Wacker Neuson LTC 4L

Transkript

Wacker Neuson LTC 4L
www.wackergroup.com
0160448cz
004
0706
Stožárová osvetlen
LTC 4L
PŘÍRUČKA OPERÁTORA
0
1
6
0
4
4
8
C
Z
LTC 4L
Obsah
1. Předmluva
3
2. Bezpečnostn informace
4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Nařzen regulujc použván lapačů jisker ...................................... 4
Provozn bezpečnost .................................................................... 5
Bezpečnost operátora při použván spalovacho motoru ................. 6
Bezpečnost během údržby ........................................................... 7
Umstěn šttků ............................................................................. 8
Bezpečnostn a provozn šttky .................................................... 10
3. Technické informace
3.1
3.2
3.3
17
Motor ....................................................................................... 17
Generátor ................................................................................. 18
Stroje ....................................................................................... 18
4. Provoz
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
19
Nastaven světel ........................................................................ 19
Provozován svetel ..................................................................... 20
Zdvižen stožáru (rucn naviják) ................................................... 21
Spušten stožáru (rucn naviják) .................................................. 24
Ovládac panely 50 Hz Rucn naviják (0009379, 0009485,
verze 101 a starš) ...................................................................... 26
Ovládac panely 50 Hz Rucn naviják (0009485, verze 102 a
novejš) ..................................................................................... 28
Käynnistys ................................................................................ 30
Automatické vypnut ................................................................... 31
Pysäytys ................................................................................... 31
Spnac nouzového vypnut .......................................................... 31
Snžen výkonu .......................................................................... 31
Zásuvka 50 Hz ......................................................................... 32
wc_bo0160448cz_004TOC.fm
1
Obsah
LTC 4L
5. Údržba
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
33
Instalace / demontáž svetel ........................................................ 33
Výmena / demontáž žárovek ....................................................... 34
Každodenn kontroly .................................................................. 34
Vzduchový filtr ........................................................................... 35
Motorový olej ............................................................................ 35
Údržba motoru .......................................................................... 36
Odstraňován poruch ................................................................. 37
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly115 V
(0009379, verze 104 a novejš) ................................................... 38
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly115 V
(0009379, verze 102 a 103) ........................................................ 40
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 115V
(0009379, verze 101 a starš) ..................................................... 42
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V
(0009485, verze 104 a novejš) ................................................... 44
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V
(0009485, verze 102 a 103) ........................................................ 46
Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V
(0009485, verze 101 a starš) ..................................................... 48
Schéma zapojen budice kondenzátoru generátoru (50Hz) ........... 50
Schéma zapojen motoru Lombardini ........................................ 51
Schéma zapojen ovládacho panelu ........................................... 52
wc_bo0160448cz_004TOC.fm
2
Předmluva
1. Předmluva
V této přručce jsou uvedeny informace a postupy pro bezpečný
provoz a údržbu tohoto modelu Wacker. V zájmu vlastn bezpečnosti
a ochrany před úrazem si pozorně přečtěte bezpečnostn pokyny
uvedené v této přručce tak, abyste jim porozuměli, a řite se jimi.
Tuto přručku nebo jej kopii uložte v blzkosti stroje. V přpadě jej
ztráty nebo potřebujeteli dalš kopii, obrat’te se laskavě na Wacker
Corporation. Tento stroj je zkonstruován z hlediska bezpečnosti
uživatele; při nesprávném provozu či obsluze může ovšem vzniknout
riziková situace. Postupujte důsledně podle provoznch pokynů! S
dotazy ohledně provozu či obsluhy tohoto vybaven se laskavě
obrat’te na Wacker Corporation.
Informace obsažené v této přručce se týkaj strojů vyráběných v
době publikace. Wacker Corporation si vyhrazuje právo změnit
jakoukoli část těchto informac bez předchozho upozorněn.
Veškerá práva jsou vyhrazena, zejména práva týkajc se koprován a
distribuce.
Copyright 2006 Wacker Corporation.
Žádná část této publikace nesm být reprodukována žádnou formou
ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně
fotokoprován, bez výslovného souhlasu Wacker Corporation.
Jakýkoli typ reprodukce či distribuce, který firma Wacker
Corporation neschválila, znamená porušen platných autorských
práv, a je předmětem postihu. Výslovně si vyhrazujeme právo
provádět technické úpravy, které slouž ke zdokonalen našich strojů
či jejich bezpečnostnch norem; toto právo si vyhrazujeme i bez
řádného oznámen.
wc_tx000001cz.fm
3
Bezpečnostn informace
LTC 4L
2. Bezpečnostn informace
Tato přručka obsahuje zprávy označené jako NEBEZPEČÍ,
VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMKA, které je nutno dodržovat,
aby se snžila možnost osobnho poraněn, poškozen vybaven nebo
nesprávného servisu.
Toto je symbol bezpečnostn výstrahy. Použvá se, aby vás upozornil
na možnosti rizika osobnho poraněn. Dodržujte všechny
bezpečnostn zprávy uvedené po tomto symbolu, abyste zabránili
možnému poraněn nebo usmrcen.
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ upozorňuje na bezprostředně hrozc nebezpečnou
situaci, která, pokud se j nevyhnete, způsob usmrcen nebo vážné
zraněn.
VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciálně hrozc nebezpečnou situaci,
která, pokud se j nevyhnete, může způsobit usmrcen nebo vážné
VAROVÁNÍ zraněn.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ upozorňuje na potenciálně hrozc nebezpečnou
situaci, která, pokud se j nevyhnete, může způsobit lehké nebo
středn zraněn.
UPOZORNĚNÍ: Při použit bez symbolu bezpečnostn výstrahy
UPOZORNĚNÍ informuje o potenciálně hrozc nebezpečné situaci,
která, pokud se j nevyhnete, může způsobit poškozen majetku.
Poznámka: Uvád doplňkové informace důležité pro postup.
2.1
Nařzen regulujc použván lapačů jisker
Oznámen: Některé státy vyžaduj, aby v určitých mstech byly pro
spalovac motory použvány lapače jisker. Lapač jisker je zařzen,
které má zabránit náhodnému vylétáván jisker nebo šlehán
plamenů z výfuku motoru. Lapače jisker bývaj obvykle vyžadovány
ke snžen rizika požáru při provozován zařzen v zalesněných
oblastech (United States Forest Service).
Abyste dodrželi mstn zákony upravujc použván lapačů jisker,
spojte se s distributorem motoru nebo mstnmi orgány.
wc_si000146cz.fm
4
LTC 4L
2.2
Bezpečnostn informace
Provozn bezpečnost
Znalost a řádné školen je nutné pro bezpečné použván zařzen.
Nesprávné použit stroje nebo použit neškoleným personálem
může být nebezpečné. Přečtěte si návod k použit a seznamte se s
VAROVÁNÍ umstěnm a řádným použitm všech ovládacch a kontrolnch prvků.
Zaškolená obsluha stroje mus poskytnout školen nezkušeným
pracovnkům, než jm bude dovoleno obsluhovat pěch.
2.2.1
Oblast v bezprostředn blzkosti stožárového osvětlen mus být
uklizená a čistá, bez volně se povalujcch předmětů.
2.2.2
VŽDY se ujistěte, že čerpadlo stoj na pevné, rovné ploše, aby se
během provozu nepřekotilo, nepřevalilo, nesklouzlo nebo nespadlo.
2.2.3
NIKDY nespouštějte stroj, který vyžaduje opravu.
2.2.4
Pokud stožár nepoužváte nebo v přpadě, že jsou v oblasti
očekávány silné poryvy větru nebo bouře, spust’te stožár dolů.
2.2.5
Délka stožáru může dosahovat až 8,8m. Dbejte proto na to, aby
oblast nad přvěsem byla volná a aby se nad n nevyskytovala žádná
veden či jiné překážky.
2.2.6
Při použván docház k silnému zahřván žárovek! Než začnete s
žárovkami či světlem jakkoli manipulovat, nechte je 10–15 minut
vychladnout.
2.2.7
Při zdvihán a spouštěn stožáru dbejte na to, aby za zád stroje
nestály žádné osoby! Nikdy nezdvihejte, nespouštějte ani
neotáčejte stožár během provozu stroje.
2.2.8
Před zahájenm zdvihán stroje mus stát přvěs rovně a jeho
stabilizačn patky mus být vysunuté. Opěrné stabilizačn patky mus
zůstat vysunuté během celé doby, kdy je stožár ve svislé poloze.
2.2.9
Pokud během zdvihán nebo spouštěn některá část stožáru z
jakéhokoli důvodu uvzne nebo dojdeli k prověšen lana navijáku,
okamžitě tuto práci ZASTAVTE! Obrat’te se na autorizovaného
zástupce společnosti WACKER.
2.2.10 U zdvihnutého stožáru NIKDY neodstraňujte pojistný kolk!
2.2.11 Stroj NIKDY nepoužvejte, jeli poškozená nebo opotřebená izolace
elektrických vodičů.
2.2.12 NIKDY neprovozujte světla bez ochranných krycch čoček nebo s
čočkami, které jsou prasklé či jinak poškozené!
2.2.13 Stožár NIKDY nepřestavujte, pokud je jednotka v provozu.
2.2.14 Stožár NIKDY nezdvihejte a neprovozujte osvětlen při silném větru.
2.2.15 NIKDY nepřipojujte stroj k jiným zdrojům energie, jako např. hlavnm
vedenm energetických společnost.
2.2.16 Elektrické součástky VŽDY vyměňujte pouze za takové, které se s
původn součástkou shoduj jak v přpustné zatžitelnosti, tak i ve
výkonu.
wc_si000146cz.fm
5
Bezpečnostn informace
2.3
Bezpečnost operátora při použván spalovacho motoru
NEBEZPEČÍ
wc_si000146cz.fm
LTC 4L
Spalovac motory jsou zvláště nebezpečné během použván a
tankován paliva. Přečtěte si a dodržujte varován v přručce majitele
motoru a nže uvedené bezpečnostn pokyny. Nedodržen varován a
bezpečnostnch pokynů může způsobit vážné zraněn nebo smrt.
2.3.1
NIKDY neprovozujte stroj v uzavřených prostorách, pokud nen
zajištěno jejich dostatečné odvětráván.
2.3.2
VYVARUJTE se plněn nebo vypouštěn palivové nádrže v blzkosti
otevřeného ohně, pokud právě kouřte nebo při běžcm motoru.
2.3.3
VŽDY naplňujte palivovou nádrž v dobře větraném prostoru.
2.3.4
NIKDY se nedotýkejte výfuků nebo válců motoru, ani se o ně
neoprejte.
2.3.5
VŽDY po ukončen tankován dobře uzavřete uzávěr nádrže!
2.3.6
NEODSTRAŇUJTE včko chladiče, jeli motor horký. Chladic
kapalina je pod tlakem a má vysokou teplotu; může způsobit těžké
popáleniny!
2.3.7
NIKDY nepoužvejte benzn nebo jiné druhy paliv nebo hořlavých
rozpouštědel k čistěn součástek, zvlášte ne v uzavřených
prostorech. Výpary z paliv a rozpouštědel mohou být výbušné.
2.3.8
VŽDY udržujte prostor kolem výfukového tlumiče volný, jinak hroz
nebezpeč náhodného ohně.
6
LTC 4L
2.4
Bezpečnostn informace
Bezpečnost během údržby
VYSOKÉ NAPĚTÍ! Toto zařzen pracuje s vysokonapět’ovými
obvody, které mohou způsobit vážné zraněn či dokonce smrt. V
přpadě potž s jeho elektroinstalac mus nápravu sjednat
VAROVÁNÍ kvalifikovaný elektrikář s přslušným oprávněnm.
wc_si000146cz.fm
2.4.1
VŽDY nastavte zpět po opravě či údržbě všechny bezpečnostn a
ochranné prvky.
2.4.2
Před údržbou či opravou stožáru osvětlen zkontrolujte, zda je
spouštěc spnač motoru OFF (VYPNUTÝ), jističe jsou otevřené
(vypnuté) a že záporná svorka akumulátoru je odpojená. NIKDY
neprovádějte ani rutinn údržbu (výměna oleje/filtrů, čištěn apod.),
pokud nejsou všechny elektrické součásti vypnuté.
2.4.3
NIKDY nedopust’te, aby se kolem základny generátoru
nashromáždila voda. Pokud tam voda je, generátor přesuňte a před
zahájenm údržby jej nechte vyschnout.
2.4.4
NIKDY neprovádějte údržbu generátoru, pokud máte vlhký oděv
nebo kůži.
2.4.5
VŽDY dávejte pozor na pohyblivé součástky a mějte ruce, nohy a
volné šaty stranou od pohyblivých součástek generátoru a motoru.
2.4.6
VŽDY stroj udržujte čistý a šttky čitelné. Všechny chybějc šttky
nahrate a všechny špatně čitelné šttky vyměňte. Šttky poskytuj
důležité provozn pokyny a varuj o nebezpečch a rizicch.
2.4.7
VŽDY se ujistěte, že popruhy, řetězy, háky, rampy, zvedáky a dalš
typy zdvihacch zařzen jsou bezpečně upevněny a že maj
dostatečnou nosnost, aby mohly bezpečně zdvihnout či udržet celý
stroj. Při zdvihán zařzen vždy dávejte pozor na to, kde stoj ostatn
lidé.
2.4.8
Před demontáž světel nebo výměnou žárovek VŽDY vypněte jističe
světel a zastavte motor.
7
Bezpečnostn informace
2.5
wc_si000146cz.fm
LTC 4L
Umstěn šttků
8
LTC 4L
wc_si000146cz.fm
Bezpečnostn informace
9
Bezpečnostn informace
2.6
LTC 4L
Bezpečnostn a provozn šttky
Tento stroj Wacker použvá podle potřeby mezinárodn obrázkové
šttky. Tyto šttky jsou popsány nže:
Dop.
Šttek
Význam
A
NEBEZPEČÍ!
Nezajištěný stožár může při pádu na
osobu způsobit jej vážné zraněn či
dokonce smrt. Zkontrolujte, zda je
stožár ve svislé poloze řádně zajištěný
pojistným kolkem.
B
VAROVÁNÍ!
Vyhýbejte se mstům, kde může dojt k
rozdrcen.
C
VAROVÁNÍ!
Před sklápěnm stožáru nejprve stožár
zcela spust’te dolů. Sklápěn
vysunutého stožáru by mohlo způsobit
vážné zraněn nebo dokonce úmrt.
D
NEBEZPEČÍ!
Kontakt s nadzemnm elektrickým
vedenm může způsobit vážné zraněn
nebo dokonce smrt. Neinstalujte
stožár osvětlen pod elektrická veden.
wc_si000146cz.fm
10
LTC 4L
Dop.
Bezpečnostn informace
Šttek
Význam
E
UPOZORNĚNÍ!
Msto pro zdvihán.
F
VAROVÁNÍ!
Před zdvihánm nebo taženm stroje
zajistěte stožár ve vidlici přepravnho
zámku. Volně se kývajc stožár by mohl
zapřčinit zraněn osob nebo poškozen
stroje.
G
NEBEZPEČÍ!
Nebezpečen udušen. Pokyny
naleznete v Provozn přručce.
Nepřibližujte se ke stroji s otevřeným
plamenem, jiskrami ani hořcmi
předměty. Před dolévánm paliva
vypněte motor. Použvejte pouze
motorovou naftu.
H
NEBEZPEČÍ!
Nebezpečen udušen. Pokyny
naleznete v Provozn přručce.
Nepřibližujte se ke stroji s otevřeným
plamenem, jiskrami ani hořcmi
předměty. Před dolévánm paliva
vypněte motor. Použvejte pouze
motorovou naftu.
NEBEZPEČÍ!
Kontakt s nadzemnm elektrickým
vedenm může způsobit vážné zraněn
nebo dokonce smrt. Neinstalujte
stožár osvětlen pod elektrická veden.
VAROVÁNÍ!
Před sklápěnm stožáru nejprve stožár
zcela spust’te dolů. Sklápěn
vysunutého stožáru by mohlo způsobit
vážné zraněn nebo dokonce úmrt.
wc_si000146cz.fm
11
Bezpečnostn informace
Dop.
LTC 4L
Šttek
Význam
I
NEBEZPEČÍ!
Elektrické zařzen s pamět uvnitř. Pro
otevřen nebo opravu elektrické skřně
se obrat’te na kvalifikovaného
elektrikáře. Úraz elektrickým proudem
může způsobit vážné zraněn nebo
smrt.
K
VAROVÁNÍ!
Při vyklápěn nebo sklápěn stožáru
udržujte odstup od zadn i předn části
stroje.
L
VAROVÁNÍ!
Horký povrch!
M
Typovy šttek s označenm typu, čslem
výrobku, verz a čslem stroje je
umstěn na každém přstroji.
Poznamenejte si prosm údaje z tohoto
šttku, aby byly k dispozici i při ztrátě
nebo poškozen tohoto šttku.
Označen typu, čslo vyrobku, čslo
verze a čslo stroje jsou vždy nezbytně
nutné při objednávce náhradnch dlů
nebo při dotdzech týkajcch se
servisnch informac.
N
VAROVÁNÍ!
Ultrafialové zářen vyslané z lampy
může způsobit vážné popáleniny kůže
a podrážděn očn sliznice. Použvejte
je pouze tehdy, jsouli jejich čočky a
objmky nepoškozené.
wc_si000146cz.fm
12
LTC 4L
Dop.
Bezpečnostn informace
Šttek
Význam
O
Před spuštěnm stroje:
Zkontrolovat množstv:
Motorový olej
Palivo
Voda
Vypnuté jističe
Nastartovat motor
Ovládac panel motoru
Automatické zahřván
Předehřvánstart
Kontrolka nesvt
Předehřvánstart (max. 15 sek.)
Vypnut
Rozsvtit světla
Zhasnout světla
Vypnout motor
Ovládac panel motoru
wc_si000146cz.fm
13
Bezpečnostn informace
Dop.
Q
LTC 4L
Šttek
Význam
Zvednut stožáru:
Ručn naviják
Uvolněte přepravn pojistku.
Otáčejte navijákem v předn části
přvěsu.
Vyklopen stožáru:
Zvedněte stožár do vertikáln polohy
tak, aby se zajistil automatický pojistný
kolk. Ten udržuje stožár ve svislé
poloze.
Vysunut stožáru:
Otáčejte navijákem na stožáru.
Natočte stožár a utáhněte knoflk.
wc_si000146cz.fm
14
LTC 4L
Dop.
Q
Bezpečnostn informace
Šttek
Význam
Spuštěn stožáru:
Zhasněte všechna světla a vypněte
motor.
Natočte stožár a utáhněte knoflk.
Navijákem na stožáru spust’te stožár
dolů.
Sklopen stožáru do vodorovné
přepravn polohy:
Uvolněte pružinový čep a přidržte jej.
Navijákem v předn části přvěsu
sklopte stožár.
Zajištěn stožáru ve vodorovné
přepravn poloze:
Do přepravnho zámku zasuňte kolk a
zajistěte jej svorkou.
Sklopte světla směrem dolů.
Ručn naviják
wc_si000146cz.fm
15
Bezpečnostn informace
Dop.
LTC 4L
Šttek
Význam
R
Pouze láhev pro nadbytečnou chladic
kapalinu žádný vratný systém.
S
VAROVÁNÍ!
Nebezpeč sevřen. Rotujc zařzen.
T
Úroveň intenzity hlasitosti stroje v
dB(A).
U
NEOMÝVEJTE ovládac panel tlakovou
vodou.
wc_si000146cz.fm
16
LTC 4L
Technické informace
3. Technické informace
3.1
Motor
Čslo položky:
LTC 4L 115V
0009379
LTC 4L 230V
0009485
Motor
Značka motoru
Lombardini
Model
LDW1003
Typ
3válcový, 4dobý, kapalinově chlazený vznětový
motor
Maximáln jmenovitý
výkon
kW (k)
8,5 (11,4)
Provozn jmenovitý
výkon
kW (k)
7,6 (10,2)
ot/min.
1500
V/A/W
12 / 45 / 540
Provozn otáčky
(bez zátěže)
Alternátor
Akumulátor
12 / 450
V/Ah/CCA
Vzduchový filtr
typ
suchá filtračn vložka
Palivo
typ
č. 2 diesel
Objem palivové nádrže
Spotřeba paliva
Pracovn doba
l
114
l/hod.
1,71
hod.
67,7
Objem chladiva
l
4,7
Objem olejové náplně
l
2,4
Třda oleje
wc_td000146cz.fm
15W40 CD nebo vyšš
SAE
17
Technické informace
3.2
LTC 4L
Generátor
Čslo položky:
LTC 4L 230V
0009485
Rev. 103
a vyšš
LTC 4L 230V
0009485
Rev. 104
a nižš
LTC 4L 115V
0009379
Rev. 103
a vyšš
LTC 4L 115V
0009379
Rev. 104
a nižš
Generátor
Frekvence
Hz
Trvalý výkon
kW
50± 2
6,0
5,0
6,0
5,0
Výkon
V
115
230
A
A
43,5
21,7
Typ buzen
Kondenzátor / bezkartáčový
Účink
1,0
Regulace napět nulové zatžen až plné
zatžen
Otáčky
3.3
%
± 5,0
1500
ot/min.
Stroje
Čslo položky:
LTC 4L 115V
0009379
LTC 4L 230V
0009485
Stroj
Výška vysunutý stožár
8,8
m
Systém osvětlen (1000W)
Max. plocha osvětlen při
5,4 lumenu
4 halogenidové výbojky
2824
7
m2
Hladina hluku v 7m
dB(A)
67
Hladina akustického tlaku
v mstě obsluhy (LpA)
dB(A)
91
Zaručená hladina
akustického výkonu (LWA)
dB(A)
97
wc_td000146cz.fm
18
LTC 4L
Provoz
4. Provoz
4.1
Nastavení světel
Viz obrázek: wc_gr002090
Každé světlo lze nastavit ve směru vzhůru, dolů, doleva a doprava.
Uvolněnm seřizovacch zámků (g) nastavte vertikáln polohu
jednotlivých světel (vzhůru nebo dolů). Neuvolňujte vnitřn matici (x).
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojt k poškozen světla. Uvolněnm
matice (h) nastavte horizontáln polohu jednotlivých světel (doleva
nebo doprava). Po nastaven světel do požadované polohy utáhněte
seřizovac zámky a matice.
Jakmile složte stožár do vidlice (přepravn poloha), vždy také otočte
světla tak, aby směřovala buto vzhůru nebo pryč od země.
wc_tx000416cz.fm
19
Provoz
4.2
LTC 4L
Provozován svetel
Viz obrázek: wc_gr002934
Zapněte nejprve jistič (a), poté zapněte zvlášt’ každý jednotlivý jistič
(b) do polohy „ON“.
Halogenidové reflektory se musej před dosaženm plného výkonu
nejprve 5–15 minut zahřát. Po zhasnut je nutné nechat reflektory
cca 10 minut vychladnout a teprve poté znovu zapnout.
wc_tx000416cz.fm
20
LTC 4L
4.3
Provoz
Zdvižen stožáru (rucn naviják)
Viz obrázek: wc_gr002166
NIKDY nezdvihejte stožár a neprovozujte osvětlen při silném větru.
NIKDY nezdvihejte stožár při běžcm motoru.
VAROVÁNÍ
VYSOKÉ NAPĚTÍ! NEPROVOZUJTE stožárové osvětlen s
opotřebenou nebo poškozenou izolac elektrických vodičů.
VAROVÁNÍ Takovéto vodiče vždy nejprve opravte nebo vyměňte. Obnažené
vodiče, pokud by přišly do kontaktu s kovovým rámem přvěsu nebo
stožáru, mohou způsobit smrt úrazem elektrickým proudem.
NEINSTALUJTE stožárové osvětlen pod elektrická veden.
NIKDY při zdvihán a vysunován stožáru nedovolte, aby se v
blzkosti zádi stroje vyskytovaly nějaké osoby.
VAROVÁNÍ
Stožárové osvětlen má dva samostatné navijáky. Jeden z nich slouž
ke zdvihnut stožáru do svislé polohy, druhý pak k jeho vysunut. Oba
tyto navijáky jsou vybaveny automatickou brzdou, která při uvolněn
rukojeti zastav pohyb. Lano se odvj i navj otáčivým pohybem
rukojeti.
NIKDY se nedotýkejte západky navijáku! Uvolněn západky může
způsobit pád stožáru.
VAROVÁNÍ
wc_tx000416cz.fm
4.3.1
Zkontrolujte, zda nejsou lana (n) navijáků poškozená nebo
opotřebená a ujistěte se, že jsou pevně usazena v bubnech.
Nezdvihejte stožárové osvětlen, které má poškozené lano v
navijáku.
4.3.2
Vyjměte pojistný kolk (j) z vidlice.
4.3.3
Pootočenm rukojeti navijáku na přdi o 1/4 otáčky ve směru
hodinových ručiček zkontrolujte naviják (o). Zuby mus zapadnout
do západky navijáku. Při správném pohybu uslyšte při otáčen
rukojeti ve směru hodinových ručiček „cvakán“ západky.
Nepokoušejte se zvednout stožár, pokud je naviják poškozený nebo
nefunguje správně.
4.3.4
Pokračujte otáčenm rukojeti navijáku a zdvihánm stožáru do svislé
polohy, dokud vertikáln pojistný kolk (p) nezajist stožár. Než
začnete zdvihat stožár, ujistěte se, že pojistný kolk je řádně zajištěn
ve své poloze.
21
Provoz
LTC 4L
NIKDY nevytahujte vertikáln pojistný kolk (p), jeli stožár
zdvižený! Uvolněn vertikálnho pojistného kolku při zdviženém
VAROVÁNÍ stožáru může způsobit jeho pád nebo převrácen stroje.
4.3.5
Jakmile bude stožár ve svislé poloze, zkontrolujte funkčnost
navijáku namontovaného na stožáru (q) otočte rukojet o 1/4
otáčky ve směru hodinových ručiček. Zuby mus zapadnout do
západky navijáku. Při správném pohybu uslyšte při otáčen rukojeti
navijáku ve směru hodinových ručiček „cvakán“. Nepokoušejte se
zvednout stožár, pokud je naviják poškozený nebo nefunguje
správně. Pokračujte v otáčen rukojeti navijáku, dokud se stožár
nezvedne do požadované výšky. Jakmile se stožár zcela vysune,
rukojet již neotáčejte.
UPOZORNĚNÍ: Nevysunujte stožár dále než nad červenou značku!
4.3.6
wc_tx000416cz.fm
Jakmile bude stožár v požadované výšce, natočte jej do
požadovaného směru. Uvolněte nejprve pojistný kolk otáčen (s).
Poté pomoc rukojeti (u) otáčejte stožárem, dokud nebudou
reflektory natočeny do požadovaného směru. Zajistěte pojistný kolk
otáčen.
22
LTC 4L
wc_tx000416cz.fm
Provoz
23
Provoz
4.4
LTC 4L
Spušten stožáru (rucn naviják)
Viz obrázek: wc_gr002166
Než začnete spouštět stožár dolů, přečtěte si a důkladně se
seznamte s provoznmi pokyny!
Pokud některá část stožáru z jakéhokoli důvodu uvzne nebo dojde k
prověšen lana navijáku ještě předtm, než stožár zcela spustte,
VAROVÁNÍ okamžitě práci přerušte! Dalšm otáčenm rukojeti navijáku by se
lano jen dále prověšovalo. Přlišné prověšen pak může způsobit pád
stožáru. Pokud stožár uvzne, vyrovnejte přvěs. Zlehka zatřeste
stožárem, aby se konstrukce uvolnila. Obra″te se ihned na
autorizovaného zástupce společnosti WACKER.
NIKDY nespouštějte stožár, pokud je jednotka v provozu.
VAROVÁNÍ
NIKDY při spouštěn stožáru nedovolte, aby se v blzkosti zádi stroje
vyskytovaly nějaké osoby.
VAROVÁNÍ
4.4.1
Zhasněte světla. Vypněte motor.
UPOZORNĚNÍ: Vypnut motoru před zhasnutm světel může
způsobit poškozen předřadnků reflektorů nebo kondenzátoru
generátoru.
UPOZORNĚNÍ: Při spouštěn stožáru pozorujte napájec šňůru.
Dbejte na to, aby se při spouštěn stožáru nedošlo k poškozen
kroucené šňůry.
4.4.2
Otáčenm rukojeti navijáku namontovaného na stožáru (q) proti
směru hodinových ručiček zasuňte stožár.
NIKDY se nedotýkejte západky navijáku! Uvolněn západky
navijáku může způsobit pád stožáru.
VAROVÁNÍ
wc_tx000416cz.fm
4.4.3
Uvolněte pojistný knoflk otáčen (s) a pomoc rukojeti (u) otočte
stožár tak, aby reflektory směřovaly směrem k zádi přvěsu a naviják
namontovaný na stožáru směřoval k jeho přdi.
4.4.4
Vytáhněte a přidržte pojistný kolk stožáru (p). Otáčejte navijákem
namontovaným na přdi (o) proti směru hodinových ručiček, dokud
se stožár nezačne sklápět dolů. Uvolněte pojistný kolk stožáru a
pokračujte v otáčen rukojeti, dokud stožár nespočine v přepravn
vidlici. Dbejte na to, aby druhý pojistný kolk (t) pronikl všemi částmi
stožáru.
24
LTC 4L
Provoz
NIKDY nevytahujte vertikáln pojistný kolk (e), jeli stožár
zdvižený! Uvolněn pojistného kolku při zdviženém stožáru může
VAROVÁNÍ způsobit jeho pád nebo převrácen stroje.
4.4.5
Po spuštěn stožáru zajistěte vidlici zasunutm pojistného kolku (j).
Kolk zajistěte zasunutm svorky.
4.4.6
Nasměrujte lampy k zemi.
UPOZORNĚNÍ: Než odjedete s přvěsem, nechte reflektory 10–15
minut vychladnout. Převoz přvěsu s horkými lampami může
způsobit prasknut žárovek.
wc_tx000416cz.fm
25
Provoz
LTC 4L
4.5 Ovládac panely
50 Hz Rucn naviják (0009379,
0009485, verze 101 a starš)
Ovládací panel reflektoru
Ovládací panel motoru
t
ERGENC
M
Y
E
d
wc_gr002294
wc_tx000416cz.fm
26
LTC 4L
Ref.
Popis
Provoz
Ref.
a
Jistič 50A
b
Jistič 15A reflektory
m
Přdavná světla (nevyužito)
c
Jistič 20A GFI
n
Žhavic svčky indikátor
d
Zásuvka
o
Ucpán vzduchového filtru indikátor
e
Počtadlo motohodin
p
Přdavná světla (nevyužito)
f
Nedostatek paliva indikátor
(nevyužito)
q
Klč k přstupovým dvřkům
g
Bezpečnostn vypnut indikátor
r
Jistič 25A uzemněn
h
Nzký tlak oleje vypnut
t
Nouzový vypnač
k
Vysoká teplota chladic kapaliny vypnut
wc_tx000416cz.fm
l
Popis
27
Alternátor indikátor
Provoz
LTC 4L
4.6 Ovládac panely 50 Hz Rucn naviják (0009485, verze
102 a novejš)
Ovládací panel reflektoru
Ovládací panel motoru
t
ERGENC
M
Y
E
d
wc_gr002294
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
wc_tx000416cz.fm
28
LTC 4L
Ref.
Popis
Provoz
Ref.
Popis
a
Jistič 50A
k
Vysoká teplota chladic kapaliny vypnut
b
Jistič 15A reflektory
l
Alternátor indikátor
c
Jistič 20A GFI
m
Přdavná světla (nevyužito)
d
Zásuvka
n
Žhavic svčky indikátor
e
Počtadlo motohodin
o
Ucpán vzduchového filtru indikátor
f
Nedostatek paliva indikátor
(nevyužito)
p
Přdavná světla (nevyužito)
g
Bezpečnostn vypnut indikátor
q
Klč k přstupovým dvřkům
h
Nzký tlak oleje vypnut
t
Nouzový vypnač
wc_tx000416cz.fm
29
Provoz
4.7
LTC 4L
Käynnistys
Viz obrázek: wc_gr002293, wc_gr0002294
4.7.1
Zkontrolujte množstv oleje, paliva a chladic kapaliny.
Poznámka: Pokud došlo k vyjet nebo úplnému vyprázdněn
palivové nádrže, bude zapotřeb provést odvzdušněn palivového
veden. Podvejte se do provozn přručky motoru.
4.7.2
Zkontrolujte stav elektrického veden na stožáru. Nespouštějte
generátor, jeli izolace veden poškozená či opotřebená.
4.7.3
Zkontrolujte, zda jsou jističe (a, b, c) v poloze „OFF“ (VYPNUTO).
4.7.4
Zkontrolujte, zda je nouzový vypnač (t) vytažený.
UPOZORNĚNÍ: Spuštěn motoru pod zátěž způsob poškozen
stroje.
4.7.5
U strojů vybavených motorem Lombardini otočte klč (q) o jednu
polohu doprava. Indikátor žhavicch svček (n) bude svtit až do doby
řádného předehřát motoru. Jedná se o automatický časovač na
bázi teploty motoru. Jakmile kontrolka zhasne, ihned spust’te
motor.
4.7.6
Otočte klč (q) do polohy „START“ a v této poloze jej přidržte, dokud
se motor nespust. Po spuštěn motoru klč uvolněte.
UPOZORNĚNÍ: Neprotáčejte motor déle než 10 sekund. Mohlo by
dojt k přehřát motoru. Vrat’te spnač zpět do polohy „OFF“
(VYPNUTO) a vyčkejte 1530 sekund, dokud se motor spouštěče
neochlad. Teprve poté znovu provete cyklus předehřván a
spouštěn.
Poznámka: Pokud do 30 sekund od otočen klče do polohy „RUN“
(CHOD) nedojde k signalizaci tlaku oleje, zastav automatický
vypnac systém přvod paliva. Poté je nutné nastavit klč zpět do
polohy „OFF“ (VYPNOUT), a restartovat tak 30 sekundový časovač
předtm, než se pokuste o opětovné spuštěn motoru.
4.7.7
Než rozsvtte reflektory, nechte motor ohřát.
UPOZORNĚNÍ: Ke spouštěn motoru nikdy nepoužvejte pomocné
startovac kapaliny.
wc_tx000416cz.fm
30
LTC 4L
4.8
Provoz
Automatické vypnut
Tento stroj je vybaven systémem automatického vypnán, který ho
odstav v přpadě nzkého stavu oleje nebo přliš vysoké teploty.
Systém automaticky vypne přvod paliva do motoru, jestliže tlak oleje
přliš klesne nebo jestliže teplota motoru překroč normáln provozn
hodnoty. Funkce stroje po vypnut motoru obnovte navrácenm
klčového spnače do polohy „OFF“ (VYPNUTO).
4.9
Pysäytys
Viz obrázek: wc_gr002293
4.9.1
Vypněte jističe (a, b, c) a odpojte od generátoru veškeré zátěže.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nevypnejte motor bez toho, aniž byste
předtm zhasli světla. Došlo by k poškozen generátoru.
4.9.2
Otočte klč (q) do polohy „OFF“ (VYPNUTO)
4.10 Spnac nouzového vypnut
Viz obrázek: wc_gr002294
V přpadě nouze stiskněte nouzový vypnač (t) nacházejc se na
čelnm panelu.
4.11 Snžen výkonu
Výkon všech generátorů je ovlivňován nadmořskou výškou a
teplotou, kdy docház k jeho snižován. Takováto redukce výkonu
však nemá vliv na provoz reflektorů, nýbrž snižuje jen záložn napět
vedené do zásuvky.
Jmenovitý výkon se obvykle snižuje o 3% na každých 300m
nadmořské výšky a o 2% na každých 5,5°C při vzestupu okoln teploty
nad 25°C.
wc_tx000416cz.fm
31
Provoz
LTC 4L
4.12 Zásuvka 50 Hz
Viz obrázek: wc_gr002293, wc_gr002294
Stroj je vybaven praktickou zásuvkou, kterou lze použt k provozován
přslušenstv a nářad náležejcch ke generátoru. Proud je do této
zásuvky přiváděn vždy, když běž motor a jistič je v poloze „ON“
(ZAPNUTO).
UPOZORNĚNÍ: Při zapnutých reflektorech neodčerpávejte ze
zásuvky 115V vce než 400W, resp. 800W ze zásuvky 230V.
K ochraně této zásuvky (d) slouž jistič (c).
UPOZORNĚNÍ: Do této přdavné zásuvky nezasunujte roztřepené
ani jinak opotřebené vidlice či kabely.
UPOZORNĚNÍ: Použvejte pouze ohebné kabely chráněné
gumovou izolac nebo jejich ekvivalenty. (v souladu s 1EC2454).
UPOZORNĚNÍ: Při použván prodlužovacch šňůr nebo mobilnch
distribučnch st by neměla délka těchto kabelů o průřezu 1,5mm2
překročit 60m. U kabelů o průřezu 2,5mm2 by pak tato délka neměla
překročit 100m.
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
wc_tx000416cz.fm
32
LTC 4L
Údržba
5. Údržba
5.1
Instalace / demontáž svetel
Viz obrázek: wc_gr002296
Před demontáž světel nebo výměnou žárovek VŽDY vypněte jističe
světel a zastavte motor.
VAROVÁNÍ
Odpojenm elektrického veden na rychlospojce (a) nebo
odbočkové skřni (b) demontujte lampu. Z upevňovacch držáků
vyšroubujte matice (c) a odmontujte jak světlo, tak i držák.
UPOZORNĚNÍ: Elektroinstalačn práce na světlech směj provádět
pouze kvalifikovan a vyškolen elektrikáři.
Poznámka: Při zpětné montáži světel se ujistěte, že odvodňovac
otvor směřuje dolů.
Při použván docház k silnému zahřván žárovek! Než začnete
s žárovkami či světlem jakkoli manipulovat, nechte je 1015 minut
VAROVÁNÍ vychladnout.
Porad cslován reflektoru
Schéma zapojen svorkovnice pro reflektory
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
33
Údržba
5.2
LTC 4L
Výmena / demontáž žárovek
Stožárové osvětlen použvá žárovky o výkonu 1000W. Při výměně
nebo demontáži žárovek dbejte na to, aby na jejich skleněném
povrchu nezůstaly žádné zbytky oleje či jiného maziva. Takovéto
nánosy by mohly způsobovat nadměrné ohřván, a tm snžen
životnosti žárovky nebo prasknut vnějšho pláště.
Před demontáž světel nebo výměnou žárovek VŽDY vypněte jističe
světel a zastavte motor.
VAROVÁNÍ Při použván docház k silnému zahřván žárovek! Než začnete
s žárovkami či světlem jakkoli manipulovat, nechte je 10–15 minut
vychladnout.
NIKDY neprovozujte světla bez ochranných krycch čoček
nebo s čočkami, které jsou prasklé či jinak poškozené! Lampy
VAROVÁNÍ použvané v reflektorech vyvjej velké teplo a pracuj pod tlakem. Při
náhodném prasknut a roztřštěn vnějšho pláště docház k jejich
selhán a vysypán extrémně horkých skleněných částic. Tyto
částice pak představuj riziko zraněn, poškozen majetku, popálenin
a požáru.
Ultrafialové zářen vyslané z lampy může způsobit vážné popáleniny
kůže a podrážděn očn sliznice. Použvejte tyto lampy pouze tehdy,
VAROVÁNÍ jsouli jejich čočky a objmky nepoškozené.
5.3
wc_tx000417cz.fm
Každodenn kontroly
5.3.1
Zkontrolujte únik kapalina (netěsnosti). Zkontrolujte množstv
provoznch nápln.
5.3.2
Zkontrolujte stav elektrických vodičů. Nepoužvejte stožárové
osvětlen, jeli jeho izolace poškozená či opotřebená.
5.3.3
Zkontrolujte, zda jsou lana navijáků v dobrém stavu. Nepoužvejte
lana, jež jsou zauzlovaná nebo jev známky roztřepen.
5.3.4
Zkontrolujte zabezpečen a správnou funkčnost vertikálnho
pojistného kolku stožáru a jeho pružiny.
34
LTC 4L
5.4
Údržba
Vzduchový filtr
Viz obrázek: wc_gr000540, wc_gr002293
Vložku vzduchového filtru vyměňte tehdy, pokud se na ovládacm
panelu objev indikátor vzduchového filtru (o).
5.4.1
Otevřete čistič vzduchu a vyjměte vložku.
5.4.2
Pro vyčištěn filtru zlehka poklepejte na jeho tvrdý povrch, aby se
vysypaly nečistoty. Nečistěte paprovou filtračn vložku foukánm
stlačeného vzduchu. Vyčistěte opatrně kryt a opěrku filtru.
5.4.3
Sestavte zpět filtračn vložku a čistič vzduchu.
wc_gr000540
5.5
Motorový olej
Viz obrázek: wc_gr000541
Olej vypouštějte, dokud je motor ještě teplý.
Poznámka: V zájmu ochrany životnho prostřed umstěte pod stroj
plastovou plachtu a nádobu na zachytáván kapalin vytékajcch ze
stroje. Tyto kapaliny zlikvidujte podle předpisů na ochranu životnho
prostřed.
5.5.1
Vyšroubujte šroub pro vypouštěn oleje.
5.5.2
Nechte vytéci olej.
5.5.3
Zašroubujte šroub pro vypouštěn oleje.
5.5.4
Plnicm hrdlem oleje naplňte klikovou skřň motoru až po horn
značku na olejové měrce. Jakost a typ oleje jsou popsány v kapitole
Technická data.
5.5.5
Nasate včko plnicho hrdla oleje.
wc_gr000541
wc_tx000417cz.fm
35
Údržba
5.6
LTC 4L
Údržba motoru
Před Každých Každých Každých
Každých
každým
125
250
500
1000 hodin
použitm hodin
hodin
hodin nebo každé dva
roky
Kontrola úniků kapalin (netěsnost).
„
Kontrola motorového oleje.
„
Kontrola hladiny paliva.
„
Výměna vzduchového filtru v přpadě, že
svt kontrolka.**
„
Výměna motorového oleje.*
„
Kontrola hladiny elektrolytu v
akumulátoru.
„
Kontrola stavu a napnut řemene větráku.
„
Kontrola stavu hadic chladiče.
„
Výměna olejového filtru.*
„
Výměna palivového filtru.
„
Propláchnut chladiče.
„
Výměna hnacho řemene větráku.
„
Kontrola vůle ventilů.
„
Odstraněn sedimentů z palivové nádrže.
„
Výměna chladic kapaliny v chladiči.
„
Výměna akumulátoru.
„
Výměna hadic chladiče a hadicových
spon.
„
Výměna palivového potrub a spon.
„
* Motorový olej a olejový filtr vyměňte po prvnch 50 hodinách provozu.
** Vzduchový filtr vyměňte v přpadě, že ukazatel indikuje zanesen nebo jednou ročně.
Společnost Lombardini nedoporučuje demontovat vložky vzduchových filtrů pouze za účelem
kontroly.
wc_tx000417cz.fm
36
LTC 4L
5.7
Údržba
Odstraňován poruch
VYSOKÉ NAPĚTÍ! Toto zařzen pracuje s vysokonapět’ovými obvody,
které mohou způsobit vážné zraněn či dokonce smrt. V přpadě
potž s jeho elektroinstalac mus nápravu sjednat kvalifikovaný
VAROVÁNÍ elektrikář s přslušným oprávněnm.
Problém/Přznak
Lampa se nerozsvt
Přčina/Náprava
• Lampa je přliš horká. Nechte lampu před
opětovným zapnutm 10–15 minut vychladnout.
• Nesprávné připojen lampy. Zkontrolujte, zda je
lampa pevně zasazená v patici. Zkontrolujte
připojen uvnitř přpojkových skřn na lampách a na
stožáru.
• Konektor lampy je uvolněný nebo poškozený.
• Rozbitá lampa. Zkontrolujte, zda nen prasklá
oblouková trubice nebo vnějš pláš″ lampy, zda
nejsou poškozené nebo uvolněné součásti v
pouzdru lampy, popř. zda se uvnitř trubice
nevyskytuj černá msta nebo nánosy.
• Uvolněný nebo vadný jistič.
• Nesprávný výstupn výkon generátoru. Zkontrolujte
přvodn napět na předřadnku. Vstupn napět by
mělo být 120V ± 5V. Pokud napět neodpovdá,
může být zapotřeb upravit otáčky motoru nebo
nechat opravit generátor.
• Nzký nebo žádný výstupn výkon předřadnku. Při
vytaženém kabelu lampy z objmky by mělo napět
odpovdat hodnotě 400 až 445V stř. Pokud toto
napět neodpovdá, zkontrolujte kondenzátor,
abyste zjistili, zda nen nutná jeho výměna nebo
výměna cvky.
Nzký výkon svtidla
• Opotřebovaná lampa. Vyměňte lampu, jejž
životnost již vypršela.
• Nzký výkon předřadnku. Zkontrolujte, zda výstup
předřadnku vykazuje správné napět.
• Znečištěná lampa nebo čočka. Vyčistěte odraznou
plochu uvnitř lampy a obě strany (vnitřn a vnějš)
skleněné čočky.
wc_tx000417cz.fm
37
Údržba
LTC 4L
5.8 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly115 V
(0009379, verze 104 a novejš)
wc_tx000417cz.fm
38
LTC 4L
Ref.
Údržba
Popis
Ref.
Popis
a
Generátor
j
Odbočková skřň
b
Pásková svorkovnice
k
Počtadlo motohodin
c
Hlavn jistič 25 A
l
Transformátor
d
Zásuvky reflektorů
m
Kondenzátor 525V
e
Zásuvka 115V
n
Ballasts
f
Jistič 20 A
r
Nouzový vypnač
g
Jistič 15 A
s
Solenoid
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
t
Kondenzátor 450V
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
39
Údržba
LTC 4L
5.9 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly115 V
(0009379, verze 102 a 103)
P1
P2
P3
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
D+
Or
B+
W
t
wc_gr003237
wc_tx000417cz.fm
40
LTC 4L
Ref.
Údržba
Popis
Ref.
Popis
a
Generátor
j
Odbočková skřň
b
Pásková svorkovnice
k
Počtadlo motohodin
c
Hlavn jistič
l
Transformátor
d
Zásuvky reflektorů
m
Kondenzátor
e
Zásuvka 115V
n
Kroucená šňůra
f
Jistič 20 A
r
Nouzový vypnač
g
Jistič 15 A
s
Palivový elmg. ventil
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
t
Alternátor
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
41
Údržba
LTC 4L
5.10 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 115V (0009379, verze 101 a starš)
P3
P2
P1
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
D+
Or
B+
W
t
wc_tx000417cz.fm
42
LTC 4L
Ref.
Údržba
Popis
Ref.
Popis
a
Generátor
j
Odbočková skřň
b
Pásková svorkovnice
k
Počtadlo motohodin
c
Hlavn jistič
l
Transformátor
d
Zásuvky reflektorů
m
Kondenzátor
e
Zásuvka 115V
n
Kroucená šňůra
f
Jistič 20A
p
Jistič 25A uzemněn
g
Jistič 15A
r
Nouzový vypnač
h
Zástrčky pro rychlé odpojen
s
Palivový elmg. ventil
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
t
Alternátor
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
43
Údržba
LTC 4L
5.11 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V (0009485, verze 104 a novejš)
wc_tx000417cz.fm
44
LTC 4L
Údržba
Ref. Popis
Ref. Popis
a
Generátor
j
Odbočková skřň
b
Pásková svorkovnice
k
Počtadlo motohodin
c
Hlavn jistič 25 A
l
Transformátor
d
Zásuvky reflektorů
m
Kondenzátor 525V
e
Zásuvka 115V
n
Ballasts
f
Jistič 20 A
r
Nouzový vypnač
g
Jistič 15 A
s
Solenoid
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
t
Kondenzátor 450V
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
45
Údržba
LTC 4L
5.12 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V (0009485, verze 102 a 103)
P3
P2
P1
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
12
D+
Or
B+
t
wc_tx000417cz.fm
46
W
LTC 4L
Ref.
Údržba
Popis
Ref.
Popis
a
Generátor
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
b
Pásková svorkovnice
j
Odbočková skřň
c
Hlavn jistič
k
Počtadlo motohodin
d
Zásuvky reflektorů
l
Transformátor
e
Zásuvka 230V
m
Kondenzátor
f
Jistič 20A
n
Kroucená šňůra
g
Jistič 15A
r
Nouzový vypnač
h
Zástrčky pro rychlé odpojen
s
Palivový elmg. ventil
Poznámka: U strojů verze 102 a novějš nen nulový vodič
generátoru připojen k uzemněn rámu ani k zemnicmu potenciálu
(PE). Tento stroj je propojen s datovou st (IT). Než zapojte tento
stroj do rozvodného systému, obrat’te se nejprve na mstnho
elektrikáře.
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
47
Údržba
LTC 4L
5.13 Schéma zapojen pro halogenidové výbojky 4 svetly (50Hz) 230V (0009485, verze 101 a starš)
P3
P2
P1
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
Gr
Y/B
Or/B
D+
Or
B+
t
wc_tx000417cz.fm
48
W
LTC 4L
Ref.
Údržba
Popis
Ref.
Popis
a
Generátor
j
Odbočková skřň
b
Pásková svorkovnice
k
Počtadlo motohodin
c
Hlavn jistič
l
Transformátor
d
Zásuvky reflektorů
m
Kondenzátor
e
Zásuvka 230V
n
Kroucená šňůra
f
Jistič 20A
p
Jistič 25A uzemněn
g
Jistič 15A
r
Nouzový vypnač
h
Zástrčky pro rychlé odpojen
s
Palivový elmg. ventil
i
Přdavná přpojka pro ovládac
panel motoru
t
Alternátor
Barvy kabelů
B
černá
R
červená
G
zelená
T
žlutohnědá
L
modrá
V
P
růžová
W
wc_tx000417cz.fm
Y
žlutá
Or
oranžová
Br
hnědá
Pr
purpurová
fialová
Cl
bezbarvá
Sh
světle šedá
blá
Gr
šedá
LL
světle modrá
49
Údržba
LTC 4L
5.14 Schéma zapojen budice kondenzátoru generátoru (50Hz)
P3
P2
P1
Ref.
Popis
Ref.
1
Rotor
4
Kondenzátor
2
Stator
5
Generátor / svorkovnice
3
Budic cvky
6
Rdic jednotka hlavn jistič
wc_tx000417cz.fm
50
Popis
LTC 4L
Údržba
5.15 Schéma zapojen motoru Lombardini
Ref.
Popis
Ref.
Popis
1
Palivový elmg. ventil
7
Indikátor ucpán vzduchového
filtru (pracovn dotek)
2
Žhavic svčky
8
Spnač nzké hladiny paliva
(nepoužvá se, pracovn dotek)
3
Spouštěč motoru
9
Spnač nzkého tlaku oleje
(klidový dotek)
4
Akumulátor
10
Spnač vysoké teploty chladic
kapaliny (pracovn dotek)
5
Konektor alternátoru
11
Termistorteplota chladic kapaliny
(pro relé předehřván)
6
Vyslač teploty chladic kapaliny
(nepoužvá se, pro vzdálený
teploměr nebo LED)
wc_tx000417cz.fm
51
Údržba
LTC 4L
5.16 Schéma zapojen ovládacho panelu
L
1
B
86
L
2
6
B
R
Pr
R
7
8
2
Y/G
Or
5
87
85
1
W/R
3
4
30
Gr
W
9
12
L
11
14
Y/G
10
3
9
4
50
15
13
P
Br
12
2
7 6 5
4
R
10
4
/5
B
30
G
B
5
Br
W
wc_gr000658
Ref.
Popis
Ref.
Popis
1
Systémová pojistka, 50A
4
Klčový spnač
2
Nabjec relé žhavic svčky
5
LED Sestava indikátorů
3
Doplňkové svorky (pohled
zezadu)
wc_tx000417cz.fm
52
EC DECLARATION OF CONFORMITY
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC
WACKER CORPORATION, N92 W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT AG
Preußenstraße 41
80809 München
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN UNION
AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI V ZEMÍCH EVROPSKÉ ÝUNIE
hereby certifies that the construction equipment specified hereunder / tmto stvrzuje, že nže uvedené stavebn zařzen :
1. Category / Kategorie
Power Generators (Light Towers)
Elektrocentrály (stožárová osvetlen)
2.
Type - Typ
LTC 4L
3.
Item number of equipment / Čslo položky zařzen :
0009379, 0009485
4.
Electric power / Elektrický výkon :
6,0 kW
Has been sound tested per Directive 2000/14/EC / Byla provedena zvuková zkouška podle Směrnice 2000/14/EC :
Conformity Assessment Procedure
/ Postup stanoven shody
Name and address of notified
body / Název a adresa
zkušebny
Measured sound power level /
Naměřená hladina akustického tlaku
Annex VI / Dodatek VI
TUV
Süddeutschland Bau
und Betrieb GmbH
(0036)
Westendstr. 199
D-80686 Munchen
91 dB(A)
Guaranteed sound power level /
Zaručená hladina akustického tlaku
97 dB(A)
and has been produced in accordance with the following standards:
a bylo vyrobeno v souladu s následujcmi normami:
2000/14/EC
89/336/EEC
98/37/EEC
10.04.06
Date / Datum
2006-CE-LTC4L_cz.fm
William Lahner
Vice President of Engineering
Dan Domanski
Manager, Product Engineering
WACKER CORPORATION
Wacker Construction Equipment AG
·
Preußenstraße 41
· D-80809 München
· Tel.: +49-(0)89-3 54 02 - 0 · Fax: +49 - (0)89-3 54 02-3 90
Wacker Corporation · P.O. Box 9007 · Menomonee Falls, WI 53052-9007 · Tel. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel. : (800) 770-0957
Wacker Asia Pacific Operations · Skyline Tower, Suite 2303, 23/F · 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong · Tel. +852 2406 60 32 · Fax: +852 2406 60 21