MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE

Transkript

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVICE
251 64 Mnichovice
Č.j.:
Spis. Zn.:
Vyřizuje:
-
stavební úřad
Masarykovo nám. č.p. 83
MUMN/938/2012/podm
SÚ/347/2012/Po
Podholová Marta
telefon: 323 666 317
Mnichovice : 9.3.2012
VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 31.1.2012 podal
CABRON s.r.o., IČ 28884795, Politických vězňů č.p. 912/10, 110 00 Praha,
MUDr. Jiří Valenta, nar. 6.4.1951, Na Strži č.p. 1193/61, 142 00 Praha 4,
Margita Valentová, nar. 28.5.1973, Nad Obecníkem č.p. 695, 251 64 Mnichovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o změně využití území
pozemku parc.č. 1008/2 z kultury trvalý travní porost na kulturu zahrada
II.
Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o dělení pozemku
parc.č. 1008/2 na díly A,B
III.
Vydává podle 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 50/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o scelování pozemků
scelení dílu "A" do pozemku parc.č. 1008/6 a scelení dílu "B" do pozemku parc.č. 1008/7
(dále jen "účel") v katastrálním území Mnichovice u Říčan.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
CABRON s.r.o., Politických vězňů č.p. 912/10, 110 00 Praha
MUDr. Jiří Valenta, nar. 6.4.1951, Na Strži č.p. 1193/61, 142 00 Praha 4
Margita Valentová, nar. 28.5.1973, Nad Obecníkem č.p. 695, 251 64 Mnichovice
Odůvodnění:
Dne 31.1.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití, dělení a scelení pozemků.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 9.3.2012, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.
Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Č.j. MUMN/938/2012/podm
str. 2
Město Mnichovice, Marie Březinová, Alois Hňup, Zdeněk Hňup, Pozemkový fond České republiky
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Otisk úředního razítka:
Podholová Marta,v.r.
Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřadu
Příloha: situace dělení a scelení pozemků
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč, položky 18 písm. b) ve výši 500 Kč, celkem 1500 Kč byl uhrazen.
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 písm. a),b) stavebního zákona do vlastních rukou na dodejky,
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
CABRON s.r.o., IDDS: mq5ur9m
MUDr. Jiří Valenta, Nad Obecníkem č.p. 695, 251 64 Mnichovice
Margita Valentová, Nad Obecníkem č.p. 695, 251 64 Mnichovice
účastníci veřejnou vyhláškou
Město Mnichovice, Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovice
Marie Březinová, Pražská č.p. 14, 251 64 Mnichovice
Alois Hňup, Světická č.p. 1229/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zdeněk Hňup, V Břízkách č.p. 298, 251 66 Senohraby
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
dotčené správní úřady
MěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwd
Č.j. MUMN/938/2012/podm
str. 3

Podobné dokumenty

pressure gauge connectors and reducers

pressure gauge connectors and reducers Adaptive manometric connector type 13 75 24.E M right inner / G right inner G right inner / M right inner

Více

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal...

Více

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným ...

Více

Katalog M-line 2011

Katalog M-line 2011 Řemeny pohonu............................................................................................................................................................................ 551

Více

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE vyhl.381/2001 Sb. (katalog odpadů) a budou shromažďovány odděleně podle druhů. - V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č.383/2001 Sb. o...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovICE Aleš Nosek' Markušovač.p,163013, Chodov, l49 00 Praha 415,BohumilKleinberg,K Měnírně č'p.424, 251 63 Strančice, Vladislava Kleinbergová,Na Spojce č.p.511/9,Vršovice,10l 00 Praha lOl,Petr Pavlft, Po...

Více

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE

MSTSK Ý Ú ADMNICHOVICE Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví...

Více