Závěrcčný .lčot

Komentáře

Transkript

Závěrcčný .lčot
Návrh
Závěrcčný.lčot
rck 20r4
f,llurmdor
ňrrnhÝcwlkrllÍ
Ždántcro
-
MlKRoREc|oN Ždánicktl
dobrovolnýsvazekobcí
se síd|em
Násed|ovice
č.|29.PsČ69ó 3ó
IC 70963363
Oznámenío zveřejnění
Návrhu závěrečného
účtu
DSo Mikroregion Ždánicko
za rok2014
ZávérečlýúčetDSo Mikroregion Ždánicko za rok 2014 je v souladu s ustanovením$
17 odst. 6 zákona č' 250 12000 Sb.' o rozpočtových pravidlech územtríchrozpočtu
zveřejněn na dobu 15 - dnů od 3. 6' 2015 do 19. 6. 2015 na úřednídesce a na
elektronickó ářední d€ s ce obce Násedlovice_ nwt,'obecnasedlovice.cz.
Závěreěný účet
DSo Mikrorógion Žďá,i.. ,,
rok 2014 včetněpřfloh je k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři obecníhoúřaduobcí Dso.
Připomínky k Závěř€ č nému účtuDSo Mikroregion Ždá"i"ko .u rok 2014 mohou
občanóuplatnit písemněve lhůtě do |9. 6. 2015 nebo ústllčpřímo při Shromáždění
starostuobcíDSO.
v}.věšeno
: 3.6.2015
sňato:
19'6' 2015
uč:tsttýúí3dždízic
ó96 3' 2&rlÍ.
rkra llcirrh
'll
v l a s t aM o k r á
předsedl.aně
Dso MikroregionŽdánicko
udale o svazKu
jednotl7:
Název účetní
Sídlo:
IC;
DIC:
Právníforma:
E-mail:
LISIO UCIU:
Hlavníčinnost:
-.
.,. ' , .;
LIOSPOOaIISKa
ClnnoSt:
Datum založení:
Cleny svazku:-
MikrorGgion Ždánicko
dobrovollý svazek obci
Násedlovice č.l29
70963363
nejsmeplátci daně
svazekobcí
[email protected]
[email protected]
www.obecnasedlovice.cz
86-24349902071t100KB Kyjov
94-9111671/0710
CNB
2006.9111671/07l0
ČNB
podporovatsociologicko-ekonomický
rozvoj svazku obcípod|ezákoÍa č.128/2000
sb.' o obcích
ne
04.04.2002
obec Ářchlebov
obec Dambořice obec Dražůvky
obec Lovčice
oboc Násedlovice
o|rec Uhřice
olrec Žarošice
obcc Želetice
měŠto
Ždánice
Přís|ušnost
k úřadům
.
Finančníuřad:
Porěřenj uiad:
sla\ebniuřad:
Pověřenýuřad s rozšířenoupůsobností:
KatastÍálníuřad:
Pozemko{uřad:
Ce]rríuřad:
okesní'soud:
Příslušnost
k okresu:
Kraj:
Kyjov
Ždániee
Zdánice
Kfiov
Kyjov
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Hodonin
Jihomořavsl.ý
Shromážděnístarostů
vlasta MokIá
Iva staíová(do 17.12' 2014)
Pavel Planeta( od 18.12.2014)
Předsedkyněsvazku:
Místopředsedasvazku:
Ing.Romanvrábel
Tajemník:
,7
Revizní komise:( do 1 . 12. 20|4)
( od 18. 12.2014)
PetťTihelka ' předseda
václav vágner_ člen
Václav Tvrdý _ člen
vác|av Tvrdý _ předseda
Václav Vágner _ člcn
MUDr. Vladimír okáč _ člen
Nej\yššímoÍgánemdobrovolnéhosvazkůobcíje shlomážděnístarostu.Shromážděnístarostů
je tvořeno starostyvšechčlenskýchobci svazku'
Jmennýseznam:
obccArch|ebor- lng.oldřich Ždánský
obec Dambořice_ JosefKřatochvíl (do 31. 10.2014)
Ing. Zbyněk Pastyřík (od 1' 11' 2014)
obec Dražůvky_ Milan Poláček( do 31. 10.2014)
Klára Čudř|áková(od 1. 11'2014)
obecLovčice_ Václav Tvrdý
obecNásedlovice_ vlasta MokIá
obecUhřice _ Petr Tihelka
obec Žarošice_ Václav vágneř
obec Želetice* Pavel Planeta
městoŽdánice.Ing. Iva Stafová ( do 31. 10.20l4)
MUDr. vladimír okáč (od 1.11.2014)
Početshromáždění
starostůMikrorogionuŽeláuickov r*ce2014
shÍomáždění
Dso:
6'řádně svoláno
RozpočetDSo
SchválenÍozpočet
dne| 19, |2,2013
Početrozpočtoqýchopaaení: 5
Rozpočtováopatřeníbyla schviálenana shromáždění
starostů
Ro č.
2
3
4
5
Schl.v DSO
17.6.20t4
31.',7.2014
28.8.20t4
30.1r.2014
31.t2.20r4
{]elkem
schválenÝřozDoěet
celková změna
UDravenÝrozpočet
Změna Dříimu
1 546200,-
1 087500,3 452100.6 085800,-
při imY
I 637 600.-
6 08s800,7 723 400,-
Změna Yýdaiů
Změna Íinancování
1 546200.-
1 087500,3 452100.6 085800,-
Yýdaie
1 637600.6 085800.-
Financováni
1 723 400,-
na období2015 - 2016
Rozpočtovýqýhled
Rozpočtovývýhled dobrovolnéhosvazku obcl' Mikoregion Ždri.nickobyl sestavenna rcky
2015 2016' současnéskom.ižděnístarcstůDso je povinno se s tímto rozpočtoÚm
lyhledeh řídit.
shromáŽděnístalostůDso Mikoregionu Ždánicko předpok|ádáv příštíchletech
investičníakci na lybudování cyklosteŽ<y.vzhledem k finančnísituaci mikoregionu bude
provádění investiění akce hrazeno z dotačníchtitulů. Dále se budou |rnančníprostředky
rydávatna běŽne11dajeDso'
době nenípředpoklad, žese finančnísituace nějak ýazně zlepší'ostatní
V současné
příjmyse předpokládajíáruba ve -stejné
ýši jako v roce 2013. Příjny Dso jsou tvořeny
příspěvkyod členskýchobcí.
Rozpočto{ívýbled byl schválen sbromrižděním
starostůDso Mihoregion Žďánicko
drc 1'7. 6.2014
Rozpočtoý wýhledje v souladu se zríkonemč.320/2001sb., o finančníkontrole. ve
znění pozdějšíchpředpisů, d.íle ziíkonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtoÚch praviďech
předpisů,zríkonemě. 12812000sb., o
územních
samosprávních
celků,ve zněrtípozdě.jších
pozdějších
předpisů'
ve
znění
obcích,
Pracovnici DSO
Pracor,rrísmloulry:
0 _ mikťořegionncmá pracovníka
Dohody o provedenépráci :
počet3 dohoda
PoiištěnÍ
maietku DSo
Veškerýmajetú<Dso Mikolegionu Žd'ini"to 1" pojištěnu Hasičskévzájemnépojišťovny
a.s.
Přehlednraietkupso
SU
018
019
021
022
028
031
042
Název účtu
Drobnýdlouh'nehmotnýmaietek
ostatnídlouh. nehmotnýmaietek
Stavby
saÍn.movitévěci a soubory
Drobnýhmomýmaietek
Pozemky
NedokončenÝDHM
poskltnuté
záohy DHM
K r.r.2014
r3 3s0.-
K31.12.2014
1 33 s 0 . -
114286,-
1 1 42 8 6 . -
It5 0'73,
Il5 071,1 3 36 6 1 , -
1 3 36 6 1 . -
2 962656,e6
718r24,450 000.-
2 962 656.96
4 777995,-
450000,-
Přírůstkyza rok 2014l
Dso nepořizovalžádnýmajetek.V pruběhuroku 2014se
V roce2014MikroregionŽdiánícko
začalabudovatcyklostezka úsekZeletice DlaŽůvky.
Realizovanó projekty:
Realizaceprojektu
Rok
s€ t kání DodlíDou
Podpora
proi.manažera
Realizaceprojektu:
Upřaya
centrálního
DrostořuDřažůvkv
přo
Pořadenství
mikŤoreeion
Realizaceprojektu:
a)Podporamikroreg.
b)sběř.dvůr-Uhřice
c)Sport,areal,Ařchlebov
2006
200'7
Nák|ady
v tls.
29'7.5
200
spoluÍinancování
Výše příspěvku
v tis.
JMK
215
100
LEADER
2007
86
JMK
42
200'7
60
JMK
30
2008
200
JMK
100
zpÍ^.oýánížádosti o 2009
dotaciDrorozvoi.Droi.
Bezoečné
obcev mikro- 2 0 1 1
160
JMK
80
464,496 JMK
225
5 2 3 , 8 1 6 JMK
523,816
3 715
operačníplo$am ZP
3 344
9 715
SFDI
I25',7
t0 443
JMK
I 040
řeeňu Ždánió[o
ProjektoYé dokumen. 2011
pro úz€ m ní a stavební
Dovolenícvk|ostezkv
Studie proveditelnosti 2013
přířod.
k řealizaci
blízkých protipov. a
Drotieř.oDatření
cyklostezkazdánicko
I. etaDa
2014
Podpora
rozvoje 20t4
cyk|istilT a cyklistické
doDra\ryv JMK
PlněnírozpočtuDSo
Příjmy:
Příjmy celkempo konsolidaciDSo Mikroregion Ždánicko v roce 2014 dosáhly l"ýše
7 709 758'84Kč a byly Yzhledemk upřavenémurozpočtunap|Ňn:! na 99,82yo.
V roce2014zÍskalDSo Mikoresion Z(lánlcko
Zd{ínicko
následuiicioiiirr
Rozpočet Rozpočet
příimY
Rozpočtové
schválený uprayený
skutečnost
Třída 2 -nedaňovépřijmy
16100,- 16100,2 550,04
Z toho
o příjmyz poslgt.sluŽeb
3 000,3 000,2 550,. příjmy z prodejezboží
0
0
0
. příjmyz pron'pozemků
12000,l2 000,12000,0
100,0,04
o příjmy z úroků
l 000,i 000,0
. ostatnínedaňovéDříimy
Třída 4 _ neinvest.dot. od obcí
Z toho
Pol. 4121 (v tom) nerv.transf.
. Archlebov
o Dambořice
o Dražůvky
. Lovčice
. Nlásedlovice
o Uhřice
.
ZaÍoslce
.
/,Clan1ce
Pol. 4221(v tom)inv.transl
42t3
pol' 4222inv.tŤansfery
JMK
Po].41l 3 nein.přij'transfery
4116 ostat.neN.přii.třaÍs.
CELKEM.
1 621500,- 7 ',107
300,- 7 706208,80
2',71
500,26 300,40 800,8 400,24 000,25 500,21 600,31500,7't900,15500,-
643400
65 800,102100,8 400,60 100,63800,54 100,78',l00,194900,15500,-
I 350000,- 1 350000,0
2 4r2 000,0
1 040100,0
0
v.
15,84
85,00
0
0
99,98
0
99,99
642',713,20 99,89
65 6',7',7,90
102082,20
8310,59 9',73,30
63',126,30
s3 998,40
78 588,30
194856,80
15500,l 350000,2 41r96r,| 040014,-
125800,r2s636;70
2 136000.- 2135 823.90
1 637 600.- 7 72-tJ00.- 7 708 758.84
100,100,100,99,87
99.99
99.81
Yýdaje:
Výdaje celkempo konsolidaciDso Mikroregion Ždánicko v roce 2014dosáhlywýše
ó 618 175'20Kč a byly vzhledemk upravenémurozpočtučerpányna 85'697o
qidaje:
/ďánickonásledujici
V roce20l3 uskuleČnil
Dso Mikroregion
RozDočtové
výdaie
Třída 5 běžné
výdaje
Z toho
ostatníosobníÚdaje
dřobnýhmotnýmaj.
niíkupmate iílu
službypošt
službypeněŽníchústavů
zpracÚvánídat
nákup ostatníchslužeb
oprary a udržování
programovérrybavení
platba danía poplatků
Rozpočet
schválenÝ
284200,-
Rozpočet
uDravený
skutečnost
2 686200,- 2 620114,20
6 900,20 900,1 000,2 000,1300,100,1300,4 000,4 000,4 000,0
250200,- 2 639700;
10000,10000,s 000,,
0
5
000,5 000,-
20150,0
1 1\'7 -
3 432,20
1q57 -
2 590138,0
0
0
o/o
q1 54
99,28
0
0
85,81
98,93
98,15
0
0
Třída 6. kapitálovévýdaje
Z toho
. budory haly a stavba
l 3 s 3 4 0 0 , - 5 037200,- 3 99',7061,-
7q t5
1 353400,- 5 037200,- 3 99'1061,-
7q t5
CELKNM
1 637 600.- 1 723 400,- 6 611r15,2n
prostřeďkůnso k 31. 12.2014
Stavfinančních
2 3 11 0 0
2311r0
231 r20
KB Kviov _ běžnÝúčet
CNB
CNB
| 415 044,64
338,04
424,80
85.69
Přiiaté a poskytnutépůičlrya leasingr
Půjčky
:
půjčLry
a leasingy
v Ioce2014Dso Mikoregion Ždrínickonepřija1žádné
Při|até dotacer
V roce2014byl DSo Mikoregion Žďínickopříjemcemdotace:
Z rozpočtuJMK
Přijatodo
31.12.2014
vKč
| 0400'74
22r
vyčerpáúo
k
31.12.2014
vKč
vnícenov
puběhu roku
2014
0
K vrácenípři
vÉčtoýínív
rcce 2014
0
K ryÉití v
roce 2015
1 040014
JiDépřijAtó dotace a dařy
Poslg'L do
3r.12.2014
ÚZ
vKč
Vrácenov
prub.roku
20r4
od obce
9t 628 SFDI
8 25',7000
K qružitív
v roce
3r.12.20t4 20t5
s 830000,2 42',7
000,Použito
k
Neinvestiční
transfcrJod obcí:
vklady
V roce 2014 Dso Mikoregion Ždánickopřijal od sťch ělenůnížeuvedenéčlenské
ze
fue
č'
|0l4l20||
Ždrínicko
usnesením
MikÍoregionu
schválenéshrcnáŽděním staÍostů
13.t2.201,1
Obec
Archlebov
Dambořice
DražůvkY
Lovčice
Nás€ d lovice
Poěet
ob)ryatel
k 1.1.2013
875
1 360
,11
199
849
členskývklad
26 250,40 800,8 310,23970.25 470.-
Rozpočet2013
26 300
40 800
8 400
24 000
2s500
119
1047
Uhřic€
Z'rošice
Zdánice
2 596
515
9 037
Zeleticc
2t 570,-
31 410.77 880.15 450.2 7 11 1 0 . -
2L 600
31500
77 900
15 500
271500
Na základěusneseníDso Mikoregion Žďánlckoě.20l2l2O13ze dne4'4.20Í3byl schválen
příspěvekna vlastní zdroje žadatelek dotaci ,,Studieproveditelnostik realizaci přírodě
blízkýchprotipovodňo{ýcha pťotierozních
opatřenív Mikoregin Zdánicko.. ' obec Dražůvky
a zeletice nejsoudo ploj€ktu zahmuty.
Obec
ArchleboY
Dambořice
Dražúr
kv
Počet
ob]ryatel
k 1 .1 . 2 0 1 3
875
Zdónice
Zelctice
rozpočet
1 360
39 427.90
6t 282,20
39 500.-
799
849
719
J6 00J.30
38 256.30
32 398.40
36 100.38 300.32 500.41200.-
Lor čict
Násedlovicc
Uhřice
Zarošice
vklad
61300,-
| 047
2 596
47 178.30
116976,80
117000.-
I2,15
371 523,20
37t 900.-
Investičnítransfery-oel obcíl
byl schváen
Usnesením
Dso MikroregionuZdánickoč. 25l5l20l3 ze dne 28.11.2013
příspěvek
Ždánicko...
investiční
navlastní
zdroježadatele
k dotaciÚa,,c}kLostezku
Obec
ArchleboY
Dambořice
Dražůlkr.
Loýčico
Násedlovice
Uhřice
Zaťošice
Zdíuicc
Zeletice
členskývklad
150000.150000.150000.150000,150000.-
1s0000,150000.150000.-
1s0000.-
l -1s0000.-
RozDočet20l4
150000
150000
150000
1s0000
150000
150000
150000
1s0000
150000
I J50000
Poskvtnutédotace
v roce2014Dso Mikoregion ZdrínickoneposkýIdotaciorganizacím
Přeakoumání hospodařenÍ DSo
Přezkoumáníhospodďení DSo Mikoreglonu Ždinicko za rok 2014 bylo provedeno dne
25'5.2015 zaměstnanciKrajskéhoúřaduJihomoravského
kraje,odbor kontro|nía správni_
přezkumu
oddělení
obcí, na zíkladě žádosti předsedkyně mikoregionu v souladu
s ustalroveííms 42 odst' 1' zákom ě. 128/2000Sb., o přezkoumáníhospodďení územních
samosprávníchcelkůa dobrovolnýchsvazkůobcí'
Přezkoumiinízahmovalo ověřenídodržovánípovinnostíuloŽenýmzákonem ě' 250/2000Sb.,
pravidlech a dalšímipiedpisy upralrrjícími firrančníhospodďení obcí a
o rozpočtor"-ých
dobrovolných svazků. v souladu s hospodďením s finančními prostředky ve slo\'nání
s rozpočtem,dodťení účeluposk).tnuté
dotacenebo náWatnéfinančníýýpomoci a podmínek
jejich pouŽití'věcné a formální správnosti dokladůo přezkoumanýchoperacích.Zpráva o
výsledkupřezkoumríníhospodďenídobrovolnéhosvazku obcíMikroregionu Zdánicko za rok
při jeho projednání
2014je součástí
závěrečného
účtu
na sfuomr2dění
stalostů
Mikolegionu
/,oanlcKo
Záyět zlráw:.
I.
Při přezkoumání
hospodďenísvazkuobcíMikolegion Žďínickoza rok 2014
nebylv ziištěnvchvbv a nedostatkY.
Upozomění na případná rizika, kteú lze dovodit ze zjištěných chyb a
nedostatků'která mohou mít negati\,nídopad na hospodďení územníhoce]ku
v budoucnu.:
Při přezkoumání hospodařeníza rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná
rizika' kteú by mohla mít negatiýnídopad na hospodařeníúzemnihocelku
ý budoucnostipři přezkoumání
Poměrové
úazatelezjištěné
hospodaření:
a) podílpohledávekna rozpočtuúzernního
celku . .. ' ' . ' .. ' .. ' .. ' .. ' ... ... 0 %
p
o
d
í
]
z
á
v
a
z
k
ů
n
a
r
o
z
p
o
č
t
u
ú
z
e
m
n í h o c e l k u . ' . . ' . ' . . . . . . . . .0. %
.'..'..'......
b)
podílzastaveného
majetkuna celkovémmajetkuúzemlíhocelku.'..' 0%
Významnévýkyvyv hospodařenív průběhu
hod'noceného
roku
.ffi+
V puběhu roku 2014 nedošlo k '4ýl.Jryúmv hospodď€ní DSo , kteÉ jinak probíhalo
v souladuse schvďen;ýnáměrem DSo.
DSo uskutečníl
všechnyzíměry a akce,kteÉbyly na rok 2014 naplánovány:
.
- zaÍ!ájení
stavby I. etapy,,CyklostezkaŽdrínicko..
- q,pracoviání,,studie prcveďtelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňolých a
p.otierozníchopatŤení
v Miholegin zdánicko..
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžnéhoučetníhoobdobí Mikrolegionu DSo Žd.ínicko skončilo
_ 1 922 013,96Kč,tentobudenejpozdějido 30. 6. 2015převeden ÍLaíěet
s rrýsledkem
432 nerozdělenýzisk' neufuazenázháta minulých let
v Násedlovicích2.6.2015
Zpracovala:Blahová Malta
Účetnía správcerozpoětu a osoba odpovědná za zaírětoýálnl
Schva|ila:Vlasta Moká
PředsedlqměDSo' pří<azce operace
Projednínona shrom&děnístarcstůdne:
. .... usnesenímč
ši##.--,óiž,ťoi'
"",#'Yyr":
vwéŠeno
dJle: J. 6. 2015
--
4/
.trt!
' '
lM.!Íň
-l+
Vzhledem k obsráhlostidokumentujsou,podrobnosúk natrlédnutí
na obecním uřadě
. Náseďovicev uřednichhodinách'
IQajskýúřadJihomoravského
haje
odboI kontolní a právní. oddělenípřezkumuobcí
zeÍotínovonám' 3
601 82 Bmo
ZPRAVA
o výsledkupřezkoumáníhospodařenÍza Íok20|4
dobrovolného
svazkuobcí(dálejen svazekobcí)
MIKRoREGIoN
ŽDÁNIcKo. okresHodonín
Zp!áva o výsledkupřezkoumáííhospodďeííbyla v'pracovrínana základě zÁpisu z dílčíLo
přezkoumóní hospodaření, kteréprobělúodne 29. čeÍvence
2014 a na základě rýsledk[
konečnéhopřezkouBánl hospodařeaí,kteié se uskutečnilodng 25. května 2015.
Přezkorrmáníhospodďeníproběhlo na zIákladěustaíovení$ J3 zákona č. 12812000Sb.,
o obcícha v souladuse zákonem č. 420/2004sb', o přezkoumává!íbospodař€ní územních
samosprávnýchoelků a dobrovolných svazků obcí (dále .jen zá*otr o přezkorrmávání
hosDodďen .
Místo pťovedenípřezkouEání:
obecnírÍadNásedlovice
Násed1ovice
129.69636 Násedlovioe
PřezkoumánI tTkolall
Kontolol pověř€ný řízenímpřezkoumálí:
Kontrolor:
Ilrg. Jařmila ADtošoyá
MaÍaotáhalová
Pověřeník přgzkoumá!í hospodařeníve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváníhospodařed
q.dal JUDI. Roman Heinz, Ph.D. _ vedoucíodboÍukonlrolníhoa právníhoKÍajskéhoúřadu
Jihomdravského
kaie.
?ři přezkoumátríbyly přítomny:
\4asta Mokrá - předsedkyíě
MaÍa B]ahová - účetní
PředEět Dř€ u korrmáBí:
Předmětempřezkoumáníhospodařeníjsou oblasti hospodďeníuvedenév š 2 oďst' I a 2
zákona o přezkournáváníhospodďení,posouzenépoďe hledisek uvedenýchv $ 3 toholo
zákona.Př€zkoumáíí hospodďe!í bylo vyko ínowýběrovjmzpůsobem.
Při posuzovtinijedlotliých právníchúkonůse.ýTcházíze zíěníprál'níchpř€dpisů p1abých
ke dni uskutečrrění
tohotoúkonu.
Podie ustanovení$ 2 odst. 3 zákom o piezkoumáválí hospodďení nebyly předmětem
přezkoumlání
údaje'na kterése vztahujepovinnostmlčenlivostipodle daňového
řádu.
PřezkouÍnání
hospodďeníbylo zahájelo dne 14. července2014, a to doručenimpísemného
oznámenísvazkuobcí'ejpozději 5 dnůpředednemreďzace výkonupřezkoumálrí.
A' vÝsIedek DřezkouEÁtrí
I. Při přezkoumáníiospodařenínebylyzjištěnychybya ledostaÍky.
B' Plně
Ť a í ě n í! e d o s t a t k ůz i i š t
I. při přezkoumánihospodaředza předcházejíciroky
Při přezkoumáníhospodařeníza předchózející/o]q,nebylyzjištěnychyb, a nedos|atkynebo
tytofiedoslatkybylyjiž napru,eky'
II' při předcházejícim dilčlnrpřezkoumání
Pn předcházející|n
dílčínpřezkouÍt\.i1|i
/'ebylyzjištěnyc}1yby
a nedoslatlE.
C. záýér
I. Při přezkoumání hospodařenísvazku obci Mikfořegion Ždánicko za rok 2014
nebylv
ziištčnv;chvbv
a netlostatkv
II. Upbzorněuí na případ!á rizika, která |'J dovodit ze zjišÍětrýchchyb a nedogtatků'
kÚeťámohoumíttregativnidopail na hospodařelísvazkuobcív budoucnu:
- Pří přezkoumáníhospodařeníz4 |ok 2014 nebylazjištěnažádnózóvažhátiziká' lďerá
b7 mohlamit negatívní
dopadna hospodařeÚísýazkuobci ý budoucnosti'
III. Poměťoýé
ukaza1elezjištěuépři přezkoumáBí hospodaření:
a)podílpohledávekúalozpočtu
svazkuobcí
..,...,.....
o o/"
podí}
b)
ávazků Ba.ozpočtu
svazkuobcí
...'..''.'.......
O%
c)podílzastavenéhomajetkunacelkovémmajetkusvazkuobcí..'....'..,,,.,.,,0%
N!ásedlovice,
dne25.května2015
. za Krajský úřad
Jménaa podpisykontťoloúáčastněnýchna konečném
přezkoumlíní
dílčím
JihomoEvskéhok.aie
lrrg' Jamlila Ántošová
4.-'--/
konÍolor pověÉnýllu n{mPrezkoumá'I
PodPigkontrcion pověřlnéhořI4n1m přezkoumáni
-
Poučeni
Tato zpáva o \"ýsledkupŤezkown|ání
hospodďeníje současněi nái"ŤhemzpTávyo výsledku
pfuzkoumáníhospodďeni, a je možíoke zjištěoívní uvedenépodat písemnéstanovisko
ve lhůtě do 15 dnů ode dne před]áníruivrhu zprávy koÍtrolorovi pověfunémuřízením
pfuzkoumlíní'
Konečnýmzněnímzpní\,yse t€nto Irá.VŤh
stiáváokamžikemmaméhouplynutí
lhůty,stanovenév $ 6 odst. t písn. d) zákona o přezkoumáv|ání
hospodďeirí'k podání
písemného
stanoviskakont!'olorovipověřenému
ňzenímpřezkoumání'
Zpráva se Ýybotovuje ve dvou stejnopisecl1přičérížse jeden stejĎopispředává zásfupci
kontolovanéhosubjektua dÍuhýstejíopisse zakládi do příslušĎého
spisu kajskéhoúŤadu.
ZFáva o výs]edkupřezkoumáníhospodďeníbyla v souladu s ustanovením$ 11 zikona
o přezkoumáváííhospodďeníprojednáBaa jeden ýisk plevza.lapředsedk}'něsvazku obci
Mi}rolegion Zdiínicko.Nedílnou součástízprávy je seznaln přezkoumávanýchpísemností
uvedenýchv příoze.
Posledníkonho1ní
úkoq tj' ukončeÍí
koltloly na mistě' byl uóiněndn€ 25' květía2015.
Zásttrpci svazku obcí problašují,že poskytli pravdivé a úplnéiníolmace o předeětu
přezkoumrání
a o okolnostechvztahujícíchse k němu'
ffjkroí€glsnid,I.cto
dobmvolnéhosvazkuobcl
Pledsedk}Ťč
Maía Blahová
podpisp|edsedkpě dobrovolného
sÝazkuobci
Á*,
Při pŤezkoumání
hospgdaŤení
byly pfuzkournánynásledujícípJsermostii
NávIh Íozr'očtu
naŤok2014
celko!ý přehledÍozpočtolýchoÍ'ařenfza rok 2014
Rozpočtové
oPatřeníč.1
RozpďtoYý Yýhled]naroky 201' a 2016
sc|ivÉlený
lo4'oiet n4 rok 2014
závéreť0ýúčet
za lok20l3
Ba*o\'ní výpis KB č'48 ze d^e31.12. z0|4
B4t,to}ni ijlis ČNB č.19 ze dne3l. Íz.2014
BaĎkovnív'pisy zs pře*oumanó období
Pl|ínbventuxna Íok20 t4
lnvenfumísoupisýmajetkua Žávazků
|nýeA'6ťizAýý4úáýazÁ roL20|4
(uihe dďlýoh fakillr za rok 2014
. !řosinea ml4
PoHa&í doklódy z9 úěsícčerveBeo
Po*ladníknfta a pok]adbidoklady za i€d€n . červ€' 2014
UčrílIdok|adyzaplezkoumané
obdobi
Učeúí
odpisovýp]án
proÍok20l4
I)četnizá1 ěÍkaza Íok 20 |3
UčtovýBjzwb roku 20 ]4
sm]ouvač' I2 i 2808l ze sFŽP ČR.a ď ci ''sfuďeproveditelnosti
k re-alizaci
přkoděblizlíých
protipovodňo.!ých
á pŤotiďoaích oPať€ni'
smlowa č.79620] 4: poskymutlfi'ančnJcbpmsředki z ro4očfu stáíÚho foodudopfat]]í
in8asEul-tuylarok20 l4 zE dne31.7. 2014
sÍL]ouvao posk}.tottť
dotacez rozTďfu JMK 2édne28' ] l . 20 14 (cyk|ostezkaŽ"lánicko))
sÍnlouva
o díloze d'ne3 |. 7' 2014.vč€ t něDodatkuč' I a.' 2 (cyklosrezkÁ
Ždánjcko)
o''lámen, o ?ayáae zE Me 9. 4,20|4
PrÓtokolq otevlránío!álékzo ňe l5' 5.2014
Prdtokol o PosuzoÝáníkÝElifikace ze dn€ 21. 5.2014
Pťotokolo prvnímjednáníhodnotí.íkomis€ zs d'e 30' ó. 2014
RozhodlutÍo y,běru nejYhodnějšÍntbíďCy
ze dne30. ó.20l4
směmice o inve'tarizaci
směmice o oběhuúčetní.h
dokladů,účimáod 1. 1. 2014
zápis Íeýianikomis€ o kontsoleDso dÍte1ó' 1' 2014
Zápfuy a usneseníč'27 - 30 ze shrgí3lížděnl
sÍarcsfil
zápisy ze $roňážděnl st'arostů
. prosincc2014
za obdoblčervenec
-4-
ROZVAHA
CELKY,sVAzKY oBci, REG|oNÁLNiRADYREG|oNŮsouDRŽNosT|
ÚzEMNisAMosPRÁVNÉ
MlkÍoregion
Ždán]ckoDso| lČo 70963363 Násed|ovice129' 696 36 Násed|ovice
PIedmětčinnosti:
s e s t a v e n ka 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
(v Kč,s přesnoslina dvě desetiníámísta)
okamŽik sesléve|l:6.2'2015V 08:]2
1
SU
BRUTŤo
l' D|ouhodobynehmoiný maj€ t ek
1 Nóhmo|névýs|edkyvizkumuáV}.vo]€
4' PoVo enky na emlse a pEféEnón| l m ly
5 DrobnýdLouhodobý
nehÚohý má]etek
6 oslatní d|ouhÓdobý nehmÓlný ma]Bl6k
d|ouhodobý
nehmoiĎýma]elek
7' Nedoko|čený
3' Jsoořáoa(
J€ l lec\
z|od'oce|id
olFodobaFo
EFŤ
aéjell.
9 Posky1nu!:
zá|ohyna d]ouhodÓbýí€ h molný majetek
10' Dlouhodobý
nehmolíýňa]ebk uÍěánýk p.ode]
hmotnýiřlét€ k
||' D|ouhodobý
4' sámosialné hmol'mov lé věcl á sÓUb.ry hmot movitý.h Věoí
5' PěsliteLskée|ky |N.|ýcň polslú
hmolnýmajelek
5' Drcbnýd|oÚhodobý
7 osEln d oÚhodobýhmďný ma]elek
hmohý m6jei.k
3 Nědo|Ónč€ n ýd|ouhodobý
9 lJ spoládac] úěěliécň'zhodnÉn i d Louhodobéhohfr ' ňajélku
]0 PÓgq,hulé zá olry na d|ouhodobýhmolný majélBk
r r DbÚ|lodobý hmolný ma]€Lek uÍčenýt pfodeji
ňalelek
|||'D|ouhodobý
lin,nčn|
V Yem
1' Ma]elkové
úóas|v osobách s rczhoduj]cim
2, Ma].etkovéú&9l v osobách s podglahým V|]rem
papiÍydržénédo
sp|ahogl
3, D uhové@nné
5 Í€ m inďáné vk|adyd|Óuhod.bé
ín€ n ění majelek
6' oýatni d|ÓÚbodobý
7 ' Pol zováný d|ouhodobýfrnančni majé|gk
ma]6lek
3' Posk'lnutéá|ohy na douhodobýínénění
lv' olouhodobépoh|édávky
linančnivýpomocid|ouhodobé
1' PoskýnuÉíáVÍatné
pohledávkyz posloup€íý.h úvěru
2, D|ouhodobB
posk}'tnulé
3 D|ouhodobe
zá ohy
pohLedáVky
z fuó.n]
4' D|ouhodobé
poh|edávkyznástbjůgpouínanc'zezahÍéniči
5' D|ouhodobé
6' osl'ln d Nhodobépoh énáýký
7 DlouhodobépogMnuté á|ohy Ďá líénsfo!ry
1t2
3
UČETNi B D O B
BĚŽNÉ
KOREKCE
NETŤo
2
|rlINULÉ
3' Poh|edávNy2gs|Ónlov.ná *nné pap Íy
5' Jinó p.h|édáVlý z h ávnl .linnoíi
t' [email protected]ýnutLr návÉlnéínéněíívýpomc
kÍátkodobé
7' KÉlkodobépolÍédáVky2 posloupených úVěÍú
a' Poh|edávky
z pňeÍozdé|ováných
daii
17, Poh édávkyza v.yb.ánýfri
úslfud.ími
Vlád' Insttuceni
2] hÍál(odo|ópohadávry z fučéni
24 PéVn.léminoýéopeG
á ópÉ
25 Poh ádáVk}z Ínánčn|ho
za]šlén|
26 Poh €dáVky z !rdáný.ň d Úhop'sů
27. KÍálodobepoh|edávky
z néstrcjú
spo]uínanczeahÉniči
23 KÍá*odobé p.sk'1nuté á ohy nélÍansfeÍy
29' Ná k|ady piištich období
||I'XráttodobýlinančnI
máj.tek
1 M.jelkové enné pápíry k ob.hodován|
2 D|uhďé*nné pap|ryk ob.hodovánl
4 Teminovanévkladykátkodobé
11 zák|adni
béŽný
úéetúzrmnlch
samospÉvný.h
e|ků
í2 Běžnéúčty
fondúúzemnichsamospiávnýchcéků
324 '^:.84
2
UCETN O B D O B
1
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
|' Jmániúč.tnij.dnolly. uplávuiicÍpo|ožky
3' TŘnsíeryna pořÉenid|ouňodobého
ma]Blku
5' o.eňovaci rczd||ypň pŘolnim použ'limebdy
203063.3i
]' Výsled6khogP.d.l€ n i běŽnéhoúčélniňÓ
obdobl
2 Výs edek hospodář€nj v6 schvé|ováclm |lzenl
3 VýE onékhogpodář€nl pňadcháejlcich úóélnlchÓbdÓbí
6713495,60
2' PňjalánáVÉinérnáněni
výpomocdiouhodobé
3' D|ouhodobé
záVdky z qdaných dluhop3ů
pňjalézálgb]/
a' Dbuhodobé
5' o|ouhodobéáváz|yz ručenl
gměnky| úhÉdě
6 D|ou|lodobé
Špo
Úfináncze abÍanťi
7' D|oÚhodobé
ávdky z íáslrcJú
3 osléL1íd|ÓUhÓdÓbéŽVeky
9' o|ouhodobépřijáié zá|o|]yná ÍánEfély
231
2 Egkonlovoné
kRjl|odobé
d uhopisy(směnky)
3 KÉ|kodobi: závazky z Wdaných d uhopisú
7' Kiílkodobé př!5i.| zá|ohy
9' PňiáténávElné'inanéní
ýpom oci kiálkodobé
11' JinéáVazly Vúójzaňésháícúň
19 závakv k Ó$bám m ňo vróÍáné V|ádni jislitue
20' záWky k Wblanýmktiadn|m V|ádniminsttuclm
2]' závazkyk wbEnýmmistnim
vádniminsliluoim
23' KÉlkodobézáýéŽkyŽ fučéni
29 P€ v néléminovéopéÉdé
á Ópe
31'záV.zkyzínánóniho2išlěni
32'závázkyz upganýcň
n€ s p|áenýcňen'papirůa podi|ů
33' KÍá odÓb.á záVázkyz oáš[email protected]ú
9po|ufnano.zeahÉniči
34' KÍállodobéplÍálězáLohyná lÉn9íeÍy
33' ostah' kÉikodobé
závdky
Podpis vedoucího Úée|ní jednotlry:
PROTOKOL O ZPRACOVANI
výkaz
: RoZVAHA (B||ance)
zaobdobl : 1?J2014
ke dni
: 31.12-2014
sestavauIoŽena:
c:\A|is\KEowdata\o3\sestary\2014v06G201412K01'pdf
ion zdánicko Bso
qKivacelkem
tozdll
ROZDILY
Stavk 31.12.2014Stavk 31.12.2013
I 680330,74
4 539424,10
9 680330.74
4 539424,10
0,00
0,00
KEO-W1.9.83/UcU060p
ze dne:6.2.2015
v 08:12
MIKRoREGIoN ŽDÁNICKo
Dobrovo|nýsvazekobcí,IČo 709633ó3
se sídlemNásedloviceč'D'129.6963ó
InvenÍarizační
zpráva
v sou]adus $ 6 odst.3, $ 8 $ 29, s 30 ztikona563/1991Sb. o účet4ictví,
v platném
znění,s }Y|riáškou
č. 41oDoo9 Sb., Českýmiúčetními
standaldyč. 708 a lyhlráškouč'
27012010Sb., o inventaÍizací
Ínajetk\]
a záyazkÍla směmicípÍopťovedení
inventa.izacebyla
pťov9dena
inventadzacemajelkua závazků'
Inventadzace
bylaprovedena
ke dni 31. 12.2014
příkazk irrventarizaci
byl dándne 17.12'2014
Inventarizacebyla prcvedenakomisíve složeíi:
Předseda: PefoTibelka
Člen: IÍ'g.oldŤichŽdánský
Clen :
lng. zbyněk Pastyřík
Výsledek inventarizace:
Učet018
019
022
028
031
042
052
231
31Í
314
315
DDNM
ostabí DNM
samostatné
movitévěci
DDHM
Pozemky
Nedokončený
DHM
Poskrtnuté
zálohvna DHM
Základni běžné
účtv
odběratelé
Podle účetnictví
13 350--lt4 )86^11.4286.115073.1 1 50 7 1 . 13366i,-IJ 3 661,-2 962656,96
2 9626s6,96
4 1't't995.-4 7'1.Í995'--
Podle indent.
13350.-
4s0000.--
450000,-
1 4 1 58 0 7 " 4 8
1 4 1 58 0 7 . 4 8
4 673 421,60
556939.44
4 6't3421,60
556939,44
1 871566.3'1s2499.96
PÍovoznizalohY
JinéDoh]edávkY
Dodavatelé
ZaměstÍtaíci
342
3t74
401
403
432
911
942
943
ostamiDiÍmé
dané
Krá1kodobe
Dňi'zá]'natransf'
jednotkv
Jnlělli úče|ni
Dotacena pořízeniDDM
NerozdělitelnÝzisk
Dlouhodob'Diii.zílohv.1ransferv
Vyřaz enépohledávkv
pohleďívky
Krátk. podnríněné
D1ouh.podmíněné
oohiedávky
i 871s66.--
3 752 499,96
1 040 0'74.--
3176.36
1 3 1 35 0 1 , 4 0
s 845039,*
1 040074-I 176.36
l lll501.40
5 845039.-
k 31. 12.2014
KoneěxýstavBa účtě
lU 233;84
338,04
KB Kyjov
8ó.2434990207./0100
ČNB
94.91l1671/0710
l167ll0710
ČNB
2006-91
231 100
B1 tro
231t20
Lra,20
stáIá aktfua = 9 680330174
s'álá pasiva = 9 680330J4
Podrozvahorýúčet:
poldedávky
911 _ odepsané
3 116,36
Pokladnlhotovost(úěď261) jek 31. lz.2014 je lulová
osoba hmotněodpovědnáza majetek: předsedkyněDso
vyjádře!í hBotně odpovědnébopracovníkake vzniku invent. roalíIů;
- při inventaJizacinebyIyzjištěnyinventaÍi?Ař,líÍozdíLy
Inventarizďnízprávabudepřed.áaapředsedkyniDSo' kteý ji přdloží na shrcnážděĎl
starostů.
Den zlhájeníiňýéntafiz..e| 27.1z'2o14
inventarizace : 15. 1. 2015
DénukončenÍ
Don, ke kteřéBu byla ilYentaťizace proved€r^ | 37. Í2' 20|4
dre6.2.2015
komise:
Inverrtrimí
.
i
předsedaPe1rTihelka
ělen
Ing.oldiich Ž;dánsl.i
člen
ing.ZbyněkPirsryřík
podpís
jsoúpřilohy:
NedílBousoučástítétoinÝenÚarizačnÍzpťrírT
- ptáí inventurvčetoěpodpisolých vzolů itrveftaÍizačních
komisí
. inven1umísoupiŠy,
kopie výpisůBU, kopie fa
. zďazoy,aciavyÍazovacípÍotokoly
- aml'dcká předvaha
- rozvaha
k 3l. I2. 2014
Zpráva revizníkomise o kontroleu DSO Mikroregionu
Přítomni: Vác|avTvrdý - předsedarevizníkomise
- č|enrevizníkomise
Vác|avVágner
komise
|\4UDr.
V|adimirokáč č|enrevizní
Dso
rozpočtu
1' PInění
Předmětkontro|y:
příspěVkŮ
č|enských
2' P|acení
,l'Příjmya Výdajek 31.,|2'2014
pIněV sou|aduse
u Dso jsouuskuteěňovány
ě'261212013'
usnesením
rozpočtem
ze dne 19'12'2013
schvá|eným
starostů
dne 17'6.2o14,
usnesením
č.1/2014schváleným
opatřením
s rozpočtovým
3'l.7'2014'
starostů
dne
opatřenímč'2|2014schvá|enýmusnesením
rozpočtovým
dne 28.8.2014'
usnesením
starostů
schváleným
opatřením
č'3/2014
rozpočtovým
starostů
dne 30'11.2014'
usnesením
č.4/2o'14
schvá|eným
opatřením
rozpočtovým
starostů
dne 31'12'2014
usnesením
schvá|eným
opatřením
č'5/2o14
rozpoětovým
Výši
příspěVky
V předepsané
členské
obceDso ŽdánickozaplatiIi
2.Všechny
ve výši30 Kě
1 DSo dne 13.12.2011
č'10/4/201
(příspěvek
byl schvá|enusnesením
ZAPLACENO
eAsTKA v Kě
OBEC
28.3.2014
40 800
Dambořice
't0.2.2014
470
25
NásedIoVice
3.2.2014
23 970
LoVčice
2
2.1.2014
I310
UTAZUVKV
14.1.2014
26 250
Archlebov
2
1.3.2014
3 14 1 0
ZaroŠice
4.2.2014
77 880
Městozdánice
13.3.2014
21 570
Uhřice
'15
13.2.20',t4
450
Zeletice
na obyvatele).
ze dne 4 '4.2013by|
Ždánicko č' 201212013
Na zák|adě usneseníDso MikÍoregion
příspěvek
k
dotaci
zdroje
žadatele
na VIastní
''studie provedite|nosti
schvá|en
opatřenív Mikroregin
a protierozních
k realizacipříroděblízkýchprotipovodňových
projektu
zahrnuty'
do
a
ze|etice
nejsou
Ždánicko''' obec DraŽůVky
OBEC
Archlebov
Dambořice
urazuvKV
Lovčice
čÁSTKAV Kč
ZAPLACENO
5.9.2014
11.9.2014
36003,30
17.9.2014
39 427,90
61 282,20
NásedIoVice
Uhřice
Zarošice
zdánice
Zeletice
38256,30
32 398.40
47 178.30
1 1 69 7 6 . 8 0
17.9.2014
29.9.2014
10.10.20't4
15.9.2014
UsnesenímDso Mikroregionuzdánicko ě' 251512013
ze dne 28.,|1.2013by|
příspěVekna V|astní
schváleninvestiění
zdro]eŽadate|ek dotacina ,,cyk|ostezku
Zdánicko..'
Archlebov
OBEC
Dambořice
Dražůvkv
LoVčice
NásedIovice
Uhřice
Zarošice
zdánice
Zeletice
150000.150000.-
24.2.20't4
1 5 00 0 0 , -
3.2.20't4
150ooo,150000,-
150000.1 5 00 0 0 . 1 5 00 0 0 . 1 5 00 0 0 . -
18.3.2014
22.8.2014
10.2.20'14
13.3.2014
16.4.2014
4.2.2014
22.7.2014
záVěř: Revizníkomisenesh|edalapři kontro|ezáVadya nedostatky.
Nápravnáopatření:Nestanovuji
se'
Násedlovice16.2.2015
MUDr'okáě
VácIaVVágner
Vác|aVTVtdý

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice osmi obcí- Mostůu Jablunkova,Jablunkova,Návsí,Bystřice,Vendryně,Třince' Českého 25' 6.2004. Právníforma:dobrovolnýsvazekobcí. ZaregistrovánbyI do registruzájrnovýchsdruŽeniprávnickýchosob u Krajské...

Více

ZPRÁvA o výsledku přezkoumání hospodaření za Íok20tI obce

ZPRÁvA o výsledku přezkoumání hospodaření za Íok20tI obce Předmět přezkoumání| Předmětem přezkoumání hospodďení jsou ú d a j e u v e d e n é v $ 2 o d s t . 1 a 2 ' z á k o n a o přezkoumávání hospodďení. V souladu s { ó odst.] prsn. b) zá|onao pie./koum...

Více

Agora GE o.p.s.

Agora GE o.p.s. D a t u m z á p i s u , l. s r p n a 2 0 o ř . S p o l e č n ó s t j e v e d e n a u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddí| o, vloŽka 486.

Více

Oznámení PÚ Domažlice o vydání Rozhodnutí o výměně

Oznámení PÚ Domažlice o vydání Rozhodnutí o výměně o úplavě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku' ve znění pozdějších piedpisů, ve znění zríkona č. 309/2002 Sb'' zákona ě. 53/2004 sb' a zákola é' 186/2006 sb'' schválen návrh kom...

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Havraň ze

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Havraň ze kultuaích akcí na rok 2015 sestaviia jsem plán kulfumí čiťtnostipodle akcí v letošním roce po donrluvě se spolďenskými organizacemi. Posk},beme ročnípříspěvek organizacím na činnost ve rryši 3 tis....

Více

Příloha č.2 - Zpráva ZŠ + Fin.kontroly + SZÚ

Příloha č.2 - Zpráva ZŠ + Fin.kontroly + SZÚ kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme tabulky k vyplnění. V tabulkách Poslrytnuté neinvestičnía investičníchtransfery z rozpočtu kraje budou ...

Více

0520 Závěrečný účet za rok 2015

0520 Závěrečný účet za rok 2015 zřiznní), ýe zněni po7_dějšich předpisů a podle ustanovení §|0 zákona č, 42ol2oo4 sb,. o přezkoumáváni hospodařeni územnich samosprávných cclků a dobrovolných svazků obci. ve znění pozdějšich předp...

Více