozlišení
Další funkce
Kopírování
Èas pro 1 kopii
Rozlišení
Rychlost skenování
Stupnì šedé
Zoom
Reim
Násobné kopírování
Další funkce
Skenování
Rozlišení
Rychlost skenování
Max. stran
Formáty skenování
Funkce skenování
Fax*
e-Filing
stolní / chodbový MFP
23 str. / 28 str. za minutu A4
do 25 vteøin
A3–A5R
2 x 550 listù(zásobník) + 100 listù(boè. podavaè)
64-105g/m 2 (zásobník,Duplex,LCF)
64-209g/m 2 (boèní podavaè)
Max. 1,000 listù (s finišerem),
550 listù vnitøní odkladaè (standard)
(standard)
Standard 40+ GB (sdílený)
a 1,000 oddìlení / 10,000 uivatelských kódù
1 Veøejná a a 200 soukromých skupin, kadý a
60 individuálních záloek pro nastavení
(vèetnì zdvojených funkcí)
637mm x 715mm x 739mm
74,8 kg
PCL6 and PostScript 3 emulation
Windows ®NT4.0, Windows ® 2000,
Windows ®XP, Windows ® 2003 server,
Netware ®, Citrix Metaframe ® XP
10BaseT/100BaseTX, Full-speed USB,
volitelnì: IEEE802.11b/802.11g (WiFi)
2400dpi x 600dpi (s vyhlazováním)
Soukromý tisk, schválený tisk, plánovaný tisk,
tisk do broury, tisk do boxù (e-Filing)
©
©
TM
5,4 vteøiny
600dpi x 600dpi
Tisk:
2,400dpi x 600dpi (s vyhlazováním )
45 str. / minutu (A4)
256 odstínu šedé
25%-400% (ze skla), 25%-200% (podavaè)
v 1% krokování, variantnì AMS, APS
Text, Text/Foto, Photo, pamì
1–999
Job Build (max. 1000 build), Elektronické tøídìní
Rezervace úloh, Rotaèní tøídìní ve standardu,
Kopírování do Boxù (e-Filing DMS) ...
150–600dpi
a 50 stran za minutu
1,000
Single and Multi-TIFF, Single and
Multi-PDF, JPEG
Pull scan (uloení dokumentù z boxù do PC
TWAIN nebo File Downloader),skenování do
souboru*(SMB,FTP),do e-mail*,Boxù(e-Filing)*
Pøíslušenství
RADF – MR-3020
100 listù, A3-A5R, max. 157g/m 2
STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM KD-1011
1x 550 listù v zásobníku Std,
Pøíslušentsví druhý zásobník papírù
PØÍDAVNÝ ZÁSOBNÍK PAPÍRÙ MY-1021
(pøíslušentví pro KD-1011)
2
550 listù, max. 105 g/m
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK KD-1012A4
2,500 listù A4 (souèástí je stolek pro MFP)
ODDÌLOVAÈ REIMÙ MJ-5004
Kapacita: 150 listù horní výstup,
250 listù spodní výstup
ODDÌLOVAÈ DOKUMENTÙ
250 listù
ZÁVÌSNÝ SEŠÍVACÍ FINIŠER MJ-1022
a 900 listù ve 2 odkladaèích, 30 listù
jednopozièní sešívání (A4)
KONZOLOVÝ SEŠÍVACÍ FINIŠER MJ-1025
Max. 1,000 listù, 50 listù pro sešívání
tvorba broury a 40 stránek (A4)
DÌROVACÍ JEDNOTKA MJ-6005 (E/F/S)
(PRO MJ-1025)
volitelnì k dodání 2/4 otvory,
PRINT/SKEN KIT GM-2070
PRINT KIT GM-1070
SCANNER KIT GM-4070
Super G3, G3, 1 linka (volitelnì 2. linka)
33.6 kbps
3 vteøiny
JBIG, MMR, MR, MH
Veøejná (PSTN)
PC-Fax, automatické pøesmìrování pøijímaného
faxu do jiných lokací vysílání, odloené vysílání,
vyzvednutí, skupinové vysílání, I-Fax, a další...
FAXOVÁ KARTA GD-1150EU
Internet-Fax
Síový Fax
Support T.37
Super G3, G3, Internet Fax
Windows ® 98/Me/2000/XP/NT4.0
KÓDOVACÍ ZAØÍZENÍ GP-1040
pøídavný Hard-disk pro šifrovací
Funkènost
Uloení pro pozdìjší tisk na vyádání,
Vyhledávání, vyádání, oprava pøes Web Tool
Kopírování, skenování, tisk do*, Fax, I-Fax*
1 Veøejný, 200 soukromých
PØEPISOVAÈ DAT (KIT) GP-1060
Kompatibilita
Rychlost modemu
Rychlost pøenosu
Komprese
Sí
Další funkce
Monosti vstupu
Boxy
FAXOVÁ KARTA 2. LINKA GD-1160EU-N
WIRELESS LAN ADAPTOR GN-1041
BLUETOOTH MODULE GN-2010
S C H U S S P R A H A , s p o l . s r. o .
Výhradní zastoupení EID znaèky TOSHIBA
*pøíslušentsví
2
Všechny kapacity papíru jsou definovány k 80g/m
Networking Documents.
ul. Štìrboholská 1427/55, Praha 10, 102 00
TEL. +420 272 700 700, FAX +420 274 869 350
WWW.SCHUSS.CZ
Spoleènost SCHUSS PRAHA si vyhrazuje právo na zmìny. Veškeré data jsou uvedeny na základì technické dokumentace výrobce. Barva výrobkù se mùe lišit s obrázkovou pøedlohou na prospektu.
Základní
informace

Podobné dokumenty

V. Koubek: Automaty a gramatiky

V. Koubek: Automaty a gramatiky Ka¾dé políèko mù¾e obsahovat jen jeden znak abecedy nebo mù¾e být prázdné. Vstupní slovo = a1 : : : an je napsané na prvních n políèkách vstupní pásky, tj. ai je na i-tém políèku pro i  n a pro ...

Více

KM bizhub 552

KM bizhub 552 webového rozhraní. Zobrazování české znakové sady a podpora interaktivní technologie AJAX dovoluje i práci s webovými formuláři a s jejich následným tiskem. Šifrování PDF souborů digitálním podpise...

Více

Stream 120 web - Energy Sistem

Stream 120 web - Energy Sistem Energy Stream Radio&TV 120 má vestavìné FM rádio. Pomocí submenu mùžete provést automatické naladìní stanic. Tlaèítky VPRAVO/VLEVO mùžete pøepínat stanice v pamìti, tlaèítky NAHORU/DOLU ladit frekv...

Více

Docking 100 Web

Docking 100 Web Režim spánku: Pro nastavení automatického vypnutí rádia stisknìte bìhem poslechu hudby v pøíslušném režimu postupnì tlaèítko SNOOZE/SLEEP/LIGHT pro nastavení èasového intervalu vypnutí v rozmezí 10...

Více

Zde - profiprint.cz

Zde - profiprint.cz WYSIWIG aplikace pro Windows

Více

zde

zde Java Card Security pro HP ProtectTools Zabudovaná bezpeènost HP Disk Sanitizer HP èteèka otisku prstù HP Privátní filtr (vybrané modely) Integrovaná èteèka karet Smart Card TPM Embedded Security Chip

Více

Photo Frame 810

Photo Frame 810 potvrïte tlaèítkem PLAY/PAUSE. Mùžete procházet složky a soubory ve formátu JPG/JPEG uložené na pamìovém zaøízení (kartì nebo USB flash disku) se zobrazením miniatur obrázkù a detaily souboru - ná...

Více

220x Quick new - Energy Sistem

220x Quick new - Energy Sistem rovnìž, že máte v poèítaèi nainstalované všechny nové kodeky napø. z balíku K-Lite Codec Pack. Pøehrávaè na mì mluví španìlsky, jak nastavím v menu angliètinu? V hlavním menu jdìte do nabídky SETTI...

Více

410x Quick11 new web

410x Quick11 new web Pøehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potøeba, soubor pøekódujte znovu v poèítaèi. Nelze pøehrávat WMA chránìné systémem DRM. Jaká videa lze pøehrát v ...

Více