ZDE - Rytmus

Transkript

ZDE - Rytmus
Ze,a,o
Y T t4'U S
Rytmus 1e
občcrnského
sdružení
Pos|óním
idem
které
poskytovot
s|užby,
umoŽnídospě|ým
o dělems oostiŽením
oroco\oto vzdě|óvolse
mítpří|ežitostí
srovnotelné
v běžném
brostředí.
."s vrsrevnrKy.
Agen|Uropro podporovoné
zoÍněýnóVóní
Proho
Bruse|skó
]ó, l20 00 Proho2
| e | ' / Í o+x A 2 o 2 2 e2 5 l ó ] 0 m o b + 4 2 a 7 7 72 2 2 3 a 8
+mo b,!5s5|oc..rýrnus'oÍg
Agoi1!ro plo podpolovoné zomésl.ovóni De|v ce
s|Udenlskó
3, ]ó0 00 Prohoó
1a2a 777 2?8 6ó8
|e|, +A?a 22l324 ó39 rr'o\i|:
emo aep [email protected]'mus.org
AgeniuroPro PodPorovoné
zoměslnóvóní8encšov
P orislickókolei,Mosorykovo
nón ], 25ó 0l genešov
U Píohy
re r'fox +42a 317 742 742 ř'obil:+azo /77 222 131
e-íno||b.nesoV.'iry|mUsÓrg
Agén|Ulo p.o podporovoné zoměslnóvóní LitÝínov
Mosleckó 2l, 43ó 0] L h/iroÝ
+A2a47ó 732 8a7 n\obn:
+42a777 222 3)2
|e|'/Íax:
*moil:livinov@ryrmus
ofg
Á g e n t u r op r o p o d p o r o v o n éz o m ě s l n ó v ó n ic h r u d i m
Heyo 'lovo 392 517 0l Chrudim I
1e iÍol' .'12o 469 ó2] 599 nobi| +Á2o 777 222 )39
e m o i | ' ( h r U dm @ Í ' 1 m U s ' o Í g
Agenturo pro podporovoné zoměýnóVóni I berec
Po|ochovo 504,//, 4ó0 0] t beÍec
| € l ' : + d 2 0 a 8 5 l 0 0 ó 2 ó m o b | | ]+ 4 2 o 7 7 7 2 2 8 ó 6 |
+ m o i | | i L e r e c @ í y l n roUr' g
od|oUčenéprocoviš|ě
E ' F ] o n ó n o v e) 7 3 6 / 8 A 6 6 o | ] o b o n e c n / N i s o u
h|': + a2a A83 356 2,26 no\t 777 22a óó1
podporyinlegíoce
s|ředÉko
Hó|kovor', l20 00 Proho2
ta|./|ox:
+A2a22ó 9Á2 695 nrobi|*420777 228 ó77
org
e.moil:spi@rylmus
zoměslnonců:55
podporovoné
te|ů
s|užby
zoměstnóvóní:
3ó2
vztohů:
l32
uavřenýchprocovněpróvních
Početkontoktovoných
zoměstnovot,g|ů:
340
> početstížnoslí:
3
> pďel dětí,resp rodin, iimži9ne v |oňském
roce poskýli infor'
moce o konzu|loce,zproslředkovolikontoktyotd.:cco 55
> pďet dětí,resprodin,iimžismev |oňském
rocezoiisti|iofr'*.
to;ccq20
> počel
ryško|ených
osistentú:
cco40
Rok 200ó byl ve znomeni něko lko projek|ů,
klerédop ňovo y
o rozvíie|y
činnostorgonjzoce
Některése odehróvo|y]en v Proze
l ' Běheír prvníhoíokL]Íeo zoce proiekluspróVnó volbo (ve spo.
pro pomoc menló|něpostiženýmo aU]p |Upróc]se sdíUžením
vzn k obsoh kursuo skriplopro výukuPC
sPolečnos|í
změnl]
Pro
Určenou
|idems polížemv Učení'
Zočo|opříprovoo reo izoce z[U
šebníhokurzu 5omoíolnéce5lovóní,pro nížisme \yUž|y moŽnos|
spo|upróces o's osA Vzniko pozice melodik podporovoného
zoměsinóvónío bylo př]lotoněko k melodickýchzměn
v ogen|!róch pro podpolovonéZoměslnóvón]
Díkyodpovědnépróc kcordlnólorkypÍo.ek|U
Zdenky Storcovése
prvnírok reo izoce odehÍó h odce
Í
2. ProiektMode|oi systémPodPoÍyrnregrocežókůse speciónímivzdělóvocim Potřebomiv běž.ých zs si pod vedenínr|\ry
Uz|ovék od| zo ci vylvořilsys|ém'kterýby individuó|něiniegro
Vonýmd(.]li]ll]
se speció|nrrnr
vzděióvocinrIpo|řebom]zoiiýil opti.
mó|nípodrlilky pro vzdě|óvónív be:némprostředí
odpovídoiící
TomU
l
především
próce
mě|o
s
oUž
terónních
ie]ich Polřebóm.
specló níc|rpedogogůo vzdě|óvónj pedogogickýchprocovniků'osislerrtŮ
i Učite|ů
běžnýchško V rónlci proiekiuzočo|toké
íozsóh|ývýzkum podmínekintegroceno ledno||iv.ich
běŽných
zók|odnichško|óch,
ve všechrýmusích
pobďkóch, tl v L berci'Lifuínově,
]]né
chrU.
d]m o Benešově
Pod vedenímL-.ošeVícho by| reoIizovónpro|ektPodporovo
nézoměstnóVonípro soció|něodpovědnéÍirmy'Jeho cíem,
který e po|rnýiiž z nózvu, ie osvět|ilčeskýmfirmóm koncepl
soció|něodpovědnýchfirem o podpořitjeho reo|izociv Čes
ké repub|iccpros|ředniclvím
seminóřůo ce os|ótnísou|ěŽe'
sou|ěž S|e|nó šonce Zoměsinovole 20Oó proběhlo v 5
kroiíchČR Pordubickém,
Ústeckém,Slředočeském,
Pzeň.
ském'Libereckém,
mimo rómec proiektuv kroji ] hočeském
V koždémkroii by|yoceněny 3 vítézné
o Jjhomorovském'
|tr
_
my ce|os|ótní
f]nó e sou|ěžev Proze. V 5 kroiíchČR loké
proběhy seminóře pro zoměs|novole|e
no témoSpo|ečensky
odpovědnéchovóníf rem v ob|ostizoměslnóvóní.
portnerskými
spo|upróce's
.
iÍi!u|"
olsKymIo seveÍo|ÍsKyrr'
o'gon|zocem|,
I r').
v tétooblostive|mizkušenými,
zejméno
formou
procovníchsetkónío rn,7měnných
stóŽíiok protoknooříklod
covníchkonzu|tontů,
zoměstnovo.
te|Ů.
A jinéien v jednéz pobďek
Benešov> nĚko|ikm|odých|idíze speció|ních
ško|pozno|o
pÍosiřednicivím
lronzilníhopÍogromUprosiředíoprovdových
firem,vydoli isme lokéskÍipiopro próci s pďíločem'Pov|íně
Hrodečné,
vedoucipro1ektu
Ze škoy do próce reolizovoného
v rómciSROP,o ieiimko|egyním
potřítoké
díkzo tvořivoU
Próci
s Ús|orysoció|nípéče
Chrudim > v rómci pÍoiel|uRozšíření
službypodporovoného
zoměslnóvóní
v Chrudimském
regionu,íinoncovoného
z G|o
bólníhogrontuv íómc]oPRlŽ se služboogen|ury
pro podpo.
íovoné
zoměslnóvónív
chíUdimirozšiřo do Skutče
o HIinsko'
Vedo!cí Pek Kunešpřekono peÍsonóni změny v ogentLJře
o rózným |empemved|ogenlurUdó|'.
Liberec> vedoucípobočkyv LiberciTonko Dechtbrovóse
přičiniloo rozšíření
pobočkydoJoblon'
činnosliliberecké
ce nod Nisou' Móme |omnovoukonce]óřo spo|uprocuiící
orgonizoce.
litvínov> MoÍ|inoRojd|ovópřevzo|o ke konci roku míslo
vedoucíogenturyv Lifuínově.
--t'vi
o ' ',
-'Sl
se jižpoosmé,
tentokrótpoprvé
V Iis|opodu
pro změ.
Ve spo|Uprócis Quip _ spo|ečností
nu,odehrólv Primótorské
rezidencis|ovnostní
oktpředóvóníCenMl|onoChóbo (novozu|ícíno původníCenu
MortinoPo|ose,vyh|ošovonoupouze pro pedogogy).
Prvnítři ceny si odnes|yvzócnédómy, které
pomohlykonkrétním
sým Úsi|ím
Iidem
s mentó|ním
postižením
při ieiich cestě do
běžnésoolečnosti.
'-
'
ogenturyse.zoPoii|ydo komunitního
plónovóní
"Ť::hly
s noděii
že me|odopodporovoného
zoměstnóVóníse v p|ó.
nechobievíiokožÍo
účinnós|užbonezorněstnoným
znevýhod.
něnýnridem
> podporovore zoíněs|nóvónívpod|o z wilu soció|ních
l|Užeb,pío o s' Rymusto pňner|omnohoÚvoh, uprovo js|ro|i
> o prozdrrnocl.ismevfichni obohovo|i v.iie.'dní..osedóní
běhP- 1eho; is.nedoprocovo|lsho|egickývýh|edo,gorizoce
d o r o k u2 0 i 0 .
' loncem ro]<u
zočo|yúvohy..o
o ígonizoce
|;;'ren; ,nukru,y
výroční
{pokročovóníve
zpróiě zo rok2oo7|'
Finonční
dory
CinglMiroslov
Českarofinérckóo's
Diplomot's
LodiesAssoclolion
LinslStihung
Měsfo chrudim
Mosleckó Uhé|nóspo|ečnost
NRoS/CT,,Pomoztedětem,,
Občonské
sdružení
Borůvko
sioiuiórníměsfoMosi
Dotoces|ótuo obcí
EvroPský
soció|níÍond
o ýólni
rozpoče|
cR
Minisiersfuo
próceo socióníchvěcíCR
Ubereciýkroi
Uíeckýkroi
Pordubický
kroi
s|ředočeský
kÍoi
Mogslíólh|ovního
město
Prohy
Měsiské
čósti
Prohol, Proho2, Prohoó,
ProhoI I
Věcnédoryo s|užby
Annonce
Copy Generol
ForóřJorosIov
GRISOFTSofwore
Komwog
M Cotering
Microsofts.r.o.
OfficeExpress
PivovorBenešov
R.A.['V|odis|ov
[ipovský
Semprocenlrum
ing.Milon Roso
JtooeK('roupo.s.
zpróvo zo rok 20oó
Výroční
Próvníformo:občonskósdružení
||/sos/1.24 368/94.RMV ČRze dne
Regishoce:
4
'
1
9
9
4'
2ó'
Bruse|skó
ló, Proho2' PsČl20 00
Síd|o:
s|otulórníoígón: ředite|kosdruž.cní
Mgr' Pov|oBoxovó
Konlokt:
|e|'/Íox:+42o 22125|ó1Q' +42o 2242558]9
e-moil:[email protected]
http://www.ry'mus.org
\ ..-| C :ó l 3 8 3 7 8 3
KB Proho2, č.ú.27.2285770277
Bonk,spojení:
/01
-ffi1**;
^*s-*'*'*
NókIody
{Vtis' Kč)
_
Výnosy
{Viis. Kč)
!
-.r,
r,,...
o 1,.,,.r..,
,
t.'
t..
t-. -..',.
L
I
R'Y T
WWw.rVtmus.orq

Podobné dokumenty

Executive summary

Executive summary no zÓk|odž svých potřob. Vo firmě tclk-1sou Zc]měStncrnc C] ZclrnžS[ncrnI Více

Alzheimercentrum Pr honice o.p.s. Na Michovkách a7o7, Psč 252 43

Alzheimercentrum Pr honice o.p.s. Na Michovkách a7o7, Psč 252 43 Atzheimercentrum Prtihc*iceo.p.s.k3x- Íe.2s13 a náktadt}av nosria v stedku jejťhc hospoda ení ea obdcbi Úd 1 . t " 2il13 do 3'I . t 2. z013, v s*uladu s česk mi rjčetnimíp edpŤsy" Padl,* našeho *áz...

Více

?eďfi#trffi

?eďfi#trffi 1. Sta- lo se

Více

ŽL 02/2000 - Obec Žilina

ŽL 02/2000 - Obec Žilina (okresy Bruntol, Břeclov, (eský l(rumlov, ,Jeseník, Klolovy, Louny,'Procholite, Tothov, Třebič o Znoimo), Zóruky zde mohou být vystovovóny ož do výše 75 % o vzlohuií se iok no iistinu uv;ru, rok i ...

Více